Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bảng các thông số trong hồi quy eview

72 518 vues

Publié le

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Bảng các thông số trong hồi quy eview

  1. 1. BẢNG CÁC THÔNG SỐ TRONG HỒI QUY EVIEW Tiếng Anh Tiếng Việt Dependent var: Y Biến phụ thuộc: Y Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất Sample (adjusted): 1 10 Mâu (sau điều chỉnh): Từ 1 đến 10 Included observations: 10 Số quan sát được sử dụng: 10 Variable Biến số (các biến độc lập) C Biến hằng số X Biến độc lập Regression Hồi quy Coefficient Ước lượng của các hệ số Std. Error Sai số chuẩn của ước lượng các hệ số t-Statistic Thống kê T Prob. Mức xác suất P-value của cặp giả thiết Chú ý: + Prob >= 0,05  Chấp nhận H0 (Không đủ cơ sở bác bỏ H0 + Prob < 0,05  Chấp nhân H1 (Bác bỏ H0) R-squared Hệ số xác định (bội): R2 VD: R2 = 0,987 tức là mô hình (hay các biến độc lập) giải thích được 98,7% cho sự thay đổi của biến phụ thuộc (Y) Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh S.E. of regression Sai số chuẩn của mô hình hồi quy σ Var (variance) Phương sai của hồi quy: Var = σ2 = SE2 Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc S.D. dependent var Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc 1− = n TSS F-statistic Thống kê F, kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy Prob(F-statistic) Mức xác suất (P-value) của cặp giả thiết KĐ sự phù hợp của hàm hồi quy: H0: R2 = 0 (Hàm hồi quy không phù hợp) H1: R2 ≠ 0 (Hàm hồi quy là phù hợp) Chú ý: + Prob >= 0,05  Chấp nhận H0 (Không đủ cơ sở bác bỏ H0 + Prob < 0,05  Chấp nhân H1 (Bác bỏ H0)

×