Формування культури здоров'я

T
«Формування культури
здоров’я в ході освітнього
процесу початкової школи».
Методичний семінар
Методичне об’єднання
вчителів початкових
класів
ЗОШ № 38
Обґрунтування проблеми
 Останнім часом в Україні спостерігається погіршення
здоров'я дітей шкільного віку. Поряд з несприятливими
для здоров'я соціальними і екологічними чинниками,
негативний вплив спричиняє на здоров'я дітей навчання
у школі. Школярам, що мають проблеми із здоров'ям,
важко вчитися. Видатний педагог В.О. Сухомлинський
відзначав: “Досвід переконав нас в тому, що приблизно
у 85% всіх невстигаючих учнів головною причиною
відставання в навчанні є поганий стан здоров'я, яке-
небудь нездужання або захворювання”.
 Здоров'я - безцінне надбання і кожної людини, і всього суспільства.
Здоров'я - основа формування особистості.
 Проблема охорони і зміцнення
здоров'я школярів дуже багатогранна і
складна. Поліпшення їх здоров'я є
однією з найперспективніших форм
оздоровлення всього суспільства.
Тому турбота про збереження
здоров'я школірів - найважливіший
обов'язок школи, вчителів, батьків і
самих дітей.
Статистичні дані:
80-85%
денного часу –
учні проводять
у сидячому
положенні
Пропуск
занять через хворобу
у початковій
школі - 50%
Учні
засвоюють
програмовий
матеріал на 70%
12% -
захоплення
шкідливими
звичками
24%
учнів відчувають
труднощі
у навчанні
У 2 рази –
збільшилась кількість
нервово-психічних
розладів
У 3 рази –
збільшилося
захворювань
органів
травлення
У 4-5 разів –
збільшилось
захворювання
органів зору
70%
функціональних
розладів –
у стійку хронічну
патологію
За час навчання
в школі
Складові здоров’я дитини
Соціальне
Ясередлюдей
Емоційне
Я радію
Духовне
Я
особистість
Фізичне
Яздоровий
Психічне
Я
щ
асливий
Інтелектуальне
Я розумію
“Я”
здоров’я
дитини
“Я”
здоров’я
дитини
Здоров’я дитини – це стан фізичного,
психічного і соціального благополуччя,
високої працездатності, соціальної
активності
Фізичне здоров’я – це досконале (за нормою) фізіологічне функціонування
організму.
Психічне здоров’я – наявність динамічної рівноваги між середовищем та
особистістю, повноцінний психічний розвиток дитини у всі періоди
розвитку.
Емоційне здоров’я – стан душевного комфорту, що сприяє розвитку
повноцінної особистості
Соціальне здоров’я – стан гармонійного функціонування дитини в основних
видах взаємодії з людьми на основі взаєморозуміння і взаємоповаги.
Інтелектуальне здоров’я – пов’язане з особливостями мислення, характеру
розумової діяльності, здібностей людини.
Духовне здоров’я – духовний світ особистості, сприйняття духовної культури
людства, моралі, етики, ставлення до сенсу життя у контексті власних
ідеалів і світогляду.
Здоров’язберігаючі освітні технології
 Здоров’язберігаючі технології - це система заходів по
охороні та зміцненню здоров’я учнів, що враховує важливі
характеристики освітнього середовища та умови життя
дитини, що впливають на його здоров’я.
 Мета здоров’язберігаючих технологій навчання - забезпечити
дитині можливість збереження здоров’я за період навчання в
школі, сформувати у нього необхідні компетенції щодо
здорового способу життя, навчити використовувати отримані
знання в повсякденному житті.
 У здоров’язберігаючих освітніх технологіях навчання
застосовуються дві групи методів: специфічні (характерні
лише для процесу педагогіки оздоровлення) і загально
педагогічні (вживані у всіх випадках навчання і виховання).
Лише оптимальне поєднання цих методів відповідно до
методичних принципів може забезпечити успішну
реалізацію комплексу завдань здоров’язберігаючих
технологій навчання.
 Лікувально-оздоровчі технології
 Медико-гігієнічні технології
 Фізкультурно-оздоровчі технології
 Організаційно-педагогічні технології
 Психолого-педагогічні технології
 Здоров’язберігаючі освітні технології
 Навчально-виховні технології
 Технології забезпечення безпеки життєдіяльності
Технології
здоров’язбереження
 Лікувально-оздоровчі технології (медичний огляд, профілактика
захворювань).
 Медико-гігієнічні технології (дотримання гігієнічних норм, врахування
особливостей вікової фізіології).
 Фізкультурно-оздоровчі технології (фізхвилинки, фізкультпаузи, вправи по
попередженню порушень постави, зору, пальчикова, дихальна гімнастика,
валеологічні вправи, корегуюча гімнастика)
 Організаційно-педагогічні технології (дотримання норм СанПіН щодо
організації навчального процесу).
 Психолого-педагогічні технології (артпедагогіка, кольоротерапія, звукова
гімнастика, релаксаційні вправи та інш.).
 Здоров’язберігаючі освітні технології (особистісно – орієнтоване навчання,
диференційоване навчання, ігрові технології. інтерактивне навчання та інш.).
 Навчально-виховні технології (формування культури здоров’я у позакласній
роботі).
 Технології забезпечення безпеки життєдіяльності (курс «Основи здоров’я»,
бесіди, змагання, тренінги з техніки безпеки ).
Зміст технологій здоров’язбереження
Вивчення та використання
здоров’язберігаючих технологій
Створення ситуації успіху для всіх учнів
Особистісто-оріієнтоване
навчання
Проектна діяльність
Ігрові
технології
Інтерактивне
навчання ІК
Т
Групове
навчання
Щ
о?
Щ
о?
З якою
метою?З якою
метою?
Як?Як?
Очікуваний
результат
Очікуваний
результат
дитина, успішна і активна у
пізнанні, навчанні, суспільній
діяльності
Здорова,
всебічно
розвинена
Фізкультурно-оздоровчі
вправи
Психоемоційні ігри та вправи
Забезпечення безпеки життєдіяльності
формування культури здоров’я у позакласній роботі
Проблемне навчання
Обов'язкові здоров’язбережувальні
елементи уроку
• Комплексне планування завдань уроку, в т.ч. завдань, що мають оздоровчу
спрямованість. Наповнення навчальних програм валеологічним змістом.
• Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов навчання на уроці
• Врахування стану здоров'я учнів, їх індивідуальних психофізіологічних
особливостей учнів при виборі форм, методів і прийомів навчання.
Забезпечення диференціації навчання.
• Обґрунтованість (з точки зору збереження здоров’я учнів) методів роботи, що
використовує вчитель. Оптимальне сполучення видів діяльності учнів на уроці.
• Забезпечення правильного чергування праці і відпочинку, зміни одних форм
роботи іншими. Забезпечення умов рухової активності.
• Дотримання гігієнічних вимог до постави учнів. Збереження функції зору
• Оптимальний ритм праці. Своєчасне закінчення уроку.
• Дотримання норм домашніх завдань
• Оптимальні взаємовідносини між учителем та учнем, між учнем та учнем.,
комфортна психологічна обстановка, ситуація успіху
• Гуманістична спрямованість контрольно – оцінної діяльності вчителя
Особливості
уроків здоров’я
 Це урок побудови і збереження
здоров’я (власного, а також тих,
хто тебе оточує).
 Проводяться в класі, в інших
аудиторіях школи, на свіжому
повітрі,
 На заняття запрошуються батьки,
вчителі, медичні працівники.
 На уроці обов'язкове проведення
фізкультурних пауз, гімнастики,
вправ на релаксацію.
 Проведені вправи спрямовані на
поліпшення роботи органів та
систем організму, створюють
душевну рівновагу и психічну
гармонію.
 Всі вправи повинні мати яскраво
виражене емоційне забарвлення.


Використання в освітньому процесі
здоров’язберігаючих технологій
спрямоване на збереження працездатності
та розширення функціональних
можливостей організму учнів
Здоров’язберігаючі освітні технології:
- особистісно – орієнтоване навчання
- диференційоване навчання,
- ігрові технології.
- інтерактивне навчання
та інш.
Здоров’язберігаючі освітні технології:
 ігрових ситуацій на уроках,
 різних форм уроків (казки, вікторини, гра, подорож);
 інтерактивних вправ;
 методу драматизації діалогів з рухом,
 розігруванням сценок літературних, побутових сюжетів;
 яскравою наочності;
 цікавих вправ;
 фантазування;
 творчого характеру домашніх завдань
1) При використанні здоров’язберігаючих технологій освітній
процес носить творчий характер. Включення дитини в творчий
процес, пошук рішень служить її розвитку, забезпечує працездатність,
знижує стомлення. Це досягається використанням:
2) Використання різних методів,
які сприяють активізації
ініціативи і творчого
самовираження учнів:
 метод вільного вибору (бесіда,
свобода творчості, вибір дії, вибір
способу дії);
 активні методи (навчання дією,
обговорення в групах, учень як
дослідник);
 методи, спрямовані на
самопізнання, саморозвиток
(інтелекту, емоцій, уяви,
спілкування, здібностей і ін.).
Здоров’язберігаючі освітні технології:
3) Для забезпечення
здоров’язбережувальної функції
уроку обов'язкове чергування різних
видів навчальної діяльності:
 опитування учнів
 письмо
 читання
 слухання
 розповідь
 розгляд наочних посібників
 відповіді на питання
 вирішення завдань, проблем
Норма: 4-7 видів за урок.
Здоров’язберігаючі освітні технології:
 вправи по попередженню порушень постави, зору,
 вправи по попередженню порушень і втоми органів зору,
 дихальна гімнастика,
 пальчикова гімнастика,
 валеологічні вправи,
 корегуюча гімнастика
 вправи для рук, ніг; суглобів;
 самомасаж
 елементи релакс - тренінгу.
Фізкультурно-оздоровчі технології
Здоровязберігаючим компонентом уроку
є обов'язкове, своєчасне і систематичне
проведення на всіх уроках динамічних
пауз (фізхвилинки, фізкультпаузи):
 Навчання пов'язане з сильним
зростанням навантаження на зір.
Зорове стомлення призводить до
різкого зниження працездатності
школяра, погіршення його загального
стану. Надмірна напруга зору сприяє
розвитку захворювань органів зору.
 Профілактикою цього є своєчасна зміна
різних видів діяльності на заняттях і
спеціальна гімнастика для очей.
 Щоб уникнути втоми очей, потрібно
кілька разів протягом дня виконувати
спеціальні вправи. Роблячи правильно
гімнастику для очей, ми працюємо зі
всім організмом, покращуючи не лише
зір, але і загальний стан організму.
Фізкультурно-оздоровчі технології
Вправи по попередженню
порушень і втоми органів
зору
Гімнастика для зміцнення окорухових м'язів
та зняття напруги з очей
1
2
4
5
3
Зоровий тренажер
 Учені, які вивчають діяльність дитячого
мозку, психіку дітей, відзначають велике
стимулююче значення функції руки. Рівень
розвитку мови дітей знаходиться в прямій
залежності від ступеня сформованості тонких
рухів пальців рук.
 Діти, що мають мовні порушення, мають
проблеми з моторикою, координацією рухів,
погано орієнтуються в просторі. Все це
позначається на загальному фізичному
розвитку і стані здоров'я і може привести до
гіподинамії.
 Усуненню рухових розладів допомагають різні
ігри, а також пальчикова
гімнастика і фізхвилинки, поєднанні з мовним
матеріалом. Виконуючи пальчиками різні
вправи, діти досягають необхідного розвитку
дрібної моторики рук, яка не лише сприяє
розвитку мови, але і забезпечує успішне
опанування письма і малювання
Фізкультурно-
оздоровчі технології
Пальчикові ігри як засіб успішної
адаптації дитини до навчання в
школі
«Ріпка»
Пальці ми переплели,
Ріпку дружно потягли.
Стиглу ріпку щоб дістати,
Пальці міцно слід тримати.
«Півник»
Ішов півник – молодець,
На голівці гребінець,
На лапках кігтики хороші.
Не порви, друже, мій зошит.
«Слон»
В зоопарку стоїть слон.
Вуха, хобот, сірий він.
Головою він мотає,
ніби в гості нас чекає
Руховий режим як фактор збереження здоров’я
школярів молодшого шкільного віку
Стабільний щоденний руховий режим передбачає в
ході освітнього процесу:
 проведення ранкової гімнастики,
 активний відпочинок на перерві,
 прогулянки та ігри на свіжому повітрі,
 спортивні години,
 фізкультурні хвилинки на уроках,
 фізкультурні паузи,
 туристські походи, екскурсії,
 півторагодинні прогулянки з рухливими іграми і
спортивними змаганнями в ГПД.
 Дослідження показали, що проведення спортивної години на свіжому повітрі
дозволяє підвищити розумову працездатність, компенсувати до 40 % біологічну
потребу дітей в русі.
Фізкультурно-оздоровчі технології
Важливе значення має емоційний клімат на уроці
(“гарна усмішка дарує здоров’я”)
Фактори:
 мажорний настрій всього уроку;
 емоційна мотивація на початку уроку
 створення ситуації успіху;
 цінність кожного на уроці.
 В урок обов'язково включаються елементи
психотерапевтичних практик. Такі вправи
створюють душевну рівновагу і психічну
гармонію. Всі завдання повинні мати яскраво
виражений емоційний ефект і інтелектуальне
навантаження.
Психолого-педагогічні технології
• артпедагогіка,
• кольоротерапія,
• ігротерапія
• звукова гімнастика,
• релаксаційні вправи
• психоемоційні ігри
та інш.
Артпедагогіка
 Артпедагогіка – залучення учнів до
різних видів діяльності (малювання,
ліплення, слухання музики, танець, рух і
мову).
 Функції артпедагогіки:
 виховна – вона впливає на морально-
етичні, естетичні, комунікативно -
рефлексивні основи особистості і сприяє
соціокультурній адаптації за допомогою
мистецтва.
 психотерапевтична – допомагає дітям
справлятися зі своїми психологічними
проблемами, відновлювати емоційну
рівновагу, переключатися з негативних
переживань на позитивно забарвлені
почуття і думки
Психолого-
педагогічні
технології
ІГРИ З ПАПЕРОМ І ФАРБАМИ
гри-вправи з образотворчими матеріалами знижують емоційну
напруженість дітей, допомагають їм усвідомлювати свої відчуття,
переживання, учать управляти ними.
 1. Малюнок на асфальті.
 2.Наскальний живопис.
 3.Малюнок на склі.
 4.Восковий малюнок.
 5.Пластиліновий живопис.
 6.Відбитки.
 7.Зображення свого настрою.
 8.Перемога над страхом.
 9.Плями.
 10. Малювання
спіралеподібними лініями.
 11. Малювання по крапках.
 12.Малювання в повітрі.
 13.Пустотливі малюнки.
 14.Графічна музика.
 15.Пальцевий живопис.
 16.Танцюючі руки.
 17.Чарівний салют.
 18.Крупний масштаб.
 19.Робота з глиною
 20. Робота з папером (колаж)
Психолого-педагогічні технології
 Психогімнастичні вправи, які можна
використовувати в роботі з молодшими школярами.
 «Передай ритм по кругу».
 «Передай рух по кругу».
 «Передай відчуття по кругу». .
 . Вправи на зняття психофізичної напруги: «Я йду по воді», «Я йду по
льоду», «Я йду по гарячому піску»
 Вправи на зображення емоцій. ( радість, роздратування, образу,
співчуття).
 «Дзеркало». (повторення рухів свого партнера).
 «Розмова через скло». Домовитися один з одним без слів, лише за
допомогою жестів.
 Слід мати на увазі, що всі предмети і події, використовувані в
психогімнастичних вправах, мають бути уявними. Недопустимо
використання яких-небудь атрибутів.
Психогімнастика
Психолого-педагогічні технології
Психогімнастика – це спеціальні вправи, в яких діти
спілкуються один з одним без допомоги слів;
виражають свої переживання і емоційні стани за
допомогою рухів, міміки і пантоміміки; вчаться знімати
психофізичну напругу, долати бар'єри в спілкуванні,
краще розуміти себе і інших.
Ігри і вправи, спрямовані на зняття психоемоційної
напруженості, можуть використовуватися вчителями
початкової школи в різних ситуаціях:
 на уроках образотворчого
мистецтва, музики, читання,
природознавства;
 на будь-яких інших уроках в
час, що залишився;
 як відпочинок або
розвантаження як на самому
уроці, так і на перервах
 у групі продовженого дня;
 на початку або кінці чверті або
навчального року як спосіб
особливим чином відзначити цю
подію.
Психолого-педагогічні технології
Впровадження технологій
здоров’язбереження передбачає:
 Зміну освітнього простору учнів
на рівнях технологій, змісту,
структури уроку та освітнього
процесу загалом (“Не цінність
знань, вмінь та навичок, а
цінність здоров’я”)
 Формування нової свідомості, яка
пов'язана із формуванням та
збереженням здоров’я учня та
вчителя
(“Зрозуміти проблеми
внутрішнього світу
особистості та побачити
шляхи їх вирішення”)
Використана література
 Ананьев В.А. Введение в психологию здоровья: Учеб. пос. СПб., 1998;
 Митина Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога. М., 2005
 Психология здоровья: Учебник /Под ред. Г. С. Никифорова.
 СПб., 2003
 Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе. – М., 2003.
 Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. – М., 2001.
 Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. – Ярославль: Академия развития, 2000.
 Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 1996. С.
123–136.
 Оклендер В. Окна в мир ребенка. – М., 2000.
 Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2000.
 Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000.
 Уфимцева Л., Осипова Н. Артпедагогика – лекарство от стресса. –
Красноярск, 2009
 Филиппова Ю.В. Общение: дети 7–10 лет. – Ярославль: Академия развития,
2002.
1 sur 28

Contenu connexe

Tendances(20)

Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ1.4K vues
ТЕМА 3. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИТЕМА 3. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
ТЕМА 3. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ41.8K vues
В.В.Чубар. Виховання зорової пам’яті та уваги на заняттях з дітьми із загальн...В.В.Чубар. Виховання зорової пам’яті та уваги на заняттях з дітьми із загальн...
В.В.Чубар. Виховання зорової пам’яті та уваги на заняттях з дітьми із загальн...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ6.1K vues

En vedette(20)

Урок семинарУрок семинар
Урок семинар
tetana38810 vues
система роботисистема роботи
система роботи
nfnmzyf1724 vues
презентация 5-11класипрезентация 5-11класи
презентация 5-11класи
OstapenkoLera2.8K vues
ProfesvigoranProfesvigoran
Profesvigoran
Psyholog Kiev6.1K vues

Similaire à Формування культури здоров'я(20)

оз 2014 2015оз 2014 2015
оз 2014 2015
natalibio1.5K vues
пед.читанняпед.читання
пед.читання
Андррей Малахов1.2K vues
Zdorova dytynaZdorova dytyna
Zdorova dytyna
Людмила Страхорчук242 vues
Osnovy zdorov 5_9Osnovy zdorov 5_9
Osnovy zdorov 5_9
Юлия Лукьяненко2.5K vues
Формування здорового способу життя ....docxФормування здорового способу життя ....docx
Формування здорового способу життя ....docx
Репетитор Історія України146 vues
3333
33
Юлия Лукьяненко3K vues
ларіоноваларіонова
ларіонова
starrubyslideshare428 vues

Dernier(20)

Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky106 vues
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptx
savcenkoalena25 vues
katovani golodom.pptxkatovani golodom.pptx
katovani golodom.pptx
Бібліографи ОДБ ім. Т. Г. Шевченка20 vues
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform726 vues
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 vues
EP_presentation_DD.pdfEP_presentation_DD.pdf
EP_presentation_DD.pdf
dereviankodenys14 vues
111.pptx111.pptx
111.pptx
Svetlana Solyanik14 vues

Формування культури здоров'я

 • 1. «Формування культури здоров’я в ході освітнього процесу початкової школи». Методичний семінар Методичне об’єднання вчителів початкових класів ЗОШ № 38
 • 2. Обґрунтування проблеми  Останнім часом в Україні спостерігається погіршення здоров'я дітей шкільного віку. Поряд з несприятливими для здоров'я соціальними і екологічними чинниками, негативний вплив спричиняє на здоров'я дітей навчання у школі. Школярам, що мають проблеми із здоров'ям, важко вчитися. Видатний педагог В.О. Сухомлинський відзначав: “Досвід переконав нас в тому, що приблизно у 85% всіх невстигаючих учнів головною причиною відставання в навчанні є поганий стан здоров'я, яке- небудь нездужання або захворювання”.  Здоров'я - безцінне надбання і кожної людини, і всього суспільства. Здоров'я - основа формування особистості.  Проблема охорони і зміцнення здоров'я школярів дуже багатогранна і складна. Поліпшення їх здоров'я є однією з найперспективніших форм оздоровлення всього суспільства. Тому турбота про збереження здоров'я школірів - найважливіший обов'язок школи, вчителів, батьків і самих дітей.
 • 3. Статистичні дані: 80-85% денного часу – учні проводять у сидячому положенні Пропуск занять через хворобу у початковій школі - 50% Учні засвоюють програмовий матеріал на 70% 12% - захоплення шкідливими звичками 24% учнів відчувають труднощі у навчанні У 2 рази – збільшилась кількість нервово-психічних розладів У 3 рази – збільшилося захворювань органів травлення У 4-5 разів – збільшилось захворювання органів зору 70% функціональних розладів – у стійку хронічну патологію За час навчання в школі
 • 4. Складові здоров’я дитини Соціальне Ясередлюдей Емоційне Я радію Духовне Я особистість Фізичне Яздоровий Психічне Я щ асливий Інтелектуальне Я розумію “Я” здоров’я дитини “Я” здоров’я дитини
 • 5. Здоров’я дитини – це стан фізичного, психічного і соціального благополуччя, високої працездатності, соціальної активності Фізичне здоров’я – це досконале (за нормою) фізіологічне функціонування організму. Психічне здоров’я – наявність динамічної рівноваги між середовищем та особистістю, повноцінний психічний розвиток дитини у всі періоди розвитку. Емоційне здоров’я – стан душевного комфорту, що сприяє розвитку повноцінної особистості Соціальне здоров’я – стан гармонійного функціонування дитини в основних видах взаємодії з людьми на основі взаєморозуміння і взаємоповаги. Інтелектуальне здоров’я – пов’язане з особливостями мислення, характеру розумової діяльності, здібностей людини. Духовне здоров’я – духовний світ особистості, сприйняття духовної культури людства, моралі, етики, ставлення до сенсу життя у контексті власних ідеалів і світогляду.
 • 6. Здоров’язберігаючі освітні технології  Здоров’язберігаючі технології - це система заходів по охороні та зміцненню здоров’я учнів, що враховує важливі характеристики освітнього середовища та умови життя дитини, що впливають на його здоров’я.  Мета здоров’язберігаючих технологій навчання - забезпечити дитині можливість збереження здоров’я за період навчання в школі, сформувати у нього необхідні компетенції щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.  У здоров’язберігаючих освітніх технологіях навчання застосовуються дві групи методів: специфічні (характерні лише для процесу педагогіки оздоровлення) і загально педагогічні (вживані у всіх випадках навчання і виховання). Лише оптимальне поєднання цих методів відповідно до методичних принципів може забезпечити успішну реалізацію комплексу завдань здоров’язберігаючих технологій навчання.
 • 7.  Лікувально-оздоровчі технології  Медико-гігієнічні технології  Фізкультурно-оздоровчі технології  Організаційно-педагогічні технології  Психолого-педагогічні технології  Здоров’язберігаючі освітні технології  Навчально-виховні технології  Технології забезпечення безпеки життєдіяльності Технології здоров’язбереження
 • 8.  Лікувально-оздоровчі технології (медичний огляд, профілактика захворювань).  Медико-гігієнічні технології (дотримання гігієнічних норм, врахування особливостей вікової фізіології).  Фізкультурно-оздоровчі технології (фізхвилинки, фізкультпаузи, вправи по попередженню порушень постави, зору, пальчикова, дихальна гімнастика, валеологічні вправи, корегуюча гімнастика)  Організаційно-педагогічні технології (дотримання норм СанПіН щодо організації навчального процесу).  Психолого-педагогічні технології (артпедагогіка, кольоротерапія, звукова гімнастика, релаксаційні вправи та інш.).  Здоров’язберігаючі освітні технології (особистісно – орієнтоване навчання, диференційоване навчання, ігрові технології. інтерактивне навчання та інш.).  Навчально-виховні технології (формування культури здоров’я у позакласній роботі).  Технології забезпечення безпеки життєдіяльності (курс «Основи здоров’я», бесіди, змагання, тренінги з техніки безпеки ). Зміст технологій здоров’язбереження
 • 9. Вивчення та використання здоров’язберігаючих технологій Створення ситуації успіху для всіх учнів Особистісто-оріієнтоване навчання Проектна діяльність Ігрові технології Інтерактивне навчання ІК Т Групове навчання Щ о? Щ о? З якою метою?З якою метою? Як?Як? Очікуваний результат Очікуваний результат дитина, успішна і активна у пізнанні, навчанні, суспільній діяльності Здорова, всебічно розвинена Фізкультурно-оздоровчі вправи Психоемоційні ігри та вправи Забезпечення безпеки життєдіяльності формування культури здоров’я у позакласній роботі Проблемне навчання
 • 10. Обов'язкові здоров’язбережувальні елементи уроку • Комплексне планування завдань уроку, в т.ч. завдань, що мають оздоровчу спрямованість. Наповнення навчальних програм валеологічним змістом. • Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов навчання на уроці • Врахування стану здоров'я учнів, їх індивідуальних психофізіологічних особливостей учнів при виборі форм, методів і прийомів навчання. Забезпечення диференціації навчання. • Обґрунтованість (з точки зору збереження здоров’я учнів) методів роботи, що використовує вчитель. Оптимальне сполучення видів діяльності учнів на уроці. • Забезпечення правильного чергування праці і відпочинку, зміни одних форм роботи іншими. Забезпечення умов рухової активності. • Дотримання гігієнічних вимог до постави учнів. Збереження функції зору • Оптимальний ритм праці. Своєчасне закінчення уроку. • Дотримання норм домашніх завдань • Оптимальні взаємовідносини між учителем та учнем, між учнем та учнем., комфортна психологічна обстановка, ситуація успіху • Гуманістична спрямованість контрольно – оцінної діяльності вчителя
 • 11. Особливості уроків здоров’я  Це урок побудови і збереження здоров’я (власного, а також тих, хто тебе оточує).  Проводяться в класі, в інших аудиторіях школи, на свіжому повітрі,  На заняття запрошуються батьки, вчителі, медичні працівники.  На уроці обов'язкове проведення фізкультурних пауз, гімнастики, вправ на релаксацію.  Проведені вправи спрямовані на поліпшення роботи органів та систем організму, створюють душевну рівновагу и психічну гармонію.  Всі вправи повинні мати яскраво виражене емоційне забарвлення.
 • 12.   Використання в освітньому процесі здоров’язберігаючих технологій спрямоване на збереження працездатності та розширення функціональних можливостей організму учнів Здоров’язберігаючі освітні технології: - особистісно – орієнтоване навчання - диференційоване навчання, - ігрові технології. - інтерактивне навчання та інш.
 • 13. Здоров’язберігаючі освітні технології:  ігрових ситуацій на уроках,  різних форм уроків (казки, вікторини, гра, подорож);  інтерактивних вправ;  методу драматизації діалогів з рухом,  розігруванням сценок літературних, побутових сюжетів;  яскравою наочності;  цікавих вправ;  фантазування;  творчого характеру домашніх завдань 1) При використанні здоров’язберігаючих технологій освітній процес носить творчий характер. Включення дитини в творчий процес, пошук рішень служить її розвитку, забезпечує працездатність, знижує стомлення. Це досягається використанням:
 • 14. 2) Використання різних методів, які сприяють активізації ініціативи і творчого самовираження учнів:  метод вільного вибору (бесіда, свобода творчості, вибір дії, вибір способу дії);  активні методи (навчання дією, обговорення в групах, учень як дослідник);  методи, спрямовані на самопізнання, саморозвиток (інтелекту, емоцій, уяви, спілкування, здібностей і ін.). Здоров’язберігаючі освітні технології:
 • 15. 3) Для забезпечення здоров’язбережувальної функції уроку обов'язкове чергування різних видів навчальної діяльності:  опитування учнів  письмо  читання  слухання  розповідь  розгляд наочних посібників  відповіді на питання  вирішення завдань, проблем Норма: 4-7 видів за урок. Здоров’язберігаючі освітні технології:
 • 16.  вправи по попередженню порушень постави, зору,  вправи по попередженню порушень і втоми органів зору,  дихальна гімнастика,  пальчикова гімнастика,  валеологічні вправи,  корегуюча гімнастика  вправи для рук, ніг; суглобів;  самомасаж  елементи релакс - тренінгу. Фізкультурно-оздоровчі технології Здоровязберігаючим компонентом уроку є обов'язкове, своєчасне і систематичне проведення на всіх уроках динамічних пауз (фізхвилинки, фізкультпаузи):
 • 17.  Навчання пов'язане з сильним зростанням навантаження на зір. Зорове стомлення призводить до різкого зниження працездатності школяра, погіршення його загального стану. Надмірна напруга зору сприяє розвитку захворювань органів зору.  Профілактикою цього є своєчасна зміна різних видів діяльності на заняттях і спеціальна гімнастика для очей.  Щоб уникнути втоми очей, потрібно кілька разів протягом дня виконувати спеціальні вправи. Роблячи правильно гімнастику для очей, ми працюємо зі всім організмом, покращуючи не лише зір, але і загальний стан організму. Фізкультурно-оздоровчі технології Вправи по попередженню порушень і втоми органів зору
 • 18. Гімнастика для зміцнення окорухових м'язів та зняття напруги з очей
 • 20.  Учені, які вивчають діяльність дитячого мозку, психіку дітей, відзначають велике стимулююче значення функції руки. Рівень розвитку мови дітей знаходиться в прямій залежності від ступеня сформованості тонких рухів пальців рук.  Діти, що мають мовні порушення, мають проблеми з моторикою, координацією рухів, погано орієнтуються в просторі. Все це позначається на загальному фізичному розвитку і стані здоров'я і може привести до гіподинамії.  Усуненню рухових розладів допомагають різні ігри, а також пальчикова гімнастика і фізхвилинки, поєднанні з мовним матеріалом. Виконуючи пальчиками різні вправи, діти досягають необхідного розвитку дрібної моторики рук, яка не лише сприяє розвитку мови, але і забезпечує успішне опанування письма і малювання Фізкультурно- оздоровчі технології Пальчикові ігри як засіб успішної адаптації дитини до навчання в школі «Ріпка» Пальці ми переплели, Ріпку дружно потягли. Стиглу ріпку щоб дістати, Пальці міцно слід тримати. «Півник» Ішов півник – молодець, На голівці гребінець, На лапках кігтики хороші. Не порви, друже, мій зошит. «Слон» В зоопарку стоїть слон. Вуха, хобот, сірий він. Головою він мотає, ніби в гості нас чекає
 • 21. Руховий режим як фактор збереження здоров’я школярів молодшого шкільного віку Стабільний щоденний руховий режим передбачає в ході освітнього процесу:  проведення ранкової гімнастики,  активний відпочинок на перерві,  прогулянки та ігри на свіжому повітрі,  спортивні години,  фізкультурні хвилинки на уроках,  фізкультурні паузи,  туристські походи, екскурсії,  півторагодинні прогулянки з рухливими іграми і спортивними змаганнями в ГПД.  Дослідження показали, що проведення спортивної години на свіжому повітрі дозволяє підвищити розумову працездатність, компенсувати до 40 % біологічну потребу дітей в русі. Фізкультурно-оздоровчі технології
 • 22. Важливе значення має емоційний клімат на уроці (“гарна усмішка дарує здоров’я”) Фактори:  мажорний настрій всього уроку;  емоційна мотивація на початку уроку  створення ситуації успіху;  цінність кожного на уроці.  В урок обов'язково включаються елементи психотерапевтичних практик. Такі вправи створюють душевну рівновагу і психічну гармонію. Всі завдання повинні мати яскраво виражений емоційний ефект і інтелектуальне навантаження. Психолого-педагогічні технології • артпедагогіка, • кольоротерапія, • ігротерапія • звукова гімнастика, • релаксаційні вправи • психоемоційні ігри та інш.
 • 23. Артпедагогіка  Артпедагогіка – залучення учнів до різних видів діяльності (малювання, ліплення, слухання музики, танець, рух і мову).  Функції артпедагогіки:  виховна – вона впливає на морально- етичні, естетичні, комунікативно - рефлексивні основи особистості і сприяє соціокультурній адаптації за допомогою мистецтва.  психотерапевтична – допомагає дітям справлятися зі своїми психологічними проблемами, відновлювати емоційну рівновагу, переключатися з негативних переживань на позитивно забарвлені почуття і думки Психолого- педагогічні технології
 • 24. ІГРИ З ПАПЕРОМ І ФАРБАМИ гри-вправи з образотворчими матеріалами знижують емоційну напруженість дітей, допомагають їм усвідомлювати свої відчуття, переживання, учать управляти ними.  1. Малюнок на асфальті.  2.Наскальний живопис.  3.Малюнок на склі.  4.Восковий малюнок.  5.Пластиліновий живопис.  6.Відбитки.  7.Зображення свого настрою.  8.Перемога над страхом.  9.Плями.  10. Малювання спіралеподібними лініями.  11. Малювання по крапках.  12.Малювання в повітрі.  13.Пустотливі малюнки.  14.Графічна музика.  15.Пальцевий живопис.  16.Танцюючі руки.  17.Чарівний салют.  18.Крупний масштаб.  19.Робота з глиною  20. Робота з папером (колаж) Психолого-педагогічні технології
 • 25.  Психогімнастичні вправи, які можна використовувати в роботі з молодшими школярами.  «Передай ритм по кругу».  «Передай рух по кругу».  «Передай відчуття по кругу». .  . Вправи на зняття психофізичної напруги: «Я йду по воді», «Я йду по льоду», «Я йду по гарячому піску»  Вправи на зображення емоцій. ( радість, роздратування, образу, співчуття).  «Дзеркало». (повторення рухів свого партнера).  «Розмова через скло». Домовитися один з одним без слів, лише за допомогою жестів.  Слід мати на увазі, що всі предмети і події, використовувані в психогімнастичних вправах, мають бути уявними. Недопустимо використання яких-небудь атрибутів. Психогімнастика Психолого-педагогічні технології Психогімнастика – це спеціальні вправи, в яких діти спілкуються один з одним без допомоги слів; виражають свої переживання і емоційні стани за допомогою рухів, міміки і пантоміміки; вчаться знімати психофізичну напругу, долати бар'єри в спілкуванні, краще розуміти себе і інших.
 • 26. Ігри і вправи, спрямовані на зняття психоемоційної напруженості, можуть використовуватися вчителями початкової школи в різних ситуаціях:  на уроках образотворчого мистецтва, музики, читання, природознавства;  на будь-яких інших уроках в час, що залишився;  як відпочинок або розвантаження як на самому уроці, так і на перервах  у групі продовженого дня;  на початку або кінці чверті або навчального року як спосіб особливим чином відзначити цю подію. Психолого-педагогічні технології
 • 27. Впровадження технологій здоров’язбереження передбачає:  Зміну освітнього простору учнів на рівнях технологій, змісту, структури уроку та освітнього процесу загалом (“Не цінність знань, вмінь та навичок, а цінність здоров’я”)  Формування нової свідомості, яка пов'язана із формуванням та збереженням здоров’я учня та вчителя (“Зрозуміти проблеми внутрішнього світу особистості та побачити шляхи їх вирішення”)
 • 28. Використана література  Ананьев В.А. Введение в психологию здоровья: Учеб. пос. СПб., 1998;  Митина Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога. М., 2005  Психология здоровья: Учебник /Под ред. Г. С. Никифорова.  СПб., 2003  Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе. – М., 2003.  Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. – М., 2001.  Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. – Ярославль: Академия развития, 2000.  Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 1996. С. 123–136.  Оклендер В. Окна в мир ребенка. – М., 2000.  Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2000.  Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000.  Уфимцева Л., Осипова Н. Артпедагогика – лекарство от стресса. – Красноярск, 2009  Филиппова Ю.В. Общение: дети 7–10 лет. – Ярославль: Академия развития, 2002.