Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

หน้าปกคำนำสารบัญ

211 523 vues

Publié le

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

หน้าปกคำนำสารบัญ

  1. 1. รายงาน พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เสนอ รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม จัดทาโดย นางสาวกนกวรรณ ระว้า 533280001-5 นางสาวกรณิการ์ สุโพเมือง 533280004-9 นางสาวขนิษฐา บัวบกหวาน 533280007-3 นายธวัชชัย ก๊กวิลัย 533280027-7 นายธิติพงศ์ กุลภา 533280029-3 นายธีรศักดิ์ สมวงค์ 533280031-6 นางสาวพรกนก นครจันทร์ 533280040-5 นางสาวพัชรีพร เลิศตระกูลไพศาล 533280044-7 นายวรกิจ ทีสุกะ 533280058-6 นางสาวสุวิวัฒน์ ทองสูบ 533280079-8 นายอนุวัฒน์ โคบาล 533280082-9รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 002321 สถิตสาหรับนักบริหารท้องถิ่น ิ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. 2. คานา รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 002321 สถิติสาหรับนักบริหารท้องถิ่น คณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นการศึกษาเชิงสารวจ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงและเพื่อศึกษาสาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิง ของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม ผู้ให้ความรู้และให้แนวทางในการศึกษา คณะผู้จัดทาหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกๆท่าน คณะผูจดทา ้ั
  3. 3. สารบัญ หน้าการเก็บรวบรวมข้อมูล - แบบสอบถาม 1 - คู่มือการลงรหัส 4การวิเคราะห์ข้อมูล - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 9การรายงาน - สรุป 17เอกสารอ้างอิง 19ภาคผนวก 20

×