Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) 
Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis co...
Réponses 
1 B 2 C 3 A 4 F 5 E
Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) 
Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis co...
Réponses 
1 E 2 F 3 A 4 D 5 C
Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) 
Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis co...
Réponses 
1 D 2 C 3 A 4 E 5 B
Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) 
Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis co...
Réponses 
1 D 2 B 3 A 4 F 5 E
Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) 
Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis co...
Réponses 
1 D 2 A 3 C 4 E 5 F
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Β: Συμπλήρωση μέσω πολλαπλής επιλογής (σωστή μορφή 
ρήματος) 
Θέμα 2b_B: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-des...
Réponses 
1 B 2 A 3 A 4 B 5 C
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Β: Συμπλήρωση μέσω πολλαπλής επιλογής (σωστή μορφή 
ρήματος) 
Θέμα 2b_B: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-des...
Réponses 
1 A 2 B 3 C 4 C 5 B
Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) 
Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis co...
Réponses 
1 C 2 A 3 F 4 B 5 E
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Réponses : 1 F 2 A 3 E 4 B 5 C
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Réponses : 1 D 2 B 3 E 4 A 5 F
Θέμα 2b: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
comme dans ...
Réponses : 
1. F 2. B 3. E 4. A 5. D
Θέμα 2b: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
comme dans ...
Réponses: 
1. C 2. A 3. B 4. E 5. D
Θέμα 2b: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
comme dans ...
Réponses : 
1. C 2. F 3. B 4.D 5.A
Θέμα 2b: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
comme dans ...
Réponses : 
1. F 2. B 3. D 4. A 5. C
Θέμα 2b: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
comme dans ...
Réponses : 
1. D 2. C 3. B 4. F 5. A
Θέμα 2b: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses: 
1. C 2. C 3. B 4. A 5. A
Θέμα 2b: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses : 
1. B 2. A 3. C 4. B 5. A
Θέμα 2b: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses : 
1. B 2. A 3. B 4. A 5. C
Θέμα 2b: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses : 
1. C 2. A 3. B 4. C 5. A
Θέμα 2b: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses : 
1. B 2. C 3. B 4. A 5. C
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses 
1 C 2 B 3 C 4 A 5 C
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Réponses 
1 D 2 F 3 A 4 C 5 B
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses 
1 B 2 A 3 A 4 C 5 C
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses 
1 A 2 B 3 A 4 C 5 C
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses 
1 A 2 C 3 B 4 C 5 A
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Réponses 
1 C 2 B 3 E 4 D 5 F
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Réponses 
1 F 2 A 3 E 4 D 5 B
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses 
1 B 2 A 3 C 4 A 5 C
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Réponses 
1 F 2 A 3 E 4 B 5 D
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses 
1 A 2 C 3 B 4 A 5 B
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le dialogue ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots 
suivants (A-F) co...
Réponses 
1 D 2 B 3 A 4 C 5 E
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Réponses 
1 C 2 B 3 F 4 A 5 E
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le chat ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) 
comme ...
Réponses 
1 B 2 F 3 C 4 A 5 E 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Σελ. 2
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le chat ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) 
comme ...
Réponses 
1 C 2 F 3 E 4 B 5 D 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Σελ. 2
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses 
1 C 2 B 3 A 4 B 5 B
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses 
1 C 2 C 3 B 4 B 5 A
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Réponses 
1 D 2 C 3 A 4 F 5 B
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Réponses 
1 B 2 D 3 A 4 F 5 E
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Réponses 
1 E 2 D 3 C 4 F 5 A
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le chat ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) 
comme ...
Réponses 
1 F 2 A 3 D 4 E 5 B 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Σελ. 2
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses 
1 B 2 B 3 A 4 C 5 C
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale 
convenable (A, B o...
Réponses 
1 B 2 A 3 B 4 A 5 C
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) 
comme...
Réponses : 1 C 2 B 3 E 4 F 5 A
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants 
(A-F) comme...
Réponses : 
1 F 2 A 3 B 4 E 5 D
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme ...
Réponses : 
1F 2A 3B 4D 5C
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-C) 
comme...
RÉPONSES 
1C 2A 3C 4A 5B
Θέμα 2β: Λεξικογραμματική 
Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-C) comme ...
Réponses 
1A 2B 3A 4A 5C
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur les « Portes 
Ouvertes » de la ferme D’A YAAZ et vous écriv...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur les « Ateliers de Ceyreste » 
et vous écrivez un e-mail (80...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur la « La 
Grande Journée des enfants » et vous 
écrivez un e...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur les « Ateliers 
d’Artistes » et vous écrivez un e-mail (80-...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur le « Salon du 
Bien-Être animal » et vous écrivez un e-mail...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur l’« Atelier 
d’Artistes » et vous écrivez un e-mail (80-120...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur la fête du livre 
jeunesse et vous écrivez un e-mail (80-12...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur le « Stage de 
Football » et vous écrivez un e-mail (80-120...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur l’« Atelier 
Enfants ». Vous écrivez un e-mail (80-120 
mot...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur les « Ateliers Tandem : parent/enfant » et vous écrivez un ...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur les « Ateliers 
Culturels » et vous écrivez un e-mail (100-...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur la « Fête de l’été » 
et vous écrivez un e-mail (100-120 mo...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur le festival 
« L’Enfance de l’Art » et vous écrivez un e-ma...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Votre club de volley a organisé une excursion au Mont Olympe. De retour chez vous, vous 
é...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez passé une semaine en France, à Strasbourg. Vous envoyez un e-mail (100-120 mots)...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez déménagé dans une nouvelle ville avec votre famille et vous avez 
changé d’école...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous êtes en vacances dans votre maison de campagne et vous écrivez un e-mail 
(100-120 mo...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Dans le cadre de la Journée Européenne des Langues, votre école a préparé une fête 
intern...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Hier, c’était votre anniversaire. 
Vous venez de recevoir le message 
ci-dessous de Marie,...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous venez de rentrer en Grèce après une semaine passée à Paris chez Ludo, votre 
copain f...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
À Noël vos parents vous ont offert 
comme cadeau un chien. C’était une 
surprise pour vous...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous venez de recevoir le message ci-dessus 
de Julie, votre copine française, qui vous 
p...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur la « Fête du 
vélo » et vous écrivez un e-mail (100-120 
mo...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur le « 30e 
Festival International du film 
d’environnement »...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur la 
« Fête de l’air » et vous écrivez un e-mail 
(100-120 m...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur les « Le 
Championnat de Badminton » et vous écrivez un 
e-...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur la « Coupe de 
France d’Aviron de mer » et vous écrivez un ...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur le « Semi-Marathon » 
et vous écrivez un e-mail (100-120 mo...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Samedi dernier vous avez eu une journée extraordinaire. Vous envoyez un e-mail (100-120 
m...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur la « Fête du Livre et 
de l’Image » et vous écrivez un e-ma...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Les fêtes de Noël approchent. Vous avez vu cette affiche sur Internet et vous 
envoyez un ...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Pendant votre séjour en France, vous avez 
vu cette affiche sur Internet et vous 
envoyez ...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου
Vous avez vu cette affiche sur Internet et vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à 
Christine, votre cousine française, do...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous partez en voyage à l’étranger avec des copains. Vous envoyez un e-mail (100- 
120 mot...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Pendant votre séjour en France vous 
avez vu cette affiche sur Internet et 
vous envoyez u...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez passé vos vacances d’été à Saint-Malo. Vous envoyez un e-mail (100-120 mots) 
à ...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Vous avez vu cette affiche sur Internet et 
vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à 
Emma,...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Samedi dernier vous avez organisé une boum chez vous pour fêter votre 
anniversaire. Vous ...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Pendant votre séjour en France, vous avez 
vu cette affiche sur Internet et vous envoyez 
...
Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου 
Pendant votre séjour en France, vous avez vu 
cette affiche sur Internet et vous envoyez u...
French b
French b
French b
French b
French b
French b
French b
French b
French b
French b
French b
French b
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

French b

340 vues

Publié le

Τράπεζα Θεμάτων Γαλλικής 2014

Publié dans : Formation
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
340
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
8
Actions
Partages
0
Téléchargements
3
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

French b

 1. 1. Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F à du à de en un pour Cher magazine, J’adore la nature. Les animaux sont ma vraie passion. Les gens devraient tous faire très attention à (Ex.) l’envir onnement. Ils pensent juste _________1 eux ! Ils ne pensent pas au x conséquences que leurs actes peuvent avoir sur l’environnement. C’est affreu x ! Moi, je fais très attenti on à ce que je fais. Mais les gens de mon entourage… par exemple mes amies, souvent elles ne réfléchissent pas avant _________2 faire quelque chose qui peut affecter l’environnement, même si l’action est minime, comme mettre _________3 papier dans la poubelle. Nous savons tous que le papier se recycle! Je sais que c’est dur de se forcer mais il faut tout faire _________4 préserver l’environnement. Si tout le monde fait ça, cela peut avoir _________5 impact positif. Laurence
 2. 2. Réponses 1 B 2 C 3 A 4 F 5 E
 3. 3. Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F au de la des la du à dans Cher magazine, Moi, je ne vais jamais au (ex) fast-food, je mange presque tout bio et local, je fais attention _________1 ma consommation… Pour moi, préserver l’environnement fait partie de mon éducation : depuis toute petite, je vis en pleine campagne _________2 un petit village de 70 habitants, sans télé, avec une connexion internet limitée. L’ordinateur familial est le seul écran _________3 maison. Notre eau provient de sources naturelles et certains étés, c’est très difficile !!! Nous faisons des yaourts, _________4 pain maison et plein d’autres produits pour éviter les déchets. J’aime beaucoup la nature et il faut _________5 protéger !! C’est tellement simple, d’éteindre une lumière… Elina
 4. 4. Réponses 1 E 2 F 3 A 4 D 5 C
 5. 5. Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F des à pour de la par en
 6. 6. Réponses 1 D 2 C 3 A 4 E 5 B
 7. 7. Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F de de la avec sur à au dans Cher Pascal, Tu vas bien ? Je t’écris de (Ex.) Paris ! C’est génial ici ! Hier, nous sommes allés _________1 Disneyland où nous avons passé toute la journée. C’est un complexe touristique _________2 deux parcs à thèmes. Ce matin nous allons visiter le Musée d’Orsay, nous sommes prêts à partir. Le musée d'Orsay est un musée national situé sur la rive gauche _________3 Seine. L’après-midi nous allons manger _________4 un restaurant au bord de la Seine et, le soir, s’il fait beau, nous allons nous promener _________5 centre ville. Je t’embrasse, Nadine
 8. 8. Réponses 1 D 2 B 3 A 4 F 5 E
 9. 9. Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F un dans avant comme en de l’ à La natation est un (Ex.) sport aquatique qui consiste à nager le plus rapidement possible, dans le but de parcourir une distance _________1 un minimum de temps. Les épreuves peuvent être individuelles ou collectives et se pratiquent généralement _________2 une piscine. D'autres épreuves, _________3 le plongeon, la natation synchronisée et le water polo font aussi partie de la natation. Si tu as peur _________4 eau, ne t'inquiète pas. Souvent, une fois entré dans l'eau, ta peur disparaitra. Mais si tu as toujours peur, pense que les maitres nageurs sont là ! Et si tu manques d'assurance, dis toujours _________5 tes parents de te surveiller. Il y a aussi la solution de la bouée. Avec elle, tu te sentiras en sécurité !
 10. 10. Réponses 1 D 2 A 3 C 4 E 5 F
 11. 11. ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Β: Συμπλήρωση μέσω πολλαπλής επιλογής (σωστή μορφή ρήματος) Θέμα 2b_B: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. suis ai été étais Item 1 commencer commencent allons commencer Item 2 nager nage ai nagé Item 3 rentre rentrais vais rentrer Item 4 aller sommes allées allons Item 5 avons visité visiter visiterons Bonjour à tous ! Je m’appelle Claire. Je suis (Ex) en classe de 6e. Je me lève à 6h30. Les cours ____________1 à 8 heures. J'étudie la musique, la biologie, l'anglais, les maths, la géographie, etc. Tous les mercredis matins, je vais ____________2 avec ma classe pendant une heure. Après l'école, je vais à la cantine et je fais mes devoirs. Je ____________3 chez moi à 16 heures et je continue ces activités quelque temps. Tous les weekends j’aime sortir avec mes copines. Le weekend dernier, moi et ma copine Julie, nous ____________4 au cinéma. Le weekend prochain, nous ____________5 le musée de notre ville. A+ Claire Quand j'ai terminé, j'aime écouter de la musique, danser et papoter au téléphone avec mes amies. Je vais me coucher à 20 heures ou 20h30 si je
 12. 12. Réponses 1 B 2 A 3 A 4 B 5 C
 13. 13. ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Β: Συμπλήρωση μέσω πολλαπλής επιλογής (σωστή μορφή ρήματος) Θέμα 2b_B: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. suis ai été étais Item 1 voyager voyage vais voyager Item 2 allais suis allé vais Item 3 aimais ai aimé aime Item 4 accompagne accompagner ai accompagné Item 5 allons sommes allés aller Bonjour à tous ! Je m’appelle Stéphane. Je suis (Ex) en classe de 6e. J’aime beaucoup ____________1 dans le monde. J'aime deux pays européens, l'Irlande et la Grèce. L’année dernière je ____________2 en France. Je ne parle pas très bien le français, mais j'____________3 cette langue. Je parle aussi espagnol. Il y a 3 ans, j’____________4 mes parents en Espagne. L’Espagne est très belle. Je l’adore. Nous ____________5 à Madrid, la capitale, et nous avons visité beaucoup de musées. A+
 14. 14. Réponses 1 A 2 B 3 C 4 C 5 B
 15. 15. Παραλλαγή Β: Συμπλήρωση μέσω επιλογής (γραμματικές λέξεις) Θέμα 2b_A: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F à des sous de du au à ADOS – Séjours vacances 7-17 ans Découvrez Paris autrement Logement à (Ex) Versailles Du 10 au 18 juillet Découverte _________1 Paris : ADOS vous propose un séjour culturel pour les enfants de 7 à 17 ans avec des visites de monuments historiques et découverte _________2 détails de l'histoire de la capitale, des visites ludiques et une journée à Disneyland Paris. Assistez _________3 l’enregistrement d’une émission : tout un programme ! PRIX PAR ENFANT : 850 euros SENSATIONS BASQUES Eaux vives & surf – Côte basque Logement _________4 tente, dans camping 4 étoiles Du 01 au 10 juin Activités d’eaux vives : kayak, rafting, canyoning, HydroSpeed Balades _________5 bord de l’océan, leçon de surf Revenez avec plein de recettes basques !!!! PRIX PAR ENFANT : 955 euros
 16. 16. Réponses 1 C 2 A 3 F 4 B 5 E
 17. 17. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F à sous de dans pour en avec BIOGRAPHIE Brigitte Bardot est née le 28 septembre 1934 à (Ex.) Paris _________ 1 le 15ème arrondissement. Son vrai nom : Brigitte, Anne-Marie Bardot. Elle était une actrice _________ 2 cinéma et une chanteuse française, une militante de la cause animale, ainsi que la fondatrice et présidente de la fondation qui porte son nom. Brigitte Bardot est aussi connue _________ 3 le nom de "BB". Elle a mis un terme à sa carrière d'actrice _________ 4 1973 pour se consacrer à la défense des animaux. Elle a tourné 48 films _________ 5 les plus grands réalisateurs et elle a chanté plus de 80 chansons en 21 ans de carrière. fr.wikimini.org Réponses : 1 C 2 B 3 A 4 E 5 F
 18. 18. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F le avec pour de comme quand des BIOGRAPHIE Emma Charlotte Duerre Watson née le (Ex.) 5 avril 1990 à Paris, est une actrice anglaise, célèbre pour avoir joué le rôle d'Hermione Granger, l'un ________ 1 trois rôles principaux dans la série des films Harry Potter. Elle est née en France de parents d'origine britannique. Jusqu'à cinq ans elle a vécu à Paris; elle est ensuite partie pour Oxford, en Angleterre, ________ 2 sa mère et son frère, ________ 3 ses parents ont divorcé. Emma Watson a été choisie ________ 4 jouer Hermione Granger à l'âge ________ 5 dix ans. Emma Watson a déjà fait 12 films. fr.wikimini.org
 19. 19. Réponses : 1 F 2 A 3 E 4 B 5 C
 20. 20. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F les sa ses une lui son des LES DÉTECTIVES: Sherlock Holmes et Hercule Poirot Sherlock Holmes est un détective imaginé par l’écrivain britannique Sir Arthur Conan Doyle. Aidé par son fidèle ami, le docteur Watson, il trouve les (Ex.) solutions à toutes les énigmes. Dans _________ 1 romans, Sherlock Holmes est très intelligent. Il a toujours avec _________ 2 sa pipe et son chapeau. _________ 3 ennemi est le professeur Moriarty. Hercule Poirot est un personnage imaginé par la romancière Agatha Christie. Il incarne un détective privé de Belgique francophone. Il adore les costumes blancs et il soigne attentivement _________ 4 belle moustache. Hercule Poirot est certainement l'un _________ 5 personnages les plus importants et les plus célèbres d'Agatha Christie.
 21. 21. Réponses : 1 D 2 B 3 E 4 A 5 F
 22. 22. Θέμα 2b: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F par dans cette pour du en son Vous adorez Charlot, le personnage maladroit et fantaisiste crée par (Ex) Charlie Chaplin ? Déjà 100 ans ! Eh oui, Charlot fête _____1 centième anniversaire ! À _____2 occasion, on vous propose une sélection des meilleurs courts-métrages de Charlot, pour la première fois _____3 numérique haute définition! À voir _____4 tous les cinémas, à partir _____5 24 septembre.
 23. 23. Réponses : 1. F 2. B 3. E 4. A 5. D
 24. 24. Θέμα 2b: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F de pour cet toutes sur chez par Le meilleur de l’amitié avec Astérix et Obélix ! Les Gaulois sont de (ex) retour ! Vous pouvez trouver un Hors-Série “Le Meilleur d’Astérix et Obélix – L’Amitié” dans _____1 les bonnes librairies. Il vous est offert _____2 l’achat de deux albums Astérix. _____3 ouvrage exceptionnel de 48 pages est un “best-of” (comme on dit _____4 les Bretons). Il rassemble les meilleurs gags de la série _____5 le thème de l’amitié.
 25. 25. Réponses: 1. C 2. A 3. B 4. E 5. D
 26. 26. Θέμα 2b: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F à par quelle plus que sous pour T. Rex, secrets de famille d’un dinosaure. Venez à (ex) la découverte du Tyrannosaurus Rex, le _______1 célèbre des dinosaures. Imaginez-vous des dizaines de millions d’années plus tôt, et collectez des indices _______2 prendre part aux débats des scientifiques. À _______3 vitesse courait-il ? Était-il vraiment le prédateur _______4 l’on imagine ? Une exposition réalisée _______5 Cap Sciences de Bordeaux avec les modèles animés du Muséum d’Histoire Naturelle de Londres.
 27. 27. Réponses : 1. C 2. F 3. B 4.D 5.A
 28. 28. Θέμα 2b: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F pour du avec plus dans en au Prêts pour (Ex) le décollage? Venez à bord du premier bar aérien _______1 monde! Réservez votre vol et passez commande de la boisson à emporter _______2 vous. Montez _______3 l’Aérobar et attachez-vous! À 35 mètres _______4 sol délectez-vous et ouvrez grand les yeux. Une expérience des _______5 vertigineuses! Amusez-vous bien!
 29. 29. Réponses : 1. F 2. B 3. D 4. A 5. C
 30. 30. Θέμα 2b: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F au du avec en dans plus à Le Petit Prince est au (Ex) Futuroscope de Poitiers ! Il vous propose de faire un voyage merveilleux _____1 des mondes imaginaires. Plateformes vibrantes, films _____2 3D et effets saisissants sont au rendez-vous. Volez _____3 lui de planète en planète ! Aidez-le _____4 retrouver sa Rose ! C’est _____5 grand spectacle!
 31. 31. Réponses : 1. D 2. C 3. B 4. F 5. A
 32. 32. Θέμα 2b: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. vais allais irai Item 1 étais serai suis Item 2 suis partie partais partirai Item 3 appelait a appelé appellera Item 4 était sera être Item 5 laisser laisserai laissais Cher journal, Je vais (Ex) très bien! Je _______1 très heureuse en ce moment! Dans deux jours, je _______2 pour une semaine à Bordeaux, chez mon amie Caroline. Samedi dernier, elle m’ _______ 3 pour me dire qu’elle va venir me chercher à l’aéroport. Elle aussi elle _______4 très contente au téléphone! Je dois te _______5 maintenant pour préparer ma valise! À très bientôt! Claire
 33. 33. Réponses: 1. C 2. C 3. B 4. A 5. A
 34. 34. Θέμα 2b: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. vais suis allé allais Item 1 étais suis serai Item 2 avons pris prenons allons prendre Item 3 être seront étaient Item 4 partions partirons sommes partis Item 5 visiter a visité visitait De : nicolas@in.gr À : melanie@hotmail.fr Objet : Coucou Mélanie Salut Mélanie! Comment ça va ? Moi, je vais (Ex) très bien! En ce moment, je ________1 en vacances avec mes parents dans les Pyrénées, ce sont de belles montagnes dans le sud de la France. Hier, nous ________2 le petit train jaune, un train touristique et très connu de la région. Le trajet et le paysage ________3 magnifiques! Demain, nous ________4 pour la ville de Perpignan! C’est un petit coin de France qu’il faut absolument ________5 ! Bisous Nikos
 35. 35. Réponses : 1. B 2. A 3. C 4. B 5. A
 36. 36. Θέμα 2b: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. vais suis allé allais Item 1 étais suis serai Item 2 est venu viendra venir Item 3 promenions promener promènerons Item 4 faisait fera faire Item 5 allions sommes allés irons Salut Suzanne, Comment ça va ? Moi, je vais (Ex) très bien ! En ce moment, je _________1 dans mon village. Hier, mon ami Christos _________2. Nous sommes allés nous _________3 dans la montagne près du lac. Il _________4 très beau ! Demain, nous _________5 à la rivière en vélo. Je t'embrasse, Kostas
 37. 37. Réponses : 1. B 2. A 3. B 4. A 5. C
 38. 38. Θέμα 2b: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. vas venir es venue venais Item 1 étais suis serai Item 2 donne ai donné donnais Item 3 visitiez visiter avez visité Item 4 êtes allés irez allez Item 5 oublie as oublié oubliais De : maria@otenet.gr A : leonie@orange.fr Objet : Voyage à Thessalonique Salut Léonie! Alors, tu vas venir (Ex) à Thessalonique avec tes parents le week-end prochain finalement! Malheureusement, moi je n’y ________1 pas. Maintenant, je te ________2 quelques conseils. Vous devez absolument ________3 le musée byzantin! ________4 aussi vous promener sur les quais près de la Tour Blanche. Encore une chose, surtout n’ ________5 pas ton chapeau car il fait très chaud! Bisous Maria
 39. 39. Réponses : 1. C 2. A 3. B 4. C 5. A
 40. 40. Θέμα 2b: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. vais allais suis allé Item 1 annonçais annoncer annoncerai Item 2 gagnons gagnerons avons gagné Item 3 serons étions être Item 4 allons organiser organisions avons organisé Item 5 venais venir viendras Salut Nicolas ! Comment ça va ? Moi, je vais (Ex) très bien ! J’ai une très bonne nouvelle à t’ ________1 : avant-hier mon frère et moi, nous ________2 plein d’argent au Loto ! Nous ________3 surpris et étonnés ! Avec cet argent nous ________4 un grand voyage dans les îles grecques l’été prochain. Est-ce que tu ________5 avec nous ? Réponds-moi vite. Bisous Yannis
 41. 41. Réponses : 1. B 2. C 3. B 4. A 5. C
 42. 42. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. vais suis allé allais Item 1 allé allés allées Item 2 achetions avons acheté achetons Item 3 été être était Item 4 avions avons avoir Item 5 rentrés rentrer rentrées Salut Sandrine, Comment ça va ? Moi, je vais (Ex) très bien ! Hier, ma soeur Hélène et moi sommes __________1 au cinéma. Avant d’entrer dans la salle nous __________2 des pop-corn et des boissons. Nous avons vu un film policier avec beaucoup d’action. C’ __________3 superbe ! Mais en sortant du cinéma nous avons compris que nous n’ __________ 4 plus d’argent pour prendre le bus alors nous sommes __________5 chez nous à pied ! Bises Catherine
 43. 43. Réponses 1 C 2 B 3 C 4 A 5 C
 44. 44. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. ex A B C D E F en dans au sur pendant à la chez La semaine prochaine Gilles et Marianne vont partir en (ex) voyage. Ils vont aller dans le Midi en voiture. Ils vont conduire _________1 sept heures mais en deux étapes: ils vont dormir _________2 la soeur de Marianne à mi-chemin. Une fois arrivés, ils vont manger _________3 de petits restos, ils vont s’informer _________4 l’histoire de la région. Ils vont acheter aussi des souvenirs qu’ils vont offrir _________5 retour aux amis et à la famille.
 45. 45. Réponses 1 D 2 F 3 A 4 C 5 B
 46. 46. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C ex. aurai ai eu ai Item 1 suis levé me suis levé me lève Item 2 aller sommes allés allé Item 3 avons pris prenions prenons Item 4 allions allons sommes allés Item 5 allons travailler travaillons avons travaillé Hier, j’ai eu (ex) une journée bien remplie ! Je _________1 de bonne heure pour _________2 à la piscine avec Marie. Ensuite, nous _________3 le métro et nous _________4 au bureau. Nous _________5 jusqu’à 18 heures et après, on a eu une réunion importante avec les autres collègues du bureau.
 47. 47. Réponses 1 B 2 A 3 A 4 C 5 C
 48. 48. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. vais aller vais suis allée Item 1 avait a ont Item 2 sont allées sont allés vont aller Item 3 avons mangé mangeons allons manger Item 4 buvons allons boire avons bu Item 5 avons amusés allons nous amuser nous sommes amusés Samedi dernier, je suis allée (ex) au mariage de ma cousine Marianne. Il y _________1 beaucoup de gens à l’église. Après la cérémonie tous les invités _________2 à la réception, au restaurant « La clé du bonheur ». Nous _________3 et nous _________4 du champagne à la santé des mariés. Nous _________5 ! Et enfin, à quatre heures du matin, nous sommes tous partis !
 49. 49. Réponses 1 A 2 B 3 A 4 C 5 C
 50. 50. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. ferons faisons faire Item 1 avons commencé commençons allons commencer Item 2 allons aller allions sommes allés Item 3 continuons avons continué allons continuer Item 4 sommes passés avons passé allons passer Item 5 allons visiter avons visité visitions De temps en temps, mon ami Nathan et moi, nous aimons faire (ex) des promenades dans Paris. Hier, nous _________1 par l’île Saint-Louis, au coeur de la ville. Après, nous _________2 à la Sainte-Chapelle, sur l’île de la Cité et nous _________3 jusqu’à la cathédrale Notre-dame de Paris. Demain, nous _________4 par le square du Vert-Galant et puis, nous _________5 le Musée de la Monnaie.
 51. 51. Réponses 1 A 2 C 3 B 4 C 5 A
 52. 52. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. ex A B C D E F chez que qui dans où milieu côté Chère Zoé, Je suis maintenant chez (ex) ma cousine Charlotte. Elle habite _________1 un petit village de Bretagne _________2 se trouve sur la côte, à 2 km de la mer. Au _________3 du village, il y a une place _________4 se réunissent tous les jeunes. Si on trouve l’eau de la mer trop froide, on peut aller à la piscine. Elle se trouve à _________5 du terrain de foot. Je te raconte le reste quand je rentre. Bises Sophie
 53. 53. Réponses 1 C 2 B 3 E 4 D 5 F
 54. 54. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. ex A B C D E F dans derrière entre près jusqu’ pour sur Salut et bienvenu, Kostas ! Installe-toi dans (ex) la chambre d’amis. J’ai mis deux serviettes de toilette pour toi _________1 le lit. La clé de la boîte aux lettres est _________2 la porte de la cuisine. Au coin de la rue, il y a un arrêt de bus, il est direct _________3 aller à la fac. Si tu veux t’acheter à manger, tu vas _________4 au collège, le supermarché est _________5 la poste et la librairie-papeterie. À ce soir, Marianne
 55. 55. Réponses 1 F 2 A 3 E 4 D 5 B
 56. 56. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. est arrivé arrivera arrivait Item 1 a descendu est descendu va descendre Item 2 acheter a acheté achetait Item 3 entrait entre est entré Item 4 retirer retiré retire Item 5 est passé a passé va passer Hier, Nicolas est arrivé (ex) à la maison à 18 heures. Il a laissé son sac à dos dans l’entrée, il _________1 au garage, et est parti _________2 des places de concert à moto. Il a décidé d’en acheter deux, une pour lui et une pour sa copine. Il a garé sa moto, il _________3 dans la banque pour _________4 de l’argent. Puis, il est allé au guichet et il a acheté les places. Demain, il _________5 une excellente soirée avec plusieurs centaines de fans de son groupe préféré.
 57. 57. Réponses 1 B 2 A 3 C 4 A 5 C
 58. 58. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. ex A B C D E F d’ de la avec des de pour chez Demain, je prends un panier pour aller au marché. J’ai besoin d’ (ex) aller chez le boucher pour acheter de la viande. Il ne faut pas que j’oublie le beurre _________1 le laitier. Pour la choucroute, le charcutier me proposera _________2 saucisse. _________3 faire la vinaigrette il me manque de l’huile d’olive. Et pourquoi ne pas me faire plaisir _________4 un joli bouquet _________5 fleurs ?
 59. 59. Réponses 1 F 2 A 3 E 4 B 5 D
 60. 60. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. étais suis ai été Item 1 avons trouvé trouvions allons trouver Item 2 sommes allés sommes allées allons Item 3 sommes sorties sortons sommes sortis Item 4 avons mangé allons manger mangeons Item 5 visitions allons visiter avons visité Ajaccio, le 25 juillet Ma chère Sophie, Je suis (ex) en ce moment au bord de la mer avec Charlotte et Marie. Hier, nous _________1 un petit hôtel très calme. Tous les jours, nous _________2 à la plage à vélo et tous les soirs, nous _________3 au restaurant. Hier, après la plage, nous _________4 des crêpes. C’était super ! Demain matin, nous _________5 le musée des Beaux-arts. Et toi, comment se passent tes vacances ? À bientôt ! Christine Sophie Dupond 10, rue de la Liberté 75116 Paris
 61. 61. Réponses 1 A 2 C 3 B 4 A 5 B
 62. 62. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le dialogue ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. ex A B C D E F tes l’ assez le les lui beaucoup Tu invites tous tes (ex) copains pour ton anniversaire ? Non, je ne _________1 invite pas tous. Mon appartement n’est pas _________2 grand. Emma, je _________3 invite, c’est sûr ! Et Pierre, il sera là ? Non, je n’ai pas envie de _________4 voir, en ce moment. Je trouve difficile de _________5 parler !
 63. 63. Réponses 1 D 2 B 3 A 4 C 5 E
 64. 64. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F t’ en de la à du que de Sabine@yahoo.fr Coucou ! Bonjour Sabine, Je t’ (ex) envoie ce message de Sorrente, une ville située ______1 45 Km de Naples, dans le sud de l’Italie. Ici, il fait chaud et nous allons tous les jours à la mer. L’hôtel est tout près ______ 2 plage mais il n’y a pas ______3 sable et donc je n’aime pas beaucoup. Le soir, nous sortons pour aller au cinéma ou pour aller dîner au restaurant. Il y ______4 a beaucoup au centre ville. Ma maman dit que la cuisine grecque et meilleure ______5 la cuisine italienne. Et toi ? Tu passes de bonnes vacances ? J’attends de tes nouvelles. Bisous, Elena
 65. 65. Réponses 1 C 2 B 3 F 4 A 5 E
 66. 66. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le chat ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F le qui que lui avec pour en Salut Léa, comment ça va ? Tu as le (ex) livre de français ______1 je t’ai prêté lundi dernier ? Non, je l’ai prêté à ma cousine, Maria, parce qu’elle ______2 avait besoin. Tu peux le ______3 demander ? Je cherche un texte sur le cinéma français pour préparer un exposé. Pourquoi tu ne cherches pas sur Internet ? Il y a des informations ______4 vont t’aider. Tu as raison mais le problème est que les textes sur Internet sont trop difficiles ______5 moi.
 67. 67. Réponses 1 B 2 F 3 C 4 A 5 E ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Σελ. 2
 68. 68. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le chat ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F Tu qui toi que lui te y Salut Léa, comment ça va ? Tu (ex) viendras à la fête samedi ? Tu as vu le message ______1 Luc vient de nous envoyer ? Non, je ne peux pas ______2 aller. Ma maman travaille et elle ne peut pas m’emmener chez Luc. Je peux passer ______3 chercher si tu veux. Bonne idée ! A quelle heure ? Ta soeur viendra aussi avec ______4 ? Non, je ne ______5 ai rien dit. Lucas ne l’a pas invitée.
 69. 69. Réponses 1 C 2 F 3 E 4 B 5 D ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Σελ. 2
 70. 70. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. vais suis allé allais Item 1 visiter visitons avons visité Item 2 être était été Item 3 déjeuner déjeunait va déjeuner Item 4 faire allons faire avons fait Item 5 préférer préfères as préféré Salut Julie, Comment ça va ? Moi, je vais (ex) très bien ! Hier, mon copain grec Panos et moi ___________1 le musée d’Acropole. C’ ___________2 super ! Après, on est allés ___________3 dans un petit restaurant dans le quartier pittoresque de Plaka. Demain, nous ___________4 des courses à Monastiraki où je peux trouver des souvenirs à acheter pour toute la famille mais aussi pour toi qui as ton anniversaire la semaine prochaine. Qu’est-ce que tu ___________5 comme cadeau, un T-shirt ou une casquette ? A+ Nikos
 71. 71. Réponses 1 C 2 B 3 A 4 B 5 B
 72. 72. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. Julie_par@yahoo.fr Vacances en Crète Salut Julie, Je suis (ex) en vacance à Héraklion, en Crète. Nous ______1 hier, vers 9 heures du soir, et nous avons décidé de ne pas sortir parce qu’il faisait déjà nuit et, de plus, nous ______2 fatigués. Mais aujourd’hui, nous nous ______3 très tôt et nous sommes allés à la mer. Demain, nous ______4 le palais de Knossos et le musée archéologique. J’attends avec impatience cette visite parce que je ne suis jamais ______5 au site archéologique de Knossos. Et toi, tu es en vacances ? J’attends de tes nouvelles. A+, Elena A B C Ex. suis ai été vais être Item 1 arriver arrivons sommes arrivés Item 2 être été étions Item 3 réveiller sommes réveillés avons réveillés Item 4 avons visité allons visiter visitions Item 5 allée allé aller
 73. 73. Réponses 1 C 2 C 3 B 4 B 5 A
 74. 74. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F Ils te ce que nous qui y Leo@yahoo.fr Festival invitation Bonjour Léo, J’ai appelé Marc et Lise. Ils (ex) sont arrivés hier à Paris. Ils ______1 invitent, toi, Nicolas et moi, à participer au festival organisé par leur association. Je pense que ce sera super ! Je t’envoie le programme ______ 2 je trouve très bien. Nous nous rencontrons demain matin, vers 10h. Ça ______3 va ? On a rendez-vous devant la salle de fêtes de l’école. On peut ______4 aller en métro. Appelle-moi ______5 soir ! Alex
 75. 75. Réponses 1 D 2 C 3 A 4 F 5 B
 76. 76. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F en les que le où lui qui Julie_pep@yahoo.fr Coucou ! Salut Julie, Je viens d’arriver en (ex) Crète. Maintenant, je suis chez ma cousine Sophie ______ 1 tu as rencontrée lors de ton séjours à Athènes. Nous sommes en train de nous préparer pour sortir. Nous irons au centre ville ______ 2 il y a un festival de danses folkloriques. Je vais faire des photos et je vais ______ 3 charger sur mon compte Instagram. J’attends tes commentaires. Demain, nous irons à la mer et j’espère faire la connaissance de Manolis, le garçon ______ 4 a gagné le premier prix au concours panhéllenique de mathématiques cette année. C’est un copain de Sophie, il a le même âge que moi mais je ne l’ai jamais rencontré. Sophie m’a beaucoup parlé de ______ 5 . A+ Elena
 77. 77. Réponses 1 B 2 D 3 A 4 F 5 E
 78. 78. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F l’ lui il la qui que le 112 pages, 8,50 € 35 kilos d’espoir Anna Gavalda Comment peut-on aimer l’ (ex) école ? C’est la question ______1 pose l’auteur de ce livre et son héros, Grégoire, un adolescent ______2 est nul à l’école, tellement nul qu’à treize ans il est toujours en sixième… Grégoire n’aime pas l’école, il ______3 déteste. Mais il est loin d’être un idiot. Il a même beaucoup de talents et il a déjà inventé une machine à éplucher les bananes. La seule personne qui ______4 comprenne vraiment, c’est son grand-père. Avec ______5 , il passe de longues heures à jardiner et à bricoler… Une histoire très touchante, un livre à lire absolument.
 79. 79. Réponses 1 E 2 D 3 C 4 F 5 A
 80. 80. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le chat ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F tu moi toi la lui en te Salut Léa, tu (ex) vas bien ? Pour la boum chez moi samedi, j’ai des choses à ______ 1 demander. Oui, dis- ______ 2 ce dont tu as besoin. Je sais que ta soeur a une collection de chansons formidable. Tu peux ______ 3 demander d’apporter des Cds de musique? Elle ne peut pas venir à la boum parce qu’elle part en vacances vendredi mais elle peut nous ______ 4 prêter quelques uns. Merci. Est-ce que ton père pourrait ramener Marie en voiture après la boum ? Elle habite tout près de chez ______ 5.
 81. 81. Réponses 1 F 2 A 3 D 4 E 5 B ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Σελ. 2
 82. 82. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. partir suis partie partirai Item 1 ai demandé a demandé ont demandé Item 2 attendre attends attend Item 3 chercher cherché cherchait Item 4 ai acheté achetais achèterai Item 5 envoyons envoyais a envoyé Bonjour, Je suis partie (ex) un peu plus tôt parce que mon patron m’ ______ 1 d’être au bureau une heure en avance. Il y a du poulet dans le réfrigérateur pour le déjeuner. Ne m’______ 2 pas, je serai en retard. Nicolas finit à 17h, j’irai le ______ 3 à son école. Après, j’______ 4 un cadeau pour maman. Demain, c’est la fête des mères. N’oublie pas d’appeler Justine pour la remercier. Hier, elle nous ______ 5 un email pour nous inviter à sa boum. Je t’embrasse, Joé
 83. 83. Réponses 1 B 2 B 3 A 4 C 5 C
 84. 84. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant la forme verbale convenable (A, B ou C) comme dans l’exemple. A B C Ex. est était été Item 1 mesurait mesure va mesurer Item 2 faut fallait a fallu Item 3 a été est va être Item 4 sont étaient vont être Item 5 va accueillir a accueilli accueille LA TOUR EIFFEL La tour Eiffel est le monument le plus connu de Paris et de la France. C'est (Ex) une grande tour de fer construite par l'entreprise de Gustave Eiffel pour l'Exposition universelle de Paris de 1889. La tour Eiffel mesurait 312 mètres de haut à sa construction. Aujourd'hui, elle _________ 1 324 mètres grâce à ses antennes. Pour monter jusqu'au sommet, il _________ 2 franchir 1 665 marches. La tour Eiffel est le symbole de Paris. Elle _________ 3 située dans le parc du Champ-de-Mars, près de la Seine. De nos jours, il y a plusieurs tours qui _________ 4 plus hautes que la tour Eiffel : comme la tour Tapei située à Taiwan, qui mesure 508 m. La tour Eiffel _________ 5 des millions de visiteurs par an.
 85. 85. Réponses 1 B 2 A 3 B 4 A 5 C
 86. 86. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F au après du pour de en avec Christophe Colomb Christophe Colomb était le fils d'un fabriquant de tissus. Il s’est installé au (Ex.) Portugal en 1476 ou 1477. Il a débuté dans la marine en 1476. Il s’est perfectionné alors dans les sciences de la navigation. Un jour, il a eu l'idée de passer par l'Atlantique _________ 1 aller en Inde. Comme il n'a pas réussi à convaincre le roi _________ 2 Portugal à le soutenir, il s’est rendu _________ 3 Espagne. C'est grâce à la reine Isabelle (reine du royaume de Castille, formant une partie de l'Espagne actuel) qu'il a réussi à faire son premier voyage en 1492. Il est parti _________ 4 trois navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. C’était pendant ce voyage qu'il a découvert l’Amérique (ou plutôt les Caraïbes) le 12 octobre 1492, _________ 5 62 jours de navigation, en croyant que c'étaient les Indes. D’après wikimini.org
 87. 87. Réponses : 1 C 2 B 3 E 4 F 5 A
 88. 88. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F des une ses les son qui sa Charlie Chaplin Charlie Chaplin est né à Londres le 16 avril 1889. Grâce à son jeu de Mime et de clownerie, il devient l'un des (Ex.) plus grands acteurs d'Hollywood. Il débute _________ 1 carrière, qui durera 65 ans, par le Cinéma muet. Il est connu pour son personnage de Charlot, un gentleman, portant un chapeau melon, _________ 2 veste trop petite, un large pantalon tombant sur des chaussures trop grandes avec, dans la main, une canne de bambou. _________ 3 parents étaient tous les deux artistes de Music Hall et il est monté sur scène pour la première fois à l'âge de 5 ans. En 1908, il entre dans une troupe de théâtre _________ 4 part aux États-Unis. En 1914, Il fait construire son propre studio où il tourne rapidement 3 films: Une vie de chien, Le Kid et Charlot soldat. ll tourne encore quelques films par la suite. Il a reçu des prix dans le monde entier et a aussi _________ 5 étoile sur "Walk Fame" à Hollywood. fr.wikimini.org
 89. 89. Réponses : 1 F 2 A 3 B 4 E 5 D
 90. 90. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-F) comme dans l’exemple. Attention ! Il y a un mot en trop. Ex. A B C D E F après entre à dans sur par avec AMPHIPOLIS : UNE CITÉ, UN SITE ET UN MYSTÈRE Le site archéologique La mosaïque : le Dieu Hermès psychopompe L'exploration du site archéologique et les véritables fouilles ont commencé après (Ex.) la Seconde Guerre Mondiale en 1972, _________ 1 l’archéologue D. Lazaridis. Ses fouilles ont permis de dégager entre autre, une nécropole. En 2014, l’archéologue C. Peristeri, fait apparaître une enceinte de 497 mètres de long construite _________ 2 325 et 300 av. J.-C. Les archéologues ont également trouvé deux sphinges _________ 3 l'entrée du monument, deux belles caryatides hautes de 2 m 27, vêtues d'un chiton à manches longues dont le plissé révèle un art d'une grande finesse. _________ 4 le sol, on voit une mosaïque qui représente le dieu Hermès psychopompe. Tous les chercheurs archéologues veulent savoir qui a été enterré _________ 5 cette tombe.
 91. 91. Réponses : 1F 2A 3B 4D 5C
 92. 92. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-C) comme dans l’exemple. A B C Ex. fais fait faites Item 1 avais avait ai Item 2 rend a rendu rends Item 3 aller vont allons Item 4 vais va allais Item 5 doit dois devais Les copains et moi, après la classe Qu’est-ce que tu fais (ex) cet après-midi ? Je ne sais pas, je n’ _______1 pas le temps, j’ai le travail de physique à préparer pour vendredi, et le cours de physique me _______2 la vie difficile? Les copains et moi _______3 boire un jus d’orange frais à la cafétéria d’en face. Viens, ça va te changer les idées ! Pourquoi pas, je _______4 rester une petite heure et après je rentre, mais d’abord, je _______5 téléphoner à mon frère qui m’attend !
 93. 93. RÉPONSES 1C 2A 3C 4A 5B
 94. 94. Θέμα 2β: Λεξικογραμματική Lisez le texte ci-dessous puis complétez-le en choisissant parmi les mots suivants (A-C) comme dans l’exemple. A B C Ex. commençais ai commencé commence Item 1 avais avait ai Item 2 être étaient est Item 3 jouait joué joue Item 4 est était suis Item 5 fait faisais fais Le vélo, c’est ma passion ! Sébastien Delorme : « J’ai commencé (Ex.) à faire du vélo quand j’ _________ 1 13 ans, après avoir regardé les Jeux olympiques de Los Angeles. Je n’ai jamais fait de compétition parce que les clubs cyclistes _________ 2 loin de chez moi. J’ai eu l’idée de fonder un club en traînant dans les arénas avec mon fils qui _________ 3 au hockey et au soccer, mais ce n’était pas vraiment son truc… Le seul club cycliste qui existait près de chez moi, c’était à Ville St-Laurent alors que mon quartier _________ 4 beaucoup plus loin… J’ai donc décidé de créer un club dans mon coin et d’entraîner les jeunes au circuit Gilles-Villeneuve. Je _________ 5 ça vraiment pour mon plaisir, je ne suis pas un business man! ».
 95. 95. Réponses 1A 2B 3A 4A 5C
 96. 96. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur les « Portes Ouvertes » de la ferme D’A YAAZ et vous écrivez un e-mail (80-120 mots) à Claude, votre copain français, pour lui annoncer que vous serez en Belgique en août et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  les dates où les « Portes Ouvertes » auront lieu ;  trois activités qui auront lieu ;  comment on peut demander plus d’informations. Είδατε την παραπάνω αφίσα για την «Ημέρα Ανοικτών Θυρών» του αγροκτήματος D’A YAAZ και γράφετε ένα e-mail (80-120 λέξεις) στον Claude, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να του ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Αύγουστο στο Βέλγιο και να τον προσκαλέσετε να επισκεφθείτε μαζί το αγρόκτημα. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ημέρας Ανοικτών Θυρών,  τρεις από τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν,  πώς μπορεί να ζητήσει κανείς περισσότερες πληροφορίες.
 97. 97. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur les « Ateliers de Ceyreste » et vous écrivez un e-mail (80-120 mots) à Alice, votre copine française, pour lui annoncer que vous serez pour quelques jours au village Ceyreste et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez:  la date de votre arrivée ;  la durée de votre séjour ;  le jour et les heures où les ateliers auront lieu ;  l’atelier que vous préférez ;  le coût de participation ;  pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την παραπάνω αφίσα για τα «Εργαστήρια του Ceyreste» και γράφετε ένα e-mail (80-120 λέξεις) στην Alice, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να της ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε για λίγες μέρες στο χωριό Ceyreste και να την προσκαλέσετε να παρακολουθήσετε μαζί τα εργαστήριa. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξής σας,  τη διάρκεια της παραμονής σας στο Ceyreste,  την ημέρα και τις ώρες που γίνονται τα εργαστήρια,  το εργαστήρι που προτιμάτε,  το κόστος συμμετοχής,  γιατί θέλετε να τα παρακολουθήσετε.
 98. 98. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur la « La Grande Journée des enfants » et vous écrivez un e-mail (80-120 mots) à Paul, votre copain français, pour lui annoncer que vous serez à Paris la semaine prochaine et l’inviter à aller ensemble voir un film. Dans votre e-mail vous précisez:  le film que vous voulez voir et l’heure de la séance ;  la date où la Journée aura lieu ;  qui organise la Journée ;  le coût de participation pour les enfants et leurs parents ;  pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την παραπάνω αφίσα για την «Ημέρα των παιδιών» και γράφετε ένα e-mail (80-120 λέξεις) στον Paul, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να του ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε την ερχόμενη εβδομάδα στο Παρίσι και να τον προσκαλέσετε να παρακολουθήσετε μαζί μια ταινία. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ταινία που θέλετε να παρακολουθήσετε και την ώρα προβολής,  την ημερομηνία των προβολών,  ποιος οργανώνει την εκδήλωση,  το κόστος συμμετοχής για τα παιδιά και τους γονείς τους,  γιατί θέλετε να την παρακολουθήσετε.
 99. 99. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur les « Ateliers d’Artistes » et vous écrivez un e-mail (80-120 mots) à Maurice, votre copain français, pour lui annoncer que vous serez en France le mois prochain et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  les ateliers offerts ;  l’atelier que vous préférez ;  comment vous pouvez demander plus d’informations ;  pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την αφίσα για το «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι». Γράφετε ένα e-mail (80-120 λέξεις) στον Maurice, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να του ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε στη Γαλλία τον επόμενο μήνα και να τον προσκαλέσετε να παρακολουθήσετε μαζί το εργαστήρι. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  τα εργαστήρια που προσφέρονται,  ποιο εργαστήρι θέλετε να παρακολουθήσετε,  πώς θα ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες,  γιατί θέλετε να το παρακολουθήσετε.
 100. 100. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur le « Salon du Bien-Être animal » et vous écrivez un e-mail (80- 120 mots) à Odette, votre copine française, pour lui annoncer que vous serez en France en octobre et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  la durée de votre séjour ;  le lieu et la date où le salon aura lieu ;  le programme ;  le coût de participation ;  pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την αφίσα σχετικά με την «Εκδήλωση για την υγεία των ζώων» και γράφετε ένα e-mail (80-120 λέξεις) στην Odette, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να της ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Οκτώβριο στη Γαλλία και να την προσκαλέσετε να παρακολουθήσετε μαζί την εκδήλωση. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξής σας,  τη διάρκεια της παραμονής σας στη Γαλλία,  τον χώρο και την ημερομηνία της εκδήλωσης,  το πρόγραμμα,  το κόστος συμμετοχής,  γιατί θέλετε να την παρακολουθήσετε.
 101. 101. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur l’« Atelier d’Artistes » et vous écrivez un e-mail (80-120 mots) à Denise, votre copine française, pour lui annoncer que vous serez en France en décembre et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  les ateliers offerts ;  l’atelier que vous préférez ;  les dates et les heures où cet atelier aura lieu ;  le lieu où cet atelier aura lieu ;  pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την αφίσα για το «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι» και γράφετε ένα e-mail (80-120 λέξεις) στη Denise, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να της ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Δεκέμβριο στη Γαλλία και να την προσκαλέσετε να παρακολουθήσετε μαζί το εργαστήρι. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξής σας,  τα εργαστήρια που προσφέρονται,  το εργαστήρι που προτιμάτε,  τις ημερομηνίες και τις ώρες που θα πραγματοποιηθεί αυτό το εργαστήρι,  τον χώρο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτό το εργαστήρι,  γιατί θέλετε να το παρακολουθήσετε.
 102. 102. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur la fête du livre jeunesse et vous écrivez un e-mail (80-120 mots) à Vincent, votre copain français, pour lui annoncer que vous serez en France fin juin et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  la durée de votre séjour ;  le lieu et la date où la fête aura lieu ;  les activités ;  pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την αφίσα για τη γιορτή του νεανικού βιβλίου και γράφετε ένα e-mail (80-120 λέξεις) στον Vincent, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να του ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε στη Γαλλία στα τέλη Ιουνίου και να τον προσκαλέσετε να πάτε μαζί στη γιορτή. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξή σας,  τη διάρκεια της παραμονής σας στη Γαλλία,  τον χώρο και την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η γιορτή,  τις δραστηριότητες,  γιατί θέλετε να πάτε.
 103. 103. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur le « Stage de Football » et vous écrivez un e-mail (80-120 mots) à Pascal, votre copain français, pour lui annoncer que vous serez à Toulouse en octobre et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  la date et les heures où le séminaire aura lieu ;  qui peut y participer ;  le programme ;  le coût de participation ;  pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την αφίσα για το «Σεμινάριο Ποδοσφαίρου». Γράφετε ένα e-mail (80-120 λέξεις) στον Pascal, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να του ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Οκτώβριο στην Toulouse και να τον προσκαλέσετε να παρακολουθήσετε μαζί το σεμινάριο αυτό. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξής σας,  την ημερομηνία και τις ώρες κατά τις οποίες γίνεται το σεμινάριο,  ποιος μπορεί να συμμετάσχει,  το πρόγραμμα,  το κόστος συμμετοχής,  γιατί θέλετε να το παρακολουθήσετε.
 104. 104. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur l’« Atelier Enfants ». Vous écrivez un e-mail (80-120 mots) à Béatrice, votre copine française, qui aime la danse, pour lui annoncer que l’atelier commence bientôt dans sa ville. Dans votre e-mail vous précisez :  le sujet de l’atelier ;  le lieu et les heures où l’atelier aura lieu ;  la date de début ;  qui peut y participer ;  comment elle peut demander plus d’informations. Είδατε την αφίσα για το «Εργαστήρι για Παιδιά» και γράφετε ένα e-mail (80-120 λέξεις) στη Béatrice, τη φίλη σας από τη Γαλλία, στην οποία αρέσει ο χορός, για να της ανακοινώσετε ότι ξεκινάει σύντομα το εργαστήρι αυτό στην πόλη της. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  το θέμα του εργαστηρίου,  τον χώρο και τις ώρες που γίνεται το εργαστήρι,  την ημερομηνία έναρξης,  ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής,  πώς μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες.
 105. 105. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur les « Ateliers Tandem : parent/enfant » et vous écrivez un e-mail (80-120 mots) à Stéphane, votre copain français, pour lui annoncer que vous allez voyager à Groslay en février, avec votre mère. Vous l’invitez à participer ensemble, avec vos mères, à l’atelier. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  la durée de votre séjour ;  le lieu et la date où les ateliers auront lieu ;  les activités ;  le coût de participation ;  pourquoi vous voulez y participer. Είδατε την αφίσα σχετικά με τα εργαστήρια για γονείς και παιδιά και γράφετε ένα e-mail (80-120 λέξεις) στον Stéphane, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να του ανακοινώσετε ότι πρόκειται να ταξιδέψετε τον Φεβρουάριο στο Groslay της Γαλλίας μαζί με τη μητέρα σας. Τον προσκαλείτε να συμμετάσχετε στο εργαστήριο αυτό μαζί με τις μητέρες σας. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξής σας,  τη διάρκεια της παραμονής σας στο Groslay,  τον χώρο και την ημερομηνία που γίνονται τα εργαστήρια,  τις δραστηριότητες,  το κόστος συμμετοχής,  γιατί θέλετε να τa παρακολουθήσετε.
 106. 106. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur les « Ateliers Culturels » et vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Colette, votre copine française, pour lui annoncer que vous serez à Paris en juin et l’inviter à y participer ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  la durée de votre séjour ;  le lieu où les ateliers auront lieu ;  l’atelier de votre choix ;  les raisons pour lesquelles vous l’avez choisi. Είδατε την αφίσα για τα «Πολιτιστικά Εργαστήρια» και γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στην Colette, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να της ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Ιούνιο στο Παρίσι και να την προσκαλέσετε να συμμετέχετε μαζί σε ένα πολιτιστικό εργαστήριο. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξή σας,  τη διάρκεια της παραμονής σας στο Παρίσι,  τον χώρο που γίνονται τα εργαστήρια,  το εργαστήριο της επιλογής σας,  τους λόγους που το επιλέξατε.
 107. 107. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur la « Fête de l’été » et vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Sandrine, votre copine française, pour lui annoncer que vous serez en France en juin et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  la durée de votre séjour ;  le lieu de votre séjour ;  le lieu et la date où la fête aura lieu ;  pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την αφίσα για τη «Γιορτή του καλοκαιριού» και γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στη Sandrine, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να της ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Ιούνιο στη Γαλλία και να την προσκαλέσετε να πάτε μαζί στη γιορτή. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξή σας,  τη διάρκεια της παραμονής στη Γαλλία,  τον τόπο της διαμονής σας,  τον χώρο και την ημερομηνία που γίνεται η γιορτή,  τους λόγους για τους οποίους θέλετε να πάτε.
 108. 108. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur le festival « L’Enfance de l’Art » et vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Evelyne, votre copine française, pour lui annoncer que vous serez en France en juin et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  la durée de votre séjour ;  le lieu et les dates où le festival aura lieu ;  pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την αφίσα για το φεστιβάλ νεανικής τέχνης και γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στην Evelyne, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να της ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Ιούνιο στη Γαλλία και να την προσκαλέσετε να πάτε μαζί στο φεστιβάλ. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξή σας,  τη διάρκεια της παραμονής στη Γαλλία,  τον χώρο και τις ημερομηνία που γίνεται το φεστιβάλ,  τους λόγους για τους οποίους θέλετε να πάτε.
 109. 109. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Votre club de volley a organisé une excursion au Mont Olympe. De retour chez vous, vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Christine, votre copine française pour lui raconter ce que vous avez fait pendant l’excursion. Vous lui donnez des informations sur :  le lieu de destination ;  le moyen de transport ;  le logement ;  la durée du séjour ;  les activités que vous y avez faites. H ομάδα βόλεϊ, στην οποία είσαστε μέλος, οργάνωσε μία εκδρομή στον Όλυμπο. Μόλις επιστρέφετε σπίτι σας γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στη φίλη σας την Christine για να διηγηθείτε τι κάνατε κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Της δίνετε πληροφορίες σχετικά με:  τον τόπο προορισμού,  το μέσο μεταφοράς,  το κατάλυμα,  τη διάρκεια της διαμονής,  τις δραστηριότητες που κάνατε εκεί. Goûter les spécialités de la région Se promener au bord du fleuve Enipeas Se promener dans la forêt Monter au sommet d’Olympe
 110. 110. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez passé une semaine en France, à Strasbourg. Vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à Julien, votre copain suisse, pour lui parler de votre voyage. Dans votre e-mail vous lui précisez :  avec qui vous y êtes allés/allées ;  quand ;  la durée de votre séjour à Strasbourg ;  les activités que vous avez faites ;  les monuments et les musées que vous avez visités ;  ce que vous avez aimé le plus. Περάσατε μία εβδομάδα στη Γαλλία, στην πόλη Strasbourg. Στέλνετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στον Julien, τον ελβετό φίλο σας, για να του μιλήσετε για το ταξίδι σας. Στο e-mail του διευκρινίζετε:  με ποιον πήγατε (φίλους, γονείς, μόνος/μόνη…),  πότε,  τη διάρκεια της διαμονής σας στο Στρασβούργο,  τις δραστηριότητες που κάνατε εκεί,  τα μνημεία και τα μουσεία που επισκεφθήκατε,  τι σας άρεσε περισσότερο. Promenade sur la Place de la République Promenade en bateau mouche Visite du Parlement européen Visite de la Cathédrale de Strasbourg
 111. 111. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez déménagé dans une nouvelle ville avec votre famille et vous avez changé d’école. Vous venez de recevoir un petit mot de Vincent, votre ami français, qui demande de vos nouvelles. Vous lui écrivez un e-mail (100-120 mots) pour :  le remercier pour son e-mail ;  lui exprimer vos premiers sentiments sur votre nouvelle vie ;  lui décrire votre nouvelle école ;  l’inviter chez vous dans votre nouvelle maison. Έχετε μετακομίσει με την οικογένειά σας σε μια καινούρια πόλη και έχετε αλλάξει σχολείο. Μόλις λάβατε ένα μήνυμα από τον Vincent, τον φίλο σας από τη Γαλλία, ο οποίος θέλει να μάθει τα νέα σας. Του γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) για να:  τον ευχαριστήσετε για το e-mail του,  του εκφράσετε τα συναισθήματά σας για την καινούρια σας ζωή,  του περιγράψετε το σχολείο σας,  τον προσκαλέσετε στο καινούργιο σας σπίτι. erg@gmail.com Salut !!! Alors, la nouvelle vie, la nouvelle école ? Comment ça va ? Pas trop difficile ? J’espère que tout va bien ! J’attends de tes nouvelles ! Vincent
 112. 112. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous êtes en vacances dans votre maison de campagne et vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Julie, votre amie française, pour :  lui décrire l’endroit où vous passez vos vacances ;  lui exprimer vos sentiments;  lui raconter une journée typique ;  lui proposer de vous rendre visite l’année prochaine. Vous pouvez vous inspirer des images ci-dessous. Είσαστε διακοπές στο εξοχικό σας και γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στη Julie, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να:  της περιγράψετε τον τόπο όπου περνάτε τις διακοπές σας,  της εκφράσετε τα συναισθήματά σας,  της περιγράψετε μια τυπική σας ημέρα,  της προτείνετε να σας επισκεφτεί την επόμενη χρονιά. Μπορείτε να εμπνευστείτε από τις εικόνες που ακολουθούν.
 113. 113. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Dans le cadre de la Journée Européenne des Langues, votre école a préparé une fête internationale. Le thème était « Saveurs du monde entier ». Chaque élève a préparé un plat traditionnel d’un pays différent. Vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Mélanie, votre copine française, dans lequel vous lui racontez :  quand et où la fête a eu lieu ;  les participants à la fête ;  les différents pays représentés ;  quel plat vous avez préparé ;  les autres activités organisées. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, το σχολείο σας ετοίμασε μια διεθνή γιορτή. Το θέμα της ήταν «Γεύσεις του κόσμου». Κάθε μαθητής ετοίμασε ένα παραδοσιακό πιάτο μιας χώρας. Γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στη Mélanie, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να της διηγηθείτε:  πότε και που έγινε η γιορτή,  ποιοι συμμετείχαν στη γιορτή,  τις χώρες που εκπροσωπήθηκαν,  ποιo φαγητό ετοιμάσατε,  τις υπόλοιπες δραστηριότητες που διοργανώθηκαν.
 114. 114. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Hier, c’était votre anniversaire. Vous venez de recevoir le message ci-dessous de Marie, votre copine française. Vous lui écrivez un e-mail (100-120 mots) dans lequel :  vous la remerciez pour ses voeux ;  vous lui racontez ce que vous avez organisé pour votre anniversaire ;  vous lui demandez de ses nouvelles. Χθες είχατε τα γενέθλιά σας. Μόλις λάβατε το παρακάτω μήνυμα από τη Marie, τη φίλη σας από τη Γαλλία. Της γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στο οποίο:  την ευχαριστείτε για τις ευχές της,  της διηγείστε τι οργανώσατε για τα γενέθλιά σας,  ζητάτε να μάθετε τα νέα της . Avec un peu de retard Joyeux anniversaire !!! Raconte-moi comment s’est passé ton anniversaire ! Gros bisous ! Marie
 115. 115. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous venez de rentrer en Grèce après une semaine passée à Paris chez Ludo, votre copain français. Vous lui écrivez un e-mail (100-120 mots) pour :  le remercier pour son hospitalité ;  lui exprimer vos sentiments sur votre séjour en France ;  lui demander qu’il vous envoie par e-mail les photos que vous avez prises ensemble ;  l’inviter chez vous pour les prochaines vacances. Μόλις γυρίσατε στην Ελλάδα μετά από μια εβδομάδα που περάσατε στο Παρίσι, στο σπίτι του Ludo, του φίλου σας από τη Γαλλία. Γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) για να:  τον ευχαριστήσετε για τη φιλοξενία του,  του εκφράσετε τα συναισθήματά σας από τη διαμονή σας στη Γαλλία,  του ζητήσετε να σας στείλει τις φωτογραφίες που τραβήξατε μαζί,  τον προσκαλέσετε στο σπίτι σας για τις επόμενες διακοπές.
 116. 116. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου À Noël vos parents vous ont offert comme cadeau un chien. C’était une surprise pour vous. Vous écrivez un e-mail (100-120 mots), accompagné d'une photo de votre chien, à Christian, votre copain français, pour :  lui raconter la surprise ;  lui parler de vos sentiments quand vous avez vu le chien ;  le lui présenter. Τα Χριστούγεννα οι γονείς σας σάς δώρισαν ένα σκυλί. Ήταν έκπληξη για σας. Γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις), συνοδευόμενο από μια φωτογραφία του σκύλου σας, στον Christian, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για:  να του διηγηθείτε την έκπληξη,  να του μλήσετε για τα συναισθήματά σας όταν είδατε τον σκύλο,  να του τον παρουσιάσετε.
 117. 117. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous venez de recevoir le message ci-dessus de Julie, votre copine française, qui vous propose de faire un voyage ensemble. Vous ne pouvez pas accepter son invitation. Vous lui écrivez un e-mail (100-120 mots) dans lequel :  vous la remerciez pour son invitation ;  vous refusez et vous vous excusez ;  vous lui expliquez pourquoi vous ne pouvez pas y aller ;  vous lui proposez d’y aller ensemble une autre fois. Μόλις λάβατε το παραπάνω μήνυμα από τη Julie, τη φίλης σας από τη Γαλλία, η οποία σας προτείνει να κάνετε ένα ταξίδι μαζί. Δεν μπορείτε να δεχτείτε την πρότασή της. Της γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στο οποίο:  την ευχαριστείτε για την πρόσκλησή της,  αρνείστε και ζητάτε συγγνώμη,  της εξηγείτε γιατί δεν μπορείτε να πάτε,  της προτείνετε να πάτε μαζί κάποια άλλη φορά. Le Mont Saint-Michel
 118. 118. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur la « Fête du vélo » et vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Nicolas, votre cousin français, pour lui annoncer que vous serez en France en mai et lui proposer d’y participer ensemble. Dans votre e-mail vous précisez : • le lieu et la date de la fête ; • l’heure et l’endroit du rendez-vous ; • les activités proposées ; • pourquoi vous voulez y participer. Είδατε την αφίσα για τη «Γιορτή του Ποδηλάτου» και γράφετε ένα e-mail (100- 120 λέξεις) στον Nicolas, τον ξάδερφό σας από τη Γαλλία, για να του ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Μάιο στη Γαλλία και να του προτείνετε να πάρετε μέρος μαζί. Στο e-mail σας διευκρινίζετε: • τον τόπο και την ημερομηνία της γιορτής, • την ώρα και το μέρος του ραντεβού, • τις προτεινόμενες δραστηριότητες, • γιατί θέλετε να συμμετάσχετε.
 119. 119. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur le « 30e Festival International du film d’environnement ». Vous serez en France à ce moment-là et vous voulez y aller avec Sandrine, votre amie française. Vous lui écrivez un e-mail (100-120 mots) pour : • lui indiquer le lieu, la date et le coût du festival ; • lui proposer d’y aller ensemble ; • lui expliquer pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την αφίσα για το «3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών για το Περιβάλλον». Θα βρίσκεστε την περίοδο εκείνη στη Γαλλία και θέλετε να πάτε με τη Sandrine, τη φίλη σας από τη Γαλλία. Της γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) για να: • της επισημάνετε τον τόπο, την ημερομηνία και το κόστος του φεστιβάλ, • της προτείνετε να πάτε μαζί, • της εξηγήσετε γιατί θέλετε να πάτε.
 120. 120. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur la « Fête de l’air » et vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Antoine, votre copain français, pour lui annoncer que vous serez en France pendant l’été et lui proposer d’y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez : • le lieu et la date de la fête ; • le coût ; • les activités proposées ; • pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την αφίσα για τη «Γιορτή του αέρα» και γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στον Antoine, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να του ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε το καλοκαίρι στη Γαλλία και να του προτείνετε να πάτε μαζί. Στο e-mail σας διευκρινίζετε: • τον τόπο και την ημερομηνία της γιορτής, • το κόστος, • τις προτεινόμενες δραστηριότητες, • γιατί θέλετε να πάτε.
 121. 121. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur les « Le Championnat de Badminton » et vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Roland, votre copain français, pour lui annoncer que vous serez en France en juin et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  la durée de votre séjour ;  la ville, le lieu et les dates où le championnat aura lieu ;  les raisons pour lesquelles vous voulez y aller. Είδατε την αφίσα για το «Πρωτάθλημα αντιπτέρισης» και γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στον Roland, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να του ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Ιούνιο στη Γαλλία και να τον προσκαλέσετε να παρακολουθήσετε μαζί το πρωτάθλημα. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξή σας,  τη διάρκεια της παραμονής σας,  την πόλη, τον τόπο και τις ημερομηνίες που διεξάγεται το πρωτάθλημα,  τους λόγους για τους οποίους θέλετε να το παρακολουθήσετε.
 122. 122. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur la « Coupe de France d’Aviron de mer » et vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Christian, votre copain français, pour lui annoncer que vous serez en France en mars et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  la durée de votre séjour ;  la ville, le lieu et la date où le championnat aura lieu ;  les raisons pour lesquelles vous voulez suivre les compétitions. Είδατε την αφίσα για το «Κύπελλο Γαλλίας της Κωπηλασίας θαλάσσης» και γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στον Christian, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να του ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Μάρτιο στη Γαλλία και να τον προσκαλέσετε να παρακολουθήσετε μαζί τους αγώνες. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξή σας,  τη διάρκεια της παραμονής σας,  την πόλη, τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων,  τους λόγους για τους οποίους θέλετε να τους παρακολουθήσετε.
 123. 123. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur le « Semi-Marathon » et vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Christian, votre copain français, pour lui annoncer que vous serez en France en mars et l’inviter à y participer ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  la durée de votre séjour ;  la ville et la date où le « Semi-Marathon » aura lieu ;  la distance de votre choix ;  les raisons pour lesquelles vous voulez y participer. Είδατε την αφίσα για τον «Ημι-μαραθώνιο» και γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στον Christian, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να του ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Μάρτιο στη Γαλλία και να τον προσκαλέσετε να πάρετε μέρος μαζί. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξή σας,  τη διάρκεια της παραμονής σας,  την πόλη και την ημερομηνία διεξαγωγής του ημι-μαραθωνίου,  την απόσταση της επιλογής σας,  τους λόγους για τους οποίους θέλετε να συμμετέχετε.
 124. 124. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Samedi dernier vous avez eu une journée extraordinaire. Vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à Laure, votre copine française, pour lui raconter ce que vous avez fait. Dans votre e-mail vous lui précisez :  le temps qu’il a fait ;  avec qui vous avez passé la journée ;  où vous êtes allés ;  quelles activités vous avez faites. Το περασμένο Σάββατο ήταν μία εξαιρετική ημέρα. Στέλνετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στη Laure, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να της διηγηθείτε τι κάνατε. Στο e-mail σας της διευκρινίζετε:  τι καιρό έκανε,  με ποιον περάσατε την ημέρα,  πού πήγατε,  τις δραστηριότητες που κάνατε. Visiter un centre commercial Regarder les vitrines Faire du shopping Aller au cinéma
 125. 125. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur la « Fête du Livre et de l’Image » et vous écrivez un e-mail (100-120 mots) à Camille, votre copine française, pour lui annoncer que vous serez en France en septembre et l’inviter à y aller ensemble. Dans votre e-mail vous précisez :  la date de votre arrivée ;  la durée de votre séjour ;  le lieu de votre séjour ;  le lieu et les dates où la fête a lieu ;  pourquoi vous voulez y aller. Είδατε την αφίσα για τη «Γιορτή του Βιβλίου και της Εικόνας» και γράφετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στη Camille, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να της ανακοινώσετε ότι θα βρίσκεστε τον Σεπτέμβριο στη Γαλλία και να την προσκαλέσετε να πάτε μαζί στη γιορτή. Στο e-mail σας διευκρινίζετε:  την ημερομηνία της άφιξής σας,  τη διάρκεια της παραμονής σας στη Γαλλία,  τον τόπο της διαμονής σας.  τον χώρο και τις ημερομηνίες που γίνεται η γιορτή,  τους λόγους για τους οποίους θέλετε να πάτε.
 126. 126. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Les fêtes de Noël approchent. Vous avez vu cette affiche sur Internet et vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à Pierre, votre copain français, pour :  lui proposer de participer ensemble à cet atelier ;  lui donner des informations sur :  les heures et la date où l’atelier aura lieu,  les activités,  le coût de participation ;  lui expliquer pourquoi vous voulez y participer. Οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν. Είδατε αυτήν την αφίσα στο ίντερνετ και στέλνετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στον Pierre, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να:  του προτείνετε να συμμετάσχετε σε αυτό το εργαστήρι,  του δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες για:  τις ώρες και την ημερομηνία διεξαγωγής του εργαστηρίου,  τις δραστηριότητες,  το κόστος συμμετοχής,  του εξηγήσετε γιατί θέλετε να συμμετάσχετε.
 127. 127. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Pendant votre séjour en France, vous avez vu cette affiche sur Internet et vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à Emma, votre copine française, pour :  lui proposer de participer ensemble à cet atelier ;  lui donner des informations sur :  la date et les heures,  les activités,  le coût de participation ;  lui expliquer pourquoi vous voulez y participer. Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Γαλλία, είδατε αυτήν την αφίσα στο ίντερνετ και στέλνετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στην Emma, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να:  της προτείνετε να συμμετάσχετε σε αυτό το εργαστήρι,  της δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες για:  την ημερομηνία και τις ώρες,  τις δραστηριότητες,  το κόστος συμμετοχής,  της εξηγήσετε γιατί θέλετε να συμμετάσχετε.
 128. 128. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου
 129. 129. Vous avez vu cette affiche sur Internet et vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à Christine, votre cousine française, dont le fils est en 3ème. Dans votre e-mail :  vous lui proposez de participer à ces ateliers ;  vous lui donnez des informations sur :  le lieu où les ateliers auront lieu,  les dates et les horaires,  le contenu de ces ateliers,  le coût de participation ;  vous lui expliquez pourquoi elle doit y aller. Είδατε αυτήν την αφίσα στο ίντερνετ και στέλνετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στην Christine, την ξαδέλφη σας από τη Γαλλία, της οποίας ο γιος της είναι στην 3η τάξη του Γυμνασίου. Στο e-mail σας,  της προτείνετε να συμμετάσχει σε αυτά τα εργαστήρια,  της δίνετε τις παρακάτω πληροφορίες:  τον χώρο διεξαγωγής των εργαστηρίων,  τις ημερομηνίες και τις ώρες,  το περιεχόμενο των εργαστηρίων,  το κόστος συμμετοχής,  της εξηγείτε γιατί πρέπει να πάει.
 130. 130. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous partez en voyage à l’étranger avec des copains. Vous envoyez un e-mail (100- 120 mots) à Chloé, votre copine belge, dans lequel:  vous lui annoncez le pays que vous allez visiter, la période et la durée du voyage ;  vous lui présentez les copains qui vont vous accompagner ;  vous lui parlez de la préparation de votre voyage ;  vous l’inviter à venir avec vous. définir l’itinéraire du voyage les copains acheter les billets sur Internet réserver un hôtel acheter un guide touristique sortir les vêtements d’été Αναχωρείτε για ένα ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με φίλους. Στέλνετε ένα e-mail (100- 120 λέξεις) στην Chloé, τη φίλη σας από το Βέλγιο, για να:  της ανακοινώσετε τη χώρα που θα επισκεφθείτε, την περίοδο και τη διάρκεια του ταξιδιού,  της παρουσιάσετε τους φίλους που θα σας συνοδεύσουν,  της μιλήσετε για την προετοιμασία του ταξιδιού,  την προσκαλέσετε να έρθει μαζί σας.
 131. 131. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Pendant votre séjour en France vous avez vu cette affiche sur Internet et vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à Paul, votre copain français, dans lequel :  vous lui proposez de vous inscrire ensemble à cet événement ;  vous lui donnez des informations sur :  la date et le lieu de l’événement,  l’heure de départ,  le coût de l’inscription,  l’équipement nécessaire ;  vous racontez ce que vous allez faire ensemble (nager dans les lacs, se faire des amis). Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στη Γαλλία, είδατε αυτήν την αφίσα στο ίντερνετ και στέλνετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στον Paul, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να:  του προτείνετε να εγγραφείτε μαζί σε αυτό το γεγονός,  του δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:  την ημερομηνία και τον χώρο διεξαγωγής,  την ώρα εκκίνησης,  το κόστος της εγγραφής,  τον απαραίτητο εξοπλισμό,  διηγηθείτε τι θα κάνετε μαζί (κολύμπι στις λίμνες, νέους φίλους).
 132. 132. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez passé vos vacances d’été à Saint-Malo. Vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à Philippe, votre correspondant belge, dans lequel :  vous lui racontez vos vacances en lui précisant :  où se trouve cette région ;  avec qui vous avez passé vos vacances ;  la durée du séjour ;  le temps qu’il a fait ;  le type de logement réservé ;  les activités que vous avez faites ;  vous donnez vos impressions ;  l’invitez à venir passer ses prochaines vacances d’été en Grèce. dans le nord-ouest de la France loger dans un hôtel faire de la planche à voile faire de l’équitation visite des remparts découvrir les spécialités locales Περάσατε τις καλοκαιρινές σας διακοπές στο Saint-Malo. Στέλνετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στον Philippe, τον φίλο σας από το Βέλγιο, για να:  του διηγηθείτε τις διακοπές σας δίνοντάς του πληροφορίες:  για το πού βρίσκεται η περιοχή,  με ποιον περάσατε τις διακοπές,  για τη διάρκεια της παραμονής σας,  για τον καιρό που έκανε,  για το πού διαμείνατε,  για τις δραστηριότητες που κάνατε  του πείτε τις εντυπώσεις σας,  τον προσκαλέσετε να περάσει τις επόμενες καλοκαιρινές διακοπές του στην Ελλάδα.
 133. 133. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Vous avez vu cette affiche sur Internet et vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à Emma, votre cousine française, qui est mère de deux jeunes enfants. Dans votre e-mail :  vous lui proposez de participer à cet événement ;  vous lui donnez des informations sur :  la date et lieu où aura lieu la bourse aux jouets,  le coût de participation,  le programme des animations et des spectacles,  le site internet des organisateurs pour demander plus de renseignements ;  vous lui expliquez pourquoi elle doit y aller avec ses enfants. Είδατε αυτήν την αφίσα στο ίντερνετ και στέλνετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στην Emma, την ξαδέλφη σας από τη Γαλλία και μητέρα δύο μικρών παιδιών. Στο e-mail σας  της προτείνετε να συμμετάσχει σε αυτό το γεγονός,  της δίνετε τις παρακάτω πληροφορίες για:  την ημερομηνία και τον χώρο διεξαγωγής του πλειστηριασμού των παιχνιδιών,  το κόστος συμμετοχής,  το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των θεαμάτων,  την ηλεκτρονική διεύθυνση για να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες,  της εξηγείτε γιατί πρέπει να πάει με τα παιδιά της.
 134. 134. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Samedi dernier vous avez organisé une boum chez vous pour fêter votre anniversaire. Vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à Amélie, votre correspondante française, dans lequel vous lui racontez la soirée en précisant :  qui vous avez invité ;  ce que vous avez acheté et préparé ;  quels vêtements vous avez mis ;  ce que vous avez fait pendant la soirée ;  à quelle heure vos invités sont partis ;  les cadeaux que vous avez reçus ;  vos impressions. Το προηγούμενο Σάββατο οργανώσατε ένα πάρτι στο σπίτι σας για να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας. Στέλνετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στην Amélie, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να της διηγηθείτε τη βραδιά, δίνοντας πληροφορίες για:  το ποιους καλέσατε,  το τι αγοράσατε και προετοιμάσατε,  τα ρούχα που φορέσατε,  το πώς περάσατε τη βραδιά,  την ώρα που έφυγαν οι καλεσμένοι σας,  τα δώρα που λάβατε,  τις εντυπώσεις σας.
 135. 135. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Pendant votre séjour en France, vous avez vu cette affiche sur Internet et vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à Charlotte, votre copine française, pour :  lui proposer de participer ensemble à ces ateliers ;  lui donner des informations sur :  l’heure des ateliers,  les dates et le lieu,  les activités,  le coût de participation ;  lui expliquer pourquoi vous voulez y participer. Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Γαλλία, είδατε αυτήν την αφίσα στο ίντερνετ και στέλνετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στη Charlotte, τη φίλη σας από τη Γαλλία, για να:  της προτείνετε να συμμετάσχετε σε αυτά τα εργαστήρια,  της δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:  την ώρα των εργαστηρίων,  τις ημερομηνίες και τον χώρο διεξαγωγής,  τις δραστηριότητες,  το κόστος συμμετοχής,  της εξηγήσετε γιατί θέλετε να συμμετάσχετε.
 136. 136. Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου Pendant votre séjour en France, vous avez vu cette affiche sur Internet et vous envoyez un e-mail (100-120 mots) à Jacques, votre copain français, pour :  lui proposer de participer ensemble au concours « Selfie Biodiversité » ;  lui expliquer ce qu’il faut faire pour y participer ;  lui présenter les prix à gagner ;  l’informer sur la date limite ;  lui donner un rendez-vous pour prendre le selfie (lieu et heure exacts). Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Γαλλία, είδατε αυτήν την αφίσα στο ίντερνετ και στέλνετε ένα e-mail (100-120 λέξεις) στον Jacques, τον φίλο σας από τη Γαλλία, για να:  του προτείνετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό «Αυτοφωτογράφιση και βιοποικιλότητα»  του εξηγήσετε τι πρέπει να κάνετε για να συμμετάσχετε,  του παρουσιάσετε τα έπαθλα,  τον ενημερώσετε για την καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής,  του ορίσετε τόπο και ώρα συνάντησης για να βγάλετε τη φωτογραφία σέλφι.

×