AÉÍkÉSæÌuÉMü urÉÉÍkÉ

   By Dr Sridhar B.S.
               M.D.(Ayu)
 Asst Professor

 Govt. Ayurvedic M...
AÉÍkÉSæÌuÉMü SåuÉåµÉÍkÉYëirÉ rÉiÉç
mÉëuÉiÉïiÉå iÉiÉç –
   SåuÉÉ: xÉÑUÉ: xÉÑUrÉÉålÉrɶÉ
    SåuÉiÉÉ aÉqkÉuÉï rÉÄvÉ UÉ...
MüÉsÉ oÉsÉ mÉëuÉë¨ÉÉ [Seasonal]

   urÉÉmÉ³É GiÉÑ¢ÑüiÉÉ[Abnormal seasons]
  AÌiÉ[Excessive] WûÏlÉ[Depleted] ÌuÉmÉUÏiÉ...
AurÉÉmÉ³É HiÉÑ¢ÑüiÉÉ

MüSÉÍcÉSurÉÉmɳÉãwuÉÌmÉ HiÉÑwÉÑ ¢ÑüirÉÉÍpÉvÉÉmÉU¤ÉÈ
¢üÉãkÉÉkÉqÉæïÂmÉkuÉxrÉliÉå eÉlÉmÉSÉÈ ÌuÉwÉÉæwÉÍk...
xuÉpÉÉuÉoÉsÉmÉëuÉÚ¨ÉÉ

  MüÉsÉM×üiÉÉ            * AMüÉsÉM×üiÉɶÉ
[mÉËUU¤ÉhÉM×üiÉÉ]              ...
SæuÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉ -SæuÉvÉÌ£üeÉÉiÉÉ
  SåuÉSìÉåWûSÍpÉvÉmiÉMüÉ AiÉuÉïhÉM×üiÉÉ EmÉxÉaÉïeÉɶÉ;
   SåuÉaÉÉåaÉÑÂÍxɬÉlÉÉÇ SìÉ...
*xÉÇxÉaÉïeÉÉ             *AÉMüÎxqÉMüɶÉ

     SåuÉÉÌSSìÉåWûMüeÉlÉxÉÇmÉMïüeeÉÉrÉqÉlÉÈ
mÉëÉ£ülÉMüqÉï mÉÏÌQû...
SæuÉ-?
  SåuÉxrÉåSÍqÉÌiÉ SæuÉqÉç, SåuÉÌlÉÍqɨÉMüÇ SåuÉxÉqoÉÎlkÉ uÉÉ [xÉÑ xÉÔ 29]

  SæuÉqÉÉiqÉM×üiÉÇ ÌuÉkrÉÉiÉç MüqÉï r...
mÉÉmqÉÉ-mÉÉmqÉåÌiÉ ÌMüsÉ xÉuÉåUÉåaÉÉÈ [A xÉÇ
 mÉÉmÉxrÉ MüqÉïhÉÈ ÄTüsÉÍqÉÌiÉM×üiuÉÉ mÉÉmqÉåirÉÑcrÉiÉå


 Finally
• Superna...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Adidaivika

701 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
701
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
46
Actions
Partages
0
Téléchargements
20
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Adidaivika

 1. 1. AÉÍkÉSæÌuÉMü urÉÉÍkÉ By Dr Sridhar B.S. M.D.(Ayu) Asst Professor Govt. Ayurvedic Medical College Bangalore
 2. 2. AÉÍkÉSæÌuÉMü SåuÉåµÉÍkÉYëirÉ rÉiÉç mÉëuÉiÉïiÉå iÉiÉç – SåuÉÉ: xÉÑUÉ: xÉÑUrÉÉålÉrÉ¶É SåuÉiÉÉ aÉqkÉuÉï rÉÄvÉ UÉYvÉxÉ CirÉÉÌS -xÉÑ .xÉÔ 24 Diseases /miseries which has supernatural origin They are * MüÉsÉoÉsÉ mÉëuÉë¨ÉÉ * SæuÉoÉsÉ mÉëuÉë¨ÉÉ * xuÉpÉuÉ oÉsÉ mÉëuÉë¨ÉÉÉë
 3. 3. MüÉsÉ oÉsÉ mÉëuÉë¨ÉÉ [Seasonal] urÉÉmÉ³É GiÉÑ¢ÑüiÉÉ[Abnormal seasons] AÌiÉ[Excessive] WûÏlÉ[Depleted] ÌuÉmÉUÏiÉ[Opposite] Of six seasons –6 X3=18 AurÉÉmÉ³É HiÉÑ¢ÑüiÉÉ[In normal seasons] xÉÑ .xÉÔ 6/19,20
 4. 4. AurÉÉmÉ³É HiÉÑ¢ÑüiÉÉ MüSÉÍcÉSurÉÉmɳÉãwuÉÌmÉ HiÉÑwÉÑ ¢ÑüirÉÉÍpÉvÉÉmÉU¤ÉÈ ¢üÉãkÉÉkÉqÉæïÂmÉkuÉxrÉliÉå eÉlÉmÉSÉÈ ÌuÉwÉÉæwÉÍkÉmÉÑwmÉaÉlkÉålÉ uÉÉ uÉÉrÉÑlÉÉåmÉlÉÏiÉålÉÉ¢üqrÉiÉå rÉÉå SåvÉxiÉ§É SÉåwÉmÉëYëirÉÌuÉvÉåwÉåhÉ MüÉxɵÉÉxÉ uÉqÉjÉÑmÉëÌiÉvrÉÉrÉ ÍvÉUÉåÂaeuÉUæÂmÉiÉmrÉliÉå, aÉëWûlɤɧÉcÉËUiÉæuÉÉï,aÉÚWûSÉUvÉrÉlÉÉxÉlÉrÉÉlÉuÉÉWûlÉqÉÍhÉU¦ÉÉåmÉMüUhÉaÉÌWïûiÉ sɤÉhÉÌlÉÍqɨÉÉmÉëÉSÒpÉÉïuÉæuÉÉï || xÉÑ xÉÔ 6/19
 5. 5. xuÉpÉÉuÉoÉsÉmÉëuÉÚ¨ÉÉ MüÉsÉM×üiÉÉ * AMüÉsÉM×üiÉÉ¶É [mÉËUU¤ÉhÉM×üiÉÉ] [AmÉËUU¤ÉhÉM×üiÉÉ] ¤ÉÑÎimÉmÉÉxÉÉeÉUÉqÉ×irÉÑÌlÉSìÉmÉëpÉë×iÉrÉÈ qÉ×irÉÑ-cÉ ÌuÉ 3
 6. 6. SæuÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉ -SæuÉvÉÌ£üeÉÉiÉÉ SåuÉSìÉåWûSÍpÉvÉmiÉMüÉ AiÉuÉïhÉM×üiÉÉ EmÉxÉaÉïeÉɶÉ; SåuÉaÉÉåaÉÑÂÍxɬÉlÉÉÇ SìÉåWûÉiÉç, HwÉÏhÉÉqÉÉ¢üÉåvÉeÉÉÈ, AiÉuÉïuÉåSmÉëhÉÏiÉÉÍpÉcÉÉËUMüqÉl§ÉæÈ M×üiÉÉ qÉUhÉÉiqÉMüÉ urÉÉkÉrÉÈ mÉÏÌQûiÉeÉlÉxÉqÉÏmÉÉåimɳÉÉ euÉUÉSrÉÈ *ÌuÉkrÉÑSvÉÌlÉM×üiÉÉ *ÌmÉvÉÉcÉÉÌSM×üiÉÉ¶É sÉiÉÉMüÉUÉ ÌiÉrÉïMçü mÉiÉliÉÏ uÉÌ»ûÃmÉÉ ÌuÉkÉÑiÉç/ iÉÌQûiÉÑimÉÉiÉÈ ç aÉëWû, ÌmÉÍvÉiÉÉvÉlÉÈ,pÉÔiÉÉÍkÉmÉÌiÉÈ,SåuÉrÉÉåÌlÉÈ
 7. 7. *xÉÇxÉaÉïeÉÉ *AÉMüÎxqÉMüÉ¶É SåuÉÉÌSSìÉåWûMüeÉlÉxÉÇmÉMïüeeÉÉrÉqÉlÉÈ mÉëÉ£ülÉMüqÉï mÉÏÌQûiÉiuÉålÉ eÉÉiÉÉ-AÉMüÎxqÉMüÉ¶É MüÉUhÉÇ rÉxrÉ lÉÉåmÉsÉprÉiÉå
 8. 8. SæuÉ-? SåuÉxrÉåSÍqÉÌiÉ SæuÉqÉç, SåuÉÌlÉÍqɨÉMüÇ SåuÉxÉqoÉÎlkÉ uÉÉ [xÉÑ xÉÔ 29] SæuÉqÉÉiqÉM×üiÉÇ ÌuÉkrÉÉiÉç MüqÉï rÉiÉç mÉÉæuÉïSåÌWûMqÉç cÉ ÌuÉ 3/30 MüqÉï- cÉåiÉlÉxrÉæuÉ kÉqÉïÈ uÉÉMçü qÉlÉÈ vÉUÏU mÉëuÉ×ꬃ 1]CWû eÉlqÉÌlÉ M×üiÉqÉç-iÉiÉç SØ·Ç mÉÉæÂwÉÇ;mÉërɦÉÈ;urÉuÉxÉÉrÉÈ 2]mÉÑuÉï eÉlqÉÌlÉ M×üiÉqÉç-SæuÉqÉç-WåûiÉÑxiÉSÌmÉ MüÉsÉålÉ UÉåaÉhÉÉqÉÑmÉeÉÉrÉiÉå|| cÉ vÉÉ 1 MüqÉïeÉ UÉåaÉÉÈ rÉiÉÉ MÑü¸èÇ rɤqÉÉ AvÉï ESUÇ mÉëqÉåWû aÉÑsqÉ euÉUÈ ElqÉÉSÉmÉxqÉÉUÉæ| É
 9. 9. mÉÉmqÉÉ-mÉÉmqÉåÌiÉ ÌMüsÉ xÉuÉåUÉåaÉÉÈ [A xÉÇ mÉÉmÉxrÉ MüqÉïhÉÈ ÄTüsÉÍqÉÌiÉM×üiuÉÉ mÉÉmqÉåirÉÑcrÉiÉå Finally • Supernatural causes of diseases • 1 Prajnaaparada –Papakarma ,Adharma • 2Abhichara, Abhishapa, Abhishanga • 3 Natural calamities, Natural • 4 Ecological imbalance etc

×