Publicité

ปก

22 Jun 2012
ปก
ปก
ปก
ปก
Publicité
ปก
ปก
Prochain SlideShare
ปกปก
Chargement dans ... 3
1 sur 6
Publicité

Contenu connexe

Publicité

ปก

  1. รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ การพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) ด้ ว ย Blogger เรื ่ อ ง โทรศั พ ท์ Samsung Galaxy S ll i9100 จั ด ทำ า โดย นางสาวอารี น ั น ท์ คำ า ไพบู ร ณ์ เลขที ่ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5/3 นำ า เสนอ ครู เ บญญาสิ ร ิ แก้ ว เบี ่ ย ง รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ น ี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ การศึ ก ษา วิ ช า เทคโนโลยี 2 (ง 32102 ) ภาคเรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2554 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี (คอมพิ ว เตอร์ ) สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 หั ว ข้ อ โครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง ไอแพด (Ipad)
  2. ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาเครื่องมือ ผู ้ เ สนอโครงงาน : นางสาวอารีนันท์ คำาไพบูรณ์ เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาโครงงาน : นางสาวเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง ตำาแหน่ง ค.ศ. 1 ปี ก ารศึ ก ษา : 2554 ก
  3. บทคั ด ย่ อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง ไอแพด (Ipad) นี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเอารูป แบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็นสื่อ ที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับ การเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัด สร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อว่า Blogger ทั้งนี้ได้ ทำาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่อง ไอแพด (Ipad) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ การใช้โปรแกรม ต่างๆโดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อก จาก Blogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการ เรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และยังได้นำาเสนอบทเรียนผ่านเว็บ บล็อก ทั้งนี้ ทำาให้สามารถติดต่อสือสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและ ่ ผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี
  4. กิ ต ติ ก รรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง ครูผู้สอนเทคโนโลยี2 ทีอนุมัติเห็นชอบในการจัดทำาโครงงานและ ่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ Blogger อีก ทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทำาโครงงาน คอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมทุก ท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จ ขอบคุณ เพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำาการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาเยี่ยม ชม ในเว็บบล็อก ขอบคุณกำาลังใจดีๆ จาก คุณครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง ความดีอันเกิดจากการศึกษา ค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจัดทำาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู ้ อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็นกำาลัง ใจ ซึ่งผู้จัดทำาซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นางสาวอารีนันท์ คำาไพ บูรณ์
  5. สารบั ญ หน้ า บทคั ด ย่ อ ก กิ ต ติ ก รรมประกาศ ข สารบั ญ ค สารบั ญ ภาพ จ บทที ่ 1 บทนำ า 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ บทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media
  6. 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) บทที ่ 3 วิ ธ ี ด ำ า เนิ น งานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการ พัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดำาเนินงาน บทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอย่างการนำาเสนอหน้าเว็บบล็อก บทที ่ 5 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะ 5.1 การดำาเนินงานจัดทำาโครงงาน 5.2 สรุปผลการดำาเนินงานโครงงาน 5.3 ข้อเสนอแนะ บรรณานุ ก รม ภาคผนวก
Publicité