แผ่นพับวันมาฆบูชา

T
๓. การทําจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การทําจิตของตนให้ผองใส ปราศ
                              ่
จากนวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบ มี ๕ ประการ
ได้แก่
    ๑. ความพอใจในกาม (กามฉันทะ)
    ๒. ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท)
    ๓. ความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน (ถีนะมิทธะ)
    ๔. ความฟุ้งซ่าน รําคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ)
    ๕. ความลังเลสงสัย (วิกิจฉา) เช่น สงสัยในการทําความดีความชั่ว
ว่ามีผลจริงหรือไม่ วิธีการทําจิตให้ปฏิบัติสมถะผ่องใส ที่แท้จริงเกิดขึ้นจาก
การละบาปทั้งปวง ด้วยการถือศืลและบําเพ็ญกุศล ให้ถึงพร้อมด้วยการ
และวิปัสสนาจนได้บรรลุอรหัตผล อันเป็นความผ่องใสที่แท้จริง
อุดมการณ์ ๔                                       กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
     ๑. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ทําบาปทั้งทางกาย วาจา              กลุ่มอํานวยการ
ใจ                                      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
     ๒. ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการทําร้าย รบกวน      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
                                                        ้ ้
หรือ เบียดเบียนผู้อื่น                                  กระทรวงศึกษาธิการ
     ๓. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และ
                 ั
ทางใจ
     ๔. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จาการดําเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘
วิธีการ ๖
    ๑. ไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้รายหรือ กล่าวโจมตีใคร
                     ้
    ๒. ไม่ทําร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
    ๓. สํารวมในปาติโมกข์ ได้แก่ ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา
กฎหมาย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม
    ๔. รู้จักประมาณ ได้แก่ รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือ
การใช้สอยสิ่งต่าง ๆ
    ๕. อยู่ในสถานที่ที่สงัด ได้แก่ อยู่ในสถานที่สงบมีส่งแวดล้อมที่
                              ิ
เหมาะสม
    ๖. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ฝกหัดชําระจิตให้สงบมีสุขภาพ
                    ึ
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
“มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคําว่า              พิธีวันมาฆบูชานี้ เดิมทีเดียวในประเทศไทยไม่เคยทํามาก่อน          หลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติได้แก่ “โอวาทปาติโมกข์” หมายถึง
“มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้ว่าเกิดขึ้นในสมัย             หลั ก คํ า สอนคํ า สํ า คั ญ ของพระพุ ท ธศาสนาอั น เป็ น ไปเพื่ อ ป้ อ งกั น
กับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์           และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น หรือคําสอน อันเป็น
สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔ และเป็นวัน โดยทรงถือตามแบบของโบราณบัณฑิตที่ได้นิยมกันว่า “วันมาฆะบูรณมี”            หัวใจพระพุทธศาสนา หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔
สําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ที่ พระจั น ทร์ เ สวยฤกษ์ ม าฆะเต็ ม บริ บู ร ณ์ เ ป็ น วั น ที่ พ ระอรหั น ต์ ส าวก  วิธีการ ๖ ดังนี้
เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ของพระพุทธเจ้า ๑,๒๕๐ รูป ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ
                      ่                                                       หลักการ ๓
โอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์                 ๑. การไม่ทําบาปทั้งปวง ได้แก่การงดเว้น การลด ละเลิก ทําบาป
เพือให้พระสงฆ์นําไปประพฤติปฏิบติ เพือจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ในทีประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่ และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา
  ่              ั   ่                      ่                                   ทั้งปวง ซึ่งได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งความชั่ว มีสิบประการ อัน
ต่อไป                                     นักปราชญ์จึงถือเอาเหตุนั้นประกอบการสักการบูชาพระพุทธเจ้า และ        เป็น
      คําว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศัพท์ได้ดงนี้ คือ “จาตุร” แปลว่า ๔ พระอรหั น ต์ ส าวก ๑,๒๕๐ รู ป นั้ น ให้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ความเลื่ อ มใส
                         ั                                                          ความชั่วทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติ
“องค์” แปลว่า ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาต การประกอบพิธีมาฆะบูชาได้เริ่มในพระบรมมหาราชวังก่อน                   ผิดในกาม
จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ ๔” กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่             ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีพิธีการพระราชกุศลในเวลาเช้า พระสงฆ์           ความชั่วทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูด
เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ                         วั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารและ วั ด ราชประดิ ษ ฐ์ ๓๐ รู ป ฉั น ในพระอุ โ บสถ   เพ้อเจ้อ
      ๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จํานวน ๑,๒๕๐ รูป วัดพระศรีรตนศาสดาราม เวลาค่ําเสด็จออกทรงจุดธูปเทียนเครืองมนัสการ
                                              ั                         ่            ความชั่วทางใจ ได้แก่ การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูก
มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย         พระสงฆ์สวดทําวัตรเย็นเสร็จ จากนั้นทรงจุดเทียนรายตามราวรอบพระ        พยาบาท และความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม
      ๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ อุโบสถ ๑,๒๕๐ เล่ม และมีการประโคมอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงมีการเทศนา             ๒. การทํากุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทําความดีทุกอย่างซึ่ง
ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น                 โอวาทปาติโมกข์ ๑ กัณฑ์เป็นทั้งเทศนาภาษาบาลีและ ภาษาไทย เครื่อง       ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นแบบของการทําฝ่ายดีมี ๑๐ อย่าง อันเป็น
      ๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้ กัณฑ์ มีจีวรเนื้อดี ๑ ผืน เงิน ๓ ตําลึง และขนมต่าง ๆ เทศนาจบพระสงฆ์      ความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ
บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์                         ซึ่งสวดมนต์ ๓๐ รูป สวดรับการประกอบพระราชกุศลเกี่ยวกับ วัน                ความดีทางกาย ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทําร้ายเบียดเบียนผู้อื่นมี
      ๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกําลังเสวยมาฆฤกษ           มาฆบูชาในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      แต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ มาเป็น
                                       จะเสด็จออกประกอบพิธดวยพระองค์เองทุกปีมได้ขาด ต่อมาก็ขยายออกไป
                                                    ี้         ิ               ของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการไม่ประพฤติผิดในกาม
                                       ให้พุทธบริษัทได้ ปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบสืบมาจนปัจจุบัน                 การทําความดีทางวาจา ได้แก่ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่
                                                                             พูดคําหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คําจริง พูดคําอ่อนหวานพูดคําให้เกิด
                                                                             ความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะ
                                                                                   การทําความดีทางใจ ได้แก่ การไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมีแต่
                                                                             คิดเสียสละ การไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมีแต่คิดเมตตาและ ปราถนาดีและมี
                                                                             ความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม เช่น เห็นว่า
                                                                             ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว
1 sur 2

Recommandé

แผ่นพับวันเข้าพรรษา par
แผ่นพับวันเข้าพรรษาแผ่นพับวันเข้าพรรษา
แผ่นพับวันเข้าพรรษาstudentkc3 TKC
4.2K vues2 diapositives
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine par
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sineคัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ SineKat Suksrikong
12.3K vues14 diapositives
ไทย par
ไทยไทย
ไทยKamonchanok Kaewchawang
12.3K vues29 diapositives
สามัคคีเภทคำฉันท์Pdf par
สามัคคีเภทคำฉันท์Pdfสามัคคีเภทคำฉันท์Pdf
สามัคคีเภทคำฉันท์PdfMind Candle Ka
31.5K vues25 diapositives
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1] par
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]นิตยา ทองดียิ่ง
192.3K vues32 diapositives
โครงงาน เรื่อง การศึกษาปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย par
โครงงาน เรื่อง การศึกษาปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย โครงงาน เรื่อง การศึกษาปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย
โครงงาน เรื่อง การศึกษาปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย Nawakhun Saensen
28.1K vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒ par
กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒
กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒วัดดอนทอง กาฬสินธุ์
3.4K vues15 diapositives
เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖ par
เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖
เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖Anchalee BuddhaBucha
8.7K vues29 diapositives
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้ par
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้Sutthiluck Kaewboonrurn
100.9K vues26 diapositives
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34 par
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34Kittisak Chumnumset
32.7K vues37 diapositives
วังสัฏ ฉันท์ ๑๒ par
วังสัฏ ฉันท์ ๑๒วังสัฏ ฉันท์ ๑๒
วังสัฏ ฉันท์ ๑๒Jiraprapa Noinoo
13.3K vues6 diapositives

Tendances(20)

เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖ par Anchalee BuddhaBucha
เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖
เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้ par Sutthiluck Kaewboonrurn
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน 23 ข้อกับการประยุกต์ใช้
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34 par Kittisak Chumnumset
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34
Kittisak Chumnumset32.7K vues
วังสัฏ ฉันท์ ๑๒ par Jiraprapa Noinoo
วังสัฏ ฉันท์ ๑๒วังสัฏ ฉันท์ ๑๒
วังสัฏ ฉันท์ ๑๒
Jiraprapa Noinoo13.3K vues
สามัคคีเภทคำฉันท์ par Jariya Huangjing
สามัคคีเภทคำฉันท์สามัคคีเภทคำฉันท์
สามัคคีเภทคำฉันท์
Jariya Huangjing21.4K vues
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ par Nat Ty
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จวิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
Nat Ty36K vues
เล่มที่ 11 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช par Choengchai Rattanachai
เล่มที่ 11 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเล่มที่ 11 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เล่มที่ 11 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท par Padvee Academy
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทวิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท
Padvee Academy6.4K vues
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Thongsawan Seeha
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha6.5K vues
สามัคคีเภทคำฉันท์ par Sirisak Promtip
สามัคคีเภทคำฉันท์สามัคคีเภทคำฉันท์
สามัคคีเภทคำฉันท์
Sirisak Promtip10.2K vues
แบบฝึกการอ่านชุดที่ 1 par พัน พัน
แบบฝึกการอ่านชุดที่ 1แบบฝึกการอ่านชุดที่ 1
แบบฝึกการอ่านชุดที่ 1
พัน พัน65.9K vues
สามัคคีเภทคำฉันท์ (อินทรวิเชียร) par B'Ben Rattanarat
สามัคคีเภทคำฉันท์ (อินทรวิเชียร)สามัคคีเภทคำฉันท์ (อินทรวิเชียร)
สามัคคีเภทคำฉันท์ (อินทรวิเชียร)
B'Ben Rattanarat47K vues
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์ par niralai
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
niralai107.5K vues
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Bongkot Inprom
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Bongkot Inprom2.2K vues
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ฟาง par Kat Suksrikong
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ฟางคัมภีร์ฉันทศาสตร์ ฟาง
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ฟาง
Kat Suksrikong13.8K vues

En vedette

ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ par
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับniralai
5.2K vues2 diapositives
แผ่นพับ par
แผ่นพับแผ่นพับ
แผ่นพับkulpikul
1.2K vues2 diapositives
ศาสนาเปรียบเทียบ par
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
54.5K vues5 diapositives
ประวัติ วันลอยกระทง par
ประวัติ วันลอยกระทงประวัติ วันลอยกระทง
ประวัติ วันลอยกระทงsirichai2010
3.9K vues4 diapositives
วันอาสาฬหบูชา par
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาutumporn charoensuk
5.3K vues40 diapositives
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page par
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4pageใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4pagePrachoom Rangkasikorn
2.2K vues10 diapositives

En vedette(20)

ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ par niralai
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
niralai5.2K vues
แผ่นพับ par kulpikul
แผ่นพับแผ่นพับ
แผ่นพับ
kulpikul1.2K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99954.5K vues
ประวัติ วันลอยกระทง par sirichai2010
ประวัติ วันลอยกระทงประวัติ วันลอยกระทง
ประวัติ วันลอยกระทง
sirichai20103.9K vues
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4pageใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ขนมไทย : ทองหยิบ par jantira108
ขนมไทย : ทองหยิบขนมไทย : ทองหยิบ
ขนมไทย : ทองหยิบ
jantira108962 vues
Wansamkarn tippaya par tippaya6563
Wansamkarn tippayaWansamkarn tippaya
Wansamkarn tippaya
tippaya65631.2K vues
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Thongsawan Seeha
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha28.1K vues
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4pageสไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99916.3K vues
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ par Anchalee BuddhaBucha
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
ศาสนาเปรียบเทียบ 1 par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
thnaporn99939.5K vues
กำหนดการสอนอนุบาล1 par kruuni
กำหนดการสอนอนุบาล1กำหนดการสอนอนุบาล1
กำหนดการสอนอนุบาล1
kruuni102.6K vues

Similaire à แผ่นพับวันมาฆบูชา

ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง par
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่งพัน พัน
776 vues15 diapositives
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม par
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมสมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมniralai
11.3K vues50 diapositives
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555 par
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555Carzanova
743 vues22 diapositives
คำนำทำ1 par
คำนำทำ1คำนำทำ1
คำนำทำ1Songsarid Ruecha
1.3K vues54 diapositives
ธรรมบรรยาย par
ธรรมบรรยายธรรมบรรยาย
ธรรมบรรยายWataustin Austin
177 vues30 diapositives
นวโกวาท par
นวโกวาทนวโกวาท
นวโกวาทPrachyanun Nilsook
363 vues25 diapositives

Similaire à แผ่นพับวันมาฆบูชา(20)

ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง par พัน พัน
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม par niralai
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมสมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
niralai11.3K vues
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555 par Carzanova
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555
Carzanova743 vues
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th par Tongsamut vorasan
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th par Tongsamut vorasan
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ par Tongsamut vorasan
โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ par Tongsamut vorasan
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา par primpatcha
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
primpatcha14.3K vues
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุข par niralai
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุขทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุข
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุข
niralai2.1K vues
ระลึกบุญ มาฆบูชา 7 มีนาคม 2555 par Carzanova
ระลึกบุญ มาฆบูชา 7 มีนาคม 2555ระลึกบุญ มาฆบูชา 7 มีนาคม 2555
ระลึกบุญ มาฆบูชา 7 มีนาคม 2555
Carzanova412 vues
สาระสำคัญของศาสนา par Min Kannita
สาระสำคัญของศาสนา สาระสำคัญของศาสนา
สาระสำคัญของศาสนา
Min Kannita4.3K vues
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒ par dentyomaraj
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
dentyomaraj2K vues
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา par magicgirl123
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
magicgirl12311.2K vues

Plus de thanaetch

แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3 par
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3thanaetch
17.2K vues102 diapositives
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน par
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนthanaetch
431 vues9 diapositives
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวด par
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวดขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวด
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวดthanaetch
588 vues3 diapositives
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร par
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครจดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครthanaetch
360 vues1 diapositive
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ par
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์thanaetch
430 vues2 diapositives
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ par
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์thanaetch
239 vues2 diapositives

Plus de thanaetch(20)

แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3 par thanaetch
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
thanaetch17.2K vues
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน par thanaetch
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
thanaetch431 vues
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวด par thanaetch
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวดขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวด
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวด
thanaetch588 vues
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร par thanaetch
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครจดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
thanaetch360 vues
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ par thanaetch
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
thanaetch430 vues
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ par thanaetch
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
thanaetch239 vues
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงตะ... par thanaetch
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงตะ...ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงตะ...
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงตะ...
thanaetch881 vues
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้... par thanaetch
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้...การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้...
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้...
thanaetch524 vues
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล" par thanaetch
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"
thanaetch310 vues
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล" par thanaetch
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"
thanaetch647 vues
แจ้งเตือนนักเรียนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวง par thanaetch
แจ้งเตือนนักเรียนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงแจ้งเตือนนักเรียนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวง
แจ้งเตือนนักเรียนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวง
thanaetch272 vues
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ (ส.บ.ม.ท.) par thanaetch
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ (ส.บ.ม.ท.)ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ (ส.บ.ม.ท.)
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ (ส.บ.ม.ท.)
thanaetch364 vues
โครงการ "คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 2" par thanaetch
โครงการ "คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 2"โครงการ "คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 2"
โครงการ "คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 2"
thanaetch827 vues
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา par thanaetch
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษาขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา
thanaetch296 vues
การประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมการศึกษา par thanaetch
การประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมการศึกษาการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมการศึกษา
การประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมการศึกษา
thanaetch450 vues
โครงการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ par thanaetch
โครงการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพเฉลิมพระเกียรติโครงการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
โครงการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
thanaetch339 vues
รับสมัครเด็กกำพร้า ยากจน เรียนต่อฟรี par thanaetch
รับสมัครเด็กกำพร้า ยากจน เรียนต่อฟรีรับสมัครเด็กกำพร้า ยากจน เรียนต่อฟรี
รับสมัครเด็กกำพร้า ยากจน เรียนต่อฟรี
thanaetch533 vues
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ par thanaetch
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
thanaetch359 vues
โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 24 par thanaetch
โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 24โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 24
โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 24
thanaetch387 vues

แผ่นพับวันมาฆบูชา

 • 1. ๓. การทําจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การทําจิตของตนให้ผองใส ปราศ ่ จากนวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบ มี ๕ ประการ ได้แก่ ๑. ความพอใจในกาม (กามฉันทะ) ๒. ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท) ๓. ความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน (ถีนะมิทธะ) ๔. ความฟุ้งซ่าน รําคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ) ๕. ความลังเลสงสัย (วิกิจฉา) เช่น สงสัยในการทําความดีความชั่ว ว่ามีผลจริงหรือไม่ วิธีการทําจิตให้ปฏิบัติสมถะผ่องใส ที่แท้จริงเกิดขึ้นจาก การละบาปทั้งปวง ด้วยการถือศืลและบําเพ็ญกุศล ให้ถึงพร้อมด้วยการ และวิปัสสนาจนได้บรรลุอรหัตผล อันเป็นความผ่องใสที่แท้จริง อุดมการณ์ ๔ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ๑. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ทําบาปทั้งทางกาย วาจา กลุ่มอํานวยการ ใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ๒. ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการทําร้าย รบกวน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ้ ้ หรือ เบียดเบียนผู้อื่น กระทรวงศึกษาธิการ ๓. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และ ั ทางใจ ๔. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดใน พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จาการดําเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘ วิธีการ ๖ ๑. ไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้รายหรือ กล่าวโจมตีใคร ้ ๒. ไม่ทําร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ๓. สํารวมในปาติโมกข์ ได้แก่ ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา กฎหมาย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม ๔. รู้จักประมาณ ได้แก่ รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือ การใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ๕. อยู่ในสถานที่ที่สงัด ได้แก่ อยู่ในสถานที่สงบมีส่งแวดล้อมที่ ิ เหมาะสม ๖. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ฝกหัดชําระจิตให้สงบมีสุขภาพ ึ คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
 • 2. “มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคําว่า พิธีวันมาฆบูชานี้ เดิมทีเดียวในประเทศไทยไม่เคยทํามาก่อน หลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติได้แก่ “โอวาทปาติโมกข์” หมายถึง “มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้ว่าเกิดขึ้นในสมัย หลั ก คํ า สอนคํ า สํ า คั ญ ของพระพุ ท ธศาสนาอั น เป็ น ไปเพื่ อ ป้ อ งกั น กับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น หรือคําสอน อันเป็น สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔ และเป็นวัน โดยทรงถือตามแบบของโบราณบัณฑิตที่ได้นิยมกันว่า “วันมาฆะบูรณมี” หัวใจพระพุทธศาสนา หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ สําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ที่ พระจั น ทร์ เ สวยฤกษ์ ม าฆะเต็ ม บริ บู ร ณ์ เ ป็ น วั น ที่ พ ระอรหั น ต์ ส าวก วิธีการ ๖ ดังนี้ เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ของพระพุทธเจ้า ๑,๒๕๐ รูป ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ ่ หลักการ ๓ โอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ ๑. การไม่ทําบาปทั้งปวง ได้แก่การงดเว้น การลด ละเลิก ทําบาป เพือให้พระสงฆ์นําไปประพฤติปฏิบติ เพือจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ในทีประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่ และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา ่ ั ่ ่ ทั้งปวง ซึ่งได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งความชั่ว มีสิบประการ อัน ต่อไป นักปราชญ์จึงถือเอาเหตุนั้นประกอบการสักการบูชาพระพุทธเจ้า และ เป็น คําว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศัพท์ได้ดงนี้ คือ “จาตุร” แปลว่า ๔ พระอรหั น ต์ ส าวก ๑,๒๕๐ รู ป นั้ น ให้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ความเลื่ อ มใส ั ความชั่วทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติ “องค์” แปลว่า ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาต การประกอบพิธีมาฆะบูชาได้เริ่มในพระบรมมหาราชวังก่อน ผิดในกาม จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ ๔” กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีพิธีการพระราชกุศลในเวลาเช้า พระสงฆ์ ความชั่วทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูด เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ วั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารและ วั ด ราชประดิ ษ ฐ์ ๓๐ รู ป ฉั น ในพระอุ โ บสถ เพ้อเจ้อ ๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จํานวน ๑,๒๕๐ รูป วัดพระศรีรตนศาสดาราม เวลาค่ําเสด็จออกทรงจุดธูปเทียนเครืองมนัสการ ั ่ ความชั่วทางใจ ได้แก่ การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูก มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์สวดทําวัตรเย็นเสร็จ จากนั้นทรงจุดเทียนรายตามราวรอบพระ พยาบาท และความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ อุโบสถ ๑,๒๕๐ เล่ม และมีการประโคมอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงมีการเทศนา ๒. การทํากุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทําความดีทุกอย่างซึ่ง ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น โอวาทปาติโมกข์ ๑ กัณฑ์เป็นทั้งเทศนาภาษาบาลีและ ภาษาไทย เครื่อง ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นแบบของการทําฝ่ายดีมี ๑๐ อย่าง อันเป็น ๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้ กัณฑ์ มีจีวรเนื้อดี ๑ ผืน เงิน ๓ ตําลึง และขนมต่าง ๆ เทศนาจบพระสงฆ์ ความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์ ซึ่งสวดมนต์ ๓๐ รูป สวดรับการประกอบพระราชกุศลเกี่ยวกับ วัน ความดีทางกาย ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทําร้ายเบียดเบียนผู้อื่นมี ๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกําลังเสวยมาฆฤกษ มาฆบูชาในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ มาเป็น จะเสด็จออกประกอบพิธดวยพระองค์เองทุกปีมได้ขาด ต่อมาก็ขยายออกไป ี้ ิ ของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการไม่ประพฤติผิดในกาม ให้พุทธบริษัทได้ ปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบสืบมาจนปัจจุบัน การทําความดีทางวาจา ได้แก่ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่ พูดคําหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คําจริง พูดคําอ่อนหวานพูดคําให้เกิด ความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะ การทําความดีทางใจ ได้แก่ การไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมีแต่ คิดเสียสละ การไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมีแต่คิดเมตตาและ ปราถนาดีและมี ความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม เช่น เห็นว่า ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว