Giới thiệu

Ngô Công Tình

32
PhÇn thø hai
Giíi thiÖu vÒ
KÕt cÊu vµ néi dung tãm t¾t cña
“tËp th¬ ®«ng y viÖt nam
§Ó häc vµ ch÷a bÖnh”.
( T¸c gi¶: L­¬ng y Ng« c«ng t×nh)
S¸ch dµy 946 trang, ®­îc viÕt theo 2 thÓ: V¨n xu«i vµ v¨n vÇn ( ThÓ th¬ Lôc b¸t),
gåm trªn 14 500 c©u th¬. S¸ch ®­îc in ®ñ mµu s¾c ®Ñp m¾t, ®· ®­îc nhµ xuÊt b¶n Y häc in vµ
ph¸t hµnh tõ Quý IV n¨m 2011.
Chóng t«i sÏ giíi thiÖu tãm t¾t vÒ kÕt cÇu vµ nh÷ng néi dung chÝnh cña “ TËp th¬”
ë nh÷ng trang sau.
§éc gi¶ nµo cã nhu cÇu mua trän bé s¸ch, h·y liªn hÖ víi T¸c gi¶ theo:
Email: ngocongtinh48@gmail.com.
33
Lêi giíi thiÖu
§«ng y ViÖt nam ®· cã nguån gèc tõ l©u ®êi vµ ®­îc l­u truyÒn ®Õn ngµy nay. KÕt hîp
víi Y häc hiÖn ®¹i, §«ng y ®· vµ ®ang phôc vô tèt viÖc b¶o vÖ søc khoÎ vµ ch÷a bÖnh cho nh©n
d©n trong vµ ngoµi n­íc.
ThÕ m¹nh cña c¸c ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh b»ng §«ng y cã nhiÒu gi¸ trÞ phong phó, ®ã lµ:
DÔ ¸p dông, tiÖn lîi, rÎ tiÒn, ®¹t hiÖu qu¶ cao.
Sau C¸ch m¹ng Th¸ng t¸m n¨m 1945 thµnh c«ng, n­íc ViÖt nam D©n chñ céng hoµ ra
®êi, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt nam vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, §«ng y ViÖt nam
®· b­íc vµo mét trang lÞch sö huy hoµng cña D©n téc. KÕt hîp víi nÒn Y häc hiÖn ®¹i, nÒn §«ng
y cña n­íc ta còng ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n bao giê hÕt, ®­îc nh©n d©n tÝn nhiÖm.
Ngµy nay, §«ng y ®ang ®­îc sö dông réng r·i trong viÖc ch÷a bÖnh vµ ch¨m sãc søc
khoÎ cho nh©n d©n. ViÖc kh¸m vµ ch÷a bÖnh b»ng §«ng y ®· ®­îc triÓn khai ®ång bé tõ
Trung ­¬ng ®Õn c¸c c¬ së, theo sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ n­íc.
Ngoµi c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh thuéc c¸c c¬ quan cña Nhµ n­íc, ë n­íc ta hiÖn nay
còng cã hµng ngh×n c¸c nhµ thuèc, phßng kh¸m §«ng y t­ nh©n ®· phôc vô tèt viÖc ch÷a bÖnh,
cøu ng­êi.
VÒ ®µo t¹o, ë n­íc ta cã Häc viÖn Y - D­îc Cæ truyÒn ViÖt nam; ë c¸c tr­êng §¹i häc,
Cao ®¼ng, Trung cÊp Y- D­îc ®Òu cã khoa §«ng y häc (Y häc cæ truyÒn). Hµng n¨m c¸c tr­êng
®· ®¹o t¹o vµ cho ra tr­êng hµng ngµn B¸c sÜ, Y sÜ §«ng y vµ L­¬ng y cã tr×nh ®é, chuyªn m«n.
NhiÒu ng­êi ®· ®­îc Nhµ n­íc phong tÆng lµ: Gi¸o s­, TiÕn sÜ, ThÇy thuèc Nh©n d©n, ThÇy thuèc
¦u tó…
Héi §«ng y ViÖt nam lµ mét tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp. Cã m¹ng l­íi ho¹t ®éng thèng
nhÊt tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c c¬ së. C¸c cÊp Héi ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn, ®­îc ®«ng ®¶o c¸c
thµnh viªn tù nguyÖn tham gia vµ tÝch cùc ho¹t ®éng trong viÖc phßng bÖnh, b¶o vÖ søc khoÎ cho
nh©n d©n.
Së dÜ §«ng y cã søc sèng m·nh liÖt nh­ vËy, lµ v× nh÷ng gi¸ trÞ ch÷a bÖnh cña nã ®Òu
phôc vô lîi Ých vµ b¶o vÖ søc khoÎ cho nh©n d©n. Ngµy nay §«ng y ®ang ®­îc Nhµ n­íc quan
t©m vµ ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn. Nh»m phôc vô tèt h¬n n÷a viÖc ch÷a bÖnh cho céng ®ång, ®·
®­îc ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp nh©n d©n ®ång t×nh ñng hé.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, §«ng y ViÖt nam ®­îc l­u truyÒn d­íi nhiÒu h×nh thøc: Tõ
nh÷ng kinh nghiÖm ®­îc truyÒn miÖng trong d©n gian, ®Õn viÖc sao chÐp trong c¸c s¸ch, vë ®Ó
truyÒn b¸, gi¶ng d¹y vµ l­u gi÷ cho viÖc sö dông l©u dµi. NhiÒu bé s¸ch ®­îc l­u truyÒn tõ l©u ®êi
®· ®­îc in Ên, ph¸t hµnh ®Õn tay nh©n d©n vµ b¹n ®äc qua nhiÒu thÕ hÖ, nh­ bé: Nam D­îc thÇn
diÖu, Hång nghÜa gi¸c t­ Y th­ cña cô TuÖ TÜnh; H¶i th­îng Y t«ng t©m tÜnh cña cô H¶i th­îng
L·n «ng Lª h÷u Tr¸c; Ho¹t nh©n to¸t yÕu cña cô Hoµng ®«n Hoµ NhiÒu t¸c phÈm ®· ®­îc thÓ
hiÖn d­íi d¹ng Th¬ ca ®Ó truyÒn b¸, nh­: Ch©m cøu TiÖp hiÖu diÔn ca cña cô NguyÔn ®¹i L¨ng;
Ng­ tiÒu vÊn ®¸p Y thuËt cña cô NguyÔn ®×nh ChiÓu…
Sau khi hoµ b×nh ®­îc lËp l¹i, ®­îc sù quan t©m cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, nÒn §«ng y cña
n­íc Nhµ ®· vµ ®ang ®­îc ®Çu t­, ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n bao giê hÕt. NhiÒu bé s¸ch vÒ Y -
D­îc ®· ®­îc xuÊt b¶n ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu gi¶ng d¹y, häc tËp, phæ biÕn kiÕn thøc trong c¸c
tr­êng häc vµ nh©n d©n. Tiªu biÓu lµ bé Bµi gi¶ng Y häc cæ truyÒn gåm 2 tËp cña Khoa Y häc cæ
truyÒn - Tr­êng §¹i häc Y Hµ néi; Ch©m cøu häc cña B¸c sÜ L· quang NhiÕp; Ch©m cøu ë
tuyÕn c¬ së cña Gi¸o s­ NguyÔn tµi Thu; Nh÷ng c©y thuèc vµ vÞ thuèc ViÖt nam, cña Gi¸o s­,
TiÕn sü §ç tÊt Lîi Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu Gi¸o s­, TiÕn sÜ, B¸c sÜ, L­¬ng y còng cho ra ®êi
nhiÒu tËp s¸ch hay vÒ chuyªn ngµnh Y - D­îc. TÊt c¶ lµ nh»m truyÒn l¹i nh÷ng kinh nghiÖm cho
c¸c thÕ hÖ sau nµy. Trªn c¬ së ®ã ®· kh«ng ngõng ®ãng gãp cho nguån s¸ch vÒ Y - D­îc cña
n­íc ta thªm ®a d¹ng, phong phó c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhiÒu t¸c gi¶ ®· cho ra ®êi nh÷ng Ên phÈm d­íi thÓ Th¬ ca,
®­îc nhiÒu b¹n ®äc trong vµ ngoµi Ngµnh ®¸nh gi¸ cao. Cã thÓ kÓ ®Õn: 200 bµi diÔn ca vÒ D­îc
34
tÝnh, c«ng dông, bµo chÕ vµ kiªng kþ cña mét sè vÞ thuèc th­êng dïng cña L­¬ng y Phan ®×nh
Quya; hoÆc míi nhÊt lµ cuèn: DiÔn ca thuèc Nam ch÷a bÖnh tõ Hoa l­ cña Cö nh©n L­¬ng y
NguyÔn Ho¸n víi trän vÑn hµng ngµn dßng th¬ Lôc b¸t vÒ thuèc Nam ch÷a bÖnh, ®· ra m¾t b¹n
®äc nh©n dÞp kû niÖm 1 000 n¨m Th¨ng long - Hµ néi.
Noi g­¬ng c¸c bËc tiÒn nh©n ®i tr­íc, víi lßng ham mª häc tËp, nghiªn cøu vÒ c¸c ph­¬ng
ph¸p ch÷a bÖnh b»ng §«ng y cæ truyÒn cña D©n téc, b¶n th©n l¹i rÊt yªu thÝch vÒ Th¬ phó, L­¬ng
y Ng« C«ng T×nh lµ ng­êi con cña lµng Quan hä vïng Kinh b¾c, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc
®­îc tõ nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ: TriÕt häc cæ Ph­¬ng ®«ng, c¸c vÞ thuèc, c¸c bµi thuèc §«ng y,
c¸ch ch÷a mét sè bÖnh th­êng gÆp t¸c gi¶ ®· chuyÓn sang thÓ Th¬ lôc b¸t thµnh c«ng “TËp
Th¬ - §«ng y ViÖt nam, ®Ó häc vµ ch÷a bÖnh”.
“TËp Th¬” lµm ra, lµ nh»m khuyÕn khÝch vµ ®éng viªn ng­êi ng­êi thªm ham mª häc tËp
vµ ch÷a bÖnh theo §«ng y ViÖt nam. Cßn gióp cho nhiÒu ng­êi cã s¸ch ®Ó dÔ häc, dÔ nhí, dÔ ¸p
dông vµo cuéc sèng hµng ngµy.
VÝ dô: PhÇn d­íi t¸c gi¶ ®· chuyÓn thµnh th¬ nh­ sau:
1- VÒ chÈn ®o¸n bÖnh tËt:
Dùa vµo 4 ph­¬ng ph¸p kh¸m bÖnh:
Nh×n (Väng); Nghe (V¨n); hái (VÊn) vµ sê n¾n, xem m¹ch (ThiÕt) ®Ó khai th¸c c¸c
triÖu chøng bÖnh thuéc Hµn hay NhiÖt; h­ hay thùc cña c¸c T¹ng, Phñ, Kinh l¹c:
(Väng) tøc lµ nh×n hoÆc tr«ng,
Nghe (V¨n), hái (VÊn) biÕt lßng bÖnh nh©n.
Xem m¹ch (ThiÕt chÈn) lé dÇn,
BiÕt bÖnh thuéc NhiÖt hay Hµn ra sao.
Cßn xem T¹ng, Phñ thÕ nµo,
Thuéc h­ hay thùc n¬i nµo tµ x©m…
2. Nguån gèc cña thuèc §«ng y:
Y häc n­íc ta tr­íc kia,
Thuèc th­êng ph¶i nhËp, ph©n chia cho ®Òu.
§Õn nay trång, cÊy ®­îc nhiÒu,
PhÇn nµo ®· bít nhËp siªu n­íc ngoµi.
Mét sè cßn do ®Êt ®ai,
Di thùc ch­a ®­îc, kÐo dµi nhËp siªu.
VÝ nh­: B¹ch truËt, Mang tiªu,
§­¬ng quy, B¹ch th­îc, cïng nhiÒu HuyÒn s©m…
3- VÒ bµi thuèc Quy Tú thang gia gi¶m. C«ng dông: Ých KhÝ, bæ HuyÕt; kiÖn Tú, d­ìng
T©m, nh­ sau:.
B¹ch truËt, ViÔn trÝ, Phôc thÇn,
Méc h­¬ng, Cam th¶o, Nh©n s©m, Hoµng kú.
T¸o nh©n, Long nh·n, §­¬ng quy,
Ých KhÝ, bæ HuyÕt, kiÖn Tú, d­ìng T©m.
Mong r»ng: “TËp th¬” sÏ ®­îc ®«ng ®¶o nh©n d©n vµ nhiÒu b¹n ®äc trong vµ ngoµi n­íc
yªu thÝch vµ ®ãn nhËn. §ã còng lµ nh÷ng viÖc lµm ®ãng gãp cho nÒn §«ng y vµ Th¬ ca ViÖt nam
thªm ®a d¹ng, phong phó, phï hîp víi sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc vµ thêi ®¹i.
Chóng t«i xin tr©n träng giíi thiÖu víi b¹n ®äc vÒ “ TËp Th¬ - §«ng y ViÖt nam, ®Ó häc vµ
ch÷a bÖnh” cña L­¬ng y Ng« C«ng T×nh./.
(Ghi l¹i lêi giíi thiÖu cña “ TËp th¬”.
Hµ néi, th¸ng 9 n¨m 2011
Nhµ xuÊt b¶n Y häc
35
Lêi nãi ®Çu
Tr¶i qua hµng ngµn n¨m lÞch sö, nh©n d©n ViÖt nam cã nhiÒu kinh nghiÖm ®óc rót ®­îc tõ
thùc tiÔn l©m sµng vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p phßng bÖnh vµ ch÷a bÖnh cøu ng­êi. KÕt hîp víi sù tiÕp
thu TriÕt häc cæ ph­¬ng §«ng, ®· x©y dùng nªn mét hÖ thèng Y lý phong phó, cã chän läc,
kh«ng ngõng bæ sung, ph¸t triÓn phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cña ViÖt nam.
Tõ khi Nhµ n­íc ta ®­îc thµnh lËp cho ®Õn nay, §¶ng, ChÝnh phñ rÊt quan t©m ®Õn viÖc
kÕt hîp gi÷a nÒn Y häc D©n téc ( sau ®©y gäi lµ §«ng y) víi nÒn Y häc hiÖn ®¹i trong viÖc ch÷a
bÖnh, ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n.
Nh÷ng ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh b»ng §«ng y rÊt phong phó vµ cã nhiÒu gi¸ trÞ cao. L¹i
phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ së thÝch cña ®¹i bé phËn nh©n d©n ta.
Tuy nhiªn, ph¹m vi vµ møc ®é ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p phßng bÖnh, ch÷a bÖnh b»ng
§«ng y cßn mang tÝnh kinh nghiÖm lµ chÝnh. NhiÒu bé phËn trong nh©n d©n cßn ch­a cã sù hiÓu
biÕt nhiÒu vÒ nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ Y- D­îc nãi chung vµ §«ng y nãi riªng. §Æc biÖt mét sè
ng­êi cßn ch­a thÊy ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ thùc tÕ cña viÖc phßng bÖnh vµ ch÷a bÖnh b»ng §«ng y cæ
truyÒn.
N­íc ta lµ mét n­íc n»m trong khu vùc khÝ hËu giã mïa, thêi tiÕt kh¾c nghiÖt, n¾ng m­a,
b·o lôt, Èm thÊp triÒn miªn ®ã lµ nh÷ng t¸c nh©n ®éc h¹i lu«n g©y nªn biÕt bao tr­êng hîp èm
®au, bÖnh tËt cho ng­êi d©n v« téi.
Møc sèng cña mét sè bé phËn nh©n d©n ta cßn thÊp, l¹i ph¶i chi phÝ mét kho¶n tiÒn kh«ng
nhá vµo viÖc kh¸m vµ ch÷a bÖnh. Do ®ã nhiÒu gia ®×nh ®êi sèng ®· khã kh¨n l¹i cµng thªm khã
kh¨n, thiÕu thèn. C¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh th× qu¸ t¶i, quü B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ hµng
n¨m ph¶i chi tr¶ víi sè tiÒn qu¸ lín cho c¸c ®èi t­îng.
Víi nh÷ng nguyªn nh©n Êy, nÕu kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó kh¾c phôc th× bÖnh
tËt vÉn cø hoµnh hµnh, ng­êi d©n vÉn cßn èm ®au, nghÌo khã; víi hai nguån quü B¶o hiÓm cña
®Êt n­íc khã mµ b¶o tån vµ ph¸t triÓn ®­îc
Trong khi ®ã, ng­êi ViÖt nam nãi chung rÊt th«ng minh, hiÕu häc, l¹i ch¨m chØ vµ s¸ng
t¹o. §Êt n­íc ta n¬i nµo còng cã hµng ngµn loµi c©y, con quý hiÕm, ®a d¹ng vµ phong phó ®Ó lµm
thuèc ch÷a bÖnh ®­îc. §Êt ®ai, thæ nh­ìng, khÝ hËu vµ thêi tiÕt l¹i rÊt phï hîp víi viÖc ch¨n nu«i,
trång trät ®Ó ph¸t triÓn l©u dµi nguån D­îc liÖu s½n cã Êy. Song cho ®Õn nay, chóng ta ch­a cã
nh÷ng chiÕn l­îc quy ho¹ch tËp trung ®Ó ph¸t triÓn vµ khai th¸c nh÷ng nguån D­îc liÖu Êy cho
søng víi tiÒm n¨ng s½n cã cña nã.
Nh©n d©n ta vÉn cã c©u: “ Søc khoÎ lµ vèn quý nhÊt cña con ng­êi; cã søc khoÎ lµ lµm
nªn tÊt c¶…”. Nh­ng muèn cã søc khoÎ, th× mçi ng­êi ®Òu cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh
vÒ lÜnh vùc Y - D­îc nãi chung vµ §«ng y nãi riªng.
Häc tËp vµ nèi tiÕp c¸c bËc tiÒn nh©n ®i tr­íc, trªn c¬ së tham kh¶o mét phÇn c¬ b¶n c¸c
“Bµi gi¶ng vÒ §«ng y” (Y häc cæ truyÒn) cña mét sè tr­êng §¹i häc, cïng mét sè s¸ch vÒ chuyªn
ngµnh Y - D­îc kh¸c víi nh÷ng t­ liÖu quý gi¸ Êy, t«i ®· tËp hîp l¹i, råi tãm t¾t vµ minh ho¹
b»ng thÓ Th¬ lôc b¸t, thÓ Th¬ ®­îc coi lµ ®éc nhÊt, v« nhÞ cña ViÖt nam, mµ lµm nªn: “ TËp Th¬
- §«ng y ViÖt nam, ®Ó häc vµ ch÷a bÖnh” nµy.
Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña “ TËp Th¬”:
- “ TËp Th¬” lµm ra lµ nh»m gióp cho nhiÒu ng­êi cã s¸ch vÒ §«ng y ®Ó dÔ häc, dÔ nhí.
Tõ ®ã mäi ng­êi sÏ ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®­îc vµo viÖc phßng bÖnh vµ tù ch÷a nh÷ng
bÖnh th­êng gÆp cho m×nh, gia ®×nh m×nh vµ nh©n d©n khi cã nhu cÇu …
Cã nh­ vËy mäi nhµ sÏ gi¶m bít ®­îc phÇn nµo chi phÝ cho viÖc kh¸m vµ ch÷a bÖnh, míi
cã ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña gia ®×nh m×nh. Trªn c¬ së ®ã sÏ gãp mét phÇn
vµo viÖc ®¶m b¶o cho x· héi ®­îc an sinh, ®Êt n­íc thªm ph¸t triÓn
- “ TËp Th¬” cßn ®­îc coi lµ s¸ch“CÈm nang” ®Ó mäi ng­êi tra cøu nh÷ng t­ liÖu khi cÇn
thiÕt hoÆc lµm“ T¸c phÈm” ®Ó ®äc gi¶i trÝ vµ ®µm luËn khi nhµn rçi…
- “ TËp Th¬” cã nh÷ng néi dung vµ kÕt cÊu nh­ sau:
1- VÒ kÕt cÊu.
Ngoµi phÇn giíi thiÖu, më ®Çu, vµi nÐt t¸c gi¶ ra,“TËp th¬” gåm cã 5 phÇn chÝnh sau ®©y:
1. 1- PhÇn thø nhÊt: TriÕt häc Ph­¬ng ®«ng vµ øng dôngtrongY häc.
1. 2- PhÇn thø hai: C¸c vÞ thuèc §«ng y.
1. 3- PhÇn thø ba: C¸c bµi thuèc §«ng y.
36
1. 4- PhÇn thø t­: - C¸ch ch÷a mét sè bÖnh th­êng gÆp theo §«ng y
- Mét sè bµi thuèc quý ch÷a bÖnh.
1. 5- PhÇn thø n¨m: nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan kh¸c.
2- C¸ch tr×nh bµy
“TËp Th¬” ®­îc tr×nh bµy theo 2 thÓ viÕt: V¨n xu«i vµ v¨n vÇn (thÓ Th¬).
2.1- ViÕt theo thÓ v¨n xu«i
Néi dung cña c¸c kho¶n môc, nh­: §Þnh nghÜa, triÖu chøng, biÓu hiÖn l©m sµng, c«ng
dông c¸c vÞ thuèc ®­îc viÕt d­íi thÓ v¨n xu«i, theo b¶n gèc cña c¸c bµi gi¶ng vµ nh÷ng tµi liÖu
vÒ Y- D­îc ®· ®­îc s­u t©m vµ tham kh¶o. Nh»m gióp cho c¸c ®éc gi¶ míi häc m«n häc nµy sÏ
hiÓu ®­îc ®Çy ®ñ nh÷ng néi dung ®· diÔn gi¶i vµ ph©n tÝch trong ®ã.
VÒ sau, khi ®éc gi¶ ®· hiÓu bµi, chØ cÇn ®äc c¸c ®o¹n Th¬ bªn d­íi lµ n¾m ®­îc ®Çy ®ñ
nh÷ng ý chÝnh ®· nªu, kh«ng cÇn ®äc nh÷ng néi dung bªn trªn còng hiÓu ®­îc bµi
VÝ nh­: Môc 1.2- ¢m, D­¬ng ®èi lËp víi nhau (PhÇn: I - Häc thuytÕt ¢m D­¬ng) ®·
ghi:
“§èi lËp lµ sù m©u thuÉn, chÕ ­íc vµ ®Êu tranh gi÷a hai mÆt ¢m, D­¬ng.
ThÝ dô: Ngµy vµ ®ªm, n­íc vµ löa, øc chÕ vµ h­ng phÊn ”.
2.2- ViÕt theo v¨n vÇn (thÓ Th¬):
Bªn d­íi nh÷ng néi dung c¸c môc nh­ ®· nªu ë trªn, ®­îc tãm t¾t vµ minh ho¹ b»ng thÓ
th¬ Lôc b¸t, thÓ Th¬ nµy ®­îc coi lµ “ Quèc Th¬” cña ViÖt nam: DÔ ®äc, dÔ nhí, dÔ ®i vµo lßng
ng­êi
ThÝ dô:
Nh­ néi dung cña môc 1.2: “¢m, D­¬ng ®èi lËp víi nhau” ë trªn, bªn d­íi ®­îc tãm t¾t
vµ minh ho¹ b»ng th¬ nh­ sau:
Hai mÆt ®èi lËp, ®Êu tranh,
M©u thuÉn, chÕ ­íc vÉn thµnh ¢m - D­¬ng.
VÝ nh­: N­íc- löa, ®o¹n - tr­êng,
H­ng phÊn - øc chÕ, nh­ng th­êng cã nhau.
Khi ®­a vµo Th¬, cã nh÷ng tõ ng÷ cã thÓ thay ®æi ®­îc cho nhau, nh­: §ªm - ngµy thµnh
®o¹n - tr­êng, ®Òu lµ nh÷ng hiÖn t­îng ®èi lËp hoÆc mÉu thuÉn víi nhau
Tõng vÞ thuèc vµ c¸c bµi thuèc ch÷a bÖnh, còng ®­îc minh ho¹ b»ng Th¬.
VÝ dô: Bµi thuèc H¹nh t« thang gia gi¶m (nguyªn gèc lµ thuèc t¸n, nay ®æi thµnh thuèc
thang, thuèc s¾c): Gåm c¸c vÞ: H¹nh nh©n, T« diÖp, TiÒn hå, TrÇn b×, Phôc linh, Cam th¶o, B¸n
h¹ chÕ, ChØ x¸c, Gõng (Sinh kh­¬ng), C¸t c¸nh, §¹i t¸; ë d­íi ®­îc minh ho¹ b»ng Th¬ nh­ sau
(ch÷ nghiªng chØ c¸c vÞ thuèc, ch÷ ®øng lµm liªn tõ):
Phôc linh, ChØ x¸c, TrÇn b×,
T« diÖp, B¸n h¹, tiÕp th× H¹nh nh©n.
C¸t c¸nh, Cam th¶o cã phÇn,
TiÒn hå, §¹i t¸o, thªm phÇn Sinh kh­¬ng.
Trong “TËp Th¬” c¸c vÞ thuèc, c¸c lo¹i bÖnh cßn ®­îc minh ho¹ b»ng h×nh ¶nh cã ®ñ mµu
s¾c ®Ñp m¾t. SÏ gióp cho c¸c ®éc gi¶ dÔ nhËn biÕt tõng lo¹i, mçi lo¹i cã nh÷ng ®Æc ch­ng riªng.
Cã h×nh ¶nh minh ho¹, sÏ lµm cho néi dung vµ chÊt l­îng cña “ TËp Th¬” thªm phong phó vµ
sinh ®éng h¬n.
3- C¸ch sö dông “TËp Th¬”
Néi dung vµ kÕt cÊu cña “TËp Th¬” nh­ lµ mét phÇn “Bµi gi¶ng” cña c¸c tr­êng ®µo t¹o
chÝnh quy vÒ §«ng y, sÏ gióp cho c¸c ®éc gi¶ lµm s¸ch ®Ó häc tËp vµ cã thÓ lµm tµi liÖu ®­a vµo
thµnh mét néi dung sinh ho¹t chuyªn ®Ò cña c¸c c©u l¹c bé søc khoÎ, c©u l¹c bé th¬ ca cña héi
ng­êi cao tuæi, héi cùu chiÕn binh; héi phô n÷, cña c¸c tæ chøc x· héi kh¸c, ë c¸c ®Þa ph­¬ng x·,
ph­êng; ë c¸c ®¬n vÞ trong qu©n ®éi, lùc l­îng vò trang n¬i biªn giíi, h¶i ®¶o; ë c¸c gia ®×nh vµ
nh÷ng tr­êng häc kh¸c.
§èi víi c¸c ®éc gi¶ tù häc hoÆc tæ chøc häc theo chuyªn ®Ò sinh ho¹t c©u l¹c bé, c¸c häc
viªn cÇn häc tuÇn tù tõ ®Çu, tõng phÇn mét. Còng viÕt phÇn néi dung b»ng v¨n xu«i, kh«ng dùa
vµo nh÷ng ®o¹n Th¬ ®· cã, sau ®ã còng tù m×nh tãm t¾t vµ minh ho¹ b»ng Th¬ nh­ vÝ dô trªn.
Lµm nh­ vËy, dÔ häc, dÔ nhí l©u dÇn thµnh quen vµ sau nµy l¹i biÕt lµm c¶ Th¬.
Cø nh­ vËy, ng­êi nä h­íng dÉn ng­êi kia, nèi tiÕp nhau, tin r»ng sau nµy trong d©n gian
sÏ cã rÊt nhiÒu“ ThÇy thuèc giái vµ nhµ Th¬ hay”.
37
§Æc biÖt, lµ c¸c gia ®×nh vµ c¸c tr­êng häc, tuú ®iÒu kiÖn cña m×nh mµ quan t©m nhiÒu
®Õn c¸c ch¸u nhá, thÕ hÖ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc, nªn cho c¸c ch¸u sím ®­îc häc tËp vµ lµm quen
víi m«n häc nµy.
Mäi ng­êi h·y cïng nhau thùc hiÖn tèt ph­¬ng ch©m: “ M­a dÇm thÊm l©u, cha truyÒn
con nèi”, nh­ kÕt luËn cña “ TËp Th¬” ®· viÕt:
ViÖt nam cã Th¬ §«ng y,
Häc vµ ch÷a bÖnh, sau th× d¹y con.
Cho dï bÖnh tËt vÉn cßn,
Ng©m Th¬, trÞ bÖnh ®©u cßn èm ®au.
Mäi ng­êi h·y m¸ch, b¶o nhau,
Trång nhiÒu c©y thuèc tr­íc, sau quanh nhµ.
GÆp khi trÎ nhá, ng­êi giµ,
Nhøc ®Çu, ®au bông thuèc lµ cã ngay.
Mu«n vµn ý ®Ñp, lêi hay,
Mong nhiÒu ng­êi häc, s¸ch nµy §«ng y!
§©y lµ mét “ TËp Th¬” rÊt khã viÕt, nh­ng l¹i rÊt hay, cã nhiÒu môc ®Ých vµ ý nghÜa; bæ
Ých vµ thiÕt thùc; kh«ng nh÷ng cã nhiÒu gi¸ trÞ, phong phó vÒ nhiÒu thÓ lo¹i mµ cßn cã thÓ phï
hîp cho viÖc sö dông l©u dµi vÒ sau.
“ TËp Th¬”, sÏ ®¸p øng ®­îc víi sù yªu mÕn vµ ®ãn nhËn cña ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n
d©n, còng nh­ c¸c thÕ hÖ ®éc gi¶ trong vµ ngoµi n­íc...
LÇn ®Çu “ TËp th¬” ®­îc xuÊt b¶n, l­u hµnh kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong
c¸c ®éc gi¶ gãp ý thªm ®Ó “ TËp Th¬” ®­îc söa ®æi, bæ sung kÞp thêi, lÇn xuÊt b¶n sau sÏ hoµn
thiÖn h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
(Ghi l¹i lêi nãi ®Çu cña “ TËp th¬”.
Hµ néi, th¸ng 9 n¨m 2011.
T¸c gi¶
Ng« C«ng T×nh

Contenu connexe

Similaire à Giới thiệu

H oa hongH oa hong
H oa hongNguyễn Xuân Vinh
307 vues52 diapositives
T005T005
T005Phong Trương
80 vues36 diapositives
Skkn013Skkn013
Skkn013Tiếu Đường Nhất
243 vues55 diapositives

Plus de Thi đàn Việt Nam

đườNg đờiđườNg đời
đườNg đờiThi đàn Việt Nam
1.3K vues43 diapositives
đêM trăngđêM trăng
đêM trăngThi đàn Việt Nam
870 vues44 diapositives
Nặng tìnhNặng tình
Nặng tìnhThi đàn Việt Nam
833 vues43 diapositives

Plus de Thi đàn Việt Nam(20)

đườNg đờiđườNg đời
đườNg đời
Thi đàn Việt Nam1.3K vues
đêM trăngđêM trăng
đêM trăng
Thi đàn Việt Nam870 vues
Nặng tìnhNặng tình
Nặng tình
Thi đàn Việt Nam833 vues
Tình nghĩa làng quêTình nghĩa làng quê
Tình nghĩa làng quê
Thi đàn Việt Nam842 vues
Một thoáng vùng quêMột thoáng vùng quê
Một thoáng vùng quê
Thi đàn Việt Nam585 vues
Về thăm quê nhàVề thăm quê nhà
Về thăm quê nhà
Thi đàn Việt Nam930 vues
Thương chaThương cha
Thương cha
Thi đàn Việt Nam868 vues
Lòng mẹLòng mẹ
Lòng mẹ
Thi đàn Việt Nam628 vues
Tình quêTình quê
Tình quê
Thi đàn Việt Nam892 vues
Những lá thư tình thế kỷ 21Những lá thư tình thế kỷ 21
Những lá thư tình thế kỷ 21
Thi đàn Việt Nam567 vues
Tình yêu-người-línhTình yêu-người-lính
Tình yêu-người-lính
Thi đàn Việt Nam839 vues
Tát nước gầu đôiTát nước gầu đôi
Tát nước gầu đôi
Thi đàn Việt Nam1.1K vues
Lời hẹn vườn hoaLời hẹn vườn hoa
Lời hẹn vườn hoa
Thi đàn Việt Nam298 vues
Tập truyện ngắn: Tình yêu người línhTập truyện ngắn: Tình yêu người lính
Tập truyện ngắn: Tình yêu người lính
Thi đàn Việt Nam3.6K vues
Gió thổi chiều quêGió thổi chiều quê
Gió thổi chiều quê
Thi đàn Việt Nam425 vues
Gió thổi chiều quêGió thổi chiều quê
Gió thổi chiều quê
Thi đàn Việt Nam467 vues
Hương xuânđất việt.Hương xuânđất việt.
Hương xuânđất việt.
Thi đàn Việt Nam543 vues
Tâm sự thường ngàyTâm sự thường ngày
Tâm sự thường ngày
Thi đàn Việt Nam533 vues
Tập thơ " Cánh cầu bay"Tập thơ " Cánh cầu bay"
Tập thơ " Cánh cầu bay"
Thi đàn Việt Nam1.5K vues

Giới thiệu

  • 1. 32 PhÇn thø hai Giíi thiÖu vÒ KÕt cÊu vµ néi dung tãm t¾t cña “tËp th¬ ®«ng y viÖt nam §Ó häc vµ ch÷a bÖnh”. ( T¸c gi¶: L­¬ng y Ng« c«ng t×nh) S¸ch dµy 946 trang, ®­îc viÕt theo 2 thÓ: V¨n xu«i vµ v¨n vÇn ( ThÓ th¬ Lôc b¸t), gåm trªn 14 500 c©u th¬. S¸ch ®­îc in ®ñ mµu s¾c ®Ñp m¾t, ®· ®­îc nhµ xuÊt b¶n Y häc in vµ ph¸t hµnh tõ Quý IV n¨m 2011. Chóng t«i sÏ giíi thiÖu tãm t¾t vÒ kÕt cÇu vµ nh÷ng néi dung chÝnh cña “ TËp th¬” ë nh÷ng trang sau. §éc gi¶ nµo cã nhu cÇu mua trän bé s¸ch, h·y liªn hÖ víi T¸c gi¶ theo: Email: ngocongtinh48@gmail.com.
  • 2. 33 Lêi giíi thiÖu §«ng y ViÖt nam ®· cã nguån gèc tõ l©u ®êi vµ ®­îc l­u truyÒn ®Õn ngµy nay. KÕt hîp víi Y häc hiÖn ®¹i, §«ng y ®· vµ ®ang phôc vô tèt viÖc b¶o vÖ søc khoÎ vµ ch÷a bÖnh cho nh©n d©n trong vµ ngoµi n­íc. ThÕ m¹nh cña c¸c ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh b»ng §«ng y cã nhiÒu gi¸ trÞ phong phó, ®ã lµ: DÔ ¸p dông, tiÖn lîi, rÎ tiÒn, ®¹t hiÖu qu¶ cao. Sau C¸ch m¹ng Th¸ng t¸m n¨m 1945 thµnh c«ng, n­íc ViÖt nam D©n chñ céng hoµ ra ®êi, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt nam vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, §«ng y ViÖt nam ®· b­íc vµo mét trang lÞch sö huy hoµng cña D©n téc. KÕt hîp víi nÒn Y häc hiÖn ®¹i, nÒn §«ng y cña n­íc ta còng ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n bao giê hÕt, ®­îc nh©n d©n tÝn nhiÖm. Ngµy nay, §«ng y ®ang ®­îc sö dông réng r·i trong viÖc ch÷a bÖnh vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n. ViÖc kh¸m vµ ch÷a bÖnh b»ng §«ng y ®· ®­îc triÓn khai ®ång bé tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c c¬ së, theo sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ n­íc. Ngoµi c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh thuéc c¸c c¬ quan cña Nhµ n­íc, ë n­íc ta hiÖn nay còng cã hµng ngh×n c¸c nhµ thuèc, phßng kh¸m §«ng y t­ nh©n ®· phôc vô tèt viÖc ch÷a bÖnh, cøu ng­êi. VÒ ®µo t¹o, ë n­íc ta cã Häc viÖn Y - D­îc Cæ truyÒn ViÖt nam; ë c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung cÊp Y- D­îc ®Òu cã khoa §«ng y häc (Y häc cæ truyÒn). Hµng n¨m c¸c tr­êng ®· ®¹o t¹o vµ cho ra tr­êng hµng ngµn B¸c sÜ, Y sÜ §«ng y vµ L­¬ng y cã tr×nh ®é, chuyªn m«n. NhiÒu ng­êi ®· ®­îc Nhµ n­íc phong tÆng lµ: Gi¸o s­, TiÕn sÜ, ThÇy thuèc Nh©n d©n, ThÇy thuèc ¦u tó… Héi §«ng y ViÖt nam lµ mét tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp. Cã m¹ng l­íi ho¹t ®éng thèng nhÊt tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c c¬ së. C¸c cÊp Héi ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn, ®­îc ®«ng ®¶o c¸c thµnh viªn tù nguyÖn tham gia vµ tÝch cùc ho¹t ®éng trong viÖc phßng bÖnh, b¶o vÖ søc khoÎ cho nh©n d©n. Së dÜ §«ng y cã søc sèng m·nh liÖt nh­ vËy, lµ v× nh÷ng gi¸ trÞ ch÷a bÖnh cña nã ®Òu phôc vô lîi Ých vµ b¶o vÖ søc khoÎ cho nh©n d©n. Ngµy nay §«ng y ®ang ®­îc Nhµ n­íc quan t©m vµ ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn. Nh»m phôc vô tèt h¬n n÷a viÖc ch÷a bÖnh cho céng ®ång, ®· ®­îc ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp nh©n d©n ®ång t×nh ñng hé. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, §«ng y ViÖt nam ®­îc l­u truyÒn d­íi nhiÒu h×nh thøc: Tõ nh÷ng kinh nghiÖm ®­îc truyÒn miÖng trong d©n gian, ®Õn viÖc sao chÐp trong c¸c s¸ch, vë ®Ó truyÒn b¸, gi¶ng d¹y vµ l­u gi÷ cho viÖc sö dông l©u dµi. NhiÒu bé s¸ch ®­îc l­u truyÒn tõ l©u ®êi ®· ®­îc in Ên, ph¸t hµnh ®Õn tay nh©n d©n vµ b¹n ®äc qua nhiÒu thÕ hÖ, nh­ bé: Nam D­îc thÇn diÖu, Hång nghÜa gi¸c t­ Y th­ cña cô TuÖ TÜnh; H¶i th­îng Y t«ng t©m tÜnh cña cô H¶i th­îng L·n «ng Lª h÷u Tr¸c; Ho¹t nh©n to¸t yÕu cña cô Hoµng ®«n Hoµ NhiÒu t¸c phÈm ®· ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng Th¬ ca ®Ó truyÒn b¸, nh­: Ch©m cøu TiÖp hiÖu diÔn ca cña cô NguyÔn ®¹i L¨ng; Ng­ tiÒu vÊn ®¸p Y thuËt cña cô NguyÔn ®×nh ChiÓu… Sau khi hoµ b×nh ®­îc lËp l¹i, ®­îc sù quan t©m cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, nÒn §«ng y cña n­íc Nhµ ®· vµ ®ang ®­îc ®Çu t­, ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n bao giê hÕt. NhiÒu bé s¸ch vÒ Y - D­îc ®· ®­îc xuÊt b¶n ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu gi¶ng d¹y, häc tËp, phæ biÕn kiÕn thøc trong c¸c tr­êng häc vµ nh©n d©n. Tiªu biÓu lµ bé Bµi gi¶ng Y häc cæ truyÒn gåm 2 tËp cña Khoa Y häc cæ truyÒn - Tr­êng §¹i häc Y Hµ néi; Ch©m cøu häc cña B¸c sÜ L· quang NhiÕp; Ch©m cøu ë tuyÕn c¬ së cña Gi¸o s­ NguyÔn tµi Thu; Nh÷ng c©y thuèc vµ vÞ thuèc ViÖt nam, cña Gi¸o s­, TiÕn sü §ç tÊt Lîi Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu Gi¸o s­, TiÕn sÜ, B¸c sÜ, L­¬ng y còng cho ra ®êi nhiÒu tËp s¸ch hay vÒ chuyªn ngµnh Y - D­îc. TÊt c¶ lµ nh»m truyÒn l¹i nh÷ng kinh nghiÖm cho c¸c thÕ hÖ sau nµy. Trªn c¬ së ®ã ®· kh«ng ngõng ®ãng gãp cho nguån s¸ch vÒ Y - D­îc cña n­íc ta thªm ®a d¹ng, phong phó c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhiÒu t¸c gi¶ ®· cho ra ®êi nh÷ng Ên phÈm d­íi thÓ Th¬ ca, ®­îc nhiÒu b¹n ®äc trong vµ ngoµi Ngµnh ®¸nh gi¸ cao. Cã thÓ kÓ ®Õn: 200 bµi diÔn ca vÒ D­îc
  • 3. 34 tÝnh, c«ng dông, bµo chÕ vµ kiªng kþ cña mét sè vÞ thuèc th­êng dïng cña L­¬ng y Phan ®×nh Quya; hoÆc míi nhÊt lµ cuèn: DiÔn ca thuèc Nam ch÷a bÖnh tõ Hoa l­ cña Cö nh©n L­¬ng y NguyÔn Ho¸n víi trän vÑn hµng ngµn dßng th¬ Lôc b¸t vÒ thuèc Nam ch÷a bÖnh, ®· ra m¾t b¹n ®äc nh©n dÞp kû niÖm 1 000 n¨m Th¨ng long - Hµ néi. Noi g­¬ng c¸c bËc tiÒn nh©n ®i tr­íc, víi lßng ham mª häc tËp, nghiªn cøu vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh b»ng §«ng y cæ truyÒn cña D©n téc, b¶n th©n l¹i rÊt yªu thÝch vÒ Th¬ phó, L­¬ng y Ng« C«ng T×nh lµ ng­êi con cña lµng Quan hä vïng Kinh b¾c, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®­îc tõ nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ: TriÕt häc cæ Ph­¬ng ®«ng, c¸c vÞ thuèc, c¸c bµi thuèc §«ng y, c¸ch ch÷a mét sè bÖnh th­êng gÆp t¸c gi¶ ®· chuyÓn sang thÓ Th¬ lôc b¸t thµnh c«ng “TËp Th¬ - §«ng y ViÖt nam, ®Ó häc vµ ch÷a bÖnh”. “TËp Th¬” lµm ra, lµ nh»m khuyÕn khÝch vµ ®éng viªn ng­êi ng­êi thªm ham mª häc tËp vµ ch÷a bÖnh theo §«ng y ViÖt nam. Cßn gióp cho nhiÒu ng­êi cã s¸ch ®Ó dÔ häc, dÔ nhí, dÔ ¸p dông vµo cuéc sèng hµng ngµy. VÝ dô: PhÇn d­íi t¸c gi¶ ®· chuyÓn thµnh th¬ nh­ sau: 1- VÒ chÈn ®o¸n bÖnh tËt: Dùa vµo 4 ph­¬ng ph¸p kh¸m bÖnh: Nh×n (Väng); Nghe (V¨n); hái (VÊn) vµ sê n¾n, xem m¹ch (ThiÕt) ®Ó khai th¸c c¸c triÖu chøng bÖnh thuéc Hµn hay NhiÖt; h­ hay thùc cña c¸c T¹ng, Phñ, Kinh l¹c: (Väng) tøc lµ nh×n hoÆc tr«ng, Nghe (V¨n), hái (VÊn) biÕt lßng bÖnh nh©n. Xem m¹ch (ThiÕt chÈn) lé dÇn, BiÕt bÖnh thuéc NhiÖt hay Hµn ra sao. Cßn xem T¹ng, Phñ thÕ nµo, Thuéc h­ hay thùc n¬i nµo tµ x©m… 2. Nguån gèc cña thuèc §«ng y: Y häc n­íc ta tr­íc kia, Thuèc th­êng ph¶i nhËp, ph©n chia cho ®Òu. §Õn nay trång, cÊy ®­îc nhiÒu, PhÇn nµo ®· bít nhËp siªu n­íc ngoµi. Mét sè cßn do ®Êt ®ai, Di thùc ch­a ®­îc, kÐo dµi nhËp siªu. VÝ nh­: B¹ch truËt, Mang tiªu, §­¬ng quy, B¹ch th­îc, cïng nhiÒu HuyÒn s©m… 3- VÒ bµi thuèc Quy Tú thang gia gi¶m. C«ng dông: Ých KhÝ, bæ HuyÕt; kiÖn Tú, d­ìng T©m, nh­ sau:. B¹ch truËt, ViÔn trÝ, Phôc thÇn, Méc h­¬ng, Cam th¶o, Nh©n s©m, Hoµng kú. T¸o nh©n, Long nh·n, §­¬ng quy, Ých KhÝ, bæ HuyÕt, kiÖn Tú, d­ìng T©m. Mong r»ng: “TËp th¬” sÏ ®­îc ®«ng ®¶o nh©n d©n vµ nhiÒu b¹n ®äc trong vµ ngoµi n­íc yªu thÝch vµ ®ãn nhËn. §ã còng lµ nh÷ng viÖc lµm ®ãng gãp cho nÒn §«ng y vµ Th¬ ca ViÖt nam thªm ®a d¹ng, phong phó, phï hîp víi sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc vµ thêi ®¹i. Chóng t«i xin tr©n träng giíi thiÖu víi b¹n ®äc vÒ “ TËp Th¬ - §«ng y ViÖt nam, ®Ó häc vµ ch÷a bÖnh” cña L­¬ng y Ng« C«ng T×nh./. (Ghi l¹i lêi giíi thiÖu cña “ TËp th¬”. Hµ néi, th¸ng 9 n¨m 2011 Nhµ xuÊt b¶n Y häc
  • 4. 35 Lêi nãi ®Çu Tr¶i qua hµng ngµn n¨m lÞch sö, nh©n d©n ViÖt nam cã nhiÒu kinh nghiÖm ®óc rót ®­îc tõ thùc tiÔn l©m sµng vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p phßng bÖnh vµ ch÷a bÖnh cøu ng­êi. KÕt hîp víi sù tiÕp thu TriÕt häc cæ ph­¬ng §«ng, ®· x©y dùng nªn mét hÖ thèng Y lý phong phó, cã chän läc, kh«ng ngõng bæ sung, ph¸t triÓn phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cña ViÖt nam. Tõ khi Nhµ n­íc ta ®­îc thµnh lËp cho ®Õn nay, §¶ng, ChÝnh phñ rÊt quan t©m ®Õn viÖc kÕt hîp gi÷a nÒn Y häc D©n téc ( sau ®©y gäi lµ §«ng y) víi nÒn Y häc hiÖn ®¹i trong viÖc ch÷a bÖnh, ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n. Nh÷ng ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh b»ng §«ng y rÊt phong phó vµ cã nhiÒu gi¸ trÞ cao. L¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ së thÝch cña ®¹i bé phËn nh©n d©n ta. Tuy nhiªn, ph¹m vi vµ møc ®é ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p phßng bÖnh, ch÷a bÖnh b»ng §«ng y cßn mang tÝnh kinh nghiÖm lµ chÝnh. NhiÒu bé phËn trong nh©n d©n cßn ch­a cã sù hiÓu biÕt nhiÒu vÒ nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ Y- D­îc nãi chung vµ §«ng y nãi riªng. §Æc biÖt mét sè ng­êi cßn ch­a thÊy ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ thùc tÕ cña viÖc phßng bÖnh vµ ch÷a bÖnh b»ng §«ng y cæ truyÒn. N­íc ta lµ mét n­íc n»m trong khu vùc khÝ hËu giã mïa, thêi tiÕt kh¾c nghiÖt, n¾ng m­a, b·o lôt, Èm thÊp triÒn miªn ®ã lµ nh÷ng t¸c nh©n ®éc h¹i lu«n g©y nªn biÕt bao tr­êng hîp èm ®au, bÖnh tËt cho ng­êi d©n v« téi. Møc sèng cña mét sè bé phËn nh©n d©n ta cßn thÊp, l¹i ph¶i chi phÝ mét kho¶n tiÒn kh«ng nhá vµo viÖc kh¸m vµ ch÷a bÖnh. Do ®ã nhiÒu gia ®×nh ®êi sèng ®· khã kh¨n l¹i cµng thªm khã kh¨n, thiÕu thèn. C¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh th× qu¸ t¶i, quü B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ hµng n¨m ph¶i chi tr¶ víi sè tiÒn qu¸ lín cho c¸c ®èi t­îng. Víi nh÷ng nguyªn nh©n Êy, nÕu kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó kh¾c phôc th× bÖnh tËt vÉn cø hoµnh hµnh, ng­êi d©n vÉn cßn èm ®au, nghÌo khã; víi hai nguån quü B¶o hiÓm cña ®Êt n­íc khã mµ b¶o tån vµ ph¸t triÓn ®­îc Trong khi ®ã, ng­êi ViÖt nam nãi chung rÊt th«ng minh, hiÕu häc, l¹i ch¨m chØ vµ s¸ng t¹o. §Êt n­íc ta n¬i nµo còng cã hµng ngµn loµi c©y, con quý hiÕm, ®a d¹ng vµ phong phó ®Ó lµm thuèc ch÷a bÖnh ®­îc. §Êt ®ai, thæ nh­ìng, khÝ hËu vµ thêi tiÕt l¹i rÊt phï hîp víi viÖc ch¨n nu«i, trång trät ®Ó ph¸t triÓn l©u dµi nguån D­îc liÖu s½n cã Êy. Song cho ®Õn nay, chóng ta ch­a cã nh÷ng chiÕn l­îc quy ho¹ch tËp trung ®Ó ph¸t triÓn vµ khai th¸c nh÷ng nguån D­îc liÖu Êy cho søng víi tiÒm n¨ng s½n cã cña nã. Nh©n d©n ta vÉn cã c©u: “ Søc khoÎ lµ vèn quý nhÊt cña con ng­êi; cã søc khoÎ lµ lµm nªn tÊt c¶…”. Nh­ng muèn cã søc khoÎ, th× mçi ng­êi ®Òu cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ lÜnh vùc Y - D­îc nãi chung vµ §«ng y nãi riªng. Häc tËp vµ nèi tiÕp c¸c bËc tiÒn nh©n ®i tr­íc, trªn c¬ së tham kh¶o mét phÇn c¬ b¶n c¸c “Bµi gi¶ng vÒ §«ng y” (Y häc cæ truyÒn) cña mét sè tr­êng §¹i häc, cïng mét sè s¸ch vÒ chuyªn ngµnh Y - D­îc kh¸c víi nh÷ng t­ liÖu quý gi¸ Êy, t«i ®· tËp hîp l¹i, råi tãm t¾t vµ minh ho¹ b»ng thÓ Th¬ lôc b¸t, thÓ Th¬ ®­îc coi lµ ®éc nhÊt, v« nhÞ cña ViÖt nam, mµ lµm nªn: “ TËp Th¬ - §«ng y ViÖt nam, ®Ó häc vµ ch÷a bÖnh” nµy. Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña “ TËp Th¬”: - “ TËp Th¬” lµm ra lµ nh»m gióp cho nhiÒu ng­êi cã s¸ch vÒ §«ng y ®Ó dÔ häc, dÔ nhí. Tõ ®ã mäi ng­êi sÏ ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®­îc vµo viÖc phßng bÖnh vµ tù ch÷a nh÷ng bÖnh th­êng gÆp cho m×nh, gia ®×nh m×nh vµ nh©n d©n khi cã nhu cÇu … Cã nh­ vËy mäi nhµ sÏ gi¶m bít ®­îc phÇn nµo chi phÝ cho viÖc kh¸m vµ ch÷a bÖnh, míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña gia ®×nh m×nh. Trªn c¬ së ®ã sÏ gãp mét phÇn vµo viÖc ®¶m b¶o cho x· héi ®­îc an sinh, ®Êt n­íc thªm ph¸t triÓn - “ TËp Th¬” cßn ®­îc coi lµ s¸ch“CÈm nang” ®Ó mäi ng­êi tra cøu nh÷ng t­ liÖu khi cÇn thiÕt hoÆc lµm“ T¸c phÈm” ®Ó ®äc gi¶i trÝ vµ ®µm luËn khi nhµn rçi… - “ TËp Th¬” cã nh÷ng néi dung vµ kÕt cÊu nh­ sau: 1- VÒ kÕt cÊu. Ngoµi phÇn giíi thiÖu, më ®Çu, vµi nÐt t¸c gi¶ ra,“TËp th¬” gåm cã 5 phÇn chÝnh sau ®©y: 1. 1- PhÇn thø nhÊt: TriÕt häc Ph­¬ng ®«ng vµ øng dôngtrongY häc. 1. 2- PhÇn thø hai: C¸c vÞ thuèc §«ng y. 1. 3- PhÇn thø ba: C¸c bµi thuèc §«ng y.
  • 5. 36 1. 4- PhÇn thø t­: - C¸ch ch÷a mét sè bÖnh th­êng gÆp theo §«ng y - Mét sè bµi thuèc quý ch÷a bÖnh. 1. 5- PhÇn thø n¨m: nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan kh¸c. 2- C¸ch tr×nh bµy “TËp Th¬” ®­îc tr×nh bµy theo 2 thÓ viÕt: V¨n xu«i vµ v¨n vÇn (thÓ Th¬). 2.1- ViÕt theo thÓ v¨n xu«i Néi dung cña c¸c kho¶n môc, nh­: §Þnh nghÜa, triÖu chøng, biÓu hiÖn l©m sµng, c«ng dông c¸c vÞ thuèc ®­îc viÕt d­íi thÓ v¨n xu«i, theo b¶n gèc cña c¸c bµi gi¶ng vµ nh÷ng tµi liÖu vÒ Y- D­îc ®· ®­îc s­u t©m vµ tham kh¶o. Nh»m gióp cho c¸c ®éc gi¶ míi häc m«n häc nµy sÏ hiÓu ®­îc ®Çy ®ñ nh÷ng néi dung ®· diÔn gi¶i vµ ph©n tÝch trong ®ã. VÒ sau, khi ®éc gi¶ ®· hiÓu bµi, chØ cÇn ®äc c¸c ®o¹n Th¬ bªn d­íi lµ n¾m ®­îc ®Çy ®ñ nh÷ng ý chÝnh ®· nªu, kh«ng cÇn ®äc nh÷ng néi dung bªn trªn còng hiÓu ®­îc bµi VÝ nh­: Môc 1.2- ¢m, D­¬ng ®èi lËp víi nhau (PhÇn: I - Häc thuytÕt ¢m D­¬ng) ®· ghi: “§èi lËp lµ sù m©u thuÉn, chÕ ­íc vµ ®Êu tranh gi÷a hai mÆt ¢m, D­¬ng. ThÝ dô: Ngµy vµ ®ªm, n­íc vµ löa, øc chÕ vµ h­ng phÊn ”. 2.2- ViÕt theo v¨n vÇn (thÓ Th¬): Bªn d­íi nh÷ng néi dung c¸c môc nh­ ®· nªu ë trªn, ®­îc tãm t¾t vµ minh ho¹ b»ng thÓ th¬ Lôc b¸t, thÓ Th¬ nµy ®­îc coi lµ “ Quèc Th¬” cña ViÖt nam: DÔ ®äc, dÔ nhí, dÔ ®i vµo lßng ng­êi ThÝ dô: Nh­ néi dung cña môc 1.2: “¢m, D­¬ng ®èi lËp víi nhau” ë trªn, bªn d­íi ®­îc tãm t¾t vµ minh ho¹ b»ng th¬ nh­ sau: Hai mÆt ®èi lËp, ®Êu tranh, M©u thuÉn, chÕ ­íc vÉn thµnh ¢m - D­¬ng. VÝ nh­: N­íc- löa, ®o¹n - tr­êng, H­ng phÊn - øc chÕ, nh­ng th­êng cã nhau. Khi ®­a vµo Th¬, cã nh÷ng tõ ng÷ cã thÓ thay ®æi ®­îc cho nhau, nh­: §ªm - ngµy thµnh ®o¹n - tr­êng, ®Òu lµ nh÷ng hiÖn t­îng ®èi lËp hoÆc mÉu thuÉn víi nhau Tõng vÞ thuèc vµ c¸c bµi thuèc ch÷a bÖnh, còng ®­îc minh ho¹ b»ng Th¬. VÝ dô: Bµi thuèc H¹nh t« thang gia gi¶m (nguyªn gèc lµ thuèc t¸n, nay ®æi thµnh thuèc thang, thuèc s¾c): Gåm c¸c vÞ: H¹nh nh©n, T« diÖp, TiÒn hå, TrÇn b×, Phôc linh, Cam th¶o, B¸n h¹ chÕ, ChØ x¸c, Gõng (Sinh kh­¬ng), C¸t c¸nh, §¹i t¸; ë d­íi ®­îc minh ho¹ b»ng Th¬ nh­ sau (ch÷ nghiªng chØ c¸c vÞ thuèc, ch÷ ®øng lµm liªn tõ): Phôc linh, ChØ x¸c, TrÇn b×, T« diÖp, B¸n h¹, tiÕp th× H¹nh nh©n. C¸t c¸nh, Cam th¶o cã phÇn, TiÒn hå, §¹i t¸o, thªm phÇn Sinh kh­¬ng. Trong “TËp Th¬” c¸c vÞ thuèc, c¸c lo¹i bÖnh cßn ®­îc minh ho¹ b»ng h×nh ¶nh cã ®ñ mµu s¾c ®Ñp m¾t. SÏ gióp cho c¸c ®éc gi¶ dÔ nhËn biÕt tõng lo¹i, mçi lo¹i cã nh÷ng ®Æc ch­ng riªng. Cã h×nh ¶nh minh ho¹, sÏ lµm cho néi dung vµ chÊt l­îng cña “ TËp Th¬” thªm phong phó vµ sinh ®éng h¬n. 3- C¸ch sö dông “TËp Th¬” Néi dung vµ kÕt cÊu cña “TËp Th¬” nh­ lµ mét phÇn “Bµi gi¶ng” cña c¸c tr­êng ®µo t¹o chÝnh quy vÒ §«ng y, sÏ gióp cho c¸c ®éc gi¶ lµm s¸ch ®Ó häc tËp vµ cã thÓ lµm tµi liÖu ®­a vµo thµnh mét néi dung sinh ho¹t chuyªn ®Ò cña c¸c c©u l¹c bé søc khoÎ, c©u l¹c bé th¬ ca cña héi ng­êi cao tuæi, héi cùu chiÕn binh; héi phô n÷, cña c¸c tæ chøc x· héi kh¸c, ë c¸c ®Þa ph­¬ng x·, ph­êng; ë c¸c ®¬n vÞ trong qu©n ®éi, lùc l­îng vò trang n¬i biªn giíi, h¶i ®¶o; ë c¸c gia ®×nh vµ nh÷ng tr­êng häc kh¸c. §èi víi c¸c ®éc gi¶ tù häc hoÆc tæ chøc häc theo chuyªn ®Ò sinh ho¹t c©u l¹c bé, c¸c häc viªn cÇn häc tuÇn tù tõ ®Çu, tõng phÇn mét. Còng viÕt phÇn néi dung b»ng v¨n xu«i, kh«ng dùa vµo nh÷ng ®o¹n Th¬ ®· cã, sau ®ã còng tù m×nh tãm t¾t vµ minh ho¹ b»ng Th¬ nh­ vÝ dô trªn. Lµm nh­ vËy, dÔ häc, dÔ nhí l©u dÇn thµnh quen vµ sau nµy l¹i biÕt lµm c¶ Th¬. Cø nh­ vËy, ng­êi nä h­íng dÉn ng­êi kia, nèi tiÕp nhau, tin r»ng sau nµy trong d©n gian sÏ cã rÊt nhiÒu“ ThÇy thuèc giái vµ nhµ Th¬ hay”.
  • 6. 37 §Æc biÖt, lµ c¸c gia ®×nh vµ c¸c tr­êng häc, tuú ®iÒu kiÖn cña m×nh mµ quan t©m nhiÒu ®Õn c¸c ch¸u nhá, thÕ hÖ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc, nªn cho c¸c ch¸u sím ®­îc häc tËp vµ lµm quen víi m«n häc nµy. Mäi ng­êi h·y cïng nhau thùc hiÖn tèt ph­¬ng ch©m: “ M­a dÇm thÊm l©u, cha truyÒn con nèi”, nh­ kÕt luËn cña “ TËp Th¬” ®· viÕt: ViÖt nam cã Th¬ §«ng y, Häc vµ ch÷a bÖnh, sau th× d¹y con. Cho dï bÖnh tËt vÉn cßn, Ng©m Th¬, trÞ bÖnh ®©u cßn èm ®au. Mäi ng­êi h·y m¸ch, b¶o nhau, Trång nhiÒu c©y thuèc tr­íc, sau quanh nhµ. GÆp khi trÎ nhá, ng­êi giµ, Nhøc ®Çu, ®au bông thuèc lµ cã ngay. Mu«n vµn ý ®Ñp, lêi hay, Mong nhiÒu ng­êi häc, s¸ch nµy §«ng y! §©y lµ mét “ TËp Th¬” rÊt khã viÕt, nh­ng l¹i rÊt hay, cã nhiÒu môc ®Ých vµ ý nghÜa; bæ Ých vµ thiÕt thùc; kh«ng nh÷ng cã nhiÒu gi¸ trÞ, phong phó vÒ nhiÒu thÓ lo¹i mµ cßn cã thÓ phï hîp cho viÖc sö dông l©u dµi vÒ sau. “ TËp Th¬”, sÏ ®¸p øng ®­îc víi sù yªu mÕn vµ ®ãn nhËn cña ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n, còng nh­ c¸c thÕ hÖ ®éc gi¶ trong vµ ngoµi n­íc... LÇn ®Çu “ TËp th¬” ®­îc xuÊt b¶n, l­u hµnh kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong c¸c ®éc gi¶ gãp ý thªm ®Ó “ TËp Th¬” ®­îc söa ®æi, bæ sung kÞp thêi, lÇn xuÊt b¶n sau sÏ hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! (Ghi l¹i lêi nãi ®Çu cña “ TËp th¬”. Hµ néi, th¸ng 9 n¨m 2011. T¸c gi¶ Ng« C«ng T×nh