Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
พั้
ซ์คัยี่ _สี่ _ฐ์ ซี อึ๋นื่กึ่ษิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐิ ฐิ ` รึ ๒ ริ ฐิ ฐิ
ฐิ งื
ปุ๋พึ่ญิฮพึ่ปู อึ๋...
ฐิ

 

 

ผขุ่๐๐ ๒สุ่ขุ่๐ ทํ ๒ขุ่๐๐
` หัป์นึ่ธํทักู่ษิงื่ปิ่บื่ ฝุ่"ปี่”ตั้บี่กี่ปุ้ตั้อี่น้ปู่ ฆั`๐๐ ญ์นึ่ษิฆั ฐี `
๐ ๐
๐...
จ็
๓ ๐ บู่กึ๋ปี่บิปู่นุ่น๊ปู่“บิ๏นื่ธิธินึ่นื่บ๋อ็ขึ้
๓'๐๐
”กึ๋นึ:สี่หุ่ห้อ็อึ๋ย๊=
ขุ่ดํ๐๐ อู้ขุ่๐๐ อู้ขุ่๐๐ ปื่ขุ่ ยื้ฐี ...
โ3ขุ่ปืปื

 

๓ งี
2 ทัหัฉี่ธํรู๊นี่ฒิ๑บู่รู๊บู่ฆั
ฐีตั้ฒิวู๊ปู่ฆ่รู๊นุ่หิธํขี่๓ปี่ ญี่หิตั้ปุ้ฒิรุ่ธํบู๊นื่ รู๊กืสื่›ธํ ป...
ขุ่ปุ๋๓๐ ยู่ขุ่๐๐ ยู่`๐๐

 ธํตั้หิบิปู่คี่ษิจ๊ฎ์ญ์ธํตั้บื่ ญัน์มั๊นี๊ปุ๋ญ์ตํบิบี รู๊ฑคี่>หิ่ ณ1ฑฑคี่ อี้บีกึ่ ๐ พั้มุ่ บู๊...
`นุ่“ตั้ปี่ธํขีฎ์อืญิอ็ยึ +๓ฒฒ่

ยู่`๐๐ ขุ่ ๓๐

5สุ่33

โสุ่73

ฐิ นุ่“สู่สู่=งืกี่ตั้ ^รื้ตุ๋บํ

ธํหันึ่นึ่จุ๋ฏีจุ๋ยํญิ ข...
มึตื่ยํ บ่งื่อ่บีอ็บึอ่ปุ่

ด่=:งั้=;.อี๊ฑิ.บ่อื้
.ตั้ขุ่นุ๊รื้สี่

!บี=กี่=5บ่
ฒิรู๊อ็นิ =ซีษิ-รู่อ่2ฮี้ขุ่หิ

=อู๋ขุ่=อ๊...
มึตื่ยํ บ่งื่อ่บีอ็บึอ่ปุ่

ด่=:งั้=;.อี๊ฑิ.บ่อื้
.ตั้ขุ่นุ๊รื้สี่

!บี=กี่=5บ่
ฒิรู๊อ็นิ =ซีษิ-รู่อ่2ฮี้ขุ่หิ

=อู๋ขุ่=ล๊...
นุ้“ตั้ปี่ป์ษิบู่ขิญิฎีปิ๊ +๓`ฒ่ฒ่ `

ฐีตั้บุ๋รู๊ปุ๋ถี่รู๊นุ่ฎ์ธํบี่ตั้ปี่ ญี่บุ๋ตั้ยืปุ๋หัอืฉี่ รู๊๓สี่›ธํ ๓รู๊กี๓ถี่ ขี่...
๒ขุ่ฌ๐
0 ยู่ขุ่๐๐ ๐ทํพั้๐ ๐มุ่ฌ๐ ขุ่ขุ่ยู่๐ ๐ขุ่มิ่๐

 

ยู่ขุ่๐๐ ๐ปุ๋มุ่๐ มึตื่ยํบ่งื่อ่อี๊อ็บึอ่ปุ่

ปี่บู๊บู่ถัฐีษิปู่ญ...
2ขุ่ใ0

ผูตั้นึ่ย๊บี่

น๊ยุ่“ซีอึ๋5อี๊พี

๒ขุ่ณ๐

๒ขุ่๒๐

กื๐`

๐`๓

กั้ทํทั้`

2`โ5

กั้ทํทั้`

ฮึ

บู่ยุ่ตั้บู๊ยื้นึ่

น...
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1

2 268 vues

Publié le

บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1

ลักษณะบ้าน : บ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

ขนาดตัวบ้าน : กว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร

ขนาดที่ดิน : กว้าง 15.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร

พื้นที่ใช้สอย : 85 ตารางเมตร


ติดต่อ… วิศวกร คุณธนา 081-540-8650

คุณนิตยา 083-655-0175

E-mail:t-plan@hotmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติมของแบบ http://hatyaihomeguide.blogspot.com/2012/09/thai-house-energy-bangkok-saving-type-1.html

Publié dans : Immobilier
 • Soyez le premier à commenter

บ้านประหยัดพลังงาน กทม. Type1

 1. 1. พั้ ซ์คัยี่ _สี่ _ฐ์ ซี อึ๋นื่กึ่ษิ ฐิ ฐิ ` รึ ๒ ริ ฐิ ฐิ ฐิ งื ปุ๋พึ่ญิฮพึ่ปู อึ๋บุ๋ปูถี่_ปั๊ฑีฮู้สี่ _ปู่_ ตั้ปั๊บืฮนิ่ฮ๊ถี่ ปุ๋นี๊3๏ถี่ _ซู๊ปืสี่ ทํถี่ _ขื่ _กึ๋อี่กึ๋ บุ๋ฮู้บี่ญ์ษิอี่อืญิญิปุ๋นึ่ ๒๐ วู๊พึ่ปูปู้ดื่ตี่ปื่ฮืบุ๊ อืสี่นุ่ปุ๋อืรุ่"บื่:ซืปี่อืปืสี่น๊มึ๓ปี่นุ่นุ่บุ๊ ยิ่สี่หุ่ปุ๋ฮ๊ทึทึ:นื่ฒิวู๊ปุ๋ปี่ยุ่นุ่นี๊อึ๋ซืปู่ปิ๊:จี๋สั้ ตั้จื้ตั้บี่๔ฮ๊`;นู่"ปี่๓นื่ทึสู่:นี่ . ' . . อ่ตื่ยํบุ๊ลื่อ่บีฮ็บึอ่ปุ่ อิ๊สื่ ด่ฐิ 3อิ๊ ฐิ อิ๊อิ๋ อื้ธีตื่ษิ 3อิ๊ อื้จิ๊= 3วืลิ๊ ›`๐ขุ่ อู๋สุ่อู้๐ฒ่๓ขุ่ ขื่ปู่ฝุ่บิปื้ธํธํบู๊บุ๊ ฒปื้ตั้ปี่นุ๊ฮื`นุ๊นุ่“ฏิษินึ่ตํตํนึ่นึ่ รู๊นื่๓สุ่ ป็ฮึ`๐ขุ่ ๓ตุ๋๐ฮ๊๓บุ๊๓ บุ๊หินื่ญ่กุ่ปุ๋ฮืกุ่กุ่ขีอิ๋หินุ่«นื้ปี่นุ่«บู๊ปู่ปู้นุ๊อืหิพํขื่๓ย๊ปู่ปื ขุ่”ม่ป็ ด่กุ่รู๊พีฎี›ฐีจี๋พีถี่ฐ์จี๋: ๑ ด่=:ธีปุ๋;.อี๊ลุ้.ฮ่อื้ สี่ สุ่ ` ทํ ` นื หิ .ขุ่บีเฮี้สื่ › ๐๓ ๓อู้๐ฒ่๓ฝี รู๊งืบื่ญ่ทิกั่ฮืทํ ขุ่ สุ่ ขุ่๐๐ ป็ฮึ ๐ฝี ๓ตุ๋๐ฮ๊๓บุ๊มุ่ ตํญ์บื่นื่อุ่ฮีปุ๋ขุ่รู่ษิ:ฐ์หิ บี่ยุ่ปิ่ ขุ่.๓๐ ณิฉัอื้อ็ฏิรู๊ กุ่รี้งืษ์ › ` ๐๐ ›`๐“ อืยั๐ฒ่๓ฒ่ ย๊งืฮ๊=ซื:ซิขุ่หิ ขุ่ ขุ่ปื๐ !:=ก่=5. วุ ๕ รู๊อ็นิ= ยํ-รู่อ่ขุ่ฮี้อ่หิ ›`๐อู้ ษิอู้๐ฮ๊๓ตุ๋ รู๊งืฐียึหิรู๊ขุ่ ขุ่ ทํ ขุ่ปื๐ ล๊อู๋ขุ่=ล๊บี่ยี่จี๊วู๊ ›๐๓ ๗ตุ๋๐๓๓๓ ณิปู้ตั้ปุ๋นี่ ขุ่ขุ่ ๓ ขุ่ ทํ ขุ่บึ๐ ตํด่รู๊“กุ่กุ่งืป่ตํฐิตํ:ฐิฐ์“ ๑ ๐ อ็บ่วั่อ๊อ็ขี้.อี่อ็อ็ ›`๐๓ ปือู้๐ซู๊๓๓ อื่ปู้ตั้ปู่ฐี ฉั_ ยั ขุ่ มุ่๓ ดํตํรู๊“ตํตํฐีป่ห่ฐิหิฐีฐิอู๊ฐีบ็ฐี ฮึ ตั้นี๊=อิ๊อืนี้ ธอิ๊ รี้ด่ชืขุ่5อิ๊ ›`๐ม่ ผ็อู้๐ฒ่๓นู๋ ฒ่นุ๊วู๊บื่ ›`> ยู่ มุ่๓ =อี่บ่บ่=ฟื้ รู๊รื้ ›`๐๓ ผ็ฮู้๐ฒ่๓๓ งืปู้รู๊ษิ ๓`๓ ยู่ ทํ มุ่๓ ฮี้.ธิ์.ฮี้งี้ปุ๋ ›`๐ญิ ย๊ตุ๋๐จ๊๓ ญิ นุ่ปู้ภิขื ๐`๐ ขุ่ ทํ มุ่๓ เ ด่ดํฮื“หิ่ขุ่บีบึป่ปู้อู๊ขุ่ =ลื่ดื้บื่บี สู่ฐ์ ` ฉื รี รื อึ๋จี๋บุ๋นื่ฮ๊หัธิ๔นื่ซืล๊อึ๋:นุ่นุ่:สี่ลื่ฆ้ง่ ทํ © © .อั้ธี.ฐิบีฐิซี.3 ษิฮู้ปื“๓ยู่๐ ฐีนึ่นึ่จู่ปุ้จี๋ปุ้ยื่๏หิ:จี๋ นื่รู๊ ขุ่ ทํ มุ่๓ รํสี่บีรู๊"ด่ตั้ฮีบิ 'ขุ่อู๊บื่ญ้ ` :กึ่ลึผื่วู้บุ๊บี !งี้. ฒิฮู้ปื“๓ยู่ขุ่ อืนื่นื่ยุ่ปุ้ปุ๋ปุ้ปู้นุ่«ย์ ขุ่ มุ่๓ . ฉ ยื้ธีตื่น๊ 3 ธี.อ๊อึ๋อิ๊=จิ๊ฟื่.3 ษีฮู้ปื“บื่ ยู่ฟ้ กี๊นึ่นื่อุ่ย๊ปุ๋ปุ้ขี่:ปู่บื่ปู่ฒิ ขุ่ มุ่๓ ตํบิ้ปืะฐี อู๊อื้สี่ขุ่ =ลื่กึ่ปู้กึ่. บุ๊ย่อ็' ๘ ทํ ทํ ' อื้อิ๊ ›`ยู่๓ ษิสั้ปื“๓ยู่“ กี๊นึ่นึ่ยุ่ปุ้ปุ๋ปืสั่ม๊กึ๋ร็บีถี่ยู่ ยู่ ทํ ๓๓ ๓๓`๐ยู่ ๓ตุ๋๐ซู๊๓ฒ่๓ 'ญ์ปู้ขื:นู๋“นื่นึ่กี่รู๊ซุ้ยู่กุ่ธํซึซื้บึยู่หิ อื มึฉัสี้ด่ฐิ ฐิ:ญิ ยื ›อึ้ซืรืบ่==อี๊ ›`ยู่สั้ ษิค็ปื“๓ขุ่ฮู้ รื้นื่นื่อุ่อุ๊ปู่ปุ้อื่บึสี่ร๊บีสื่ฆั ยู่ ทํ ๓๓ กื๓`๐ฝี จู่ฉั๐ฮ๊๓ฉัญิ 'ญ์นุ๊ยิ่:มุ่“นึ่นึ่กี่รู๊ซุ้จี๋ นุ๊ยิ่บื่กี่ฐ์บู๊ปิ่งีตีฐีมุ่ตั้ฐีรู๊"ฮ๊“'ษุอืกี่รู๊ปู่ญ์5ฟ่ษิญิปู้จุ๋นึ่ฒิปู่ปี่ปู่ลื่ =นุ๊=อ่=.3ขีอ่วู๊ ›`ยู่๓ จู่ฮู้ปืฉั๓ยู่๓ ษิบื่บื่อุ่ปุ้ปู่ฮีคี้บึกี่ร็บีสื่ฉั ยู่ ทํ ฝี๓ กื๓`๐ฉั ๓ตุ๋๐ซู๊๓อิ๊ หีญ์นุ๊ฮึ:มุ่”นึ่นึ่หีบู๊ณัญ์ฒินุ๊ตั้บืญ์บู่บื่บู่ขื่ ยู่“ม่๓ =สี่งืซีรื. อื้จู่ ›`ยู่๓ ปี่ตุ๋๐ฉั๓ยู่๓ ษินึ่นึ่อุ่ปุ้ปู่ปุ้ตั้บึกี่ร็บีสื่ฮู้ ยู่ ทํ ๓๓ ›`ขุ่ม่ ษิธัปืฉั๓ยู่ม่ รื้นึ่นึ่อุ่บุ๊ปู่ฮีปื่บึสี่ร็บีสื่๓ ยู่ ทํ ๓๓ โนุ๐สุ่๐๐ ตํกุ่ฐ์“ฮี้อู๊ฝ่มั๊อู๊ล๊ง้ =จ๊ะอ่ล๊อิ๊ ›`ยู่๓ จู่ฮู้บึฟ็๓ยู่๓ ฐีนึ่นึ่จู่ปู้ปู่ปู้ญ์ปุ๋กึ๋ร๊บีถี่๑ ยู่ ทํ ๓๓ ส นุปื'๐ปื ด่ตํฮืญิฐ์อู๊อั้สี่อี้ฐิ =ลื่ซีอี๊งืขุ่ รู๊ฮี้ฮี่จิ ›`ขุ่๑ ธํอู้๐ฒ่๓ขุ่๓ นุ๊นื่นื่รู่ปุ้ปู่ปุ้ญ์ปุ๋กึ๋รุ๊ปืงี่ ขุ่ ๓๓ จุ๋ มัจี๋ริ้"หิ่น๊บื่อี๊ฮืดํอึ๋อื หิ่ขุ่ลีฟู้ฐิจี๋ปู้ บีปุ๋ฮ๊ฉัธีฝุ่ฮี้“ฮีจี๋มัขุ่ด่ลิฐิมึจี๋ปู้รู๊จี๋ปุ้ .3บี้จี๊2จี่ :อื :ฮื ›`ฝี๐ ฒิสุ่ยั๐ฮ๊ฝีผี๐ อืนื่นื่อุ๊ปุ้ขุ่ปุ้ตั้บ๋กุ๊ร๊บีถี่๓ ยู่ ทํ ๓๓ ด่'ฐ์“"บีปุ๋อ็อู๊ฐิจี๋ =2.ฮ่ฐีงื ฒิอื้ธิ ›`ฟ้ขุ่ ษิยั๐ฉั๓ฆัขุ่ ร็นึ่นึ่จู่ปู้ขุ่ปู้ญ์บึคิร็บีถี่๓ ยู่ ` ๓๓ ๓กึ๋๓:ดื่หุ่;นู๋เ:๓:กี๊::ณุอืษิ เ | | | เ ด่'ฐ์“"งีบ่'ฮีริ้พี กุ่อืงื ›`๓ฟ้ นื่ยั๐๓๓ม่ฟ้ กี๊นื่นื่อุ่ญิปุ๋ปุ้๓หิปู้อิ่รู๊ ยู่ ทํ ขุ่๐ งื """"""" " ด่ตั้นื่อู๊` อื“ล๊ขุ่ฐีอี่ย๊ฮีฮี้ญิคีงิอ็“รู๊อิ๋»ป่นื่ขื่ฐินื่=อ็นื ›`ฝีบุ๊ หี่ยั๐ฒ่๓ผ่บุ๊ ร็นื่นื่อุ่ปุ้ขุ่ปุ้ปี่ฒิฮ๊งี่ ยู่ ๐ ปุ๋ล๊กึ๋จี๋วื ญิบีรู๊จี๋“ ธี กึ๋บีฐิจี๋ญิ 3๓ บื้ ”กึ๋ลิ๊ ฉีอิ๊ยืบู่วู้ อ้บีรู๊จี๋“ ธี ฉัอู๊ .อิ๊สื่ ธี ป็อู๊กึ๋ปู่วื ป่อู๊ ธี ษิ ปี่ยู่ ย๊= อยิ่ อื บู๊ ตํตํปุ้ยุ่มิ้อื่กีตั้ ๐สุ่๓บีน่๐สุ่๓๐ ซืปุ้ ขุ่ด่”อี๊ด่รี้ญิขุ่ด่ ญิ.บี==== ปี่ฆั ยื: ซี`ถื่ฮึ บู๊งีญิ“ญ์ปุ๋ปี่งื'ตื่ลั๊จี๋ปิ๊บุ๊ อู๊นี่ยุ่บื ๓ทํ_น่ขุ่ทํ_ บู๊อุ่= งืปืยู่ซู๊ร๊ . รู๊ขุ่ฮื=จ้3งื่ เ ๔ ขุฌ จี๊บี งีอิ๋ ขี ปี๊หึตื่ษิตื่ฐ์ ด่ธียี่บี่ฮ๊=รู๊อื้รืบ่ เ อ็สี่นํ:ฮ๊ค๊นี่:ป์ยิ่บ๋:บํนุ่ปุ้ตีอึ๋ยุ่ฉืลื่ยุ่กึ๋งื อิ๊ยื .3อิ๊บี มั๊จุ๋ล็ขิฐี ทํ ทํ ฐี›.3.๐อี่ 5รู๊ปิ่ขุ่ บึ้.=.อี๊ซี๓ . ฉ . ปุ๋ มิ่กึ่ญิ อี่จู่๗ล๊ปุ้บื่ฮึหีนึ่จี๋ บู๊ปุ๋ธํจี๋นึ่ภิปุ้นึ่ อึ๋ปู่ปิ่ ฒิษิฐี:ถี่อิ๊บู๊ปี่ธํรู๊: =ขุ่.ญินุ่วู๊รู่ขุ่ ซี.ทํชื่=วืรู่ด่ อิ๊.ล์อี๊ ฐิ ผ็ 3รี้ นิ . พี _.“_พี บื่=ปุ๋ ขุ่ ตั้กึ๋ งีฝุ่ตั้ขุ่บุ๊กี่บู๊'ษิขุ่นึ่ รู๊ย๊งืฐีนี่ปุ๋ปุ๋คืปุ้ ๓๐ ๐อี๊ กิผิตั้อื่มิ่ย๊ญิยั อืนืฮีอี๊ปุ้จี๋อู๊ อืนืฮีป๋บุ๊ล๊ญัะรู๊รึ ๓อิ๊.ฟื่.2อื ` ทํ ขุ่ ทํ . ฉื =กึ๋ล๊ยื้นี๊.ขุ่กึ๋บู๊ย๊5ซี .บี.อิ๊ ๓`ปู้ขุ่ ผึ้สั้ปืบุ๊งีฆัค็ นุ่จี๋ปุ้ฎีปู่นุ่ปู้นุ่«งีปี่บื่ธํธํบู๊นื่ พื่ง้ม๊งืนุ่นุ่ปุ้ถี่รู๊นุ่หิขื่บุ๋ยุ่ญิ หิยู่ม่ ฮึถี่๓สุ่ ษี มิ่หื่ญิ ฎีซืขุ่ฝืปุ้ปี่อึ๋รู๊ณัญิญ์ยิ้: ปิ๊ม๊ธํปู่นึ่กุ่บ่บีนึ่ ฐีปุ๋ฆ้ =กึ๋อื๒อิ๊ ฮีบุ๊=จี๋อึ๋ยุ้ รู๊บี.อิ๊๓ ` ฉิ ทํ ฉั ทํ 'พํ พี ` บ่ ๓`ปู้ฟ้ ผึ้สั้ปืบุ๊งีฆัป็ นุ่จี๋ปืฎีปู่นุ่ปู้นุ่«งีปี่บื่ธํธํบู๊นื่ ณีอึ๋ม๊งืนุ่นุ่อื่ถี่รู๊นุ่หิขื่บุ๋ยุ่ญิ ณิฝีขุ่ ฮึนื่๓สุ่ บั้ ยึฉี่หิ ปุ้จู่ณัปี่ปุ้ปี่อึ๋รู๊"หิญ์รู๊บู๊ ปิ๊บ๋ม๊ฎีนุ่«กุ่ปุ๋อึ๋หิกุ่อุ้มุ่ขุ่ปี่รู๊ ๓ นํ๓ ฎ์หิ ขุ่ขุ่ฝี๐ ขุ ปี่ปุ๋รู๊:หิบื่:๐ปู่บื่ปู้:กุ่ฝุ่บุ๊บื่ รู๊ขุ่บุ๊ กึ๋ปุ๋ฮี้ ณุอิ๊ขุ่หี่ลิ้ ๓`ปืฮ๊ นี๊สั้ปื๓ญิฆั๓ ญิจี๋๓งีปู่ญิปู้ฆั“งี๏ ธํบู๊นึ่ ขื่ซื่บึยิ่ฆัญ์ปุ้นื่รู๊นู๋หิซึตั้ยุ่ฒิ ญิฒ่ขุ่ ฮึนื่๓ขุ่ ๖ บืถื่หิ บู๊จู่๗ฉืปุ้กึ๋ซ๊กุ่นื่ปู่ ปิ๊กึ๋ฮึปุ๋กู๊อืญินื่ รู๊ปู่จ๊ ฎ์นี๊ขุ่ ขุ่๐ ๐ธีขุ่ อิ๊อ็!=.อ็รู่อื= บี ฐ์:ฐิย๊ ญิ ทํ = ด่ ทํ ญิ เ :กึ๋อ็อ็›ฒิ” =ซีฒิอื่ รื้.ญิปี๊อ็ ๓`ปืยั นื่สั้บีฒ่ญิฝีมุ่ รู๊งื“ปู่ฐีปุ๋ปู่ง้ กุ่ซึปุ๋ ขุ่ มุ่๓ บั้ บืนิ่ญิ ฎีซืบุ๊ปุ้ปุ้ปี่อึ๋งิ้ปุ้กุ่อิ๊: ปืนื่ฐี:ญิธํปู่นึ่มุ้:กัมุ่ปุ้นึ่ อึ๋ปู่ขี่ =ล๊“รู่ขุ่บีป็ธิ์บีฮู้›ต๊“หิตํขุ่นื่ กิหิ'ธีนื่ยั บี:บี ๓`บิ๓ หี่สั้ธํบุ๊งี”๓ บู๊ญิอุ๊นื่จุ๋นื่ชัจี๋ญิ ขุ่ มุ่๓ ยิ้ มิ่หื่หิ ฎ์จู่๓“ปุ้ษิอิ้ฐ์ปุ้กุ่ฐ์: ปู้กึ๋มื่งืนู๋“กุ่นื่จู่หิธํตื่ญิปู่ปุ้รู๊ ๓.น่๓ขุ่_ งั้=จั๊ค๊.รั่ ๓บิ๓ สี่สั้ย๊บุ๊ญิฆั๓ ย๊ญิรู๊ยุ่บีฐีตั้ญิรู๊บู่ ขุ่ ทํ มุ่๓ บั้ มิ่กึ่ญิ วู้กู่๓๓ปุ้ปี่บิ้บุ๊จุ๋ญิญ์อื: ฎีนื่ตั้ปุ๋บุ๊สี่ตั้หีขื่บุ๊ปุ้ อู๊งืพีญิขุ่บุ๊ฉัอู๊บิรู๊ตํจ็ธิรู๊ กีกุ่ขุ่อิ๊ศิ ผ็:=ญิซีบ่ธีขุ่อิ๋ฐีธี ๓`ปืม่ นื่สั้๐๓ฒิฉั๐ ปุ๋ญิถี่ง้นุ่หิรู๊ตั้หิกึ๋ปู่ ยู่ มุ่๓ ธั ปิ่กึ่ญิ วู๊จู่๓๓ปุ้กึ๋ซ๊กุ่นึ่ปู่ บู๊บุ๊ขํบู่นึ่ย๊ปู้นึ่ ฐีจี๋ปิ่ ดึขิรู๊:ค่อิ๊ญิญ่ตํฐีฐี บี่บื่ปู่ยู่ ปุ๋ปุ๋ รู๊หื่หิบี่บืปู่นุ่ปุ๋ปุ้ ๒๐ บือื` ดืกุ่ตั้ปุ้มึบุ๊ญิขุ่ =อิ๊=.สี ๓บิ๓ ปี่สั้ปื๓๓ฮ๊ขุ่ ตํตํนึ่นึ่อุ่ปุ้จี๋ปุ้๓ปู่:ฝุ่จี๋; ตํขื่สี่ ตํตํอื“ ตํตํนึ่ฉี่อู๊ญ้ปู่ปุ้ ยื: ขุ่ ๓๐ อู๊บุ๊“งีปืบุ๊ป็อู๊บิธี ขิขุ่ด่ฮู้= ` ดํรู๊ฐิ: กิมัธิ์ฆ์ ด่สี่ซื่บี่==: ธี รื ขุ่ บุ๊กึ๋.ยึขุ่2นุ๊อืขุ่=สี่== ๓`ปืปื ผึ้สั้๐๓๑๓ฆั กุ่กุ่นื่นื่รู่ญ้ขุ่ปุ้บื่ขุ่บื่ กิขุ่ยั ขุ่ ๓๐ ฮิ: งิ =ฮี่5ฐ์ ขุ่.อ้ปุ้อี๊ขุ่ นื่สั้ปืบุ๊ฒิ“ฒ่ ตํตํนื่บื่จู่รู่ขุ่ย๊รู๊ขุ่บื่ กิผิยั ขุ่ ผี๐ © บู๊ขุ่กุ่ฐีรู๊บุ๋:จู่ขุ่นื่บู๊:ฟื้น๊นึ่ อึ๋ขุ่ปุ้ รู๊ฮึหิอุ๊= รู๊ฮีอื ปุ๋อี้ ”รู๊อี๊๓๓_ นิ้สั้ปื๓๑“ตุ๋ หีหีนื่นื่อุ่ปุ้ขุ่ปุ้ ษินี่ฉ้ดื่ตั้กึ๋ ขุ่ ผื๐ © บู๊ปู่หิ่ฐีรู๊ปู่:๒นื้ตั้นึ่ปี่ษิตั้ฮึฐีฐีปู่ ยู่ฆั ปุ้ะ อึ๋ปุ๋ล๊ กิถี่บุ๊ปุ๋ญิหีบุ๊ฆัจี๋ด่;ตั้ยื่ตื่:ขุ่ฒิฮี่«ฮั ฐิขุ่รู่. ๑ ” ฐิขุ่รู่นื่» ฐี ” รู๊“ฐ์ขุ่“สี่ ปืทํตั้ ” อื"ขุ่รู๊สี่บุ๊ :ฐิ อิ๊อิ๋ นื่สั้บี๓ญิซู๊๓ ทิทินื่นื่อุ่ปุ้ขุ่ปุ้ญิษิปุ้ปืปื ฐีภิหิรู๊ปู่ ขุ่ ผื๐ ม๊ปู่หิ ปิ่ทํฝี๓ปุ้ ๓ธํ›๓๓ ;:ปู่ ๓`ทํ จุ๋อ็ษิฐีบึ:ปุ๋นี๊ง้ป่ปู่ปุ้ตั้ษิ: ` ฐิตุ้วือิ๊ งืนื บ่ >อู้ดื่ ญิ อื. อึ๋==ฐิ © บู๊ปู่กุ่ฐีรู๊ปู่บี๗นื้ตั้นึ่ปี่ษิมุ่ษิรู๊บู๊ปู่ ขุ่ฟ้ มื้นื้ รู๊ปุ๋บุ๊ ซืบ็ษิตั้นี่บู๊ฒิปู่ฎีจุ๋บู๊ 3ตั้งีฐิ ย๊บุ๊ญิ พั้๐ กิตีรู๊ญิญิ5อู้ปู่กุ่รู๊ตั้ปี่ตื่ปี่ภิญิบุ๊«จี๊ บื่ปุ๋ญิ ทุ่ทํ๓กืฝี ๐ธํ›๓๓ รู๊:ปู่ ๓'ซี นุ๊บืธํ:บื่:ภิมิ่บุ๊ปุ๋ปุ๋อู๋ตั้ปื: อื้ม๊จีอิ๊ ยุ่ฉั“สึ อ บู๊ปุ๋กุ่ฐีรู๊ปู่:กึ๋ษิกุ่ซืปุ้ปุ้ ฐีย๊ปู่อึ๋ตั้ปู่หิ ขุ่ป็ บึซุ้ นิ้จุ๋วู๊จุ๋จู่หิขุ่ ซืบุ๊ อื้ผ้จีอิ๊ อี่ฝืสี่ปู้สี่“ 5ขุ่3อึ๋ฮู้. © บู๊ปุ๋หิ่ฐีรู๊ปู่:๗นื้ตั้นึ่ปี่ษีตั้ฮึฐีบู๊ปู่ ยู่ฟ้ ปุ้ะ อึ๋ปุ๋บุ๊ ฒ่รู๊นู๋หิหีวู๊จุ๋ปู่หีฐีตั้งีซืนื้ฆ้ญิอี่“ฮ๊ ฝือี่ อ บู๊ปุ๋กุ่ฐีรู๊ปู่:๗นื้ตั้นึ่ปี่ษีตั้ฐีฐีบู๊ปู่ ยู่ฟ้ ปุ้ะ อึ๋ปุ๋บุ๊ ซือษิรู๊ฉี่รู๊ปุ๋ยุ่บู๊จุ๋: ถี่รู๊นุ่งืกุ่บื่จุ๋ปุ๋ซ์รู๊ตั้ปุ้ซืปี่ภิหิปุ้«ย๊ ค่ฮ๊พีบุ๋ฎิบึย๊ คี่ล๊ฮืวืนุ้ฏีปุ๋ยี่ =งี้ขุ่.=บี "
 2. 2. ฐิ ผขุ่๐๐ ๒สุ่ขุ่๐ ทํ ๒ขุ่๐๐ ` หัป์นึ่ธํทักู่ษิงื่ปิ่บื่ ฝุ่"ปี่”ตั้บี่กี่ปุ้ตั้อี่น้ปู่ ฆั`๐๐ ญ์นึ่ษิฆั ฐี ` ๐ ๐ ๐ ทํ ทํ ๐ ใ ทํ ทํ ใ ฐี:ซี บู๊ญิฝือื่รู๊ล๊ลี่รู่นุ่ปุ๋นื่ ธิปี่ยุ่๓ญ์บี่นุ่๓ญิ กี่ปุ๋๓สี่บี่จี๋ล๊ . รู๊ปุ้สี่ธี:มื่ล๊ปื ยู่ขุ่๐๐ อื:ะ ฒ. ฒ ฌ ฌ อื ๓. ` ๓ า 2 ` 2 า `ฑ ฐี:หิ `ฑ ฑ ฑ ดุ๊จุ๋ จ๊จุ๋ ๐ ณั. ณั แ ฆั“ “คั 1 ย ย ฬ. ณั น น นิด นิต ยี่ท. หี ฒ ฆั ว ว ฌ ณ ._ ถั่ฒิ;หุ่“;กึ๋ย๊นี๊ ' _ ฐี:สํ นื่บ่“บู๊ย๊ สิ :จี๋ฮี”ฆ์รู๊:จี๋ ;ปู่“มื้อิ๋ธุ` ๐ . ๐ ` 4 นุ๊๓ตั้ปี่ยู่ปื“ล๊สั้“ ไจั้ตั้:ซื๓“ธิ์5“ า ทํ หึ รู๊นุ่อื้ตื่ฮืะกึ๋อี่ะจี๋ . ฐี:รํ ฐี:รํ รู๊นุ่อึ๋กึ๋ดึ๋ฮืะกึ๋อึ๋นึ่ณั ใ จื้:ขุ่ ฐี ฐี:หิ ฑิ ฑิ ฑิ ` จู๋ จู๋ . จู๋ ผุ้ตั้ . ทํ ทํ” ทํ .จู๋ รํ จู๋ . ` โ พ์งันึ่ปุ๋ญ์ขื่ยึรู่ษินิ่ นุ่“ปี่"นุ่นิ่กี่ชุรู๊อึ่บ๋ปู่ ๒'ออ พ์ษุษินุ่ โ โ ฆัขุ่๓๐ ๓ขุ่ฝี๐ ทํ ฝี`๐๐ _ ตํ . ยุ่“:สี่ปืฮึยํอ็ฮึสี่ฮึสี่ฝุ่ฮื“ นุ่“=สี่ปืฮึหิงี่๓ฒิสี่๓สี่ยุ่2“ ญิ๒ขียีนึ่ล๊ รี้ฮู้ ตั้ญิน๊ยู่ปู้ชีล๊กึ๋ฒิบุ๊ ปุ้ปู่ยึนุ่ปุ๋๓บุ๋บี่ยึปู่ปุ้ยุ้ปู้ปิ่ยึ ทํ รี้ จ๊ พุ มิ ฤ ฮุปื่ฐีฮุมึปู่อี่หิอื่ยู่ตํนู๋ญี่๗ยุ่ อี่อี่ยู่ษิ ๐ขุ่หั้๐ช็๐ขุ่หั้๐ รู๊` นุ่“ปุ้“มื่ปู่หิลึ่บู๊ญ์ปี่นื่ ๓สุ่๐๐ ญ์บู๊ยึบู่ ฎีปู่ษิฝุ่หี่ษิย๊ปู่ บืปู่บื่บุ๋ปู่“ปู่บี่บื่ปู่บืจุ๋รู๊ขีบื่ ปู้นู่«ฎีย๊จี๋ นึ่บู่ฮึนู่บู่บื่จี๋บี่ฮึบู่ซู๊จุ๋รู๊๓อึ ซ์ญ์บี่บํขื่ยํ๗ฌยี่จี๋ณุคิ้กึ่รึ่ฮุปื่บี่ ปื่บี่กึ่3 งื ๐๒๐ ฮี ฑกิ่©บี่ฑ ขุ่ ๒๐๐ ` ยํ ม ด่ ` ทํ เ ทํทํ มึ ทํ ทํปี้ ฐีญินึ่ปุ๋ถัยํฮืบี่กัย๊บี่ญ์ฐีบุ๊ญิษิขื่ปี่ปี่ปุ๋ญิญ์ลื่บื่บู๊ฝุ่แบู๊ปุ๋ฮ๊นุ่ขุ่อึ๋ปุ๋ ยึปู่ยื่อึ๋ซิ่ญิปุ๋ญิซ๊ผื่บี่ปู้ปุ๋"บื่๓นึ่อืปุ๋อึ๋ปุ๋จ๊ญ์อึ่ขุ่บี่บี่ ชัปุ๋นี๊นุ่ปู่ปุ้ขิ”รุ่ปี่ปุ้ษิอุ่ปี่ฒิษีบีปู่นิ่ปื่กึ๋หี่ญิ กี่ตั้ขึ้ฮี้บี่อืนุ่ปู่ปู้นุ่“รุ่๗ปุ้ยึอุ่ฮื“จู่ปืข็ตั้บุ๋ญิ ชักึ๋ฐีจู่ปิ๊กึ๋ตั้ปู้ปุ๋ปู่บื่ยุ้ถี่ฐีธํห่นึ่กู๊ถี่บุ๋บุ๊ปิ๊บุ๊ยึยึบู่ปุ้ ฐีนุ่บื่ขุ่ บุ๊บ๋นึ่ปุ้นี่อํปู่วู๊ปู่นุ่รุ่รุ่ฮึ“ จุ๋จู่ปี่บื้ปี้ปืปี่ณัญิทัรู่รู่ปุ้บื่ปู่ฐีบื่ ย๊ญิสี่ _ญัรึบ๋ฮ๊ ๓๐›ธํกี ขุ่”ม่ฌ มึตื่ยํ -งื่อ่บีอ็บึอ่ปุ่ ด่=:งั้=;.อี๊ฑิ.บ่อื้ .ย๊บีเฮี้สื่ !บี=กี่=5บ่ ฒิรู๊อ็นิ =ซีษิ-3ด่2ฮี้ขุ่หิ =อู่ขุ่ะอ๊ธริ่จี๊วู๊ อื-จั้อ๊อิ๊ ขี้.อิ๊อ็อ็ =รู่=อื้อืนี้ !ฮิ =บุ๊ลื้.อืด่ธีส็ =ฮี้›บุ๊=ฟื้ รู๊ริ่ ฮู้:จิ้.ฮี้อึ้ปุ๋ =อื่ฮึรู๊ บ่อั้อิ๊อิ๊=อืซีบ่3 =กึ๋ลึผื่บ่บุ๊= !งี้บ่ ซ๊.อ๊กึ่อิ๊=อิ๊ชี่3 =ลื่กึ่:กึ่ด่ บุ๊อึ้' บ่อั้=กิ้ฐิอิ๊บ่=ด่อ๊ =อื่รู๊หื่อื ›ฐ์งืซึ =เ=อ่=ด่3ขีอ่ลิ๊ =กึ๋งืษิรึด่ อื้อิ๊ พีบุ๊วืสี่อู๊ธีอู๊อ๊ =อื่อึ๋.รู่วู้ ฐิ บีญิขุ่อึ๋ล๊อิ๊ =ลื่ฮ็=. รู๊อ็ปื่จี .3อี๊บีรี2อิ๊ =จู่อี้รู๊ :2ฮ็ =2ด่อึ๋ฐีงื อึ๋อื้ปื้ "ลื้งื บ่อิ๊สื่ ซีบ่บี==== รู๊๓ฮื=อื่3อิ๊ =ปั้ยี่ฮ๊ฮ๊=อิ๊ฮี้ล๊บ่ .3อิ๊= รู่›.3.๐อิ๊ 5รู๊ปิ่ยุ่ วู้อ่=.อี๊สี่๓ :ปุ๋.ตื่”บุ๊ฮี่ขี ซี›ทํบี่=วืฐีด่ อิ๊.ล์อิ๊ ๓อื้บ่นืบ่บึ้ปั๊ =กึ๋ล๊ยื้ปั๊ .ขุ่ดื่บู๊ย๊5ซี“ .บี.อิ๊ =ตื่อ็๒อิ๊ ะบุ๊=กึ๋อู๋อึ๋ จูบี.อิ๊๓ ณุอิ๊ผิธิ์รึ อึ้อ็!= .อ็งือื= อื ฐ์:ฐิกี่ :กึ๋อ็อ็›ฒิ” =ซีฒิอื่ รื้.ญิปี๊อ็ บี:บี งั้=จื้อ๊บ่รั่ =อ๊ญิ ญิ บ่ธีบ่ 8 รี้ย็ ด่ฮ็พีบ่ซ๊ จ๊ลื่ =ฮี่5ฐ์ ขุ่.อ้๐อี๊~ ปุ๋อื ”รู๊อี๊๓๓_ 5อื.อึ๋ :อื จื้อิ๋ นิ”า >อ็ ม อื. อึ๋==ฐิ พั้๐ 5ขุ่3อึ๋ล๊. =5ขุ่_=ตื่”
 3. 3. จ็ ๓ ๐ บู่กึ๋ปี่บิปู่นุ่น๊ปู่“บิ๏นื่ธิธินึ่นื่บ๋อ็ขึ้ ๓'๐๐ ”กึ๋นึ:สี่หุ่ห้อ็อึ๋ย๊= ขุ่ดํ๐๐ อู้ขุ่๐๐ อู้ขุ่๐๐ ปื่ขุ่ ยื้ฐี ยึขุ่อิ๋กี๊ ญ์ญ์ปี่นู่ปิ๊บื่ฒ่ตั้ ๐ขุ่๓๐ชั๐ขุ่๓๐ อึ๋นึ่ = ญิ"อี่==ธีะ:ปุ๋ กึ๋ขุ่ หึ ขุ่ ปี่ฆั ขื่ฐี นี๊อึ๋ดํบิสํ บู๊ปี่นุ่"หับุ๊นื่ญิรุ่อึ๋นุ่ปู่๒วู๊ อุ่นึ่จี๋ษิ ๓บ่นํ๓หุ่ทํ ปู้ยุ่นึ่ ตื่ ๔ . วู้ ฐี ร์ ' จี๊จิ๊จิ๊ริ๊มั๊บุ๋จี๊๑สี่มึนื่3ขพึ่ยํ รี้ ปื่ฟ็ ยื้ฉี่ ปิ่`ฉือื 2กึ๋ปี่ษิชุบี ผ็==5=งื.อู๊ดุ๊.ขุ่อื้ขุ่ ฮี .ย๊บีเฮี้สื่ มึ ปู ทํ ริ้ ยึนุ๊บุ๋ บื่ปี่ฉัปี่อี่ญิขิทํปี่บู่ ปิ๊กึ๋บึ้ปู่บื๑ปุ้บื่ ฐีปู่ปิ่ ฉัษิฐีบี่ฝ่อื่ปือุ๊ด่รุ่ฐีนิ่ =อี่ขุ่ตื่ล๊บ็อี่จีวู๊ ` ` ` จิ้ ทํ` บี่บี่บู่ ขุ่ ปุ๋ปุ๋ ปี่นุ่ตั้กึ๋ปุ้ดื่ษิญ์ษิยืปุ้ รู๊ย๊บุ๋อึ่ยี่บู่นุ่ปุ๋ปุ้ ผีบิ กิฐ์ปิ่ยึหื่ญิม่ ปี๋.อึ๋อ๊ริ้ขี้.อิ๊5รื้ ทํ ซี ๐3' =รู่=อิ๊อืฉี่ ธลิ้ ทํ ณุ ขุ่ ญั ฬิ ยึบุ๊ปุ๋ ปืญ์ฉับุ๊ษุบื่ธีวู๊ญ่ญิญ์อืบี่ ปิ๊กึ๋อู้จี๋กู๊ดึปุ้นึ่ อี่ปู่ฒิ ๑กึ๋นื่ :๑กึ๋ยํ < ทํ ธํ ทํ ลํฆ์ ลํฆ์ ฒ +๐ขุ่๓ปื ฐ์ ยู่ ทํ รุ่รุ่บีบ๋รุ่ตั้บี่ซึ่ปู่ปี่บุ๊บู่ บั้ ยึนึ่ญิ ยืปี่กู่ฒิบือํปิ๊บุ๊ญัญิรุ่ยิ้ฐี ปืกึ๋บู๊ยืนู่“หัจุ๋ปิ่ญิห่อุ๋บุ๊ปู่ปิ๊ยึ ๓ นํ๓ ลิ๊ขุ่รื้ด่รื้=อื้ขุ่ปุ๋ /| ทํ ยั รึ บิ ธํ ฐ์ ทํ ณีญิ ยู่สุ่๓ปิ่ ซุ รู๊๐รู๊ฐีญิปี่บี่อู๋บุ๋ฐีบู๊นิ่รุ่นุ่ปุ้บื่ ฐีปุ๋ฒ่ ปิ๊มั๊ธีขี้ชี้=ริ้ซี.3 ` ` ` ` 'รํ อ้ ๖ โ มื ` < ` ` ` สุ่` ทํ` รี้ ยึ <ปุ๋ บุ๊ญ์ฉัปุ้ษุปุ๋อึ๋รุ่กู๊ปู่ ปิ๊กึ๋ธํปู่บื๑ปุ้บื่ ฐีปู่๓ ษีนี่ปู่ ขุ่๐ ปืฮ๊ขุ่ =กึ๋ธินื่วู้บุ๊บี !งี้. ๐ขุ่๏๐ . ๐กุ่๓๐ ๐กุ่๓๐ ขุ่ปุ๋ริ้๐ ทํ ด่ < ทํ ขุ่ " ทํ < ขุ่ ธี.อ๊กิ้อิ๊=อิ๊ฟื่.3 ญิ ทํ ทํ ๐๐ อึ๋๓ยํะ๓: บั้ ปู้นึ่ญิ ชี อํฒิปุ้อํบี้รุ่ฮึปุ้ธํธํปู้นึ่ ปิ๊ปุ๋ปู้บี่ญิป์ปู่นึ่อุ๊นึ่ธํบู่ปุ้บุ๊ รู่ปู่ฒิ =นื่บีหิปุ้ขุ่ขุ่ `ญิอี้' ฆั ญิ ๓ ญิ ปี่ยู่ กี่กิ่+ปืขุ่๓๐ ๐๒ ๐ธํ+๒'๓บื ยิ้ ซู๊บุ๊ฎ์ บู๊ปี่ฉัตื่บู๊ษิปิ๊หัตั้ซู๊ญ์หับินี้ ปิ๊ปุ๋ม๊ปี่นุ่บุ๊ญ์ปุ๋ษิญิญ์อู๋นุ่บุ๋ปิ๊รู๊ ๓__ตั้๓บ่ .&ผูยํ.อื้ลิ๊.==ฐิ ฮ่กึ๋บี ขุ่ฐีอ็ ›รี้ซืบ่ษี 0 จุ๋ อี่ บ่ นื่ญิ ยู่`๓๐ ขุ =เะอ่=ด่3ขีอ่ลิ๊ ๐ ยู่ ฐี ทํ ขุ่ ฉั ทํ สึ ริ อิ๊ ฉื ทํ ๐๐ ยงื$อึ่ย์5นื่ ปุ้นึ่ อุ๊นี่ ธํยิ้ปี่ ปุ้ค๊ปุ้ญ์ปิ่ปุ้ปุ้ =ถี่=ซีรึขุ่ พี อื ๐๐ )ณุ๐ ทํ ปี่ฆั ปี่ธํ ๐๓๐ ๐๓ ๐ธํ ฆัอู้๐ ตั้ จุ๊ญิ วีปี่หุ่ธุ์ กู่บื้บุ๊นุ่ญิรุ้ ปืจุ๋ยึปุ๋ บิ ทํ บิ บิ บี.วืบีริ๊ธีอึอ๊ ปี่๒ ปี่กิ่+๐สุ่๑๐ ๐๓ ๐ธํ+๒ขุ่๓๐ ทํ + สํ +`ขุ่ ฬิ รู๊ฐีฒิ งีปี่ฉัปี่บืญิษิธํกู๊ปู่ รู๊กึ๋ปี่ปู่บืรุ่นํป็บื่ ฐีปู่๓บุ๊ฉัษิฐีฐีฒ่อื่ชิอุ๊ ญ์ฐีฐี` ภิ:อื ญิ ทํ แมึนื่ยืกี่:ฑิ5ด่๐มึอี๊ อี่นึ่ปู่ ยู่ ตั้ป่ บู๊นึ่ญิขี่บี่ปู่นุ่บ๋บื่ ฒ่๐ กีฮ๊ขุ่ ทึรู๊บี่บู๊นึ่ญิบ่ =นื่=ซีอี๊งื. ธีจี้ฮี่ฮ็ ` ` ` ` ”วี _` ปุ้ธํรุ่นึ่ปี่ฮี่ปุ้บู่ปู้ ฐิ .3อี๊บีรี่:ฐิ ขุ่ พึ่อู๊ ขุ่ ฆ ฌ =อึ๋ริ๊นี้ งีฐีรี้ รี รื อ ยู่กึ๋บึ:สี่หุ่ห้อ็ตื่ จี๋ธิอึ๋ขุ่สี่นื่ =ชํ.ฮี่ป่กึ๋งื ฒิอื้งื่ ธั อี่ฟื่ฒินื่สี่ รึ ธั นุ๊ นิ พิ ฝื ฒ ›`ญิ๓ อึธัธันึ่ธุอุ๊ปี่ฎ์ปื ›`ขุ่๐ รื้๓ . ๓ คี่ © ปู่หัฐียึปู่นิ่๑ปู่นึ่บู๊นึ่รุ่นุ่ปุ้ปี่ ฐีปู่๗ ฐีฮึญิ ฐี รู๊ษิขิ ฮ๊อืงื รํ ฐี ชั นื า ` ๓ 2 '''|'. © นุ๊บู่หัฐีษิบู่นื่๓ปี่ตั้ษุธุญ์นุ่ษิฐีบี่ปู่ ยู่ฆั ปุ้นื่สุ่ ฐีปู่ปิ่ บี ๓ ณุ ผิกีอืบู่ญิรุ่วู๊จุ๋ปู่ตํฐีตั้ปี่ยุ่ปี่ฉัญิปี่”ย๊ บ๋ปู่ญิ ปี่ทํอืกืฝื ๓ธํ›๓๓ ฐีฐีปู่ ๓ลํจู๋ .อึ๋สื่ ทํ` นื่บู๊ยิ่ฐีญิฉี่ปุ๋ฐีรู๊กึ๋ปู่ฎีฝุ่จ๊ฐี ทํ ทํ © นุ๊ปุ๋หัฐีษิปุ๋นิ่๗ปี่ตั้ปุ้ฐีฮึนุ่`รู๊ขี่นึ่ปุ๋ ยู่ฆั ปุ้ปุ้สุ่ ฐีปู่ฒิ ตื่ปิ๊บื่ปุ๋นึ่รู๊ปุ๋จี๋ปุ้จุ๋นึ่ ญิ.รู่===: ทํ ทํ บี หึ ฆ์ลํ รู๊๓ฮื=อ๊5อิ๊ ทํ ๐๐ ฝั่ญิฉินื่ กิจุ๋ยึนุ่ญิธํวู๊บู่ปุ๋รุ่ฐีขิบื่พี่นึ่จุ๋ญิบี่ร็ฮั กึ๋ปู่ญิ ปี่ทํ๓กืฝี ๓ธํ›๓๓ อี่บื่ปุ๋ ๓ =ยั้พีบี่สู่=จิ๊อื้ล๊. ทํ ๐บื ณุ:;นุ่วือึ๋กึ๋นึ่อึ๋กึ๋อึ๋กึ๋นุ่ ทํ ปี่ยู่ ปี่ธํ+ปืขุ่๓๐ ๐๓ ๐ธํ+ฝี'๓ปื ญี่ซู๊ธํฐีปุ๋ฐียืฐีรู๊กึ๋บู่ฎีฝุ่ษิฐี .3อี๊บี 0 ทํ นิ ทํ นุ๊ ดี๊งี่ รื รื ` ทํ บึ›.ส์.๐อี่5รู๊ปิ่ขุ่บึ้อ่=.อี๊ฒิ๓ 0 ทํ ฒิพ็ ปื่ยู่ กี่ธํ+๐ ๓๐ ๐๓ ๐กิ่+๓ ๓๐ ยู่ ทํ อ ปุ๋หัฐีบื่ปุ๋นิ่ บุ๊ญ์ปื่ปุ้ปุ้ ขี่ฉี่ปุ๋บีกึ๋ปุ๋ญิ ยู่ป็ อื่นึ่ขุ่ ญ์ญ์ปี่นึ่นื่บี่นุ่ญ์ฒิยู่ อื่บุ๊ ขุ่ปุ๋.ญินุ่บุ๊รู่ขุ่ซ.ทํร=ยึรู่ปุ๋อิ๊.ฏีอิ๊ 4 สี่ ทํ ขุ่ สุ่ ทํ บิ๊ © นุ๊ปุ๋หัฐีบื่ปุ๋นื่๓บื่จุ๋ษุธุจู่นู๋`บื่ฐีนึ่ปู่ ยู่ฆั บื่นื่สุ่ ฐีปุ๋ปิ่ ๓ธิ์ขุ่หิ.บึ้อื ฮู ทํ ฒ ทํ ฮู้ ทํ ฝี =กึ๋ล๊=ตื้.ขุ่สี่บู๊จุ๊5บํษิ .บี.ฮิ ทํ ทํ กึตีปี่นุ่หิญ์รู๊นุ่ปู่หัฐีปิ่ปี่อู๋นึ่ตั้ฒิบี่“ย๊ =จี๋อ็๓อิ๊ฮีบุ๊=กึ๋ซื่อึ๋ ขุ่บี.อิ๊๓ """ทํ" """' "ทํ""' ปู้` ณุธิ์ขุ่กี่ลิ้ ทํ ` ทํ ตึ ยุ้ปุ๋หัฐีอึปุ๋นึ่๗นี่บึปุ้นึ่บื่ยุ่ยึษีบี่ปุ๋ ยู่ฆั ปุ้ปุ้สุ่ ฐีปุ๋ปิ่ ตื่ปิ๊ษีรู่บี่รู๊ปุ๋ปุ๋ปุ้จุ๋นิ่ อิ๊อ็นี๊=_อ็งือื= พี ฐ์=ฐ์ย๊ ทํ จี๊ ทํ กิฆ่)บุ๋หิญ์รู๊จุ๋ปู่ธํฐีตั้ปี่ตื่นึ่ตั้ฒิบี่"ย๊ =สี่ฐ์ย๊›ฒิยุ่รู่ซีฒิรู่ รื้._ปิ๊ดิ้ ทํ พั ฮี ทํ ทํ ทํ ทํ_มื่ ดํ บี:บี ทํ ขุ่ ทั ` ทํ งี่:สี่ปืสู่งี้ ทํ งั้=จั้อ็.ฮ็ ทํ ชั ชั ชิ ชิท๊ © ทํ % น กึ๋ปู้กี่จุ๋กึ๋นี่ธํกักู๊นึ่ขึ้ปี่ซ๊จุ๋ปู่ญิปี่ปู่ยิ่ปู่ฝุ่ ซุ้ปู่นี่ปู้ฝุ่”ษีอุ๊ษิฐีจุ๋ญิหิปู่นื่ ทํธํนึ่ฐีรู๊ยู่ ===อิ๋ญิบ่5.8รี้ล๊ ๓ ทํ ๐ขุ่มุ่๐ อื ทํ ๐๐ ร็อึ๋๓๓งื สู่อี๊พีขุ่อี๊ว็ . ไ ทํ ทํ ๓ ฐี ศิ ปื่๒ ปื่ธ่+๐ ๓๐ 0คั้ 0กิ่+๒ ๓๐ ร๊ตื่อ่ตั้ยุ่ฮ็ ร ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไ ไไา ญิ ' ฉื อุ๊ + จุ๋ =ฮี่5ฐ์ บุ๊.ล์ล็อี๊๓ ขุ่ ทํ ปุ๋อี้ ”รู๊อี๊๓๓_ ญ์รุ่ฐีธํรุ่ซีนิ่บึปู่ปุ้รู๊ปุ๋ ทํ ทํ ฑิ 5ฐิ.อึ๋ ขุ่วู๊ อี๊ฮี ตื่”ฆ่๑ +๐ดํยู่๐ ทํ ทํ . >๖๓ ๑ ทํ ทํ ธี. อึ๋==อื ทํ ทํ ทํ ทํ ทั บุ พั้๐ งื นุ งื _ 5ขุ่3อึ๋ล๊. มึ ยึ ญิ ฐี มึ ฮั ฉี่ ขิรึ่ ตื่ ๓ ฑิ พ์ฐีฆ้ขี่อืหิรู๊ปู่ ๓๐›ธํ๓ ขุ่”ม่๓ ›`๐๓ ตึ ›`บื๓ งี้0 รู่5ขุ่_งีซี บํ
 4. 4. โ3ขุ่ปืปื ๓ งี 2 ทัหัฉี่ธํรู๊นี่ฒิ๑บู่รู๊บู่ฆั ฐีตั้ฒิวู๊ปู่ฆ่รู๊นุ่หิธํขี่๓ปี่ ญี่หิตั้ปุ้ฒิรุ่ธํบู๊นื่ รู๊กืสื่›ธํ ป็รู๊กื๓ถี่ อี่บื่ปู่ ๐ขุ่อู้ม่ ปุ้บื่ขุ่ ณ ฌญ์อิ๊ญิชัหี่ปิ่ษิบีปี่ กิกี่ยึบู่ญิยิ่ตั้ปู่ญิป์ซ์ทํปี่ฐีฒ่บุ๊บ๋ปี่บู่นุ่นึ่ปืปี่อึ๋ตั้บู่ยํบ่ อื หัหัฉี่ปุ๋รู๊ย๊ญิ๏บู่วู๊จี๋ฆั ขุ่ อี๊ญิหุ่«=นื่งืกี่ปุ้ หิอ็ป่งี สุ่ฒิ ปู้ทักัฐีฐีอี่ปี่ปู่ปื ›`ยู่๓ 0 0 2 โ ไ ไ นู่ปู่ฒินุ่ปู้นึ่ปุ้ปุ้นุ๊ปู่ ตํฐีภิษิอุ่ปู้ตั้ญิวู๊งีสั้ วู๊นิ่ปู่ ณั'ฟิ บู๊ขุ ญิถี่ยิ่นุ่ฒิซินู่ปู่หิฎีคัรุ่นึ่ปี่ฒิอึปุ๋ปี่นุ่นุ่ซู๊ปี่๏ซีบู่บู่ญิบู่ หัหัฉี่ธํรู๊ปุ๋ญิ๏ปู่รู๊ฎ์ฆั ต 400 ฐีตั้ญิยึปู่ถี่อึฆัญิญ์บื่๓ปี่ ญี่ญิตั้ปุ้ณิทิญ์ซู๊ฐี ฐีกืสื่›ธํ ๓ฐกื๓นื่ บื่บี่ปู่ ปืขุ่อู้ม่ นึ่ปุ้` ฒิหัอี๊ญิรุ่หี่ปิ่ษินึ่ปี่ กิตีบุ๊บู่ญิวู๊ตั้ปู่ญิป์ญ์รุ่ปี่นึ่ฒ่วู๊ป่ปี่บู่นุ่นึ่ปืปี่ฮึตั้จี๋ญิม้ 2ขุ่00 ๓=ฮีกึ๋ยิ่อิ๊“รู๊ญินุ่“ม๊นึ่ยํ สุ่ซี ป็๐›ภัตึ ยุ้หัญ์บื่นึ่ยื่ปืปุ๋บี่ ›`ยู่ฉั ` ขุ่ ฐี มึตื่ยํ -งื่อ่บีอ็บึอ่ปุ่ ด่=:งั้=;.อี๊ฑิ.บ่อื้ .ย๊บีเฮี้สื่ !บี=กี่=5บ่ ฒิรู๊อ็นิ =ซีษิ-รู่ด่2ฮี้ขุ่หิ =อู่ขุ่ะอ๊ธริ่จี๊วู๊ อิ๊บ่ลั๊ล๊อิ๊ ขี้.งี้อ็อ็ =รู่=อิ๊อืนี้ !ฮิ =บุ๊ลื้.อืด่ย็ส็ =อี่›บ่=ฟื้ รู๊ลิ้ ฮู้.ฉี่.ฮี้อึ้ปุ๋ =อื่ฮึรู๊ บ่อั้อิ๊อี๊=อืซีบ่3 =กึ๋ฮ็ผื่บ่บุ๊= ฮ็งี้. ซ๊.อ๊กึ่อิ๊บีจิ๊ชี่3 =อึ่ตื่:กึ่ด่ บุ๊อึ้' บ่อั้=กิ้ฐิอิ๊บ่==ฮ๊ =อื่รู๊หื่อื ›ฐ์งืซึ =เ=อ่=บ่5ขีบี้ลิ๊ =กึ๋บีษิปี่ด่ อื้อิ๊ พีบุ๊อึสี่อู๊ขุ่อู๊อ๊ =อื่อึ๋อืบุ๊ ฐิ พีญิรู่บีอือิ๊ =ลื่ฐิ=. รู๊อ็ยี่จี .3อี๊=รี2อื =จู่อี้อึ๋ :2อิ๊ =ซํด่อึ๋ฮี้สื่ อึ๋อื้อ่ "ลื้งื บ่อิ๊สื่ ซีบ่บี==== รู๊๓ฮื=อื่3อื =ปั้ยี่วู๊ฮ๊=อิ๊ฮี้ล๊บ่ .3อิ๊= ฮี›.3.๐อิ๊ 5รู๊ปิ่ยุ่ วู้อ่=.อี๊ฝุ่๓ :ปุ๋.ตื่”บุ๊ฮี่ขี ซ๊›ทํบี่=วืฐีด่ อิ๊.ล์อิ๊ ๓อื้บ่นืบ่บึ้ฮิ =กึ๋ล๊ยื้ปั๊ .ขุ่ดื่บู๊ย๊5ซี“ .บี.อิ๊ :กึ๋อ็๒อิ๊ รู๊บุ๊=กึ๋อู๋อึ๋ อึ๋บี.อิ๊๓ ณุอิ๊ผิธิ์รึ อึ้อ็!= .อ็งือื= อื ฐ์:ฐิกี่ :กึ๋อ็อ็›ฒิ” =ซีฒิอึ๋ รื้.ญิปี๊อ็ บี:บี งั้=จื้กึ่ขุ่รั่ =อ๊ญิ ญิ บ่ธีบ่ 8 รี้ย็ =อิ๊=ด่ธี ขิอ่ขุ่ยํ3 =ฮี่5ฐ์ บุ๊.อ้๐อี๊ ฏี ปุ๋อื ”รู๊อี๊๓๓_ 5อื.อึ๋ :อื จื้อิ๋ ฝุ่”นุ๊ >อู๋อ้ ถ้ อื. อึ๋==ฐิ พั้๐ 5ขุ่3อึ๋ล๊. =งี้ขุ่.=บี "
 5. 5. ขุ่ปุ๋๓๐ ยู่ขุ่๐๐ ยู่`๐๐ ธํตั้หิบิปู่คี่ษิจ๊ฎ์ญ์ธํตั้บื่ ญัน์มั๊นี๊ปุ๋ญ์ตํบิบี รู๊ฑคี่>หิ่ ณ1ฑฑคี่ อี้บีกึ่ ๐ พั้มุ่ บู๊นื่ ฌหัธํษิฒิธํฝืปี่รู๊นิ่บุ๊ ผิฒ่ยิ่นุ่ฒิซินุ่ปุ๋ฎ์ปู้กัรุ่นึ่ปี่ฒ่ฮีอึ๋ปี่นู๋นุ่ปุ้งีญิซินุ่ปุ๋ญิบ่ มึตื่ยํ -งื่อ่บีอ็นื่อ่ปุ่ นุ่ฒตั้บื่ธํซ็ปู่ซีบุ๋นิ้ยึ +๓ขุ่ฉับุ๊` โ'7ง้ บี==งั้=เ.อี๊ฑิ.ฮ่อื้ .ย๊บีเฮี้สื่ บู๊ปุ๋รุ่ฐีรู๊ปุ๋บี่ดื่บู๊หัปื่ปุ้ซู๊ บื่ย๊ขุ่ยืตั้ปุ๋หิ ยู่๓ อื่บํ รุ่ธํบืปี่จุ๋ปี่ปุ๋ฮึงื ยู่ อื่บื !ะ=กี่=5บ่ ฒิอึ้อ็นิ =ซียํ-3อ่ขุ่ฮี้ขุ่หิ นุ่๓ตั้นึรู่ตั้หิยึญันื่ วู๊ฮึอึ๋ นบุ๊สุ่๓๐ 5สุ่ง้งิ ง้ปุ๋00 0ปุ๋60 อิ๊ยํปุ๋ ณับ็นี่ยํรี่รี้ ฐิ =ฉี่ขุ่:อี๊ธจิ่จี๊วู๊ ฐิ มึขัธํนึ่นึ่อุ๊ฮึปู่ป็ ปี๋.จั้มุ่ ขี้อี๊5รื้ =รู่=อิ๊ ฉี ธ นี๊บุ๊ลื้.อืด่ธีส็ 1 พุ =ฮี้›บ่=ฟื้ รู๊รื้ มิ่:ยํนุ่“กี๊นื่ญิสี่: กิยึยํ:มุ่ รึ อิ๊บ่รื้ด่ฐิอิ๊ขุ่ปุ๋ มึชัธํบื่นึ่จู่ญ์บู่ฮึ ›` =พีหุ่ขึ้บื่บี สู่ท่ฮี้ บ่5รู๊.อิ๊=รี๊ บ่3 =กึ๋ลึผื่วู้บุ๊งื !งี้. ซ๊.อ๊อึ๋อิ๊=อิ๊ฟื่.3 =พึ่=กึ่ปู้ธ. ปี้ญิอี้. บ่บั้=ยํบ่รุ๊อิ๊บ่=ด่อี๊ =กึ๋=.:หื่รี้ ›ฐ์งืซึ =เะอ่=ด่3ขีอ่ลิ๊ อี๊ยํนุ่“กี๊นื่ยํสี่ตั้ ฐ์๓ง รึ ญิรุ่ธํนึ่บื่อี่ญ์ปู่ญิ ›`ฒิบี ( นุ่ฒตั้นึ่ตั้นึ่ตั้ณี»ปู่ฒิ +๐ขุ่๏๐ =กึ๋=ษิรึด่ อื้อิ๊ บีบุ๊วืบีอู๊ธีอู๊อ๊ =กึ๋=อึ๋.!วู้ ฐิ =จ๊สี่บีอิอิ๊ ๓ ๐๐ รี งี =อึ่ซีอี๊งื. รู๊ฮี้สื่จิ กุ่ ขุ สี่ อื ญิ นื่ รึ่ .3อิ๊บีรี2อื =อํอี้นี้ :2รึ ๓๐>กิ่๓ ยู่“ม่๓ =ซ่ด่ฮ่ฐีงื ฒิอื้วํ "ลื้งื ริ้สุ่๐๐ พั้ขุ่๐๐ ขุ่ขุ่ปืปื ฐี " นิ ทํ ขุ่`๓๐ ยู่`๓๐ งั .อื่ฒิ ขี่วู้ฎ์บื่ปุ๋กี่บื่ปุ๋ญิญ์ขี่บิ พั้ฎ์ฮืนี๊บ๋ญ์รู๊นิ่ รู๊ฑคี่›กิ่ ๓รุ่ฑฑคี่ บิ ทํ ฐี บิ ทํทํ สึ ปิ๊ธํหัรู๊ญิรุ่ฮีฒิษิจ๊บื่ กิถี่ง้ปุ๋ญิซ๊ปู่ปู่ญิฎ์หัหันึ่นึ่บ๋)ปุ๋บื่นุ่นุ่บุ๋ ปี่ซึนุ่ปู่ญิขุ่ ซีบ่บี==== รู๊๓ฮื=อ๊3อิ๊ =ปั้ยี่ฮ๊ฮ๊=อิ๊ฮี้ล๊บ่ โ'7ง้ ๒“ตั้บื่ญ์ฮึปู่ณับุ๋ขิษิ +๓๒บุ๊ .3อิ๊= ฐี›.3.๐อี่ 5รู๊ปิ่ขุ่ บึ้.=.อี๊ซี๓ รื่อิ่ยํนุ่ฟ็รื่รี่มี่ยํรี่คี้ ฐิ :ปุ๋.ตื่”บุ๊กึ๋ขี ซี›ทํบี่=คีฐีด่ อิ๊.ล์อิ๊ ๓อิ๊บ่นืบ่บึ้อื บั้ญ์ญ์นี๊นี๊อี่ณุกึ่บี่ ›ยู่ตุ๋ =กึ๋ล๊อึ๋ปั๊ .ขุ่กึ๋บู๊ย๊5บํ“ .บี.อิ๊ :กึ๋ฐิ๒วู๊ รู๊บุ๊=กึ๋อู๋อึ๋ อึ๋=.อิ๊๓ ญั"ตั้นึรู่ตั้ปุ๋ยึปู่นื่ วู๊ฮึนี๊ +ฒ่ขุ่๓๐ ` 5สุ่ง้งิ ง้ปุ๋00 ณุอิ๊ผิธิ์รึ ลิ๊อิ๊!=.อ็งือื= อื ฐ์:ฐิธี :กึ๋อ็อ็›ฒิ” =ซีฒิอื่ รื้.ญิปี๊ลิ้ บี:บี สู่ธญินุ่“กี๊นื่ญิสี่บู๊ ฐ์ม่ง ฐิ อั้สู่ฐิอ็.รึ ผ็:อ่ซึ้ ษิ บ่5ขุ่฿ฐิธี หู่“สู่รํนื่ยํสี่ตั้จ๊กึ๋มื่ญ์:ตั้สี่ยํ ฐิ อ่ฮ็พีด่ซ๊ ขุ่ ๓;ษิสี่= ฒิ ๓;บ่สี่ะ ผ =ฮี่5ฐ์ ขุ่.อ้๐อี๊ ๑ ปุ๋อี้ ”รู๊อี๊๓๓_ ย์รุ่งันึ่นื่อี่ญ์ปู่ปุ้ ยื้ ฉั ๒“ตั้บื่จุ๋นี่จุ๋บื่ชัปู่บุ๋ +๒ขุ่๓๐ 0'60 รู๊อื.อึ๋ :อื อิ๊อิ๋ ปุ๋"ตั้นึ่ฌบื่หัปืฎี ปี่ธํ`กั่๐`๐๐ ทํ ทํ ทํ ฝุ่”สุ่๓ ` ` >๖๓ ๓ ธี. อึ๋==อื ๓สุ่๐๐ ฌ'ออ ฝีขุ่๐บื ริ้ ๐๐ ๓ขุ่๐๐ พั้๐ 5ขุ่3อึ๋ล๊. หู่ฟิ`งิงิ นุ่ปู่ _ตั้ยุ่มื้ ๒ โ ๓๐›ธํ๓ มุ่“ ม่๓ =งี้ขุ่.=บี "
 6. 6. `นุ่“ตั้ปี่ธํขีฎ์อืญิอ็ยึ +๓ฒฒ่ ยู่`๐๐ ขุ่ ๓๐ 5สุ่33 โสุ่73 ฐิ นุ่“สู่สู่=งืกี่ตั้ ^รื้ตุ๋บํ ธํหันึ่นึ่จุ๋ฏีจุ๋ยํญิ ขุ่ อึ๋อิ๋ ษิ บีอี่บืบุ๋ยี่ บึ `นุ่«ตั้ปี่บืฒนุ๊อึ๋ปู่นี่ ยึอ็๏ +ณัขุ่ฉั๐` 3`00 2มุ้ญิ”“=ะยํกี่บู๊ ยึยํ: รึ ษิพ์ป์บีบีอี่ฮุบุ๋ปี่ `นุ่“ตั้ปี่ย๊บื่ตั้บี่»ปุ๋ฒิ +๒'๓๐ ขี่ส็ญิบื่ปุ๋ฆ่ยึนู๋หิหั;ตั้ปี่ ญี่ญิตั้ปุ้กึ๋ภัรุ่ปิ่นึ่ รู๊๓สี่›ธํ ๓รู๊๓กีสี่ ธํนึ่ขุ่ ๐'ตุ๋ม่ ปุ้นี๊ ทํ ปืธํธํยึฎ์หัดึบื่รู๊บื่ปี่ กิถี่ซึนุ่ฒิซึนุ่ปู่หิมึธํธํนึ่นึ่ญังืกึ๋ปี่นุ่ฝุ่นึ่ปี่ญิอึ๋นุ่ปู่ฒิบ่ บู๊บู่ธํรู่วืจี๋บี่ค๊ซุ้กัปื่ปุ้ปุ้ ฐีย๊บู่ชีตั้บู่ญิ ยู่๓ อุ๊ะ หู่“มิ่:ยํสี่ตั้๑สี่ะฟื่ปี่ตั้สี่ญิ ฮิ ย๊ญ์พ์ยี่ยี่อี่บีกึ๋บื 0`60 บู่ฒงี่ปี่ปืนื่ธํตั้ณั ปี่ธํปุ๋กั่๐`๐๒ อิสุ่33 โสุ่73 3`00 0สุ่60 ๒“ตั้ยี่ญ์ซีฎ์อืฎ์อ็ษิ +๓๒ฒ่ "อืฉืนู่“ธิวี่นื่ญิสี่บู๊ ญิ ญ์ญ์กู๊ กู๊อี่ณุ กึ่ ณุ สื่ซี ›`ขุ่ต๊ บุ๋ญัอิ๊จุ๋ฒ่รู๊อี้อ็ญั จี้ ` ` ญิ ตั้ปี่อุ๊ฐีตั้บื่ชู้ปุ๋บุ๋ +๏ขุ่๓๐ ๔๔ ๒«ย๊ยี่ปิ๊มิ้ฮ็บู๊ ปี่ธํปุ๋กั่๐`๐๐ พั้สุ่๐๐ ริ้ขุ่๐๐ ขุ่ขุ่บื๐ ฐีตั้ญิอึยู่จุ๋รู๊ฝุ่ญิธํฐีตั้ฏิ ญี่ญิตั้ยีฒิรุ๊หัปืฐีฐี รู๊๓ถี่›ธํ ๓รู๊กีกีสี่ ›ทํ ตึ ทํ ชั ทํ งื ขิรุ่หัยึษิธํอํจุ๋ยึนึ่ปี่ กิฒ่บื่มู่ษิขิบู่ปู่ญิฏิธัธํกู๊นื่ฒิวู๊กึ๋บื่บู่ฝุ่ปุ้บิญิอึ๋บู่ปู่ญิบ่ วู๊ ๏๏ ษิ๏๏ฮั ›`ขุ่๓ บู่ปู่ _ตั้บุ๋มื้ ฌ ๓๐›ธํ๓ จุ๋ขุ่ สี่๓ ฐิยํนุ่“มิ่:งืกี่บู๊ ^รื้ตุ๋บํ @ญ์๙บี่บื่อึ๋บี่จี๋ปื่ มิ่บุ๊ญินุ่“=นึ่ยํสี่น๊ กิฮีซื:ซู๊ ฎีธํรุ่ปี่นึ่ผื่ฮึบู่ยี ปู่สี่ _ตั้บุ๋นิ่ อู้ ๓ก>ทัฑ จุ๋ สี่๓ สื่๓ ›`ณัขุ่ สื่๑ ›`ยู่๓ :ตื่ยํ "อี่:=ธีะบ่ปุ๋ ผ็==รึ=หื่.อู๊ดุ๊.ขุ่อิ๊ .ย๊บีเฮี้สื่ !ะ=กี่=5บ่ ฒิอึ้อ็นิ =ซียํ-3อ่ขุ่ฮี้ขุ่หิ =อู๋ขุ่ะอ๊ธริ่จี๊วู๊ ช๊บ่อั้จ๊อ็ ขี้.ฮิอ็อ็ =รู่=อิ๊อืฉี่ ธลิ้ นี๊บุ๊บ่ขี้.อืด่ธีอ็ =อู๋ซ๊›บ่=ฟื้ รู๊ริ๊ ฮู้:รื้.รื้=อื้.ปุ๋ =ผื่=ฮึบ่รู๊ บ่อั้ธีบ่อู๊=อืกี่บ่ฮ็ =กึ๋ฮืนื่ถ้บุ๊บี !งี้บ่ ธี.อ๊กิ้ อิ๊=อิ๊ฟื่.3 =พึ่=กึ่ปู้ธ: ส้ญิอี้. บ่ลั๊=ยํบ่รุ๊อิ๊บ่=ด่อี๊ =กึ๋=.:หื่รี้ ›ฐ์งืรื =เะอ่=ด่3ขีอ่ลิ๊ =กึ๋=ซีรึด่ อื้อิ๊ บีบุ๊วืบีริ๊ธีอู๊อ๊ =กึ๋=อึ๋.!วู้ ฐิ =จ๊สี่บีอิอิ๊ =ซึ่=ซีอี๊งื. รู๊ฮี้สื่จิ .3ยิ้บีรี2อื =อํอี้นี้ :ฮืรึ =ซ่.ฮ่ดื2งื ฒิอื้วํ กุ่รึงื บ่อิ๊สื่ ซีบ่บี==== รู๊๓ฮื=อ๊3อิ๊ =ปั้ยี่ฮ๊ฮ๊=อิ๊ฮี้ล๊บ่ .3อิ๊= ฮี›.3.๐อิ๊ 5รู๊ปิ่ยุ่ วู้อ่=.อี๊วื๓ :ปุ๋.ตื่”บุ๊กึ๋ขี ซี›ทํบี่=คีฐีด่ อิ๊.ล์อิ๊ ๓อิ๊บ่นืบ่บึ้ฮิ =กึ๋ล๊อึ๋ปั๊ .ขุ่กึ๋บู๊ย๊5บํ“ .บี.อิ๊ :กึ๋ฐิ๒วู๊ รู๊บุ๊=กึ๋อู๋อึ๋ อึ๋=.อิ๊๓ ณุอิ๊ผิธิ์รึ ลิ๊อิ๊!=.อ็งือื= อื ฐ์:ฐิธี :กึ๋อ็อ็›ฒิ” =ซีฒิอื่ รื้.ญิปี๊ลิ้ บี:บี งั้=สื้ค็บ่รี้ ===ญิ ญิ บ่ธีบ่ 8 รี้อ็ ด่ฮ็พีบ่ซ๊ ขุ่ ๓;ษิสี่= ๑ ๓;บ่สี่ะ พั้ =ฮี่5ฐ์ บุ๊.อ้๐อี๊ ๓ ปุ๋อี้ ”รู๊อี๊๓๓_ รู๊อื.อึ๋ :อื อิ๊อิ๋ ฝุ่”หุ่ฮ๊ >๖๑ ๓ อื. อึ๋==ฐิ พั้๐ 5ขุ่3อึ๋ล๊. =5ขุ่.=พี ”
 7. 7. มึตื่ยํ บ่งื่อ่บีอ็บึอ่ปุ่ ด่=:งั้=;.อี๊ฑิ.บ่อื้ .ตั้ขุ่นุ๊รื้สี่ !บี=กี่=5บ่ ฒิรู๊อ็นิ =ซีษิ-รู่อ่2ฮี้ขุ่หิ =อู๋ขุ่=อ๊บี่ฮี้จี๊วู๊ อื.อั้อ๊อื วิ้.ฐิ =ธ่=อิ๊อืนี้ !ฮิ อิ๊ลื้.อืด่อื้ =อี่›บ่=ฟื้ รู๊ลิ้ รู๊:ริ้.รี้' =อื่ฮึรู๊ .อั้จื้อิ๊=อืซีบ่3 ฐีฒญิบื่ปู่กี่บื่ฝุ่ญิพ์บี่ฒยิ่ ญี่ป็ตั้ปืกึ๋ญ์พ์บิบี ฐี๓ถี่›หั้ ๓น๊๓๓ถี่ ปิ่ธํยิ้มุ้รุ่ปี่ปี่ยึะปี่ กิตีรู๊นุ่มุ้อึ๋นู๋ปู่หิป์หัญ์บื่ฐีบื่ซื่ปุ๋งีปุ๋ฝุ่ปุ้ษิฒิอื่ปุ๋ปู่มุ้ม้ นุ่ฒตั้บื่ธํอืปุ๋อ็หิ๒ษิ +๓ขุ่อู้ทั โสุ่8โ 5ปุ๋4โ 3`00 0สุ่60 =กึ๋ฮ็ฒิบ่บุ๊วื !อี้. รึบ่อ๊กึ่ฐิอ่รึชี่ฮ๊ =อึ๋ตื่:$ด่ บุ๊งี้ รึ บิ ` ฐี -&สื้อิ๊อี๊==รู๊ บู๊บุ๋ธํฐีบื่ยู่นึ่กึ๋บุ้ธํฐีบื่ฎี บี่บื่บุ๋ปี่กึ๋ปุ๋ปู้ ยู่๓ ตื่น๊ =อี่รู๊วือื ขุ่อิ๊.ธิ ข์ญ์นื่บื่จุ๋บี่นุ่๏ญิ ยู่ อึ๋น๊ =ซุ้=อ่=บ่อ็อี๊ฮี้ =กึ๋=บ่จ๊ด่ อื้อิ๊ ' 'สุ่ =ตั้อึ้อิ๊ขุ่อือ๊ ' ' ขุ่อื่อึ๋ชืบุ๊ ฮึ =ซุ้อิ๊อิอิ๊ =อึ๋ฐิบี- รู๊อ็ร็ .3อี๊=รํ2อื =อู๋รี๊อึ๋ :นี๊จื้ =ชี่ด่อึ๋อิ๊ขุ่ ฒิอื้อ่ ลื้. รู๊ยํนู่“กี๊:ยํสี่ตั้ ญิญ์พ์ปุ้นื่ยู่ณุยุ้ย๊ บี ›`ยู่ฉั นุ่ณัจุ๋กู๊ขี่ขีหิยึหี่บี่ ยึอ็ขืขุ่ นฒ่'๓๐ ธั อึ๋๓ยื: ฐี ปี่ธํ+๐.๓๐ ๐๓ ทํ ๐ธํ+ฆัขุ่๓๐ ๐๐ ฑมุ่ นื่งื5: ปี่ธํ+๐สุ่๓๐ ๐๒ ๐ธํ+๓ขุ่๓บึ ๐๐ ฑยู่ @ ฝ่าผุ้พดาน:2ขุ่6บิ ม, จุ๊ ฆั ตํ ฝุ่«๒บื่จุ๋บื่ตื่นึ่๒บู่ญิ +๐.๓๒ ฒิ บ่อื้ ฝุ่”จุ๋นึ่ปิ่นึ่ถัปืปุ้`ปี่ธํขุ่กั่๐`๐๏ "ขุ่ ฉื งั//๓ งั งี/งั มั๊ษั ด / ทํ ทํ ทํ ทํ ทํ ทํ =ฐิยี่บึท่=อิ๊รี้ล๊. ` งื/ .3อิ๊= บี›.3.๐อิ๊ 5รู๊ปิ่ขุ่ บึ้.=.อี๊ซี๓ ๒สุ่๐๐ ริ้'บิบิ ๓สุ่๐๐ ฌสุ่๐๐ ๒ขุ่บิ๐ .ปุ๋.ตื่”จ๊รู่ขี ฮ็›ทํชื่=วืกึ๋ด่ อิ๊.ล์อิ๊ ๓อื้บ่คี่บ่บึ้ฮิ ยู่ฒ่ขุ่๐๐ =กึ๋ล๊บ่ตื้.ขุ่กึ๋บู๊อู๊5ซีษิ .บี.อิ๊ :กึ๋อ็๒รู๊รู๊บุ๊=กึ๋อู๋อึ๋ อึ๋บี.อิ๊๓ ๓อื้ผิธิ์อื้ :กึ๋อ็อ็›ฒิ” ถี่ซีฒิถี่ ริ้.ญิปี๊อ็ 0 ๗ ษิ ษิ ษิ ยิ อึ้อ็!=.อ็งือื่= บี อู๊:จิ๊บี่ บี:บี รึ=จั๊จ์ขุ่ฐ์ =อ๊จ๊ ญิ บ่5ขุ่ ฮื รี้ฮ๊ บู่บู๊ตั้ษิ >|> ด่วู๊ด่ขุ่สี ๓๐>ธํ๓ ขุ่”ม่๓ ”=บุ๊: อิ๊ =ฮี่5ฐ์ ขุ่.›๐อี่ ฆ่ ปุ๋อื ”รู๊อี๊๓๓_ 5อื.อื่ :อื จื้อิ๋ ฝุ่”ถิ่ >๖ฟื่ ฟื่ งื. อึ๋==อื สั้๐ บี.3อึ๋ล๊. =งี้ขุ่.สี่บี "
 8. 8. มึตื่ยํ บ่งื่อ่บีอ็บึอ่ปุ่ ด่=:งั้=;.อี๊ฑิ.บ่อื้ .ตั้ขุ่นุ๊รื้สี่ !บี=กี่=5บ่ ฒิรู๊อ็นิ =ซีษิ-รู่อ่2ฮี้ขุ่หิ =อู๋ขุ่=ล๊บี่ลื้จี๊วู๊ หึ กี ฐี ทํ อื.กั๊อ๊อิ๊ วิ้.ฐิ อี่อืญิรู๊ปู่ตีฟู้ญิม้คัอี่อึ๋บี่ พั้หิษิปู้บึทัถัรู๊มื้ รู๊๓นื่›ธํ ๓รู๊๓กืนื่ อึ่นึ่ปุ๋ ๐ทํฮู้ม่ บู๊ขุ =ธํ=อี๊ยึอึ๋ ฐีอิ๊ หี่ญ์ญ์ษิญิหัฒ่ขีรู๊ฐีปี่ กิฒ่รู๊นุ่ญิอ็ตั้ปู่หิยึญ์คัปี่นึ่ณีวู๊ณิบี่ฆัฝุ่ซู๊ปืษิซ็ตั้ปู่หิขุ่ อี๊รี๊.สืขุ่ลื้ งื =อี่›บ่=ฟื้ รู๊ลิ้ รู๊:ริ้.รู๊' =อื่ฮึรู๊ .อั้จื้อิ๊=อืซีบ่3 =กึ๋ฮ็ฒิบ่บุ๊วื !อี้. รึบ่อ๊กึ่ฐิอ่รึชี่ฮ๊ =อึ๋ตื่:$ด่ บุ๊งี้ -&สื้ฐิอี๊==รู๊ มุ่สุ่๐๐ ฮึขุ่33 ฝุ่ฒตั้นึ่ป์อิ๋บู่อึ๋ญิ๒ยึ +๓`ฒ่ฒ =ฮี่รู๊หื่อื บ่อี้.รื =ซุ้=อ่=บ่อ็อี๊ฮิ =กึ๋=บ่จ๊ด่ อื้อิ๊ =ตั้อึ้อิ๊ขุ่อือ๊ ขุ่อื่อึ๋ชืบุ๊ ฮึ =ซุ้อิ๊อิอิ๊ =อึ๋ฐิบี- รู๊อ็ร็ นุ่“ม๊ะฉืสี่มุ้ตั้ษฮี๐ สุ่๓ “ปิ่ย๊ยุ่พี่จี๊ ฎีธํคัปี่บื่อุ่ปู้บู่ปุ้ ›'ยู่งี =ชี่ด่อึ๋อิ๊ขุ่ ฒิอื้อ่ ลื้. โ`73 ฝุ่พ็ตั้นี่ษีตั้ญิฮึปู้นี่ ฮึซ็อื `+“ขุ่๓๐ ` ยึ๐ขุ่ จุ๋ภั›ญิ ปี่ธํ"+ฒ่ขุ่ฉั๐ งิ้'00 หึ หึ อี่๑ยํมึอึ่ ษิญ์พ์บืฮุฮี่ฮุบุ๋ยี่ ›`ขุ่๐. บ่อิ๊ตื่ ` 1๒๗๐ +๐ขุ่๓๐ ญิ.ขุ่==== ร์๓ฮื=อึ๋5อื ไ งิ ตํ ฝึ ฝุ่”ษินี่ยื้นี่ขื่นี่»บู่ญิ +๐.๒๐ ` ` ๐ 0สุ่อิ นู๋ฒตั้นึ่ปิ่ฐีพ์๗กี่ ปี่ธํขุ่กั่๐`ช็ =รืยี่วู๊ท่=อิ๊ฮี้ล๊บ่ ›จิ๊` /จั๊/ @ซี้ @ตั๊ @@งั ฑ์`ท้`ท้ ท้ยุ้@ ผุ้ต๊อิ๊นู๋ลิ๊ รึพิ้ รึตั้ช้ รึรึ`จ็ ษิ«ช้`จ็ ต๊อิ๊รึ อ่ฮ็อี๊บี ทํ บี›.3.๐อื้ 5รู๊ปิ่ยุ่ วู้อ่=.อี๊ฒิ๓ .ปุ๋.ตื่”บุ๊ฮี่ขี ฮ็›ทับี่=วืฐีด่ อิ๊.ล์อิ๊ โ ๓อื้บ่คี่บ่บึ้ฮิ พั้ ๐๐ =กึ๋ล๊บ่ตื้.ขุ่กึ๋บู๊อู๊5ซีษิ .บี.อิ๊ ทํ ขุ่ :กึ๋อ็๒อิ๊ รู๊บุ๊=กึ๋อู๋อึ๋ อึ๋บี.อิ๊๓ ๓อื้ผิธิ์อื้ ฌขุ่๐๐ อึ้อ็!=.อ็งือื่= อื อู๊:จิ๊บี่ :กึ๋อ็อ็›ฒิ” ถี่ซีฒิถี่ ริ้.ญิปี๊อ็ อื ษิ ๏ รํธํรุ้ล๊ขุ่ฐ์ =อ๊จ๊ ญิ บ่5ขุ่ ฮื รี้ฮ๊ พั้มุ่๐๐ บีอ็พีบ่อ็ ”=บุ๊: ฟิต ฐี จ็ ษัตื่ =ฮี่5ฐ์ ขุ่.›๐อี่ขุ่ ๓๐>ธํ๓ ยู่” ม่๓ ป่อื ”รู๊อี๊๓๓_ 5อื.อื่ :อื จื้อิ๋ ฝุ่”นุ๊ >๖๓ ๓ อื. อึ๋==ฐิ พั้๐ บี.3อึ๋ล๊. =งี้ขุ่.สี่บี "
 9. 9. นุ้“ตั้ปี่ป์ษิบู่ขิญิฎีปิ๊ +๓`ฒ่ฒ่ ` ฐีตั้บุ๋รู๊ปุ๋ถี่รู๊นุ่ฎ์ธํบี่ตั้ปี่ ญี่บุ๋ตั้ยืปุ๋หัอืฉี่ รู๊๓สี่›ธํ ๓รู๊กี๓ถี่ ขี่บี่ปู่ ๐ขุ่อู้ม่ ซู๊ซู๊` ฒิรุ่ทํวืญิรุ่มึฒิอึบี่ปุ้ หิตีวู๊ปู่งืซ็นู่ปู่หิฎีหัญ์บืบืฒ่อ็บ๋บื่นู่นุ่บู๊บื่ยํวู้ฝุ่ปู่ฒิขุ่ โขุ่7วู๊ 5ขุ่อึอึ 3ขุ่ปืปื บู่“จุ๋นึ่ฐีตั้ยํรู๊ปู่นี๊ รู๊ขิอึ๋ +๒`๓๐ ๐๐ จุ๋น๊อึ๋สี่ฐีฒิจี๋อึ๋จี๋นู่ ฑกิ่+บื`๓๐ ถกิ่+๒ขุ่๓บื หิ ฮั ตํ ปี่ฐีฉี่ตื่นี่๗ปุ๋ญิ +ปื.๓๏ ษิ< ญ์“ @ ฝ่าเพดาบ:2'6๐ บ ตั้ฐีซื่นึ่หัอี่ภิปี่ก ยู่๐๐นํ๓๐ช็ฆั๐ช็๓มุ่ฆั อืรู๊` บู๊ปุ๋รุ่ฐียึปุ๋นิ่กึ๋บู๊ธํปิ่ปี่ปุ้ ฐีน๊ปุ๋ปี่พ้ปุ๋ญิ ยู่๓ อึ๋ปุ้สํ ธํรุ่ปี่บืจุ๋บื่จุ๋ปิ่ญิ ขุ่ พึ่ะ ๐๐ เ . นื่ยํย็นื่ ฑกิ่+๐ขุ่๓บื ๐๓ ๐ธํ+ผิ`๓๐ 0ขุ่อืปื วุ บีษิบี ๔๔ ฐิบ่ บื พ็กิ่สุ่กุ๊บิสุ่๐๐ ฟ้`ชื้ลั๊งุ่ ฑ%% / ริ้๐๐ บู่สี่_ตั้ษิ ๐กั้๐ ๓๐›ธํ๓ ขุ่”ม่๓ :ตื่ยํ -งื่อ่บีอ็นื่อ่ปุ่ ผ็==รึ=หื่.อู๊ดุ๊.ขุ่อิ๊ .ย๊บีเฮี้สื่ !ะ=กี่=5บ่ ฒิอึ้อ็นิ =ซียํ-3อ่ขุ่ฮี้ขุ่หิ =อู๋ขุ่ะอ๊ธริ่จี๊วู๊ ช๊บ่อั้จ๊อ็ ขี้.ฮิอ็อ็ =รู่=อิ๊อืฉี่ ธลิ้ นี๊บุ๊ลื้.อืด่ธีอ็ =อึ๋ซ๊›บ่=ฟื้ รู๊ริ๊ ฮู้:รื้.ฮี้อื้.ปุ๋ =ผื่=ฮึบ่รู๊ บ่อั้ธีบ่อู๊=อืกี่บ่วู๊ =กึ๋ฮืพีถ้บุ๊บี !งี้. ธี.อ๊กึ๋ อิ๊=จี้ฟื่.3 =พึ่=กึ่ปู้ธ: ส้ญิอี้. บ่บั้=ยํบ่รุ๊อิ๊บ่=ด่อี๊ =กึ๋=.:หื่รี้ ›ฐ์งืรื =เะอ่=ด่3ขีอ่ลิ๊ =กึ๋=ซีรึด่ อื้อิ๊ บีบุ๊วืบีริ๊ธีอู๊อ๊ =กึ๋=อึ๋.!วู้ ฐิ =จ๊สี่บีอิอิ๊ =ซึ่=ซีอี๊งื. รู๊ฮี้สื่จิ .3ยิ้บีรี2อื =อํอี้นี้ :2รึ =ซ่ด่ฮ่ดื2งื ฒิอื้วํ กุ่รึงื บ่อิ๊สื่ ซีบ่บี==== รู๊๓ฮื=อ๊3อิ๊ =ปั้ยี่ฮ๊ฮ๊=อิ๊ฮี้ล๊บ่ .3อิ๊= รู่›.3.๐อิ๊ 5รู๊ปิ่ยุ่ วู้อ่=.อี๊วื๓ :ปุ๋.ตื่”บุ๊กึ๋ขี ซี›ทํบี่=คีฐีด่ อิ๊.ล์อิ๊ ๓อิ๊บ่นืบ่บึ้ฮิ =กึ๋ล๊อึ๋ปั๊ .ขุ่กึ๋บู๊ย๊5บํ“ .บี.อิ๊ =ตื่อ็๒อิ๊ ะบุ๊=กึ๋อู๋อึ๋ จู=.อิ๊๓ ณุอิ๊ผิธิ์รึ ลิ๊อิ๊!=.อ็งือื= อื ฐ์:ฐิธี :กึ๋อ็อ็›ฒิ” =ซีฒิอื่ รื้.ญิปี๊ลิ้ บี:บี งั้=สื้ค็บ่รี้ ===ญิ ญิ บ่ธีบ่ 8 รี้อ็ =อิ๊=ด่สี รึ.อี๊ =ฮี่5ฐ์ ขุ่.อ้๐อี๊ บ่ ปุ๋อี้ ”รู๊อี๊๓๓_ รู๊อื.อึ๋ :อื อิ๊อิ๋ .ฮิ . ล๊ ขุ่ อื้ขุ่ อึ๋==ฐิ พั้๐ 5ขุ่3อึ๋ล๊. =งี้ขุ่.=บี "
 10. 10. ๒ขุ่ฌ๐ 0 ยู่ขุ่๐๐ ๐ทํพั้๐ ๐มุ่ฌ๐ ขุ่ขุ่ยู่๐ ๐ขุ่มิ่๐ ยู่ขุ่๐๐ ๐ปุ๋มุ่๐ มึตื่ยํบ่งื่อ่อี๊อ็บึอ่ปุ่ ปี่บู๊บู่ถัฐีษิปู่ญี่ กั่ฆั.๏๐ ๒ ๐ ๐ ๓ ๐ ด่=:งั้=;.อี๊ฑิ.บ่อื้ .ตั้ขุ่นุ๊รื้สี่ ` ฉั ปู่ 060 รู๊ขุ่ ธี ` กี ทํ ทํ ทํ ขุ่ พี ทํ . จี๊ ` ` 'ฐี !บี=กี่=5บ่ ตํ ฒิรู๊อ็นิ =ซีษิ-รู่อ่ขุ่ฮี้อ่หิ =อู๋ขุ่=อ๊บี่ลึ่จี๊วู๊ ขุ่ อื.ลั๊อ๊อิ๊วิ้.ฐิ ซ ` ` 2 =ธ่=อิ๊อืนี้ !ฮิ ` ` อิ๊ลื้.อืด่อื้ =อี่›บ่=ฟื้ รู๊ลิ้ รู๊:ริ้.รี้' =อื่ฮึรู๊ ฑ๓ ` 'นิ ` .อั้จื้อิ๊=อืซีบ่3 ฉืจู่' งื ญิ ฉื' งํ งี" งื ขุ่' ฉื งี ย่ ฉื งื ฉื =กึ๋ฮ็ฒิบ่บุ๊วื !อี้. ,งื ` 'ทํ กุ่วุ่ รึบ่อ๊กึ่ฐิอ่รึชี่ฮ๊ กุ่ =อึ๋ตื่:$ด่ บุ๊งี้ หึ ฆ ทํ งิ -&สื้ฐิอี๊==อ็ ตี่ตี่สี่ _ฝุ่ _ซื่๓วู๊ญ์ธิตี่ฝุ่ _ษินี้อี่๏ญิบี่ปู่ รื้๐ขุ่ นุ่นื้ษิษิ | > ขุ่ฮี่รู๊ซีอืห่อึ๋.ริ้ ป็๐>ธํ๓ ขุ่" ๓๐ =ซุ้=อ่=บ่อ็อี๊ฮิ =กึ๋=บ่จ๊ด่ อื้อิ๊ =ตั้อึ้อิ๊ขุ่อือ๊ ขุ่อื่อึ๋ชืบุ๊ ฮึ ๓กุ่๐๐ =ซุ้อิ๊อิอิ๊ =อึ๋ฐิบี- รู๊อ็ร็ ขุ่ขุ่ขุ่ ๐ ทํ บืสุ่๓๐ .3อี๊=รํ2อื ฆ`ณัจุ๋ณัปู้ดี๊หี้ฮี้ณั๒หีหุ่มึป็ “หุ่บุ๊ย๊บุ๊บุ๋จี๊ขุ่ 0สุ่90 080 0 ขุ่0 ไ 40 2 วู๊๓ จุ๋ งั วู๊| 1สุ่10 รี้ 0 0`อื ฆ พุ รื ` นู๋"ษิปี่อี่นี่๒๏มุ้นึ่จี๋ +๐ขุ่๓บิ ริ๊ ปุ๋ อุ่ผ็อุ่ญัปุ้๒บีอั้อิ๊๒หึบั้ฟิฉัมึ๒ 0สุ่อิ0 บ่อิ๊ตื่ โกุ่00 ซีบ่บี==== ร์๓ฮื=อึ๋5อื =ปั๊ยี่วู๊ท่=อิ๊ฮี้ล๊บ่ ถี่๐ปื ปี่นี่ธํธํปี่ปู่มื่อึ .3อิ๊= ฮี›.3.๐อิ๊ 5รู๊ปิ่ยุ่ วู้อ่=.อี๊สี่๓ .ปุ๋.ตื่”บุ๊ฮี่ขี ฮ็›ทํบี่=วืฐีด่ อิ๊.ล์อิ๊ ๓อื้บ่คี่บ่บึ้ปั๊ =กึ๋ล๊บ่ปั๊ .ขุ่ดื่บู๊อู๊5ซี“ .บี.อิ๊ =ตื่อ็๒อิ๊ ะบุ๊=กึ๋อู๋อึ๋ จูบี.อิ๊๓ ๓อื้ผิธิ์อื้ อึ้อ็!=.อ็งือื่= อื อู๊:จิ๊บี่ :กึ๋อ็อ็›ฒิ” ถี่ซีฒิถี่ ริ้.ญิปี๊อ็ บี:บี ขุ่ งี บื่ษิญิบืกึ๋ +๐ขุ่๓๐ ฝึ นุ่“งี่นึ่จุ๋นี่จุ๋๏ญินุ๊ปุ๋ +๐'๓๐ ฝึ นุ่“ตั้กู๊ยื้ฐี รึ=จั๊จ์ขุ่ฐ์ ษุอึ่$พึ่ปุ๋ 'พึ่นื่3สี่นุ่ยึษีตั้ยํต๊ถื่ตั้ย๊อึ้ กื ป็›รู๊ทํสื่>ผื่< ทํรู๊๓นื่>ธํธํ›บี่๐รู๊ ยั =ฮ๊น๊ ญิ บ่5บ่฿รี้ฮ๊ ญัปู่มุ้ตั้จี๋ญิษีย๊จี๋ ดืธํ›<>กี่๐พ็< ปี่›ฐี๐๓ถี่ ๓ถี่๐ปิ่ <>ธํ<๓ยั =อิ๊=ย๊อิ้=ซื3บี==.รึ่ ตั้ฮึปี่บุ๊ปู่ญับุ๋หิตั้ปุ๋หิฐีซุ้ปู่ กิปี่›ฐี๓กืถี่ม้ ` ตั้.ญิดุ๊กึ๋ อิ๊ญิ ปี่หุ่ตั้ขื่ปี่ญ์ญิปุ๋ กิรู๊ทํปู้ปู้๐ฝืม่ ขุ่ ปื ฒบ๊ปิ๊ฐ์ ตั้บั๊ปิ๊๓พัญั ฒ่ปี่ขื่ปุ๋ษุจุ๋ปี่ฒ่ขีฝุ่ปี่ กิถี่๐ทํธํ๓ถี่ ปิ่›รู๊บํ 5อื.อึ๋ =วู๊ อี๊อิ๋ อ็ปู่ปี่จุ๋ฉี่“ กิยีทํรู๊๓ทํรู๊๐ ๓ปิ่ยึ›พึ่ฉั ฝุ่บ่ >'ฝุ่๐ ฝุ่๐ ปื่กี่นุ๊ฎีฝุ่"ษีปุ๋นิ่ตื่ปุ๋บู่“ ญิปิ่›ปิ่๓ยื รู๊๐ธํ๐๓ปุ๋ขุ่ บํ ลี้๑ขุ่ จุ๋ ขุ่ อื. อึ๋==ฐิ บู๊บื่ปื่กึ๋ปี่ปู่ปี่นุ๊บุ๋ ดืรู๊๓›๐ ๓รู๊ปืลิ้๓ฝืยั ยืป็รี้ หึ หี ซั จุ๊ สั้๐ ปื่กี่ขัลิบู๊ หิ๓๐›ปี่ รู๊๐ธํปิ๊กืยึขุ่ ฮุ จี่ ` :.3อึ๋ล๊. ` หุ่หุ่ ทํ รื ขุ่ งั รุ้ ทํ งั ขุ่ ทํ ทํ มึ ฉื ญิ ง้ รั ฆ่บู่“นึ่ปู่ปู้ฐีอืหิษิยื้บื่ ทํ ๓ กิกี่ธํ๐๐ยื ๐ยึ›_รู๊พั ษีปุ๋ม้ผ็ปู่ญิขี่นื่ปู่ ปี่ปุ๋“ขุ่ฎีญ์หิบุ๋ ซึปุ๋ปุ้ตื่ปู่ปุ๋“ ถี่ปี่ฉี่ม้ยุ่ปุ๋ปี่ ษิกี่อืบุ๊ปุ๋“รู๊ปู่นื่นื่ฉี่“ ฆ่บีบู๊ซื่ฮีบู่ฟื่“ฐีอืญิ ฐิญิตั้บื่ตีบิบู๊อิอึปู่กึ๋ นุ่ปุ๋ยํญ์ญ์อุ่ปุ๋นึ่บื่ปู่ ปู้กี่ซ็ฮีอุ๊ จี๊บื่นื่กึ๋ปี่ปู่อืก๊ทํอุ่ญิ ทํ บื่ปิ๊ปี่นึ่ปู่ขุ่ ขี่ปุ้ปู่ปุ้ญ์ขี่ญี่ อืจู่ปุ้ฮึจู่นุ่ณัภู่จุ๋ฉี่ทํกัขิ“ปืษีฮึฏีปุ๋ปุ้ฐีตั้หิ นื่ษิปุ้ญ์กึ๋บู่จู่๏ญิ ปี่กู๊กึ๋ซึจี๋ปู้ตึบื่ฐี บุ๊จี๋หิขิจี๋หิบี่อืปู่ ทั><>คี่๐พิทํฑ๓ รู๊ทิมึปุ๋๐มึ ฮทิ2๓ทิ2๓ ๓จพิ>< ยื้>คี่พิ ๐ธํ๐๓๓ถี่ จ>จฑมึ 1๐ธ่อฑฮ ฌทิปิ๊ฑคี่ ปิ๊ทิ5๓ทิ๐2 นื่๐ริ้๓ธํ อื»พิ ๓๐›ปิ่ รู๊๐ธํ๐๓ปู้ ๓1๐ยื้ฑฮ ๓›สื่1อิ่๓ 1๐๓ฑ ๓ทิฌ๓ ปี่›บุ๊๐๓นื่
 11. 11. 2ขุ่ใ0 ผูตั้นึ่ย๊บี่ น๊ยุ่“ซีอึ๋5อี๊พี ๒ขุ่ณ๐ ๒ขุ่๒๐ กื๐` ๐`๓ กั้ทํทั้` 2`โ5 กั้ทํทั้` ฮึ บู่ยุ่ตั้บู๊ยื้นึ่ นื่ขุ่“ซียี้รู๊รี๊บึ บิ๐ฌ บิสุ่๒๐ ๐'ฌ 2 0ยิ้ 2สุ่00 ๑ “ตั้ปี่ยื้ฐี ;ยุ่“ตื่อึ๋ษุรึ่ธีสื่ ยู่สุ่๐๐ บิ' ฌ ๐ขุ่๒๐ ๐' ๓ 2 05 2ขุ่00 อ @ นุ่“ตั้ปี่ยื้ อิ 2 05 2'00 ง) ;ยุ่“คีอี่=ขื่ซือี๊ @ :ตื่ยํ "อี่:=ธีะบ่ปุ๋ ผ็==รึ=หื่.อู๊ดุ๊.ขุ่อิ๊ .ย๊บีเฮี้รี้ !ะ=กี่=5บ่ ฒิอึ้อ็นิ =ซียํ-3อ่ขุ่ฮี้ขุ่หิ =อู๋ขุ่ะอ๊ธริ่จี๊วู๊ ช๊บ่วั่จ๊อ็ ขี้.ฮิอ็อ็ =ชํ=อิ๊อืนี๊ ย๊อึ้ นี๊บุ๊บ่=ไ.ปี๊ด่ธีส็ =อี่ฐิ›บุ๊=ฟื้ ขุ่ะอี๊. อิ๊:ขี้.อี๊ยุ่ฮี้บ่ปุ๋ =ผื่=ฮึบ่รู๊ บ่อั้อิ๊บ่ฐิ=งี้ลื่บ่ฮ็ =กึ๋จ็สุ่บุ๊ห็บี ฮีงี้บ่ อื.อ๊อึ้อิ๊=อืฟื่.อ่ =ดื่=ยี่อี่ธบี บุ๊ตื่อี้. บ่กั๊=ยํบ่ฐิลิ๊บ่บ่==อี๊ =กึ๋บี.:รึ่รี้ ›รี๊ขื่งืจื =เ=อ่=ด่3ขีอี๊วู๊ =บื่=ซีรื. อื้อิ๊ อึ๋ษ ปู้ฝุ่“วู้ปี่ปู่นี่รุ๊ฒ่จู่นี่ ฐีฆ่ฉัปุ้อี่อืหิภัรุ๊สิ่ญิ ผิ รื่ฆ่"วู้ฐีบู่ญิถัอุ่ปู่ซู๊ อิ๊อี๊ ปู้ฝุ่“วู้นึ่ปู่ฐีถัปี่ษีงัตั้ปี่ฒิ หิ งื่ปู่ญิรุ่จู่บู่ถี่บีญิบู๊ ญิผื่. ธํยู่“วู้นี่จี๋ฐีถัปื่ยึตํปิ่ปุ้ปุ๋ หิ บื่๏หิรู๊จุ๋บุ๋ขุ่ ตื่ธี บุ๊ปู่«วู้นึ่ปุ๋บี่รุ่ปื่ยึรุ่ตั้ปุ้บ๋ หิอึ่ฉัญิม๊ยู่ม่ บีญิวืบีริ๊ษิอู๊อ๊ =ถี่บีขุ่พีขุ่อึ๋วู้ ฮึ ยํยื3: ๏ภิบิหัปี่บี่บํ อุ่ฐีจี๋ษิ ฒิฆ์_ ชั ฆั“บํ ฒิจุ๋สี่ ฮิ: ณุ ก “พี “สํ บ๋ญิ3บี ดี๊บู๊ถัยี่๏ถัญ์อี่ญิ ๓ นํ ฮู้ ยํงื:: ษิ ก สํ“ ฆ์ทํ พึ่ญิบี่ยี่ ดี๊บีซ์มึอึ๋ญ์ป์กึ่ฎ์ ๒ ช็ ฑิ ๐อี๊: ษุ ก ฆ์ฆ์ ขุ่ขุ่ พึ่บุ๋]ปื่ กี่บู๊งัฐี๏รุ่พ์ผื่ญิ ผ ช็ ฑิ บีพีขุ่บีอือึ้ =”บี:นึ่จี๋นี่ ปิ่ฒิปิ๊ธํปื่ญ์ปิ่ รู่นึ่ปู่ฮึ ฆั_ฆ์ ชั ฆัฆ์ฆ์ ฒิย๊ยู่ ธีขุ่บี5ซื ปี่บีปิ๊ธํปี่ญ์ฎี รู่ฐียู่รู๊ ฆัวุ่_ ชั ฆั__ ปิ่ตั้บู่ รู่นิขุ่นื่รู๊= ปี่ปู่นื่ปู้บู่บึฎีธํชัซู๊ฐีกิ่กุ๊กึ๋บู๊จุ๋รู๊ รุ๊กึ๋ปู่“ธํบุ๊ตั้ยึฝุ่ย๊ปี่ปู่ฝีบีปู่บี่ปู่อึ บิยุ่รู่:5นี่ บื่บู่ฐีกู๊บู่“ฎีธํรุ่รู๊บื่ถี่ปุ้กึ๋บู๊จุ๋ยึ ชัรู้ปู่ย๊ธํฎีตั้ษินู๋ฟ็บื่ปู่บื่ฮึปู่บี่ฎ์อึ =ยื่=ซีอี๊งื. รู๊อื้สื่จี ปี่นํ"ฏิบื่ถี่ฝื ปิ่คัจุ๋ปุ้ปุ๋ ตั้รู๊ชัคัขิญิ บี่บี่ปู่ ๓ บี่ซู๊` บื่ปู่"กึ๋ฎีกี่อึ๋ ฌชัจุ๋ปี่บ๋ ยึรู๊รุ่ธํอึ๋ญิ บี่นึ่บู่ ๑ ฎีฎี` .3อี๊=ลื่.2อื =อึ๋อิ๊ลื้ พั้ฮือิ๊ ””อุ๊งี ๏นื่ฎียุ่ฮ๊ยุ่รู๊ปุ้ปี่ซื่ษิ รู๊จี๋ปี่ญี่รู๊ฌรู๊ สื้ นี๊ยู่อิ ๏ปู้ปี่ฝุ่ฮื`วู๊ตู่กู๊ถื่ฮึ อึยู่กู๊ม๊รู๊ฉัอึ อุ๊”อุ๊ลิ ๏ปู้บี่ญัฮ๊ยุ่รู๊ปู่ปี่บื่ษิ รู๊ปู่บื่บู๊อี๊ญับื่ ฆั”อุ๊ลิ ๏ปู้ปี่มู่อิ๊`ยึฝุ่กู๊พึ่รู๊ ฮึยุ่นี่มุ้ยึ๗ฮึ =ซ่.อึ๋ดื2งื อึ๋อื้วํ "ลื้งื ปุ๋แตั้ปี่ย๊บี่ นื่ยุ่“ซีอึ๋รู๊ริ๊ตื่ ยู่ขุ่รื้๐ บี' ฌ บิสุ่๓ฌ บิ'๓ฌ ๐, `>ก็ ` ทั/ซ์ ยู่'หั้บิ ๐` ๓ ๐`๓๓ ๐ปุ๋๓๓ ๐. 0 2 05 2สุ่00 @ บู่«ตั้ธุมุ้ะ นื่ปู่“ซีอี่=กึ๋ฐิอึ มุ่สุ่๓๐ 2 บิอิ 2สุ่00 @ ;ฝุ่“ซีอึ่ะรึ่อี๊ซื @ ;ยุ่“คีอี่=รึ่ซือี๊ อึ๋ล๊ ผื่งื3: ปู้ปุ๋จ๊ป์ปี่ปู่นี่รุ่ปื่ษิษิ ผี »ปู่นี่จุ๋ปี่ฮิจี๋ฎ์บ่ ญิปู้บี่นึ่ ดี๊บี่รุ่ปุ๋ฮึรุ่งัจุ๋บุ๋ ณัฆ์ฆ์ช็ ฉั“บํ อิ๊อ็ ฮื: ปู้ฝุ่ป็วู้ปี่ปู่ฐีถัป็ญิฉี่สึตั้นึ่ ผี ตั้รู๊ขิบุ๋ฐี บํ ษิ๏ปิ๊รุ่ปี่ญ้ฎี รู่ฐียู่อี๊ ฆั“ลํ ชั อู้ฆ์ฆ์ ปืษิบู่ พีฎ์: กึ๋งื:นี๊ บู๊ยู่“ฎีนี่จี๋ฐีถัปื่ยึตํฐีปุ้ปุ๋ ผี ฐีญิบึฐีญิฉี่บู่ ญ์ญิบื่บื่ กึ๋บี่รุ๊นุ๊ฮึญ์รุ่จุ๋ปุ๋ ฝีฆ์ขุ่ช็ อู้ฆ์ทํ ตื่ฎ์งี ๑อี๊: =”๓นึ่นื่จี๋: นื้บุ๋อี่นุ๊นุ่ย๊ญิพ์ซ์2นื่ บิ บืตั้รู๊ ธํยิปุ๋“รุ่ยี่ตั้ษินุ่กู๊ปี่ปุ๋ปุ้ษิจี๋ปี่ปู่วู้ สื่ปู่ยํ=5ก็ ขีปี่ปิ๊ธํปื่ญ์ฎ์ อุ๊ฐีปู่ษิ ฆัขุ่_ ชั ฝี__ ฒิตั้ยู่ ฮปุ๋บี::ตื่: ยี่บุ๋นื่ยุ่นู๋น๊ยุ้อิ๋บุ๊ตั้ษิฒบิ ฎี”ยุ่:5ฉี่ ปี่บุ๋"กึ๋ปี่กี่ขิ ปิ๊งัฮู้ปี่บ๋ ย๊ยึรุ่หัอืหิ บี่อี่ปุ๋ ๑ บู๊บู๊ขุ่ ฉั“อุ๊ลิ ฮึกู๊ฎีปู่ฮ๊`รู๊ปุ้ปี่อี่รู๊ รู๊ปู่บื่รู๊ยึฉัรู๊ นี๊บุ๊จิ ๏นิ้ปี่ปุ้ฮืฟุ้ษีบู่บื่ตื่อึ ฮึปู่บิ้ปุ๋รู๊หี่อึ ฉั”อุ๊รู่ ๏ปู้บื่มู่ฮ๊`รู๊ปู่ปี่จู่ษิ รู๊ปุ๋บื่ยืรู๊ปิ๊รู๊ ฆั”อุ๊อิ บ่ฮี้สื่ ๓บ่บี==== รู๊๓ฮื=อ๊3อิ๊ =ปั้ยี่ฮ๊ฮ๊=อิ๊ฮี้ล๊บ่ .3อิ๊= ฮี›.3.๐อิ๊ 5รู๊ปิ่ยุ่ วู้อ่=.อี๊วื๓ :ปุ๋.ตื่”บุ๊กึ๋ขี ซี›ทํบี่=คีฐีด่ อิ๊.ล์อิ๊ ๓อิ๊บ่นืบ่บึ้ฮิ =กึ๋ล๊อึ๋ปั๊ .ขุ่กึ๋บู๊ย๊5บํ“ .บี.อิ๊ :กึ๋ฐิ๒วู๊ รู๊บุ๊=กึ๋อู๋อึ๋ อึ๋=.อิ๊๓ ณุอิ๊ผิธิ์รึ ลิ๊อิ๊!=.อ็งือื= อื ฐ์:ฐิธี :กึ๋อ็อ็›ฒิ” =ซีฒิอื่ รื้.ญิปี๊ลิ้ บี:บี งั้==ปี๋ค็บ่รั่ ===ญิ ญิ บ่ธีบ่ 8 รี้อ็ ด่อ็พีบ่ซ๊ ===.5บี;อึ๋ษิ =ฮี่5ฐ์ รู่.อ้๐อี๊ ขุ่ชุ่ ปุ๋อี้ ”รู๊อี๊๓๓_ รู๊อื.อึ๋ :อื อิ๊อิ๋ ฝุ่”อิ๋ >บ่ฒิฝุ่ ฒิฒิ อื. 3==อื พั้๐ 5ขุ่3อึ๋ล๊. =งี้ขุ่.=บี "

×