Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Albert bezit 2 koninklijke jachten

1 607 vues

Publié le

Koning Albert beschikt in het voorjaar van 2015 over twee jachten: de Alpa A 982 en de Alpa A 984.

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

Albert bezit 2 koninklijke jachten

 1. 1. Officiële lijst van de Belgische zeeschepen en van de vloot van de marine Liste officielle des navires de mer belges et de la flotte de la marine VERSIE OP 23 MAART 2015 VERSION AU 23 MARS 2015 2
 2. 2. Opmerkingen en suggesties : Tijtgat Christine - tel / tél 02 277 35 08 - fax 02 /277 40 51 - e-mail christine.tijtgat@mobilit.fgov.be Remarques et suggestions : 3
 3. 3. INHOUD - INDEX Afkortingen - Abréviations................................................................................................................................................................................................. 6 Vloot van de Marine – Flotte de la Marine........................................................................................................................................................................ 9 Koninklijke Yachten – Yacht royaux................................................................................................................................................................................. 11 Overheidsschepen DAB Vloot....................................................................................................................................................................................... 12 Geregistreerde zeeschepen ingezet voor de DAB Vloot................................................................................................................................................. 15 Koopvaardijvloot – Flotte marchande ................................................................................................................................................................... 16 Jachten met statuut als koopvaardijschip....................................................................................................................................................................... 21 Sleepboten – Remorqueurs ............................................................................................................................................................ 23 Baggermaterieel – Matériel de dragage ...................................................................................................................................................................... 27 Vlottend aannemersmaterieel – Matériel flottant d’entreprises .................................................................................................................................... 30 Wetenschappelijke opzoekingsvaartuig - Navire de recherche scientifique...................................................................................................................35 Belgische binnenschepen die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de Belgische kust varen ............................................................................36 Navires belges de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge ............................36 Vaartuigen die gewoonlijk in de Belgische zeewateren, met uitsluiting van de Belgische territoriale zee, meer dan zes personen tegen betaling vervoeren of bestemd zijn om dit te doen....................................................................................................................................................................... 38 Navires qui transportent habituellement dans les eaux maritimes belges, à l’exception de la mer territoriale belge, plus de six personnes moyennant paiement ou qui y sont destinés..................................................................................................................................................................................... 38 Passagiersschepen die geen internationale reis maken en uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen (Koninklijk Besluit van 12.11.1981)..................................................................................................................................................................................................................... 40 Navires à passagers n’effectuant pas de voyage internationale et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte (Arrêté Royal du 12.11.1981).......................................................................................................................................................................................... 40 Geregistreerde motorboten en zeiljachten – Navires à moteur enregistrés et navires à voiles enregistrés...................................................................41 Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact .......................................................45 Sleepvaart : eigenaars – Remorqueurs : propriétaires ................................................................................................................................................ 56 Baggermaterieel : eigenaars – Matériel de dragage : propriétaires .............................................................................................................................. 59 Vlottend aannemersmaterieel : eigenaars – Matériel flottant d’entreprises : propriétaires ...................................................................................62 4
 4. 4. Toestand van de koopvaardijvloot op 23 maart 2015 - Situation de la flotte marchande au 23 mars 2015....................................................................65 Sedert 1 januari 2015 verworven koopvaardijschepen (registraties in het Belgisch Register der Zeeschepen en inschrijvingen in het Belgisch Rompbevrachtingsregister)............................................................................................................................................................................................. 66 Navires acquis depuis le 1er janvier 2015 (enregistrements dans le registre des navires belge et inscriptions dans le registre des affrètements à coque nue belge)............................................................................................................................................................................................................ 66 Koopvaardijschepen verkocht aan vreemden gedurende het jaar 2015......................................................................................................................... 66 Navires de commerce vendus aux étrangers au cours de l’année 2015........................................................................................................................ 66 Naamwijzigingen van koopvaardijschepen gedurende het jaar 2014 ............................................................................................................................ 66 Changements de nom des navires de commerce au cours de l’année 2014.................................................................................................................66 Geregistreerde schepen in aanbouw - toestand op 1 januari 2015................................................................................................................................ 66 Navires enregistrés en construction – situation au 1er janvier 2015............................................................................................................................... 66 Evolutie van de koopvaardijvloot in functie van de brutotonnenmaat............................................................................................................................. 68 Evolution de la marine marchande en fonction du tonnage brut..................................................................................................................................... 68 Diensten van het Maritiem Vervoer – Services du Transport maritime........................................................................................................................... 71 B.I.P.T. (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie)- I.B.P.T. ................................................................................................................72 Federale Overheid Financiën – Service public fédéral Finances.................................................................................................................................... 72 Vlaamse Overheid.......................................................................................................................................................................................................... 72 ........................................................................................................................................................................................................................................ 73 5
 5. 5. Afkortingen - Abréviations Vloot van de Marine – Flotte de la Marine Soort schepen – Types de navire M Fregat MS motorschip navire à moteur MZS motorzeilschip navire à voiles à moteur auxiliaire RHIB opblaasbare motorboot pneumatique à moteur Snelheid – Vitesse kn. knopen noeuds Soort schepen – Types de navire AUTC autocarrier navire porte automobiles BERG bergingsvaartuig bateau de renflouage BIJS bijstandsvaartuig bateau d’assistance BOOS booster navire de travail BULK bulkcarrier vraquier CONT containerschip navire porte conteneurs CZUI cutterzuiger drague aspiratrice à désagrégateur EBML emmerbaggermolen drague à godets ESTA estuaire tanker citerne estuair GASC gastanker gazier KLEP klepbarge barge KRPO kraanponton ponton crâne LEPB lepelbagger ponton élévateur MTS motortankschip automoteur citerne OBES oliebestrijdingsvaartuig navire destiné à combattre la pollution par hydrocarbures OFBV offshore bevoorradingsschip Navire offshore de ravitaillement OFSH offshore support vessel offshore support vessel OFSL offshore + sleepboot supply vessel OLCH olie- & chemicaliëntanker navire citerne à pétrolier & produits chimiques OLIE olietanker navire à citerne pétrolier 6
 6. 6. Soort schepen – Types de navire OLPR olie- en produkttanker Navire à citerne pétrolier/transporteur de produits PAS passagiersschip navire à passagers PEIL peilvaartuig navire hydrographique PERS personeelsvaartuig bateau de personnel PONT ponton ponton RO/RO RO/RO schip – Roll-on/Roll-off navier roulier SBAK splijtbak chaland à ouverture longitudinale SEAL zeelichter allège de mer SLHZ sleephopperzuiger drague suceuse porteuse à élinde traînante STST steenstortschip déverseur de pierres TEND loodstender bateau de pilotage VRAC vrachtschip vraquier WATI waterinjectie baggerschip drague à injection de l’eau WEIL werkeiland plat-forme flottante WERK werkvaartuig navire de travail Karakteristieken - Caractéristiques LOA lengte over alles in meter longueur hors tout en mètre BOA breedte over alles in meter largeur hors tout en mètre Toelichting in verband met de tonnenmaat – Remarque concernant le tonnage * tonnenmaat volgens het Algemeen Reglement voor de meting van zeeschepen, gehecht aan het K.B. van 02.12.1897 (oud systeem) tonnage conforme au Règlement Général pour le jaugeage des navires, annexé à l’A.R. du 02.12.1897 (ancien système) Havens - Ports A Antwerpen Anvers Lo Lombardsijde Lombardsijde Aa Aalst Alost Me Mechelen Malinnes B Brugge Bruges N Nieuwpoort Nieuport Bl Bleharies Bleharies O Oostende Ostende Ba Blankenberge Blankenberge Ol Olen Olen 7
 7. 7. Havens - Ports Bo Bornem Bornem Oo Oostkamp Oostkamp Br Brussel Bruxelles Sc Schilde Schilde Dm Dendermonde Dendermonde Sco Schoten Schoten G Gent Gand T Temse Tamise Ha Hasselt Hasselt W Wolvertem Wolvertem K Kallo Kallo Z Zeebrugge Zeebrugge Ka Kaggevinne Kaggevinne Ze Zelzate Zelzate Ki Kinrooi Kinrooi Bo Bourgas (Bulgarije) Bourgas (Bulgarie) Lx Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg) Luxembourg (Grand Duché Luxembourg) Re Remich (Groot-Hertogdom Luxemburg) Remich (Grand Duché Luxembourg) IMO-nummer – Numéro OMI Resolutie A.600 – Résolution A.600 Wet van 21.12.1990 betreffende de registratie van zeeschepen K.B. van 04.04.1996 betreffende de registratie van zeeschepen en het in werking treden van de wet van 21.12.1990 Loi du 21.12.1990 relative à l’enregistrement des navires A.R. du 04.04.1996 relatif à l’enregistrement des navires et l’entrée en vigueur de la loi du 21.12.1990 Geregistreerde Belgische zeeschepen - Afdeling 4 van het K.B. van 04.04.1996 Navires enregistrés belges - Section 4 du A.R. du 04.04.1996 * Inschrijving van een geregistreerd zeeschip in een buitenlands rompbevrachtingsregister - Afdeling 5 van het K.B. van 04.04.1996 Inscription d’un navire enregistré dans un registre des affrètements à coque nue nue étranger - Section 5 du A.R. du 04.04.1996 ** Inschrijving van een vreemd zeeschip in het Belgisch rompbevrachtingsregister - Afdeling 6 van het K.B. van 04.04.1996 Inscription d’un navire étranger dans le registre des affrètements à coque nue belge - Section 6 du A.R. du 04.04.1996 *** Zeeschip, eigendom van een Belgische of een buitenlandse reder, in exploitatie van een Belgische reder - Afdeling 4 van het K.B. van 04.04.1996 Navire appartenant à un armateur belge ou étranger, exploité par un armateur belge - Section 4 du A.R. du 04.04.1996 8
 8. 8. Vloot van de Marine – Flotte de la Marine Naam van het vaartuig Nom du navire Soort Sorte de navire Waterverplaatsing in ton Déplacement en tonneaux Maximum snelheid in kn. Vitesse maximum en nds. Gebouwd – Construit Roepnaam Indicatif d’appel Thuishaven Port d’attacheStandaard Standard Geladen Pleine charge te - à in - en M FREGATTEN KLAS - M FREGATES CLASSE Leopold I, F.930 M Fregat 2800 3320 29 Schelde 1985 ORJP Z Louise-Marie, F.931 M Fregat 2800 3320 29 Schelde 1985 ORJQ Z MIJNENJAGERS TRIPARTITE KLAS – CHASSEURS DE MINES CLASSE TRIPARTITE Aster, M.915 MS 510 544 15 Oostende 1985 ORGA Z Bellis, M.916 MS 510 544 15 Oostende 1986 ORGB Z Crocus, M.917 MS 510 544 15 Oostende 1986 ORGC Z Lobelia, M. 921 MS 510 544 15 Oostende 1988 ORGL Z Narcis, M.923 MS 510 544 15 Oostende 1989 ORGN Z Primula, M.924 MS 510 544 15 Oostende 1990 ORGP Z LOGISTIEKE SCHEPEN – UNITES LOGISTIQUES Godetia, A.960 MS 2000 2260 20 Temse 1965 ORJH Z OCEANOGRAPHISCH SCHIP - NAVIRE OCEANOGRAPHIQUE Belgica, A.962 MS 1085 - 14 Temse 1984 ORGQ Z HULPSCHIP – NAVIRE D’ASSISTANCE Stern, A.963 MS 280 378 18 Karlskrona, Zweden 1980 ORGR Z HAVEN- en ZEESLEPERS – REMORQUEURS DE PORT ET DE MER *is eveneens een havensleper die de haven niet mag verlaten *est aussi un remorqueur qui ne peut pas quitter le port 9
 9. 9. Vloot van de Marine – Flotte de la Marine Naam van het vaartuig Nom du navire Soort Sorte de navire Waterverplaatsing in ton Déplacement en tonneaux Maximum snelheid in kn. Vitesse maximum en nds. Gebouwd – Construit Roepnaam Indicatif d’appel Thuishaven Port d’attacheStandaard Standard Geladen Pleine charge te - à in - en O/lt Valcke, A.950 MS 183 - 12 Nederland 1960 ORIV Z Albatros, A.996 MS 209 - 12 Nederland 1967 ORIA Z OPLEIDINGSZEILSCHIP – NAVIRE-ECOLE A VOILES Zenobe Gramme, A.958 MZS 150 - - Temse 1961 ORJJ Z DIENSTVAARTUIGEN – NAVIRES DE SERVITUDE Zeemeeuw, A.954 MS 220 - 10 Hemiksem 1971 ORDM Z Wesp, A.952* MS 195 - 10,5 Luik 1959 - Z Mier, A.955* MS 193,5 - 10,5 Luik 1959 - Z Spin MS 32 - 8 Nederland 1958 - Z STEUNSCHEPEN – NAVIRES D’APPUI Spich, A.995 RHIB 2,16 - - Werkendam Nederland 2003 OT4667 Lo Werl, A.998 RHIB 2,16 - - Werkendam Nederland 2003 OT3294 Lo *is eveneens een havensleper die de haven niet mag verlaten *est aussi un remorqueur qui ne peut pas quitter le port 10
 10. 10. Koninklijke Yachten – Yacht royaux Naam van het vaartuig Nom du navire Soort Sorte de navire Waterverplaatsing in ton Déplacement en tonneaux Maximum snelheid in kn. Vitesse maximum en nds. Gebouwd – Construit Roepnaam Indicatif d’appel Thuishaven Port d’attacheStandaard Standard Geladen Pleine charge te - à in - en Alpa, A 982 MS - 78 3580 kW Italië 2008 ORIK Z T/T Alpa, A 984 MS - 2,5 441 kW Italië 2009 ORIL Z 11
 11. 11. Overheidsschepen DAB Vloot Naam van het vaartuig Nom du navire IMO-nummer Numéro OMI Brutotonnage Tonnage brut Vermogen kW Puissance Gebouwd te Construit à Bouwjaar Construit en Roepnaam Indicatif d’appel Thuishaven Port d’attache LOODSBOTEN – BATEAUX-PILOTES Loodsboot 1 8422395 649 1192 België 1985 ORBA A Loodsboot 7 8424927 625 1192 België 1978 ORBG A Ravelingen - 45 1074 Frankrijk 2009 ORBP O MRB 01 Jan Breydel - 52 750 België 1992 ORDD O MRB 02 Pieter Deconinck - 52 750 België 1992 ORDE O MRB 03 Guido Gezelle - 52 882 België 1992 ORDF O MRB 04 Pieter Paul Rubens - 65 1492 België 2003 OT2513 A MRB 34 - - 515 België 1990 OT3542 A Westdiep 9568988 227 2160 Duitsland 2011 ORPT O Wielingen 9568990 227 2160 Duitsland 2011 ORPU O Westerschelde 9569009 227 2160 Duitsland 2011 ORPV O Wandelaar 9569011 2462 3040 Duitsland 2012 ORPW O Deurloo 9680126 53 956 Estland 2013 ORBV O Honte 9680138 53 956 Estland 2013 ORBW O OFFSHORE SLEEPBOTEN – REMORQUEURS Zeehond 8843549 399 1766 België 1990 ORDO O Zeetijger 9581526 309 2460 Nederland 2010 ORBO O Zeeschelde 9641596 309 2460 Nederland 2012 ORBT A HYDROGRAFISCHE VAARTUIGEN – NAVIRES HYDROGRAPHIQUES A. Stessels - - 160 Tsjechië 2005 OT2815 A *laadvermogen 12
 12. 12. Overheidsschepen DAB Vloot Naam van het vaartuig Nom du navire IMO-nummer Numéro OMI Brutotonnage Tonnage brut Vermogen kW Puissance Gebouwd te Construit à Bouwjaar Construit en Roepnaam Indicatif d’appel Thuishaven Port d’attache Hydro 01 - - 115 Frankrijk 2006 OT3833 N Hydro 03 - - 115 Frankrijk 2007 OT4622 N Hondius - 56 588 België 2009 ORBR A Parel II - - 134 België 1977 OT3536 A Scheldewacht II - 391 662 België 1981 OT3534 A Ter Streep 8402187 643 1192 België 1985 ORDJ O Veremans - - 515 België 1990 OT3535 A VAARTUIGEN INGEZET VOOR ZEEWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAVIRES DE MER POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Simon Stevin Oostende 9622681 458 1040 Nederland 2012 ORBS O Pierre Petit - 78 956 Spanje 2013 ORBU A PATROUILLEVAARTUIGEN - PATROUILLEURS Durme - - 812 België 2000 OT3158 A MRB 33 - - 515 België 1989 OT3541 A MRB 35 Tijl - - 515 België 1990 OT3543 A MRB 36 - - 515 België 1990 OT3544 A SPN 09 - 85 2090 Nederland 2006 ORBL O SPN 14 - - 1667 Spanje 2007 OT3874 A SPN 15 - 24,28* 1766 Spanje 2007 OT3876 O Zeewolf 9568988 43 882 Estland 2011 ORBQ O VEERBOTEN – BACS Roger Raveel - - 146 België 2008 OT3936 O *laadvermogen 13
 13. 13. Overheidsschepen DAB Vloot Naam van het vaartuig Nom du navire IMO-nummer Numéro OMI Brutotonnage Tonnage brut Vermogen kW Puissance Gebouwd te Construit à Bouwjaar Construit en Roepnaam Indicatif d’appel Thuishaven Port d’attache De Nieuwe Visie - - 146 België 2009 OT3935 O Het Rode Vierkant Op De Zee - - 146 België 2010 OT3934 O Jan Borluut - 77,63* 206 België 1962 OT4552 G Jan Van Eyck - - 378 Nederland 2005 OT4110 A Lieven Bauwens - 110,58* 378 Nederland 2004 OT2260 G Marnix Van St. Aldegonde - - 268 België 1962 OT4553 A Maurice Maeterlinck - - 360 België 2011 OT5073 G Schelde - 475 662 België 1995 OT4047 A Simon Stevin - 321 515 Nederland 1931 OT3387 A Willem I - - 206 België 1968 OT4554 G SAR-SCHEPEN – SAR NAVIRES R3 Gramper - - 545 België 2003 OS9074 Z R5 Tuimelaar - - 545 Noorwegen 2005 OS9830 N WERKVAARTUIGEN – NAVIRES DE TRAVAIL Dijle - - 370 Nederland 1969 OT3533 A *laadvermogen 14
 14. 14. Geregistreerde zeeschepen ingezet voor de DAB Vloot Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’en- registrement Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis Haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net te à in en Propriétaire WANDELAAR*** 9569011 01 00804 2012 TEND ORPW O 60,8 25,16 2462 739 3040 Lemwerder Duitsland 2012 N.V. Belfius Lease WESTDIEP*** 9568988 01 00781 2011 TEND ORPT O 25,6 14,25 227 69 2160 Lemwerder Duitsland 2011 N.V. Belfius Lease WESTERSCHELDE*** 9569009 01 00796 2011 TEND ORPV O 25,6 14,25 227 69 2160 Lemwerder Duitsland 2011 N.V. Belfius Lease WIELINGEN*** 9568990 01 00789 2011 TEND ORPU O 25,6 14,25 227 69 2160 Lemwerder Duitsland 2011 N.V. Belfius Lease Eigenaar en exploitant Propriétaire et exploitant Adres - Adresse Vaartuigen - Navires Belfius Lease N.V. Exploitant : Wandelaar Invest N.V. Karel Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-Ten-Node Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel Wandelaar - Westdiep – Westerschelde - Wielingen 15
 15. 15. Koopvaardijvloot – Flotte marchande Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistre- ment Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net Puis- sance kW te à in en Propriétaire ADELINE*** 9539092 01 00838 2014 RO/RO DOORHALING REGISTRATIE OP 23 FEBRUARI 2015 RADIATION DE L’ENREGISTREMENT LE 23 FEVRIER 2015 Shiplux X S.A. BASTOGNE 9237747 01 00794 2011 GASC ONHG A 174,2 28,03 22902 6870 9988 Ulsan Zuid-Korea 2002 Exmar Shipping B.V.B.A. BELISAIRE*** 9229025 01 00752 2010 OLCH ONGK A 129,9 20,03 7093 3692 3840 Farmsum Nederland 2001 Sea Tankers Shipping S.A.S. BRASSCHAAT** 9459369 02 00020 2009 BULK ONFU A 179,9 28,45 20748 11689 6480 Nanjing China 2009 SBM-1 Inc. BRUSSELS** 9142150 02 00019 2008 GASC ONDF A 169,9 27,43 22323 6930 9153 Nagasaki Japan 1997 Naniwa Sunrise Maritime S.A. CAP FELIX 9380738 01 00684 2008 OLIE ONFH A 274,2 48,03 81324 50927 17000 Koje Zuid-Korea 2008 Euronav N.V. CATHERINE*** 9209453 01 00710 2008 RO/RO ONFR A 182,2 25,84 21287 6386 12600 Shanghai China 2002 CLdN ro-ro S.A. CELANDINE*** 9183984 01 00783 2011 RO/RO ONDN A 162,4 25,23 23987 7196 9840 Sakaïda Japan 2000 CLdN ro-ro S.A. CELESTINE*** 9125372 01 00590 2005 RO/RO ONDJ A 162,4 25,23 23986 7195 9840 Sakaïda Japan 1996 CLdN ro-ro S.A. CHASSIRON*** 9196656 01 00753 2010 OLCH ONGL A 119,0 17,83 5547 2903 3840 Farmsum Nederland 2000 Sea Tankers Shipping S.A.S. CLEMENTINE*** 9125384 01 00591 2005 RO/RO ONDK A 162,4 25,23 23986 7195 9840 Sakaïda Japan 1997 Cobelfret Ferries N.V. CLdN ro-ro S.A. CMB BIWA*** 9267417 01 00627 2006 BULK ONED A 189,9 32,29 29963 18486 9480 Imabari Japan 2002 Bocimar International N.V. Conti-Lines N.V. CMB PAUILLAC 9615183 01 00846 2015 BULK ONII A 234,9 38,10 50625 31470 12950 Kagawa Japan 2012 Bocimar International COURCHEVILLE 8804725 01 00509 2003 GASC ONBK A 165,6 26,53 19719 7698 10440 Temse België 1989 Exmar Shipping B.V.B.A. EUPEN 9177806 01 00713 2009 GASC ONCS A 179,9 27,43 23952 7650 9627 Nagasaki Japan 1999 Exmar Shipping B.V.B.A. EXCALIBUR*** 9230050 01 00556 2004 GASC ONCE A 277,0 43,45 93786 28136 26478 Kyungnam Korea 2002 Solaia Shipping LLC EXCEL*** 9246621 01 00499 2003 GASC ONAI A 277,0 43,45 93786 28136 26478 Kyungnam Zuid-Korea 2003 Monteriggioni Inc. EXCELERATE 9322255 01 00640 2006 GASC ONDY A 277,0 43,45 93901 28170 26478 Kyungnam Korea 2006 Excelerate N.V. EXCELLENCE 9252539 01 00585 2005 GASC ONBG A 277,0 43,45 93937 28181 26478 Kyungnam Korea 2005 Maya Maritime N.V. 16
 16. 16. Koopvaardijvloot – Flotte marchande Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistre- ment Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net Puis- sance kW te à in en Propriétaire EXCELSIOR 9239616 01 00567 2005 GASC ONCD A 277,0 43,45 93719 28115 26478 Kyungnam Korea 2004 Excelsior B.V.B.A. EXEMPLAR 9444649 01 00764 2010 GASC ONFZ A 291,0 43,43 100361 30108 26496 Kyungnam Korea 2010 Exemplar N.V. EXPEDIENT 9389643 01 00745 2010 GASC ONFY A 291,0 43,43 100361 30108 26478 Kyungnam Korea 2010 Expedient N.V. EXPLORER 9361079 01 00685 2008 GASC ONFE A 291,0 43,43 100325 30097 26478 Kyungnam Korea 2008 Explorer N.V. EXPRESS 9361445 01 00720 2009 GASC ONFL A 291,0 43,43 100325 30097 26478 Kyungnam Korea 2009 Express N.V. EXQUISITE 9381134 01 00734 2009 GASC ONFX A 291,0 43,43 100361 30108 26478 Kyungnam Korea 2009 Exquisite N.V. FAST JEF 9136101 01 00634 2006 VRAC ONEE A 87,9 12,53 2066 1143 1000 Stroobos Nederland 1996 Fast Lines Belgium N.V. FAST JULIA 8404446 01 00700 2008 VRAC ONFO A 79,7 11,03 1391 757 749 Wartena Nederland 1985 Fast Lines Belgium N.V. FAST SAM 9085455 01 00645 2007 VRAC ONEJ A 89,9 12,53 1983 1061 1325 Stroobos Nederland 1994 Fast Lines Belgium N.V. FAST SUS 9136096 01 00651 2007 VRAC ONEO A 89,9 12,53 2055 1117 749 Stroobos Nederland 1996 Fast Lines Belgium N.V. FELICITY 9416692 01 00721 2009 OLIE ONFV A 274,8 48,03 81427 51258 18660 Koje Zuid-Korea 2009 Euronav N.V. FRATERNITY 9416733 01 00737 2009 OLIE ONGB A 274,8 48,03 81427 51258 18660 Koje Korea 2009 Euronav N.V. GUYENNE*** 9309148 01 00825 2014 OLCH ONHW A 119,8 18,85 6717 3277 4320 Vigo Spanje 2006 Sea Tankers Shipping S.A.S. HOJO 9457543 01 00841 2014 OLIE ONIG A 330,0 60,10 156990 101421 26610 Kumamoto Japan 2013 Euronav N.V. ILMA 9588392 01 00829 2014 OLIE ONHX A 333,1 60,10 160716 110349 31640 Ulsan Zuid-Korea 2011 Euronav Tankers N.V. INGRID 9529956 01 00830 2014 OLIE ONHY A 333,1 60,10 160716 110349 31640 Ulsan Zuid-Korea 2012 Euronav Shipping N.V. IRIS 9529968 01 00834 2014 OLIE ONID A 333,1 60,10 160716 110349 31640 Ulsan Zuid-Korea 2011 Euronav Tankers N.V. LAKE DOLPHIN 9456680 01 00785 2011 BULK ONHA A 292,0 45,05 93695 59404 18660 Busan Zuid-Korea 2011 CMB N.V. LIBRAMONT 9292761 01 00628 2006 GASC ONCV A 180,0 29,23 25994 7799 9485 Geongnam Zuid-Korea 2006 Exmar Shipping B.V.B.A. 17
 17. 17. Koopvaardijvloot – Flotte marchande Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistre- ment Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net Puis- sance kW te à in en Propriétaire LOWLANDS LONGEVITY*** 9218777 01 00575 2005 BULK ONDE A 289,0 45,03 86848 56897 16860 Koje Korea 2001 Cobelfret Bulk Carriers N.V. Somarlux S.A. NYK Bulkship (Atlantic) N.V. LOWLANDS OPAL 9317559 01 00748 2010 BULK ONGH A 189,9 32,29 30678 18468 8208 Nagasaki Japan 2007 Cobelfret Bulk Carriers N.V. LOWLANDS ORCHID*** 9271614 01 00703 2008 BULK ONFP A 289,0 45,05 88594 58558 16860 Tsu Japan 2005 Contrade S.A. MARCEL*** 9006318 01 00584 2005 VRAC ONDP A 87,9 12,83 2449 1380 1500 Wolgast Duitsland 1993 Grouper N.V. MARIABURG 8411229 01 00682 2008 VRAC ONFJ A 74,9 10,73 1372 590 750 Haren Duitsland 1985 A*D Rederij N.V. MARLEY 9116814 01 00818 2013 VRAC ONHT A 88,4 11,40 2061 1161 1125 Komarno Slowakije 1995 Rederij Marlin N.V. MARSCHENLAND 8415184 01 00659 2007 VRAC ONES A 75,1 10,73 1373 744 600 Moormerland Duitsland 1985 Rederij Marschenland N.V. MELUSINE*** 9166637 01 00593 2005 RO/RO ONDM A 162,4 25,23 23987 7196 9840 Sakaïda Japan 1999 Cobelfret Ferries N.V. METHANIA 7357452 01 00017 1996 GASC ONAE A 280,0 41,64 81792 24537 33100 Temse België 1978 Distrigas LNG Shipping N.V. MINERAL BEIJING 9272383 01 00549 2004 BULK ONAR A 289,0 45,03 88930 58083 16860 Shanghai China 2004 Bocimar Belgium N.V. MINERAL CHINA*** 9264790 01 00505 2003 BULK ONAC A 288,8 45,03 88292 57056 17098 Ulsan Korea 2003 Bocimar International N.V. MINERAL DALIAN 9474137 01 00726 2009 BULK ONFW A 294,9 46,02 94863 59670 18660 Dalian China 2009 Bocimar International N.V. MINERAL DRAGON*** 9508392 01 00706 2008 BULK ONFN A 292,2 45,05 91373 58745 16860 Shanghai China 2008 CMB N.V. MINERAL KYOTO*** 9314064 01 00687 2008 BULK ONFI A 288,9 45,03 90398 59281 18630 Mihara Japan 2004 CMB N.V. MINERAL NEW YORK 9519767 01 00758 2010 BULK ONGI A 291,8 45,05 91971 59546 16860 Zhoushan China 2010 Bocimar International N.V. MINERAL NINGBO 9416848 01 00727 2009 BULK ONGA A 292,2 45,05 91373 58745 16860 Shanghai China 2009 Bocimar International N.V. MINERAL NOBLE 9283681 01 00531 2004 BULK ONAN A 288,9 45,03 88179 55120 17098 Ulsan Korea 2004 Bocimar International N.V. MINERAL STONEHENGE 9519779 01 00771 2010 BULK ONGR A 291,8 45,05 91971 59546 16860 Zhoushan China 2010 Bocimar International N.V. 18
 18. 18. Koopvaardijvloot – Flotte marchande Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistre- ment Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net Puis- sance kW te à in en Propriétaire MINERAL TIANJIN 9292565 01 00554 2004 BULK ONBF A 289,0 45,03 88930 58083 16860 Shanghai China 2004 Bocimar Belgium N.V. MINERAL WATER 9175066 01 00655 2007 BULK ONEQ A 289,0 45,03 85695 54413 17091 Zuid-Korea 1999 Bocimar International N.V. NEWTON 9358292 01 00826 2014 OLIE ONHV A 332,9 58,10 159911 103953 29400 Dalian China 2009 Euronav Shipping N.V. NOBLE 9358280 01 00831 2014 OLIE ONHZ A 332,9 58,10 159911 103919 29400 Dalian China 2008 Euronav Shipping N.V. SIMONE 9537769 01 00832 2014 OLIE ONIB A 332,0 60,10 164641 110440 29340 Jinhae Zuid-Korea 2012 Euronav Tankers N.V. SOMBEKE 9292113 01 00790 2011 GASC ONHD A 180,0 29,23 25994 7799 9480 Kyungnam Zuid-Korea 2006 Exmar Shipping B.V.B.A. SOMERSET*** 9188221 01 00842 2015 RO/RO ONIH A 183,2 26,30 21005 10601 10920 Duitsland 2000 Shiplux XII S.A. SONIA 9537771 01 00833 2014 OLIE ONIC A 332,0 60,10 164641 110440 29340 Jinhae Zuid-Korea 2012 Euronav Tankers N.V. TEMSE 9045807 01 00028 1996 GASC ONCC A 143,1 21,33 10018 3005 5820 Temse België 1995 Exmar Shipping B.V.B.A. TI EUROPE 9235268 01 00543 2004 OLIE ONCP A 380,0 68,05 234006 162477 36900 Koje Zuid-Korea 2002 Euronav N.V. TI HELLAS 9290086 01 00586 2005 OLIE ONDQ A 332,9 60,05 161127 110526 24812 Samho Korea 2005 Euronav N.V. TI TOPAZ 9230907 01 00582 2005 OLIE ONDI A 332,9 60,05 161135 110526 21888 Korea 2002 Euronav N.V. VALENTINE** 9166625 02 00029 2010 RO/RO ONDL A 162,4 25,23 23987 7196 9840 Sakaïda Japan 1999 CLdN ro-ro S.A. VICTORINE*** 9184029 01 00675 2007 RO/RO ONDO A 162,4 25,23 23987 7196 9840 Sakaïda Japan 2000 Cobelfret Ferries N.V. VYRITSA** 9459371 02 00023 2010 BULK ONGJ A 179,9 28,45 22402 12019 6480 Nanjing China 2010 SBM – 2 Inc. WAASMUNSTER 9659103 01 00824 2014 GASC ONHS A 174,0 30,05 25143 7542 8360 Ulsan Zuid-Korea 2014 Exmar Shipping B.V.B.A. WAREGEM 9659127 01 00835 2014 GASC ONIA A 174,0 30,05 25143 7542 8360 Ulsan Zuid-Korea 2014 Exmar Shipping B.V.B.A. WARINSART 9659115 01 00827 2014 GASC ONHU A 174,0 30,05 25143 7542 8360 Ulsan Zuid-Korea 2014 Exmar Shipping B.V.B.A. WARISOULX 9659139 01 00844 2015 GASC ONIE A 174,0 30,05 25143 7542 8360 Ulsan Zuid-Korea 2015 Exmar Shipping B.V.B.A. 19
 19. 19. Koopvaardijvloot – Flotte marchande Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistre- ment Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net Puis- sance kW te à in en Propriétaire ZARECHENSK** 9459395 02 00021 2009 BULK ONGC A 179,9 28,45 20748 11689 6480 Nanjing China 2009 SBM – 4 Inc. 20
 20. 20. Jachten met statuut als koopvaardijschip Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistre- ment Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net Puis- sance kW te à in en Propriétaire CHE 9602277 01 00762 2010 VRAC ONGD A 34,6 12,80 199 59 678 Gdansk Polen 2010 A.P.E. N.V. CORNELIA 1009182 01 00772 2010 VRAC ONGU A 34,0 8,05 292 87 610 Tuzla Turkije 2006 Silver Victory N.V. DOUCE FRANCE - 01 00506 2003 VRAC ONAD A 42,2 15,50 218 69 426,6 Bouguenais Frankrijk 1998 Saverex N.V. THIS IS US 1008669 01 00755 2010 VRAC ONGN A 41,8 7,50 110 33 312 Zaandam Nederland 2005 Parfinim N.V. 21
 21. 21. Passagiersschepen Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistre- ment Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net Puis- sance kW te à in en Propriétaire LA BELLE DE CADIX*** 9068938 01 00646 2007 PAS ONEK Br 103,3 11,42 2038 780 1320 Beez België 2005 CroisiEuropeFinances S.A.S. LA BELLE DE L’ADRIATIQUE 9432799 01 00641 2006 PAS ONEN Br 111,0 12,46 2995 1073 2460 Beez België 2007 Croisimer Belle de l’Adriatique S.A. NELE*** - 01 00583 2005 PAS ONCI O 18,3 5,53 46 13 173 Oostende België 2004 Haven Oostende A.G. SUB FUN CINCO*** - 01 00597 2005 PAS ONDX A 18,5 3,83 23 11 90 Turku Finland 1992 Submarine Safaris S.L. 22
 22. 22. Sleepboten – Remorqueurs Naam van het vaartuig Nom du navire IMO-nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistrement Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar Propriétaire LOA BOA bruto brut netto net te à in en 40 9602095 01 00797 2012 ORQK A 30,80 12,55 430 129 5280 Valencia Spanje 2012 A.G. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 41 9602100 01 00798 2012 ORQL A 30,80 12,55 430 129 5280 Valencia Spanje 2012 A.G. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 42 9602112 01 00802 2012 ORQM A 30,80 12,55 430 129 5280 Valencia Spanje 2012 A.G. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 43 9602124 01 00808 2012 ORQN A 30,80 12,55 430 129 5280 Valencia Spanje 2012 A.G. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen BRAAKMAN 8915457 01 00318 1996 ORLY A 31,85 8,83 249 74 1472 Rupelmonde 1991 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België BRUGGE 8603004 01 00264 1996 ORNF Z 33,01 10,64 375 112 2720 Rupelmonde 1987 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België CARL - 01 00330 1996 ORKF Z 15,25 4,75 30 9 360 Oostende 1978 N.V. Artes Depret CLARISSE - 01 00629 2006 OROG B 21,13 5,08 47 14 294 Antwerpen 1988 B.V. Dick Van Der Kamp Shipsales DN 52 - 01 00098 1996 ORLT B 16,35 5,03 37 11 592 Sliedrecht Nederland 1989 N.V. Ondernemingen Jan De Nul DN 53 - 01 00099 1996 ORWD B 16,35 5,03 37 11 592 Sliedrecht Nederland 1989 N.V. Ondernemingen Jan De Nul DN54* - 01 00109 1996 16,57 5,18 40 12 600 Sliedrecht Nederland 1993 N.V. Flanders Dredging Corporation DN 61 - 01 00100 1996 ORMD B 15,54 4,94 31 9 374 Sliedrecht Nederland 1995 N.V. Ondernemingen Jan De Nul ENSOR 9163910 01 00449 2000 ORMU O 22,50 7,25 134 40 1492 Gorinchem Nederland 2000 N.V. Oostendse Sleepvaartmaatschappij EVERGEM 9035008 01 00321 1996 ORLH A 31,99 9,05 249 74 1472 Rupelmonde 1993 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België GENT** 8409305 02 00011 2007 ORLS G 33,13 9,64 323 97 2480 Rupelmonde 1985 B.V. URS Nederland IVO 5062352 01 00712 2009 ORPD Z 25,39 6,68 103 30 749 Alphen a/d Rijn Nederland 1957 N.V. Artes Depret JACQUELINE - 01 00093 1996 ORKT Z 16,33 5,03 40 12 368 Sliedrecht Nederland 1979 N.V. Baggerwerken Decloedt en Zoon LIEVEN GEVAERT 9120140 01 00305 1996 ORKH A 30,54 11,52 398 119 3000 Navia Spanje 1995 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst MULTRATUG 25* 7051034 01 00611 2005 LZRI Bo 33,49 9,03 280 84 1472 Terneuzen Nederland 1971 B.V. Multratug 23
 23. 23. Sleepboten – Remorqueurs Naam van het vaartuig Nom du navire IMO-nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistrement Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar Propriétaire LOA BOA bruto brut netto net te à in en OOSTENDE I - 01 00089 1996 ORMA O 12,86 3,34 12 3 177 Hardinxveld Nederland 1982 N.V. Baggerwerken Decloedt en Zoon PRESIDENT HUBERT 8117471 01 00308 1996 ORLD A 60,46 15,35 1738 521 8832 Delfzijl Nederland 1982 N.V. Boskalis Offshore Transport Services SMIT ANGOLA** 9479694 02 00051 2012 ORQP A 49,50 15,10 1438 431 5440 Nantong China 2010 Smit Shipping Singapore PTE Ltd. SMIT BELGIË** 9178991 02 00039 2012 ORQI A 30,82 10,20 305 91 3132 Gorinchem Nederland 1999 Smit Shipping Singapore PTE Ltd. SMIT BARRACUDA*** 9345506 01 00828 2014 ORRL A 25,80 10,05 230 69 1492 Sliedrecht Nederland 2006 B.V. Boskalis Offshore Marine Services SMIT EMOE** 9483748 02 00041 2012 ORQG Z 28,15 11,85 377 113 5304 Singapore 2011 Smit Shipping Singapore PTE Ltd. SMIT KIWI** 9454321 02 00042 2012 ORQF Z 28,15 11,85 377 113 5304 Singapore 2011 Smit Shipping Singapore PTE Ltd. SMIT LION** 9537408 02 00046 2012 ORQS Z 32,14 13,29 484 145 5420 Hai Phong Vietnam 2010 Multratug 3 B.V. SMIT TIGER** 9454888 02 00022 2010 ORPO Z 32,17 13,29 484 145 5420 Gorinchem Nederland 2009 Smit Shipping Singapore PTE Ltd. ST. ANNASTRAND 8915471 01 00301 1996 ORKG A 30,99 9,05 249 74 2000 Rupelmonde 1991 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België TERNEUZEN 8915469 01 00299 1996 ORMT G 31,85 8,83 249 74 1472 Rupelmonde 1991 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION 5 9034975 01 00319 1996 OROU A 31,69 10,05 290 87 2650 Rupelmonde 1992 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION 6 9034987 01 00320 1996 OROV Z 31,69 10,05 288 86 2650 Rupelmonde 1992 1993 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION 7 9120164 01 00126 1996 ORKU A 30,54 11,52 398 119 3000 Navia (Asturias) Spanje 1995 1996 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst UNION 8 9120176 01 00382 1997 ORKE A 30,54 11,52 398 119 3000 Navia (Asturias) Spanje 1996 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION 11 9120190 01 00385 1997 ORKQ A 30,54 11,52 398 119 3000 Navia (Asturias) Spanje 1997 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst UNION AMBER 9365130 01 00649 2007 ORNJ Z 25,73 11,92 311 93 3744 Navia (Asturias) Spanje 2007 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION BOXER 9537537 01 00760 2010 ORPS A 40,60 13,05 810 243 5304 Navia (Asturias) Spanje 2010 N.V. Boskalis Offshore Transport Services UNION CORAL 9314260 01 00553 2004 OROB Z 33,71 11,51 493 147 3660 Navia (Asturias) Spanje 2004 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België 24
 24. 24. Sleepboten – Remorqueurs Naam van het vaartuig Nom du navire IMO-nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistrement Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar Propriétaire LOA BOA bruto brut netto net te à in en UNION DIAMOND 9220548 01 00455 2001 ORLK A 35,77 11,51 498 149 3700 Navia Spanje 2001 N.V. Boskalis Offshore Transport Services UNION EAGLE 9406441 01 00769 2010 ORPR A 29,30 12,92 439 131 5200 Navia Spanje 2010 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION EMERALD 9314296 01 00607 2005 OROE A 33,71 11,51 493 147 3660 Navia Spanje 2005 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION FIGHTER 9537525 01 00747 2010 ORPP A 40,60 13,05 810 243 5304 Navia Spanje 2010 N.V. Boskalis Offshore Transport Services UNION GRIZZLY 9397121 01 00667 2007 OROL A 32,32 12,20 473 141 3890 Tuzla-Istanbul Turkije 2007 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION HAWK 9406439 01 00765 2010 ORPQ A 29,30 12,92 439 131 5200 Navia Spanje 2010 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION JADE 9365142 01 00664 2007 ORNK Z 25,73 11,92 311 93 3744 Navia (Asturias) Spanje 2007 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION KOALA 9502714 01 00724 2009 ORPF A 32,32 12,20 479 141 3890 Tuzla-Istanbul Turkije 2009 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION KODIAK 9397119 01 00654 2007 OROK A 32,32 12,20 473 141 3890 Tuzla-Istanbul Turkije 2007 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION PANDA 9502697 01 00716 2009 ORPE A 32,32 12,20 479 141 3800 Tuzla-Istanbul Turkije 2009 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION PEARL 9314272 01 00617 2005 OROC Z 33,71 11,51 493 147 3660 Navia (Asturias) Spanje 2005 N.V. Unie van Redding-en Sleepdienst België UNION PRINCESS** 9242766 02 00048 2012 ORQU A 67,41 15,55 2258 677 12000 Yantai China 2002 Smit Shipping Singapore PTE Ltd. UNION RUBY 9314284 01 00618 2005 OROD A 33,71 11,51 493 147 3660 Navia (Asturias) Spanje 2005 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België UNION SAPPHIRE 9220550 01 00459 2001 ORLL A 35,77 11,51 498 149 3700 Navia Spanje 2001 N.V. Boskalis Offshore Transport Services UNION SOVEREIGN** 9262742 02 00050 2012 ORQW A 67,41 15,55 2263 678 12000 Yantai China 2003 Smit Shipping Singapore PTE Ltd. UNION WARRIOR 9537513 01 00738 2009 ORPI A 40,60 13,05 810 243 5304 Navia Spanje 2009 N.V. Boskalis Offshore Transport Services UNION WRESTLER 9537549 01 00775 2011 ORPZ A 40,60 13,05 810 243 5304 Navia Spanje 2011 N.V. Boskalis Offshore Transport Services ZEEBRUGGE 8915483 01 00322 1996 ORLZ Z 30,99 9,05 249 74 2000 Rupelmonde 1991 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België ZEEBRUGGE II - 01 00393 1997 ORKD Z 16,75 5,29 42 12 701 Hardinxveld Nederland 1994 N.V. Baggerwerken Decloedt en Zoon 25
 25. 25. Sleepboten – Remorqueurs Naam van het vaartuig Nom du navire IMO-nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistrement Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar Propriétaire LOA BOA bruto brut netto net te à in en ZELZATE 9034999 01 00307 1996 ORLE A 31,99 9,05 249 74 1472 Rupelmonde 1993 N.V. Unie van Redding- en Sleepdienst België 26
 26. 26. Baggermaterieel – Matériel de dragage Naam van het vaartuig IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistrement Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar Nom du navire LOA BOA bruto brut netto net te à in en Propriétaire ADRIATICO 8638932 01 00520 2003 EBML ORKR A 58,0 12,76 840 252 - Bremerhaven Duitsland 1966 N.V. Dredging International ALBATROS*** 9545651 01 00705 2008 KRPO ORPB K 50,0 15,10 693 207 900 Rongcheng China 2009 N.V. KBC Lease Belgium AL JARRAF*** 9537965 01 00788 2011 CZUI ORPX A 85,4 21,05 3992 1197 12000 Singapore 2011 Q.S.C. Middle East Dredging Company AMAZONE 9546617 01 00807 2012 CZUI ORQJ A 85,4 21,05 3992 1197 6000 Singapore 2012 N.V. Dredging International ARTEVELDE*** 9501954 01 00731 2009 SLHZ ORPH A 94,2 21,63 5005 1501 4050 Kinderdijk Nederland 2009 S.A. Dredging International (Luxembourg) ATLANTICO DUE*** 7606293 01 00200 1996 SLHZ ORUW Z 105,1 16,56 4722 1416 5300 Kinderdijk Nederland 1977 S.A. Société de Dragage Luxembourg BRABO 9382372 01 00671 2007 SLHZ ORON A 126,8 28,04 11136 3340 10000 Kinderdijk Nederland 2007 N.V. Dredging International BREUGHEL 9602849 01 00795 2011 SLHZ ORQE A 126,8 28,04 11136 3340 10000 Kinderdijk Nederland 2011 N.V. Dredging International BREYDEL*** 9382384 01 00688 2008 SLHZ OROS Z 126,8 28,04 11136 3340 10000 Kinderdijk Nederland 2008 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn CHARLEMAGNE* 9243289 01 00468 2002 SLHZ LXDV Lx 101,2 20,84 5682 1704 5600 Kinderdijk Nederland 2002 N.V. Fortis Lease CONGO RIVER 9574523 01 00787 2011 SLHZ ORPY Z 173,6 38,05 28634 8590 23200 Kinderdijk Nederland 2011 N.V. Dredging International DHAMRA 9531038 01 00728 2009 WATI ORPM A 30,9 10,04 397 119 2760 Singapore 2009 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn DI 68 7817165 01 00156 1996 SBAK ORTX A 65,0 12,05 860 258 760 Amsterdam Nederland 1978 N.V. Dredging International DI 69 7817177 01 00157 1996 SBAK ORTW A 65,0 12,05 860 258 760 Amsterdam Nederland 1979 N.V. Dredging International GANGA - 01 00733 2009 CZUI ORPL A 72,5 14,05 1104 331 - Port Klang Maleisië 2009 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn GEELVINCK 7437094 01 00108 1996 SBAK ORUD B 80,0 11,40 1403 506 952 Straatsburg Frankrijk 1974 N.V. Ondernemingen Jan De Nul JAMES ENSOR*** 7802964 01 00256 1996 SLHZ ORKM B 112,5 18,23 4733 1419 5300 Hemiksem België 1979 S.A. Compania Sud-Americana de Dragados JEROMMEKE - 01 00117 1996 LEPB ORWL B 48,0 15,06 522 156 - Rupelmonde België 1994 N.V. Vlaamse Bagger Maatschappij KALLO - 01 00155 1996 CZUI ORTY A 65,1 13,52 741 222 - Sliedrecht Nederland 1980 N.V. Dredging International 27
 27. 27. Baggermaterieel – Matériel de dragage Naam van het vaartuig IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistrement Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar Nom du navire LOA BOA bruto brut netto net te à in en Propriétaire KRANKELOON 7817593 01 00614 2005 SBAK ORTJ A 94,1 17,44 3678 1103 3530 Oostende België 1981 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn LANGE WAPPER 9174139 01 00395 1997 SLHZ ORMP A 134,8 26,85 12536 3760 11520 Hardinxveld Nederland 1999 N.V. Dredging International N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn MANZANILLO II*** 8600909 01 00454 2001 SLHZ ORKO B 113,6 19,04 5333 1600 4706 St. Nazaire Frankrijk 1987 N.V. Flanders Dredging Corporation NIJPTANGH 7508958 01 00107 1996 SBAK ORWE B 80,0 11,40 1403 506 942 Straatsburg Frankrijk 1974 N.V. Ondernemingen Jan De Nul NILE RIVER* 9187007 01 00574 2005 SLHZ PEBF - 149,4 28,06 16153 4845 17280 Sliedrecht Nederland 1999 N.V. Dredging International N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn ORWELL 8515520 01 00154 1996 SLHZ ORTV A 93,2 15,73 2598 779 3360 Ruisbroek Puurs België 1987 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn PAGADDER*** 9510620 01 00836 2014 SBAK ORPJ A 91,1 16,85 2427 728 1492 Batam Indonesië 2009 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn N.V. Geosea PALLIETER*** 9279123 01 00528 2004 SLHZ ORKV Z 94,2 21,63 5005 1501 4050 Krimpen/Ysel Nederland 2004 S.A. Dredging International (Luxembourg) PANTAGRUELE 7816288 01 00615 2005 SBAK ORTG A 77,4 15,03 2570 771 2206 Kinderdijk Nederland 1979 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn PEARL RIVER*** 9051014 01 00601 2005 SLHZ ORWP Z 182,2 28,06 20881 6264 17280 Kinderdijk Nederland 1994 S.A. Société de Dragage Luxembourg PINTA*** 9083249 01 00119 1996 SBAK ORWK B 89,6 18,46 3258 977 2650 Rupelmonde België 1995 B.V. Dredging and Contracting Rotterdam SLOEBER*** 9521461 01 00837 2014 SBAK ORPK A 91,1 16,85 2427 728 1492 Batam Indonesië 2010 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn N.V. Geosea TUUR - 01 00502 2003 KLEP - Z 46,4 6,34 242 83 - Tulcea Roemenië 2003 N.V. Depret UILENSPIEGEL*** 9247467 01 00478 2002 SLHZ ORMZ A 142,4 26,85 12979 3893 11520 Hard. Gies. Nederland 2002 S.A. Dredging International (Luxembourg) VICTOR HORTA*** 9525704 01 00786 2011 SLHZ ORQA A 99,9 20,85 5666 1699 2700 Kinderdijk Nederland 2011 N.V. Fortis Lease VLAANDEREN I 8215883 01 00069 1996 SLHZ ORSK Z 78,1 14,53 2039 611 2500 Utrecht Nederland 1983 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn VLAANDEREN VII 9198173 01 00400 1998 SBAK ORLW O 65,0 11,91 941 282 792 Aalst-Holland Nederland 1998 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn VLAANDEREN VIII 9198214 01 00401 1998 SBAK ORLX O 65,0 11,91 941 282 792 Aalst-Holland Nederland 1998 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn VLAANDEREN XVIII 7026479 01 00071 1996 SLHZ ORYN Z 124,0 23,04 9640 3463 10440 Kinderdijk Nederland 1970 N.V. Baggerwerken Decloedt & Zn 28
 28. 28. Baggermaterieel – Matériel de dragage Naam van het vaartuig IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’enregistrement Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar Nom du navire LOA BOA bruto brut netto net te à in en Propriétaire WESELTJE 7349390 01 00106 1996 SBAK ORZC B 80,0 11,40 1403 506 942 Duisburg Duitsland 1974 N.V. Ondernemingen Jan De Nul ZENNE - 01 00137 1996 LEPB ORZA A 50,4 11,40 440 132 - Deest Nederland 1983 S.A. Kalis 29
 29. 29. Vlottend aannemersmaterieel – Matériel flottant d’entreprises Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’en- registrement Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis have nPort d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net te à in en Propriétaire 3510 - 01 00482 2002 PONT - A 35,2 10,02 172 51 - Nanjing China 2002 B.V.B.A. Hydromar ALBATROS - 01 00388 1997 PERS ORMM A 21,9 5,00 61 18 442 Oegstgeest Nederland 1966 N.V. Dredging International ALK - 01 00689 2008 PEIL OROW O 16,7 4,58 32 9 566 Hardinx-Gies. (Nederland) 1980 N.V. De Boer Dredging ALLIGATOR - 01 00122 1996 WERK ORTA A 27,8 10,40 194 58 1840 Deest Nederland 1984 N.V. Dredging International AQUAFLIGHT - 01 00814 2013 OFBV ORQY O 14,0 4,95 29 8 736 Essex U.K. 2012 B.V.B.A. Ostend Marine Services AQUALINK - 01 00843 2015 WERK ORRR O 18,1 6,11 45 13 1102 Essex U.K. 2015 B.V.B.A. Aqua Mimosa AQUASURVEYOR - 01 00782 2011 PEIL ORQD O 14,4 4,64 35 10 544 Vianen Nederland 1978 B.V.B.A. Ostend Marine Services AQUATROT - 01 00485 2002 WERK OROA O 12,0 3,88 12 3 516 Penryn U.K. 1998 B.V.B.A. Aqua Marine Services ATLANTIS 9139139 01 00380 1997 PONT ORKN K 81,0 22,06 1998 599 1252 Tulcea Roemenië 1997 N.V. Herbosch-Kiere BAYARD II - 01 00839 2014 PONT ORNB A 54,2 25,04 750 225 - Sliedrecht Nederland 1997 N.V. Dredging International BEASAC VI - 01 00679 2008 PEIL OROO Z 11,5 5,06 15 4 522 Essex U.K. 2006 N.V. Eurosense Planning & Engineering BLAUWVOET - 01 00694 2008 WERK OROT O 14,2 3,95 23 6 506 Hardinx-Gies. (Nederland 1980 N.V. Algemene Ondernemingen Soetaert BRANDARIS - 01 00438 2000 BIJS ORLN N 11,3 4,02 9 2 355 Pembrokeshire U.K. 1999 B.V.B.A. Ship Support Technics BRYGGIA - 01 00683 2008 PEIL OROP Z 6,8 2,42 5 1 110 Motzen/Weser Duitsland 1983 B.V.B.A. Cadans CALYPSO - 01 00036 1996 WERK ORQZ O 23,7 6,28 89 26 221 Zeebrugge België 1985 B.V.B.A. Brevisco CHRISTIANE 9202273 01 00503 2003 PONT - Z 33,1 11,22 228 68 - Balen België 1999 N.V. Artes Depret CONSTRUCTOR** 9524932 02 00033 2011 OFSH ORQC A 75,8 18,34 3578 1073 4784 Niigata Japan 2010 B.V. Scheepsfonds Hanzevast Diving Support Vessel CROCODILE 8861216 01 00464 2001 PONT ORNQ A 22,8 9,03 124 37 662 Ridderkerk Nederland 1992 N.V. Dredging International 30
 30. 30. Vlottend aannemersmaterieel – Matériel flottant d’entreprises Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’en- registrement Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis have nPort d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net te à in en Propriétaire CS1*** - 01 00774 2011 PONT - A 70,0 22,05 1624 487 - Aalst Nederland 2010 B.V.B.A. V & V Shipping DE BEVER - 01 00704 2008 PONT ORPC A 55,3 14,54 745 223 - Sliedrecht Nederland 1993 N.V. Dredging International DELPHINE - 01 00754 2010 PONT - Z 42,2 15,20 487 146 - Setubal Portugal 2010 N.V. Artes Depret DN 18 - 01 00730 2009 PONT ORQR B 35,0 15,50 339 101 - Deest Nederland 1986 N.V. Ondernemingen Jan De Nul DN 23 - 01 00116 1996 PONT ORTM B 20,5 9,05 106 31 538 Sliedrecht Nederland 1977 N.V. Ondernemingen Jan De Nul DN34* 9122356 01 00115 1996 WERK 21,3 9,38 140 42 804 Sliedrecht Nederland 1995 N.V. Flanders Dredging Corporation DN 66 - 01 00471 2002 WERK ORNI B 5,8 2,14 2 1 18,4 Gorinchem Nederland 2002 N.V. Ondernemingen Jan De Nul DN 72 - 01 00638 2006 WERK ORNC B 16,6 5,48 37 11 600 Hardinxveld Nederland 2006 N.V. Ondernemingen Jan De Nul DN 97 9692179 01 00815 2013 PERS ORRK B 16,4 5,25 36 10 1000 Groningen Nederland 2013 N.V. Ondernemingen Jan De Nul DN140 - 01 00822 2014 PONT ORRP B 40,0 10,18 197 59 - Yanghzou China 2008 N.V. Jan De Nul DN141 - 01 00823 2014 PONT ORRQ B 40,0 12,04 238 71 - Yanghzou China 2008 N.V. Jan De Nul DN 171 - 01 00800 2012 PONT - B 40,0 12,04 238 71 - Dalian China 2011 N.V. Ondernemingen Jan De Nul GAVERLAND - 01 00723 2009 PONT - K 60,0 22,02 1349 404 - Rongcheng China 2009 N.V. Herbosch-Kiere GRUTTO - 01 00386 1997 PERS ORMK A 14,2 4,20 25 7 324 Sliedrecht Nederland 1986 N.V. Dredging International HELGOLAND - 01 00739 2010 PONT - K 50,4 13,53 676 202 - Lübeck Duitsland 1967 N.V. Herbosch-Kiere HESTIA - 01 00480 2002 PONT - K 32,0 10,02 155 46 - Nanjing China 2002 N.V. Herbosch-Kiere IMPERADOR I - 01 00766 2010 PONT - O 50,4 15,50 598 179 - Setubal Portugal 2010 N.V. Algemene Ondernemingen Soetaert JAN - 01 00820 2014 PONT - G 100,0 33,05 6745 2023 - Nantong China 2011 N.V. Sarens 31
 31. 31. Vlottend aannemersmaterieel – Matériel flottant d’entreprises Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’en- registrement Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis have nPort d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net te à in en Propriétaire JOZEF - 01 00612 2005 PONT - W 51,8 9,50 434 130 - Neckarsteinach Duitsland 2005 N.V. Sarens JOZEFIEN - 01 00504 2003 PONT - Z 33,3 11,22 228 68 - Balen België 2003 N.V. Artes Depret KAREL - 01 00439 2000 PONT - W 61,5 11,35 797 239 - Odessa Oekraïne 1997 N.V. Sarens LA VENTA 8976384 01 00845 2015 WERK ORSE A 16,2 4,94 33 9 520 Gorinchem Nederland 1981 N.V. Dredging International LOUIS - 01 00784 2011 PONT - G 100,0 33,05 6690 2007 - Rijeka Kroatië 2011 N.V. Sarens LYNN 9147186 01 00375 1997 PONT ORNO Z 55,0 23,94 1380 414 - Constantza Roemenië 1996 N.V. Artes Depret MICHAEL - 01 00474 2002 PONT - Z 42,3 15,44 489 146 - Tulcea Roemenië 2002 N.V. Artes Depret NEPTUNUS 16 - 01 00749 2010 PONT - K 45,0 11,04 228 68 - Jiangdu China 2009 N.V. Herbosch-Kiere NOORD-WEST 8403428 01 00337 1996 SEAL ORNA Dm 60,0 12,09 587 176 754 Ruisbroek België 1985 B.V.B.A. De Brandt Equipment OCTOPUS - 01 00293 1996 PONT OT 2805 K 26,8 15,76 248 74 - Deest Nederland 1990 N.V. Herbosch-Kiere PAULA - 01 00803 2012 PONT - A 42,1 15,20 487 146 - Poortugaal Nederland 2012 N.V. Artes Roegiers PAULA - 01 00806 2012 PONT - G 100,0 33,05 6690 2007 - Rijeka Kroatië 2012 N.V. Sarens PHILIPPE COUSTEAU - 01 00280 1996 BERG ORTP Z 27,0 6,30 111 33 221 Oostende België 1963 B.V.B.A. Submergo PIETER COECKE 9031193 01 00097 1996 OBES ORWI A 32,6 11,86 363 139 1000 Rupelmonde 1992 N.V. Ondernemingen Jan De Nul PINOCCHIO - 01 00620 2006 PONT ORNW A 61,4 19,03 1040 312 - Durban Zuid-Afrika 2006 N.V. Dredging International POMPEI 8706583 01 00246 1996 STST ORWC B 65,5 16,03 1482 444 810 Gent Langerbrug- ge 1988 N.V. Jan De Nul PROVIDER - 01 00741 2010 BIJS ORPN N 13,1 4,10 13 3 432 Wadebridge U.K. 2004 B.V.B.A. Ship Support Technics 32
 32. 32. Vlottend aannemersmaterieel – Matériel flottant d’entreprises Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’en- registrement Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis have nPort d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net te à in en Propriétaire RAMBIZ*** 9136199 01 00247 1996 PONT ORKA B 85,4 44,40 7547 2264 - Rotterdam Nederland 1996 N.V. Dredging International N.V. Herbosch-Kiere N.V. Ondernemingen Jan De Nul N.V. Baggerwerken Decloedt & Zoon REIGER - 01 00389 1997 PERS ORMN A 21,9 5,00 65 19 270 Oegstgeest Nederland 1966 N.V. Dredging International ROROPONTON 4 - 01 00811 2012 PONT - A 90,0 22,10 2795 1269 - Constanta Roemenië 2013 N.V. Antwerp Pontoon Services ROROPONTON 5 - 01 00812 2012 PONT - A 69,0 15,60 1155 346 - Constanta Roemenië 2013 N.V. Antwerp Pontoon Services ROSA - 01 00613 2005 PONT - W 51,8 9,50 434 130 - Neckarsteinach Duitsland 2005 N.V. Sarens SAINCTELETTE 3 - 01 00750 2010 PONT - K 30,0 6,04 136 40 - Yizheng China 2009 N.V. Herbosch-Kiere SAINCTELETTE 4 - 01 00751 2010 PONT - K 30,0 6,04 136 40 - Yizheng China 2009 N.V. Herbosch-Kiere SARA - 01 00484 2002 PONT - A 33,5 7,43 133 39 - Werkendam Nederland 2002 N.V. Artes Roegiers SCHELDELAND 9139141 01 00718 2009 PONT - K 55,0 13,53 513 153 - Tulcea Roemenië 1997 N.V. Herbosch-Kiere SEA DEVIL - 01 00479 2002 PONT - K 55,0 14,03 575 172 - Nanjing China 2002 N.V. Herbosch-Kiere SMIT ORCA*** 8213885 01 00635 2006 OFSH ORNX A 50,7 11,80 835 250 1400 Stroobos Nederland 1983 B.V. Boskalis Offshore Marine Services STREAM - 01 00662 2007 PEIL ORNZ N 15,9 5,18 16 4 367,8 Nieuwpoort België 1993 B.V.B.A. Reynaert-Versluys THORNTON 1 - 01 00681 2008 PONT OROR O 78,6 24,89 2306 692 - China 2005 N.V. Dredging International TIJL II - 01 00195 1996 WEIL ORUB A 19,1 15,35 139 41 - Schiedam Nederland 1986 N.V. Geosea TMI 7 - 01 00686 2008 PONT - A 60,0 16,54 893 267 - Yizheng China 2007 B.V.B.A. Project Transportation Consultants TOM - 01 00693 2008 PONT - W 60,7 14,65 1358 407 - Sint-Kruis- Winkel-België 2008 N.V. Sarens UNION MANTA 9261487 01 00488 2003 OFSL ORKJ A 75,6 18,23 3164 949 14720 Fredrikshavn Denemarken 2003 N.V. Boskalis Offshore Transport Services 33
 33. 33. Vlottend aannemersmaterieel – Matériel flottant d’entreprises Naam van het vaartuig Nom du navire IMO- nummer Numéro OMI Registratie- nummer Numéro d’en- registrement Soort Type de navire Roep- naam Indicatif d’appel Thuis have nPort d’at- tache Karakteristieken Caractéristiques Tonnenmaat Tonnage Ver- mogen kW Puis- sance kW Gebouwd Construit Eigenaar LOA BOA bruto brut netto net te à in en Propriétaire VALK - 01 00481 2002 PONT - K 32,0 10,02 155 46 - Nanjing China 2002 N.V. Herbosch-Kiere VICTOR - 01 00440 2000 PONT - W 61,5 11,35 797 239 - Odessa Oekraïne 1997 N.V. Sarens WAASLAND - 01 00717 2009 PONT OT2722 K 60,0 13,83 639 191 - Sliedrecht Nederland 1992 N.V. Herbosch-Kiere WIM - 01 00692 2008 PONT - W 60,7 14,65 1358 407 - St. Kruis Winkel-België 2008 N.V. Sarens ZWAAN - 01 00124 1996 PEIL ORSD A 14,2 4,28 26 7 264 Sliedrecht Nederland 1985 N.V. Dredging International 34
 34. 34. Wetenschappelijke opzoekingsvaartuig - Navire de recherche scientifique Naam van het vaartuig Nom du navire Registratie- nummer Numéro d’en- registrement IMO- nummer Numéro OMI Tonnenmaat Tonnage Vermogen kW Puissance kW Gebouwd - Construit Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’attache Eigenaar - Propriétaire bruto brut netto net te - à in - en BEASAC IV 01 00132 1996 - 52 15 772 Southampton U.K. 1994 ONBJ Z Eurosense Planning & Engineering N.V. Nerviërslaan 54 1780 Wemmel 35
 35. 35. Belgische binnenschepen die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de Belgische kust varen Navires belges de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge Naam van het vaartuig Nom du navire IMO nummer Numéro OMI Soort Sorte de navire Vermogen kW Puissance kW Brutoton- nenmaat Tonnage brut Gebouwd - Construit Roepnaam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’attache Eigenaar - Propriétaire te - à in - en Amberes CONT 2208 4711,16* Nanjing (China) Capelle a/d Ijssel (Nederland) 2007 OT3922 A Gasten Erik Elzendreef 16 bus A, 2970 Schilde Maes Leopold – Buelens Gisèle Breeveldse Masten 9, 2970 Schilde Breitling 9369057 MTS 1326 2332 Druten (Nederland) 2005 OT2651 A Verstraeten Roald Mosthoevendreef 9A, 2970 Schilde Exploitant : V-Shipping N.V. Mosthoevendreef 9A, 2970 Schilde Deseo CONT 1880 5526,54* Astrakhan (Rusland) 2007 OT3779 Dm Hermans Patrick -Troch Christiane De Dammenlaan 188 bus 54A, 9200 Dendermonde Feronia MTS 880 1039 Gendt (Nederland) 1972 OT2477 Ki Feronia B.V.B.A. Raamdijk 2, 3640 Kinrooi Exploitant : Sokaris Shipping S.A. Quai de la Moselle 26-28, L 5563 Remich (Grand-Duché Luxembourg) Inventory MTS 1066 3676,18* Orsova (Roemenië) 2011 Re Amelie Shipping S.A.R.L. Montée de la Chapelle 2, 5523 Remich (Grand-Duché) Montana MTS 1914 4319,07 Orsova (Roemenië) 2011 A Seatra B.V.B.A. Nijverheidsstraat 7, 2960 Brecht Mozart 9666742 MTS 1566 2537,50* Melnik Tsjechië 2011 OT5151 A Bened Shipping B.V.B.A. Haven 26, Kambalastraat 16, 2030 Antwerpen Exploitant : General Bunkering Services N.V., Haven 26, Kambalastraat 16, 2030 Antwerpen New Jersey 9367918 MTS 2208 2455 Astrakhan (Rusland) 2006 A Aegean Barges N.V., Nijverheidsstraat 7, 2960 Brecht New York ESTA 1566 4298,22* Jiangdu (China) Capelle a/d Ijssel (Nederland) 2009 OT4798 A M & M Shipping B.V.B.A. Elzasweg 13 bus B, 2030 Antwerpen Exploitant : Aegean NWE N.V. Nijverheidsstraat 7, 2960 Brecht 36 *laadvermogen
 36. 36. Belgische binnenschepen die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de Belgische kust varen Navires belges de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge Naam van het vaartuig Nom du navire IMO nummer Numéro OMI Soort Sorte de navire Vermogen kW Puissance kW Brutoton- nenmaat Tonnage brut Gebouwd - Construit Roepnaam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’attache Eigenaar - Propriétaire te - à in - en Polybotes 01 00532 2004 9280392 AUTC 1.910 1773 Bergum Nederland 2004 ONCK B Maatschappij van de Brugse Zeehaven N.V. Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge Exploitant : Portconnect N.V., Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge Exploitatiezetel : Doverlaan 7, 8380 Zeebrugge Presto 01 00491 2003 9195626 MTS 1020 1670 Bergum (Nederland) 2003 OT 3657 Ze Dagevos België B.V.B.A. Michel Gillemanstraat 7, 9060 Zelzate Tanzanite 9306122 MTS 1472 2011 Hangzhou (China) 2003 OT 3354 A Tankreederei II S.A. Avenue de la Gare 63, 1611 Luxembourg (Grand-Duché) Exploitant : Tankreederei I S.A. Avenue de la Gare 63 1611 Luxembourg (Grand-Duché) Texas 9295309 MTS 1326 2011 Druten (Nederland) 2004 OT 2365 A Aegean Barges N.V. Nijverheidsstraat 7, 2960 Brecht Exploitant : Aegean NWE N.V. Tripoli CONT 1880 5524,53* Astrakhan (Rusland) 2007 OT3943 Sco GPS Line N.V. Heidebloemlei 48, 2900 Schoten Exploitant : Audrey Shipping AG Gubelstrasse 15, 6304 Zug (Zwitserland) Waterways 3 01 00536 2004 9280407 AUTC 1.810 1773 Bergum Nederland 2004 ONCL A Cobelfret Waterways S.A. Rue Schiller 3-7, 2519 Luxembourg (Grand-Duché) Exploitant : Ubem N.V., Sneeuwbeslaan 14, 2610 Wilrijk Zeebrugge MTS 735 1068,32 Gent 1971 OT 3567 Oo Jema B.V.B.A. Korte Keerstraat 19, 8020 Hertsberge 37 *laadvermogen
 37. 37. Vaartuigen die gewoonlijk in de Belgische zeewateren, met uitsluiting van de Belgische territoriale zee, meer dan zes personen tegen betaling vervoeren of bestemd zijn om dit te doen Navires qui transportent habituellement dans les eaux maritimes belges, à l’exception de la mer territoriale belge, plus de six personnes moyennant paiement ou qui y sont destinés Naam van het vaartuig Nom du navire IMO nummer Numéro OMI Gebouwd - Construit Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’attache Eigenaar - PropriétaireBrutotonnen- maat Tonnage brut Aantal passagiers Nombre de passagers kW te - à in - en ANTVERPIA 17 01 00208 1996 7646059 352,91 250 625 Rupelmonde 1963 OT 2605 A De Groene Weg B.V.B.A., Franklin D. Rooseveltstraat 34, 2845 Niel BRABO 20 - 38 20 202,3 Hendrik Ido Ambacht (Nederland) 1970 OT 2528 A Brabo Havenloodsen en Bootslieden C.V. Haven 28 – Noorderlaan 21, 2030 Antwerpen FESTINA LENTE - 427 200 404 Duisburg Duitsland 1966 OT 4298 A V-Zit B.V.B.A. Oude Baan 75, 2800 Walem FLANDRIA XVI 7736995 461,79 250 919,4 Antwerpen 1951 OT 2604 A Antwerp Water Services N.V. Haven 28 – Noorderlaan 21, 2030 Antwerpen Exploitant : Leysen Invest N.V., Steenweg op Tielen 68A, 2300 Turnhout FLANDRIA 18 - 292,46 300 298 Hemiksem 1964 OT 2606 A Antwerp Water Services N.V. Haven 28 – Noorderlaan 21, 2030 Antwerpen Exploitant : Leysen Invest N.V., Steenweg op Tielen 68A, 2300 Turnhout FLANDRIA 24 7732389 474,47 300 514 Antwerpen 1968 OT 3058 A Antwerp Water Services N.V. Haven 28 – Noorderlaan 21, 2030 Antwerpen Exploitant : Leysen Invest N.V., Steenweg op Tielen 68A, 2300 Turnhout IBIS - 73 75 97 Leierdorp Nederland 1905 OT 2454 Bo De Wilde Leon Bovenstraat 166, 2880 Bornem JACOB VAN ARTEVELDE - 232,75 150 368 Langerbrugge 1964 OT 2332 G Gent Havenbedrijf AGH, John Kennedylaan 32, 9042 Gent 38
 38. 38. Vaartuigen die gewoonlijk in de Belgische zeewateren, met uitsluiting van de Belgische territoriale zee, meer dan zes personen tegen betaling vervoeren of bestemd zijn om dit te doen Navires qui transportent habituellement dans les eaux maritimes belges, à l’exception de la mer territoriale belge, plus de six personnes moyennant paiement ou qui y sont destinés Naam van het vaartuig Nom du navire IMO nummer Numéro OMI Gebouwd - Construit Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’attache Eigenaar - PropriétaireBrutotonnen- maat Tonnage brut Aantal passagiers Nombre de passagers kW te - à in - en JAN PLEZIER II - 242 220 294 Brandenburg Duitsland 1927 OT3449 Me Boottochten Reni B.V.B.A., Rerum Novarumlaan 132, 2170 Merksem JAN PLEZIER IV - 71 120 165 Uffeln Duitsland 1960 OT 4511 Me Boottochten Reni B.V.B.A., Rerum Novarumlaan 132, 2170 Merksem KAP. A. DEWILDE - 68 80 101 Boom 2003 - G De Gentse Barge VZW, Pinksterbloemstraat 19, 9030 Mariakerke KATIMA - 144 120 221 Boom 1963 OT 2761 Aa Infrastructuurfonds Milieuboot VZW, De Gheeststraat 16, 9300 Aalst LA TOURNAISIENNE - 97 250 221 Maine-Kastel Duitsland 1902 OT 3129 Bl De Roeck Daniel – Liegeois Marie Quai de l’Escaut 56, 7620 Bleharies MOZART - 122 180 174 Oberkassel Duitsland 1963 OT 2326 T Mozart C.V.B.A., Wilfordkaai 14, 9140 Temse VERDI - 557 400 550 Monnickendam Nederland 1979 OT 3659 T Reko C.V.B.A., Wilfordkaai 14, 9140 Temse WILFORD - 204 174 206 Papendrecht Nederland 1956 OT 3878 Ka Riverstar B.V.B.A., Citadellaan 1, 3293 Kaggevinne ZAMBEZI - 164 250 250,1 Nederland 1930 OT2592 Ha Brand Peter Pastoorlindestraat 78 bus 1, 3620 Lanaken ZEPHIRA - - 200 184 Sneek Nederland 1997 - Z Rederij Franlis N.V. Langestraat 122 bus 1, 8400 Oostende 39
 39. 39. Passagiersschepen die geen internationale reis maken en uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen (Koninklijk Besluit van 12.11.1981) Navires à passagers n’effectuant pas de voyage internationale et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte (Arrêté Royal du 12.11.1981) Naam van het vaartuig Nom du navire Registratienummer Numéro d’enregistrement Tonnenmaat Tonnage Vermogen kW Puissance kW Gebouwd - Construit Aantal pass. Nombre de pass. Roep- naam Indicatif d’appel Thuis- haven Port d’attache Eigenaar - Propriétaire bruto brut netto net te - à in- en ALBATROS 01 00355 1996 229 68 552 Groningen Nederland 1971 69 ORRF O B.V.B.A. Albatros Seafishing Langestraat 122 Bus 1 8400 Oostende ANAÏS 01 00735 2009 17 5 544,6 Essex (U.K.) 2010 14 ORQB Z N.V. Diving Engineering and Consultancy Office Peraltastraat 61 8000 Brugge FRANLIS III 01 00767 2010 135 46 242 U.K. 1942 97 ORRG O B.V.B.A. Franlis Rent Albert I-Promenade 1 8400 Oostende FRANLIS VI 01 00768 2010 134 40 276 Nederland 1963 57 ORRH O B.V.B.A. Franlis Rent Albert I-Promenade 1 8400 Oostende JOSE 01 00813 2013 4 4 72 U.S.A. 1943 36 - Ba B.V.B.A. Marc Claes Salamanderstraat 1 2340 Beerse MARCELLA II 01 00363 1996 116 35 276 Oostende 1968 57 ORRI O Matagne Arthur - Libotte Marcelle Prins Albertlaan 69 8400 Oostende NORMANDIE 01 00443 2000 4 4 72 U.S.A. 1945 36 - N Vandewalle Rik G. Grardplein 19 8670 Koksijde 40
 40. 40. Geregistreerde motorboten en zeiljachten – Navires à moteur enregistrés et navires à voiles enregistrés Registratienummer Numéro d’enregistrement Naam van het vaartuig Nom du navire Soort - Type Bouwplaats Construit à Bouwjaar Construit en Eigenaar - Propriétaire 01 00040 1996 CRANGON Motorboot Navire à moteur Zeebrugge (België) 1964 V.Z.W. Promotie Uitstraling Bredene Duinenstraat 280, 8450 Bredene 01 00067 1996 JONATHAN Motorboot Navire à moteur Cornwall (U.K.) 1995 B.V.B.A. Noordzee Wrakduinen & Sportvisserij Koolboeistraat 4, 8620 Nieuwpoort 01 00362 1996 LA SIESTA Motorjacht, vervoer van personen Navire à passagers Kelowa (Canada) 1988 Buelens Rudy Uitkerkestraat 33, 8380 Brugge 5 01 00364 1996 ASTRID Motorboot Navire à moteur Assenede (België) 1982 Pauwaert Robert Zonnebloemstraat 26, 8301 Knokke-Heist 01 00441 2000 PINOT Zeiljacht – Zeilkielboot Oceanis 311 Voilier quillard St. Hilaire De Riez (Frankrijk) 2000 N.V. Sailors Only Albert I laan 64 G, 8620 Nieuwpoort 01 00445 2000 JOWARI Motorzeiljacht Voilier à moteur Willebroek (België) 1990 C.V.B.A. Jowari Braamstraat 139, 2900 Schoten 01 00446 2000 ANTWERP FLYER Zeiljacht met motor Voilier à moteur Biot (Frankrijk) 1991 N.V. Antwerp Flyer Schildersstraat 27A, 2000 Antwerpen 01 00453 2001 TOMIDI Kajuitzeilboot Voilier cabinier Nederland 1984 N.V. Tomidi Consulting Driftweg 139, 8450 Bredene 01 00456 2001 TESSA Zeilboot Voilier Onbekend - Inconnu 1948 B.V.B.A. Waterline Caputsteenstraat 52, 2800 Mechelen 01 00457 2001 ROCA Kajuitmotorboot Cabinier à moteur Onbekend - Inconnu 1991 Lejeune Serge Rue Leonard Legras 6, Sart-lez-Spa 01 00466 2001 MUSCADET Zeilboot met kajuit Oceanis 411 Voilier cabinier St. Hilaire De Riez (Frankrijk) 1998 B.V.B.A. Business Development and Administration Haachtsesteenweg 274, 1910 Kampenhout 01 00475 2002 PICASSO Kajuitmotorboot Gobbi 345 SC – Cabinier à moteur Piacenza (Italië) 2001 Meuleman Regy – De Wintere Vivian Karel Picquélaan 160, 9800 Deinze 01 00477 2002 NIELS Motorboot Gobbi Navire à moteur Piacenza (Italië) 2002 B.V.B.A. Aqua Fun Shop Watersportlaan 14, 2240 Viersel 01 00483 2002 VAYA CON DIOS Kajuitzeilboot Voilier cabinier Les Sables D’Olonne (Frankrijk) 2002 N.V. Team-Work Eikhof 74, 3550 Heusden-Zolder 01 00490 2003 YORGO Zeiljacht Voilier Klein Willebroek (België) 1985 B.V.B.A. New Adventures De Witte Reek 6, 8800 Roeselare 01 00494 2003 M & M’S Kajuitmotorboot Cabinier à moteur Astondoa (Spanje) 2000 N.V. CMO Consultants in Sport Parklaan 11, 2280 Grobbendonk 01 00530 2004 FORBAN Kajuitmotorboot Cabinier à moteur Onbekend – Inconnu 1948 ASBL Scouts & Guides Marins de Seneffe Rue des Mésanges 42, 7181 Seneffe 41
 41. 41. Geregistreerde motorboten en zeiljachten – Navires à moteur enregistrés et navires à voiles enregistrés Registratienummer Numéro d’enregistrement Naam van het vaartuig Nom du navire Soort - Type Bouwplaats Construit à Bouwjaar Construit en Eigenaar - Propriétaire 01 00533 2004 GRAMVOUSA Motorboot Navire à moteur U.S.A. 1992 De Bock Jean-Pierre – Van Vlierberghe Vicky Bettestraat 23, 9190 Stekene 01 00537 2004 JOY RIDE 4 Kajuitmotorboot Cabinier à moteur Würzberg Duitsland 2001 Olbrechts Willem Vichteplaats 27, 8570 Vichte 01 00555 2004 CEDO NULLI Zeilkielboot met kajuit Voilier quillard habitable St. Hilaire de Riez (Frankrijk) 1999 Goossens Serge Louis Vervoortlaan 61, 2900 Schoten 01 00562 2004 ANDALA Zeilkielboot met kajuit Voilier quillard habitable Les Herbiers (Frankrijk) 1989 SAS Azimut Voile Aventure Allée de la Pinède 96, 83140 Six-Fours-Les-Plages (France) 01 00573 2005 LOPLOP Zeilkielboot Dufour Voilier quillard habitable Périgny (Frankrijk) 1979 Tchekryshev Andrei Kalfsborreweg 41, 3090 Overijse 01 00588 2005 YOMIRO II Motorboot Bayliner Navire à moteur USA 1996 Maes Michel Hoogveenstraat 6, 3650 Dilsen-Stokkem 01 00598 2005 MUSTI Motorboot Suncruiser Navire à moteur U.K. 1992 Damiens Philippe Boulevard de la Marne 17/16, 59420 Mouvaux (France) 01 00599 2005 EMRO Kajuitmotorboot Mira 34 Cabinier à moteur Savignano S. Rubicone (Italië) 2000 De Tender Mariette Kleine Baan 7, 1980 Zemst 01 00600 2005 NEPTUNUS Motorboot Fairline 40 Navire à moteur U.K. 1996 Van Der Poten Dirk Spaarzaamheidstraat 76, 9300 Aalst Van Der Poten Wim Visstraat 44, 9280 Lebbeke Van Der Poten Kristof Kruisstraat 14, 9280 Lebbeke Van Der Poten Lieven Geraardsbergsestraat 2, 9300 Aalst 01 00604 2005 CULPA Motorzeilboot Etap 38 Voilier à moteur België 1992 Michel Yvon Chemin des Gueuses 19, 4570 Marchin 01 00621 2006 GENEVIEVE Kajuitmotorboot Saver Manta 620 Cabinier à moteur Piraino (Italië) 2005 Lemlin Etienne – Mathy Geneviève Grand’Rue 80, 1457 Walhain 01 00624 2006 MARIE Kajuitmotorboot Neptunus 129 AK Cabinier à moteur Aalst (Nederland) 1991 Spruyt Kurt Heiveld 29/101, 1745 Opwijk 01 00626 2006 PRECIOSO Motorboot Sea Ray 240 Sundancer Navire à moteur Knoxville (USA) 2006 Goossens Marc Hagewijkpark 37, 9200 Dendermonde 42
 42. 42. Geregistreerde motorboten en zeiljachten – Navires à moteur enregistrés et navires à voiles enregistrés Registratienummer Numéro d’enregistrement Naam van het vaartuig Nom du navire Soort - Type Bouwplaats Construit à Bouwjaar Construit en Eigenaar - Propriétaire 01 00637 2006 BOU 5 Zeilzwaardboot met kajuit – Open 60 Voilier dériveur habitable Cherbourg (Frankrijk) 1998 B.V.B.A. Bouscholte Sport Floraliënlaan 2-4, 2600 Berchem 01 00647 2007 BLONDIE Motorboot Absolute 41 Navire à moteur Italië 2007 B.V.B.A. François – Sermijn Beerveldestraat 23A, 9160 Lokeren 01 00658 2007 EMRO Motorboot Sunseeker Camargue 51 Navire à moteur U.K. 1996 De Bock Jean-Pierre Bettestraat 23, 9190 Stekene 01 00661 2007 DE VIJF Motorboot Rodman 41 Navire à moteur Spanje 2006 N.V. Aqualift Watersportlaan 3, 8620 Nieuwpoort 01 00670 2007 L’ANGE BLEU Kajuitmotorboot Bayliner 305 Cabinier à moteur Brunswick (U.S.A.) 2006 Marcin Daniel – Lefevre Corine Rue des Agauches 19, 5590 Braibant 01 00678 2008 CRAZY MAYBE Zeilkielboot met kajuit Dufour 525 Voilier quillard habitable Périgny (Frankrijk) 2007 B.V.B.A. Obem Pannelaan 37, 8670 Koksijde 01 00691 2008 TRIMAX Trimaran Trimax 1080 Drachten (Nederland) 2008 N.V. Trimax-Yachts Geldenaaksebaan 329, 3001 Leuven-Heverlee 01 00695 2008 4WAVES Zeilkielboot met kajuit Etap 46 DS Voilier quillard habitable Malle (België) 2005 B.V.B.A. 4TX Heuvelgem 56, 9630 Zwalm 01 00696 2008 SAIL AND FUN Kajuitzeilboot catamaran Lagoon 420 Voilier catamaran habitable Bordeaux (Frankrijk) 2008 Best in Sky SNC Chaussée de Charleroi 97, 1360 Perwez 01 00707 2008 GRAPPA Kajuitmotorboot Portofino 47 Cabinier à moteur Dorset (U.K.) 2008 B.V.B.A. Mimar Oosthelling 1, 8670 Oostduinkerke 01 00719 2009 INJA Kajuitmotorboot Proficiat 1150 Excellent Cabinier à moteur Westergeest (Nederland) 2008 Meyer Jan – Van Waeyenberge Ingrid Klauwaartslaan 25, 1853 Grimbergen 01 00725 2009 JUST FOR FUN Motorboot Fairline Phantom 43 Navire à moteur Oundle (U.K.) 2002 B.V.B.A. Venneman & Co Vosseschijnstraat Kaai 140, 2030 Antwerpen 01 00729 2009 O’FIL DE CLO Binnenschip Luxemotor Péniche Leiden (Nederland) 1922 Bataille Jean Philippe – Gires Chloé Rue du Maréchal Foch 39, 59166 Bousbecque (France) 43
 43. 43. Geregistreerde motorboten en zeiljachten – Navires à moteur enregistrés et navires à voiles enregistrés Registratienummer Numéro d’enregistrement Naam van het vaartuig Nom du navire Soort - Type Bouwplaats Construit à Bouwjaar Construit en Eigenaar - Propriétaire 01 00740 2010 I’LL BE MISSING YOU Motorboot Neptunus 168 Sedan Fly Navire à moteur Aalst (Nederland) 1989 Van Den Hurk Hendrik Everaertsstraat 46, 2060 Antwerpen 01 00746 2010 TROP TARD Kajuitzeilboot Beneteau Oceanis 57 Voilier cabinier Frankrijk 2009 B.V.B.A. Smouts M. Madonnadreef 16, 2900 Schoten 01 00756 2010 TREKVOGEL Zeilboot Lemsteraak Voilier Lemmer (Nederland) 1913 B.V.B.A. Doktersvennootschap Dr. Herz Richard Berlaarbaan 198, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 01 00763 2010 AMELIA Zeilboot 58’Schooner Voilier U.K. 2007 N.V. M. Lamberigts & A. Van Daelen Sint Laureiskaai 7, 2000 Antwerpen 01 00773 2011 ARMADA Motorboot Nord Star 31 Navire à moteur Kokkola (Finland) 2009 B.V.B.A. Armada-Noordzee Tulpenlaan 12, 8470 Gistel 01 00805 2012 PAFLO Motorboot Jeanneau Runabout 755 Navire à motor Les Herbiers (Frankrijk) 2004 Van Hool Luc Liersebaan 114, 2500 Lier 01 00810 2012 NAVIS MARINE X50 Zeilboot X-Yachts X50 Voilier Denemarken 2005 N.V. Benelux Yacht Import Dellingstraat 28A Bus 5, 2800 Mechelen 01 00816 2013 HELENA III Zeilboot Jeanneau 57 Voilier Dompierre sur Yon (Frankrijk) 2013 N.V. Independent Iodine Europe Hoogeind 43, 2940 Stabroek 01 00817 2013 ELYSIUM Zeilboot Catamaran Privilége 615 Voilier Catamaran St. Pavace (Frankrijk) 2008 B.V.B.A. Seanox Kunstlaan 385 Bus 32, 8300 Knokke 01 00819 2013 POSEIDON Motorboot Vacance Special Navire à moteur Sneek (Nederland) 1994 B.V.B.A. Aqua-Poseidon Genkerweg 33, 3690 Zutendaal 01 00821 2014 PAGADDER Zeilkielboot met kajuit Sun Odeyssey 39 I Performance Voilier quillard habitable Frankrijk 2009 B.V.B.A. A-Sailing.Be Vosseschijnstraat 11, 2030 Antwerpen 44
 44. 44. Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact Eigenaars en contactadressen Propriétaires et adresses de contact Exploitant of rompbevrachter Exploitant ou affréteur à coque nue Rompbevrachtings- register van Registre des affrètements à coque nue Periode van romp- bevrachting Période des affrètements à coque nue Naam schip Nom du navire Roepnaam Indicatif d’appel Type Eigenaar - Propriétaire N.V. A*D Rederij Van Meterenkaai 1 2000 Antwerpen Contactadres–Adresse de contact B.V.B.A. Bugge Shipping Van Meterenkaai 1 2000 Antwerpen Tel. : 03/202 03 77 MARIABURG ONFJ VRAC Eigenaar - Propriétaire N.V. A.P.E. Schildersstraat 2 2000 Antwerpen Contactadres–Adresse de contact N.V. Exmar Shipmanagement De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Tel. : 03/247 50 31 CHE ONGD VRAC Eigenaar - Propriétaire N.V. Bocimar Belgium De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres–Adresse de contact N.V. Anglo-Eastern (Antwerp) Sneeuwbeslaan 14 2610 Wilrijk Tel. : 03/270.01.80 MINERAL BEIJING MINERAL TIANJIN ONAR ONBF BULK BULK 45
 45. 45. Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact Eigenaars en contactadressen Propriétaires et adresses de contact Exploitant of rompbevrachter Exploitant ou affréteur à coque nue Rompbevrachtings- register van Registre des affrètements à coque nue Periode van romp- bevrachting Période des affrètements à coque nue Naam schip Nom du navire Roepnaam Indicatif d’appel Type Eigenaar - Propriétaire N.V. Bocimar International De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres - Adresse de contact N.V. Anglo-Eastern (Antwerp) MINERAL DALIAN MINERAL MANILA MINERAL NEW YORK MINERAL NINGBO MINERAL NOBLE MINERAL STONEHENGE MINERAL WATER ONFW ONHC ONGI ONGA ONAN ONGR ONEQ BULK BULK BULK BULK BULK BULK BULK Eigenaar - Propriétaire N.V. Bocimar International De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Exploitant + Contactadres – Adresse de contact N.V. Anglo-Eastern (Antwerp) MINERAL CHINA ONAC BULK Eigenaars - Propriétaires -N.V. Bocimar International -N.V. Conti-Lines Generaal Lemanstraat 82-92 2600 Berchem Contactadres - Adresse de contact N.V. Anglo-Eastern (Antwerp) Exploitant N.V. Bocimar International CMB BIWA ONED BULK Eigenaar – Propriétaire S.A. CLdN ro/ro Rue Schiller 3-7 2519 Luxembourg (Grand-Duché) Contactadres - Adresse de contact N.V. Cobelfret Sneeuwbeslaan 14 2610 Wilrijk Tel. : 03/829 94 77 Exploitant N.V. Ubem Sneeuwbeslaan 14 2610 Wilrijk Vermelde rompbevrachter B.V. Sardauna Shipping Hazeldonk 6262 4836 LG Breda (Nederland) CELANDINE ONDN RO/RO Eigenaar – Propriétaire S.A. CLdN ro/ro Rue Schiller 3-7 2519 Luxembourg (Grand-Duché) Contactadres - Adresse de contact N.V. Cobelfret Rompbevrachter - Affréteur à coque nue N.V. Cobelfret Ferries Sneeuwbeslaan 14 2610 Wilrijk België – Belgique 23/12/2010 tot – au 22/12/2015 VALENTINE ONDL RO/RO 46
 46. 46. Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact Eigenaars en contactadressen Propriétaires et adresses de contact Exploitant of rompbevrachter Exploitant ou affréteur à coque nue Rompbevrachtings- register van Registre des affrètements à coque nue Periode van romp- bevrachting Période des affrètements à coque nue Naam schip Nom du navire Roepnaam Indicatif d’appel Type Eigenaar - Propriétaire S.A. CLdN ro/ro Rue Schiller 3-7 2519 Luxembourg (Grand-Duché) Contactadres - Adresse de contact N.V. Cobelfret Exploitant N.V. Ubem CATHERINE CELESTINE ONFR ONDJ RO/RO RO/RO Eigenaar – Propriétaire N.V. CMB De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres – Adresse de contact N.V. Anglo-Eastern (Antwerp) LAKE DOLPHIN ONHA BULK Eigenaar – Propriétaire N.V. CMB De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres – Adresse de contact N.V. Anglo-Eastern (Antwerp) Exploitant N.V. Bocimar International MINERAL DRAGON MINERAL KYOTO ONFN ONFI BULK BULK Eigenaar - Propriétaire N.V. Cobelfret Bulk Carriers Sneeuwbeslaan 14 2610 Wilrijk Contactadres–Adresse de contact N.V. Cobelfret LOWLANDS OPAL ONGH BULK 47
 47. 47. Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact Eigenaars en contactadressen Propriétaires et adresses de contact Exploitant of rompbevrachter Exploitant ou affréteur à coque nue Rompbevrachtings- register van Registre des affrètements à coque nue Periode van romp- bevrachting Période des affrètements à coque nue Naam schip Nom du navire Roepnaam Indicatif d’appel Type Eigenaars -Propriétaires -N.V. Cobelfret Bulk Carriers Sneeuwbeslaan 14 2610 Wilrijk -N.V. NYK Bulkship (Atlantic) Avenue Building, Noorderplaats 7 2000 Antwerpen -S.A. Somarlux Rue Schiller 3-7 2519 Luxembourg (Grand-Duché) Contactadres–Adresse de contact N.V. Anglo-Eastern (Antwerp) Exploitant N.V. Cobelfret Bulk Carriers LOWLANDS LONGEVITY ONDE BULK Eigenaars - Propriétaires -N.V. Cobelfret Ferries Sneeuwbeslaan 14 2610 Wilrijk -S.A. CLdN ro-ro Rue Schiller 3-7 2519 Luxembourg (Grand-Duché) Contactadres - Adresse de contact N.V. Cobelfret Exploitant N.V. Cobelfret Ferries CLEMENTINE ONDK RO/RO Eigenaar – Propriétaire N.V. Cobelfret Ferries Sneeuwbeslaan 14 2610 Wilrijk MELUSINE VICTORINE ONDM ONDO RO/RO RO/RO Eigenaar – Propriétaire S.A. Contrade Rue Schiller 3-7 2519 Luxembourg (Grand- Duché) Contactadres – Adresse de contact N.V. Anglo-Eastern (Antwerp) Exploitant N.V. Ubem LOWLANDS ORCHID ONFP BULK 48
 48. 48. Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact Eigenaars en contactadressen Propriétaires et adresses de contact Exploitant of rompbevrachter Exploitant ou affréteur à coque nue Rompbevrachtings- register van Registre des affrètements à coque nue Periode van romp- bevrachting Période des affrètements à coque nue Naam schip Nom du navire Roepnaam Indicatif d’appel Type Eigenaar – Propriétaire S.A.S. CroisiEuropeFinances 147 Boulevard du Montparnasse 75006 Paris (France) Contactadres – Adresse de contact CroisiEurope Rue de la Division Leclerc 12 67000 Strasbourg Tel. : 00 33/3 88 76 44 44 Exploitant S.A. CroisiMer Belle de l’Adriatique Avenue de la Métrologie 8 1130 Evere (Bruxelles) LA BELLE DE CADIX ONEK PAS Eigenaar – Propriétaire S.A. CroisiMer Belle de l’Adriatique Avenue de la Métrologie 8 1130 Evere (Bruxelles) Contactadres – Adresse de contact CroisiEurope LA BELLE DE L’ADRIATIQUE ONEN PAS Eigenaar - Propriétaire N.V. Distrigas LNG Shipping Guimardstraat 1A 1040 Brussel Contactadres – Adresse de contact N.V. Exmar Shipmanagement Tel. : 03/247.50.11 METHANIA ONAE GASC Eigenaar - Propriétaire N.V. Euronav De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres - Adresse de contact N.V. Euronav Tel. : 03/247.44.11 CAP FELIX FELICITY FRATERNITY HOJO TI EUROPE TI HELLAS TI TOPAZ ONFH ONFV ONGB ONIG ONCP ONDQ ONDI OLIE OLIE OLIE OLIE OLIE OLIE OLIE 49
 49. 49. Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact Eigenaars en contactadressen Propriétaires et adresses de contact Exploitant of rompbevrachter Exploitant ou affréteur à coque nue Rompbevrachtings- register van Registre des affrètements à coque nue Periode van romp- bevrachting Période des affrètements à coque nue Naam schip Nom du navire Roepnaam Indicatif d’appel Type Eigenaar – Propriétaire N.V. Euronav Shipping De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres - Adresse de contact N.V. Euronav Tel. : 03/247.44.11 INGRID NEWTON NOBLE ONHY ONHV ONHZ OLIE OLIE OLIE Eigenaar – Propriétaire N.V. Euronav Tankers De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres - Adresse de contact N.V. Euronav Tel. : 03/247.44.11 ILMA IRIS SIMONE SONIA ONHX ONID ONIB ONIC OLIE OLIE OLIE OLIE Eigenaar – Propriétaire N.V. Excelerate De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres – Adresse de contact N.V. Exmar Shipmanagement Tel. : 03/247.50.11 EXCELERATE ONDY GASC Eigenaar - Propriétaire B.V.B.A. Excelsior De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres - Adresse de contact N.V. Exmar De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Tel. : 03/247.56.11 EXCELSIOR ONCD GASC 50
 50. 50. Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact Eigenaars en contactadressen Propriétaires et adresses de contact Exploitant of rompbevrachter Exploitant ou affréteur à coque nue Rompbevrachtings- register van Registre des affrètements à coque nue Periode van romp- bevrachting Période des affrètements à coque nue Naam schip Nom du navire Roepnaam Indicatif d’appel Type Eigenaar – Propriétaire N.V. Exemplar Louizalaan 331-333 1050 Brussel Contactadres – Adresse de contact N.V. Citco Belgium Louizalaan 331-333 1050 Brussel Tel. : 02/642 86 00 EXEMPLAR ONFZ GASC Eigenaar - Propriétaire B.V.B.A. Exmar Shipping De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres - Adresse de contact N.V. Exmar BASTOGNE COURCHEVILLE EUPEN TEMSE LIBRAMONT SOMBEKE WAASMUNSTER WAREGEM WARINSART WARISOULX ONHG ONBK ONCS ONCC ONCV ONHD ONHS ONIA ONHU ONIE GASC GASC GASC GASC GASC GASC GASC GASC GASC GASC Eigenaar – Propriétaire N.V. Expedient Louizalaan 331-333 1050 Brussel Contactadres – Adresse de contact N.V. Citco Belgium EXPEDIENT ONFY GASC Eigenaar – Propriétaire N.V. Explorer De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres – Adresse de contact N.V. Exmar Shipmanagement EXPLORER ONFE GASC 51
 51. 51. Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact Eigenaars en contactadressen Propriétaires et adresses de contact Exploitant of rompbevrachter Exploitant ou affréteur à coque nue Rompbevrachtings- register van Registre des affrètements à coque nue Periode van romp- bevrachting Période des affrètements à coque nue Naam schip Nom du navire Roepnaam Indicatif d’appel Type Eigenaar – Propriétaire N.V. Express De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres – Adresse de contact N.V. Exmar EXPRESS ONFL GASC Eigenaar – Propriétaire N.V. Exquisite Louizalaan 331-333 1050 Brussel Contactadres – Adresse de contact N.V. Citco Belgium EXQUISITE ONFX GASC Eigenaar – Propriétaire N.V. Fast Lines Belgium Ernest Van Dijckkaai 15/17 2000 Antwerpen Tel. : 03/213 52 70 FAST JEF FAST JULIA FAST SAM FAST SUS ONEE ONFO ONEJ ONEO VRAC VRAC VRAC VRAC Eigenaar – Propriétaire N.V. Grouper Van Meterenkaai 1 2000 Antwerpen Contactadres – Adresse de contact B.V.B.A. Bugge Shipping Exploitant N.V. Boeckmans België Van Meterenkaai 1 2000 Antwerpen MARCEL ONDP VRAC Eigenaar - Propriétaire Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende Slijkensesteenweg 2 8400 Oostende Exploitant C.V.B.A. Oostende Sailing Vessels Slipwaykaai 3 8400 Oostende NELE ONCI PAS 52
 52. 52. Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact Eigenaars en contactadressen Propriétaires et adresses de contact Exploitant of rompbevrachter Exploitant ou affréteur à coque nue Rompbevrachtings- register van Registre des affrètements à coque nue Periode van romp- bevrachting Période des affrètements à coque nue Naam schip Nom du navire Roepnaam Indicatif d’appel Type Eigenaar - Propriétaire LLC Solaia Shipping 80 Broad Street Monrovia (Liberia) Contactadres - Adresse de contact N.V. Exmar Shipmanagement Tel. : 03/247.50.11 Exploitant N.V. Exmar Shipmanagement De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen EXCALIBUR ONCE GASC Eigenaar – Propriétaire N.V. Rederij Marlin Van Meterenkaai 1 2000 Antwerpen Contactadres – Adresse de Contact B.V.B.A. Bugge Shipping MARLEY ONHT VRAC Eigenaar – Propriétaire N.V. Rederij Marschenland Van Meterenkaai 1 2000 Antwerpen Contactadres – Adresse de Contact B.V.B.A. Bugge Shipping MARSCHENLAND ONES VRAC Eigenaar - Propriétaire N.V. Maya Maritime Louizalaan 331-333 1050 Brussel Contactadres - Adresse de contact N.V. Exmar EXCELLENCE ONBG GASC Eigenaar - Propriétaire Monteriggioni Inc. 80 Broad Street Monrovia (Liberia) Contactadres - Adresse de contact N.V. Exmar Exploitant N.V. Exmar Shipmanagement De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen EXCEL ONAI GASC 53
 53. 53. Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact Eigenaars en contactadressen Propriétaires et adresses de contact Exploitant of rompbevrachter Exploitant ou affréteur à coque nue Rompbevrachtings- register van Registre des affrètements à coque nue Periode van romp- bevrachting Période des affrètements à coque nue Naam schip Nom du navire Roepnaam Indicatif d’appel Type Eigenaar - Propriétaire S.A. Naniwa Sunrise Maritime East 53rd Street, Obarrio Urbanizacion (Panama) Contactadres - Adresse de contact N.V. Exmar Rompbevrachter – Affréteur à coque nue B.V.B.A. Exmar Shipping België - Belgique 29/12/2008 tot - au 05/04/2015 (hernieuwing consent 05/04/2015) BRUSSELS ONDF GASC Eigenaar - Propriétaire N.V. Parfinim Leuvensesteenweg 613 1930 Zaventem Contactadres - Adresse de contact N.V. Exmar Shipmanagement Tel. : 03/247 50 31 THIS IS US ONGN VRAC Eigenaar- Propriétaire N.V. Saverex De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Contactadres - Adresse de contact N.V. Exmar Shipmanagement Tel. : 03/247 50 31 DOUCE FRANCE ONAD VRAC Eigenaar – Propriétaire SBM-1 Inc. Ajeltake Road, Ajeltake Island Majuro MH 96960 (Marshall Islands) Rompbevrachter - Affréteur à coque nue + Contactadres -Adresse de contact N.V. Sobelmar Shipping Bredabaan 405 2930 Brasschaat Tel. 03/650 15 00 België - Belgique 09/04/2009 tot – au 08/04/2015 (hernieuwing consent 08/04/2015) BRASSCHAAT ONFU BULK Eigenaar – Propriétaire SBM-2 Inc. Ajeltake Road, Ajeltake Island Majuro MH 96960 (Marshall Islands) Rompbevrachter - Affréteur à coque nue + Contactadres -Adresse de contact N.V. Sobelmar Shipping België - Belgique 09/06/2010 tot – au 09/06/2015 (hernieuwing consent 08/06/2016) VYRITSA ONGJ BULK 54
 54. 54. Koopvaardijvloot : eigenaars – contactadressen – Flotte marchande : propriétaires – adresses de contact Eigenaars en contactadressen Propriétaires et adresses de contact Exploitant of rompbevrachter Exploitant ou affréteur à coque nue Rompbevrachtings- register van Registre des affrètements à coque nue Periode van romp- bevrachting Période des affrètements à coque nue Naam schip Nom du navire Roepnaam Indicatif d’appel Type Eigenaar – Propriétaire SBM-4 Inc. Ajeltake Road, Ajeltake Island Majuro MH 96960 (Marshall Islands) Rompbevrachter - Affréteur à coque nue + Contactadres - Adresse de contact N.V. Sobelmar Shipping België - Belgique 15/12/2009 tot – au 14/12/2016 (hernieuwing consent 15/12/2015) ZARECHENSK ONGC BULK Eigenaar – Propriétaire S.A.S. Sea Tankers Shipping 7 Rue du Golf - Parc Innolin 33700 Mérignac (Frankrijk) Contactadres – Adresse de contact Sea-Tankers/ST Management Tel. : 33(0)5.56.16.17.53 Exploitant N.V. ST Management Belgium Skaldenstraat 1 9042 Gent BELISAIRE CHASSIRON GUYENNE ONGK ONGL ONHW OLCH OLCH OLCH Eigenaar – Propriétaire Shiplux XII S.A. Rue Schiller 3-7 2519 Luxembourg (Grand- Duché) Exploitant N.V. Ubem Sneeuwbeslaan 14 2610 Wilrijk SOMERSET ONIH RO/RO Eigenaar – Propriétaire N.V. Silver Victory Sionkloosterlaan 4 2930 Brasschaat Contactadres - Adresse de contact N.V. Exmar Shipmanagement Tel. : 03/247 50 31 CORNELIA ONGU VRAC Eigenaar - Propriétaire S.L. Submarine Safaris Modulo C, Local 2, Puerto Calero, 35.571 Macher, Lanzarote (Spanje) Exploitant N.V. Sub Sea Investment Belgium Rommekeshof 3 2830 Willebroek Tel. : 03/844 37 42 SUB FUN CINCO ONDX PAS 55
 55. 55. Sleepvaart : eigenaars – Remorqueurs : propriétaires Eigenaar, exploitant of rompbevrachter Propriétaire, exploitant ou affréteur à coque nue Adres - Adresse Vaartuigen - Navires Artes Depret N.V. Lanceloot Blondeellaan 2, 8380 Zeebrugge Carl – Ivo Baggerwerken Decloedt en Zoon N.V. Slijkensesteenweg 2, 8400 Oostende Jacqueline - Oostende I - Zeebrugge II Boskalis Offshore Marine Services B.V. Exploitant : Boskalis Offshore Marine Services N.V. Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht (Nederland – Pays-Bas) Italiëlei 3 bus 2, 2000 Antwerpen Smit Barracuda Boskalis Offshore Transport Services N.V. Italiëlei 3 bus 2, 2000 Antwerpen President Hubert – Union Boxer - Union Diamond – Union Fighter - Union Sapphire – Union Warrior – Union Wrestler Dick Van Der Kamp Shipsales B.V. Oostzanddijk 8, 3221 AL Hellevoetsluis (Nederland – Pays-Bas) Clarisse Flanders Dredging Corporation N.V. (Vlaamse Bagger Maatschappij) Rompbevrachter – Affréteur à coque nue Jan De Nul N.V. Turkmenistan Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst 1995 (Galkynysh) Street, Building 70, Ashgabat, Turkmenistan DN54 Ingeschreven in het rompbevrachtings- register van Turkmenistan voor de periode van 01/01/2015 tot 31/12/2016 Inscription dans le registre des affrètements à coque nue de Turkmenistan pour la période de 01/01/2015 au 31/12/2016 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen A.G. Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen 40 – 41 – 42 - 43 Multratug B.V. Scheldekade 48, 4531 EH Terneuzen (Nederland – Pays-Bas) Multratug 25 56
 56. 56. Sleepvaart : eigenaars – Remorqueurs : propriétaires Eigenaar, exploitant of rompbevrachter Propriétaire, exploitant ou affréteur à coque nue Adres - Adresse Vaartuigen - Navires Exploitant : Kees Muller Marine N.V. Rompbevrachter – Affréteur à coque nue : Bourgas Tug Service PLC Tavernierkaai 2 bus 3, 2000 Antwerpen 1 Al. Batenberg Str., “Port Bourgas”, 8000 Bourgas (Bulgarije - Bulgarie) Ingeschreven in het rompbevrachtingsregister van Bulgarije voor de periode van 01/01/2006 tot 31/12/2021 Inscription dans le registre des affrètements à coque nue de la Bulgarie pour la période de 01/01/2006 au 31/12/2021 Multratug 3 B.V. Rompbevrachter – Affréteur à coque nue : Multraship Belgium N.V. Scheldekade 48, 4531 EH Terneuzen (Nederland – Pays-Bas) Tavernierkaai 2 bus 3, 2000 Antwerpen Smit Lion Ingeschreven in het Belgisch rompbe- vrachtingsregister voor de periode van 14/08/2012 tot 01/07/2016 Inscription dans le registre des affrètements à coque nue belge pour la période de 14/08/2012 au 01/07/2016 Ondernemingen Jan De Nul N.V. Tragel 60, 9308 Hofstade - Aalst DN 52 - DN 53 - DN 61 Oostendse Sleepvaartmaatschappij N.V. Italiëlei 3 bus 2, 2000 Antwerpen Ensor Smit Shipping Singapore PTE Ltd. Rompbevrachter – Affréteur à coque nue : URS België N.V. Boskalis Offshore Transport Services N.V. 23 Gul Road, 629356 Singapore Smit België – Smit Emoe – Smit Kiwi – Smit Tiger Smit Angola - Union Princess – Union Sovereign Smit Angola - Smit België - Smit Emoe – Smit Kiwi - Smit Tiger – Union Princess – Union Sovereign Ingeschreven in het Belgisch rompbevrach- tingsregister voor de periode van (Smit Angola 25/06/2012 – 31/12/2015)(Smit België 29/03/2012 – 31/12/2017)(Smit Emoe 16/04/2012 – 09/04/2017)(Smit Kiwi 16/04/2012 – 09/04/2017)(Smit Tiger 15/02/2010 - 57
 57. 57. Sleepvaart : eigenaars – Remorqueurs : propriétaires Eigenaar, exploitant of rompbevrachter Propriétaire, exploitant ou affréteur à coque nue Adres - Adresse Vaartuigen - Navires 22/10/2015)(Union Princess 24/10/2012 – 24/09/2015)(Union Sovereign 31/10/2012 – 24/09/2015) Inscription dans le registre des affrètements à coque nue belge pour la période de (Smit Angola 25/06/2012 – 31/12/2015)(Smit België 29/03/2012 – 31/12/2017)(Smit Emoe 16/04/2012 – 09/04/2017)(Smit Kiwi 16/04/2012 – 09/04/2017)(Smit Tiger 15/02/2010 - 22/10/2015)(Union Princess 24/10/2012 – 24/09/2015)(Union Sovereign 31/10/2012 – 24/09/2015) Unie van Redding- en Sleepdienst N.V. Italiëlei 3 bus 2, 2000 Antwerpen Lieven Gevaert - Union 7 - Union 11 URS België N.V. Italiëlei 3 bus 2, 2000 Antwerpen Braakman - Brugge - Evergem - St. Annastrand – Terneuzen - Union 5 - Union 6 – Union 8 – Union Amber - Union Coral – Union Eagle -Union Emerald - Union Grizzly - Union Hawk - Union Jade – Union Koala - Union Kodiak - Union Panda - Union Pearl - Union Ruby - Zeebrugge - Zelzate URS Nederland B.V. Beneluxweg 4 A, 4538 AL Terneuzen (Nederland – Pays-Bas) Gent Rompbevrachter – Affréteur à coque nue : URS België N.V. Ingeschreven in het Belgisch rompbe- vrachtingsregister voor de periode 10.05.2007 tot 31.05.2015 Inscription dans le registre des affrètements à coque nue belge pour la période 10.05.2007 au 31.05.2015 58
 58. 58. Baggermaterieel : eigenaars – Matériel de dragage : propriétaires Eigenaar, exploitant en/of rompbevrachter Propriétaire, exploitant et/ou affréteur à coque nue Adres - Adresse Vaartuigen - Navires Baggerwerken Decloedt en Zoon N.V. Slijkensesteenweg 2, 8400 Oostende Breydel – Dhamra – Ganga - Krankeloon - Orwell – Pantagruele – Vlaanderen I - Vlaanderen VII - Vlaanderen VIII - Vlaanderen XVIII Exploitant : N.V. Dredging International Breydel Compania Sud-Americana De Dragados S.A. Avenida Corrientes 316 Piso 2°, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentinië James Ensor Exploitant : Jan De Nul N.V. Depret N.V. Lanceloot Blondeellaan 2, 8380 Zeebrugge Tuur Dredging and Contracting Rotterdam B.V. Exploitant : N.V. Jan De Nul (N.V. Ondernemingen Jan De Nul) Zuid-Oostsingel 24H, 4611 BB Bergen op Zoom, Nederland Pinta Dredging International N.V. Scheldedijk 30, Haven 1025, 2070 Zwijndrecht Adriatico – Amazone – Brabo – Breughel - Congo River – DI 68 - DI 69 – Kallo Dredging International (Luxembourg) S.A. Route des Trois Cantons 11, 8399 Windhof (Groot-Hertogdom Luxemburg - Grand-Duché Luxembourg) Artevelde - Pallieter – Uilenspiegel Exploitant : Baggerwerken Decloedt & Zn N.V. Pallieter Exploitant : Dredging International N.V. Artevelde - Uilenspiegel Fortis Lease N.V. Gentsesteenweg 1440, 1082 Brussel Charlemagne – Victor Horta 59
 59. 59. Baggermaterieel : eigenaars – Matériel de dragage : propriétaires Eigenaar, exploitant en/of rompbevrachter Propriétaire, exploitant et/ou affréteur à coque nue Adres - Adresse Vaartuigen - Navires Rompbevrachter – Affréteur à coque nue : Dredging International (Luxembourg) S.A. Route des Trois Cantons 11, 8399 Windhof (Groot-Hertogdom Luxemburg - Grand-Duché Luxembourg) Charlemagne Ingeschreven in het rompbevrachtingsregister van het Groot-Hertogdom Luxemburg voor de periode 25/02/2002 tot 30/04/2020 Inscription dans le registre des affrètements à coque nue de Grand-Duché de Luxembourg pour la période de 25/02/2002 au 30/04/2020 Exploitant : DEME Building Materials Haven 1025 – Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht Victor Horta Kalis S.A. Avenue Albert 1er 253, 5000 Namur Zenne KBC Lease Belgium N.V. Exploitant Herbosch-Kiere N.V. Prof. R. Van Overstraetenplein 5, 3000 Leuven Haven 1558, Sint-Jansweg 7, 9130 Kallo Albatros Middle East Dredging Company Q.S.C. Exploitant : Dredging International 4th floor, Al Fardan Plaza, Al Sadd, P.O. Box 24745, Doha (Qatar) Al Jarraf Ondernemingen Jan De Nul N.V. Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst Geelvinck – Nijptangh - Weseltje Société de Dragage Luxembourg S.A. Exploitant : Baggerwerken Decloedt en Zoon N.V. Route des Trois Cantons 11, 8399 Windhof (Groot-Hertogdom Luxemburg) Atlantico Due – Pearl River Pearl River - Atlantico Due Vlaamse Bagger Maatschappij N.V. (Flanders Dredging Corporation) Exploitant : Ondernemingen Jan De Nul N.V. (Jan De Nul) Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst Jerommeke – Manzanillo II Manzanillo II 60

×