Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bộ câu hỏi Kế toán Kiểm toán - phần 3

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Kế toán Kiểm toán (có đáp án đầy đủ) được tổng hợp, kiểm duyệt nội dung và chuẩn hóa định dạng thích hợp làm ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trong thi trắc nghiệm. Xem trực tiếp tại: https://www.vietlod.com/123-cau-trac-nghiem-kiem-toan-p3

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Bộ câu hỏi Kế toán Kiểm toán - phần 3

  1. 1. Kinh tế lượng Vietlod Kinh tế lượng ứng dụng trong NCKH Trắc nghiệm Kiểm toán https://www.vietlod.com/123-cau-trac-nghiem-kiem-toan-p3 Nguồn: https://www.vietlod.com Page: 1 TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN Posted on 26/02/2015 by Thuyết Nguyễn Categories: Kế toán, Trắc nghiệm
  2. 2. Kinh tế lượng Vietlod Kinh tế lượng ứng dụng trong NCKH Trắc nghiệm Kiểm toán https://www.vietlod.com/123-cau-trac-nghiem-kiem-toan-p3 Nguồn: https://www.vietlod.com Page: 2 Ngân hàng câu hỏi, đề thi trắc nghiệm Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán - kiểm toán (có đáp án). Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu...) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 3 gồm 35 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới. Nội dung bao gồm 123 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 3 phần như sau: Phần 1: 45 câu Phần 2: 45 câu Phần 3: 35 câu AUDIT_1_91: Hồ sơ của kiểm toán giao cho khách hàng thường bao gồm hồ sơ nào? ○ Báo cáo kiểm toán ○ Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán ○ Thư gửi ban giám đốc, hội đồng quản trị và các phụ lục kèm theo ● Tất cả các hồ sơ nói trên AUDIT_1_92: Trong các hồ sơ sau, hồ sơ nào không thuộc hồ sơ kiểm toán giao cho khách hàng? ● Hợp đồng kiểm toán ○ Báo cáo kiểm toán ○ Các báo cáo đã được kiểm toán ○ Thư gửi ban giám đốc, hội đồng quản trị và các phụ lục kèm theo AUDIT_1_93: Hồ sơ công ty kiểm toán cần lưu giữ bao gồm những hồ sơ nào? ○ Thư mời, thư hẹn kiểm toán và kế hoạch kiểm toán ○ Hợp đồng kiểm toán và các giải trình của các nhà quản lý doanh nghiệp ○ Báo cáo kiểm toán và các tài liệu làm bằng chứng kiểm toán, các ghi chép của kiểm toán viên ● Tất cả các hồ sơ nói trên AUDIT_1_94: Hồ sơ nào trong các hồ sơ sau không thuộc hồ sơ lưu giữ của công ty kiểm toán? ○ Thư mời, thư hẹn và kế hoạch kiểm toán ○ Hợp đồng kiểm toán, các giải trình của các nhà quản lý doanh nghiệp ● Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán ○ Báo cáo kiểm toán các tài liệu làm bằng chứng kiểm toán và các ghi chép của các kiểm toán viên AUDIT_1_95: Sau khi đã lập báo cáo kiểm toán, các kiểm toán viên công ty kiểm toán cần giải quyết các sự kiện nào có thể phát sinh? ○ Kiểm tra chất lượng của công tác kiểm toán ○ Sửa chữa lại báo cáo kiểm toán và các ý kiến nhận xét do sơ xuất của kiểm toán viên ○ Tiến hành hoạt động kiểm toán lại do trước đó đã từ chối không tiến hành kiểm toán ● Tất cả các sự kiện nói trên
  3. 3. Kinh tế lượng Vietlod Kinh tế lượng ứng dụng trong NCKH Trắc nghiệm Kiểm toán https://www.vietlod.com/123-cau-trac-nghiem-kiem-toan-p3 Nguồn: https://www.vietlod.com Page: 3 AUDIT_1_96: Sự kiện (công việc) nào trong các sự kiện sau phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toán không thuộc thẩm quyền giải quyết của các kiểm toán viên và công ty kiểm toán? ○ Kiểm tra chất lượng của công tác kiểm toán ● Sửa chữa lại báo cáo tài chính ○ Sửa chữa lại báo cáo kiểm toán và ý kiến nhận xét do sự sơ xuất của kiểm toán viên ○ Tiến hành hoạt động kiểm toán lại do trước đó đã từ chối không tiến hành kiểm toán AUDIT_1_97: Chọn mẫu theo khối là một trong những phương pháp? ● Chọn mẫu phi xác xuất ○ Chọn mẫu ngẫu nhiên ○ Chọn mẫu theo hệ thống ○ Chọn mẫu theo sự xét đoán AUDIT_1_98: Dựa vào phép duy vật biện chứng kiểm toán đã hình thành phương pháp khách quan chung để nghiên cứu các đối tượng theo một trình tự logic nào? ○ Nêu giả thuyết và trình bày các giả thuyết ○ Xác định nội dung, phạm vi kiểm toán ○ Nêu ý kiến nhận xét ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_99: Nếu khả năng của mọi phần tử trong tổng thể được chọn vào mẫu là như nhau thì đó là cách chọn? ○ Hệ thống ○ Phi xác xuất ● Ngẫu nhiên ○ Theo khối AUDIT_1_100: Để kiểm toán các số liệu trên các chứng từ (tài khoản sổ kiểm toán, báo cáo kiểm toán) kiểm toán thường sử dụng phương pháp kỹ thuật nào? ○ Kiểm tra đối chiếu ○ So sánh cân đối ○ Tính toán phân tích ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_101: Chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa theo phương pháp máy móc gọi là? ○ Chọn mẫu ngẫu nhiên ● Chọn mẫu phi xác xuất ○ Chọn mẫu hệ thống ○ Không câu nào đúng AUDIT_1_102: Trong các phương pháp kỹ thuật sau, phương pháp nào không thuộc phương pháp kỹ thuật của kiểm toán khi tiến hành kiểm toán các số liệu trên chứng từ? ○ Kiểm tra đối chiếu ○ So sánh cân đối ● Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố ○ Tính toán phân tích
  4. 4. Kinh tế lượng Vietlod Kinh tế lượng ứng dụng trong NCKH Trắc nghiệm Kiểm toán https://www.vietlod.com/123-cau-trac-nghiem-kiem-toan-p3 Nguồn: https://www.vietlod.com Page: 4 AUDIT_1_103: Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ gồm? ○ Điều tra phỏng vấn ○ Thử nghiệm ○ Quan sát, xác nhận ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_104: Đối với các số liệu không được phản ánh trên các chứng từ (tài khoản kiểm toán, sổ kiểm toán, báo cáo tài chính) khi tiến hành kiểm toán các số liệu này, kiểm toán thường sử dụng phương pháp nào? ○ Điều tra phỏng vấn ○ Thử nghiệm, quan sát ○ Xác nhận ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_105: Phương pháp kiểm toán tuân thủ gồm? ○ Cập nhật theo hệ thống ○ Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát ○ Cả 2 câu trên đều sai ● Cả 2 câu trên đều đúng AUDIT_1_106: Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào không thể áp dụng để kiểm toán các số liệu không có trên các chứng từ (tài khoản sổ kiểm toán, báo cáo tài chính…)? ○ Điều tra phỏng vấn ● Đối chiếu, so sánh ○ Quan sát, thử nghiệm ○ Xác nhận AUDIT_1_107: Chọn mẫu các phần tử liên tiếp nhau tạo thành 1 khối gọi là? ● Chọn mẫu theo khối ○ Chọn mẫu tình cờ ○ Chọn mẫu theo sự xét đoán ○ Không câu nào đúng AUDIT_1_108: Khi sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá ngang chủ yếu cần tiến hành so sánh, đối chiếu như thế nào? ○ So sánh giữa số liệu kỳ này với kỳ trước ○ So sánh giữa kết quả đạt được với mục tiêu đặt ra ○ So sánh giữa số liệu của các doanh nghiệp thuộc cùng 1 ngành hoặc cùng phạm vi lãnh thổ ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_109: Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát là 1 trong những phương pháp kiểm toán nào? ● Phương pháp kiểm toán tuân thủ ○ Phương pháp kiểm toán cơ bản ○ Phương pháp phân tích, đánh giá tổng quát ○ Tất cả các câu trên đều sai AUDIT_1_110: Khi phân tích đánh giá dọc, người ta thường sử dụng rất nhiều các tỷ suất (tỷ
  5. 5. Kinh tế lượng Vietlod Kinh tế lượng ứng dụng trong NCKH Trắc nghiệm Kiểm toán https://www.vietlod.com/123-cau-trac-nghiem-kiem-toan-p3 Nguồn: https://www.vietlod.com Page: 5 lệ) khác nhau, các tỷ suất này có thể được bao gồm những nhóm nào? ○ Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán ○ Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng sinh lời ○ Nhóm tỷ suất phản ánh cơ cấu tài chính ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_111: Phân tích so sánh về lượng theo cùng 1 chỉ tiêu là phương pháp? ○ Phân tích đánh giá dọc ● Phân tích đánh giá ngang ○ Cả 2 câu trên đều sai ○ Cả (a) và (b) đều đúng AUDIT_1_112: Theo quan điểm của kiểm toán để phán ánh khả năng thanh toán, chủ yếu người ta sử dụng tỷ suất nào? ○ Tỷ suất khả năng thanh toán hiện thời ○ Tỷ suất khả năng thanh toán nhanh (tức thời) ○ Tỷ suất khả năng thanh toán dài hạn ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_113: Sử dụng các nhóm tỷ suất nào để phân tích đánh giá dọc? ○ Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán ○ Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng sinh lời ○ Nhóm tỷ suất phản ánh cấu trúc TC ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_114: Theo quan điểm của kiểm toán, tỷ suất nào trong số các tỷ suất sau không thuộc nhóm các tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp? ● Tỷ suất các khoản phải thu ○ Tỷ suất khả năng thanh toán hiện thời ○ Tỷ suất khả năng thanh toán nhanh (tức thời) ○ Tỷ suất khả năng thanh toán dài hạn AUDIT_1_115: So sánh, đối chiếu số liệu kỳ này với kỳ trước là phương pháp? ○ Chọn mẫu ○ Tuân thủ ○ Phân tích đánh giá dọc ● Phân tích đánh giá ngang AUDIT_1_116: Theo quan điểm kiểm toán, nhóm tỷ suất phản ánh cấu trúc tài chính bao gồm tỷ suất nào? ○ Tỷ suất đầu tư ○ Tỷ suất tự tài trợ tổng quát ○ Tỷ suất tự tài trợ về đầu tư TSCĐ và đầu tư dài hạn ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_117: Theo quan điểm của kiểm toán, tỷ suất nào trong số các tỷ suất sau không thuộc nhóm các tỷ suất phản ánh cấu trúc tài chính? ○ Tỷ suất đầu tư ● Tỷ suất các khoản phải trả
  6. 6. Kinh tế lượng Vietlod Kinh tế lượng ứng dụng trong NCKH Trắc nghiệm Kiểm toán https://www.vietlod.com/123-cau-trac-nghiem-kiem-toan-p3 Nguồn: https://www.vietlod.com Page: 6 ○ Tỷ suất tài trợ tổng quát ○ Tỷ suất tự tài trợ về đầu tư AUDIT_1_118: Để xác định tỷ suất khả năng sinh lời của tài sản và tỷ suất kết quả kinh doanh, người ta thường sử dụng chỉ tiêu nào? ○ Tổng số lãi trước thuế và chi phí lãi vay ○ Tổng giá trị tài sản bình quân ○ Doanh thu bán hàng thuần ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_119: Thử nghiệm chi tiết đối với hệ thống kiểm soát nội bộ được tiến hành theo nội dung nào? ○ Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát nội bộ ○ Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát xử lý ○ Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát bảo vệ TS ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_120: Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát thường ảnh hưởng đến những mặt nào của kiểm toán? ○ Nội dung khối lượng kiểm toán ○ Phương pháp kiểm toán ○ Phạm vi, thời gian kiểm toán ● Tất cả các câu trên AUDIT_1_121: Nếu lấy chức năng kiểm toán làm tiêu chí phân loại thì kiểm toán được phân thành: ○ Kiểm toán tuân thủ ○ Kiểm toán báo cáo tài chính ○ Kiểm toán hoạt động ● Tất cả nội dung trên AUDIT_1_122: Những hành vi có thể xem là hành vi gian lận là: ● Ghi chép các nghiệp vụ không có thật hoặc giả mạo chứng từ ○ Ghi chép các nghiệp vụ không chính xác về số học không cố ý ○ Áp dụng nhầm các nguyên tắc kế toán một cách không cố ý. ○ Ghi chép các nghiệp vụ không có thật hoặc giả mạo chứng từ; Ghi chép các nghiệp vụ không chính xác về số học không cố ý; áp dụng nhầm các nguyên tắc kế toán một cách không cố ý. AUDIT_1_123: Để kết thúc (hoàn thành) công việc kiểm toán, kiểm toán viên phải tiến hành (giải quyết) công việc nào? ○ Lập báo cáo kiểm toán ○ Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán ○ Giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toán ● Tất cả nội dung trên

×