Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Introduction to Software Price Setting

675 vues

Publié le

Introduction to Software Price Setting

Publié dans : Logiciels

Introduction to Software Price Setting

 1. 1. COMPUTER SYSTEMS INTEGRATION CO.,LTD. การคำนวณราคา SOFTWARE
 2. 2. DRAMA 1
 3. 3. DRAMA 2
 4. 4. DRAMA 3
 5. 5. DRAMA 4
 6. 6. DRAMA 5
 7. 7. DRAMA 6
 8. 8. แล้วเ ร า จ ะคิดราคาจากอะไร ?
 9. 9. วิธีการขั้นพื้นฐานในการตั้งราคา (BASIC METHODS OF SETTING PRICE)
 10. 10. วิธีที่ 1 วิธีการตั้งราคา โดยยึดต้นทุน เป็นเกณฑ์
 11. 11. ต้นทุน + กำไร
 12. 12. วิ เคราะห์จุดคุ้มทุน
 13. 13. วิธีที่ 2 วิธีการตั้งราคาโดย ยึดความต้องการ ของตลาดเป็น เกณฑ์
 14. 14. CASE 1
 15. 15. CASE 2
 16. 16. CASE 3
 17. 17. ในตลาดทั)ง 3 ประเภทอาศัยแนวความคิด เดียวกัน คือ ผูผ้ลิตตอ้งพยายามผลิต และขายในปริมาณทAี ทำใหเ้กิดกำไรสูงสุด ! โดยสรุปไดว้่า ระดับราคาทเAีหมาะสม อยทู่Aี ปริมาณการผลิตททAีำใหต้น้ทุนเพมAิเท่ากับราย ไดส้่วนเพมAิ แต่ราคาจะต่างกัน ตามลักษณะ เสน้อุปสงค์ของตลาดแต่ละประเภท
 18. 18. วิธีที่ 3 วิธีการตั้งราคา โดยยึดการ แข่งขันเป็นเกณฑ์
 19. 19. เป็นวิธีการทีAนักการตลาดเห็น ความ สำคัญของคู่แข่งขันมากกว่าความสำคัญ ของความตอ้งการของตลาดและตน้ทนุ ! ลักษณะ ราคาเช่นนอ)ีาจเกิดขน)ึในช่วง เวลาใดเวลาหนึAงเพืAอเอาชนะคู่แข่งขัน ระดับราคา ไม่จำเป็นตอ้งเท่าเทียมกับคู่ แขง่ขนั อาจสงูกวา่หรอืตำก่วา่กไ็ด้
 20. 20. WORKSHOP

×