SlideShare une entreprise Scribd logo
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
[C − 2013/03449]
27 NOVEMBER 2013. — Wet met betrekking tot de dotaties en de
vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke
Familie alsook de transparantie van de financiering van de
monarchie
FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.
HOOFDSTUK 2. — Algemene beginselen inzake de dotaties
en vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie
Art. 2. Er kan een dotatie worden toegekend aan :
— de vermoedelijke troonopvolger,
— de Koning of Koningin die troonsafstand heeft gedaan,
— de overlevende echtgenoot of echtgenote van de Koning of
Koningin,
— de overlevende echtgenoot of echtgenote van de afgetreden
Koning of Koningin, en
— de overlevende echtgenoot of echtgenote van de vermoedelijke
troonopvolger.
Elke dotatie wordt bij wet vastgesteld op voorstel van de regering.
Art. 3. De in artikel 2 bedoelde dotaties bestaan uit :
1° een aan de inkomstenbelasting onderworpen deel, dat overeen-
stemt met een bezoldiging, en dat wordt vastgesteld op basis van de
bezoldiging van een topfunctie in de magistratuur of in het openbaar
ambt, hierna genoemd “bezoldigingsbestanddeel”;
2° een deel dat overeenstemt met de werkings- en personeelsuit-
gaven, hierna genoemd “deel werking en personeel”.
Art. 4. Het in artikel 3, 1°, bedoelde bezoldigingsbestanddeel evo-
lueert op dezelfde wijze als de bezoldiging van de topfunctie waarop
deze is gebaseerd.
Het in artikel 3, 2°, bedoelde deel werking en personeel evolueert op
dezelfde wijze als deze bepaald in de wet van 2 augus-
tus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen,
pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare
schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waar-
mee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen
van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op
sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen worden gekoppeld.
Art. 5. Het in artikel 3, 1°, bedoelde bezoldigingsbestanddeel wordt
maandelijks betaald, binnen de zeven dagen na het vervallen van de
termijn waarop de vergoeding betrekking heeft.
Het in artikel 3, 2°, bedoelde deel werking en personeel wordt
driemaandelijks betaald, voor het vervallen van de termijn waarop de
vergoeding betrekking heeft.
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
[C − 2013/03449]
27 NOVEMBRE 2013. — Loi concernant les dotations et les indem-
nités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la
transparence du financement de la monarchie
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er
. — Disposition générale
Article 1er
. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.
CHAPITRE 2. — Des principes généraux relatifs aux dotations
et indemnités allouées aux membres de la Famille royale
Art. 2. Une dotation peut être allouée :
— à l’héritier présomptif de la Couronne,
— au Roi ou à la Reine qui a abdiqué,
— au conjoint survivant ou à la conjointe survivante du Roi ou de la
Reine,
— au conjoint survivant ou à la conjointe survivante du Roi ou de la
Reine qui a abdiqué, et
— au conjoint survivant ou à la conjointe survivante de l’héritier
présomptif de la Couronne.
Toute dotation est fixée par la loi sur proposition du gouvernement.
Art. 3. Les dotations visées à l’article 2 se composent :
1° d’une partie soumise à l’impôt sur les revenus, correspondant à un
traitement, qui est fixée sur la base du traitement d’une fonction
supérieure au sein de la magistrature ou de la fonction publique,
ci-après dénommée “part traitement”;
2° d’une partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de
personnel, ci-après dénommée “part fonctionnement et personnel”.
Art. 4. La part traitement visée à l’article 3, 1°, évolue de la même
manière que le traitement de la fonction supérieure sur laquelle elle se
base.
La part fonctionnement et personnel visée à l’article 3, 2°, évolue de
la même manière que celle prévue dans la loi du 2 août 1971 organisant
un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation, des
traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du
trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémuné-
ration à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations
de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées
en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 5. La part traitement visée à l’article 3, 1°, est payée sur une base
mensuelle, dans les sept jours qui suivent l’expiration du délai auquel
a trait l’indemnité.
La part fonctionnement et personnel visée à l’article 3, 2°, est payée
sur une base trimestrielle, avant l’expiration du délai auquel a trait
l’indemnité.
103424 MONITEUR BELGE — 30.12.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
Art. 6. Het ontvangen van een dotatie zoals bedoeld in artikel 3 is
niet verenigbaar met het ontvangen van een ander belastbaar inkomen
uit een beroepswerkzaamheid.
Art. 7. De wet bepaalt het maximum aantal ambtenaren dat ter
beschikking wordt gesteld aan de dotatiegerechtigde.
Indien het in het eerste lid bedoelde maximum wordt overschreden,
vallen alle personeelsuitgaven boven dat maximum, ten laste van de
dotatie voor werkings- en personeelsuitgaven.
Art. 8. De gebouwen die behoren tot de Koninklijke Schenking
kunnen slechts ter beschikking worden gesteld aan leden van de
Koninklijke Familie na akkoord van de minister van Financiën.
Art. 9. Aan de leden van de Koninklijke Familie die geen dotatie
ontvangen krachtens artikel 2 kan bij een koninklijk besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad, een vergoeding worden toegekend voor
de uitoefening van prestaties van algemeen belang.
Het koninklijk besluit bepaalt de omvang van de prestaties, de duur
gedurende dewelke deze worden uitgeoefend alsook de omvang van
de vergoeding die ervoor wordt toegekend.
Art. 10. Het equivalent van twee diplomaten wordt ter beschikking
gesteld van het lid van de Koninklijke Familie dat de handelsmissies
begeleidt.
Art. 11. De leden van de Koninklijke Familie die een in artikel 3
bedoelde dotatie genieten, houden zich aan de in hoofdstuk 4 bedoelde
regels.
Indien deze bepalingen niet worden nageleefd, kan de regering nadat
ze de betrokkene heeft gehoord, aan de Kamer van volksvertegenwoor-
digers voorstellen om over te gaan tot een inhouding op de in artikel 3
bedoelde dotatie die hem of haar is toegekend.
HOOFDSTUK 3. — Transparantie en controle
Art. 12. De dotaties worden jaarlijks ingeschreven op de algemene
uitgavenbegroting van het Rijk.
Alle uitgaven die verband houden met de Koninklijke Familie
worden vermeld in een gemeenschappelijk begrotingsprogramma.
Art. 13. Alle gemaakte uitgaven op basis van artikel 3, 2°, worden
geregistreerd. Jaarlijks worden de voornaamste rubrieken van de
rekeningen betreffende de in artikel 3, 2°, bedoelde werkings- en
personeelsuitgaven bekendgemaakt.
Art. 14. De eerste voorzitter en de voorzitter van het Rekenhof
onderzoeken de wettigheid en de regelmatigheid van de op het deel
werking en personeel aangerekende uitgaven.
Art. 15. Jaarlijks bezorgen de leden van de Koninklijke Familie die
een in artikel 3 bedoelde dotatie genieten of die, in voorkomend geval,
een in artikel 9 bedoelde vergoeding ontvangen, aan de eerste minister
een verslag over hun activiteiten van algemeen belang tijdens het
afgelopen jaar. De eerste minister zendt dit verslag over aan de Federale
Kamers.
HOOFDSTUK 4. — Gedragsregels
Art. 16. In het kader van hun activiteiten nemen de leden van de
Koninklijke Familie deel aan de vergaderingen of openbare bijeenkom-
sten waarvoor hun aanwezigheid of hun medewerking wordt gevraagd,
voor zover deze deelname geen afbreuk doet aan de waardigheid en de
eerbaarheid van hun functies, en hun neutraliteit niet in het gedrang
dreigt te brengen.
Ze verplaatsen zich in die hoedanigheid zowel in België als in het
buitenland.
Art. 6. Le bénéfice d’une dotation telle que visée à l’article 3 n’est
pas compatible avec le bénéfice d’un autre revenu imposable provenant
d’une activité professionnelle.
Art. 7. La loi détermine le nombre maximum de fonctionnaires mis
à la disposition du bénéficiaire de la dotation.
En cas de dépassement du maximum visé à l’alinéa 1er
, toutes les
dépenses en personnel qui excèdent ce maximum, sont à charge de la
dotation au titre de dépenses de fonctionnement et de personnel.
Art. 8. Les bâtiments appartenant à la Donation royale ne peuvent
être mis à la disposition des membres de la Famille royale qu’après
l’accord du ministre des Finances.
Art. 9. Les membres de la Famille royale qui ne perçoivent aucune
dotation en vertu de l’article 2 peuvent, par arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres, se voir allouer une indemnité destinée à
l’exercice de prestations d’intérêt général.
L’arrêté royal fixe l’ampleur des prestations, la durée d’exercice de
celles-ci ainsi que la hauteur de l’indemnité qui est allouée à cette fin.
Art. 10. L’équivalent de deux diplomates est mis à la disposition du
membre de la Famille royale accompagnant les missions commerciales.
Art. 11. Les membres de la Famille royale qui bénéficient d’une
dotation visée à l’article 3, respectent les règles visées au chapitre 4.
En cas de manquement à ces dispositions, le gouvernement peut,
après avoir entendu la personne intéressée, proposer à la Chambre des
représentants de procéder à une retenue sur la dotation visée à
l’article 3 qui lui est attribuée.
CHAPITRE 3. — De la transparence et du contrôle
Art. 12. Les dotations sont inscrites chaque année au budget général
des dépenses du Royaume.
Toutes les dépenses ayant trait à la Famille royale sont mentionnées
dans un programme budgétaire commun.
Art. 13. Toutes les dépenses exposées sur la base de l’article 3, 2°,
sont consignées. Chaque année, les rubriques principales des comptes
portant sur les dépenses de fonctionnement et de personnel visées à
l’article 3, 2°, sont publiées.
Art. 14. Le premier président et le président de la Cour des comptes
examinent la légalité et la régularité des dépenses imputées sur la part
fonctionnement et personnel.
Art. 15. Chaque année, les membres de la Famille royale qui
bénéficient d’une dotation visée à l’article 3 ou qui, le cas échéant,
bénéficient d’une indemnité visée à l’article 9, remettent au premier
ministre un rapport des activités d’intérêt général qu’ils ont menées au
cours de l’année écoulée. Le premier ministre transmet ce rapport aux
Chambres fédérales.
CHAPITRE 4. — Des règles de bonne conduite
Art. 16. Dans le cadre de leurs activités, les membres de la Famille
royale participent aux réunions ou manifestations publiques pour
lesquelles leur présence ou leur concours est sollicité pour autant que
cette participation ne porte pas préjudice à la dignité et à la
respectabilité de leurs fonctions et qu’elle ne menace pas leur neutralité.
Ils se déplacent en cette qualité tant en Belgique qu’à l’étranger.
103425MONITEUR BELGE — 30.12.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
Art. 17. Om rekening te houden met de eventuele politieke impli-
caties die reizen van de leden van de Koninklijke Familie in het
buitenland kunnen hebben, wordt elk plan om in privéverband of
openbaar verband te reizen buiten de Europese Economische Ruimte
meegedeeld aan de minister van Buitenlandse Zaken.
Elke reis naar het buitenland die een politieke betekenis kan hebben,
en met name indien deze contact met de hoge autoriteiten van de Staat
in kwestie omvat, wordt meegedeeld aan de minister van Buitenlandse
Zaken. De minister brengt binnen een termijn van acht dagen een
advies uit over de opportuniteit van een dergelijke reis en, in
voorkomend geval, over de voorwaarden waaronder de reis kan
plaatsvinden. Deze reis kan in elk geval slechts plaatsvinden na
eensluidend advies van de minister.
Art. 18. Op de contacten van de leden van de Koninklijke Familie in
België met de autoriteiten van buitenlandse Staten, internationale
organisaties of de vertegenwoordigers ervan zijn de in artikel 17
bepaalde regels van toepassing, tenzij het gaat om contacten die hun
plaats kunnen hebben in het kader van vertegenwoordigingsactivitei-
ten.
Art. 19. Te allen tijde waken de leden van de Koninklijke Familie
erover de waardigheid en de eerbaarheid van hun functies niet in
gevaar te brengen door hun woorden, hun houdingen of hun gedra-
gingen.
Art. 20. In de uitoefening van hun functies stellen de leden van de
Koninklijke Familie zich gereserveerd op bij het openbaar uiten van
hun mening, ongeacht de aangelegenheid of het gebruikte medium.
De leden van de Koninklijke Familie getuigen van respect voor de
politieke, filosofische, ideologische of religieuze opvattingen die in een
democratische samenleving tot uiting worden gebracht.
HOOFDSTUK 5. — De aan de in artikel 2 bedoelde leden
van de Koninklijke Familie toegekende dotaties
Art. 21. Aan Hare Majesteit Koningin Fabiola wordt er ten laste van
de Openbare Schatkist een jaarlijkse levenslange dotatie toegekend van
461 500 euro.
Het in artikel 3, 1°, bedoelde bezoldigingsbestanddeel bedraagt met
de brutoaanvangswedde van een staatsraad.
HOOFDSTUK 6. — Overgangsbepalingen
Art. 22. § 1. Aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid wordt er
ten laste van de Openbare Schatkist een jaarlijkse dotatie toegekend van
320.000 euro.
De bepalingen van de hoofdstukken 2 tot 4 zijn van toepassing op
deze dotatie.
Het in artikel 3, 1°, bedoelde bezoldigingsbestanddeel bedraagt de
brutoaanvangswedde van een staatsraad.
§ 2. Maximum een onderofficier en een lagere officier worden ter
beschikking gesteld van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.
Art. 23. § 1. Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent wordt er
ten laste van de Openbare Schatkist een jaarlijkse dotatie toegekend van
307 000 euro.
De bepalingen van de hoofdstukken 2 tot 4 zijn van toepassing op
deze dotatie.
Het in artikel 3, 1°, bedoelde bezoldigingsbestanddeel bedraagt de
brutoaanvangswedde van een staatsraad.
§ 2. Maximum een onderofficier wordt ter beschikking gesteld van
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent.
HOOFDSTUK 7. — Opheffingsbepalingen
Art. 24. De wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de
Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot
toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit
Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Filip wordt opgeheven.
Art. 25. De wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een
jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een
jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een
jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent wordt
opgeheven.
Art. 17. Pour tenir compte des implications politiques éventuelles
que peuvent avoir à l’étranger les déplacements des membres de la
Famille royale, tout projet de déplacement en dehors de l’Espace
économique européen, qu’il soit public ou privé, est communiqué au
ministre des Affaires étrangères.
Tout déplacement à l’étranger qui peut revêtir une signification
politique et, en particulier, s’il comporte un contact avec les hautes
autorités de l’Etat concerné, est communiqué au ministre des Affaires
étrangères. Le ministre rend, dans un délai de huit jours, un avis sur
l’opportunité d’un tel déplacement et, le cas échéant, sur les conditions
dans lesquelles il peut se réaliser. En tout état de cause, ce déplacement
ne peut avoir lieu que de l’avis conforme du ministre.
Art. 18. A l’exception des contacts qui peuvent avoir lieu dans le
cadre d’activités de représentation, les contacts des membres de la
Famille royale en Belgique avec les autorités d’États étrangers, d’orga-
nisations internationales ou leurs représentants sont assujettis aux
règles définies à l’article 17.
Art. 19. A tout moment, les membres de la Famille royale veillent à
ne pas compromettre par leurs propos, leurs attitudes ou leurs
comportements la dignité et la respectabilité qui s’attachent aux
fonctions qu’ils exercent.
Art. 20. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Famille
royale font preuve de réserve dans l’expression publique de leurs
opinions, et ce quels que soient la matière ou le média utilisé.
Les membres de la Famille royale témoignent de respect pour les
conceptions politiques, philosophiques, idéologiques ou religieuses qui
s’expriment dans une société démocratique.
CHAPITRE 5. — Des dotations allouées
aux membres de la Famille royale visés à l’article 2
Art. 21. Il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation
annuelle et viagère de 461 500 euros à Sa Majesté la Reine Fabiola.
La part traitement visée à l’article 3, 1°, s’élève au traitement de
départ brut d’un conseiller d’Etat.
CHAPITRE 6. — Dispositions transitoires
Art. 22. § 1. Il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation
annuelle de 320.000 euros à Son Altesse Royale la Princesse Astrid.
Les dispositions des chapitres 2 à 4 s’appliquent à cette dotation.
La part traitement visée à l’article 3, 1°, s’élève au traitement brut de
départ d’un conseiller d’Etat.
§ 2. Un sous-officier et un officier subalterne sont, au maximum, mis
à la disposition de Son Altesse Royale la Princesse Astrid.
Art. 23. § 1er
. Il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation
annuelle de 307 000 euros à Son Altesse Royale le Prince Laurent.
Les dispositions des chapitres 2 à 4 s’appliquent à cette dotation.
La part traitement visée à l’article 3, 1°, s’élève au traitement brut de
départ d’un conseiller d’Etat.
§ 2. Un sous-officier est, au maximum, mis à la disposition de Son
Altesse Royale le Prince Laurent.
CHAPITRE 7. — Dispositions abrogatoires
Art. 24. La loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la
durée du règne du Roi Albert II, l’attribution d’une dotation annuelle et
viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l’attribution d’une dotation
annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe est abrogée.
Art. 25. La loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son
Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse
Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse
Royale le Prince Laurent est abrogée.
103426 MONITEUR BELGE — 30.12.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
HOOFDSTUK 8. — Inwerkingtreding
Art. 26. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2014.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 27 november 2013.
FILIP
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
E. DI RUPO
De Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken,
K.GEENS
De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
S.VERHERSTRAETEN
De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
M. WATHELET
Met ’s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
Nota
(1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
53-2960 -2012/2013 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel.
Nr. 2 : Amendementen.
Nr. 3 : Verslag.
Nr. 4 : Tekst verbeterd door de commissie.
53-2960 -2013/2014 :
Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden
aan de Senaat.
Integraal Verslag : 10 oktober 2013.
Stukken van de Senaat :
5-2283 -2013/2014 :
Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.
Nr. 2 : Amendementen.
Nr. 3 : Verslag.
Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen.
Handelingen van de Senaat : 24 oktober 2013.
*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
[C − 2013/03448]
27 NOVEMBER 2013. — Wet houdende toekenning van een jaarlijkse
en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II (1)
FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.
HOOFDSTUK 2. — De aan Zijne Majesteit
Koning Albert II toegekende dotatie
Art. 2. Aan Zijne Majesteit Koning Albert II wordt een jaarlijkse en
levenslange dotatie toegekend ten laste van de Openbare Schatkist, van
923 000 euro.
Art. 3. De hoofdstukken 2 tot 4 van de wet van 27 november 2013
met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden
toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparan-
tie van de financiering van de monarchie, zijn van toepassing op de in
artikel 2 bedoelde dotatie.
CHAPITRE 8. — Entrée en vigueur
Art. 26. La présente loi entre en vigueur le 1er
janvier 2014.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,
K. GEENS
Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRATEN
Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l’Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Note
(1) Documents de la Chambre des représentants :
53-2960 -2012/2013 :
N° 1 : Proposition de loi.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte corrigé par la commission.
53-2960 -2013/2014 :
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 10 octobre 2013.
Documents du Sénat :
5-2283 -2013/2014 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 24 octobre 2013.
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
[C − 2013/03448]
27 NOVEMBRE 2013. — Loi attribuant une dotation
annuelle et viagère
à Sa Majesté le Roi Albert II (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er
. — Disposition générale
Article 1er
. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.
CHAPITRE 2. — De la dotation allouée à Sa Majesté le Roi Albert II
Art. 2. Une dotation annuelle et viagère est allouée, à charge du
Trésor public, de 923.000 euros à Sa Majesté le Roi Albert II.
Art. 3. Les chapitres 2 à 4 de la loi du 27 novembre 2013 concernant
les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille
royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie, sont
applicables à la dotation visée à l’article 2.
103427MONITEUR BELGE — 30.12.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
Het bezoldigingsbestanddeel bedoeld in artikel 3, 1°, van de wet van
27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen
die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de
transparantie van de financiering van de monarchie, bedraagt het
dubbele van de brutoaanvangswedde van een staatsraad.
Maximum tien rijksambtenaren of leden van de bijzondere korpsen
worden ter beschikking gesteld van Zijne Majesteit Koning Albert II.
Art. 4. Vanaf 21 juli 2013 tot 31 december 2013 wordt aan Zijne
Majesteit Koning Albert II een dotatie toegekend ten laste van de
Openbare Schatkist die, op jaarlijkse basis, 923.000 euro bedraagt.
HOOFDSTUK 3. — Inwerkingtreding
Art. 5. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzonde-
ring van artikel 4, dat in werking treedt de dag waarop deze wet in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 27 november 2013.
FILIP
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
E. DI RUPO
De Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken,
K.GEENS
De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
S.VERHERSTRAETEN
De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
M. WATHELET
Met ’s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
Nota
(1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
53-2961 -2012/2013 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel
Nr. 2 : Amendementen.
Nr. 3 : Verslag.
Nr. 4 : Tekst verbeterd door de commissie.
53-2961 -2013/2014 :
Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden
aan de Senaat.
Integraal Verslag : 8 en 10 oktober 2013.
Stukken van de Senaat :
5-2284 -2013/2014 :
Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.
Nr. 2 : Amendementen.
Nr. 3 : Verslag.
Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen.
Handelingen van de Senaat : 24 oktober 2013.
La part traitement visée à l’article 3, 1°, de la loi du 27 novembre 2013
concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de
la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la
monarchie, s’élève au double du traitement brut de départ d’un
conseiller d’Etat.
Dix agents de l’Etat ou membres des corps spéciaux sont, au
maximum, mis à la disposition de Sa Majesté le Roi Albert II.
Art. 4. A partir du 21 juillet 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, une
dotation est allouée à Sa Majesté le Roi Albert II, à charge du Trésor
public qui, sur base annuelle, s’élève à 923.000 euros.
CHAPITRE 3. — Entrée en vigueur
Art. 5. La présente loi entre en vigueur le 1er
janvier 2014, à
l’exception de l’article 4, qui entre en vigueur le jour de la publication
de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,
K. GEENS
Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRATEN
Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l’Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Note
(1) Documents de la Chambre des représentants :
53-2961 -2012/2013 :
N° 1 : Proposition de loi
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte corrigé par la commission.
53-2961 -2013/2014 :
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 8 et 10 octobre 2013.
Documents du Sénat :
5-2284 -2013/2014 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 24 octobre 2013.
103428 MONITEUR BELGE — 30.12.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD

Contenu connexe

Tendances

Complémentaire santé CMU-c et ACS modèle de formulaire
Complémentaire santé CMU-c et ACS modèle de formulaireComplémentaire santé CMU-c et ACS modèle de formulaire
Complémentaire santé CMU-c et ACS modèle de formulaire
Société Tripalio
 
Assurance vie : suspension et restriction d'opération
Assurance vie : suspension et restriction d'opérationAssurance vie : suspension et restriction d'opération
Assurance vie : suspension et restriction d'opération
Société Tripalio
 
Gipa décret
Gipa décret Gipa décret
Droit constitutionnel plan général du cours (2012-2013) (1)
Droit constitutionnel  plan général du cours (2012-2013) (1)Droit constitutionnel  plan général du cours (2012-2013) (1)
Droit constitutionnel plan général du cours (2012-2013) (1)Raphael Theiss
 
Congés Payés & Faute lourde
Congés Payés & Faute lourde Congés Payés & Faute lourde
Congés Payés & Faute lourde
A3C - Expert Comptable à Dunkerque
 
Décret n°2002 788-du_3_mai_2002
Décret n°2002 788-du_3_mai_2002Décret n°2002 788-du_3_mai_2002
Retraite supplémentaire contrats en déshérence
Retraite supplémentaire contrats en déshérenceRetraite supplémentaire contrats en déshérence
Retraite supplémentaire contrats en déshérence
Léo Guittet
 
Circulaire03 18 fonctionnaires-detaches_de_l_etat-10-01-18 cdg 90
Circulaire03 18 fonctionnaires-detaches_de_l_etat-10-01-18 cdg 90Circulaire03 18 fonctionnaires-detaches_de_l_etat-10-01-18 cdg 90
Circulaire03 18 fonctionnaires-detaches_de_l_etat-10-01-18 cdg 90
Dominique Gayraud
 
Décret exécutif n° 14 363 du 15 Décembre 2014
Décret exécutif n° 14 363 du 15 Décembre 2014Décret exécutif n° 14 363 du 15 Décembre 2014
Décret exécutif n° 14 363 du 15 Décembre 2014
OUADA Yazid
 
Ordonnance relative à la retraite professionnelle supplémentaire
Ordonnance relative à la retraite professionnelle supplémentaireOrdonnance relative à la retraite professionnelle supplémentaire
Ordonnance relative à la retraite professionnelle supplémentaire
Société Tripalio
 
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
Ministère du Développement et de la Coopération internationale
 
Travailleurs indépendants : allocation chômage
Travailleurs indépendants : allocation chômageTravailleurs indépendants : allocation chômage
Travailleurs indépendants : allocation chômage
Société Tripalio
 
Loi financement sécurité sociale 2018
Loi financement sécurité sociale 2018Loi financement sécurité sociale 2018
Loi financement sécurité sociale 2018
Dominique Gayraud
 
Coronavirus : 5 ordonnances du 27/03/2020
Coronavirus : 5 ordonnances du 27/03/2020Coronavirus : 5 ordonnances du 27/03/2020
Coronavirus : 5 ordonnances du 27/03/2020
Léo Guittet
 
Projet ordonnance-rescrit
Projet ordonnance-rescritProjet ordonnance-rescrit
Projet ordonnance-rescrit
mariesautier
 
Loi de finances 2018
Loi de finances 2018Loi de finances 2018
Loi de finances 2018
Société Tripalio
 
Retraite complementaire personnel navigant professionnel de l'aeronautique ci...
Retraite complementaire personnel navigant professionnel de l'aeronautique ci...Retraite complementaire personnel navigant professionnel de l'aeronautique ci...
Retraite complementaire personnel navigant professionnel de l'aeronautique ci...
Société Tripalio
 
De quelques aspects institutionnels et constitutionnels du BREXIT
De quelques aspects institutionnels et constitutionnels du BREXITDe quelques aspects institutionnels et constitutionnels du BREXIT
De quelques aspects institutionnels et constitutionnels du BREXIT
Daniel Turp
 
Arrêt CJUE : Actionnaire et travailleur indépendant
Arrêt CJUE : Actionnaire et travailleur indépendantArrêt CJUE : Actionnaire et travailleur indépendant
Arrêt CJUE : Actionnaire et travailleur indépendant
Société Tripalio
 
Retraite progressive des salariés multi-employeurs
Retraite progressive des salariés multi-employeursRetraite progressive des salariés multi-employeurs
Retraite progressive des salariés multi-employeurs
Société Tripalio
 

Tendances (20)

Complémentaire santé CMU-c et ACS modèle de formulaire
Complémentaire santé CMU-c et ACS modèle de formulaireComplémentaire santé CMU-c et ACS modèle de formulaire
Complémentaire santé CMU-c et ACS modèle de formulaire
 
Assurance vie : suspension et restriction d'opération
Assurance vie : suspension et restriction d'opérationAssurance vie : suspension et restriction d'opération
Assurance vie : suspension et restriction d'opération
 
Gipa décret
Gipa décret Gipa décret
Gipa décret
 
Droit constitutionnel plan général du cours (2012-2013) (1)
Droit constitutionnel  plan général du cours (2012-2013) (1)Droit constitutionnel  plan général du cours (2012-2013) (1)
Droit constitutionnel plan général du cours (2012-2013) (1)
 
Congés Payés & Faute lourde
Congés Payés & Faute lourde Congés Payés & Faute lourde
Congés Payés & Faute lourde
 
Décret n°2002 788-du_3_mai_2002
Décret n°2002 788-du_3_mai_2002Décret n°2002 788-du_3_mai_2002
Décret n°2002 788-du_3_mai_2002
 
Retraite supplémentaire contrats en déshérence
Retraite supplémentaire contrats en déshérenceRetraite supplémentaire contrats en déshérence
Retraite supplémentaire contrats en déshérence
 
Circulaire03 18 fonctionnaires-detaches_de_l_etat-10-01-18 cdg 90
Circulaire03 18 fonctionnaires-detaches_de_l_etat-10-01-18 cdg 90Circulaire03 18 fonctionnaires-detaches_de_l_etat-10-01-18 cdg 90
Circulaire03 18 fonctionnaires-detaches_de_l_etat-10-01-18 cdg 90
 
Décret exécutif n° 14 363 du 15 Décembre 2014
Décret exécutif n° 14 363 du 15 Décembre 2014Décret exécutif n° 14 363 du 15 Décembre 2014
Décret exécutif n° 14 363 du 15 Décembre 2014
 
Ordonnance relative à la retraite professionnelle supplémentaire
Ordonnance relative à la retraite professionnelle supplémentaireOrdonnance relative à la retraite professionnelle supplémentaire
Ordonnance relative à la retraite professionnelle supplémentaire
 
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
 
Travailleurs indépendants : allocation chômage
Travailleurs indépendants : allocation chômageTravailleurs indépendants : allocation chômage
Travailleurs indépendants : allocation chômage
 
Loi financement sécurité sociale 2018
Loi financement sécurité sociale 2018Loi financement sécurité sociale 2018
Loi financement sécurité sociale 2018
 
Coronavirus : 5 ordonnances du 27/03/2020
Coronavirus : 5 ordonnances du 27/03/2020Coronavirus : 5 ordonnances du 27/03/2020
Coronavirus : 5 ordonnances du 27/03/2020
 
Projet ordonnance-rescrit
Projet ordonnance-rescritProjet ordonnance-rescrit
Projet ordonnance-rescrit
 
Loi de finances 2018
Loi de finances 2018Loi de finances 2018
Loi de finances 2018
 
Retraite complementaire personnel navigant professionnel de l'aeronautique ci...
Retraite complementaire personnel navigant professionnel de l'aeronautique ci...Retraite complementaire personnel navigant professionnel de l'aeronautique ci...
Retraite complementaire personnel navigant professionnel de l'aeronautique ci...
 
De quelques aspects institutionnels et constitutionnels du BREXIT
De quelques aspects institutionnels et constitutionnels du BREXITDe quelques aspects institutionnels et constitutionnels du BREXIT
De quelques aspects institutionnels et constitutionnels du BREXIT
 
Arrêt CJUE : Actionnaire et travailleur indépendant
Arrêt CJUE : Actionnaire et travailleur indépendantArrêt CJUE : Actionnaire et travailleur indépendant
Arrêt CJUE : Actionnaire et travailleur indépendant
 
Retraite progressive des salariés multi-employeurs
Retraite progressive des salariés multi-employeursRetraite progressive des salariés multi-employeurs
Retraite progressive des salariés multi-employeurs
 

Similaire à Ook Paola heeft recht op dotatie

Décret sur les crédits pour l'aide et l'accompagnement à domicile
Décret sur les crédits pour l'aide et l'accompagnement à domicileDécret sur les crédits pour l'aide et l'accompagnement à domicile
Décret sur les crédits pour l'aide et l'accompagnement à domicile
Société Tripalio
 
décret-loi n° 7- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la mise en place des disposi...
décret-loi n° 7- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la mise en place des disposi...décret-loi n° 7- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la mise en place des disposi...
décret-loi n° 7- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la mise en place des disposi...
Ministère du Développement et de la Coopération internationale
 
LPM 2014-2019 n°2013-168 du 18 décembre 2013
 LPM 2014-2019 n°2013-168 du 18 décembre 2013 LPM 2014-2019 n°2013-168 du 18 décembre 2013
LPM 2014-2019 n°2013-168 du 18 décembre 2013
Ministère des Armées
 
Wetsvoorstel om dotaties te hervormen is vreemd
Wetsvoorstel om dotaties te hervormen is vreemdWetsvoorstel om dotaties te hervormen is vreemd
Wetsvoorstel om dotaties te hervormen is vreemd
Thierry Debels
 
Décret n°2003 507-du_11_juin_2003
Décret n°2003 507-du_11_juin_2003Décret n°2003 507-du_11_juin_2003
Tunisie securite sociale
Tunisie  securite socialeTunisie  securite sociale
Tunisie securite socialeMouhammed Rayes
 
Idcc 2615 accord salaires reg
Idcc 2615 accord salaires regIdcc 2615 accord salaires reg
Idcc 2615 accord salaires reg
Société Tripalio
 
Décret n°2016 1567-du_21_novembre_2016_version_initiale
Décret n°2016 1567-du_21_novembre_2016_version_initialeDécret n°2016 1567-du_21_novembre_2016_version_initiale
Décret n°2016 1567-du_21_novembre_2016_version_initiale
Société Tripalio
 
PLFSS 2021 : texte adopté définitivementa
PLFSS 2021 : texte adopté définitivementaPLFSS 2021 : texte adopté définitivementa
PLFSS 2021 : texte adopté définitivementa
Léo Guittet
 
PLFSS 2021 : projet adopté à l'Assemblée nationale en 1ère lecture
PLFSS 2021 : projet adopté à l'Assemblée nationale en 1ère lecturePLFSS 2021 : projet adopté à l'Assemblée nationale en 1ère lecture
PLFSS 2021 : projet adopté à l'Assemblée nationale en 1ère lecture
Léo Guittet
 
Subsidie van 833.000 euro voor permanentiedienst Salduz
Subsidie van 833.000 euro voor permanentiedienst SalduzSubsidie van 833.000 euro voor permanentiedienst Salduz
Subsidie van 833.000 euro voor permanentiedienst Salduz
Thierry Debels
 
Idcc 1921 avenant retraite complementaire
Idcc 1921 avenant retraite complementaireIdcc 1921 avenant retraite complementaire
Idcc 1921 avenant retraite complementaire
Société Tripalio
 
Ordonnance n° 2014 86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables...
Ordonnance n° 2014 86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables...Ordonnance n° 2014 86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables...
Ordonnance n° 2014 86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables...
OuestGEST - Améliorer la trésorerie. Diminuer les impayés - Organiser et simplifier le recouvrement
 
Décret N.2004-453
 Décret N.2004-453 Décret N.2004-453
Décret N.2004-453
smemanager
 
Décret N.2004-453
Décret N.2004-453Décret N.2004-453
Décret N.2004-453
smemanager
 
Décret N.2004-453
 Décret N.2004-453 Décret N.2004-453
Décret N.2004-453
smemanager
 
Décret relatif à l'allocation des travailleurs indépendants
Décret relatif à l'allocation des travailleurs indépendantsDécret relatif à l'allocation des travailleurs indépendants
Décret relatif à l'allocation des travailleurs indépendants
Société Tripalio
 
Selectiondoc cdg 33
Selectiondoc cdg 33Selectiondoc cdg 33
Selectiondoc cdg 33
Dominique Gayraud
 
Loi sur les contrats d'épargne retraite en déshérence
Loi sur les contrats d'épargne retraite en déshérenceLoi sur les contrats d'épargne retraite en déshérence
Loi sur les contrats d'épargne retraite en déshérence
Léo Guittet
 

Similaire à Ook Paola heeft recht op dotatie (20)

Décret sur les crédits pour l'aide et l'accompagnement à domicile
Décret sur les crédits pour l'aide et l'accompagnement à domicileDécret sur les crédits pour l'aide et l'accompagnement à domicile
Décret sur les crédits pour l'aide et l'accompagnement à domicile
 
décret-loi n° 7- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la mise en place des disposi...
décret-loi n° 7- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la mise en place des disposi...décret-loi n° 7- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la mise en place des disposi...
décret-loi n° 7- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la mise en place des disposi...
 
LPM 2014-2019 n°2013-168 du 18 décembre 2013
 LPM 2014-2019 n°2013-168 du 18 décembre 2013 LPM 2014-2019 n°2013-168 du 18 décembre 2013
LPM 2014-2019 n°2013-168 du 18 décembre 2013
 
Wetsvoorstel om dotaties te hervormen is vreemd
Wetsvoorstel om dotaties te hervormen is vreemdWetsvoorstel om dotaties te hervormen is vreemd
Wetsvoorstel om dotaties te hervormen is vreemd
 
Décret n°2003 507-du_11_juin_2003
Décret n°2003 507-du_11_juin_2003Décret n°2003 507-du_11_juin_2003
Décret n°2003 507-du_11_juin_2003
 
Tunisie securite sociale
Tunisie  securite socialeTunisie  securite sociale
Tunisie securite sociale
 
Idcc 2615 accord salaires reg
Idcc 2615 accord salaires regIdcc 2615 accord salaires reg
Idcc 2615 accord salaires reg
 
Décret n°2016 1567-du_21_novembre_2016_version_initiale
Décret n°2016 1567-du_21_novembre_2016_version_initialeDécret n°2016 1567-du_21_novembre_2016_version_initiale
Décret n°2016 1567-du_21_novembre_2016_version_initiale
 
PLFSS 2021 : texte adopté définitivementa
PLFSS 2021 : texte adopté définitivementaPLFSS 2021 : texte adopté définitivementa
PLFSS 2021 : texte adopté définitivementa
 
PLFSS 2021 : projet adopté à l'Assemblée nationale en 1ère lecture
PLFSS 2021 : projet adopté à l'Assemblée nationale en 1ère lecturePLFSS 2021 : projet adopté à l'Assemblée nationale en 1ère lecture
PLFSS 2021 : projet adopté à l'Assemblée nationale en 1ère lecture
 
Subsidie van 833.000 euro voor permanentiedienst Salduz
Subsidie van 833.000 euro voor permanentiedienst SalduzSubsidie van 833.000 euro voor permanentiedienst Salduz
Subsidie van 833.000 euro voor permanentiedienst Salduz
 
Idcc 1921 avenant retraite complementaire
Idcc 1921 avenant retraite complementaireIdcc 1921 avenant retraite complementaire
Idcc 1921 avenant retraite complementaire
 
Ordonnance n° 2014 86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables...
Ordonnance n° 2014 86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables...Ordonnance n° 2014 86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables...
Ordonnance n° 2014 86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables...
 
D2004 453
D2004 453D2004 453
D2004 453
 
Décret N.2004-453
 Décret N.2004-453 Décret N.2004-453
Décret N.2004-453
 
Décret N.2004-453
Décret N.2004-453Décret N.2004-453
Décret N.2004-453
 
Décret N.2004-453
 Décret N.2004-453 Décret N.2004-453
Décret N.2004-453
 
Décret relatif à l'allocation des travailleurs indépendants
Décret relatif à l'allocation des travailleurs indépendantsDécret relatif à l'allocation des travailleurs indépendants
Décret relatif à l'allocation des travailleurs indépendants
 
Selectiondoc cdg 33
Selectiondoc cdg 33Selectiondoc cdg 33
Selectiondoc cdg 33
 
Loi sur les contrats d'épargne retraite en déshérence
Loi sur les contrats d'épargne retraite en déshérenceLoi sur les contrats d'épargne retraite en déshérence
Loi sur les contrats d'épargne retraite en déshérence
 

Plus de Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
Thierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels
 

Plus de Thierry Debels (20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
 

Ook Paola heeft recht op dotatie

 • 1. LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C − 2013/03449] 27 NOVEMBER 2013. — Wet met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. — Algemene beginselen inzake de dotaties en vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie Art. 2. Er kan een dotatie worden toegekend aan : — de vermoedelijke troonopvolger, — de Koning of Koningin die troonsafstand heeft gedaan, — de overlevende echtgenoot of echtgenote van de Koning of Koningin, — de overlevende echtgenoot of echtgenote van de afgetreden Koning of Koningin, en — de overlevende echtgenoot of echtgenote van de vermoedelijke troonopvolger. Elke dotatie wordt bij wet vastgesteld op voorstel van de regering. Art. 3. De in artikel 2 bedoelde dotaties bestaan uit : 1° een aan de inkomstenbelasting onderworpen deel, dat overeen- stemt met een bezoldiging, en dat wordt vastgesteld op basis van de bezoldiging van een topfunctie in de magistratuur of in het openbaar ambt, hierna genoemd “bezoldigingsbestanddeel”; 2° een deel dat overeenstemt met de werkings- en personeelsuit- gaven, hierna genoemd “deel werking en personeel”. Art. 4. Het in artikel 3, 1°, bedoelde bezoldigingsbestanddeel evo- lueert op dezelfde wijze als de bezoldiging van de topfunctie waarop deze is gebaseerd. Het in artikel 3, 2°, bedoelde deel werking en personeel evolueert op dezelfde wijze als deze bepaald in de wet van 2 augus- tus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waar- mee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. Art. 5. Het in artikel 3, 1°, bedoelde bezoldigingsbestanddeel wordt maandelijks betaald, binnen de zeven dagen na het vervallen van de termijn waarop de vergoeding betrekking heeft. Het in artikel 3, 2°, bedoelde deel werking en personeel wordt driemaandelijks betaald, voor het vervallen van de termijn waarop de vergoeding betrekking heeft. SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C − 2013/03449] 27 NOVEMBRE 2013. — Loi concernant les dotations et les indem- nités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . — Disposition générale Article 1er . La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. — Des principes généraux relatifs aux dotations et indemnités allouées aux membres de la Famille royale Art. 2. Une dotation peut être allouée : — à l’héritier présomptif de la Couronne, — au Roi ou à la Reine qui a abdiqué, — au conjoint survivant ou à la conjointe survivante du Roi ou de la Reine, — au conjoint survivant ou à la conjointe survivante du Roi ou de la Reine qui a abdiqué, et — au conjoint survivant ou à la conjointe survivante de l’héritier présomptif de la Couronne. Toute dotation est fixée par la loi sur proposition du gouvernement. Art. 3. Les dotations visées à l’article 2 se composent : 1° d’une partie soumise à l’impôt sur les revenus, correspondant à un traitement, qui est fixée sur la base du traitement d’une fonction supérieure au sein de la magistrature ou de la fonction publique, ci-après dénommée “part traitement”; 2° d’une partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel, ci-après dénommée “part fonctionnement et personnel”. Art. 4. La part traitement visée à l’article 3, 1°, évolue de la même manière que le traitement de la fonction supérieure sur laquelle elle se base. La part fonctionnement et personnel visée à l’article 3, 2°, évolue de la même manière que celle prévue dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémuné- ration à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Art. 5. La part traitement visée à l’article 3, 1°, est payée sur une base mensuelle, dans les sept jours qui suivent l’expiration du délai auquel a trait l’indemnité. La part fonctionnement et personnel visée à l’article 3, 2°, est payée sur une base trimestrielle, avant l’expiration du délai auquel a trait l’indemnité. 103424 MONITEUR BELGE — 30.12.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
 • 2. Art. 6. Het ontvangen van een dotatie zoals bedoeld in artikel 3 is niet verenigbaar met het ontvangen van een ander belastbaar inkomen uit een beroepswerkzaamheid. Art. 7. De wet bepaalt het maximum aantal ambtenaren dat ter beschikking wordt gesteld aan de dotatiegerechtigde. Indien het in het eerste lid bedoelde maximum wordt overschreden, vallen alle personeelsuitgaven boven dat maximum, ten laste van de dotatie voor werkings- en personeelsuitgaven. Art. 8. De gebouwen die behoren tot de Koninklijke Schenking kunnen slechts ter beschikking worden gesteld aan leden van de Koninklijke Familie na akkoord van de minister van Financiën. Art. 9. Aan de leden van de Koninklijke Familie die geen dotatie ontvangen krachtens artikel 2 kan bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een vergoeding worden toegekend voor de uitoefening van prestaties van algemeen belang. Het koninklijk besluit bepaalt de omvang van de prestaties, de duur gedurende dewelke deze worden uitgeoefend alsook de omvang van de vergoeding die ervoor wordt toegekend. Art. 10. Het equivalent van twee diplomaten wordt ter beschikking gesteld van het lid van de Koninklijke Familie dat de handelsmissies begeleidt. Art. 11. De leden van de Koninklijke Familie die een in artikel 3 bedoelde dotatie genieten, houden zich aan de in hoofdstuk 4 bedoelde regels. Indien deze bepalingen niet worden nageleefd, kan de regering nadat ze de betrokkene heeft gehoord, aan de Kamer van volksvertegenwoor- digers voorstellen om over te gaan tot een inhouding op de in artikel 3 bedoelde dotatie die hem of haar is toegekend. HOOFDSTUK 3. — Transparantie en controle Art. 12. De dotaties worden jaarlijks ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk. Alle uitgaven die verband houden met de Koninklijke Familie worden vermeld in een gemeenschappelijk begrotingsprogramma. Art. 13. Alle gemaakte uitgaven op basis van artikel 3, 2°, worden geregistreerd. Jaarlijks worden de voornaamste rubrieken van de rekeningen betreffende de in artikel 3, 2°, bedoelde werkings- en personeelsuitgaven bekendgemaakt. Art. 14. De eerste voorzitter en de voorzitter van het Rekenhof onderzoeken de wettigheid en de regelmatigheid van de op het deel werking en personeel aangerekende uitgaven. Art. 15. Jaarlijks bezorgen de leden van de Koninklijke Familie die een in artikel 3 bedoelde dotatie genieten of die, in voorkomend geval, een in artikel 9 bedoelde vergoeding ontvangen, aan de eerste minister een verslag over hun activiteiten van algemeen belang tijdens het afgelopen jaar. De eerste minister zendt dit verslag over aan de Federale Kamers. HOOFDSTUK 4. — Gedragsregels Art. 16. In het kader van hun activiteiten nemen de leden van de Koninklijke Familie deel aan de vergaderingen of openbare bijeenkom- sten waarvoor hun aanwezigheid of hun medewerking wordt gevraagd, voor zover deze deelname geen afbreuk doet aan de waardigheid en de eerbaarheid van hun functies, en hun neutraliteit niet in het gedrang dreigt te brengen. Ze verplaatsen zich in die hoedanigheid zowel in België als in het buitenland. Art. 6. Le bénéfice d’une dotation telle que visée à l’article 3 n’est pas compatible avec le bénéfice d’un autre revenu imposable provenant d’une activité professionnelle. Art. 7. La loi détermine le nombre maximum de fonctionnaires mis à la disposition du bénéficiaire de la dotation. En cas de dépassement du maximum visé à l’alinéa 1er , toutes les dépenses en personnel qui excèdent ce maximum, sont à charge de la dotation au titre de dépenses de fonctionnement et de personnel. Art. 8. Les bâtiments appartenant à la Donation royale ne peuvent être mis à la disposition des membres de la Famille royale qu’après l’accord du ministre des Finances. Art. 9. Les membres de la Famille royale qui ne perçoivent aucune dotation en vertu de l’article 2 peuvent, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, se voir allouer une indemnité destinée à l’exercice de prestations d’intérêt général. L’arrêté royal fixe l’ampleur des prestations, la durée d’exercice de celles-ci ainsi que la hauteur de l’indemnité qui est allouée à cette fin. Art. 10. L’équivalent de deux diplomates est mis à la disposition du membre de la Famille royale accompagnant les missions commerciales. Art. 11. Les membres de la Famille royale qui bénéficient d’une dotation visée à l’article 3, respectent les règles visées au chapitre 4. En cas de manquement à ces dispositions, le gouvernement peut, après avoir entendu la personne intéressée, proposer à la Chambre des représentants de procéder à une retenue sur la dotation visée à l’article 3 qui lui est attribuée. CHAPITRE 3. — De la transparence et du contrôle Art. 12. Les dotations sont inscrites chaque année au budget général des dépenses du Royaume. Toutes les dépenses ayant trait à la Famille royale sont mentionnées dans un programme budgétaire commun. Art. 13. Toutes les dépenses exposées sur la base de l’article 3, 2°, sont consignées. Chaque année, les rubriques principales des comptes portant sur les dépenses de fonctionnement et de personnel visées à l’article 3, 2°, sont publiées. Art. 14. Le premier président et le président de la Cour des comptes examinent la légalité et la régularité des dépenses imputées sur la part fonctionnement et personnel. Art. 15. Chaque année, les membres de la Famille royale qui bénéficient d’une dotation visée à l’article 3 ou qui, le cas échéant, bénéficient d’une indemnité visée à l’article 9, remettent au premier ministre un rapport des activités d’intérêt général qu’ils ont menées au cours de l’année écoulée. Le premier ministre transmet ce rapport aux Chambres fédérales. CHAPITRE 4. — Des règles de bonne conduite Art. 16. Dans le cadre de leurs activités, les membres de la Famille royale participent aux réunions ou manifestations publiques pour lesquelles leur présence ou leur concours est sollicité pour autant que cette participation ne porte pas préjudice à la dignité et à la respectabilité de leurs fonctions et qu’elle ne menace pas leur neutralité. Ils se déplacent en cette qualité tant en Belgique qu’à l’étranger. 103425MONITEUR BELGE — 30.12.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
 • 3. Art. 17. Om rekening te houden met de eventuele politieke impli- caties die reizen van de leden van de Koninklijke Familie in het buitenland kunnen hebben, wordt elk plan om in privéverband of openbaar verband te reizen buiten de Europese Economische Ruimte meegedeeld aan de minister van Buitenlandse Zaken. Elke reis naar het buitenland die een politieke betekenis kan hebben, en met name indien deze contact met de hoge autoriteiten van de Staat in kwestie omvat, wordt meegedeeld aan de minister van Buitenlandse Zaken. De minister brengt binnen een termijn van acht dagen een advies uit over de opportuniteit van een dergelijke reis en, in voorkomend geval, over de voorwaarden waaronder de reis kan plaatsvinden. Deze reis kan in elk geval slechts plaatsvinden na eensluidend advies van de minister. Art. 18. Op de contacten van de leden van de Koninklijke Familie in België met de autoriteiten van buitenlandse Staten, internationale organisaties of de vertegenwoordigers ervan zijn de in artikel 17 bepaalde regels van toepassing, tenzij het gaat om contacten die hun plaats kunnen hebben in het kader van vertegenwoordigingsactivitei- ten. Art. 19. Te allen tijde waken de leden van de Koninklijke Familie erover de waardigheid en de eerbaarheid van hun functies niet in gevaar te brengen door hun woorden, hun houdingen of hun gedra- gingen. Art. 20. In de uitoefening van hun functies stellen de leden van de Koninklijke Familie zich gereserveerd op bij het openbaar uiten van hun mening, ongeacht de aangelegenheid of het gebruikte medium. De leden van de Koninklijke Familie getuigen van respect voor de politieke, filosofische, ideologische of religieuze opvattingen die in een democratische samenleving tot uiting worden gebracht. HOOFDSTUK 5. — De aan de in artikel 2 bedoelde leden van de Koninklijke Familie toegekende dotaties Art. 21. Aan Hare Majesteit Koningin Fabiola wordt er ten laste van de Openbare Schatkist een jaarlijkse levenslange dotatie toegekend van 461 500 euro. Het in artikel 3, 1°, bedoelde bezoldigingsbestanddeel bedraagt met de brutoaanvangswedde van een staatsraad. HOOFDSTUK 6. — Overgangsbepalingen Art. 22. § 1. Aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid wordt er ten laste van de Openbare Schatkist een jaarlijkse dotatie toegekend van 320.000 euro. De bepalingen van de hoofdstukken 2 tot 4 zijn van toepassing op deze dotatie. Het in artikel 3, 1°, bedoelde bezoldigingsbestanddeel bedraagt de brutoaanvangswedde van een staatsraad. § 2. Maximum een onderofficier en een lagere officier worden ter beschikking gesteld van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. Art. 23. § 1. Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent wordt er ten laste van de Openbare Schatkist een jaarlijkse dotatie toegekend van 307 000 euro. De bepalingen van de hoofdstukken 2 tot 4 zijn van toepassing op deze dotatie. Het in artikel 3, 1°, bedoelde bezoldigingsbestanddeel bedraagt de brutoaanvangswedde van een staatsraad. § 2. Maximum een onderofficier wordt ter beschikking gesteld van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent. HOOFDSTUK 7. — Opheffingsbepalingen Art. 24. De wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip wordt opgeheven. Art. 25. De wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent wordt opgeheven. Art. 17. Pour tenir compte des implications politiques éventuelles que peuvent avoir à l’étranger les déplacements des membres de la Famille royale, tout projet de déplacement en dehors de l’Espace économique européen, qu’il soit public ou privé, est communiqué au ministre des Affaires étrangères. Tout déplacement à l’étranger qui peut revêtir une signification politique et, en particulier, s’il comporte un contact avec les hautes autorités de l’Etat concerné, est communiqué au ministre des Affaires étrangères. Le ministre rend, dans un délai de huit jours, un avis sur l’opportunité d’un tel déplacement et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles il peut se réaliser. En tout état de cause, ce déplacement ne peut avoir lieu que de l’avis conforme du ministre. Art. 18. A l’exception des contacts qui peuvent avoir lieu dans le cadre d’activités de représentation, les contacts des membres de la Famille royale en Belgique avec les autorités d’États étrangers, d’orga- nisations internationales ou leurs représentants sont assujettis aux règles définies à l’article 17. Art. 19. A tout moment, les membres de la Famille royale veillent à ne pas compromettre par leurs propos, leurs attitudes ou leurs comportements la dignité et la respectabilité qui s’attachent aux fonctions qu’ils exercent. Art. 20. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Famille royale font preuve de réserve dans l’expression publique de leurs opinions, et ce quels que soient la matière ou le média utilisé. Les membres de la Famille royale témoignent de respect pour les conceptions politiques, philosophiques, idéologiques ou religieuses qui s’expriment dans une société démocratique. CHAPITRE 5. — Des dotations allouées aux membres de la Famille royale visés à l’article 2 Art. 21. Il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation annuelle et viagère de 461 500 euros à Sa Majesté la Reine Fabiola. La part traitement visée à l’article 3, 1°, s’élève au traitement de départ brut d’un conseiller d’Etat. CHAPITRE 6. — Dispositions transitoires Art. 22. § 1. Il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation annuelle de 320.000 euros à Son Altesse Royale la Princesse Astrid. Les dispositions des chapitres 2 à 4 s’appliquent à cette dotation. La part traitement visée à l’article 3, 1°, s’élève au traitement brut de départ d’un conseiller d’Etat. § 2. Un sous-officier et un officier subalterne sont, au maximum, mis à la disposition de Son Altesse Royale la Princesse Astrid. Art. 23. § 1er . Il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation annuelle de 307 000 euros à Son Altesse Royale le Prince Laurent. Les dispositions des chapitres 2 à 4 s’appliquent à cette dotation. La part traitement visée à l’article 3, 1°, s’élève au traitement brut de départ d’un conseiller d’Etat. § 2. Un sous-officier est, au maximum, mis à la disposition de Son Altesse Royale le Prince Laurent. CHAPITRE 7. — Dispositions abrogatoires Art. 24. La loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l’attribution d’une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l’attribution d’une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe est abrogée. Art. 25. La loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent est abrogée. 103426 MONITEUR BELGE — 30.12.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
 • 4. HOOFDSTUK 8. — Inwerkingtreding Art. 26. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2014. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Gegeven te Brussel, 27 november 2013. FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, K.GEENS De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S.VERHERSTRAETEN De Staatssecretaris voor Staatshervorming, M. WATHELET Met ’s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-2960 -2012/2013 : Nr. 1 : Wetsvoorstel. Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Verslag. Nr. 4 : Tekst verbeterd door de commissie. 53-2960 -2013/2014 : Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 10 oktober 2013. Stukken van de Senaat : 5-2283 -2013/2014 : Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat. Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Verslag. Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen. Handelingen van de Senaat : 24 oktober 2013. * FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C − 2013/03448] 27 NOVEMBER 2013. — Wet houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. — De aan Zijne Majesteit Koning Albert II toegekende dotatie Art. 2. Aan Zijne Majesteit Koning Albert II wordt een jaarlijkse en levenslange dotatie toegekend ten laste van de Openbare Schatkist, van 923 000 euro. Art. 3. De hoofdstukken 2 tot 4 van de wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparan- tie van de financiering van de monarchie, zijn van toepassing op de in artikel 2 bedoelde dotatie. CHAPITRE 8. — Entrée en vigueur Art. 26. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2013. PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRATEN Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Scellé du sceau de l’Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 53-2960 -2012/2013 : N° 1 : Proposition de loi. N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Texte corrigé par la commission. 53-2960 -2013/2014 : N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 10 octobre 2013. Documents du Sénat : 5-2283 -2013/2014 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Décision de ne pas amender. Annales du Sénat : 24 octobre 2013. SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C − 2013/03448] 27 NOVEMBRE 2013. — Loi attribuant une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté le Roi Albert II (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . — Disposition générale Article 1er . La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. — De la dotation allouée à Sa Majesté le Roi Albert II Art. 2. Une dotation annuelle et viagère est allouée, à charge du Trésor public, de 923.000 euros à Sa Majesté le Roi Albert II. Art. 3. Les chapitres 2 à 4 de la loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie, sont applicables à la dotation visée à l’article 2. 103427MONITEUR BELGE — 30.12.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
 • 5. Het bezoldigingsbestanddeel bedoeld in artikel 3, 1°, van de wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie, bedraagt het dubbele van de brutoaanvangswedde van een staatsraad. Maximum tien rijksambtenaren of leden van de bijzondere korpsen worden ter beschikking gesteld van Zijne Majesteit Koning Albert II. Art. 4. Vanaf 21 juli 2013 tot 31 december 2013 wordt aan Zijne Majesteit Koning Albert II een dotatie toegekend ten laste van de Openbare Schatkist die, op jaarlijkse basis, 923.000 euro bedraagt. HOOFDSTUK 3. — Inwerkingtreding Art. 5. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzonde- ring van artikel 4, dat in werking treedt de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Gegeven te Brussel, 27 november 2013. FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, K.GEENS De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S.VERHERSTRAETEN De Staatssecretaris voor Staatshervorming, M. WATHELET Met ’s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-2961 -2012/2013 : Nr. 1 : Wetsvoorstel Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Verslag. Nr. 4 : Tekst verbeterd door de commissie. 53-2961 -2013/2014 : Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 8 en 10 oktober 2013. Stukken van de Senaat : 5-2284 -2013/2014 : Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat. Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Verslag. Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen. Handelingen van de Senaat : 24 oktober 2013. La part traitement visée à l’article 3, 1°, de la loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie, s’élève au double du traitement brut de départ d’un conseiller d’Etat. Dix agents de l’Etat ou membres des corps spéciaux sont, au maximum, mis à la disposition de Sa Majesté le Roi Albert II. Art. 4. A partir du 21 juillet 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, une dotation est allouée à Sa Majesté le Roi Albert II, à charge du Trésor public qui, sur base annuelle, s’élève à 923.000 euros. CHAPITRE 3. — Entrée en vigueur Art. 5. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l’exception de l’article 4, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2013. PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRATEN Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Scellé du sceau de l’Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 53-2961 -2012/2013 : N° 1 : Proposition de loi N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Texte corrigé par la commission. 53-2961 -2013/2014 : N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 8 et 10 octobre 2013. Documents du Sénat : 5-2284 -2013/2014 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Décision de ne pas amender. Annales du Sénat : 24 octobre 2013. 103428 MONITEUR BELGE — 30.12.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD