Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Adidaivika

766 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

Adidaivika

  1. 1. AÉÍkÉSæÌuÉMü urÉÉÍkÉ By Dr Sridhar B.S. M.D.(Ayu) Asst Professor Govt. Ayurvedic Medical College Bangalore
  2. 2. AÉÍkÉSæÌuÉMü SåuÉåµÉÍkÉYëirÉ rÉiÉç mÉëuÉiÉïiÉå iÉiÉç – SåuÉÉ: xÉÑUÉ: xÉÑUrÉÉålÉrÉ¶É SåuÉiÉÉ aÉqkÉuÉï rÉÄvÉ UÉYvÉxÉ CirÉÉÌS -xÉÑ .xÉÔ 24 Diseases /miseries which has supernatural origin They are * MüÉsÉoÉsÉ mÉëuÉë¨ÉÉ * SæuÉoÉsÉ mÉëuÉë¨ÉÉ * xuÉpÉuÉ oÉsÉ mÉëuÉë¨ÉÉÉë
  3. 3. MüÉsÉ oÉsÉ mÉëuÉë¨ÉÉ [Seasonal] urÉÉmÉ³É GiÉÑ¢ÑüiÉÉ[Abnormal seasons] AÌiÉ[Excessive] WûÏlÉ[Depleted] ÌuÉmÉUÏiÉ[Opposite] Of six seasons –6 X3=18 AurÉÉmÉ³É HiÉÑ¢ÑüiÉÉ[In normal seasons] xÉÑ .xÉÔ 6/19,20
  4. 4. AurÉÉmÉ³É HiÉÑ¢ÑüiÉÉ MüSÉÍcÉSurÉÉmɳÉãwuÉÌmÉ HiÉÑwÉÑ ¢ÑüirÉÉÍpÉvÉÉmÉU¤ÉÈ ¢üÉãkÉÉkÉqÉæïÂmÉkuÉxrÉliÉå eÉlÉmÉSÉÈ ÌuÉwÉÉæwÉÍkÉmÉÑwmÉaÉlkÉålÉ uÉÉ uÉÉrÉÑlÉÉåmÉlÉÏiÉålÉÉ¢üqrÉiÉå rÉÉå SåvÉxiÉ§É SÉåwÉmÉëYëirÉÌuÉvÉåwÉåhÉ MüÉxɵÉÉxÉ uÉqÉjÉÑmÉëÌiÉvrÉÉrÉ ÍvÉUÉåÂaeuÉUæÂmÉiÉmrÉliÉå, aÉëWûlɤɧÉcÉËUiÉæuÉÉï,aÉÚWûSÉUvÉrÉlÉÉxÉlÉrÉÉlÉuÉÉWûlÉqÉÍhÉU¦ÉÉåmÉMüUhÉaÉÌWïûiÉ sɤÉhÉÌlÉÍqɨÉÉmÉëÉSÒpÉÉïuÉæuÉÉï || xÉÑ xÉÔ 6/19
  5. 5. xuÉpÉÉuÉoÉsÉmÉëuÉÚ¨ÉÉ MüÉsÉM×üiÉÉ * AMüÉsÉM×üiÉÉ¶É [mÉËUU¤ÉhÉM×üiÉÉ] [AmÉËUU¤ÉhÉM×üiÉÉ] ¤ÉÑÎimÉmÉÉxÉÉeÉUÉqÉ×irÉÑÌlÉSìÉmÉëpÉë×iÉrÉÈ qÉ×irÉÑ-cÉ ÌuÉ 3
  6. 6. SæuÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉ -SæuÉvÉÌ£üeÉÉiÉÉ SåuÉSìÉåWûSÍpÉvÉmiÉMüÉ AiÉuÉïhÉM×üiÉÉ EmÉxÉaÉïeÉɶÉ; SåuÉaÉÉåaÉÑÂÍxɬÉlÉÉÇ SìÉåWûÉiÉç, HwÉÏhÉÉqÉÉ¢üÉåvÉeÉÉÈ, AiÉuÉïuÉåSmÉëhÉÏiÉÉÍpÉcÉÉËUMüqÉl§ÉæÈ M×üiÉÉ qÉUhÉÉiqÉMüÉ urÉÉkÉrÉÈ mÉÏÌQûiÉeÉlÉxÉqÉÏmÉÉåimɳÉÉ euÉUÉSrÉÈ *ÌuÉkrÉÑSvÉÌlÉM×üiÉÉ *ÌmÉvÉÉcÉÉÌSM×üiÉÉ¶É sÉiÉÉMüÉUÉ ÌiÉrÉïMçü mÉiÉliÉÏ uÉÌ»ûÃmÉÉ ÌuÉkÉÑiÉç/ iÉÌQûiÉÑimÉÉiÉÈ ç aÉëWû, ÌmÉÍvÉiÉÉvÉlÉÈ,pÉÔiÉÉÍkÉmÉÌiÉÈ,SåuÉrÉÉåÌlÉÈ
  7. 7. *xÉÇxÉaÉïeÉÉ *AÉMüÎxqÉMüÉ¶É SåuÉÉÌSSìÉåWûMüeÉlÉxÉÇmÉMïüeeÉÉrÉqÉlÉÈ mÉëÉ£ülÉMüqÉï mÉÏÌQûiÉiuÉålÉ eÉÉiÉÉ-AÉMüÎxqÉMüÉ¶É MüÉUhÉÇ rÉxrÉ lÉÉåmÉsÉprÉiÉå
  8. 8. SæuÉ-? SåuÉxrÉåSÍqÉÌiÉ SæuÉqÉç, SåuÉÌlÉÍqɨÉMüÇ SåuÉxÉqoÉÎlkÉ uÉÉ [xÉÑ xÉÔ 29] SæuÉqÉÉiqÉM×üiÉÇ ÌuÉkrÉÉiÉç MüqÉï rÉiÉç mÉÉæuÉïSåÌWûMqÉç cÉ ÌuÉ 3/30 MüqÉï- cÉåiÉlÉxrÉæuÉ kÉqÉïÈ uÉÉMçü qÉlÉÈ vÉUÏU mÉëuÉ×ꬃ 1]CWû eÉlqÉÌlÉ M×üiÉqÉç-iÉiÉç SØ·Ç mÉÉæÂwÉÇ;mÉërɦÉÈ;urÉuÉxÉÉrÉÈ 2]mÉÑuÉï eÉlqÉÌlÉ M×üiÉqÉç-SæuÉqÉç-WåûiÉÑxiÉSÌmÉ MüÉsÉålÉ UÉåaÉhÉÉqÉÑmÉeÉÉrÉiÉå|| cÉ vÉÉ 1 MüqÉïeÉ UÉåaÉÉÈ rÉiÉÉ MÑü¸èÇ rɤqÉÉ AvÉï ESUÇ mÉëqÉåWû aÉÑsqÉ euÉUÈ ElqÉÉSÉmÉxqÉÉUÉæ| É
  9. 9. mÉÉmqÉÉ-mÉÉmqÉåÌiÉ ÌMüsÉ xÉuÉåUÉåaÉÉÈ [A xÉÇ mÉÉmÉxrÉ MüqÉïhÉÈ ÄTüsÉÍqÉÌiÉM×üiuÉÉ mÉÉmqÉåirÉÑcrÉiÉå Finally • Supernatural causes of diseases • 1 Prajnaaparada –Papakarma ,Adharma • 2Abhichara, Abhishapa, Abhishanga • 3 Natural calamities, Natural • 4 Ecological imbalance etc

×