Publicité
กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (คณะ)
กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (คณะ)
Prochain SlideShare
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Plus de tarat_mod(20)

Publicité

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (คณะ)

  1. กำำหนดกำรโครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญำตรี ประจำำปีกำรศึกษำ 2556 วันศุกร์ที่ 16 สิงหำคม 2556 ณ ห้องสัมมนำเอกำทศรถ 301 อำคำรเอกำทศรถ 08.30 - 09.00 น. นิสิต คณำจำรย์และบุคลำกรคณะสหเวชศำสตร์ลง ทะเบียนและ รับอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 09.00 - 09.05 น. อำจำรย์รัมภ์รดำ อินทโฉม รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ นิสิต กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์ของโครงกำร 09.05 - 09.20 น. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย คณบดี คณะสหเวชศำสตร์ กล่ำวเปิดโครงกำรและให้โอวำท 09.20 - 10.00 น. พิธีบำยศรีสู่ขวัญต้อนรับนิสิตใหม่ 10.00 - 10.20 น. ชมวีดีทัศน์แนะนำำคณะสหเวชศำสตร์ 10.20 - 10.40 น. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร แนะนำำกำรเรียนกำรสอน ของคณะสหเวชศำสตร์ และตอบข้อซักถำม 10.40 - 11.00 น. รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนิสิต แนะนำำโครงกำร/ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกำรใช้ชีวิตในรั้ว มหำวิทยำลัย และตอบข้อซักถำม 11.00 - 11.30 น. เจ้ำหน้ำที่กองกิจกำรนิสิต แนะนำำงำนกองกิจกำร นิสิต 11.30 - 12.00 น. สโมสรนิสิตคณะสหเวชศำสตร์ แนะนำำสโมสรนิสิต คณะสหเวชศำสตร์ ชมวีดีทัศน์ กำรปฏิบัติตนเป็นนิสิตคณะสห เวชศำสตร์ 12.00 น. เสร็จพิธี รับข้ำวกล่อง ณ ลำนกิจกรรม ในภำคบ่ำย นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรมของภำควิชำ * หมำยเหตุ - นิสิตใหม่แต่งกำยชุดนิสิตตำมระเบียบมหำวิทยำลัย - บุคลำกรคณะสหเวชศำสตร์ใส่ชุดสุภำพ
Publicité