Clients-Agencies Partnership Survey, Bulgaria 2019

the other half
the other halfthe other half
Април2019
БАРОМЕТЪР
НА
ПАРТНЬОРСТВОТОМЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ АГЕНЦИИ И ТЕХНИТЕ КЛИЕНТИ
ВЪВЕДЕНИЕ:
Светът на маркетинговите комуникации от години се намира в състояние на
постоянна, дълбока трансформация.
Новите технологии и социалните медии донесоха сериозни промени в начина на
живот и поведението на хората. Тези промени са особено видими по отношение на
ключови за маркетинга и рекламата фактори като медийна консумация и
формиране на решение за покупка.
Как се отразява всичко това на съвместната работа на маркетинг екипите и
рекламните агенции?
Решихме да потърсим емпирично отговора на този въпрос, чрез първото по рода си
представително проучване на партньорството между агенции и клиенти в България.
Резултатите категорично показват необходимостта от задълбочен диалог и
конкретни действия, с които тези две взаимосвързани индустрии заедно да
потърсят решение на общите предизвикателства.
ИЗСЛЕДВАНЕТО
НАКРАТКО:
Методът: количествено онлайн изследване
Участниците:
• 136 представители на агенции
• 108 представители на маркетинг компании
Представени са всички йерархични нива – от собственици и управители до
стартови позиции
Изследвани са български и международни компании от всички основни типове и
размер, представени на Българския пазар.
Период на провеждане: Януари-Март 2019г
ЗА НАС:
Blue Point e компания за маркетингови
изследвания и консултации, търсеща
отговори на конкретни управленски
въпроси и предлагаща решения в
контекста на пазарната реалност.
https://bluepoint.bg
the other half е консултантска компания
с фокус в областта на стратегическите
комуникации и изграждането на
брандове, готови да посрещнат
променените изисквания
на хората и пазара.
https://theotherhalf.co
EXECUTIVE
SUMMARY
Компаниите и агенциите са наясно с
важността на доброто партньорство помежду
им. И двете страни са единодушни, че
продуктивната съвместна работа е пътят към
създаването на кампании, които докосват
хората и водят до постигане на измерими
бизнес резултати.
Не е изненадващо, че креативността
категорично е оценена и от двете страни като
основата, върху която се гради успешното
партньорство между агенция и клиент.
Що се отнася до степенуването на останалите
най-важни фактори обаче, двете страни не са
единодушни:
Задълбоченото познаване на пазара и бизнеса,
както и предоставянето на стратегически
обосновани препоръки са оценени значително
по-високо като ключови фактори от
анкетираните представители на компаниите,
отколкото от агенциите.
Представителите на агенциите на свой ред
оценяват важността на личното отношение и
подход към клиента значително по-високо,
отколкото техните клиенти.
Освен креативността, агенциите посочват като
свое второ основно ключово предимство
стратегическото мислене. По този критерий
обаче агенциите са значително по-ниско
оценени от клиентите си.
Ясно видим е сериозния интерес на
клиентите към предложения, които по ясен
и проследим начин работят за постигането
на целите на компанията - както и към
нови, по-добри начини за измерване на
ефективността на бранд активностите.
Агенциите обаче масово посочват като
основни проблеми в работата си това, че
получават неясни или нереалистични
спрямо наличния бюджет цели, честа
промяна на целите в движение, както и
липсата на партньорско отношение,
консервативно мислене и недооценяване на
смелите идеи.
Подобни разминавания са прекалено сериозни,
за да бъдат пренебрегвани. Оставени без
реакция, те водят до задълбочаващи се
проблеми, неудовлетворение от съвместната
работа, напрежение и като естествен завършек –
раздяла и постоянен цикъл от конкурси за
избор на партньор, от който и двете страни
губят.
Желание за промяна и подобряване на
взаимодействието са налице – показва го и
самата ангажираност на агенции и компании в
този проект.
От подобряването на партньорството и двете
страни ще спечелят.
КЛЮЧОВИ
РЕЗУЛТАТИ
И ИЗВОДИ
Връзката клиенти - агенции в една дума:
според клиентитеспоред агенциите
Ако клиенти и агенции
трябваше да посочат статуса
на връзката си във Facebook,
вероятно щяха да напишат
„it’s complicated”.
Представените Wordcloud-
визуализации илюстрират
най-честите асоциации сред
двете изследвани групи.
Колкото по-голяма е дадена
дума, толкова по-често тя е
посочена от респондентите
като спонтанен отговор.
Какво искат
клиентите:
И двете страни са единодушни,
че креативността е ключовото
и най-важно изискване, на
която една агенция трябва да
отговаря, а спазването на
сроковете е второто по
важност. Що се отнася до
останалите приоритети, двете
страни в партньорството имат
сериозни разминавания.
Според агенциите:
Личен подход
към клиента
Клиентите
поставят този
фактор на
последната
(девета)
позиция
41.2% 48.3%
Според клиентите:
Задълбочено познаване
на пазара и бизнеса на
клиента
Агенциите
класират
този фактор
на 5-то място
Основните предимства на българските агенции
според самите тях:
1.5
17.6
19.9
22.8
27.9
35.3
41.9
44.1
45.6
50.0
57.4Креативност
Стратегическо мислене
Индивидуален подход към клиентите
Съответствие на предложенията с визията и целите
на компаниите, за които работим
Общото ниво на компетентност
Разбиране на пазара
Ориентация към бизнес резултати
Познания на потребителите
Проактивно поведение
Оптимална цена за това,
което предлагаме като продукт
Друго
4.82
5.01
5.04
5.40
5.40
5.66
5.79
5.84
5.90
6.15
6.34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Съответствие на предложенията с визията и целите
на нашата компания
Как клиентите оценяват агенците:
Креативност
Стратегическо мислене
Индивидуален подход към клиентите
Общото ниво на компетентност
Разбиране на пазара
Ориентация към бизнес резултати
Разбиране на потребителите
Проактивно поведение
Съответствие на цената с предложения продукт
Общото ниво на иновативност
на предлаганите идеи
Най-честите проблеми според агенциите:
Отговорите на агенциите в своята
съвкупност очертават три основни
проблемни зони:
1) недостатъчна инвестиция спрямо
очакваните резултати
2) недобро целеполагане
3) начинът, по който смелите идеи
биват посрещани
Тези три теми са свързани и зависят
една от друга: постигането на
по-високи резултати е пряко свързано
с дефинирането на ясни, амбициозни
(но реалистични спрямо контекста)
цели и готовност за нестандартни
решения.
33.8
47.1
49.3
51.5
68.4
Нисък бюджет за планираните
дейности
Липса на ясно дефинирани цели
от страна на клиента
Поставяне на нереалистични
цели и очаквания
Консервативност спрямо по-нестандартни
и смели идеи
Отхвърляне от страна на компанията на
предложените идеи без аргументи
Най-честите проблеми според клиентите:
Компаниите от своя страна
посочват сред основните
проблемни зони теми като
дългосрочна, стратегически
обоснована визия на
предлаганите идеи, както и
необходимостта от по-добри
начини за измерване на
ефективността
и постигнатите резултати.
41.6
43.8
47.2
48.3
52.8
Липса на дългосрочна визия на
предлаганите идеи / продукти
Недобро управление на
времето, неспазване на срокове
Недостатъчна стратегическа
обоснованост на предложенията
Невъзможност за отчитане на реалните
резултати от дейността на агенцията
Липса на иновативност на
идеите / продуктите
Основните препоръки на aгенциите
към клиентите:
16.2
17.6
19.1
37.5
Кратки и ясни цели
Да се отнасят с агенциите като партньори
Да са отворени към нови идеи и съвети
Да имат доверие на агенциите
Основните препоръки на клиентите
към агенциите:
16.9
22.5
38.2
Да познават пазара/бизнеса
Задълбочено да се запознаят с бизнеса на клиента
Да вникват в дълбочина в целите/заданието
ВЗАИМОВРЪЗКИ
Понякога
Редовно
14.6%
Цели / Резултати
83.1%
3.7%
75.0%
19.1%
70.8%
30.1%
63.3%
Клиенти Агенции
Връзката между факторите
промяна в заданието –
незадоволителни резултати е
повече от очевидна, затова и
те трябва да бъдат обсъждани
заедно. Притеснителен е
факта, че и двете страни са
единодушни, че промените
на заданието в движение,
както и незадоволителните
резултати не са рядкост, а
масово явление.
Колко често се стига до
незадоволителен
краен резултат от
съвместната работа?
Колко често се случват
промени в
предварително
поставените цели?
Клиенти Агенции
Клиентите посочват спазването
на сроковете като основен
проблем, който често води до
нагнетяване на отношенията.
Спазването на сроковете
обаче изисква добро начално
планиране и целеполагане.
Всяка промяна в параметрите
на проекта неминуемо води до
нужда от допълнително време
за реализация (освен това има и
пряко отражение върху
мотивацията на екипа).
Добри
Задания,
ясни цели,
без промени
в движение
Спазване
на
сроковете
Ясни
задания и цели,
без промени в
движение
За да бъдат агенциите ангажирани с
резултатите на своите клиенти, те
трябва да имат усещането, че са в
позиция на ценен и уважаван
партньор.
Изграждането на едно партньорство
изисква време за изграждане и няма
как да бъде постигнато в контекста на
работа на парче.
Необходимите стъпки от двете
страни са силно зависими една от
друга: ангажираността идва с
партньорското отношение, за
което е необходимо доверие,
което пък изисква време за
изграждане.
Партньорско
отношение,
доверие
Ангажираност
с бизнес
резултатите
Постигането на високи
спрямо рекламната
инвестиция резултати
задължително минава през
смели, неконвенционални
решения.
За тях e е необходимa висока
доза доверие и усещане за
партньорство.
Получава се омагьосан кръг, от
който двете страни трябва да
потърсят изход заедно.
Високи
резултати
Смели
решения
Ясно декларирано е желанието на
клиентите да получават
предложения, базирани на
дългосрочна визия за развитието
на техния бранд и постигането на
поставените бизнес цели.
От друга страна, за изграждането
и развитието на дългосрочна
визия е необходима
дългосрочност и по отношение
на ангажимента на агенцията с
развитието на бранда.
Дългосрочна визия
Срок на договора /
продължителност
на партньорството
НАШИТЕ
ПРЕПОРЪКИ
Агенциите трябва да поставят по-голям
акцент върху вникването в същността на
бизнеса и пазара на своите клиенти, както
и върху развиване на стратегическо
мислене на екипите си. Една от възможните
мерки в тази посока е предефинирането на
ролята на т.нар. „акаунти“ в процеса.
Компаниите трябва по-ясно да дефинират
параметрите на заданието и конкретните,
реалистични цели, които се очаква да
бъдат постигнати в рамките на наличната
за проекта бюджетна рамка и пазарната
реалност, както и да подобрят процеса на
въвличане на агенцията в бизнес логиката и
процесите си.
И двете страни трябва активно да потърсят нови
начини за проследяване и измерване на
ефекта от рекламните кампании, доказвайки
по този начин силата на маркетинговите
комуникации.
Доверието и партньорското отношение
между двете страни трябва да бъдат не
просто декларирани, а и демонстрирани в
съвместната работа.
От една страна, това означава ясен и измерим
ангажимент към бизнес целите на клиентите
от страна на агенциите. От друга – гарантиране
на достатъчна свобода и значима роля на
агенциите по отношение на избора на подход и
на конкретни комуникационни решения.
КОНТАКТИ:
Юлиан Добрев
Managing Director and Head of Analysis
julian.dobrev@bluepoint.bg
https://bluepoint.bg
Георги Гавазов
Managing Director
gavazov@theotherhalf.co
https://theotherhalf.co
Март2019
APPENDIX:
ПЪЛНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ
Профил
Агенции
Тип на агенцията
Агенции (n=136)
Каква е заеманата от Вас позиция в
агенцията, която представлявате?(%)
С колко клиента работите в момента, без
значение от сферата им на дейност? (%)
14.0
2.2
3.7
5.1
6.6
7.4
7.4
7.4
8.1
8.1
8.1
8.8
13.2
Друго
Изпълнителен директор
Медиен директор/мениджър
Арт директор
PR мениджър
Стратегическо планиране
Собственик
Акаунт мениджър
Творчески директор
Графичен дизайнер
Копирайтър
Управляващ директор
Акаунт директор
4.4
11.8
28.7
38.2
16.9
Без отговор
Повече от 20 клиента
Между 10-20 клиента
Между 5-10 клиента
По-малко от 5 клиента
Тип на агенцията
Агенции (n=136)
Агенцията, която представлявате е: (%) Агенцията е: (%)
7.4
0.7
7.4
8.1
8.8
13.2
54.4
Друг тип агенция
BTL агенция
Медийна агенция
Пълно обслувжане
Дигитална агенция
ПР агенция
Творческа/криейтив агенция
30.1
31.6
38.2
Самостоятелна/
специализирана
агенция
Част от българска
комуникационна
група
Част от чуждестранна
комуникационна
група
Опит в сферата на рекламата/маркетинга
Агенции (n=136)
От колко време работите в областта на рекламата/маркетинга? (%)
19.9
21.3
22.1
36.8
Над 15 години
От 11 до 15 години
От 6 до 10 години
От 1 до 5 години
Предимства на агенцията
Агенции (n=136)
Кои според Вас са най-важните и основни 2-3 предимства на Вашата агенция? (%)
1.5
17.6
19.9
22.8
27.9
35.3
41.9
44.1
45.6
50.0
57.4
Друго
Оптимална цена за това, което предлагаме като продукт
Проактивно поведение
Познания на потребителите
Ориентация към бизнес резултати
Разбиране на пазара
Общото ниво на компетентност
Съответствие на предложенията с визията и целите на…
Индивидуален подход към клиентите
Стратегическо мислене
Креативност
Профил
Компании
Работа с агенции
Компании (n=108)
В рамките на Вашите служебни отговорности (Вашата работа), Вие лично работите ли под някаква форма с
комуникационни агенции? (%)
13.5
86.5
Да, от време не време
Да, редовно
Работа с агенции
Компании (n=108)
Каква е заеманата от Вас позиция в компанията, която представлявате?(%)
9.0
3.4
33.7
53.9
Друго
Управляващ / Изпълнителен директор
Ръководя маркетинг екипа
Част съм от маркетинг екипа
Опит с различни агенции
Компании (n=108)
11.2
11.2
18.0
29.2
30.3
Всеки път е различно
Обикновено използваме услугите на агенции, част от българска
комуникационна група
Обикновено използваме услугите на агенции, част от чуждестранна
комуникационна група
Обикновено използваме специализирани агенции за различните
комуникационни дейности
Използваме както услугите на комуникационна група, така и услуги на
специализирани агенции
Кое от следните се отнася до вас? (%)
Опит с различни агенции
Компании (n=108)
3.4
51.7
25.8
19.1
С нито една
Три и повече
Две
Една
Към момента с колко агенции работите ? (%)
Честота на работа с различни агенции
Компании (n=108)
През последните 1-2 години, колко често сте използвали услугите на следните типове агенции в сферата
на комуникациите? (%)
19.1
25.8
34.8
66.3
67.4
68.5
9.0
11.2
23.6
15.7
15.7
13.5
38.2
36.0
28.1
10.1
10.1
16.9
33.7
27.0
13.5
7.9
6.7
1.1
Друг тип агенция
ПР агенции
BTL агенции
Медийни агенции
Дигитални агенции
Творчески/криейтив агенции
Работя постоянно (договор за обслужване) Работя на проектна база (4-5 пъти в годината)
Работя на проектна база (по-рядко от 3 в годината) Не сме използвали досега
Сфера на дейност
Компании (n=108)
Бихте ли посочили в каква сфера оперира Вашата компания? (%)
6.7
12.4
2.2
2.2
2.2
4.5
4.5
4.5
4.5
6.7
7.9
11.2
30.3
Без отговор
Друго
Фармация
Алкохолни напитки
Производство и търговия
Недвижима собственост
Банкиране
Търговия
Телекомуникации
Хранително-вкусова…
Автомобилна индустрия
Финанси
Бързооборотни стоки
• Логистика
• Култура
• Независима нестопанска
институция
• Неправителствен финансов
сектор
• Инвестиционна строителна
компания
• Млечен бранш
• DIY верига магазини
• Уреди/Техника за дома
• Образователни продукти и
продукти за свободното
време
• Застраховане
• Електроника
Сътрудничество
между двете
страни
1.5
8.8
1.5
1.5
1.5
1.5
2.2
2.2
2.2
2.9
2.9
3.7
4.4
4.4
4.4
7.4
8.1
8.8
10.3
19.9
Без отговор/Не знам
Друго
Различно
Недоверие
Комуникация
Доказване
Обслужване
Интересно
Приятно
Професионално
Неприятно/Негативно
Успешна/Ползотворна
Объркващо/Хаотично
Доверие
Непостоянно
Борба/Предизвикателство
Добро
Динамично
Сложно/Трудно
Партньорство
Сътрудничеството с компаниите
Агенции (n=136)
Ако трябва да опишете с една дума сътрудничеството с компаниите, с които работите, коя ще бъде тя? (%)
(спонтанни отговори)
• Корпорации
• Респект
• Полезно
• Търпение
• Ефективност
• Коректно
• Имагинерно
• Квазипрофесионално
• Управление на очакванията
• Краен срок
• Консултанти
18.0
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
3.4
3.4
3.4
4.5
4.5
6.7
9.0
10.1
12.4
13.5
Друго
Ефективност
Неприятно/Негативно
Бавно/Тромаво
Незадоволително
Недоразумения/Разминаване
Професионално
Доверие
Вдъхновяващо
Динамично
Успешна/Ползотворна
Непостоянно
Сложно/Трудно
Борба/Предизвикателство
Партньорство
Добро
Сътрудничеството с агенциите
Компании (n=108)
Ако трябва да опишете с една дума сътрудничеството с рекламните агенции у нас, коя ще бъде тя? (%)
(спонтанни отговори)
• Reminders
• Объркващо/Хаотично
• Полезно
• Търпение
• Недоверие
• Комуникация
• Доказване
• Коректно
• Гъвкаво
• Конкурс
• Посредствено
• Вендинг
• Подобряващо се
• Компромис
Основни изисквания към компании/агенции
Кои според Вас са онези 2-3 най-важни аспекта, на които държат компаниите при работа с агенция като Вашата? (%)
Кои са онези 2-3 най-важни аспекта от работата с една рекламна агенция? (%)
6.6
41.2
27.9
32.4
30.9
32.4
39.0
36.0
55.1
65.4
0
36.0
39.3
39.3
41.6
42.7
46.1
48.3
66.3
66.3
Друго
Личен подход към клиента
Съответствие на цената с това, което реално се предлага
Възможност за отчитане на реалните резултати от съвместната работа
Двупосочна постоянна комуникация
Наличие на проактивност от страна на агенцията
Предоставяне на стратегически препоръки
Задълбочено познание за пазара и бизнеса на клиента
Спазване на предварително заложените срокове
Креативност, предоставяне на иновативни подходи и решения
Компании
Агенции
Изисквания спрямо заданията
Когато работят с клиенти, агенциите според Вас трябва: (%)
8.8
89.7
1.5
6.7
89.9
3.4
Да предлагат изцяло нови идеи и подходи, дори и
те да се различават от първоначалното задание на
клиента
Да се придържат към заданието на клиента, но да
бъдат проактивни в предлагането на тяхното
виждане по зададения казус
Да се придържат строго към заданието на клиента и
да го изпълняват точно
Компании
Агенции
Срещани проблеми при работа с компании
Вие лично, с кои от следните проблеми се сблъсквате най-често при работата с клиентите? (%)
Агенции (n=136)
4.4
8.1
12.5
14.7
25.0
28.7
33.8
47.1
49.3
51.5
68.4
Друго
Конфликт между членове на екипите на двете страни
Липса на прозрачна комуникация
Честа смяна на екипите
Неясно поставени отговорности
Липса на доверие между страните
Отхвърляне от страна на компанията на предложените идеи без аргументи
Консервативност спрямо по-нестандартни и смели идеи
Поставяне на нереалистични цели и очаквания
Липса на ясно дефинирани цели от страна на клиента
Нисък бюджет за планираните дейности
Срещани проблеми при работа с агенции
Вие лично, с кои от следните проблеми се сблъсквате най-често при работата с рекламни агенции? (%)
Компании (n=108)
2.2
1.1
5.6
11.2
11.2
12.4
29.2
32.6
36.0
41.6
43.8
47.2
48.3
52.8
Не сме се сблъсквали с проблеми
Друго
Липса на прозрачна комуникация
Липса на доверие
Не достатъчно ясно разпределение на отговорностите
Конфликт между членове на екипите на двете страни
Липса на ясно дефинирани цели или поставяне на нереалистични цели
Честа смяна на екипите
Неоправдано високи цени
Липса на иновативност на идеите/продуктите
Невъзможност за отчитане на реалните резултати от дейността на…
Недостатъчна стратегическа обоснованост на предложенията
Недобро управление на времето, неспазване на срокове
Липса на дългосрочна визия на предлаганите от тях идеи/продукти
Случаи на разминавания
До момента, имало ли е случаи на разминаване между това, което сте предложили/това, което сте искали и това , което
се е случило на практика? (%)
1.5
52.2
46.3
0
61.8
38.2
Не сме имали досега разминавания
Рядко се случва да има разминавания
Почти всеки път има подобни разминавания
Компании
Агенции
Промени в процеса на работа
Колко често при работата с дадена компания, Ви се случва да има: (%)
Агенции (n=136)
Компании (n=108)
14.6
3.7
16.9
5.1
13.5
9.6
20.2
27.9
19.1
30.1
30.3
37.5
83.1
75.0
69.7
71.3
73.0
70.6
75.3
62.5
70.8
63.2
66.3
55.9
2.2
21.3
13.5
23.5
13.5
19.9
4.5
9.6
10.1
6.6
3.4
6.6
Редовно Понякога Никога
Промяна на първоначално
поставените срокове
Промяна на поставените
първоначални цели
Различни разбирания по
зададения казус
Лоша координация между
екипите на агенцията и клиента
Промяна в екипите
Незадоволителен краен резултат
от съвместното сътрудничество
Агенции
Компании
Агенции
Компании
Агенции
Компании
Агенции
Компании
Агенции
Компании
Агенции
Компании
Задължения на агенциите
Кои са онези 2-3 неща, които в най-голяма степен според Вас трябва да изпълняват агенциите? (%)
2.2
5.1
25.0
34.6
44.1
55.1
55.9
89.7
3.4
18.0
44.9
40.4
55.1
43.8
60.7
83.1
Друго
Да предлагат решения за краткосрочна възвращаемост на инвестициите
Да бъдат отговорни към бизнес резултатите на компанията наравно с нея
Да генерират продажби за компаниите
Да анализират пазара и на база информацията да консултират компаниите
Да консултират клиентите
Да спомагат за популяризирането на стоките/услугите на компанията
Да работят за изграждането на работещи дългосрочни предимства за
компанията
Компании
Агенции
5,84
Оценка на агенциите по различни критерии
На база на личния Ви опит и като цяло усещанията Ви за гилдията, как бихте оценили нивото на българските
комуникационни агенции по отношения на:
Компании (n=108)
(Средни стойности)
5,04
5,40
5,79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Много ниско
ниво
Изключително
високо ниво
Креативност
6,34
6,15
Общото ниво на компетентност
5,90
Индивидуален подход към клиентите
Съответствие на цената с предложения продукт
Съответствие на предложенията с визията и целите на нашата компания
Разбиране на потребителите
Общото ниво на иновативност на предлаганите идеи
Разбиране на пазара
Стратегическо мислене
Проактивно поведение
Ориентация към бизнес резултати
5,66
5,40
5,01
4,82
Срещани разминавания с агенциите
Според Вас, с кой тип агенции има най-често разминаване между това, което иска клиентът и това, което предлага
агенцията? (%)
Компании (n=108)
* База: Компании работили със съответния тип агенция
4.8
6.2
6.1
11.7
73.9
Дигитални агенции
ПР агенции
Медийни агенции
BTL агенции
Творчески/криейтив агенции
Причини за разминаване 1/2
В каква степен тези разминавания се дължат на: (%)
Компании (n=108)
13.5
15.7
22.5
22.5
33.7
34.8
56.2
44.9
39.3
44.9
32.6
19.1
22.5
30.3
12.4
11.2
6.7
6.7
5.6
6.7
7.9
2.2
3.4
2.2
2.2
Усещане на компаниите, че плащат повече за това, което получават
реално
Недостатъчно добро ниво на запознатост на агенцията с естеството на
бизнеса на клиента
Липса на решения от страна на агенцията, които да генерират реални
продажби на компанията
Липса на стратегически капацитет
Стремеж на агенциите да продават креативни идеи, а не да решават
конкретни проблеми
В много голяма степен В голяма степен В малка степен В много малка степен Изобщо не се дължат на това
Причини за разминаване 2/2
В каква степен тези разминавания се дължат на: (%)
Компании (n=108)
2.2
7.9
11.2
11.2
12.4
9.0
33.7
43.8
18.0
38.2
29.2
33.7
23.6
39.3
36.0
27.0
16.9
16.9
15.7
7.9
32.6
7.9
4.5
15.7
5.6
Страх от страна на агенцията да сподели вижданията си
Липса на креативен капацитет
Липса на убеденост от наша страна, че това, което предлагат
агенциите ще даде нужните резултати за компанията
Липса на лична ангажираност на агенцията с нас като клиент
Липса на подход за фактическо отчитане на резултати от работата на
агенцията
В много голяма степен В голяма степен В малка степен В много малка степен Изобщо не се дължат на това
Препоръки към
компаниите
Препоръки към компаниите
Какво бихте препоръчали на компаниите у нас, така че да работите по-ефективно заедно? (%)
(спонтанни отговори)
Агенции (n=136)
10.3
3.7
5.1
5.9
7.4
7.4
8.1
8.8
10.3
10.3
11.0
16.2
17.6
19.1
37.5
Нищо/Без отговор
Адекватно заплащане
Повишаване на нивото на компетентност на кадрите
По-дългосрочни цели
Да бъдат по-смели
Агенциите и компаниите са на една страна
Да се запознаят с процесите на работа в агенциите
Квалифизирани кадри/Дългосрочно
Комуникация
Реални срокове
Гъвкави
Кратки и ясни цели
Да се отнасят с агенциите като партньори
Да са отворени към нови идеи и съвети
Да имат доверие на агенциите
“Да имат доверие на агенциите”
1/5
1. Да имат по-голямо доверие в партньорите си. 2. Да
формулират целите си кратко и ясно. 3. Да плащат
адекватно на постигнатите резултати.
Да не забравят, че наемат агенция, за да използват
нейната професионална експертиза. Да се вслушват по-
внимателно в съветите и препоръките на своята агенция.
Да бъдат по-мъдри и да не се водят от максимата "който
плаща, той поръчва музиката". Да гледат на агенцията
си, като на партньор и доверен съветник, а не като на
подизпълнител.
1. Да пишат ясни брифове; 2. Да поставят ясни и
изпълними срокове; 3. Да подхождат с повече
разбиране и доверие към агенцията си като партньор; 4.
Да се отърсят от поведението си към агенцията като към
подизпълнител; Да не заповядват и да не креатират, да
се доверяват повече.
Да са по-гъвкави, да подхождат с доверие към
партньорите си и да са отворени към нови идеи и
модели на работа.
Повече доверие в експертизата и предлаганите решения
от страна на рекламните и медия агенции.
Повече доверие, нестандартни подходи, иновативни
решения и партньорско отношение.
Пожелавам им да си вярват повече, така вероятно ще
вярват повече и на хората, с които работят.
Да изградят доверие и да се вслушват повече в
обслужващата агенция.
“Да имат доверие на агенциите”
2/5
Да вникнат по-дълбоко в причината да се ползва агенция като
нашата - ако имат повече компетенции и могат сами да
свършат работата ни по-качествено и в по-кратък срок от нас,
то би било безсмислено да плащат на хора като нас.
Да се вслушват по-често в консултациите, които им даваме,
като експерти в комуникациите.
Да се доверяват повече на агенциите, с които работят, защото
целта е обща.
Повече доверие и отдаване на свобода, а в последствие
проследяване на резултатите.
Ясни цели повече доверие обвързване на постигането на
резултати с финансовото възнаграждение (и в двете посоки
на скалата- over preforming/low performing).
Повече доверие. По-компетентни маркетингови екипи.
Ясните отговорности и очаквания, водят до доверие и
постигане на по-високи резултати. Партньорството между
двете страни е единствения начин пазара да се развива.
Да се отнасят към агенцията с повече доверие и да се
вслушват повече в съветите и решенията, които предлагаме.
Достатъчно дълги срокове и клиентите да се доверяват на
креативните/рекламните агенции.
Да не подценяват маркетинговите си отдели. била съм и "от
другата страна" и бюджета на маркетинговия отдел беше
огризки от този на сейлса. познай дали успяхме да направим
нещо дългосрочно смислено.
Да се вслушват повече в съветите на агенцията по отношение
на комуникационната си политика и работещите рекламни
идеи и формати.
Да се доверяват повече на агенциите, да не ги приемат
като подпизпълнител, а като партньор.
“Да имат доверие на агенциите”
3/5
Да се доверяват на агенциите и да гледат на тях като на
партньори, а не на изпълнители.
Повече доверие.
Ясно формулирани цели; да имат повече доверие.
Да имат повече доверие в преценката и препоръката на
агенцията.
Да работят в партньорство и да доверяват
стратегическите си планове, за да може агенцията да ги
надгради. Да бъдат по-отдадени на дългосрочно
партньорство и по-гъвкави в изпълняването на
партньорските дейности.
Повече доверие към професионализма на хората в
агенциите.
Да вярват повече в агенцията си.
Да участват по-активно в работата с агенциите, а не да се
оставят изцяло в ръцете им и да чакат.
Още повече доверие!
Доверявайте се на агенциите и бъдете отворени за по-
нестандартни идеи.
Доверие и партньорско отношение, ясно зададени цели
и критерии за отчитане на ефективност на агенциите.
“Да имат доверие на агенциите”
4/5
Да предоставят ясна и цялостна информация за
проблемите, възможностите и предизвикателствата
пред които се изправя бизнеса им и да възприемат
агенциите като свои консултанти, които могат да
генерират полезни, работещи идеи, които да ги отличат
като бранд. Да са отворени за нови подходи, идеи и
препоръки, да са добронамерени към различни идеи,
защото именно различният подход може да донесе по-
голяма добавена стойност.
Повече доверие към колегите в агенциите, с които
работят. Да не се отнасят с тях все едно са изпълнители,
а техни партньори, за да намират заедно решенията,
които ще помогнат на техния бизнес. Хората, които
работят в агенциите, не са слуги, към които могат да се
отнасят пренебрежително, а партньори, които също
искат тяхната компания да успее и да изпълни целите си.
Да са по-отворени към нови, иновативни и смели идеи,
колкото и на пръв поглед да изглеждат като нещо, което
не може да се свърже с марката. Понякога и на по-късен
етап се оказва, че именно тези идеи са печелившите.
Да се доверяват. В това има доза риск. Но ако правят
това, което те мислят за най-добре - така поемат 100%
риск за посредствена комуникация.
Да имат повече доверие не само на агенцията, която
работят, но и на дизайнерите в тях. И да са по-отворени
към нови идеи и иновативни решения от дизайнерска
гледна точка.
Препоръчително е да има малко по-осезаемо взаимно
доверие клиент < => агенция. Когато двете страни
работят в синхрон като екип и за обща цел, добрите
резултати са налице.
Доверие в експертизата на агенцията. Агенцията е
повече партньор и по-малко изпълнител.
Клиентите да се доверят на компетентността на екипите
в комуникационните агенции.
“Да имат доверие на агенциите”
5/5
Да се доверяват повече на агенциите и да не се опитват
да вършат тяхната работа.
Да дават възможност на агенциите да развиват
маркетинг стратегии, които може да се различават от
техните виждания, но всъщност да са работещи, с други
думи, да имат доверие на своята агенция!
Да се доверяват на агенциите, защото в крайна сметка
какъв е иначе смисълът да им плащат?
Да имат повече доверие в избраната от тях агенция и да
бъдат по-смели в комуникационните си кампании.
Да имат повече доверие на агенциите си, защото те са
специалисти в своята област и целта им е да помага на
клиента по всякакъв начин!
“Да са отворени към нови идеи и съвети ”
1/2
Бъдете по-смели и давайте възможност на криейтив
агенциите да споделят с вас дори и най-щурите си идеи.
Да бъдат по-широко скроени и отворени към
предложения. Да осъзнаят, че нашата цел е да направим
нещо добро, ефективно и запомнящо се, но не на всяка
цена.
Да приемат агенциите като партньор и съветник и да са
отворени да дискутират идеи и решения за подобряване
на бизнеса им.
Да са отворени към новостите и да имат смелостта да
ходят по неутъпкани пътеки. Да бъдат отворени и да
споделят откровено порблемите си. Да имат по-широк
поглед към света.
Respect your agency, Love the team that works for you,
Dare to challenge the market.
Индивидуално отношение към клиентите и иновативно
мислене.
По-голяма концентрация върху пазарните нужди на
клиентите и фокус върху създаването на нестандартни
кампании, които да надграждат създадения стандарт в
индустрията.
Да не работят за нито един клиент само за престиж и
портфолио.
Да бъдат по - смели и да пробват новите предложения,
които идват от агенциите - все пак нали затова са си
доверили бизнеса.
Да бъдат смели, да приемат нестандартните решения и
да мислят out of the box..
“Да са отворени към нови идеи и съвети ”
2/2
Да дефинират заедно ясни цели на съвместната си
работа, да бъдат еднакво отговорни към постигането им
и да се уважават в процеса.
Да се откажат от прекалената си пунктоалност и
правилата от дебелите книги, да се научат да следват
инстинктите си и да отстояват своите решения пред
ръководството си.
Би било супер, ако всички сме по-организирани,
запознати добре с процеса на работа при партньорите
ни и работим по-усилено за стратегическите цели и
голямата картинка, отколкото да се втренчваме в
ежедневните задачи.
Да се съобразяват повече с необходимото технологично
време при поставяне на срокове, да спазват и зачитат
личното време на човека от агенцията, с когото работят.
“Да се отнасят с агенциите като партньори ”
1/1
Да се постараят да пишат брифове, които да съдържат
KPI, да има реалистични срокове и ясно формулирано
какво искат да постигнат с кампанията. Да се отнасят с
агенциите като с партньори, а не като с подизпълнители.
Търсене на дългосрочни партньорства с
агенцията/агенциите след внимателен подбор.
Да има по-добра интеграция на агенции и клиенти на
ниво компании, не просто като външен доставчик на
услуга. тазци услуга е много специфична и трябва повече
въвличане в Бизнеса.
Клиентът трябва да знае, че агенцията е негов партньор,
а не негов подчинен!Добрият резултат идва при добра
комуникация (независимо дали върви в разбирателство
или в здравословен спор, или обсъждане). Клиентът
трябва да има идея и компетентност от услугите в
рекламния бизнес и да не се сърди на агенцията, когато
има нереалистичен бюджет за нереалистичните си идеи
и още по-нереалистичните си срокове! Компетентност и
партньорство, това са двете неща, които според мен
винаги са водели до ефективна работа между клиент и
агенция.
Необходимо е да се спре с порочната практика на
конкурсите всяка година, които ни поставят в позиция на
доставчици, а не на консултанти и експерти, каквито би
трябвало да бъдем.
Препоръки към
агенциите
Препоръки към агенциите
Компании (n=108)
Какво бихте препоръчали на компаниите у нас, така че да работите по-ефективно заедно? (%) (спонтанни отговори)
14.6
2.2
2.2
2.2
3.4
3.4
4.5
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
9.0
10.1
14.6
14.6
14.6
16.9
22.5
38.2
Без отговор/Не знам
Да бъдат по-смели
По-кратки срокове за реализация
Адекватни цени
По-голяма ангажираност
Повече проучвания/анализи
Внимание към дългосрочните клиенти
Дългосрочни планове/стратегии
Опитни кадри
Да мислят по-стратегически
Да бъдат партньори, не наблюдатели
Интерес към постигнатите резултати
Да мотивират и развиват хората си
Да спазват крайните срокове
Да предлагат изцяло нови идеи
Проактивност
Повече/По-добра комуникация
Непрестанно да търсят иновации/подобрения
Да познават пазара/бизнеса
Задълбочено да се запознаят с бизнеса на клиента
Да вникват в дълбочина в целите/заданието
“Да вникват в дълбочина в целите/заданието”
1/4
1. Да анализират в детайл конкурентната среда 2. Да
вникнат в дълбочина в целите на кампанията 3. Да
предлагат работещи решения, водещи до краткосрочна
възвръщаемост 4. Да предлагат идеи на база на
проведени реални проучвания.
Да полагат усилия да разбират бизнес данни.
Да се вслушват в желанията на клиентите, да са
проактивни, да не отлагат срокове, да са идейни и
постоянно да си общуват с клиентите, а не да се крият
при евентуален гаф или някакво забавяне.
По-задълбочен предварителен бизнес и потребителски
анализ на продуктите, за които изготвят творчески
предложения.
Да имат по-широк поглед върху тяхната дейност, да не
се фокусират само върху познатите инструменти и да се
стремят да чуват и разбират нуждите на клиента по-
добре, както и да не се захващат с проект, който не са
разбрали и / или клиентът не е разбрал какво да очаква
и да бъдат ясни, че без пълна информация от клиента
няма как да работят.
Креативността не трябва да е самоцелна, а да обслужва
конкретните бизнес цели на клиента и как могат те да се
адресират по разбираем за таргета, начин.
Задълбочена и аргументирана обратна връзка.
Да оставят креативността заради самата креативност за
свободното си време - целта на работата им е развиване
на бизнеса на клиента.
"Стаж" при клиента за срок до 2 месеца, за да вникнат в
спецификата на бизнеса, организацията и очакванията
за резултатите от поставените цели.
“Да вникват в дълбочина в целите/заданието”
2/4
ТВОРЧЕСКИ АГЕНЦИИ: - по-малко его и повече слушане какво
иска клиента. Всики агенции искат да го играят консултанти, но
никоя според мен няма достатъчно стратегически капацитет и
business acumen, за да го правят и в повечето моменти тези
опити изглеждат като смешни и егоцентрични капризи. - по-
умно да гонят целите си (в моя опит често е прозирал факта, че
агенцията слага приоритет на техни вътрешни цели на
агенцията /примерно за различни конкурси/, а целите в
брийфа стават второстепенни. - повече стратегическа
подготовка (само 2 творчески агенции в БГ имат стратегическо
звено) МЕДИЙНИ АГЕНЦИИ: - няма никаква креативност и
иновативност - само договарят числа и цени - много си личи,
как техния Bottomline определя препоръките и предложенията
им, а не целите на клиента - липса на каквато и да е била
проактивност в идеи и предложения БТЛ агенции: - в моя опит
БТЛ агенциите се делят на две в България - много креативни, но
с много слабо изпълнение. С добро изпълнение, но никаква
креативност. ПР Агенции: - моите впечатления са сравнително
бегли, но общо взето съм работил с 3-4 ПР агенции и всичките
са много слаби. ПР публикации и това е - никакви интересни
идеи и дори опити да се направи нещо повече от стандартните
неща.
Нужно е да има разбиране за медиите, особено за дигиталните
- как те работят, какъв криейтив изискват, условията на средата.
На ниво стратегия, агенциите трябва да осъзнаят, че не винаги
най-творческият и "изтрещял" криейтив работи.
За да има добрая комуникация е хубаво да се проверяват
двустранно нещата които се казават, разказват и разбирането
за тях.
Да разглеждат клиента на фона на конкуретната среда и пазара
и да дават предложения, които да помогнат на клиента да
изпъкне в тази среда в дългосрочен план.
Да инвестират повече време в разговори с клиента не само по
проектите, а по принцип, за пазара, за потребителите, с цел по-
задълбочено познаване на ситуацията и адекватни
предложения.
“Да вникват в дълбочина в целите/заданието”
3/4
Да мислят повече за резултатите и ползите на
компанията, отколкото за добрата идея, необвързана с
целите на компанията, която представляват.
Познаване на бизнеса на клиента и ориентираност към
резултата.
Дълбоко да разбират дейността на клиентите и техните
цели. Да отделят достатъчно време и внимание, за да
вникнат в същината на нещата. По този начин ще
разполагат със силата да предлагат индивидуални,
адекватни и ефективни решения.
Да подхождат стратегически към всеки проект и да
виждат каква е ролята му в цялостното представяне на
дадена марка, да има консистентност, а не просто да се
работи на парче.
- Креативност, съобразена към целите на компанията -
разработване на изцяло нови идеи, не адаптиране на
вече съществуващи.
Следване на брийфа и прозрачност при определяне на
цените.
На първо място ангажираност и проактивност от тяхна
страна. Старание и познание на пазара и спецификата на
бизнеса на клиента.
Да се вслушват в желанието и мнението на клиента; Да
спазват зададените срокове; Да излязат от рамките на
българския пазар, за да са по-креативни;
Да оценят реалистично това което предлагат спрямо
съответния бизнес и клиент .
“Да вникват в дълбочина в целите/заданието”
4/4
Да проявяват повече разбиране и отношение към клиента и
продуктите, които се предлагат. Познаването на пазара е от
изключително значение, да подобряват непрекъснато
експертизата си.
Да чуват клиента си, за да разберат от него какви цели следва
да преследват заедно.
Постоянен диалог с клиента с цел изграждане на задълбочено
познание и подравняване на разбиранането за целите,
задачите и критериите за оценка на творческите идеи.Да комуникират повече с техните клиенти. Да разберат нуждите
им и да открият начин да достигнат до целите им, по различен
от сегашния начин.
Да опознаят бизнеса и дългосрочните цели на клиента, за да
бъдат адекватни с идеите си. Да бъдат проактивни и да
предлагат нови подходи и решения, независимо дали се
изисква от тях в брифа.
Да се опитат да разберат в дълбочина бизнес нуждите на
клиента както и като цяло спецификата на бизнеса, за да
генерират ефективни и приложими идеи. Дългосрочният и
стратегически поглед също не би бил излишен.
Да мислят по-стратегически и да вземат винаги предвид
бизнес целите на клиентите и да работят за ROI.
Да са повече реалисти, реално да оценяват пазарната ситуация,
решения които работят на запад, не винаги работят в България.
Да отделят достатъчно време за разбиране на заднието и да не
започват работа докато не са сигурни, че са изчистили всички
въпроси. Да търсят резултатите от кампаниите си. Да са
непримирими към това. Да инвестират хора със опит и
стратегическо мислене.
“Задълбочено да се запознаят с бизнеса на
клиента”
1/1
Проактивност към проблемите на клиента и любопитство към
бранша на клиента.
Проучване на бизнеса и пазара на клианта, по-гъвкав подход
при работа - съкращаване на "предаването" на информация,
заедно създаване на бриф.
Стратегически подход и когато имат стратегията да са сигурно
че правилно е преведена в креативните предложение,
понеже много често точно тук се губи връзката.
1. Мениджмънтът на агенциите да мисли дългосрочно за
собствения си бизнес. Да мисли как да превръща бизнеса си
в устойчив, не просто в бързо печеливш. Приходи се
повишават и през разрастване на работата за съществуващи
клиенти, не само от печеленето на нови хора 2. Клиентът
много бързо вижда, усеща и се отказва да работи с
демотивиран екип. Препоръчвам да мотивират и развиват
хората си. 3. Да се стимулира мисленето от "телевизионен
клип" към "стратегическа и ефективна комуникация". 4. За
съществуващ клиент да се раздават като за pitch.
По-задълбочено познаване бизнеса на клиента.
Опознаване на бизнеса на клиента и проактивност.
Да са партньори, а не агенция. Добър баланс между криейтив
и нужда на бизнеса.
Всеотдайност и експертиза.
Повече ангажираност към дейността на Клиента.
КОНТАКТИ:
Юлиан Добрев
Managing Director and Head of Analysis
julian.dobrev@bluepoint.bg
https://bluepoint.bg
Георги Гавазов
Managing Director
gavazov@theotherhalf.co
https://theotherhalf.co
Clients-Agencies Partnership Survey, Bulgaria 2019
1 sur 71

Contenu connexe

Similaire à Clients-Agencies Partnership Survey, Bulgaria 2019 (20)

Mpr lekcia 4 (1)Mpr lekcia 4 (1)
Mpr lekcia 4 (1)
Ivan Ivanov584 vues
Strategize! profileStrategize! profile
Strategize! profile
svetlan313 vues
Брошура Моби2Брошура Моби2
Брошура Моби2
Moby2 Ltd.130 vues
Brochure Moby2Brochure Moby2
Brochure Moby2
Moby2 Ltd.351 vues
New microsoft office power point 2007 presentationNew microsoft office power point 2007 presentation
New microsoft office power point 2007 presentation
Христо Иванов13 vues
Management centerManagement center
Management center
miramihova180 vues
Cause marketing bgCause marketing bg
Cause marketing bg
Nikolay Georgiev705 vues
24.10.2011_PRaktiki_Newsletter24.10.2011_PRaktiki_Newsletter
24.10.2011_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society 346 vues
Sustainable eventsSustainable events
Sustainable events
Diana Koshedzhiyska257 vues
Лични продажбиЛични продажби
Лични продажби
Мария Гуленова2.8K vues
Georgi malchev Georgi malchev
Georgi malchev
Stefka Kaykieva445 vues

Clients-Agencies Partnership Survey, Bulgaria 2019

 • 2. ВЪВЕДЕНИЕ: Светът на маркетинговите комуникации от години се намира в състояние на постоянна, дълбока трансформация. Новите технологии и социалните медии донесоха сериозни промени в начина на живот и поведението на хората. Тези промени са особено видими по отношение на ключови за маркетинга и рекламата фактори като медийна консумация и формиране на решение за покупка. Как се отразява всичко това на съвместната работа на маркетинг екипите и рекламните агенции? Решихме да потърсим емпирично отговора на този въпрос, чрез първото по рода си представително проучване на партньорството между агенции и клиенти в България. Резултатите категорично показват необходимостта от задълбочен диалог и конкретни действия, с които тези две взаимосвързани индустрии заедно да потърсят решение на общите предизвикателства.
 • 3. ИЗСЛЕДВАНЕТО НАКРАТКО: Методът: количествено онлайн изследване Участниците: • 136 представители на агенции • 108 представители на маркетинг компании Представени са всички йерархични нива – от собственици и управители до стартови позиции Изследвани са български и международни компании от всички основни типове и размер, представени на Българския пазар. Период на провеждане: Януари-Март 2019г
 • 4. ЗА НАС: Blue Point e компания за маркетингови изследвания и консултации, търсеща отговори на конкретни управленски въпроси и предлагаща решения в контекста на пазарната реалност. https://bluepoint.bg the other half е консултантска компания с фокус в областта на стратегическите комуникации и изграждането на брандове, готови да посрещнат променените изисквания на хората и пазара. https://theotherhalf.co
 • 6. Компаниите и агенциите са наясно с важността на доброто партньорство помежду им. И двете страни са единодушни, че продуктивната съвместна работа е пътят към създаването на кампании, които докосват хората и водят до постигане на измерими бизнес резултати. Не е изненадващо, че креативността категорично е оценена и от двете страни като основата, върху която се гради успешното партньорство между агенция и клиент. Що се отнася до степенуването на останалите най-важни фактори обаче, двете страни не са единодушни: Задълбоченото познаване на пазара и бизнеса, както и предоставянето на стратегически обосновани препоръки са оценени значително по-високо като ключови фактори от анкетираните представители на компаниите, отколкото от агенциите. Представителите на агенциите на свой ред оценяват важността на личното отношение и подход към клиента значително по-високо, отколкото техните клиенти. Освен креативността, агенциите посочват като свое второ основно ключово предимство стратегическото мислене. По този критерий обаче агенциите са значително по-ниско оценени от клиентите си.
 • 7. Ясно видим е сериозния интерес на клиентите към предложения, които по ясен и проследим начин работят за постигането на целите на компанията - както и към нови, по-добри начини за измерване на ефективността на бранд активностите. Агенциите обаче масово посочват като основни проблеми в работата си това, че получават неясни или нереалистични спрямо наличния бюджет цели, честа промяна на целите в движение, както и липсата на партньорско отношение, консервативно мислене и недооценяване на смелите идеи. Подобни разминавания са прекалено сериозни, за да бъдат пренебрегвани. Оставени без реакция, те водят до задълбочаващи се проблеми, неудовлетворение от съвместната работа, напрежение и като естествен завършек – раздяла и постоянен цикъл от конкурси за избор на партньор, от който и двете страни губят. Желание за промяна и подобряване на взаимодействието са налице – показва го и самата ангажираност на агенции и компании в този проект. От подобряването на партньорството и двете страни ще спечелят.
 • 9. Връзката клиенти - агенции в една дума: според клиентитеспоред агенциите Ако клиенти и агенции трябваше да посочат статуса на връзката си във Facebook, вероятно щяха да напишат „it’s complicated”. Представените Wordcloud- визуализации илюстрират най-честите асоциации сред двете изследвани групи. Колкото по-голяма е дадена дума, толкова по-често тя е посочена от респондентите като спонтанен отговор.
 • 10. Какво искат клиентите: И двете страни са единодушни, че креативността е ключовото и най-важно изискване, на която една агенция трябва да отговаря, а спазването на сроковете е второто по важност. Що се отнася до останалите приоритети, двете страни в партньорството имат сериозни разминавания. Според агенциите: Личен подход към клиента Клиентите поставят този фактор на последната (девета) позиция 41.2% 48.3% Според клиентите: Задълбочено познаване на пазара и бизнеса на клиента Агенциите класират този фактор на 5-то място
 • 11. Основните предимства на българските агенции според самите тях: 1.5 17.6 19.9 22.8 27.9 35.3 41.9 44.1 45.6 50.0 57.4Креативност Стратегическо мислене Индивидуален подход към клиентите Съответствие на предложенията с визията и целите на компаниите, за които работим Общото ниво на компетентност Разбиране на пазара Ориентация към бизнес резултати Познания на потребителите Проактивно поведение Оптимална цена за това, което предлагаме като продукт Друго
 • 12. 4.82 5.01 5.04 5.40 5.40 5.66 5.79 5.84 5.90 6.15 6.34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Съответствие на предложенията с визията и целите на нашата компания Как клиентите оценяват агенците: Креативност Стратегическо мислене Индивидуален подход към клиентите Общото ниво на компетентност Разбиране на пазара Ориентация към бизнес резултати Разбиране на потребителите Проактивно поведение Съответствие на цената с предложения продукт Общото ниво на иновативност на предлаганите идеи
 • 13. Най-честите проблеми според агенциите: Отговорите на агенциите в своята съвкупност очертават три основни проблемни зони: 1) недостатъчна инвестиция спрямо очакваните резултати 2) недобро целеполагане 3) начинът, по който смелите идеи биват посрещани Тези три теми са свързани и зависят една от друга: постигането на по-високи резултати е пряко свързано с дефинирането на ясни, амбициозни (но реалистични спрямо контекста) цели и готовност за нестандартни решения. 33.8 47.1 49.3 51.5 68.4 Нисък бюджет за планираните дейности Липса на ясно дефинирани цели от страна на клиента Поставяне на нереалистични цели и очаквания Консервативност спрямо по-нестандартни и смели идеи Отхвърляне от страна на компанията на предложените идеи без аргументи
 • 14. Най-честите проблеми според клиентите: Компаниите от своя страна посочват сред основните проблемни зони теми като дългосрочна, стратегически обоснована визия на предлаганите идеи, както и необходимостта от по-добри начини за измерване на ефективността и постигнатите резултати. 41.6 43.8 47.2 48.3 52.8 Липса на дългосрочна визия на предлаганите идеи / продукти Недобро управление на времето, неспазване на срокове Недостатъчна стратегическа обоснованост на предложенията Невъзможност за отчитане на реалните резултати от дейността на агенцията Липса на иновативност на идеите / продуктите
 • 15. Основните препоръки на aгенциите към клиентите: 16.2 17.6 19.1 37.5 Кратки и ясни цели Да се отнасят с агенциите като партньори Да са отворени към нови идеи и съвети Да имат доверие на агенциите
 • 16. Основните препоръки на клиентите към агенциите: 16.9 22.5 38.2 Да познават пазара/бизнеса Задълбочено да се запознаят с бизнеса на клиента Да вникват в дълбочина в целите/заданието
 • 18. Понякога Редовно 14.6% Цели / Резултати 83.1% 3.7% 75.0% 19.1% 70.8% 30.1% 63.3% Клиенти Агенции Връзката между факторите промяна в заданието – незадоволителни резултати е повече от очевидна, затова и те трябва да бъдат обсъждани заедно. Притеснителен е факта, че и двете страни са единодушни, че промените на заданието в движение, както и незадоволителните резултати не са рядкост, а масово явление. Колко често се стига до незадоволителен краен резултат от съвместната работа? Колко често се случват промени в предварително поставените цели? Клиенти Агенции
 • 19. Клиентите посочват спазването на сроковете като основен проблем, който често води до нагнетяване на отношенията. Спазването на сроковете обаче изисква добро начално планиране и целеполагане. Всяка промяна в параметрите на проекта неминуемо води до нужда от допълнително време за реализация (освен това има и пряко отражение върху мотивацията на екипа). Добри Задания, ясни цели, без промени в движение Спазване на сроковете Ясни задания и цели, без промени в движение
 • 20. За да бъдат агенциите ангажирани с резултатите на своите клиенти, те трябва да имат усещането, че са в позиция на ценен и уважаван партньор. Изграждането на едно партньорство изисква време за изграждане и няма как да бъде постигнато в контекста на работа на парче. Необходимите стъпки от двете страни са силно зависими една от друга: ангажираността идва с партньорското отношение, за което е необходимо доверие, което пък изисква време за изграждане. Партньорско отношение, доверие Ангажираност с бизнес резултатите
 • 21. Постигането на високи спрямо рекламната инвестиция резултати задължително минава през смели, неконвенционални решения. За тях e е необходимa висока доза доверие и усещане за партньорство. Получава се омагьосан кръг, от който двете страни трябва да потърсят изход заедно. Високи резултати Смели решения
 • 22. Ясно декларирано е желанието на клиентите да получават предложения, базирани на дългосрочна визия за развитието на техния бранд и постигането на поставените бизнес цели. От друга страна, за изграждането и развитието на дългосрочна визия е необходима дългосрочност и по отношение на ангажимента на агенцията с развитието на бранда. Дългосрочна визия Срок на договора / продължителност на партньорството
 • 24. Агенциите трябва да поставят по-голям акцент върху вникването в същността на бизнеса и пазара на своите клиенти, както и върху развиване на стратегическо мислене на екипите си. Една от възможните мерки в тази посока е предефинирането на ролята на т.нар. „акаунти“ в процеса. Компаниите трябва по-ясно да дефинират параметрите на заданието и конкретните, реалистични цели, които се очаква да бъдат постигнати в рамките на наличната за проекта бюджетна рамка и пазарната реалност, както и да подобрят процеса на въвличане на агенцията в бизнес логиката и процесите си. И двете страни трябва активно да потърсят нови начини за проследяване и измерване на ефекта от рекламните кампании, доказвайки по този начин силата на маркетинговите комуникации. Доверието и партньорското отношение между двете страни трябва да бъдат не просто декларирани, а и демонстрирани в съвместната работа. От една страна, това означава ясен и измерим ангажимент към бизнес целите на клиентите от страна на агенциите. От друга – гарантиране на достатъчна свобода и значима роля на агенциите по отношение на избора на подход и на конкретни комуникационни решения.
 • 25. КОНТАКТИ: Юлиан Добрев Managing Director and Head of Analysis julian.dobrev@bluepoint.bg https://bluepoint.bg Георги Гавазов Managing Director gavazov@theotherhalf.co https://theotherhalf.co
 • 28. Тип на агенцията Агенции (n=136) Каква е заеманата от Вас позиция в агенцията, която представлявате?(%) С колко клиента работите в момента, без значение от сферата им на дейност? (%) 14.0 2.2 3.7 5.1 6.6 7.4 7.4 7.4 8.1 8.1 8.1 8.8 13.2 Друго Изпълнителен директор Медиен директор/мениджър Арт директор PR мениджър Стратегическо планиране Собственик Акаунт мениджър Творчески директор Графичен дизайнер Копирайтър Управляващ директор Акаунт директор 4.4 11.8 28.7 38.2 16.9 Без отговор Повече от 20 клиента Между 10-20 клиента Между 5-10 клиента По-малко от 5 клиента
 • 29. Тип на агенцията Агенции (n=136) Агенцията, която представлявате е: (%) Агенцията е: (%) 7.4 0.7 7.4 8.1 8.8 13.2 54.4 Друг тип агенция BTL агенция Медийна агенция Пълно обслувжане Дигитална агенция ПР агенция Творческа/криейтив агенция 30.1 31.6 38.2 Самостоятелна/ специализирана агенция Част от българска комуникационна група Част от чуждестранна комуникационна група
 • 30. Опит в сферата на рекламата/маркетинга Агенции (n=136) От колко време работите в областта на рекламата/маркетинга? (%) 19.9 21.3 22.1 36.8 Над 15 години От 11 до 15 години От 6 до 10 години От 1 до 5 години
 • 31. Предимства на агенцията Агенции (n=136) Кои според Вас са най-важните и основни 2-3 предимства на Вашата агенция? (%) 1.5 17.6 19.9 22.8 27.9 35.3 41.9 44.1 45.6 50.0 57.4 Друго Оптимална цена за това, което предлагаме като продукт Проактивно поведение Познания на потребителите Ориентация към бизнес резултати Разбиране на пазара Общото ниво на компетентност Съответствие на предложенията с визията и целите на… Индивидуален подход към клиентите Стратегическо мислене Креативност
 • 33. Работа с агенции Компании (n=108) В рамките на Вашите служебни отговорности (Вашата работа), Вие лично работите ли под някаква форма с комуникационни агенции? (%) 13.5 86.5 Да, от време не време Да, редовно
 • 34. Работа с агенции Компании (n=108) Каква е заеманата от Вас позиция в компанията, която представлявате?(%) 9.0 3.4 33.7 53.9 Друго Управляващ / Изпълнителен директор Ръководя маркетинг екипа Част съм от маркетинг екипа
 • 35. Опит с различни агенции Компании (n=108) 11.2 11.2 18.0 29.2 30.3 Всеки път е различно Обикновено използваме услугите на агенции, част от българска комуникационна група Обикновено използваме услугите на агенции, част от чуждестранна комуникационна група Обикновено използваме специализирани агенции за различните комуникационни дейности Използваме както услугите на комуникационна група, така и услуги на специализирани агенции Кое от следните се отнася до вас? (%)
 • 36. Опит с различни агенции Компании (n=108) 3.4 51.7 25.8 19.1 С нито една Три и повече Две Една Към момента с колко агенции работите ? (%)
 • 37. Честота на работа с различни агенции Компании (n=108) През последните 1-2 години, колко често сте използвали услугите на следните типове агенции в сферата на комуникациите? (%) 19.1 25.8 34.8 66.3 67.4 68.5 9.0 11.2 23.6 15.7 15.7 13.5 38.2 36.0 28.1 10.1 10.1 16.9 33.7 27.0 13.5 7.9 6.7 1.1 Друг тип агенция ПР агенции BTL агенции Медийни агенции Дигитални агенции Творчески/криейтив агенции Работя постоянно (договор за обслужване) Работя на проектна база (4-5 пъти в годината) Работя на проектна база (по-рядко от 3 в годината) Не сме използвали досега
 • 38. Сфера на дейност Компании (n=108) Бихте ли посочили в каква сфера оперира Вашата компания? (%) 6.7 12.4 2.2 2.2 2.2 4.5 4.5 4.5 4.5 6.7 7.9 11.2 30.3 Без отговор Друго Фармация Алкохолни напитки Производство и търговия Недвижима собственост Банкиране Търговия Телекомуникации Хранително-вкусова… Автомобилна индустрия Финанси Бързооборотни стоки • Логистика • Култура • Независима нестопанска институция • Неправителствен финансов сектор • Инвестиционна строителна компания • Млечен бранш • DIY верига магазини • Уреди/Техника за дома • Образователни продукти и продукти за свободното време • Застраховане • Електроника
 • 40. 1.5 8.8 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.9 2.9 3.7 4.4 4.4 4.4 7.4 8.1 8.8 10.3 19.9 Без отговор/Не знам Друго Различно Недоверие Комуникация Доказване Обслужване Интересно Приятно Професионално Неприятно/Негативно Успешна/Ползотворна Объркващо/Хаотично Доверие Непостоянно Борба/Предизвикателство Добро Динамично Сложно/Трудно Партньорство Сътрудничеството с компаниите Агенции (n=136) Ако трябва да опишете с една дума сътрудничеството с компаниите, с които работите, коя ще бъде тя? (%) (спонтанни отговори) • Корпорации • Респект • Полезно • Търпение • Ефективност • Коректно • Имагинерно • Квазипрофесионално • Управление на очакванията • Краен срок • Консултанти
 • 41. 18.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3.4 3.4 3.4 4.5 4.5 6.7 9.0 10.1 12.4 13.5 Друго Ефективност Неприятно/Негативно Бавно/Тромаво Незадоволително Недоразумения/Разминаване Професионално Доверие Вдъхновяващо Динамично Успешна/Ползотворна Непостоянно Сложно/Трудно Борба/Предизвикателство Партньорство Добро Сътрудничеството с агенциите Компании (n=108) Ако трябва да опишете с една дума сътрудничеството с рекламните агенции у нас, коя ще бъде тя? (%) (спонтанни отговори) • Reminders • Объркващо/Хаотично • Полезно • Търпение • Недоверие • Комуникация • Доказване • Коректно • Гъвкаво • Конкурс • Посредствено • Вендинг • Подобряващо се • Компромис
 • 42. Основни изисквания към компании/агенции Кои според Вас са онези 2-3 най-важни аспекта, на които държат компаниите при работа с агенция като Вашата? (%) Кои са онези 2-3 най-важни аспекта от работата с една рекламна агенция? (%) 6.6 41.2 27.9 32.4 30.9 32.4 39.0 36.0 55.1 65.4 0 36.0 39.3 39.3 41.6 42.7 46.1 48.3 66.3 66.3 Друго Личен подход към клиента Съответствие на цената с това, което реално се предлага Възможност за отчитане на реалните резултати от съвместната работа Двупосочна постоянна комуникация Наличие на проактивност от страна на агенцията Предоставяне на стратегически препоръки Задълбочено познание за пазара и бизнеса на клиента Спазване на предварително заложените срокове Креативност, предоставяне на иновативни подходи и решения Компании Агенции
 • 43. Изисквания спрямо заданията Когато работят с клиенти, агенциите според Вас трябва: (%) 8.8 89.7 1.5 6.7 89.9 3.4 Да предлагат изцяло нови идеи и подходи, дори и те да се различават от първоначалното задание на клиента Да се придържат към заданието на клиента, но да бъдат проактивни в предлагането на тяхното виждане по зададения казус Да се придържат строго към заданието на клиента и да го изпълняват точно Компании Агенции
 • 44. Срещани проблеми при работа с компании Вие лично, с кои от следните проблеми се сблъсквате най-често при работата с клиентите? (%) Агенции (n=136) 4.4 8.1 12.5 14.7 25.0 28.7 33.8 47.1 49.3 51.5 68.4 Друго Конфликт между членове на екипите на двете страни Липса на прозрачна комуникация Честа смяна на екипите Неясно поставени отговорности Липса на доверие между страните Отхвърляне от страна на компанията на предложените идеи без аргументи Консервативност спрямо по-нестандартни и смели идеи Поставяне на нереалистични цели и очаквания Липса на ясно дефинирани цели от страна на клиента Нисък бюджет за планираните дейности
 • 45. Срещани проблеми при работа с агенции Вие лично, с кои от следните проблеми се сблъсквате най-често при работата с рекламни агенции? (%) Компании (n=108) 2.2 1.1 5.6 11.2 11.2 12.4 29.2 32.6 36.0 41.6 43.8 47.2 48.3 52.8 Не сме се сблъсквали с проблеми Друго Липса на прозрачна комуникация Липса на доверие Не достатъчно ясно разпределение на отговорностите Конфликт между членове на екипите на двете страни Липса на ясно дефинирани цели или поставяне на нереалистични цели Честа смяна на екипите Неоправдано високи цени Липса на иновативност на идеите/продуктите Невъзможност за отчитане на реалните резултати от дейността на… Недостатъчна стратегическа обоснованост на предложенията Недобро управление на времето, неспазване на срокове Липса на дългосрочна визия на предлаганите от тях идеи/продукти
 • 46. Случаи на разминавания До момента, имало ли е случаи на разминаване между това, което сте предложили/това, което сте искали и това , което се е случило на практика? (%) 1.5 52.2 46.3 0 61.8 38.2 Не сме имали досега разминавания Рядко се случва да има разминавания Почти всеки път има подобни разминавания Компании Агенции
 • 47. Промени в процеса на работа Колко често при работата с дадена компания, Ви се случва да има: (%) Агенции (n=136) Компании (n=108) 14.6 3.7 16.9 5.1 13.5 9.6 20.2 27.9 19.1 30.1 30.3 37.5 83.1 75.0 69.7 71.3 73.0 70.6 75.3 62.5 70.8 63.2 66.3 55.9 2.2 21.3 13.5 23.5 13.5 19.9 4.5 9.6 10.1 6.6 3.4 6.6 Редовно Понякога Никога Промяна на първоначално поставените срокове Промяна на поставените първоначални цели Различни разбирания по зададения казус Лоша координация между екипите на агенцията и клиента Промяна в екипите Незадоволителен краен резултат от съвместното сътрудничество Агенции Компании Агенции Компании Агенции Компании Агенции Компании Агенции Компании Агенции Компании
 • 48. Задължения на агенциите Кои са онези 2-3 неща, които в най-голяма степен според Вас трябва да изпълняват агенциите? (%) 2.2 5.1 25.0 34.6 44.1 55.1 55.9 89.7 3.4 18.0 44.9 40.4 55.1 43.8 60.7 83.1 Друго Да предлагат решения за краткосрочна възвращаемост на инвестициите Да бъдат отговорни към бизнес резултатите на компанията наравно с нея Да генерират продажби за компаниите Да анализират пазара и на база информацията да консултират компаниите Да консултират клиентите Да спомагат за популяризирането на стоките/услугите на компанията Да работят за изграждането на работещи дългосрочни предимства за компанията Компании Агенции
 • 49. 5,84 Оценка на агенциите по различни критерии На база на личния Ви опит и като цяло усещанията Ви за гилдията, как бихте оценили нивото на българските комуникационни агенции по отношения на: Компании (n=108) (Средни стойности) 5,04 5,40 5,79 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Много ниско ниво Изключително високо ниво Креативност 6,34 6,15 Общото ниво на компетентност 5,90 Индивидуален подход към клиентите Съответствие на цената с предложения продукт Съответствие на предложенията с визията и целите на нашата компания Разбиране на потребителите Общото ниво на иновативност на предлаганите идеи Разбиране на пазара Стратегическо мислене Проактивно поведение Ориентация към бизнес резултати 5,66 5,40 5,01 4,82
 • 50. Срещани разминавания с агенциите Според Вас, с кой тип агенции има най-често разминаване между това, което иска клиентът и това, което предлага агенцията? (%) Компании (n=108) * База: Компании работили със съответния тип агенция 4.8 6.2 6.1 11.7 73.9 Дигитални агенции ПР агенции Медийни агенции BTL агенции Творчески/криейтив агенции
 • 51. Причини за разминаване 1/2 В каква степен тези разминавания се дължат на: (%) Компании (n=108) 13.5 15.7 22.5 22.5 33.7 34.8 56.2 44.9 39.3 44.9 32.6 19.1 22.5 30.3 12.4 11.2 6.7 6.7 5.6 6.7 7.9 2.2 3.4 2.2 2.2 Усещане на компаниите, че плащат повече за това, което получават реално Недостатъчно добро ниво на запознатост на агенцията с естеството на бизнеса на клиента Липса на решения от страна на агенцията, които да генерират реални продажби на компанията Липса на стратегически капацитет Стремеж на агенциите да продават креативни идеи, а не да решават конкретни проблеми В много голяма степен В голяма степен В малка степен В много малка степен Изобщо не се дължат на това
 • 52. Причини за разминаване 2/2 В каква степен тези разминавания се дължат на: (%) Компании (n=108) 2.2 7.9 11.2 11.2 12.4 9.0 33.7 43.8 18.0 38.2 29.2 33.7 23.6 39.3 36.0 27.0 16.9 16.9 15.7 7.9 32.6 7.9 4.5 15.7 5.6 Страх от страна на агенцията да сподели вижданията си Липса на креативен капацитет Липса на убеденост от наша страна, че това, което предлагат агенциите ще даде нужните резултати за компанията Липса на лична ангажираност на агенцията с нас като клиент Липса на подход за фактическо отчитане на резултати от работата на агенцията В много голяма степен В голяма степен В малка степен В много малка степен Изобщо не се дължат на това
 • 54. Препоръки към компаниите Какво бихте препоръчали на компаниите у нас, така че да работите по-ефективно заедно? (%) (спонтанни отговори) Агенции (n=136) 10.3 3.7 5.1 5.9 7.4 7.4 8.1 8.8 10.3 10.3 11.0 16.2 17.6 19.1 37.5 Нищо/Без отговор Адекватно заплащане Повишаване на нивото на компетентност на кадрите По-дългосрочни цели Да бъдат по-смели Агенциите и компаниите са на една страна Да се запознаят с процесите на работа в агенциите Квалифизирани кадри/Дългосрочно Комуникация Реални срокове Гъвкави Кратки и ясни цели Да се отнасят с агенциите като партньори Да са отворени към нови идеи и съвети Да имат доверие на агенциите
 • 55. “Да имат доверие на агенциите” 1/5 1. Да имат по-голямо доверие в партньорите си. 2. Да формулират целите си кратко и ясно. 3. Да плащат адекватно на постигнатите резултати. Да не забравят, че наемат агенция, за да използват нейната професионална експертиза. Да се вслушват по- внимателно в съветите и препоръките на своята агенция. Да бъдат по-мъдри и да не се водят от максимата "който плаща, той поръчва музиката". Да гледат на агенцията си, като на партньор и доверен съветник, а не като на подизпълнител. 1. Да пишат ясни брифове; 2. Да поставят ясни и изпълними срокове; 3. Да подхождат с повече разбиране и доверие към агенцията си като партньор; 4. Да се отърсят от поведението си към агенцията като към подизпълнител; Да не заповядват и да не креатират, да се доверяват повече. Да са по-гъвкави, да подхождат с доверие към партньорите си и да са отворени към нови идеи и модели на работа. Повече доверие в експертизата и предлаганите решения от страна на рекламните и медия агенции. Повече доверие, нестандартни подходи, иновативни решения и партньорско отношение. Пожелавам им да си вярват повече, така вероятно ще вярват повече и на хората, с които работят. Да изградят доверие и да се вслушват повече в обслужващата агенция.
 • 56. “Да имат доверие на агенциите” 2/5 Да вникнат по-дълбоко в причината да се ползва агенция като нашата - ако имат повече компетенции и могат сами да свършат работата ни по-качествено и в по-кратък срок от нас, то би било безсмислено да плащат на хора като нас. Да се вслушват по-често в консултациите, които им даваме, като експерти в комуникациите. Да се доверяват повече на агенциите, с които работят, защото целта е обща. Повече доверие и отдаване на свобода, а в последствие проследяване на резултатите. Ясни цели повече доверие обвързване на постигането на резултати с финансовото възнаграждение (и в двете посоки на скалата- over preforming/low performing). Повече доверие. По-компетентни маркетингови екипи. Ясните отговорности и очаквания, водят до доверие и постигане на по-високи резултати. Партньорството между двете страни е единствения начин пазара да се развива. Да се отнасят към агенцията с повече доверие и да се вслушват повече в съветите и решенията, които предлагаме. Достатъчно дълги срокове и клиентите да се доверяват на креативните/рекламните агенции. Да не подценяват маркетинговите си отдели. била съм и "от другата страна" и бюджета на маркетинговия отдел беше огризки от този на сейлса. познай дали успяхме да направим нещо дългосрочно смислено. Да се вслушват повече в съветите на агенцията по отношение на комуникационната си политика и работещите рекламни идеи и формати.
 • 57. Да се доверяват повече на агенциите, да не ги приемат като подпизпълнител, а като партньор. “Да имат доверие на агенциите” 3/5 Да се доверяват на агенциите и да гледат на тях като на партньори, а не на изпълнители. Повече доверие. Ясно формулирани цели; да имат повече доверие. Да имат повече доверие в преценката и препоръката на агенцията. Да работят в партньорство и да доверяват стратегическите си планове, за да може агенцията да ги надгради. Да бъдат по-отдадени на дългосрочно партньорство и по-гъвкави в изпълняването на партньорските дейности. Повече доверие към професионализма на хората в агенциите. Да вярват повече в агенцията си. Да участват по-активно в работата с агенциите, а не да се оставят изцяло в ръцете им и да чакат. Още повече доверие! Доверявайте се на агенциите и бъдете отворени за по- нестандартни идеи. Доверие и партньорско отношение, ясно зададени цели и критерии за отчитане на ефективност на агенциите.
 • 58. “Да имат доверие на агенциите” 4/5 Да предоставят ясна и цялостна информация за проблемите, възможностите и предизвикателствата пред които се изправя бизнеса им и да възприемат агенциите като свои консултанти, които могат да генерират полезни, работещи идеи, които да ги отличат като бранд. Да са отворени за нови подходи, идеи и препоръки, да са добронамерени към различни идеи, защото именно различният подход може да донесе по- голяма добавена стойност. Повече доверие към колегите в агенциите, с които работят. Да не се отнасят с тях все едно са изпълнители, а техни партньори, за да намират заедно решенията, които ще помогнат на техния бизнес. Хората, които работят в агенциите, не са слуги, към които могат да се отнасят пренебрежително, а партньори, които също искат тяхната компания да успее и да изпълни целите си. Да са по-отворени към нови, иновативни и смели идеи, колкото и на пръв поглед да изглеждат като нещо, което не може да се свърже с марката. Понякога и на по-късен етап се оказва, че именно тези идеи са печелившите. Да се доверяват. В това има доза риск. Но ако правят това, което те мислят за най-добре - така поемат 100% риск за посредствена комуникация. Да имат повече доверие не само на агенцията, която работят, но и на дизайнерите в тях. И да са по-отворени към нови идеи и иновативни решения от дизайнерска гледна точка. Препоръчително е да има малко по-осезаемо взаимно доверие клиент < => агенция. Когато двете страни работят в синхрон като екип и за обща цел, добрите резултати са налице. Доверие в експертизата на агенцията. Агенцията е повече партньор и по-малко изпълнител. Клиентите да се доверят на компетентността на екипите в комуникационните агенции.
 • 59. “Да имат доверие на агенциите” 5/5 Да се доверяват повече на агенциите и да не се опитват да вършат тяхната работа. Да дават възможност на агенциите да развиват маркетинг стратегии, които може да се различават от техните виждания, но всъщност да са работещи, с други думи, да имат доверие на своята агенция! Да се доверяват на агенциите, защото в крайна сметка какъв е иначе смисълът да им плащат? Да имат повече доверие в избраната от тях агенция и да бъдат по-смели в комуникационните си кампании. Да имат повече доверие на агенциите си, защото те са специалисти в своята област и целта им е да помага на клиента по всякакъв начин!
 • 60. “Да са отворени към нови идеи и съвети ” 1/2 Бъдете по-смели и давайте възможност на криейтив агенциите да споделят с вас дори и най-щурите си идеи. Да бъдат по-широко скроени и отворени към предложения. Да осъзнаят, че нашата цел е да направим нещо добро, ефективно и запомнящо се, но не на всяка цена. Да приемат агенциите като партньор и съветник и да са отворени да дискутират идеи и решения за подобряване на бизнеса им. Да са отворени към новостите и да имат смелостта да ходят по неутъпкани пътеки. Да бъдат отворени и да споделят откровено порблемите си. Да имат по-широк поглед към света. Respect your agency, Love the team that works for you, Dare to challenge the market. Индивидуално отношение към клиентите и иновативно мислене. По-голяма концентрация върху пазарните нужди на клиентите и фокус върху създаването на нестандартни кампании, които да надграждат създадения стандарт в индустрията. Да не работят за нито един клиент само за престиж и портфолио. Да бъдат по - смели и да пробват новите предложения, които идват от агенциите - все пак нали затова са си доверили бизнеса. Да бъдат смели, да приемат нестандартните решения и да мислят out of the box..
 • 61. “Да са отворени към нови идеи и съвети ” 2/2 Да дефинират заедно ясни цели на съвместната си работа, да бъдат еднакво отговорни към постигането им и да се уважават в процеса. Да се откажат от прекалената си пунктоалност и правилата от дебелите книги, да се научат да следват инстинктите си и да отстояват своите решения пред ръководството си. Би било супер, ако всички сме по-организирани, запознати добре с процеса на работа при партньорите ни и работим по-усилено за стратегическите цели и голямата картинка, отколкото да се втренчваме в ежедневните задачи.
 • 62. Да се съобразяват повече с необходимото технологично време при поставяне на срокове, да спазват и зачитат личното време на човека от агенцията, с когото работят. “Да се отнасят с агенциите като партньори ” 1/1 Да се постараят да пишат брифове, които да съдържат KPI, да има реалистични срокове и ясно формулирано какво искат да постигнат с кампанията. Да се отнасят с агенциите като с партньори, а не като с подизпълнители. Търсене на дългосрочни партньорства с агенцията/агенциите след внимателен подбор. Да има по-добра интеграция на агенции и клиенти на ниво компании, не просто като външен доставчик на услуга. тазци услуга е много специфична и трябва повече въвличане в Бизнеса. Клиентът трябва да знае, че агенцията е негов партньор, а не негов подчинен!Добрият резултат идва при добра комуникация (независимо дали върви в разбирателство или в здравословен спор, или обсъждане). Клиентът трябва да има идея и компетентност от услугите в рекламния бизнес и да не се сърди на агенцията, когато има нереалистичен бюджет за нереалистичните си идеи и още по-нереалистичните си срокове! Компетентност и партньорство, това са двете неща, които според мен винаги са водели до ефективна работа между клиент и агенция. Необходимо е да се спре с порочната практика на конкурсите всяка година, които ни поставят в позиция на доставчици, а не на консултанти и експерти, каквито би трябвало да бъдем.
 • 64. Препоръки към агенциите Компании (n=108) Какво бихте препоръчали на компаниите у нас, така че да работите по-ефективно заедно? (%) (спонтанни отговори) 14.6 2.2 2.2 2.2 3.4 3.4 4.5 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 9.0 10.1 14.6 14.6 14.6 16.9 22.5 38.2 Без отговор/Не знам Да бъдат по-смели По-кратки срокове за реализация Адекватни цени По-голяма ангажираност Повече проучвания/анализи Внимание към дългосрочните клиенти Дългосрочни планове/стратегии Опитни кадри Да мислят по-стратегически Да бъдат партньори, не наблюдатели Интерес към постигнатите резултати Да мотивират и развиват хората си Да спазват крайните срокове Да предлагат изцяло нови идеи Проактивност Повече/По-добра комуникация Непрестанно да търсят иновации/подобрения Да познават пазара/бизнеса Задълбочено да се запознаят с бизнеса на клиента Да вникват в дълбочина в целите/заданието
 • 65. “Да вникват в дълбочина в целите/заданието” 1/4 1. Да анализират в детайл конкурентната среда 2. Да вникнат в дълбочина в целите на кампанията 3. Да предлагат работещи решения, водещи до краткосрочна възвръщаемост 4. Да предлагат идеи на база на проведени реални проучвания. Да полагат усилия да разбират бизнес данни. Да се вслушват в желанията на клиентите, да са проактивни, да не отлагат срокове, да са идейни и постоянно да си общуват с клиентите, а не да се крият при евентуален гаф или някакво забавяне. По-задълбочен предварителен бизнес и потребителски анализ на продуктите, за които изготвят творчески предложения. Да имат по-широк поглед върху тяхната дейност, да не се фокусират само върху познатите инструменти и да се стремят да чуват и разбират нуждите на клиента по- добре, както и да не се захващат с проект, който не са разбрали и / или клиентът не е разбрал какво да очаква и да бъдат ясни, че без пълна информация от клиента няма как да работят. Креативността не трябва да е самоцелна, а да обслужва конкретните бизнес цели на клиента и как могат те да се адресират по разбираем за таргета, начин. Задълбочена и аргументирана обратна връзка. Да оставят креативността заради самата креативност за свободното си време - целта на работата им е развиване на бизнеса на клиента. "Стаж" при клиента за срок до 2 месеца, за да вникнат в спецификата на бизнеса, организацията и очакванията за резултатите от поставените цели.
 • 66. “Да вникват в дълбочина в целите/заданието” 2/4 ТВОРЧЕСКИ АГЕНЦИИ: - по-малко его и повече слушане какво иска клиента. Всики агенции искат да го играят консултанти, но никоя според мен няма достатъчно стратегически капацитет и business acumen, за да го правят и в повечето моменти тези опити изглеждат като смешни и егоцентрични капризи. - по- умно да гонят целите си (в моя опит често е прозирал факта, че агенцията слага приоритет на техни вътрешни цели на агенцията /примерно за различни конкурси/, а целите в брийфа стават второстепенни. - повече стратегическа подготовка (само 2 творчески агенции в БГ имат стратегическо звено) МЕДИЙНИ АГЕНЦИИ: - няма никаква креативност и иновативност - само договарят числа и цени - много си личи, как техния Bottomline определя препоръките и предложенията им, а не целите на клиента - липса на каквато и да е била проактивност в идеи и предложения БТЛ агенции: - в моя опит БТЛ агенциите се делят на две в България - много креативни, но с много слабо изпълнение. С добро изпълнение, но никаква креативност. ПР Агенции: - моите впечатления са сравнително бегли, но общо взето съм работил с 3-4 ПР агенции и всичките са много слаби. ПР публикации и това е - никакви интересни идеи и дори опити да се направи нещо повече от стандартните неща. Нужно е да има разбиране за медиите, особено за дигиталните - как те работят, какъв криейтив изискват, условията на средата. На ниво стратегия, агенциите трябва да осъзнаят, че не винаги най-творческият и "изтрещял" криейтив работи. За да има добрая комуникация е хубаво да се проверяват двустранно нещата които се казават, разказват и разбирането за тях. Да разглеждат клиента на фона на конкуретната среда и пазара и да дават предложения, които да помогнат на клиента да изпъкне в тази среда в дългосрочен план. Да инвестират повече време в разговори с клиента не само по проектите, а по принцип, за пазара, за потребителите, с цел по- задълбочено познаване на ситуацията и адекватни предложения.
 • 67. “Да вникват в дълбочина в целите/заданието” 3/4 Да мислят повече за резултатите и ползите на компанията, отколкото за добрата идея, необвързана с целите на компанията, която представляват. Познаване на бизнеса на клиента и ориентираност към резултата. Дълбоко да разбират дейността на клиентите и техните цели. Да отделят достатъчно време и внимание, за да вникнат в същината на нещата. По този начин ще разполагат със силата да предлагат индивидуални, адекватни и ефективни решения. Да подхождат стратегически към всеки проект и да виждат каква е ролята му в цялостното представяне на дадена марка, да има консистентност, а не просто да се работи на парче. - Креативност, съобразена към целите на компанията - разработване на изцяло нови идеи, не адаптиране на вече съществуващи. Следване на брийфа и прозрачност при определяне на цените. На първо място ангажираност и проактивност от тяхна страна. Старание и познание на пазара и спецификата на бизнеса на клиента. Да се вслушват в желанието и мнението на клиента; Да спазват зададените срокове; Да излязат от рамките на българския пазар, за да са по-креативни; Да оценят реалистично това което предлагат спрямо съответния бизнес и клиент .
 • 68. “Да вникват в дълбочина в целите/заданието” 4/4 Да проявяват повече разбиране и отношение към клиента и продуктите, които се предлагат. Познаването на пазара е от изключително значение, да подобряват непрекъснато експертизата си. Да чуват клиента си, за да разберат от него какви цели следва да преследват заедно. Постоянен диалог с клиента с цел изграждане на задълбочено познание и подравняване на разбиранането за целите, задачите и критериите за оценка на творческите идеи.Да комуникират повече с техните клиенти. Да разберат нуждите им и да открият начин да достигнат до целите им, по различен от сегашния начин. Да опознаят бизнеса и дългосрочните цели на клиента, за да бъдат адекватни с идеите си. Да бъдат проактивни и да предлагат нови подходи и решения, независимо дали се изисква от тях в брифа. Да се опитат да разберат в дълбочина бизнес нуждите на клиента както и като цяло спецификата на бизнеса, за да генерират ефективни и приложими идеи. Дългосрочният и стратегически поглед също не би бил излишен. Да мислят по-стратегически и да вземат винаги предвид бизнес целите на клиентите и да работят за ROI. Да са повече реалисти, реално да оценяват пазарната ситуация, решения които работят на запад, не винаги работят в България. Да отделят достатъчно време за разбиране на заднието и да не започват работа докато не са сигурни, че са изчистили всички въпроси. Да търсят резултатите от кампаниите си. Да са непримирими към това. Да инвестират хора със опит и стратегическо мислене.
 • 69. “Задълбочено да се запознаят с бизнеса на клиента” 1/1 Проактивност към проблемите на клиента и любопитство към бранша на клиента. Проучване на бизнеса и пазара на клианта, по-гъвкав подход при работа - съкращаване на "предаването" на информация, заедно създаване на бриф. Стратегически подход и когато имат стратегията да са сигурно че правилно е преведена в креативните предложение, понеже много често точно тук се губи връзката. 1. Мениджмънтът на агенциите да мисли дългосрочно за собствения си бизнес. Да мисли как да превръща бизнеса си в устойчив, не просто в бързо печеливш. Приходи се повишават и през разрастване на работата за съществуващи клиенти, не само от печеленето на нови хора 2. Клиентът много бързо вижда, усеща и се отказва да работи с демотивиран екип. Препоръчвам да мотивират и развиват хората си. 3. Да се стимулира мисленето от "телевизионен клип" към "стратегическа и ефективна комуникация". 4. За съществуващ клиент да се раздават като за pitch. По-задълбочено познаване бизнеса на клиента. Опознаване на бизнеса на клиента и проактивност. Да са партньори, а не агенция. Добър баланс между криейтив и нужда на бизнеса. Всеотдайност и експертиза. Повече ангажираност към дейността на Клиента.
 • 70. КОНТАКТИ: Юлиан Добрев Managing Director and Head of Analysis julian.dobrev@bluepoint.bg https://bluepoint.bg Георги Гавазов Managing Director gavazov@theotherhalf.co https://theotherhalf.co