Publicité

Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf

CEO à Thang máy Vinalift
7 Mar 2023
Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf
Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf
Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf
Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf
Publicité
Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf
Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf
Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf
Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf
Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf
Publicité
Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf
Prochain SlideShare
Thiet ke thang may khung thep.pdfThiet ke thang may khung thep.pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 10
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf(20)

Publicité

Thiet ke thang may gia dinh loai co phong may.pdf

  1. c¸c h¹ng môc kh«ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty thang m¸y gia ®Þnh i. hè thang ii. phßng m¸y iii. cung cÊp ®iÖn x¸c nhËn cña kh¸ch hµng: tªn b¶n vÏ tû lÖ: ngµy th¸ng n¨m tp. thiÕt kÕ thiÕt kÕ kiÓm tra NGUYÔN V¡N LINH lª ngäc s©m hoµn thµnh c«ng ty thang m¸y gia ®Þnh tel: (84-24)6 2940952 fax: (84-24)3 7916818 ®Þa chØ: p.3a7 th¸p a tßa nhµ sunsquare sè 21 lª ®øc thä - mü ®×nh ii - nam tõ liªm - hµ néi NGUYÔN V¡N LINH tm-01 quy ®Þnh chung
  2. b¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt chung x¸c nhËn cña kh¸ch hµng: tªn b¶n vÏ tû lÖ: ngµy th¸ng n¨m tp. thiÕt kÕ thiÕt kÕ kiÓm tra NGUYÔN V¡N LINH lª ngäc s©m hoµn thµnh c«ng ty thang m¸y gia ®Þnh tel: (84-24)6 2940952 fax: (84-24)3 7916818 ®Þa chØ: p.3a7 th¸p a tßa nhµ sunsquare sè 21 lª ®øc thä - mü ®×nh ii - nam tõ liªm - hµ néi NGUYÔN V¡N LINH tm-02 ®Æc tÝnh kü thuËt
  3. mÆt c¾t 1 - 1 1 1 H mãc treo palang H yªu cÇu kü thuËt MÆT C¾T DäC Hè THANG 1 2 3 5 g xem b¶n vÏ tm-09 chi tiÕt LANH T¤ GI÷A TÇNG LANH T¤ cöa x¸c nhËn cña kh¸ch hµng: tªn b¶n vÏ tû lÖ: ngµy th¸ng n¨m tp. thiÕt kÕ thiÕt kÕ kiÓm tra NGUYÔN V¡N LINH lª ngäc s©m hoµn thµnh c«ng ty thang m¸y gia ®Þnh tel: (84-24)6 2940952 fax: (84-24)3 7916818 ®Þa chØ: p.3a7 th¸p a tßa nhµ sunsquare sè 21 lª ®øc thä - mü ®×nh ii - nam tõ liªm - hµ néi NGUYÔN V¡N LINH tm-03 mÆt c¾t däc
  4. MÆT C¾T NGANG Hè THANG t¹i vÞ trÝ têng g¹ch x¸c nhËn cña kh¸ch hµng: tªn b¶n vÏ tû lÖ: ngµy th¸ng n¨m tp. thiÕt kÕ thiÕt kÕ kiÓm tra NGUYÔN V¡N LINH lª ngäc s©m hoµn thµnh c«ng ty thang m¸y gia ®Þnh tel: (84-24)6 2940952 fax: (84-24)3 7916818 ®Þa chØ: p.3a7 th¸p a tßa nhµ sunsquare sè 21 lª ®øc thä - mü ®×nh ii - nam tõ liªm - hµ néi NGUYÔN V¡N LINH tm-04 mÆt c¾t ngang t¹i vÞ trÝ têng g¹ch
  5. t¹i vÞ trÝ dÇm btct GI÷A TÇNG MÆT C¾T NGANG Hè THANG x¸c nhËn cña kh¸ch hµng: tªn b¶n vÏ tû lÖ: ngµy th¸ng n¨m tp. thiÕt kÕ thiÕt kÕ kiÓm tra NGUYÔN V¡N LINH lª ngäc s©m hoµn thµnh c«ng ty thang m¸y gia ®Þnh tel: (84-24)6 2940952 fax: (84-24)3 7916818 ®Þa chØ: p.3a7 th¸p a tßa nhµ sunsquare sè 21 lª ®øc thä - mü ®×nh ii - nam tõ liªm - hµ néi NGUYÔN V¡N LINH tm-05 mÆt c¾t ngang vÞ trÝ dÇm btct gi÷a tÇng
  6. x¸c nhËn cña kh¸ch hµng: tªn b¶n vÏ tû lÖ: ngµy th¸ng n¨m tp. thiÕt kÕ thiÕt kÕ kiÓm tra NGUYÔN V¡N LINH lª ngäc s©m hoµn thµnh c«ng ty thang m¸y gia ®Þnh tel: (84-24)6 2940952 fax: (84-24)3 7916818 ®Þa chØ: p.3a7 th¸p a tßa nhµ sunsquare sè 21 lª ®øc thä - mü ®×nh ii - nam tõ liªm - hµ néi NGUYÔN V¡N LINH tm-06 mÆt b»ng l¾p thang
  7. MÆT C¾T NGANG phßng m¸y 2 2 x¸c nhËn cña kh¸ch hµng: tªn b¶n vÏ tû lÖ: ngµy th¸ng n¨m tp. thiÕt kÕ thiÕt kÕ kiÓm tra NGUYÔN V¡N LINH lª ngäc s©m hoµn thµnh c«ng ty thang m¸y gia ®Þnh tel: (84-24)6 2940952 fax: (84-24)3 7916818 ®Þa chØ: p.3a7 th¸p a tßa nhµ sunsquare sè 21 lª ®øc thä - mü ®×nh ii - nam tõ liªm - hµ néi NGUYÔN V¡N LINH tm-07 phßng m¸y mÆt c¾t ngang
  8. mÆt c¾t 2 - 2 x¸c nhËn cña kh¸ch hµng: tªn b¶n vÏ tû lÖ: ngµy th¸ng n¨m tp. thiÕt kÕ thiÕt kÕ kiÓm tra NGUYÔN V¡N LINH lª ngäc s©m hoµn thµnh c«ng ty thang m¸y gia ®Þnh tel: (84-24)6 2940952 fax: (84-24)3 7916818 ®Þa chØ: p.3a7 th¸p a tßa nhµ sunsquare sè 21 lª ®øc thä - mü ®×nh ii - nam tõ liªm - hµ néi NGUYÔN V¡N LINH tm-08 mÆt c¾t 2-2
  9. H chi tiÕt g 5 sµn tum x¸c nhËn cña kh¸ch hµng: tªn b¶n vÏ tû lÖ: ngµy th¸ng n¨m tp. thiÕt kÕ thiÕt kÕ kiÓm tra NGUYÔN V¡N LINH lª ngäc s©m hoµn thµnh c«ng ty thang m¸y gia ®Þnh tel: (84-24)6 2940952 fax: (84-24)3 7916818 ®Þa chØ: p.3a7 th¸p a tßa nhµ sunsquare sè 21 lª ®øc thä - mü ®×nh ii - nam tõ liªm - hµ néi NGUYÔN V¡N LINH tm-09 chi tiÕt g
  10. mÆt c¾t 4 - 4 4 3 3 CHõA TRèNG CöA TÇNG x¸c nhËn cña kh¸ch hµng: tªn b¶n vÏ tû lÖ: ngµy th¸ng n¨m tp. thiÕt kÕ thiÕt kÕ kiÓm tra NGUYÔN V¡N LINH lª ngäc s©m hoµn thµnh c«ng ty thang m¸y gia ®Þnh tel: (84-24)6 2940952 fax: (84-24)3 7916818 ®Þa chØ: p.3a7 th¸p a tßa nhµ sunsquare sè 21 lª ®øc thä - mü ®×nh ii - nam tõ liªm - hµ néi NGUYÔN V¡N LINH tm-10 chõa chèng cöa tÇng
Publicité