Publicité
Η Ελληνική Dream Team της Silicon Valley
Η Ελληνική Dream Team της Silicon Valley
Η Ελληνική Dream Team της Silicon Valley
Η Ελληνική Dream Team της Silicon Valley
Prochain SlideShare
Η Ελληνική Dream Team της Silicon ValleyΗ Ελληνική Dream Team της Silicon Valley
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Η Ελληνική Dream Team της Silicon Valley

  1. Επενδύει στοµέλλον µεόπλοτην καινοτοµία καιτην εξωστρέφεια Χάρης Καββαδίας MEGAPLAST Νίκος Αρβανιτίδης Αδαμάντιος Νικολόπουλος Θανάσης Κατσιούλας Κώστας Σπανός Νίκος Μπονάτσος Αλεξ Παπαλεξόπουλος Μάριος Αναπλιώτης Πάνος Μαδαμόπουλος- Μοράρης Ανδρέας Σταυρόπουλος Μαρίλη Νίκα Ευάγγελος Σιμούδης Γιάννης Κατσαβουνίδης Δημήτρης Ποταμιάς Χρήστος Κοζυράκης Γιάννης Παπαπαναγιώτου • Σ Ε Λ . 1 9 ELECTRIC DREAΜ Ηηλεκτρική ενέργεια στηνυπηρεσία τηςναυτιλίας • Σ Ε Λ . 1 2 - 1 3 • Σ Ε Λ . 1 6 - 1 7 ΗελληνικήκοινότηταστηνευρύτερηπεριοχήτουΣανΦραν- σίσκο,µεεπίκεντροτηSiliconValley,έχειµεγαλώσειαρκετά τηντελευταίαδεκαετία.Eλληνεςτης∆ιασποράςπουκατέλη- ξανεκείείτεµετάτιςσπουδέςτουςστιςΗΠΑ,είτεαναζητώντας διέξοδοαπότηνΕλλάδατηςκρίσηςζουνκαιδιαπρέπουνστο πλέον γνωστό οικοσύστηµα του κόσµου, αυτό που θεωρεί- ται«καρδιάτηςπαγκόσµιαςτεχνολογικήςσκηνής».∆εκαπέντε από αυτούς τους Ελληνες που έχουν σηµαντικό αποτύπωµα στον χώρο τους στη Silicon Valley συνασπίζονται τώρα δη- µιουργώνταςτοπρώτοελληνικόhubστηνπεριοχή,τοSilicon Valley Greek Hub. Μια πρωτοβουλία που στόχο έχει να δια- συνδέσει τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις µε τη Silicon Valley, η οποία απολαµβάνει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων, entrepreneurs, καθώς και know- how που κάνει τη διαφορά. Τα δε πρώτα βήµατα αυτής της διασύνδεσης αφορούν mentoring, καθοδήγηση, δικτύωση και εν τέλει τη δηµιουργία µιας «βιτρίνας» του ελληνικού οικοσυστήµατος στη Silicon Valley Ηπρωτοβουλία15Ελλήνωνπουφιλοδοξούνναδιασυνδέσουντοελληνικόοικοσύστηµατων νεοφυώνεπιχειρήσεωνµετοντόποπουθεωρείται«καρδιάτωνεξελίξεωνστοντεχνολογικότοµέα» Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ DREAM TEAM ΤΗΣ SILICON VALLEY Ηλίας Χατζηεφραιμίδης ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ WIMA ∆ηµιουργεί το πρώτο ελληνικό hub στην περιοχή ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ $8 ∆ΙΣ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟ 2022 • Σ Ε Λ . 1 4 - 1 5 • Σ Ε Λ . 9 - 1 0 - 1 1 Αµείωτοτοενδιαφέρονγια ακριβάακίνηταστηνΕλλάδα Μεγάληηζήτησηγιαπολυτελείςκατοικίεςστηχώραµας, παρά τις γενικότερες συνθήκες αβεβαιότητας και ανα- σφάλειας. Στην πρώτη γραµµή ζήτησης το Ελληνικό και η Costa Navarino Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 2 0 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 2 businessstories bstories@pro to thema.gr www. protothema.gr newmoney.gr marieclaire.gr olivemagazine.gr newsauto.gr themanews.com Μετά την Πρωτοχρονιά ο «µποναµάς» µε τα νέα µέτρα στήριξης • Σ Ε Λ . 2 3 Χρήστος Σταϊκούρας • ΣΕΛ. 4-5-6-7 bstories@pro to thema.gr µε τα νέα µέτρα στήριξης • Σ Ε Λ . 2 3 Χρήστος Σταϊκούρας
  2. 4 / Π Ρ Ω Τ Ο Θ Ε Μ Α / Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 2 0 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 2 protothema.gr newmoney.gr business stories Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ DREAM TE Η πρωτοβουλία 15 Ελλήνων µε στόχο να δηµιουργήσουν το πρώτο ελληνικό hub στο Palo Alto. Φιλοδοξούν να διασυνδέσουν το ελληνικό Νίκος Αρβανιτίδης Η εµβληµατική µορφή των Ελλήνων της Silicon Valley Οκ.ΝίκοςΑρβανιτί- δηςανήκειστηνπρώ- τηφρουράτωνΕλλή- νων που πήγαν στη Silicon Valley, µετρη- µένοιόλοισταδάχτυ- λα του ενός χεριού! Εχοντας µια πλούσια επιχειρηµατικήκαριέ- ρα πίσω του, στον χώροκυρίωςτηςβιο- τεχνολογίας µε δύο πετυχηµένεςεισαγω- γέςεταιρειώντουστο Χρηµατιστήριο της ΝέαςΥόρκης,είναιοάνθρωπος-κλειδίτηςελληνικήςκοινότη- τας. Ο «µέντορας», όπως τον αποκαλούν οι περισσότεροι Ελ- ληνες που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από τη Silicon Valley. Από την Κοµοτηνή, όπου γεννήθηκε και µεγάλωσε, βρέθηκετο1959γιασπουδές,ακολουθώνταςαργότεραακα- δηµαϊκή καριέρα στο Στάνφορντ και τραβώντας την πρώτη γενιάαποφοίτωντουΕΜΠστατέλητου’60στηνΚαλιφόρνια. Τοεπιχειρείνόµωςθατονκερδίσει. Τηνπανεπιστηµιακήκαριέρατουδιαδέχεταιηεπιχειρη- µατική µε τη δηµιουργία αρχικά µιας εταιρείας συµβούλων και µετέπειτα ανοίγεται στον χώρο της βιοτεχνολογίας, που θα αποτελέσει και τον βασικό κορµό της επιχειρηµατικής δράσηςτου.«ΕίµαιοδεύτεροςΕλληναςπουκατάφεραναεισα- γάγωεταιρείαστηWallStreet»,λέειστησύντοµηκουβένταµας. Ανδρέας Σταυρόπουλος Ο έµπειρος venture capitalist «Οκύκλοςτηςοικονοµί- ας µπορεί να προκαλεί αναταράξεις σήµερα, ωστόσοείναιµιαπρώτης τάξεως ευκαιρία για να γίνει “σπορά” που θα φέρει τα αποτελέσµατα τουµέλλοντος»,σηµει- ώνειοκ.ΑνδρέαςΣταυ- ρόπουλος. Ο ίδιος δουλεύει ως venture capitalist στη Silicon Valleyγιαπερισσότερα από23χρόνιαµέσωτης εταιρείας Threshold διαχειριζόµενος περίπου 2,5 δισ. δολάρια. Μεταξύ άλλων, έχει βρεθείστοίδιο∆.Σ.µετονΕλονΜασκ,ότανακόµαηSpaceXήταν µιαιδέα!«Τοκίνητροναβοηθήσουµεείναιηαντίληψητηςευθύνης. Ηδικήµαςγενιά,καιόσοιείναι50+,τοκαταλαβαίνουναυτόπουλέω, είναιπλέονσταπράγµατα.Είτεµιλάµεγιαστελέχη,είτεωςκυβερ- νώντες.Ανδενβοηθήσουµετώρα,πότεθατοκάνουµε;»αναρωτιέται, δηλώνονταςέναςαπότουςπρώτουςπουτέθηκανστηδιάθεση τηςκοινήςπροσπάθειας.Οίδιοςβρέθηκεµετησύζυγότουστις ΗΠΑαµέσωςµετάτιςσπουδέςστοΚολλέγιοΑθηνών.Επόµενος σταθµόςτοΧάρβαρντ,µεσπουδέςπροπτυχιακέςστουςΗλεκτρο- νικούςΥπολογιστέςκαιµεταπτυχιακάστιςBusiness.Ακολούθησαν η Καλιφόρνια και η McKinsey. Η µετακίνηση στον χώρο των venturecapitals,όπωςλέει,τότεφάνταζεκάτιτοσυναρπαστικό, φροντίζονταςνατονυπηρετείεδώκαι23χρόνια. Θανάσης Κατσιούλας Ο ενεργός συνδετικός κρίκος Από τους πιο παλιούς στηSiliconValley,αλλά µε καλή γνώση του ελληνικούοικοσυστή- µατος στο οποίο έχει κληθείνασυνεισφέρει σχεδόναπότησύστα- σήτουείναιοκ.Θανά- σηςΚατσιούλας.Εχο- νταςπίσωτουµιααξι- οσηµείωτησταδιοδρο- µία τόσο µέσα από νεοφυείς επιχειρηµα- τικές δραστηριότητες όσο και ως στέλεχος επιχειρήσεων,angelinvestorκαισύµβουλοςστρατηγικής,ήταν απότουςπρώτουςπουζήτησεναυπάρξειµιαπιοοργανωµένη προσέγγισητουυπόδιαµόρφωσητότεοικοσυστήµατοςκαιτης διασύνδεσήςτουµετηSiliconValley.«Εστωµεκαθυστέρησηθα προσπαθήσουµεναχτίσουµεκάτιτοοποίοβέβαιααπόµόνοτουδεν αρκεί, θα πρέπει να χτιστούν και οι κατάλληλες “γέφυρες” στην Ελλάδα»,τονίζει.«Πριναπό12-13χρόνιαεξηγούσαστηντότεελλη- νική κυβέρνηση την ανάγκη να εκµεταλλευτεί τη δυναµική που ήδηείχεξεκινήσεικαιναχτίσειγέφυρεςµετηSiliconValleyµέσω τηςενθάρρυνσηςκαιοργάνωσηςτουοικοσυστήµατος.Ηπαρουσία εδώείναιαναγκαίαγιαναεξελιχθούνταπράγµαταιδανικά.Ηδια- σύνδεση µε τη Silicon Valley µόνο κέρδη µπορεί να αποφέρει. Οι συνεργασίεςδιαµορφώνουνκαλύτερηκουλτούρα,τηνοποίαχρει- αζόµαστεστηνΕλλάδα». Τ ο υ Σ Τ Ε Λ Ι Ο Υ Μ Ο Ρ Φ Ι ∆ Η smorfidis@gmail.com γκόσµιαςτεχνολογικήςσκηνής».Μόνοοι Ελληνες που εργάζονται για τις Βig Τech εταιρείεςτηςSiliconValley,όπωςηGoogle και η Μeta, ξεπερνούν τα 2.000 άτοµα. Πολλοί είναι και αυτοί που διαπρέπουν στονχώροτωνεπενδύσεων,τωνventure capitals και της συµβουλευτικής, στον ακαδηµαϊκό-ερευνητικόχώρο,µεεπίκε- ντροταδύοπολύγνωστάΠανεπιστήµια ΜπέρκλεϊκαιΣτάνφορντ,αλλάκαιµηχα- νικοί που δηµιούργησαν τη δική τους επιχείρηση. ∆εκαπέντε από αυτούς τους Ελληνες που έχουν σηµαντικό αποτύπωµα στον τοµέα τους στη Silicon Valley συνασπί- ζονται τώρα δηµιουργώντας το πρώτο ελληνικό hub στην περιοχή, το Silicon ValleyGreekHub.Μιαπρωτοβουλίαπου στόχο έχει να διασυνδέσει τις ελληνικές νεοφυείςεπιχειρήσειςπουαναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια µε τη Silicon Valley, η οποία απολαµβάνει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων, entrepreneurs, αλλά και know how που Η ελληνικήκοινότη- τα στηνευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο,µεεπί- κεντρο τη Silicon Valley, έχει µεγα- λώσει αρκετά την τελευταίαδεκαετία. Ελληνες της ∆ιασποράς που κατέληξαν εκεί,είτεµετάτιςσπουδέςτουςστιςΗΠΑ, είτεαναζητώνταςδιέξοδοαπότηνΕλλά- δα της κρίσης, ζουν και διαπρέπουν στο πλέονγνωστόοικοσύστηµατουκόσµου, αυτό που θεωρείται «η καρδιά της πα-
  3. 5 / Π Ρ Ω Τ Ο Θ Ε Μ Α / Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 2 0 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 2 protothema.gr newmoney.gr business stories κάνει τη διαφορά. Τα δε πρώτα βήµατα αυτήςτηςδιασύνδεσηςαφορούνmentoring, καθοδήγηση, δικτύωση και εν τέλει τη δηµιουργίαµιας«βιτρίνας»τουελληνικού οικοσυστήµατος στη Silicon Valley. Η προσπάθεια ξεκίνησε από τον πρόξενόµαςστοΣανΦρανσίσκο,Σωκρά- τη Σουρβίνο, ο οποίος κατάφερε να κι- νητοποιήσει και να συντονίσει τους Ελ- ληνες της ∆ιασποράς που θέλουν να προσφέρουν. «Ητανκάτιπουέπρεπεναγίνει.Τοποθε- τήθηκα στο Σαν Φρανσίσκο τον Οκτώβριο του 2020 εν µέσω των lockdowns, τότε που όλοςοκόσµοςείχεστραφείστηντεχνολογία καιηάνθησηπουγνώρισετοοικοσύστηµα εδώήτανπρωτοφανής.Σεαυτέςτιςεξελίξεις, λοιπόν,ηΕλλάδαέπρεπενααποκτήσειµια πιο δοµηµένη παρουσία και ο καλύτερος τρόπος ήταν µέσω αυτής της συµµαχίας Ελλήνωνπουθέλουνναπροσφέρουνστην πατρίδα»,λέειστο«business stories»οκ. Σουρβίνος. Οπως διαβεβαιώνει δε στο «b.s.» ο υφυπουργόςΕξωτερικών ΚώσταςΦρα- γκογιάννης, ο οποίος πρόσφατα µαζί µε τονυφυπουργόΑνάπτυξηςΧρίστο∆ήµα είχεεπαφέςµετουςπρωταγωνιστέςαυτής της προσπάθειας στο Σαν Φρανσίσκο, η πρωτοβουλίααυτήθαλάβεικάθεδυνατή στήριξη από την ελληνική πολιτεία. «Οι startuppers που µας συνόδεψαν από την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να γίνουν οι πρώτοι που υποδέχτηκε το Silicon Valley GreekHubστοΣανΦρανσίσκοκαιναεγκαι- νιάσουν τη σύνδεση µεταξύ της ελληνικής κοινότητας νεοφυών επιχειρήσεων µε τα κέντραεπενδύσεωνκαιυψηλήςτεχνολογί- αςτουPaloAltoκαιταχρηµατοδοτικάκεφά- λαιατουΣανΦρανσίσκο.Τοταξίδιξεκινάει τώρα για όλες τις startups που θέλουν να διεκδικήσουντοµερίδιότουςαπότοµέλλον. Η Ελλάδα πλέον “means business” και για τουςstaruppers»,λέειχαρακτηριστικά. Το«b.s.»παρουσιάζεισήµερατους15 πρόθυµους Ελληνες, µε πλούσια και εν- διαφέρουσα διαδροµή ο καθένας τους, που σχηµάτισαν αυτή τη συµµαχία. EAM ΤΗΣ SILICON VALLEY οικοσύστηµα των νεοφυών επιχειρήσεων µε τον τόπο που θεωρείται «η καρδιά των εξελίξεων στον τεχνολογικό τοµέα» Ευάγγελος Σιµούδης Από τους πρώτους venture capitalists του ΑΙ Θεωρείται ένας από τουςπλέονέµπειρους Ελληνες venture capitalists µε µακρά πορεία. Με καριέρα στο γνωστό private equity fund Apax και αργότεραστηνTrident Capital,οκ.Ευάγγελος Σιµούδηςαπότο2010 ηγείται της εταιρείας διαχείρισης venture capitalfunds,Synapse Partners,συµπληρώ- νονταςπλέονµια20ετία στοκοµµάτιτωνεπενδύσεων.Πριναπότηνκαριέρατουστις επενδύσεις διατέλεσε στέλεχος αρκετών επιχειρήσεων, µε- ταξύαυτώνκαιCEOδύοstartups.Επίσης,ήτανέναςαπότους πρώτουςπουειδικεύτηκανκαιδούλεψανπάνωστηνΤεχνη- τή Νοηµοσύνη ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80! Ο ίδιος πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του ελληνικού hub. «Είµαστεαρκετόςκόσµοςπουµπορείναβοηθήσει.Οµωςπρέπει ναγίνειαντιληπτότοεξής:γιανααναπτυχθούνοισχέσειςµεταξύ τουελληνικούοικοσυστήµατοςκαιτουGreekHubοιπροσπάθει- ες πρέπει να είναι διαρκείς. Να υπάρχει µια συνέχεια στη ροή µεταξύΕλλάδαςκαιSiliconValleyκαιναµηνεπαναληφθείαυτό που, δυστυχώς, έχουµε δει αρκετές φορές στην περίπτωση της Ελλάδας,ναατονείξαφνικάτοενδιαφέροντης»,υπογραµµίζει. Αδαµάντιος Νικολόπουλος Αισιοδοξία για τη µεγάλη πρόκληση «Θα είναι µια µεγάλη πρόκλησηγιαόλουςµας. Ολοι θέλουµε να συνει- σφέρουµε σε αυτή την προσπάθεια, το θέµα πλέονείναιτιµπορείνα φέρειοκαθέναςστοτρα- πέζικαιπροπάντωνπώς νασυνεργαστούµεγιατο καλύτερο αποτέλεσµα. Είµαι όµως πολύ αισιό- δοξοςγι’αυτό»,λέειοκ. Αδαµάντιος Νικολό- πουλος, σύµβουλος Στρατηγικών Επενδύ- σεων&ΧρηµατοδότησηςΕργωνΕνέργειαςκαιΥποδοµών,ιδρυτής και CEO της ADN Capital Ventures, Inc. «Πήγα για το πρώτο µου πτυχίο, µηχανικός στο Πανεπιστήµιο Κολούµπια, µε µεταπτυχιακό αργότεραστοΜπέρκλεϊκαιΜΒΑστοNYUSternSchoolofBusiness. ∆ούλεψααρκετάµετοκοµµάτιτωνυποδοµών.ΕζησαστηΝέαΥόρκη για οκτώ χρόνια, µετά Ελβετία για δύο χρόνια, γιατί µε µετέφερε η εταιρείαµουώστεναστήσωτηνέδρατουτµήµατοςόπουεργαζόµουν εκεί. Επέστρεψα Νέα Υόρκη, κάποια στιγµή το ’92-’93 γύρισα στην Αθήνα,αλλάµετάέφυγαγια12χρόνιαστοΛονδίνο,όπουεργάστηκα γιατηUBSωςεπικεφαλήςτηςστοκοµµάτιτωνυποδοµώνµεταφορών. Απότο2007ξεκίνησατηνADNCapitalVenturesκαιήµουνεπισκέπτης καθηγητήςστοΣτάνφορντ»,λέειοκ.Νικολόπουλος.Τότε,απότη θέσητουεπενδυτή,ήτανκαιηπρώτητουεπαφήµετιςαρχικές προσπάθειεςναδηµιουργηθείελληνικόοικοσύστηµα. Μαρίλη Νίκα Ειδική στην Τεχνητή Νοηµοσύνη και τo Metaverse Αρωγόςστηνπροσπάθεια τουGreekHubείναικαι η δρ Μαρίλη Νίκα, η οποίαέπειτααπόκάποια χρόνια σταδιοδροµίας στο Τµήµα Τεχνητής ΝοηµοσύνηςτηςGoogle έχειµεταπηδήσειστον όµιλοΜeta,δουλεύοντας µετηνοµάδατηςπάνω σταavatarsτουMetaverse. «Το Metaverse είναι η φυσικήεξέλιξητου∆ια- δικτύου», λέει η κυρία Νίκα,ηοποίαέχειλάβει σειράδιακρίσεων,όπωςΓυναίκατηςΧρονιάςγιατο2018.Σπούδα- σεστοΠανεπιστήµιοΠειραιάκαιακολούθησαντοµεταπτυχιακό καιτοδιδακτορικότηςστοImperialCollegeστοΛονδίνο.Κατάτη διάρκειατουτελευταίουείχεξεκινήσειπρακτικήάσκησηστηΜeta καιαργότεραήρθεηπρόσληψηστηνGoogleτουΛονδίνουστο ΤµήµαΤεχνητήςΝοηµοσύνης.Μεταφέρθηκεστακεντρικάγραφεία στηνΚαλιφόρνιακαιπλέονέχειεπιστρέψειστηΜeta. «ΤοSiliconValleyGreekHubστοοποίοέχωτηµεγάληχαράναείµαι ένααπόταιδρυτικάµέληέχειωςσκοπόναδιασυνδέσειτηSiliconValley µετοελληνικόοικοσύστηµατεχνολογίαςκαικαινοτοµίας.Στόχοςµας είναιναυποστηρίξουµεκαιναδηµιουργήσουµεσυνέργειεςµεΕλλη- νεςπουβρίσκονταιστηνΕλλάδακαιτοεξωτερικόκαιτουςενδιαφέρουν ηκαινοτοµία,ηεπιχειρηµατικότητακαιητεχνολογία»,αναφέρει.
  4. 6 / Π Ρ Ω Τ Ο Θ Ε Μ Α / Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 2 0 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 2 protothema.gr newmoney.gr business stories Κώστας Σπανός Καινοτοµία και πανεπιστήµια Ερευνα, ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητα πηγαίνουν µαζί. Και αυτόαποτελείσηµαίατωναµερικανικώνπα- νεπιστηµίων, όπου εξακολουθεί να γεννάται τοµεγαλύτεροµέροςτηςκαινοτοµίας.Κάτιπου γνωρίζειπολύκαλάοκ.ΚώσταςΣπανός,δια- κεκριµένοςκαθηγητήςΗλεκτρολόγωνΜηχα- νικώνκαιΕπιστηµώνΥπολογιστώνκαιδιευθυ- ντής του Κέντρου Ερευνας Πληροφορικής (CITRIS) στο Μπέρκλεϊ, έναν από τους δύο µεγάλους πανεπιστηµιακούς πυλώνες στη SiliconValley.ΤοεισιτήριότουγιατιςΗΠΑκαι τιςµεταπτυχιακέςσπουδέςπουτελικάοδήγη- σανσεµιαλαµπρήακαδηµαϊκήκαριέρα,όπως θυµάται, ήταν το πτυχίο του στο Εθνικό Με- τσόβιοΠολυτεχνείοπριναπό40χρόνια. Η εµπειρία του σε AI, IoT, Data Analytics, Modeling και Machine Learning µε ευρείες εφαρµογές σε τεχνολογίες ηµιαγωγών και cyber-physical συστήµατα τον οδήγησε να παράγειπερισσότερεςαπό300δηµοσιεύσεις και15πατέντες.«Οληαυτήηδουλειάγίνεταισε συνεργασία µε την επιχειρηµατική σκηνή και άραµετουσιώνονταιπολύγρήγορασεεµπορικές προσπάθειες»,σηµειώνει. «Αυτό λοιπόν που επιδιώκουµε να κάνουµε µετοGreekHubείναιναπεράσουµεαυτότοµά- θηµαστηνΕλλάδα.Οτιδηλαδήητεχνολογίαπου παράγεται στα πανεπιστήµια µπορεί να γίνει επιχειρηµατικήπροσπάθειαµετηνκατάλληλη υποστήριξη. Και φυσικά να µάθεις γρήγορα αν αυτό θα έχει επιτυχία ή όχι. Το δυναµικό στην Ελλάδα υπάρχει, διαθέτει πολλή ενέργεια και παρόλοπουτοοικοσύστηµαείναιπιοσυντηρη- τικό, θέλουµε να µεταφέρουµε ιδέες και να δώ- σουµε περισσότερες ευκαιρίες. Ενα χαρακτηρι- στικόπαράδειγµαείναιτοοικοσύστηµαπουέχει δηµιουργηθείπέριξτουΠανεπιστηµίουτηςΠάτρας πάνωστοντοµέα τηςασύρµατηςπληροφορικής. Αυτόδενέγινετυχαία,αλλάδιότιυπήρξανΕλλη- νες επιχειρηµατίες µε ένα πολύ πετυχηµένο προηγούµενοεδώ,τηςγενιάςµου,πουβοήθησαν στηνοικοδόµησήτου». Γιάννης Κατσαβουνίδης Από το όνειρο της επιστροφής στη Μeta Ιδιαίτερα θετικός για τις δυνατότητες που µπορείναέχειτοGreekhubωςπύληεισό- δου και διασύνδεσης του ελληνικού οικο- συστήµατος µε τη Silicon Valley είναι ο κ. ΓιάννηςΚατσαβουνίδης.Μετάτιςσπουδές του ως ηλεκτρολόγος µηχανικός στη Θεσ- σαλονίκη στις αρχές της δεκαετίας του ’90 πήρετονδρόµοτηςξενιτιάςγιαµεταπτυχι- ακέςσπουδέςστοUCLAµεεξειδίκευσηστις υποδοµέςβίντεο.Σήµεραείναιυπεύθυνος τηςοµάδαςVideoInfrastructureτουοµίλου Μeta (Facebook, Messenger, Instagram). Υπεύθυνοςτηςτεχνικήςοµάδαςδηλαδήπου δίνει όλα όσα χρειάζεται ο όµιλος για την επεξεργασία των βίντεο που ανεβάζουν οι χρήστεςτωνπλατφορµώντου.«Φανταστεί- τε πως όλα πρέπει να αυτοµατοποιηθούν για δισεκατοµµύρια βίντεο, για δισεκατοµµύρια χρήστες,στηνκαλύτερηδυνατήποιότητακαι αυτά να µοιραστούν σε όλο τον πλανήτη. Αυτή την ευθύνη έχουµε εµείς. Ουσιαστικά επιβλέπωό,τιγίνεταιστοκοµµάτιτηςποιότη- ταςτωνβίντεοκαιπώςαυτόµπορείναεπιτευ- χθείχωρίςναξοδέψειςεκατοµµύριαwattsστα DataCentersτηςΜetaτόσογιαλειτουργικούς όσοκαιγιαπεριβαλλοντικούςλόγους»,εξηγεί. Πριν από τον όµιλο που ίδρυσε ο Μαρκ Ζάκερµπεργκ, ο κ. Κατσαβουνίδης εργα- ζόταν για τη Νetflix ως Senior Research Scientist.ΑνκαιγύρισεστηνΕλλάδατο2007 γιαναακολουθήσειµιαακαδηµαϊκήκαριέ- ρα, έπειτα από οκτώ χρόνια στον Βόλο τε- λικά πήρε και πάλι τον δρόµο της ξενιτιάς, όταν πλέον η κρίση κορυφωνόταν στη χώρα.«Ητανµιααπόφασηζωήςναεπιστρέψω. Αφησαπίσωτότεµιακαλήθέση,στηναιχµή της τεχνολογίας και µε καλά λεφτά γιατί ήθελαναεπιστρέψω.∆υστυχώς,οισυνθήκες µέσα στην κρίση ήταν ιδιαίτερα δυσχερείς. Φυσικάταλεφτάτουµισθούήτανπολύλίγα, αλλάτοχειρότεροήτανότιδενυπήρχεχρόνος για έρευνα. Και αυτό δεν το άντεχα». Νίκος Μπονάτσος Η νέα γενιά των venture capitalists ΑπότησχετικάνέαγενιάτωνΕλλήνωνventure capitalists µε καριέρα στο εξωτερικό είναι ο κ. Νίκος Μπονάτσος, εταίρος και διευ- θύνων σύµβουλος στην General Catalyst, µια εταιρεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων πουδιαχειρίζεταιπερίπου5δισ.δολάριασε επενδύσεις!Μάλισταοίδιοςµεθόδευσεκαι δύο επενδύσεις σε ελληνικές startups στις οποίες,όπωςλέει,βλέπειπροοπτική.«Εφυ- γατο2007απότηνΕλλάδα,µετάτηναποφοί- τησή µου από το ΕΜΠ, ξεκινώντας για µετα- πτυχιακέςσπουδέςκαιφτάνονταςωςσήµερα, που πλέον έχω χτίσει µια καριέρα σε αυτό το αντικείµενο»,λέειοκ.Μπονάτσος,οοποίος µετακινείταισυνήθωςµεταξύΣανΦρανσίσκο, πουείναιηβάσητου,καιΝέαςΥόρκης,που έχει επίσης γραφεία η General Catalyst. Σε αυτή την εταιρεία που θεωρείται από τα µεγάλαventurecapitalsστιςΗΠΑβρίσκεται εδώ και 12 χρόνια. «Αρχικά ως associate µε ευθύνη να βρίσκω ιδρυτές µε καλές ιδέες για ναπαρουσιάζωστηνεπενδυτικήεπιτροπήκαι πέντε χρόνια µετά ως partner», διευκρινίζει. Πριν από την ένταξή του στην General Catalyst, παρακολούθησε σπουδές στο ΠανεπιστήµιοτουΣτάνφορντωςυπότροφος Fulbright, αποκτώντας µεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Επιστήµης και Μηχανικής. Εχει σπουδάσει σε πολλές χώρες κερδίζοντας επιπλέονπτυχίαστηΜηχανικήΚατασκευ- ής & ∆ιοίκηση και στην Ηλεκτρολογία & Επιστήµη Υπολογιστών και εργάστηκε ως µέλοςτηςοµάδαςΕρευνας&Ανάπτυξηςγια τη Yokogawa Electric Corporation στην Ια- πωνία. Για τον ίδιο, το Silicon Valley Greek Hub µπορεί να προσφέρει πρωτίστως κα- λύτερηδικτύωσηστοελληνικόοικοσύστη- µα. «Αναπτύσσεται, έχει επιτυχίες, όµως χρειάζεταινααποκτήσειµιασταθερήπαρου- σίακαιένανσυνδετικόκρίκοστηSiliconValley». Aλεξ Παπαλεξόπουλος Το «µυαλό» του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας Σταελληνικάπράγµαταείναιίσωςηπιοανα- γνωρίσιµηφυσιογνωµία,καθώςτατελευταία δέκακαικάτιχρόνιαέχειυπάρξεισύµβουλος όλων των ελληνικών κυβερνήσεων για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Ο κ. Αλεξ Παπαλεξόπουλος, ιδρυτής και επικε- φαλήςτηςαµερικανικήςECCOInternational, θεωρείταιεκτωνβασικώναρχιτεκτόνωντου ελληνικούΧρηµατιστηρίουΕνέργειας.Μετην εταιρεία του έχει συµβουλεύσει πολλές κυ- βερνήσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες στηνΕυρώπη.Τώρα,µέσααπότοGreekHub θέλειναδηµιουργήσειακόµαπερισσότερους δεσµούςµεταελληνικάτεκταινόµενακαινα βοηθήσει οποιαδήποτε προσπάθεια αφορά ταπέριξτηςενέργειας.«Αυτήείναιηεξειδίκευ- σή µου και θέλω να βοηθήσω κι εγώ νέες προ- σπάθειες. Ταλέντο υπάρχει, νοµίζω ότι µπορεί να γίνει σοβαρή δουλειά και να υπάρξουν και συνεργασίες»,λέει.Οίδιος,πέρααπότηνECCO International, ασχολείται ενεργά και µε τη νεοφυήεπιχειρηµατικότητα.Είναιεπενδυτής σεcleantechstartups,όπωςτηZomeEnergy Company,τηςοποίαςµάλισταέχειτηδιοίκη- ση.Ηενλόγωεταιρείααναπτύσσειµιαπλατ- φόρµαµέσωτηςοποίαςµπορείναγίνειδια- χείριση και κεφαλαιοποίηση της ενέργειας που θα παράγουν τα «έξυπνα κτίρια». «Αυτό είναι το µέλλον. Θα δείτε ότι θα γίνεται πλέον εµπόριο ενέργειας µεταξύ κτιρίων», λέει ο κ. Παπαλεξόπουλος. Τελείωσε αριστούχος το ΤµήµαΗλεκτρολόγωνΜηχανικώνκαιΜηχα- νικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείοκαιαµέσωςµετάακολούθησαν τοµάστερκαιτοδιδακτορικότουστοGeorgia InstituteofTechnologyστηνΑτλάντα.Επίσης, έχει εργαστεί ως διευθυντής Ερευνας και ανάπτυξηςστηνPG&E(∆ΕΗτηςΚαλιφόρνιας) και από το 1998 είναι πρόεδρος και ιδρυτής τηςECCOInternational. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ HU
Publicité