Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

SäìKhya Ayurveda

488 vues

Publié le

Ayurveda Fundamentals

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

SäìKhya Ayurveda

 1. 1. The Säìkhyan Basis of Äyurveda
 2. 2. Säìkhya Etymology : cÉcÉÉï xÉÇZrÉÉ ÌuÉcÉÉUhÉÉ BG 5.4 xÉÉXçZrÉrÉÉåaÉÉæ mÉ×jÉaoÉÉsÉÉÈ mÉëuÉSÎliÉ lÉ mÉÎhQûiÉÉÈ| LMüqÉmrÉÉÎxjÉiÉxxÉqrÉaÉÑpÉrÉÉåÌuÉïlSiÉå TüsÉqÉç|| 5.5 rÉiÉç xÉÉÇZrÉæÈ mÉëÉmrÉiÉå xjÉÉlÉÇ iɱÉåaÉæUÌmÉ aÉqrÉiÉå| LMÇü xÉÉXçZrÉÇ cÉ rÉÉåaÉÇ cÉ rÉÈ mÉzrÉÌiÉ xÉ mÉzrÉÌiÉ|| MBh 12.316.2 lÉÉÎxiÉ xÉÉÇZrÉxÉqÉÇ ¥ÉÉlÉÇ lÉÉÎxiÉ rÉÉåaÉxÉqÉÇ oÉsÉqÉç | 2
 3. 3. Äyurveda Etymology : ÌWûiÉÉÌWûiÉÇ xÉÑZÉÇ SÒÈZÉqÉç AÉrÉÑxiÉxrÉ ÌWûiÉÉÌWûiÉqÉç | qÉÉlÉÇ cÉ iÉŠ rɧÉÉå£üqÉç AÉrÉÑuÉåïSxxÉ EcrÉiÉå|| (a) Sukhäyus (b) Asukhäyus (c) Hitäyus (d) Ahitäyus 3
 4. 4. (a) sukhäyus : zÉÉUÏUqÉÉlÉxÉÉprÉÉÇ (c) hitäyus : ÌWûiÉæÌwÉhÉÈ mÉÑlÉpÉÔïiÉÉlÉÉÇ UÉåaÉÉprÉÉqÉlÉÍpÉSìÓiÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉåhÉ mÉUxuÉÉSÒmÉUiÉxrÉ xÉirÉuÉÉÌSlÉÈ zÉqÉ- mÉUxrÉ mÉUϤrÉMüÉËUhÉÉåÅmÉëqɨÉxrÉ rÉÉæuÉlÉuÉiÉÈ xÉqÉjÉÉïlÉÑaÉiÉoÉsÉuÉÏrÉï- mÉUxmÉUåhÉÉlÉÑmÉWûiÉqÉÑmÉxÉåuÉqÉÉlÉxrÉ rÉzÉÈmÉÉæÂwÉmÉUÉ¢üqÉxrÉ mÉÔeÉÉWïû-xÉqmÉÔeÉMüxrÉ ¥ÉÉlÉÌuÉ¥ÉÉ- ¥ÉÉlÉÌuÉ¥ÉÉlÉåÎlSìrÉÉjÉïoÉsÉxÉqÉÑSrÉå lÉÉåmÉzÉqÉzÉÏsÉxrÉ uÉ×®ÉåmÉxÉåÌuÉlÉÈ uÉiÉïqÉÉlÉxrÉ xÉÑÌlÉrÉiÉUÉaÉUÉåwÉåwrÉÉïqÉSqÉÉlÉuÉåaÉxrÉ mÉUqÉήïÂÍcÉUÌuÉÌuÉkÉÉåmÉpÉÉåaÉxrÉ xÉiÉiÉÇ ÌuÉÌuÉkÉmÉëSÉlÉmÉUxrÉ xÉqÉ×®-xÉuÉÉïUqpÉxrÉ iÉmÉÉå¥ÉÉlÉmÉëzÉqÉÌlÉirÉxrÉÉkrÉÉiqÉÌuÉSÈ rÉjÉå¹ÌuÉcÉÉËUhÉÈ xÉÑZÉqÉÉrÉÑÂcrÉiÉå| iÉimÉUxrÉ sÉÉåMüÍqÉqÉÇ cÉÉqÉÑÇ cÉÉuÉå¤ÉqÉÉhÉxrÉ xqÉ×ÌiÉqÉÌiÉqÉiÉÉå ÌWûiÉqÉÉrÉÑÂcrÉiÉå (b) asukhäyus : AxÉÑZÉqÉiÉÉå (d) ahitäyus : AÌWûiÉqÉiÉÉå ÌuÉmÉrÉïrÉåhÉ ÌuÉmÉrÉïrÉåhÉ Essence : TU 2.3.1 mÉëÉhÉÉå ÌWû pÉÔiÉÉlÉÉqÉÉrÉÑÈ 4
 5. 5. Current State SÒÈZɧÉrÉ Goal State MæüuÉsrÉ/xuÉÉxjrÉ 5
 6. 6. Current State SÒÈZɧÉrÉ – Säìkhya (a) AÉkrÉÉÎiqÉMüqÉç : iɧÉÉkrÉÉÎiqÉMÇü ̲ÌuÉkÉÇ - (i) zÉÉUÏUÇ (ii) qÉÉlÉxÉÇ cÉ | (i) zÉÉUÏUÇ uÉÉiÉÌmɨÉzsÉåwqÉhÉÉÇ uÉæwÉqrÉÌlÉÍqɨÉÇ, (ii) qÉÉlÉxÉÇ MüÉqÉ¢üÉåkÉsÉÉåpÉqÉÉåWûpÉrÉåwrÉÉïÌuÉwÉÉSÌuÉwÉrÉÌuÉzÉåwÉÉSzÉïlÉÌlÉoÉlkÉlÉqÉç | xÉuÉïÇ cÉæiÉSè AÉliÉËUMüÉåmÉÉrÉxÉÉkrÉiuÉÉSè AÉkrÉÉÎiqÉMÇü SÒÈZÉqÉç | oÉɽÉåmÉÉrÉxÉÉkrÉÇ ²åkÉÉ - (b) & (c) (b) AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüqÉç : AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMÇü qÉÉlÉÑwÉmÉzÉÑqÉ×aÉmÉͤÉxÉUÏxÉ×mÉxjÉÉuÉUÌlÉÍqɨÉMüqÉç; (c) AÉÍkÉSæÌuÉMüqÉç : AÉÍkÉSæÌuÉMÇü iÉÑ rɤÉUɤÉxÉÌuÉlÉÉrÉMüaÉëWûɱÉuÉåzÉÌlÉoÉlkÉlÉqÉç 6
 7. 7. Äyurveda (a) AÉkrÉÉÎiqÉMüqÉç : : iÉ§É (1) AÉÌSoÉsÉmÉëuÉרÉÉ rÉå zÉÑ¢üzÉÉåÍhÉiÉSÉåwÉÉluÉrÉÉÈ MÑü¸ÉzÉïÈmÉëpÉ×iÉrÉÈ| iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ qÉÉiÉ×eÉÉÈ ÌmÉiÉ×eÉɶÉ| (2) eÉlqÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉ rÉå qÉÉiÉÑUmÉcÉÉUÉiÉç mÉ…¡ÓûeÉÉirÉlkÉoÉÍkÉUqÉÔMüÍqÉÎlqÉlÉuÉÉqÉlÉmÉëpÉ×iÉrÉÉå eÉÉrÉliÉå| iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ UxÉM×üiÉÉÈ SÉæWØûSÉmÉcÉÉUM×üiÉɶÉ| (3) SÉåwÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉ rÉå AÉiɃ¡ûxÉqÉÑimɳÉÉÈ ÍqÉjrÉÉWûÉUÉcÉÉUpÉuÉɶÉ| iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ AÉqÉÉzÉrÉxÉqÉÑijÉÉÈ mÉYuÉÉzÉrÉxÉqÉÑijÉɶÉ| mÉÑlÉ¶É Ì²ÌuÉkÉÉÈ zÉÉUÏUÉ qÉÉlÉxÉɶÉ| iÉ LiÉå AÉkrÉÉÎiqÉMüÉÈ| (b) AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüqÉç : xɆ¡ûÉiÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉÈ rÉ AÉaÉliÉuÉÉå SÒoÉïsÉxrÉ oÉsÉuÉ̲aÉëWûÉiÉç| iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ zÉx§ÉM×üiÉÉÈ urÉÉsÉÉÌSM×üiÉɶÉ| LiÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüÉÈ| (c) AÉÍkÉSæÌuÉMüqÉç : MüÉsÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉÈ rÉå zÉÏiÉÉåwhÉuÉÉiÉuÉwÉÉïmÉëpÉ×ÌiÉÌlÉÍqɨÉÉÈ iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ urÉÉmɳÉiÉÑïM×üiÉÉ¶É ? (6) SæuÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉÈ rÉå SåuÉSìÉåWûÉiÉç AÍpÉzÉxiÉMüÉ AjÉuÉïhÉM×üiÉÉ EmÉxÉaÉïM×üiÉɶÉ| iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉ ÌuɱÑSzÉÌlÉM×üiÉÉÈ ÌmÉzÉÉcÉÉÌSM×üiÉɶÉ| mÉÑlÉ¶É Ì²ÌuÉkÉÉÈ xÉÇxÉaÉïeÉÉ AÉMüÎxqÉMüɶÉ| (7) xuÉpÉÉuÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉÈ ¤ÉÑÎimÉmÉÉxÉÉeÉUÉqÉ×irÉÑÌlÉSìÉmÉëpÉ×iÉrÉÈ iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ MüÉsÉM×üiÉÉÈ AMüÉsÉM×üiÉɶÉ| iÉ§É mÉËUU¤ÉhÉM×üiÉÉÈ MüÉsÉM×üiÉÉÈ AmÉËUU¤ÉhÉM×üiÉÉÈ AMüÉsÉM×üiÉÉÈ| LiÉå AÉÍkÉSæÌuÉMüÉÈ| A§É xÉuÉïurÉÉkrÉuÉUÉåkÉÈ| 7
 8. 8. Goal State Säìkhya : After death mÉëÉmiÉå zÉUÏUpÉåSå cÉËUiÉÉjÉïiuÉÉiÉç mÉëkÉÉlÉÌuÉÌlÉuÉרÉÉæ| LåMüÉÎliÉMüqÉÉirÉÎliÉMüqÉÑpÉrÉÇ MæüuÉsrÉqÉÉmlÉÉåÌiÉ|| SK 68 During life LuÉÇ iɨuÉÉprÉÉxÉɳÉÉÎxqÉ lÉ qÉå lÉÉWûÍqÉirÉmÉËUzÉåwÉqÉç| AÌuÉmÉrÉïrÉÉ̲zÉÑ®Ç MåüuÉsÉqÉÑimɱiÉå ¥ÉÉlÉqÉç|| SK 64 SØ¹É qÉrÉåirÉÑmÉå¤ÉMü LMüÉå SعÉWûqÉxqÉÏirÉÑmÉUqÉirÉlrÉÉ| xÉÌiÉ xÉÇrÉÉåaÉåÅÌmÉ iÉrÉÉåÈ mÉërÉÉåeÉlÉÇ lÉÉÎxiÉ xÉaÉïxrÉ|| SK 66 8
 9. 9. Goal State Äyurveda After death qÉÉå¤ÉÉå UeÉxiÉqÉÉåÅpÉÉuÉÉiÉç oÉsÉuÉiMüqÉïxÉǤÉrÉÉiÉç| ÌuÉrÉÉåaÉÈ xÉuÉïxÉÇrÉÉåaÉæUmÉÑlÉpÉïuÉ EcrÉiÉå|| CS 4.1.42 During life rÉÉuɳÉÉåimɱiÉå xÉirÉÉ oÉÑή“lÉæïiÉSWÇû” rÉrÉÉ| “lÉæiÉlqÉqÉå”ÌiÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉ ¥ÉÈ xÉuÉïqÉÌiÉuÉiÉïiÉå|| CS 4.1.53 AÉiqÉåÎlSìrÉqÉlÉÉåÅjÉÉïlÉÉÇ xÉÇÌlÉMüwÉÉïiÉç mÉëuÉiÉïiÉå| xÉÑZÉSÒÈZÉqÉlÉÉUÇpÉÉSè AÉiqÉxjÉå qÉlÉÍxÉ ÎxjÉUå|| ÌlÉuÉiÉïiÉå iÉSÒpÉrÉÇ uÉÍzÉiuÉÇ cÉÉåmÉeÉÉrÉiÉå| xÉzÉUÏUxrÉ rÉÉåaÉ¥ÉÈ iÉÇ rÉÉåaÉqÉ×wÉrÉÉå ÌuÉSÒÈ|| CS 4.1.138 9
 10. 10. Creational Sequence mÉëM×üiÉåqÉïWûÉÇxiÉiÉÉåÅWÇûMüÉUxiÉxqÉÉSè aÉhÉ¶É wÉÉåQûzÉMüÈ| iÉxqÉÉSÌmÉ wÉÉåQûzÉMüÉiÉç mÉgcÉprÉÈ mÉgcÉ pÉÔiÉÉÌlÉ|| SK 22 Triplicity xÉuÉåïwÉÉÇ urÉÉkÉÏlÉÉÇ uÉÉiÉÌmɨÉzsÉåwqÉÉhÉ LuÉ qÉÔsÉÇ...| rÉjÉÉ ÌWû M×üixlÉÇ ÌuÉMüÉUeÉÉiÉÇ ÌuɵÉÃmÉåhÉÉuÉÎxjÉiÉÇ xɨuÉUeÉxiÉqÉÉÇÍxÉ lÉ urÉÌiÉËUcrÉliÉå, LuÉqÉåuÉ M×üixlÉÇ ÌuÉMüÉUeÉÉiÉÇ ÌuɵÉÃmÉåhÉÉuÉÎxjÉiÉqÉurÉÌiÉËUcrÉ uÉÉiÉÌmɨÉzsÉåwqÉÉhÉÉå uÉiÉïliÉå| FkuÉïÇ xɨuÉÌuÉzÉÉsÉÈ lÉ iÉSÎxiÉ mÉ×ÍjÉurÉÉÇ uÉÉ ÌSÌuÉ SåuÉåwÉÑ uÉÉ mÉÑlÉÈ| xɨuÉÇ mÉëM×üÌiÉeÉæqÉÑï£Çü rÉSåÍpÉxxrÉÉiÉç ̧ÉÍpÉaÉÑïhÉæÈ|| BG 18.40 10
 11. 11. Body Mind zÉUÏUÇ ½ÌmÉ xɨuÉqÉlÉÑÌuÉkÉÏrÉiÉå, xɨuÉÇ cÉ zÉUÏUqÉç| Beyond = Self SK 17 – mÉÑÂwÉÉåÅÎxiÉ CS 4.1.43 M×üiÉÇ qÉ׬hQûcÉ¢æü¶É MÑüqpÉMüÉUÉSØiÉå bÉOûqÉç| M×üiÉÇ qÉרÉ×hÉMüɸæ¶É aÉ×WûMüÉUÉ̲lÉÉ aÉ×WûqÉç|| 44 rÉÉå uÉSåiÉç xÉ uÉSå¬åWÇû xÉqpÉÔrÉ MüUhÉæÈ M×üiÉqÉç| ÌuÉlÉÉ MüiÉÉïUqÉ¥ÉÉlÉÉSè rÉÑYirÉÉaÉqÉoÉÌWûwM×üiÉÈ|| 11
 12. 12. Prajïäparädha kÉÏ-kÉ×ÌiÉ-xqÉ×ÌiÉ-ÌuÉpÉë¹È MüqÉï rÉiÉç MÑüÂiÉåÅzÉÑpÉqÉç| mÉë¥ÉÉmÉUÉkÉÇ iÉÇ ÌuɱÉiÉç xÉuÉïSÉåwÉmÉëMüÉåmÉhÉqÉç|| CS 4.1.102 ÌuÉwÉqÉÉÍpÉÌlÉuÉåzÉÉå rÉÉå ÌlÉirÉÉÌlÉirÉå ÌWûiÉÉÌWûiÉå| ¥ÉårÉxxÉ oÉÑήÌuÉpÉëÇzÉxxÉqÉÇ oÉÑήÌWïû mÉzrÉÌiÉ|| CS 4.1.99 ÌuÉwÉrÉmÉëuÉhÉÇ xɨuÉÇ kÉ×ÌiÉpÉëÇzÉÉ³É zÉYrÉiÉå| ÌlÉrÉliÉÑqÉÌWûiÉÉSjÉÉïSè kÉ×ÌiÉÌWïû ÌlÉrÉqÉÉÎiqÉMüÉ|| 100 iɨuÉ¥ÉÉlÉå xqÉ×ÌiÉrÉïxrÉ UeÉÉåqÉÉåWûÉuÉ×iÉÉiqÉlÉÈ| pÉëzrÉiÉå xÉ xqÉ×ÌiÉpÉëÇzÉxxqÉiÉïurÉÇ ÌWû xqÉ×iÉÉæ ÎxjÉiÉqÉç|| 12 101
 13. 13. Dhätusämya mÉëuÉ×̨ÉkÉÉïiÉÑxÉÉqrÉÉjÉÉï ÍcÉÌMüixÉåirÉÍpÉkÉÏrÉiÉå| CS 1.9.5 kÉÉiÉÑxÉÉqrÉÉSÌiÉËU£üqÉÉrÉÑuÉåïSxÉÉkrÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ| E£Çü cÉ "kÉÉiÉÑxÉÉqrÉÌ¢ürÉÉ cÉÉå£üÉ iÉl§ÉxrÉÉxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç" CÌiÉ| (Cakrapäni) lÉlÉÑ xuÉxjÉå kÉÉiÉÑxÉÉqrÉÇ ÍxÉ®qÉåuÉ, lÉ cÉ ÍxÉ®Ç xÉÉkrÉiÉå, iÉiÉç MüjÉÇ xuÉxjÉuÉרÉÉlÉѸÉlÉåÅÌmÉ kÉÉiÉÑxÉÉqrÉqÉåuÉ TüsÉÍqÉirÉÉWû - xuÉxjÉÉ ½mÉÏirÉÉÌS| 13
 14. 14. Pristine Purity lÉUÉå ÌWûiÉÉWûÉUÌuÉWûÉUxÉåuÉÏ xÉqÉϤrÉMüÉUÏ ÌuÉwÉrÉåwuÉxÉ£üÈ| SÉiÉÉ xÉqÉÈ xÉirÉmÉUÈ ¤ÉqÉÉuÉÉlÉç AÉmiÉÉåmÉxÉåuÉÏ cÉ pÉuÉirÉUÉåaÉÈ|| AlÉÉqÉrÉÏ AÉiqÉÉlÉÇ xÉÇqÉlrÉiÉå| AS 1.12 mÉëMüÉzÉqÉÉlÉ-mÉëjÉqÉmÉërÉÉhÉÉÍkÉaÉiÉ-ÌlÉÈxÉ×iÉÉqÉ×iÉ-mÉëÌiÉmÉërÉÉhÉÉWØûiÉ- rÉÉåaÉ-ÌuÉpÉÉaÉkÉÉiÉÑmÉÉåwÉMü-xÉÑUxÉÉSlÉÉSè AUÉåaÉuÉÉlÉç AeÉUÈ | AS 1.33 AÎalÉeÉxuÉÃmÉMÑühQûsrÉÑ°uɵÉÉxÉÉÌlÉsÉeÉÉiÉålÉ FwqÉhÉÉ mÉëMüÉzÉqÉÉlÉÈ xÉlÉç mÉëjÉqÉmÉërÉÉhÉÉSÒÎijÉiÉxÉWûxÉëMüqÉsÉÉSç AÉaÉiÉÉqÉ×iÉqÉÉWØûirÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ xÉmiÉkÉÉiÉÔlÉç xÉliÉmrÉï rÉÉå rÉÉåaÉÇ MüUÉåÌiÉ, xÉ ÍcÉUÉrÉÑpÉïuÉÌiÉ| 14
 15. 15. Grand Vision iÉxrÉ mÉÑÂwÉxrÉ (i) mÉ×ÍjÉuÉÏ qÉÔÌiÉïÈ (iv) uÉÉrÉÑÈ mÉëÉhÉÈ (vi) oÉë¼ AliÉUÉiqÉÉ | (vii) rÉjÉÉ ZÉsÉÑ oÉëÉ¼Ï ÌuÉpÉÔÌiÉsÉÉåïMåü iÉjÉÉ mÉÑÂwÉåÅmrÉÉliÉUÉÎiqÉMüÐ ÌuÉpÉÔÌiÉÈ (ix)rÉÎxiuÉlSìÉå sÉÉåMåü xÉ mÉÑÂwÉåÅWÇûMüÉUÈ (xi) ÂSìÉå UÉåwÉÈ (xii) xÉÉåqÉÈ mÉëxÉÉSÈ (xvii) iÉqÉÉå qÉÉåWûÈ (xviii) erÉÉåÌiÉ¥ÉÉïlÉÇ (xx) rÉjÉÉ M×üiÉrÉÑaÉqÉåuÉÇ oÉÉsrÉÇ (xxi) rÉjÉÉ §ÉåiÉÉ iÉjÉÉ rÉÉæuÉlÉÇ (xxii) rÉjÉÉ ²ÉmÉUxiÉjÉÉ xjÉÉÌuÉrÉïÇ (xxiii) rÉjÉÉ MüÍsÉUåuÉqÉÉiÉÑrÉïÇ (xxiv) rÉjÉÉ rÉÑaÉÉliÉxiÉjÉÉ qÉUhÉqÉç – CÌiÉ 15
 16. 16. xuÉÈxuɶÉæwÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÉåÅÍkÉpÉÔiÉqÉç; xuÉrÉqÉkrÉÉiqÉqÉç| AÍkÉSæuÉiÉqÉjÉ - oÉÑ®åoÉëï¼É, AWÇûMüÉUxrÉåµÉUÈ, qÉlÉxɶÉlSìqÉÉÈ, ÌSzÉÈ ´ÉÉå§ÉxrÉ, iuÉcÉÉå uÉÉrÉÑÈ, xÉÔrÉï¶É¤ÉÑwÉÈ, UxÉqÉÉmrÉmÉÈ, mÉ×ÍjÉuÉÏ bÉëÉhÉxrÉ, uÉcÉxÉÉåÅÎalÉÈ, WûxiÉrÉÉåËUlSìÈ, mÉÉSrÉÉåÌuÉïwhÉÑÈ, mÉÉrÉÉåÍqÉï§ÉÇ, mÉëeÉÉmÉÌiÉÂmÉxjÉxrÉåÌiÉ| SS 2.1.7 xÉuÉïpÉÔiÉåwÉÑ cÉÉiqÉÉlÉÇ xÉuÉïpÉÔiÉÉÌlÉ cÉÉiqÉÌlÉ| xÉqÉÇ mÉzrɳÉÉiqÉrÉÉeÉÏ xuÉÉUÉerÉqÉÍkÉaÉcNûÌiÉ|| MS 12.91 16
 17. 17. Thank you ks_kannan@yahoo.com 17

×