Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

6 chiec mu tu duy

247 vues

Publié le

6 chiec mu tu duy

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

6 chiec mu tu duy

 1. 1. 6 chiếc mũ tư duy 1
 2. 2. 6 chiếc mũ tư duy  Sự ra đời chiếc mũ tư duy  6 chiếc mũ tư duy  Sử dụng hiệu quả 6 chiếc mũ tư duy 2
 3. 3. 6 chiếc mũ tư duy  Sự ra đời 6 chiếc mũ tư duy  6 chiếc mũ tư duy  Sử dụng hiệu quả 6 chiếc mũ tư duy 3
 4. 4. Socrates Plato Aristotle 4
 5. 5. Sẽ là gì? vs Là gì? 5
 6. 6. Không thể vận dụng bộ não theo mọi hướng trong cùng một thời điểm 6
 7. 7. Thế giới biến dịch 7
 8. 8. Tư duy cũ vs Thế giới mới 8
 9. 9. Tư duy song song 9
 10. 10. Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 10
 11. 11. Những chiếc mũ định hướng tư duy 11
 12. 12. Định hướng không quy kết, phán xét12
 13. 13. Cùng tạo lập 13
 14. 14. Tuân thủ luật chơi 14
 15. 15. Mỗi lần một việc 15
 16. 16. Cùng đội chung chiếc mũ 16
 17. 17. Tự lập để cùng tạo lập 17
 18. 18. 6 chiếc mũ tư duy  Sự ra đời 6 chiếc mũ tư duy  6 chiếc mũ tư duy  Sử dụng hiệu quả 6 chiếc mũ tư duy 18
 19. 19. 6 chiếc mũ tư duy  Mũ trắng – thông tin số liệu cần hoặc đã biết  Mũ đỏ - cảm xúc, linh cảm, trực giác  Mũ đen - cảnh giác cẩn trọng, phán xét, bào chữa  Mũ vàng - tích cực lạc quan, giá trị, lợi ích  Mũ lục - sáng tạo, triển vọng, lựa chọn,  Mũ lam - đánh giá trù hoạch, quản lý quá trình tư duy 19
 20. 20. Mũ trắng 20
 21. 21. Dữ kiện và số liệu 21
 22. 22. Mũ trắng Trung lập khách quan 22
 23. 23. Đừng biến mình thành tội phạm chuyên nghiệp, suốt ngày chỉ tìm cách bào chữa. 23
 24. 24. Mũ trắng Sự thật dấu hiệu rõ ràng 24
 25. 25. Xác tín và chứng thực 25
 26. 26. Mũ trắng Xác định thông tin thiếu 26
 27. 27. Hãy vào cuộc như một người Nhật Bản thực thụ 27
 28. 28. Sự kiện Sự thật Chân lý 28
 29. 29. Mũ đỏ 29
 30. 30. Mũ đỏ Hợp thức hóa cảm xúc 30
 31. 31. Mũ đỏ Những gì tôi cảm thấy 31
 32. 32. Trực giác, Linh cảm Cảm giác 32
 33. 33. Tư duy nằm ngoài lý lẽ 33
 34. 34. Mũ đỏ Ngắn gọn 34
 35. 35. Mũ đỏ Không cần lý do, cơ sở 35
 36. 36. Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình 36
 37. 37. Mũ đỏ Thăm dò cảm nghĩ người khác 37
 38. 38. Điều tiết cảm xúc 38
 39. 39. Mũ vàng 39
 40. 40. Phát huy cái mạnh hay Tìm điểm yếu? 40
 41. 41. Mũ vàng Tích cực lạc quan 41
 42. 42. Ngày mai trời lại sáng 42
 43. 43. Mũ vàng Giá trị và lợi ích 43
 44. 44. Tư duy tích cực nắm bắt cơ hội tích cực 44
 45. 45. Mũ vàng Khuyến khích đề xuất cụ thể 45
 46. 46. Cho vàng không bằng chỉ đàng làm ăn 46
 47. 47. Mũ vàng Tầm nhìn và ước mơ 47
 48. 48. Thói quen tích cực là sức bật cuộc đời. 48
 49. 49. Mũ đen 49
 50. 50. Mũ đen Phán xét tiêu cực, chỉ trích 50
 51. 51. Con gà tức nhau tiếng gáy 51
 52. 52. Ông ăn chả Bà ăn nem 52
 53. 53. Mắc lỗi là điều tất yếu trong học hỏi. 53
 54. 54. Một lần ngã là bao lần bớt dại Đố ai khôn chẳng dại một đôi lần 54
 55. 55. Mũ đen Phân tích mạo hiểm 55
 56. 56. Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao 56
 57. 57. Mũ đen Lý do logic – không tranh luận 57
 58. 58. Luận lý nhận định một chiều 58
 59. 59. Mũ đen Kết hợp với các chiếc mũ khác 59
 60. 60. Mũ đen 60
 61. 61. Mũ lục 61
 62. 62. Phát triển hay Tồn tại? 62
 63. 63. Mũ lục Tư duy sáng tạo 63
 64. 64. Than khóc, chỉ trích, giải pháp? 64
 65. 65. Mũ lục  Tìm kiếm nhiều lựa chọn 65
 66. 66. Khó mới cần người giỏi như ta. 66
 67. 67. Dễ không đến lượt mình! 67
 68. 68. 68 Thay đổi cách nhìn sẽ thay đổi kết quả.
 69. 69. Sự vĩ đại bình đẳng 69
 70. 70. Người sáng tạo dành nhiều thời gian cho công việc sáng tạo 70
 71. 71. 71 Tôi không thông minh nhưng tôi tò mò một cách đam mê. Einstein
 72. 72. Suy nghĩ thành đạt 1. Còn cách nào không? 2. Còn cách nào không? 3. Còn cách nào không? 72
 73. 73. Mũ lục Hành động thay thế phê phán 73
 74. 74. Thử mạo hiểm 74
 75. 75. Nếu ta cứ suy nghĩ và hành động như cũ, ta sẽ nhận được kết quả như cũ. 75 Hãy thay đổi để thành công!
 76. 76. Mũ lục Tư tưởng và nhận thức mới 76
 77. 77. Hiệu ứng tiến lên 77
 78. 78. Mũ lam 78
 79. 79. Tư duy hệ thống 79
 80. 80. Tư duy hệ thống Nghệ thuật nhìn khu rừng và phân biệt từng cây 80
 81. 81. Mũ lam Điều khiển tổ chức tư duy 81
 82. 82. Mỗi chiếc mũ chỉ là một phần của hệ thống. 82
 83. 83. Mũ lam Sử dụng cùng những mũ khác 83
 84. 84. Cơ sở cho ta nhìn thấy quan hệ giữa các chiếc mũ 84
 85. 85. Mũ lam Trọng tâm định hướng vấn đề 85
 86. 86. La bàn hay Đồng hồ? 86
 87. 87. Tập trung có kiểm soát tạo sức mạnh như tia laser 87
 88. 88. Mũ lam Tóm tắt, khái quát, kết luận 88
 89. 89. Tư duy hệ thống là nhìn một cách toàn diện 89
 90. 90. 90 Mũ lục Mũ đỏ Mũ vàng Mũ đen Mũ trắng Mũ lam
 91. 91. Mũ lam Bảo đảm luật luôn được tôn trọng 91
 92. 92. Không có tư duy hệ thống thì hạt giống tầm nhìn như được gieo trên cát sỏi 92
 93. 93. Mũ lam  Người viết kịch bản  Đạo diễn  Diễn viên  Huấn luyện viên 93
 94. 94. 6 chiếc mũ tư duy  Sự ra đời 6 chiếc mũ tư duy  6 chiếc mũ tư duy  Sử dụng hiệu quả 6 chiếc mũ tư duy 94
 95. 95. 3 cặp đối lập Trắng - Đỏ Đen – Vàng Lục - Lam 95
 96. 96. 6 chiếc mũ tư duy  Sự ra đời 6 chiếc mũ tư duy  6 chiếc mũ tư duy  Sử dụng hiệu quả 6 chiếc mũ tư duy 96
 97. 97. Sử dụng các loại mũ  Cách đơn giản  Cách kết chuỗi  Lưu ý:  Tính kỷ luật  Cá nhân và tập thể  Người chủ trì  Trình tự chiếc mũ  Thời gian 97
 98. 98. 98
 99. 99. Hệ thống sử dụng Mò lam Mò ®á Mò tr¾ng Mò lôc Mò vµng Mò ®en §Çu bµi Chñ ®Ò Tiªu ®iÓm Tr×nh tù mò, thêi gian C¶m t-ëng Chia sÎ th«ng tin s½n cã vµ cÇn thiÕt Dïng sau mò tr¾ng ®Ó sinh ý t- ëng T×m kiÕm lîi Ých Tr¸nh sö dông Th© n bµi Tãm t¾t néi dung cã thÓ KiÓm tra thay ®æi c¶m xóc Cïng víi mò xanh Thªm th«ng tin T¹o ý t-ëng Kh¾c phôc lo ng¹i cña mò ®en T×m kiÕm lîi Ých Nh÷ng khã kh¨n vµ ®iÓm yÕu Cuèi bµi KÕt luËn vµ quyÕt ®Þnh b- íc sau KiÓm tra ph¶n øng TiÕn tíi nhÊt trÝ Kh«ng th- êng sö dông C¶i tiÕn nh÷ng ý kiÕn tr-íc Kh«ng th- êng sö dông KiÓm tra tai häa 99
 100. 100. Đi sau đi mau về trước 100
 101. 101. Thứ tự mũ trong các trường hợp 101
 102. 102. Những ý tưởng đầu tiên 102
 103. 103. 103 back
 104. 104. Đổi mới 104
 105. 105. 105 back
 106. 106. Lựa chọn 106
 107. 107. 107 back
 108. 108. Nhiều lựa chọn tiện lợi 108
 109. 109. 109 back
 110. 110. Thận trọng 110
 111. 111. 111 back
 112. 112. Cơ hội 112
 113. 113. 113 back
 114. 114. Giải quyết vấn đề 114
 115. 115. 115
 116. 116. Nỗ lực sáng tạo 116
 117. 117. 117
 118. 118. Ra quyết định 118
 119. 119. 119
 120. 120. Giao thiệp 120
 121. 121. 121
 122. 122. Ưu điểm và lợi ích  Năng suất (tập trung vào một hướng)  Tiết kiệm thời gian  Loại trừ tự tôn  Tránh rối loạn tư tưởng 122
 123. 123. Thanh nam châm 123
 124. 124. Đi sau, đi mau, về nhất. 124
 125. 125. Có gì đóng góp thực thi ý kiến thì nói tự ti làm gì 125
 126. 126. Lợi ích  Hiệu quả tức thời  Dễ học, sử dụng, và thực hiện  Không phụ thuộc vào người khác  Điều chỉnh thói quen mà không tấn công  Tăng cường sức mạnh  Có thể sử dụng ở mọi cấp độ 126
 127. 127. Lợi ích  Cải thiện ảnh hưởng các nền văn hóa  Giảm xung đột  Khuyến khích hợp tác  Tăng cường chất lượng tư duy  Tư duy tích cực và sáng tạo  Có ở mọi nơi 127
 128. 128. Ghi nhớ  Tuân thủ suy nghĩ chiếc mũ  Chiếc mũ không mô tả thói quen suy nghĩ  Tất cả các góc nhìn được tôn trọng  Tuân thủ trình tự các mũ và luật chơi  Không làm phức tạp hóa nội dung 128
 129. 129. Ghi nhớ  Mỗi mũ 3-4 phút  Thông báo thời gian mỗi mũ  Tăng thời gian khi có nhiều ý tưởng mới  Chỉ dùng mũ đỏ 30 giây 129
 130. 130. 6 chiếc mũ tư duy- Bản đồ lộ trình 130
 131. 131. Bức tranh tổng thể các cơ hội tồn tại song song 131
 132. 132. Kết luận  Kỹ năng ra quyết định  Hệ thống hóa và công khai tư duy  Tư tưởng là thống soái 132
 133. 133. Kẻ thù của vấn đề phức tạp là tư duy phức tạp 133
 134. 134. Dịch chuyển chuẩn mực tư duy 134
 135. 135. Chất lượng tư duy là chất lượng sống 135

×