Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ark van Noé verloor half miljoen euro op korte tijd

1 152 vues

Publié le

De NV Ark van Noé (ook: Noë) uit Bilzen verloor in de laatste 2 boekjaren bijna een half miljoen euro.

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

Ark van Noé verloor half miljoen euro op korte tijd

 1. 1. JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging) Naam: Ark van No� Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Adres: Rode Kruislaan Nr: 128 Bus: Postnummer: 3740 Gemeente: Bilzen Land:Belgi� Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Antwerpen, afdeling Tongeren Internetadres: Ondernemingsnummer BE 0435.060.638 Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 29-01-2014 JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 04-06-2019 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2018 tot 31-12-2018 Vorig boekjaar van 01-01-2017 tot 31-12-2017 De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VKT 6.1.1, VKT 6.2, VKT 6.3, VKT 6.5, VKT 6.6, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.1, VKT 7.2, VKT 8, VKT 9, VKT 11, VKT 13, VKT 14, VKT 15, VKT 16, VKT 17, VKT 18, VKT 19 1/15 20 NAT. 30/09/2019 Datum neerlegging BE 0435.060.638 Nr. 15 Blz. EUR D. 19683.00349 VKT 1.1
 2. 2. Nr. BE 0435.060.638 VKT 2.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming NO� Jan Kempenstraat 14 3700 Tongeren BELGI� Bestuurder NO� Egide Hasseltsesteenweg 32 3720 Kortessem BELGI� Bestuurder NO� Elsy Bosmanslei 8 2018 Antwerpen BELGI� Bestuurder WIJNANTS Maria Rode Kruislaan 130 3740 Bilzen BELGI� afgevaardigde bestuurder 2/15
 3. 3. Nr. BE 0435.060.638 VKT 2.2 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*, B. Het opstellen van de jaarrekening*, C. Het verifi�ren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. 3/15
 4. 4. Nr. BE 0435.060.638 VKT 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN 20 VASTE ACTIVA 21/28 833.080 4.272.999 Immateri�le vaste activa 6.1.1 21 Materi�le vaste activa 6.1.2 22/27 828.185 4.252.690 Terreinen en gebouwen 22 828.185 4.248.066 Installaties, machines en uitrusting 23 3.838 Meubilair en rollend materieel 24 787 Leasing en soortgelijke rechten 25 Overige materi�le vaste activa 26 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 Financi�le vaste activa 6.1.3 28 4.895 20.309 VLOTTENDE ACTIVA 29/58 53.772 254.046 Vorderingen op meer dan ��n jaar 29 Handelsvorderingen 290 Overige vorderingen 291 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 4.533 Voorraden 30/36 4.533 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste ��n jaar 40/41 241.981 Handelsvorderingen 40 241.981 Overige vorderingen 41 Geldbeleggingen 50/53 Liquide middelen 54/58 53.772 2.251 Overlopende rekeningen 490/1 5.280 TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 886.852 4.527.045 4/15
 5. 5. Nr. BE 0435.060.638 VKT 3.2 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar PASSIVA EIGEN VERMOGEN 10/15 661.942 1.018.089 Kapitaal 10 370.601 370.601 Geplaatst kapitaal 100 370.601 370.601 Niet-opgevraagd kapitaal 101 Uitgiftepremies 11 Herwaarderingsmeerwaarden 12 Reserves 13 291.342 463.201 Wettelijke reserve 130 37.060 37.060 Onbeschikbare reserves 131 Voor eigen aandelen 1310 Andere 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves 133 254.282 426.141 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 184.287 Kapitaalsubsidies 15 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 25.000 25.000 Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 25.000 25.000 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Fiscale lasten 161 Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 25.000 25.000 Milieuverplichtingen 163 Overige risico's en kosten 164/5 Uitgestelde belastingen 168 SCHULDEN 17/49 199.910 3.483.956 Schulden op meer dan ��n jaar 6.3 17 Financi�le schulden 170/4 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3 Overige leningen 174/0 Handelsschulden 175 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 Overige schulden 178/9 Schulden op ten hoogste ��n jaar 6.3 42/48 149.910 3.467.570 Schulden op meer dan ��n jaar die binnen het jaar vervallen 42 193.267 Financi�le schulden 43 431.753 Kredietinstellingen 430/8 431.753 Overige leningen 439 Handelsschulden 44 316 2.334.756 Leveranciers 440/4 316 2.334.756 Te betalen wissels 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 244.242 Belastingen 450/3 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 244.242 Overige schulden 47/48 149.594 263.551 Overlopende rekeningen 492/3 50.000 16.386 TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 886.852 4.527.045 5/15
 6. 6. Nr. BE 0435.060.638 VKT 4 RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge (+)/(-) 9900 231.772 1.946.698 Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A Omzet 70 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 60/61 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.4 62 15.414 1.617.935 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateri�le en materi�le vaste activa 630 89.961 194.411 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8 Andere bedrijfskosten 640/8 472.595 41.229 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649 Niet-recurrente bedrijfskosten 66A Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -346.198 93.124 Financi�le opbrengsten 6.4 75/76B 5 4 Recurrente financi�le opbrengsten 75 5 4 Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753 Niet-recurrente financi�le opbrengsten 76B Financi�le kosten 6.4 65/66B 9.953 188.016 Recurrente financi�le kosten 65 9.953 188.016 Niet-recurrente financi�le kosten 66B Winst (Verlies) van het boekjaar v��r belasting (+)/(-) 9903 -356.146 -94.888 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680 Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 0 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -356.146 -94.888 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789 Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -356.146 -94.888 6/15
 7. 7. Nr. BE 0435.060.638 VKT 5 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 -171.860 184.287 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -356.146 -94.888 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 184.287 279.175 Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 171.860 Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691 aan de wettelijke reserve 6920 aan de overige reserves 6921 Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 184.287 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 Uit te keren winst 694/7 Vergoeding van het kapitaal 694 Bestuurders of zaakvoerders 695 Werknemers 696 Andere rechthebbenden 697 7/15
 8. 8. Nr. BE 0435.060.638 VKT 6.1.2 TOELICHTING Codes Boekjaar Vorig boekjaar MATERI�LE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 6.915.234 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 3.889.442 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 3.025.792 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8219 Verworven van derden 8229 Afgeboekt 8239 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 2.662.544 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8279 89.961 Teruggenomen 8289 Verworven van derden 8299 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 554.897 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329 2.197.607 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 828.185 8/15
 9. 9. Nr. BE 0435.060.638 VKT 6.1.3 Codes Boekjaar Vorig boekjaar FINANCI�LE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 20.309 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen 8365 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375 15.414 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385 Andere mutaties (+)/(-) 8386 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 4.895 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8415 Verworven van derden 8425 Afgeboekt 8435 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8475 Teruggenomen 8485 Verworven van derden 8495 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 4.895 9/15
 10. 10. Nr. BE 0435.060.638 VKT 6.4 RESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 30,4 OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN Niet-recurrente opbrengsten 76 Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A Niet-recurrente financi�le opbrengsten 76B Niet-recurrente kosten 66 Niet-recurrente bedrijfskosten 66A Niet-recurrente financi�le kosten 66B FINANCI�LE RESULTATEN Geactiveerde interesten 6503 10/15
 11. 11. Nr. BE 0435.060.638 VKT 6.8 WAARDERINGSREGELS SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS I. Beginsel De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels : Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord : Deze afwijkingen be�nvloeden als volgt het vermogen, de financi�le positie en het resultaat v��r belasting van de onderneming De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [niet gewijzigd]; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op : en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar v��r belasting ten belope van EUR. De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze be�nvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op : De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden : [Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden] Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir : Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financi�le positie en het resultaat van de onderneming : II. Bijzondere regels De oprichtingskosten : De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd : Herstructureringskosten : Herstructureringskosten werden [xxxxxxxxxxxx] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord : Immateri�le vaste activa : Het bedrag aan immateri�le vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings- termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als verantwoord : Materi�le vaste activa : In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] materi�le vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar : +------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+ + + Methode + Basis + Afschrijvingspercentages + + Activa + L (lineaire) + NG (niet- +-------------------------+-------------------------+ + + D (degressieve) + geherwaardeerde) + Hoofdsom + Bijkomende kosten + + + A (andere) + G(geherwaardeerde) + Min. - Max. + Min. - Max. + +------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+ + + + + + + + 1. Oprichtingskosten ..............+ + + + + + + + + + + + 2. Immateri�le vaste activa .......+ + + + + + + + + + + + 3. Industri�le, administratieve of + + + + + + commerci�le gebouwen * .........+ L + NG + 3.00 - 33.33 + 0.00 - 0.00 + + + + + + + + 4. Installaties, machines en + + + + + + uitrustingen * .................+ A + NG + 6.00 - 33.33 + 0.00 - 0.00 + + + + + + + + 5. Rollend materieel * ............+ L + NG + 12.50 - 33.33 + 0.00 - 0.00 + + + + + + + + 6. Kantoormateriaal en meubilair * + L + NG + 10.00 - 33.33 + 0.00 - 0.00 + + + + + + + + 7. Andere matri�le vaste activa * .+ + + + + +------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+ * Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld. Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen : - bedrag voor het boekjaar : EUR. - gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR. Financi�le vaste activa : In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : Voorraden : Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde : 1. Grond- en hulpstoffen : 2. Goederen in bewerking - gereed product : 3. Handelsgoederen : 4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop : Producten : - De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten. - De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan ��n jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financi�le kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren. Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde. 11/15
 12. 12. Nr. BE 0435.060.638 VKT 6.8 (deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is). Bestellingen in uitvoering : Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken]. Schulden : De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd. Vreemde valuta : De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen : De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt : Leasingovereenkomsten : Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, �1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen : EUR. 12/15
 13. 13. Nr. BE 0435.060.638 VKT 10 JAARVERSLAG De raad van bestuur stelt vast dat de financi�le situatie geviseerd door artikel 96. 6� W. Venn. van toepassing is. Niettemin vinden wij het verantwoord om de waarderingsregels te behouden in de veronderstelling van continu�teit, met name om volgende redenen: * De vennootschap kan aan al haar betalingsverplichtingen voldoen; * Er is nog steeds een eigen vermogen van EUR 661.942,44; 13/15
 14. 14. Nr. BE 0435.060.638 VKT 12 SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comit�s die voor de onderneming bevoegd zijn: Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar) Gemiddeld aantal werknemers 100 VTE 30,4 VTE Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 101 T 45.580 T Personeelskosten 102 T 1.617.935 T Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers 105 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112 Vervangingsovereenkomst 113 Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen 120 lager onderwijs 1200 secundair onderwijs 1201 hoger niet-universitair onderwijs 1202 universitair onderwijs 1203 Vrouwen 121 lager onderwijs 1210 secundair onderwijs 1211 hoger niet-universitair onderwijs 1212 universitair onderwijs 1213 Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel 130 Bedienden 134 Arbeiders 132 Andere 133 14/15
 15. 15. Nr. BE 0435.060.638 VKT 12 Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Ingetreden Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister 205 Uitgetreden Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam 305 Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Codes Mannen Codes Vrouwen Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5801 5811 Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812 Nettokosten voor de onderneming 5803 5813 waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131 waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132 waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133 Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5821 5831 Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832 Nettokosten voor de onderneming 5823 5833 Totaal van de initi�le beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5841 5851 Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852 Nettokosten voor de onderneming 5843 5853 15/15

×