Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Bai 18 Trai Song

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Cac Mien Cua Re
Cac Mien Cua Re
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Bai 18 Trai Song

  1. 1. Gi¸o viªn: §µo V¨n Hïng Tr­êng THCS Quang Minh
  2. 2. ë n­íc ta, ngµnh th©n mÒm rÊt ®a d¹ng, phong phó nh­: trai, sß, èc, hÕn, ngao, mùc... Vµ ph©n bè ë kh¾p c¸c m«i tr­êng: biÓn, s«ng, ao, hå, trªn c¹n. Ch­¬ng 4 Ngµnh th©n mÒm Trai s«ng Trai s«ng sèng ë ®¸y hå ao, s«ng ngßi; bß vµ Èn m×nh trong bïn c¸t. Bµi 18
  3. 3. Ngµnh th©n mÒm Trai s«ng H×nh d¹ng vá Ch­¬ng 4 2 3 4 5 1 §Çu vá §Ønh vá B¶n lÒ vá §u«i vá Vßng t¨ng tr­ëng vá Khíp b¶n lÒ vá C¬ khÐp vá B¶n lÒ ® éng t¸c ®ãng ® éng t¸c më
  4. 4. Ngµnh th©n mÒm Trai s«ng H×nh d¹ng vá CÊu t¹o vá Ch­¬ng 4 Mµi mÆt ngoµi vá trai ngöi thÊy cã mïi khÐt, v× sao ? §Çu vá §Ønh vá B¶n lÒ vá §u«i vá Vßng t¨ng tr­ëng vá 1 2 3 Líp sõng Líp ®¸ v«i Líp xµ cõ
  5. 5. §Ó më vá trai quan s¸t bªn trong c¬ thÓ, ph¶i lµm thÕ nµo? H×nh d¹ng vá CÊu t¹o c¬ thÓ trai  C¬ khÐp vá tr­íc Chç b¸m c¬ khÐp vá sau Vá §Çu vá §Ønh vá B¶n lÒ vá §u«i vá B¶n lÒ Khíp b¶n lÒ vá C¬ khÐp vá ® ãng Më
  6. 6. Ngµnh th©n mÒm Trai s«ng Ch­¬ng 4 CÊu t¹o c¬ thÓ trai C¬ khÐp vá tr­íc Chç b¸m c¬ khÐp vá sau Vá è ng tho¸t Mang è ng hót Ch©n Th©n Lç miÖng TÊm miÖng ¸ o trai
  7. 7. Ngµnh th©n mÒm Trai s«ng Ch­¬ng 4 Trai di chuyÓn vµ dinh d­ìng Gi¶i thÝch c¬ chÕ gióp trai di chuyÓn ®­îc trong bïn theo chiÒu mòi tªn ? è ng tho¸t n­íc è ng hót n­íc H­íng di chuyÓn
  8. 8. Ngµnh th©n mÒm Trai s«ng Ch­¬ng 4 Trai di chuyÓn vµ dinh d­ìng <ul><li>Dßng n­íc qua èng hót vµo khoang ¸o mang theo nh÷ng chÊt g× vµo miÖng trai vµ mang trai ? </li></ul><ul><li>- Trai lÊy måi ¨n (th­êng lµ vôn h÷u c¬, ®éng vËt nguyªn sinh) vµ «xi chØ nhê vµo c¬ chÕ läc tõ n­íc hót vµo, vËy ®ã lµ kiÓu dinh d­ìng g× (chñ ®éng hay thô ®éng). </li></ul>CÊu t¹o c¬ thÓ trai è ng hót n­íc è ng tho¸t n­íc H­íng di chuyÓn C¬ khÐp vá tr­íc Chç b¸m c¬ khÐp vá sau Vá è ng tho¸t Mang è ng hót Ch©n Th©n Lç miÖng TÊm miÖng ¸ o trai
  9. 9. Ngµnh th©n mÒm Trai s«ng Ch­¬ng 4 CÊu t¹o c¬ thÓ trai C¬ khÐp vá tr­íc Chç b¸m c¬ khÐp vá sau Vá è ng tho¸t Mang è ng hót Ch©n Th©n Lç miÖng TÊm miÖng ¸ o trai
  10. 10. <ul><li>Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi </li></ul><ul><li>§äc môc “em cã biÕt” </li></ul><ul><li>ChuÈn bÞ bµi 19 </li></ul>

×