Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(16)

Publicité

อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

  1. อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เสนอ มิส เขมจิรา ปลงไสว โดย นาย ธนาพงษ์ วาสนาสันติ เลขที่ 31 ชั้น ม.6/2
  2. ประเภทของเครื่องพิมพ์  เครื่องพิมพ์(Computer printer) คืออุปกรณ์ที่จะแปลการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ออกมาในรูปแบบกระดาษ ทั้งรูปภาพและอักษร เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot-matrixprinter) เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ การทางานของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้คือจะใช้การสร้างจุดลงบน กระดาษ ซึ่งหัวพิมพ์จะมีลักษณะเป็นหัวเข็ม เมื่อต้องการพิมพ์รูปทรงหรือรูปภาพใดๆ หัวเข็มที่ อยู่ในตาแหน่งตามรูปประกอบนั้นๆ จะยื่นออกมามากกว่าหัวอื่นๆ และกระแทกกับผ้าหมึกลง กระดาษที่ใช้ พิมพ์ จะทาให้เกิดจุดมากมายประกอบกันเป็นรูปเกิดขึ้นมา เครื่องพิมพ์ประเภท นี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากเพราะมีราคาถูกและคุณภาพเหมาะ สมกับราคา แต่ข้อเสียคือเวลา สั่งพิมพ์จะเกิดเสียดังพอสมควร เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ ในปัจจุบันส่วนใหญ่ นิยมใช้กันมี 2 แบบ เครื่องพิมพ์แบบ 9 เข็ม เครื่องพิมพ์แบบ 24 เข็ม
  3. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก  เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjetprinters)  เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก หรือ เครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ต (InkjetPrinter) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ทางานโดยการพ่นหมึกออกมาเป็นหยดเล็กๆ ลงบน กระดาษ เมื่อต้องการพิมพ์รูปทรงหรือรูปภาพใดๆ เครื่องพิมพ์จะทา การพ่นหมึกออกตามแต่ละจุดในตาแหน่งที่เครื่องประมวลผลไว้ อย่างแม่นยา ตามความต้องการของเรา ซึ่งเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก จะมีคุณภาพดีกว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์โดยรูปที่มีความซับซ้อน มากๆเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ชัดเจนและคมชัด กว่าแบบดอตแมทริกซ์
  4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser printer)  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser printer)  เครื่องพิมพ์เลเซอร์เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับ เครื่องถ่ายเอกสารคือยิงเลเซอร์ไปสร้างภาพบนกระดาษในการ สร้างรูปภาพ หรือตัวอักษร ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีคุณภาพสูง มาก และราคาเครื่องพิมพ์ก็มีราคาสูงมากด้วยเช่นกัน ซึ่ง เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะทางานได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์แบบพ่น หมึกและคุณภาพของผลลัพธ์ทั้งด้านความคมชัดและ รายละเอียดทาออกมาได้ดีกว่าแบบพ่น หมึกมาก
  5. พล็อตเตอร์ (Plotter)  พล็อตเตอร์(Plotter)เป็นเครื่องพิมพ์แบบที่ใช้ปากกาในการ เขียนข้อมูลลงบนกระดาษ ซึ่งเครื่องพิมพ์ประเภทนี้เหมาะกับงาน เขียนแบบของวิศวกรและสถาปนิก และเครื่องพิมพ์ประเภทนี้มี ราคาแพงที่สุดในเครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆ
  6. ลำโพง(Speaker) ลำโพง(Speaker) ทาหน้าืืืัที่ถ่ายทอดและขยายสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์กาเนิดเสียงภายใน คอมพิวเตอร์เช่น ซาวด์การ์ดและชิปเสียงบนเมนบอร์ดไปยังผู้รับหรือผู้ใช้งาน (ใน ที่นี้จะขอพูดถึงแต่กับลาโพงแบบมัลติมีเดียที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น) โดยถือเป็น อีกส่วนประกอบหนึ่งสาคัญในระบบเสียง สาหรับชุดลาโพงแบบมัลติมีเดียที่ใช่กับ คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ ชุดลำโพงมัลติมีเดียสำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป รุ่นธรรดาจะเป็นสเตอริโอที่มีแค่ลาโพงซ้าย-ขวาตัวเล็ก 2 ข้าง หรือดีขึ้นมาหน่อยก็ จะเป็นแบบที่มีเครื่องขยายเสียงหรือแอมป์ (Amplifier) ในตัว พอเสียบสายต่อเข้า กับการ์ดเสียงก็ใช้ได้เลย (ถ้ามีแอมป์ ในตัวอาจต้องเสียบปลั๊กไฟด้วย)
  7. ไมโครโฟน Microphone  ไมโครโฟน Microphone หรือ เรียกกันแบบย่อว่า ไมค์ (Mic.) คือ อุปกรณ์ แปลงพลังคลื่นเสียง ให้กลายเป็นคลื่น สัญญาณไฟฟ้ าโดยมีจุดกาเนิดจากการคิดวิธีส่งสัญญาณโทรศัพท์ ไมโครโฟนได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมายทั้งด้านการสื่อสาร,การบันทึกเสียง,ระบบคาราโอเกะ, เครื่องช่วยฟัง,อุตสาหกรรมภาพยนต์,การแสดงสดและการบันทึกเสียง หรืองานของวิศวกรด้านเสียง (Audio Engineering), โทรโข่ง,งานกระจายเสียงและแพร่ภาพทางวิทยุและโทรทัศน์ ,งานมัลติมีเดีย บน คอมพิวเตอร์,การรับคาสั่งเสียงในอุปกรณ์ IT,การส่งสัญญาณเสียงบนสื่ออินเทอร์เน็ต (VoIP) หรือ งานเสียงที่อยู่นอกเหนือการได้ยิน เช่น การตรวจสอบด้วยอุลตร้าซาวด์ หรือ การตรวจจับการ สั่นสะเทือน ไมโครโฟนมีการออกแบบหลากหลายตามการใช้งาน โดยส่วนใหญ่ที่ใช้งานในปัจจุบัน จะเป็นแบบ ทางานด้วยการเหนี่ยวนาของคลื่นแม่เหล้กไฟฟ้ า หรือไดนำมิค ไมโครโฟน (Dynamic microphone)แบบการเปลี่ยนแปลงค่าประจุไฟฟ้ า หรือคอนเดนเซอร์ ไมโครโฟน(Condenser microphone)นอกจากนั้นยังมีแบบ Piezoelectricgenerationหรือ light modulationโดยทุกแบบ ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสัญญาณเสียง ตามการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้ า (electrical voltage signal) จากการสั่นสะเทือนเชิงกล (Machanical vibration)ซึ่งมาจากพลังเสียงที่ไมค์ได้รับเข้าไป นั่นเอง
  8. Webcam  Webcam เว็บแคม ( Webcam ) หรือ ชื่อเรียกเต็มๆว่า Web Cameraแต่ ในบางครั้งก็มีคนเรียกว่า VideoCamera หรือ Video Conferenceก็แล้วแค่ความเข้าใจแต่ละคน เว็บ แคมเป็นอุปกรณ์อินพุตที่สามารถจับภาพเคลื่อนไหว ของเราไปปรากฏในหน้าจอมอนิเตอร์ และสามารถส่ง ภาพเคลื่อนไหวนี้ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้คนอีกฟากหนึ่ง สามารถเห็นตัวเราเคลื่อนไหว ได้เหมือนอยู่ต่อหน้า ถือว่าเป็น อุปกรณ์ที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่ง และเริ่มมีความจาเป็นมากขึ้น เรื่อยๆ
Publicité