YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - NGUYỄN THÁI PHONG

T
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - NGUYỄN THÁI PHONG
AGENDA
BACKGROUND
TARGET AUDIENCES
BIG IDEA
PHASE 1: TRIGGER
PHASE 2: AMLIFY + + ENGAGEMENT
SUMMARY
2
1
2
3
4
5
6
BACKGROUND:
VẤN NẠN ẤU DÂM
93
%
Thû phäm là ngþąi quen cûa nän nhån
ROOT CAUSE
- Trẻ không nhận biết đþợc hành vi xåm häi
- Mẹ ngäi ngùng trong cách giáo dýc trẻ bâo vệ bộ
phận sinh dýc
JOB TO BE DONE
Tăng brand awareness và brand love thông qua:
- Nhận thĀc vçn đề là cçp bách
- Cung cçp giâi pháp giáo dýc trẻ bâo vệ bộ phận sinh dýc
47
%
Thû phäm là họ hàng, ngþąi trong gia đình
Source: Unicef
TENSION INSIGHT
Bộ phận sinh dýc là vçn đề nhäy câm
làm mẹ ngäi ngùng khi nói vĆi con
TARGET AUDIENCES
• Phý nĂ thành thị, tri thĀc
• Tuổi 23-40, con nhô tÿ 6-13 tuổi
• Thu nhập: B,C
• Thþąng xuyên truy cập internet và mäng xã hội.
• Có cuộc sống bận rộn. Gia đình là mối quan tåm hàng đæu
Tôi không muốn con bị xåm häi tình dýc nhþng
việc giáo dýc con bâo vệ bộ phận sinh dýc là
vçn đề nhäy câm khiến tôi ngäi ngùng không
biết nói sao
STRATEGIC APPROACH
LESSON WITH THE PANTSBIG IDEA :
Key message: VĆi chiếc quæn lót, mẹ có thể däy con cách bâo bệ bân thån
Cung cçp nhĂng bài học thông qua việc mặc quần lót , để mẹ giáo dýc trẻ
bâo vệ bộ phận sinh dýc một cách cởi mở và dễ dàng hĄn
BRAND
ROLE
Cung cçp cho mẹ một phþĄng pháp đĄn giân, hiệu quâ để mẹ không còn ngäi ngùng khi giáo dýc trẻ
PHASE 1 VIRAL CLIP: THE MISSING PANT (CHIẾC QUẦN BỊ SÓT)
TRIGGER
Tham gia thā thách #5lessonswiththepant
- Clip interview mẹ: Họ luôn tă tin họ bâo vệ con mình tốt nhçt
Cho họ xem clip về cåu chuyện thăc tế cûa nhĂng ngþąi mẹ cüng
đã tÿng nghĩ giống nhþ họ nhþng con họ läi bị çu dåm.
Họ läi thiếu sót nhĂng điều cĄ bân nhçt trong việc bâo vệ con
- Thực trạng:
Các TH çu dåm thì trẻ đều không đþợc giáo dýc mặc quæn lót để
nhận thĀc hành vi xåm häi
- Thông điệp: Hãy giúp trẻ nhận thĀc hành vi xåm häi bằng cách cho
trẻ mặc quæn lót
PR + thảo luận KOLs: nhĂng thiếu sót cûa mẹ dễ biến con thành
“mồi” cho çu dåm, mặc quæn lót hành động nhô nhþng lợi ích to
Mục tiêu: triển khai quy tắc quæn lót cho mẹ
Channel: facebook và website
Triển khai:
- Chia 5 tuæn, 1 topic/ tuæn
- Bắt đæu bằng một teaser clip và kết thúc bằng một bài học
(live-stream)
- Mẹ giâi quyết tình huống và chia sẻ bí quyết, cåu chuyện cûa
mình trên mäng xã hội
Giải thưởng
- Top 3 mỗi tuæn: Combo quæn lót cùng voucher mua sắm cûa
Lazada
- Top 6 cûa chiếc dịch: tham gia làm đäi sĀ “GIVE THE PANTS”
PHASE 2
ENGAGEMENT + AMLIFY
#5LESSONSWITHTHEPANT
Supporting tactic: KOLs, PR
CUỘC THI
PANTS RULES: Quy tắc quæn lót dành cho bé
P – Private: Riêng tư
Teaser clip: Thçy çu dâm mình sợ quá, mình liền bâo không
cho ai, nhçt là đàn ông đýng vào ngþąi con. Nếu đýng vào
ngþąi đó là ngþąi xçu. Thế là một tuæn bé tuyệt đối không cho
ông ngoäi đýng vào ngþąi mình. Nhiều lúc mình nhą ông
ngoäi tắm cho bé, bé cüng tuyệt đối không cho.
Hãy giúp mẹ Trinh giải quyết tình huống trên nhé.
Content triển khai:
- Đåu là vùng riêng tþ cûa trẻ
- Ai có thể đýng vào riêng tþ cûa trẻ.
- Trẻ cæn làm gì khi có ngþąi đýng vào vùng riêng tþ„..
Cuối tuæn: công bố TOP 3 cùng giâi đáp cý thể cûa chuyên
gia trên aFamily
P – Private: Riêng tư
Ngoäi trÿ bố mẹ, không ai có thể chäm vào
vùng riêng tþ cûa bé nếu chþa có să đồng ý cûa
bé.
A- Always remember your body belongs to
you: Luôn nhớ cơ thể con thuộc về con
Không ai có quyền làm bçt cĀ điều gì vĆi cĄ thể
bé khiến bé khó chịu
N – No means no: Không là không
Bé có quyền nói không vĆi nhĂng động chäm bé
không thích, kể câ nhĂng ngþąi thân quen
T – Talk: Nói về điều bí mật khiến con buồn
Să khác biệt giĂa bí mật “tốt” và “xçu”. Bí mật
xçu là cái khiến con câm thçy lo lắng, sợ hãi và
con cæn nói ra
S – Speak up: Lên tiếng
Khi câm thçy lo lắng, sợ hãi hãy lên tiếng vĆi
ngþąi bé tin tþćng không nhçt thiết là bố mẹ.
Source: NSPCC – The UK children’s Charity
PHASE 2
ENGAGEMENT+AMLIFY
TRẺ HỌC CÁCH TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN
Manufacturer
Seller + Distributor
- VĆi mỗi chiếc quæn lót đþĄc bán quyên góp 3000
VNĐ vào quỹ “Give the pants”.
- 3 vùng miền, 1 KOLs + 2 đäi sĀ/vùng
- Quỹ “Give the pants“ kết hợp vĆi Hội PNVN sẽ
tuyên truyền và trao tặng quæn lót cho trẻ em ć
vùng nông thôn khó khăn để phòng chống xâm
häi tình dýc.
- School tour
QUỸ: GIVE THE PANTS
Special tag
- PANTS Rule
- SĐT đþąng dåy nóng
Microsite
- PR: nhĂng bài học thú vị xoay quanh chiếc quæn lót, “Give
the pants” thiết thăc và đæy giá trị nhån vån cho trẻ em
SUMMARY
Core issue: çu dåm
Job to be done: Nhận thĀc cçp bách và cung cçp giâi
pháp để họ giáo dýc trẻ bâo vệ bộ phận sinh dýc
Target: PN thành thị, 23-40 tuổi, có thể tiếp cận internet
Brand Positioning: kênh thông tin chính thống, hĂu ích
giúp các mẹ xåy dăng và bâo vệ gia đình hänh phúc
cûa mình.
Big Idea: Lesson with the pants
Platform: the PANTS rule
Channel: fanpage + webiste aFamily
Supporting Tactic: KOLs, PR
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - NGUYỄN THÁI PHONG
1 sur 11

Recommandé

Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng Dương par
Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng DươngYoung Marketers 5+1 + Trần Hoàng Dương
Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng DươngDương Trần Hoàng
3.9K vues18 diapositives
Young Marketers 5+1 + Đặng Quang Minh par
Young Marketers 5+1 + Đặng Quang MinhYoung Marketers 5+1 + Đặng Quang Minh
Young Marketers 5+1 + Đặng Quang MinhQuang-Minh (Eddie) Dang
5.6K vues18 diapositives
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc par
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcYoung marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcPhúc Thiên
6.9K vues17 diapositives
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc par
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên PhúcYoung Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên PhúcPhúc Thiên
8.7K vues16 diapositives
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG par
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNGYOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNGthienvan94
13K vues10 diapositives
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh par
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân VinhYoung marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinhnguyenxvinh
3.8K vues18 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha par
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaYoung Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaHa Pham
804 vues13 diapositives
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG par
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNGYoung Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNGHoang BUI
1.9K vues18 diapositives
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFF par
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFFYoung Marketers 8 Final Round - ON2OFF
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFFUyen Nguyen
12K vues23 diapositives
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu Hoà par
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu HoàYoung marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu Hoà
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu HoàTrinh Huu Hoa
618 vues13 diapositives
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 par
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 Nguyet Ha
944 vues28 diapositives
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh par
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân VinhYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinhnguyenxvinh
814 vues18 diapositives

Tendances(20)

Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha par Ha Pham
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaYoung Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Ha Pham804 vues
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG par Hoang BUI
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNGYoung Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Hoang BUI1.9K vues
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFF par Uyen Nguyen
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFFYoung Marketers 8 Final Round - ON2OFF
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFF
Uyen Nguyen12K vues
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu Hoà par Trinh Huu Hoa
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu HoàYoung marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu Hoà
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu Hoà
Trinh Huu Hoa618 vues
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 par Nguyet Ha
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2
Nguyet Ha944 vues
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh par nguyenxvinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân VinhYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
nguyenxvinh814 vues
[Marketing Arena 2020] Nutrio Team par Bich Nguyen
[Marketing Arena 2020] Nutrio Team[Marketing Arena 2020] Nutrio Team
[Marketing Arena 2020] Nutrio Team
Bich Nguyen556 vues
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên Khải par Khải Tiên
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên KhảiUFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên Khải
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên Khải
Khải Tiên713 vues
Young Marketers 8 - Elite assignment 1.1 - Team-1 par LinhV227
Young Marketers 8 - Elite assignment 1.1 - Team-1Young Marketers 8 - Elite assignment 1.1 - Team-1
Young Marketers 8 - Elite assignment 1.1 - Team-1
LinhV2271K vues
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh par Vu Anh
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng AnhYoung marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh
Vu Anh5.8K vues
Young Marketers 8 Final Round - DatingExperts par Uyen Nguyen
Young Marketers 8 Final Round - DatingExpertsYoung Marketers 8 Final Round - DatingExperts
Young Marketers 8 Final Round - DatingExperts
Uyen Nguyen13.2K vues
Young Marketers 8 Final Round - LocalSquad par Uyen Nguyen
Young Marketers 8 Final Round - LocalSquadYoung Marketers 8 Final Round - LocalSquad
Young Marketers 8 Final Round - LocalSquad
Uyen Nguyen14.1K vues
[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak Team par Bich Nguyen
[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak Team[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak Team
[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak Team
Bich Nguyen2.1K vues
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân par Phong Lê
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị XuânYoung Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Phong Lê2.1K vues
Marketing Arena 2017 - ZC TEAM par Phúc Thiên
Marketing Arena 2017 - ZC TEAMMarketing Arena 2017 - ZC TEAM
Marketing Arena 2017 - ZC TEAM
Phúc Thiên3.3K vues
Young Marketers 5 Final Round - Crown par Phonl CL
Young Marketers 5 Final Round - CrownYoung Marketers 5 Final Round - Crown
Young Marketers 5 Final Round - Crown
Phonl CL9.2K vues
Young Marketer Elite 3 - Assignment Zero.2 - Nhóm 2 - Giang, Minh, Thy, Vỹ par Giang Nguyễn
Young Marketer Elite 3 - Assignment Zero.2 - Nhóm 2 - Giang, Minh, Thy, VỹYoung Marketer Elite 3 - Assignment Zero.2 - Nhóm 2 - Giang, Minh, Thy, Vỹ
Young Marketer Elite 3 - Assignment Zero.2 - Nhóm 2 - Giang, Minh, Thy, Vỹ
Giang Nguyễn1.4K vues

En vedette

YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHẠM ĐỨC HUY par
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHẠM ĐỨC HUYYOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHẠM ĐỨC HUY
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHẠM ĐỨC HUYthienvan94
12.1K vues12 diapositives
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHAN MINH CƯỜNG par
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHAN MINH CƯỜNGYOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHAN MINH CƯỜNG
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHAN MINH CƯỜNGthienvan94
12.3K vues10 diapositives
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUY par
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUYYoung Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUY
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUYHuy Phạm
1.2K vues17 diapositives
Young Marketers 5 Semi-Final - BIGGO par
Young Marketers 5 Semi-Final - BIGGOYoung Marketers 5 Semi-Final - BIGGO
Young Marketers 5 Semi-Final - BIGGOthienvan94
7K vues10 diapositives
Young Marketers 5 Semi-Final - #hangxom par
Young Marketers 5 Semi-Final - #hangxomYoung Marketers 5 Semi-Final - #hangxom
Young Marketers 5 Semi-Final - #hangxomthienvan94
6.6K vues10 diapositives
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức Tiến par
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức TiếnYoung Marketers 5+1 Nguyễn Đức Tiến
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức TiếnTiến Nguyễn
403 vues15 diapositives

En vedette(20)

YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHẠM ĐỨC HUY par thienvan94
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHẠM ĐỨC HUYYOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHẠM ĐỨC HUY
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHẠM ĐỨC HUY
thienvan9412.1K vues
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHAN MINH CƯỜNG par thienvan94
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHAN MINH CƯỜNGYOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHAN MINH CƯỜNG
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - PHAN MINH CƯỜNG
thienvan9412.3K vues
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUY par Huy Phạm
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUYYoung Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUY
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUY
Huy Phạm1.2K vues
Young Marketers 5 Semi-Final - BIGGO par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - BIGGOYoung Marketers 5 Semi-Final - BIGGO
Young Marketers 5 Semi-Final - BIGGO
thienvan947K vues
Young Marketers 5 Semi-Final - #hangxom par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - #hangxomYoung Marketers 5 Semi-Final - #hangxom
Young Marketers 5 Semi-Final - #hangxom
thienvan946.6K vues
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức Tiến par Tiến Nguyễn
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức TiếnYoung Marketers 5+1 Nguyễn Đức Tiến
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức Tiến
Tiến Nguyễn403 vues
VÁN BÀI LẬT NGỬA - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4 par thienvan94
VÁN BÀI LẬT NGỬA - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4 VÁN BÀI LẬT NGỬA - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4
VÁN BÀI LẬT NGỬA - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4
thienvan945.6K vues
SLEEP FOR THE WEEK - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4 par thienvan94
SLEEP FOR THE WEEK - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4 SLEEP FOR THE WEEK - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4
SLEEP FOR THE WEEK - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4
thienvan945.5K vues
SẼ CHAT - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4 par thienvan94
SẼ CHAT - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4 SẼ CHAT - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4
SẼ CHAT - YOUNG MARKETERS ELITE DEVELOPMENT SEASON 4
thienvan945.9K vues
Young Marketers 5 Final Round - Hàng Xóm par Phonl CL
Young Marketers 5 Final Round - Hàng XómYoung Marketers 5 Final Round - Hàng Xóm
Young Marketers 5 Final Round - Hàng Xóm
Phonl CL9K vues
Young Marketers 5 Final Round - Biggo par Phonl CL
Young Marketers 5 Final Round - BiggoYoung Marketers 5 Final Round - Biggo
Young Marketers 5 Final Round - Biggo
Phonl CL9.5K vues
Young Marketers 5 Final Round - Xưởng Xẩm par Phonl CL
Young Marketers 5 Final Round - Xưởng XẩmYoung Marketers 5 Final Round - Xưởng Xẩm
Young Marketers 5 Final Round - Xưởng Xẩm
Phonl CL9.1K vues
Young Marketers 3 - Semifinal - InBuzz par Young Marketers
Young Marketers 3 - Semifinal - InBuzzYoung Marketers 3 - Semifinal - InBuzz
Young Marketers 3 - Semifinal - InBuzz
Young Marketers5.2K vues
Young Marketers 3 - Semifinal - Xscape par Young Marketers
Young Marketers 3 - Semifinal - XscapeYoung Marketers 3 - Semifinal - Xscape
Young Marketers 3 - Semifinal - Xscape
Young Marketers5.6K vues
Young Marketers 4 - Final Round - The last five days par Young Marketers
Young Marketers 4 - Final Round - The last five daysYoung Marketers 4 - Final Round - The last five days
Young Marketers 4 - Final Round - The last five days
Young Marketers11.3K vues
Young Marketers 4 - Final Round - BAD BOYS par Young Marketers
Young Marketers 4 - Final Round - BAD BOYSYoung Marketers 4 - Final Round - BAD BOYS
Young Marketers 4 - Final Round - BAD BOYS
Young Marketers12K vues
Young Marketers 5 Semi-Final - CROWN par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - CROWNYoung Marketers 5 Semi-Final - CROWN
Young Marketers 5 Semi-Final - CROWN
thienvan946.3K vues
Young Marketers 5 Semi-Final - XƯỞNG XẨM par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - XƯỞNG XẨMYoung Marketers 5 Semi-Final - XƯỞNG XẨM
Young Marketers 5 Semi-Final - XƯỞNG XẨM
thienvan946.5K vues

Similaire à YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - NGUYỄN THÁI PHONG

Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đỗ Nguyên Khánh par
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đỗ Nguyên KhánhYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Đỗ Nguyên Khánh
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đỗ Nguyên KhánhNguyên Khánh
669 vues13 diapositives
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung par
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh DungYoung Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dungsachisachi1259
113 vues18 diapositives
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2 par
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2sachisachi1259
110 vues14 diapositives
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu Quốc par
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu QuốcYoung marketers 5+1_Nguyễn Hữu Quốc
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu QuốcQuoc Nguyen
50 vues13 diapositives
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như Nguyện par
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như NguyệnYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như Nguyện
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như NguyệnNhu Nguyen Nguyen Huu
234 vues13 diapositives
Young Marketers 5+1 + Mai Hồng Phúc par
Young Marketers 5+1 + Mai Hồng PhúcYoung Marketers 5+1 + Mai Hồng Phúc
Young Marketers 5+1 + Mai Hồng PhúcChutchit Stuart
56 vues14 diapositives

Similaire à YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - NGUYỄN THÁI PHONG(20)

Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đỗ Nguyên Khánh par Nguyên Khánh
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đỗ Nguyên KhánhYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Đỗ Nguyên Khánh
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đỗ Nguyên Khánh
Nguyên Khánh669 vues
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung par sachisachi1259
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh DungYoung Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung
sachisachi1259113 vues
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2 par sachisachi1259
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2
sachisachi1259110 vues
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu Quốc par Quoc Nguyen
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu QuốcYoung marketers 5+1_Nguyễn Hữu Quốc
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu Quốc
Quoc Nguyen50 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như Nguyện par Nhu Nguyen Nguyen Huu
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như NguyệnYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như Nguyện
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như Nguyện
Young marketers 5+1 Đỗ Nguyên Khánh par Nguyên Khánh
Young marketers 5+1 Đỗ Nguyên KhánhYoung marketers 5+1 Đỗ Nguyên Khánh
Young marketers 5+1 Đỗ Nguyên Khánh
Nguyên Khánh441 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Giang Thế Nam par Giang Thế Nam
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Giang Thế NamYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Giang Thế Nam
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Giang Thế Nam
Giang Thế Nam255 vues
Young marketers 5+1-Vũ Thị Trà My par My Vu (Jenny)
Young marketers 5+1-Vũ Thị Trà MyYoung marketers 5+1-Vũ Thị Trà My
Young marketers 5+1-Vũ Thị Trà My
My Vu (Jenny)332 vues
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu par Hau Hoang
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn HậuYoung Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu
Hau Hoang137 vues
Young marketers 5+1 + TRINH THI THU HA par Hà Trịnh
Young marketers 5+1 + TRINH THI THU HAYoung marketers 5+1 + TRINH THI THU HA
Young marketers 5+1 + TRINH THI THU HA
Hà Trịnh131 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly par Ly Luong
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao LyYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly
Ly Luong201 vues
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo Ngọc par Ngoc Nguyenn
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo NgọcYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo Ngọc
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo Ngọc
Ngoc Nguyenn199 vues
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân par Nhân Huỳnh
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng NhânYoung Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân
Nhân Huỳnh321 vues
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên par yangshuangno1
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu HuyênYoung Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên
yangshuangno1116 vues
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan130 vues
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan71 vues
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan77 vues

Plus de thienvan94

Young Marketers 9 - Cao Nhã Đình par
Young Marketers 9 - Cao Nhã ĐìnhYoung Marketers 9 - Cao Nhã Đình
Young Marketers 9 - Cao Nhã Đìnhthienvan94
588 vues18 diapositives
Young Marketers 5 Semi-Final - ĐẬU par
Young Marketers 5 Semi-Final - ĐẬUYoung Marketers 5 Semi-Final - ĐẬU
Young Marketers 5 Semi-Final - ĐẬUthienvan94
6.5K vues10 diapositives
Young Marketers 5 Semi-Final - ARIES par
Young Marketers 5 Semi-Final - ARIESYoung Marketers 5 Semi-Final - ARIES
Young Marketers 5 Semi-Final - ARIESthienvan94
6.2K vues10 diapositives
Young Marketers 5 Semi-Final - CHÓT par
Young Marketers 5 Semi-Final - CHÓTYoung Marketers 5 Semi-Final - CHÓT
Young Marketers 5 Semi-Final - CHÓTthienvan94
6.3K vues10 diapositives
Young Marketers 5 Semi-Final - KHÓI par
Young Marketers 5 Semi-Final - KHÓIYoung Marketers 5 Semi-Final - KHÓI
Young Marketers 5 Semi-Final - KHÓIthienvan94
6.5K vues10 diapositives
Young Marketers 5 Semi-Final - SIDE 2 SIDE par
Young Marketers 5 Semi-Final - SIDE 2 SIDEYoung Marketers 5 Semi-Final - SIDE 2 SIDE
Young Marketers 5 Semi-Final - SIDE 2 SIDEthienvan94
6.3K vues10 diapositives

Plus de thienvan94(12)

Young Marketers 9 - Cao Nhã Đình par thienvan94
Young Marketers 9 - Cao Nhã ĐìnhYoung Marketers 9 - Cao Nhã Đình
Young Marketers 9 - Cao Nhã Đình
thienvan94588 vues
Young Marketers 5 Semi-Final - ĐẬU par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - ĐẬUYoung Marketers 5 Semi-Final - ĐẬU
Young Marketers 5 Semi-Final - ĐẬU
thienvan946.5K vues
Young Marketers 5 Semi-Final - ARIES par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - ARIESYoung Marketers 5 Semi-Final - ARIES
Young Marketers 5 Semi-Final - ARIES
thienvan946.2K vues
Young Marketers 5 Semi-Final - CHÓT par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - CHÓTYoung Marketers 5 Semi-Final - CHÓT
Young Marketers 5 Semi-Final - CHÓT
thienvan946.3K vues
Young Marketers 5 Semi-Final - KHÓI par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - KHÓIYoung Marketers 5 Semi-Final - KHÓI
Young Marketers 5 Semi-Final - KHÓI
thienvan946.5K vues
Young Marketers 5 Semi-Final - SIDE 2 SIDE par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - SIDE 2 SIDEYoung Marketers 5 Semi-Final - SIDE 2 SIDE
Young Marketers 5 Semi-Final - SIDE 2 SIDE
thienvan946.3K vues
Young Marketers 5 Semi-Final - SYNERGY par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - SYNERGYYoung Marketers 5 Semi-Final - SYNERGY
Young Marketers 5 Semi-Final - SYNERGY
thienvan946.4K vues
Young Marketers 5 Semi-Final - ĐẬU par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - ĐẬUYoung Marketers 5 Semi-Final - ĐẬU
Young Marketers 5 Semi-Final - ĐẬU
thienvan94155 vues
Young Marketers 5 Semi-Final - URSA par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - URSAYoung Marketers 5 Semi-Final - URSA
Young Marketers 5 Semi-Final - URSA
thienvan946.1K vues
Young Marketers 5 Semi-Final - HUNTEROUS par thienvan94
Young Marketers 5 Semi-Final - HUNTEROUSYoung Marketers 5 Semi-Final - HUNTEROUS
Young Marketers 5 Semi-Final - HUNTEROUS
thienvan946.4K vues
[KTVM2] Thuyết trình - Lạm phát, Thất nghiệp, GDP par thienvan94
[KTVM2] Thuyết trình - Lạm phát, Thất nghiệp, GDP[KTVM2] Thuyết trình - Lạm phát, Thất nghiệp, GDP
[KTVM2] Thuyết trình - Lạm phát, Thất nghiệp, GDP
thienvan949.6K vues

YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - NGUYỄN THÁI PHONG

 • 2. AGENDA BACKGROUND TARGET AUDIENCES BIG IDEA PHASE 1: TRIGGER PHASE 2: AMLIFY + + ENGAGEMENT SUMMARY 2 1 2 3 4 5 6
 • 3. BACKGROUND: VẤN NẠN ẤU DÂM 93 % Thû phäm là ngþąi quen cûa nän nhån ROOT CAUSE - Trẻ không nhận biết đþợc hành vi xåm häi - Mẹ ngäi ngùng trong cách giáo dýc trẻ bâo vệ bộ phận sinh dýc JOB TO BE DONE Tăng brand awareness và brand love thông qua: - Nhận thĀc vçn đề là cçp bách - Cung cçp giâi pháp giáo dýc trẻ bâo vệ bộ phận sinh dýc 47 % Thû phäm là họ hàng, ngþąi trong gia đình Source: Unicef
 • 4. TENSION INSIGHT Bộ phận sinh dýc là vçn đề nhäy câm làm mẹ ngäi ngùng khi nói vĆi con TARGET AUDIENCES • Phý nĂ thành thị, tri thĀc • Tuổi 23-40, con nhô tÿ 6-13 tuổi • Thu nhập: B,C • Thþąng xuyên truy cập internet và mäng xã hội. • Có cuộc sống bận rộn. Gia đình là mối quan tåm hàng đæu Tôi không muốn con bị xåm häi tình dýc nhþng việc giáo dýc con bâo vệ bộ phận sinh dýc là vçn đề nhäy câm khiến tôi ngäi ngùng không biết nói sao
 • 5. STRATEGIC APPROACH LESSON WITH THE PANTSBIG IDEA : Key message: VĆi chiếc quæn lót, mẹ có thể däy con cách bâo bệ bân thån Cung cçp nhĂng bài học thông qua việc mặc quần lót , để mẹ giáo dýc trẻ bâo vệ bộ phận sinh dýc một cách cởi mở và dễ dàng hĄn BRAND ROLE Cung cçp cho mẹ một phþĄng pháp đĄn giân, hiệu quâ để mẹ không còn ngäi ngùng khi giáo dýc trẻ
 • 6. PHASE 1 VIRAL CLIP: THE MISSING PANT (CHIẾC QUẦN BỊ SÓT) TRIGGER Tham gia thā thách #5lessonswiththepant - Clip interview mẹ: Họ luôn tă tin họ bâo vệ con mình tốt nhçt Cho họ xem clip về cåu chuyện thăc tế cûa nhĂng ngþąi mẹ cüng đã tÿng nghĩ giống nhþ họ nhþng con họ läi bị çu dåm. Họ läi thiếu sót nhĂng điều cĄ bân nhçt trong việc bâo vệ con - Thực trạng: Các TH çu dåm thì trẻ đều không đþợc giáo dýc mặc quæn lót để nhận thĀc hành vi xåm häi - Thông điệp: Hãy giúp trẻ nhận thĀc hành vi xåm häi bằng cách cho trẻ mặc quæn lót PR + thảo luận KOLs: nhĂng thiếu sót cûa mẹ dễ biến con thành “mồi” cho çu dåm, mặc quæn lót hành động nhô nhþng lợi ích to
 • 7. Mục tiêu: triển khai quy tắc quæn lót cho mẹ Channel: facebook và website Triển khai: - Chia 5 tuæn, 1 topic/ tuæn - Bắt đæu bằng một teaser clip và kết thúc bằng một bài học (live-stream) - Mẹ giâi quyết tình huống và chia sẻ bí quyết, cåu chuyện cûa mình trên mäng xã hội Giải thưởng - Top 3 mỗi tuæn: Combo quæn lót cùng voucher mua sắm cûa Lazada - Top 6 cûa chiếc dịch: tham gia làm đäi sĀ “GIVE THE PANTS” PHASE 2 ENGAGEMENT + AMLIFY #5LESSONSWITHTHEPANT Supporting tactic: KOLs, PR CUỘC THI
 • 8. PANTS RULES: Quy tắc quæn lót dành cho bé P – Private: Riêng tư Teaser clip: Thçy çu dâm mình sợ quá, mình liền bâo không cho ai, nhçt là đàn ông đýng vào ngþąi con. Nếu đýng vào ngþąi đó là ngþąi xçu. Thế là một tuæn bé tuyệt đối không cho ông ngoäi đýng vào ngþąi mình. Nhiều lúc mình nhą ông ngoäi tắm cho bé, bé cüng tuyệt đối không cho. Hãy giúp mẹ Trinh giải quyết tình huống trên nhé. Content triển khai: - Đåu là vùng riêng tþ cûa trẻ - Ai có thể đýng vào riêng tþ cûa trẻ. - Trẻ cæn làm gì khi có ngþąi đýng vào vùng riêng tþ„.. Cuối tuæn: công bố TOP 3 cùng giâi đáp cý thể cûa chuyên gia trên aFamily P – Private: Riêng tư Ngoäi trÿ bố mẹ, không ai có thể chäm vào vùng riêng tþ cûa bé nếu chþa có să đồng ý cûa bé. A- Always remember your body belongs to you: Luôn nhớ cơ thể con thuộc về con Không ai có quyền làm bçt cĀ điều gì vĆi cĄ thể bé khiến bé khó chịu N – No means no: Không là không Bé có quyền nói không vĆi nhĂng động chäm bé không thích, kể câ nhĂng ngþąi thân quen T – Talk: Nói về điều bí mật khiến con buồn Să khác biệt giĂa bí mật “tốt” và “xçu”. Bí mật xçu là cái khiến con câm thçy lo lắng, sợ hãi và con cæn nói ra S – Speak up: Lên tiếng Khi câm thçy lo lắng, sợ hãi hãy lên tiếng vĆi ngþąi bé tin tþćng không nhçt thiết là bố mẹ. Source: NSPCC – The UK children’s Charity
 • 9. PHASE 2 ENGAGEMENT+AMLIFY TRẺ HỌC CÁCH TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN Manufacturer Seller + Distributor - VĆi mỗi chiếc quæn lót đþĄc bán quyên góp 3000 VNĐ vào quỹ “Give the pants”. - 3 vùng miền, 1 KOLs + 2 đäi sĀ/vùng - Quỹ “Give the pants“ kết hợp vĆi Hội PNVN sẽ tuyên truyền và trao tặng quæn lót cho trẻ em ć vùng nông thôn khó khăn để phòng chống xâm häi tình dýc. - School tour QUỸ: GIVE THE PANTS Special tag - PANTS Rule - SĐT đþąng dåy nóng Microsite - PR: nhĂng bài học thú vị xoay quanh chiếc quæn lót, “Give the pants” thiết thăc và đæy giá trị nhån vån cho trẻ em
 • 10. SUMMARY Core issue: çu dåm Job to be done: Nhận thĀc cçp bách và cung cçp giâi pháp để họ giáo dýc trẻ bâo vệ bộ phận sinh dýc Target: PN thành thị, 23-40 tuổi, có thể tiếp cận internet Brand Positioning: kênh thông tin chính thống, hĂu ích giúp các mẹ xåy dăng và bâo vệ gia đình hänh phúc cûa mình. Big Idea: Lesson with the pants Platform: the PANTS rule Channel: fanpage + webiste aFamily Supporting Tactic: KOLs, PR