Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật

Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562 DOWNLOAD ZALO 0932091562 - BÁO GIÁ VIỆT BÀI : luanvanpanda.com à BÁO GIÁ DV VIẾT BÀI TẠI: luanvanpanda.com

Nhận viết luận văn Đại học , thạc sĩ - Zalo: 0917.193.864 Tham khảo bảng giá dịch vụ viết bài tại: vietbaocaothuctap.net Download luận án tiến sĩ ngành luật kinh tế với đề tài: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật Việt Nam, cho các bạn có thể làm luận văn tham khảo

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
-----------
LÊ PHƯƠNG LINH
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Ngành: Luật Kinh tế
Mã số : 9 38 01 07
LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM HỮU NGHỊ
HÀ NỘI – 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Nội dung cũng
như các số liệu trình bày trong luận án hoàn toàn trung thực. Những kết luận khoa học
của luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
TÁC GIẢ LUẬN ÁN
Lê Phương Linh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN
QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI........................................................................................... 8
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .................................................................... 8
1.2. Đánh giá khái quát những công trình nghiên cứu liên quan đến Đề tài ............ 24
1.3. Cơ sở lý thuyết của việc nghiên cứu đề tài .................................................. 26
Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NƯỚC LƯU VỰC SÔNG................................................................................. 38
2.1. Những vấn đề lý luận về môi trường nước lưu vực sông ............................ 38
2.2. Những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực
sông ..................................................................................................................... 48
Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NƯỚC LƯU VỰC SÔNG Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN..... 77
3.1. Thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt
Nam ..................................................................................................................... 77
3.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường nước ở các lưu vực
sông hiện tại......................................................................................................... 92
Chương 4: NHỮNG YÊU CẦU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG
CAO HIỆU LỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG............................................................ 130
4.1. Các yêu cầu đối với việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước
lưu vực sông ...................................................................................................... 130
4.2. Các giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành
pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông............................................... 137
KẾT LUẬN ...................................................................................................... 159
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN
QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .................................................................................. 161
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 162
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BQLQHLVS : Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông
BVMT : Bảo vệ môi trường
CCN : Cụm công nghiệp
ĐMC : Đánh giá môi trường chiến lược
ĐTM : Đánh giá tác động môi trường
HĐQLLVS : Hội đồng Quản lý Lưu vực sông
KCN : Khu công nghiệp
KSON : Kiểm soát ô nhiễm
KTXH : Kinh tế xã hội
KH&ĐT : Kế hoạch và Đầu tư
KHCN : Khoa học Công nghệ
LVS : Lưu vực sông
NN&PTNT : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QLLVS : Quản lý lưu vực sông
TCLVS : Tổ chức Lưu vực sông
TN&MT : Tài nguyên và Môi trường
TNN : Tài nguyên nước
UBBVMTLVS : Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông
UBND : Ủy ban nhân dân
DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Đánh giá thể chế, chính sách và pháp luật theo IPA............................... 6
Hình 2.1. Sơ đồ mô tả lưu vực sông.................................................................... 38
Hình 2.2. Mối quan hệ giữa khoa học môi trường và hoàn thiện pháp luật
BVMT ......................................................................................................... 50
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Việt Nam là một Quốc gia thuộc vùng Đông Nam của Châu Á. Đây là nơi nằm
trong vùng hoạt động của gió mùa, kết hợp với lượng mưa nhiều (lượng mưa trung
bình khoảng 2600mm/năm) kết hợp với địa hình bị chia cắt mạnh, đã tạo nên mạng
lưới sông ngòi, kênh rạch khá phát triển với số lượng 2360 con sông có chiều dài hơn
10km, phần lớn thuộc loại vừa và nhỏ. Hầu hết các sông suối nói trên tập trung thành
các hệ thống sông lớn. Trong đó, có 11 hệ thống sông lớn như: lưu vực sông Hồng,
sông Thái Bình, sông Bằng Giang, sông Kỳ Cùng, sông Mã, sông Cả, sông Vũ Gia,
sông Thu Bồn, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Cửu Long (MeKong). Trung bình cứ
khoảng 15-20 km bờ biển lại có một cửa sông. Sông MeKong ở miền Nam, sông Hồng
ở miền Bắc là những dòng sông thuộc vào loại lớn và dài ở Châu Á và trên thế giới.
Do đặc điểm về điều kiện địa hình mà hầu hết các tỉnh của nước ta đều nằm trong
lưu vực của các hệ thống sông lớn. Ví dụ, lưu vực sông Hồng bao gồm phần lãnh thổ
của 25 tỉnh thành phía Bắc, lưu vực sông MeKong gồm phần lãnh thổ của 17 tỉnh (12
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 3 tỉnh Tây Nguyên, Quảng Trị và Lai Châu); lưu vực
sông Đồng Nai - Sài Gòn gồm phần lãnh thổ của 11 tỉnh Đông Nam Bộ và Tây
Nguyên, Lưu vực sông Mã bao gồm phần lãnh thổ của Lào và các tỉnh Điện Biên, Sơn
La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, …
Tổng lượng nước mặt trung bình hằng năm khoảng 830-840 tỷ m3
, trong đó hơn
60% lượng nước được sản sinh từ nước ngoài, chỉ có khoảng 310-320 tỷ m3
được sản
sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Lượng nước bình quân đầu người trên 9.000 m3
/năm.
Nước dưới đất cũng có tổng trữ lượng tiềm năng khoảng 63 tỷ m3
/năm, phân bố ở 26
đơn vị chứa nước lớn, nhưng tập trung chủ yếu ở Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và khu
vực Tây Nguyên. Tổng lượng nước đang được khai thác, sử dụng hàng năm khoảng 81
tỷ m3
, xấp xỉ 10% tổng lượng nước hiện có trung bình hàng năm của cả nước. Trong
đó, lượng nước sử dụng tập trung chủ yếu vào 7 - 9 tháng mùa cạn, khi mà dòng chảy
trên hệ thống sông đã bị suy giảm và với tổng lượng nước cả mùa chỉ bằng khoảng
20% - 30% (khoảng 160 - 250 tỷ m3
) so với lượng nước của cả năm [91].
Mặc dù nước ta có nguồn tài nguyên nước khá phong phú nhưng khoảng 2/3 trữ
lượng nguồn nước bắt nguồn từ ngoài lãnh thổ quốc gia. Ngoài ra, dưới áp lực của gia
tăng dân số, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên
nước như dòng chảy lũ, lũ quét, cạn kiệt nguồn nước mùa cạn, hạ thấp mực nước
2
ngầm, suy thoái chất lượng nước … Dự báo đến năm 2040, tổng lượng nước cần dùng
là 140 tỷ m3
. Như vậy, nước ta thuộc loại các quốc gia chịu nguy cơ thiếu nước và sự
phân bố nước không đều theo không gian và thời gian trong năm.
Hội nghị thượng đỉnh Trái đất về môi trường tại Johannesburg năm 2002 đã nhận
định rằng: Để đảm bảo nhu cầu cung cấp nước sạch cho các mục đích phát triển kinh
tế xã hội, vấn đề quản lý nước còn quan trọng hơn vấn đề thiếu nước. Thực tế phát
triển kinh tế mạnh mẽ trong những năm vừa qua là một minh chứng cho nhận định
này. Việc không thực hiện quy hoạch sử dụng nước cho các mục đích kinh tế và dân
sinh đi đôi với việc xả thải các chất thải không xử lý đạt tiêu chuẩn quy định từ các
khu đô thị, các cơ sở công nghiệp, các làng nghề là nguyên nhân khiến cho hầu như tất
cả các lưu vực sông ở nước ta đã và đang gặp phải những vấn đề môi trường nghiêm
trọng, làm suy giảm chất lượng nước nói riêng và chất lượng môi trường nói chung,
gây ra những ảnh hưởng cục bộ và lâu dài tới sự phát triển bền vững của toàn vùng.
Đồng thời, do những biến động thời tiết toàn cầu, từ những năm cuối thập kỷ 80 của
thế kỷ 20, thiên tai lũ lụt, hạn hán liên tục xảy ra cũng là nguyên nhân làm suy giảm
chất lượng môi trường các lưu vực sông ở nước ta.
Các lưu vực sông thường có điều kiện tự nhiên, môi trường phong phú, đa dạng,
có vị thế đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong những năm qua, ở tất cả các lưu vực sông đã diễn ra quá trình phát triển nhiều
ngành kinh tế dựa trên việc sử dụng nguồn nước của lưu vực như thuỷ điện, giao
thông, du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt và sản xuất... Đồng
thời, với ưu thế địa lý thuận lợi, lưu vực sông cũng là nơi phát triển mạnh mẽ của các
khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và các làng nghề. Khi bảo vệ môi trường của
đất nước đã trở thành điều kiện tồn tại và phát triển của đất nước thì nó tất yếu gắn với
các dòng sông như bất cứ lĩnh vực hoạt động nào ở nước ta.
Quản lý lưu vực sông là một vấn đề đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới
trong nửa cuối của thế kỷ 20 và phát triển rất mạnh trong vài thập kỷ gần đây nhằm
đối phó với những thách thức về sự khan hiếm nước, sự gia tăng tình trạng ô nhiễm và
suy thoái các nguồn tài nguyên và môi trường của các lưu vực sông. Hiện nay trên thế
giới đã có hàng trăm các tổ chức quản lý lưu vực sông được thành lập để quản lý tổng
hợp và thống nhất tài nguyên nước, đất và các tài nguyên liên quan khác trên lưu vực
sông, tối đa hoá lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội một cách công bằng nhưng không
làm tổn hại đến tính bền vững của hệ thống môi trường trọng yếu của lưu vực, duy trì
các điều kiện môi trường sống lâu bền cho con người.
3
Từ trước tới nay, Việt Nam với lịch sử văn minh lúa nước lâu đời, quản lý lưu
vực sông vẫn dựa trên quan điểm bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên nước phục vụ
cho nông nghiệp. Các nhà quản lý chưa xác định rõ ràng được mục tiêu bảo vệ môi
trường trước mắt cũng như mục tiêu lâu dài là quản lý tổng hợp tài nguyên nước nhằm
kết hợp hài hoà giữa phát triển và quản lý tài nguyên nước, đất, tài nguyên sinh học và
các nguồn tài nguyên khác. Mục tiêu là phát huy tối đa lợi ích về kinh tế và xã hội mà
không gây tổn hại tới tính bền vững của các hệ sinh thái.
Thực tế là những văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nước ở lưu
vực sông hiện nay còn đang rất thiếu, chưa đồng bộ và thậm chí còn chưa phù hợp với
điều kiện thực tế. Hơn nữa, việc triển khai thực hiện Luật và các văn bản dưới luật
thực chất cũng còn rất nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Vì vậy, hiệu quả thực thi chưa cao.
Về phương thức quản lý, có thể thấy rõ sự thiếu thống nhất và phân công trách
nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan quản lý: cấp Trung ương và địa phương. Giữa các
ngành có liên quan tới chung một lĩnh vực quản lý còn tồn tại rất nhiều chồng chéo,
gây khó khăn và cản trở cho hoạt động bảo vệ môi trường. Giữa các địa phương nằm
trong cùng một lưu vực chưa tìm được tiếng nói chung, chưa thống nhất và chặt chẽ
trong công tác quản lý môi trường lưu vực.
Quản lý thống nhất và tổng hợp nguồn nước của một lưu vực sông là vấn đề còn
mới mẻ đối với Việt Nam. Hiện nay, dù Luật Tài nguyên nước đã được ban hành, đã
tạo được cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản lý tài nguyên nước song về quản lý
nước lưu vực sông thì vẫn thiếu các nền tảng pháp lý phù hợp. Cả pháp luật, thiết chế
thực hiện quản lý tài nguyên nước lưu vực sông cần được nghiên cứu và ban hành
nhằm thúc đẩy mô hình quản lý nước lưu vực sông.
Vì vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn chủ đề “Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông
theo pháp luật Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ Luật học của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng
của việc bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật của Việt Nam. Trên cơ
sở đó, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện
pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Một là, kế thừa, tiếp thu và làm rõ hơn nữa những vấn đề lý luận về bảo vệ môi
trường nước lưu vực sông theo pháp luật Việt Nam
4
Hai là, phân tích làm rõ tình hình bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo
pháp luật Việt Nam hiện nay.
Ba là, nghiên cứu đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng, hoàn thiện và thực
hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài
3.1. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về nội dung:
Luận án xác định phạm vi nghiên cứu là những quy định pháp luật về bảo vệ môi
trường nước lưu vực sông. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về bảo vệ môi
trường nước lưu vực sông, Luận án sẽ làm rõ thực trạng và giải pháp bảo vệ môi
trường nước lưu vực sông ở Việt Nam.
- Phạm vi về không gian và đối tượng nghiên cứu:
Luận án tập trung nghiên cứu môi trường nước ở 3 lưu vực sông lớn như: Lưu
vực sông Nhuệ - Đáy, lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực sông Cầu.
- Phạm vi về thời gian:
Luận án tập trung nghiên cứu về vấn đề bảo vệ môi trường nước lưu vực sông
theo pháp luật Việt Nam những năm gần đây.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường
nước lưu vực sông. Đề tài đã tiếp thu, kế thừa và phát huy những kết quả nghiên cứu
có liên quan của các tác giả đi trước, đồng thời sẽ đi sâu vào làm rõ những hạn chế của
pháp luật hiện hành, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ
thống pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường
nước lưu vực sông ở Việt Nam.
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của đề tài
4.1. Cách tiếp cận
Để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra, đề tài được thực hiện trên cơ sở lý luận khoa
học và phương pháp luận về nhà nước và pháp luật, các quan điểm của Đảng và Nhà
nước về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về xây dựng và bảo vệ pháp luật, về
bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chống biến đổi khí
hậu và bảo đảm các quyền con người.
5
Dưới góc độ Luật học:
- Tiếp cận từ cơ sở lý luận, tổng quan về pháp luật và hoàn thiện pháp luật nói
chung và pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông nói riêng.
- Tiếp cận từ thực tiễn, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ môi tường nước
Lưu vực sông và nhu cầu hoàn thiện pháp luật.
- Tiếp cận từ những định hướng, mục tiêu, chính sách về hoàn thiện pháp luật
bảo vệ môi trường và pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông.
4.2. Phương pháp nghiên cứu
Trên thực tế, hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và môi trướng nước Lưu
vực sông nói riêng khá phức tạp và chưa có sự nhất quán trong pháp luật Việt Nam
hiện hành xét một cách tổng thể và cả trong phạm vi lĩnh vực môi trường. Các Thông
tư, Nghị định, … đưa ra còn nhiều bất cập, chưa rõ ràng. Vì vậy, trong Luận án,
nghiên cứu sinh đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu phổ thông, dễ sử dụng và dễ
áp dụng để làm rõ các khía cạnh khác nhau của vấn đề đặt ra như sau:
a. Phương pháp phân tích
Là phương pháp đòi hỏi phải phân tích phải có hệ thống. Phải phân loại, lựa
chọn, khái quát, so sánh thông tin từ tài liệu. Có 2 hướng phân tích trong phương pháp
này. Cụ thể như:
+) Phân tích định tính: Là tìm ra những nội dung tư tưởng cơ bản của tài liệu,
tìm ra những vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu và xác định xem những vấn đề
gì được giải quyết và những vấn đề gì chưa được giải quyết.
+) Phân tích định lượng: Là cách thức phân nhóm các dấu hiệu và tìm ra những
mối quan hệ nhân quả giữa các nhóm chỉ báo.
b. So sánh luật học
Một phương pháp tiếp cận, nghiên cứu so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau
nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt, giải thích nguồn gốc, đánh giá cách giải quyết
trong các hệ thống pháp luật.
c. Phương pháp so sánh thống kê
Phương pháp so sánh thống kê được sử dụng để cung cấp các số liệu cần thiết,
đối chiếu, so sánh, làm rõ các nội dung liên quan, đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật
về bảo vệ môi trường nước Lưu vực sông.
d. Phương pháp phân tích đánh giá thể chế và chính sách (IPA)
Phương pháp IPA (Institution and policy Analysis- IPA) là phương pháp phân
6
tích đánh giá thể chế và chính sách (Hình ). IPA là một công cụ kỹ thuật, trung lập,
nhằm làm rõ hiệu quả của một chính sách đang có hiệu lực, giải thích rõ các bên liên
quan đã thích ứng như thế nào dưới tác động của chính sách, tìm kiếm chiến lược hoặc
giải pháp để cải thiện và tăng cường hiệu quả của chính sách. IPA là trung lập vì nó
không nhằm việc hoạch định, xác định mục tiêu, tầm ảnh hưởng, đạo đức, … của một
chính sách sẽ được ban hành, mà chỉ là công cụ phân tích một chính sách đã và đang
có hiệu lực nhằm tìm kiếm các phương cách gia tăng hiệu quả thực hiện của chính
sách đó.
Hình 1: Đánh giá thể chế, chính sách và pháp luật theo IPA
IPA được đánh giá trên 6 vấn đề chính (hay 6 bước tại Hình ) được sắp xếp theo
trình tự logic nhằm thể hiện các quá trình ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách,
pháp luật. Tuy nhiên, luận án sẽ lồng ghép các nội dung chính của IPA nhưng không
theo trình tự các bước ở Hình .
5. Những đóng góp mới của luận án
- Luận án nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi
trường nước lưu vực sông, chỉ ra những yếu tố chi phối pháp luật về bảo vệ môi
trường nước lưu vực sông
- Luận án nghiên cứu làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật
bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam
- Luận án đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực
hiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam.
7
- Luận án đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường nước Lưu vực sông.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận cũng như nguyên tắc pháp lý về bảo vệ
môi trường theo lưu vực sông. Dựa trên những phân tích đánh giá các số liệu thống kê
tình hình hiện trạng môi trường cũng như việc nhận định các hạn chế bất cập hiện nay
của các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, luận án đưa ra
các kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật thực định.
7. Kết cấu của luận án
Ngoài Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận án gồm có 4
chương như sau:
- Chương 1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài;
- Chương 2. Những vấn đề lý luận về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông;
- Chương 3. Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt
Nam và thực tiễn thực hiện;
- Chương 4. Những yêu cầu, giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu lực thi hành
pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông.
8
Chương 1
TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Các công trình nghiên cứu nguồn nước lưu vực sông với tư cách là đối tượng
đặc thù của bảo vệ môi trường.
a. Tình hình nghiên cứu trong nước
Nguồn nước lưu vực sông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và
đời sống của các quốc gia, các cộng đồng lưu vực sông. Bên cạnh những giá trị to lớn
đối với các quốc gia, các cộng đồng sống ở lưu vực sông, nguồn nước lưu vực sông
với khả năng lan tỏa nhanh luôn chứa đựng những nguy cơ lớn như ngập lụt, ô nhiễm
toàn vùng khi có những sự cố thiên tai hay hành động bất cẩn của con người. Chính vì
vậy, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông luôn là một trong những nội dung đặc biệt quan
trọng của bảo vệ môi trường ở các quốc gia có LVS. Bảo vệ môi trường nước lưu vực
sông đòi hỏi những phương thức đặc thù, những thiết chế đặc thù. Trong đó, có quản
lý tổng hợp LVS. Những phương thức, và thiết chế này luôn là đối tượng nghiên cứu
của khoa học môi trường, khoa học quản lý và khoa học pháp lý. LVS được coi là một
thể thống nhất, có những tác động qua lại giữa các nguồn tài tài nguyên khác nhau như
nước, đất, rừng, các HST. Trong đó, nước là yếu tố quan trọng nhất cần được chú
trọng bảo vệ. Việc khai thác và sử dụng lưu vực sông, đặc biệt là nguồn nước luôn làm
phát sinh các quan hệ xã hội và phần lớn được điều chỉnh bằng pháp luật. BVMT nước
LVS như việc bảo vệ một thực thể nhằm đáp ứng được yêu cầu PTBV trên LVS. Như
vậy, BVMT nước LVS là hoạt động gắn với các quy hoạch, kế hoạch, chính sách,
pháp luật và các hoạt động nhằm kiểm soát ô nhiễm nguồn nước nhằm bảo đảm CLN
trên LVS cũng như các quá trình liên quan trong một LVS.
Bốn trụ cột cần phải tạo dựng trong BVMT nước LVS đó là:
- Tạo dựng một môi trường chính sách phù hợp và thuận lợi.
- Xây dựng pháp luật phù hợp và đủ mạnh để thực thi nhiệm vụ quản lý.
- Xây dựng và sử dụng các công cụ hỗ trợ hiệu quả, các chế tài đủ sức răn đe để
BVMT nước LVS.
- Thiết lập mô hình Ủy ban LVS với cơ cấu, chức năng nhiệm vụ đủ mạnh để
hoạt động hiệu quả.
Hiện nay, ở Việt Nam đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ
(NC&KH) cấp Nhà nước, cấp bộ về khai thác sử dụng, quản lý và bảo vệ TNN,
9
BVMT nước các LVS. Chương trình KC.12 về cân bằng nước trên toàn bộ lãnh thổ
Việt Nam. Kết quả của chương trình đã góp phần phát triển các phương pháp tính
toán, tổng hợp được nhiều quy luật cân bằng nước phục vụ cho phát triển kinh tế của
từng tỉnh, từng LVS trên tất cả các vùng của đất nước. Nhiều đề tài cấp Nhà Nước và
cấp Bộ về nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học cho QLTHTNN, khả năng chịu tải và
tự làm sạch của LVS; quản lý bảo vệ tài nguyên, môi trường các LVS lớn ở nước ta
thực hiện.
(i) Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác khoa học với Cơ quan nghiên
cứu khoa học Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam (2005): Nghiên cứu và triển
khai dự án quan trắc và khảo sát môi trường nước LVS Đáy. Dự án có được cơ sở dữ
liệu, thực hiện mô hình hoá chuyển tải các chất dinh dưỡng trong môi trường nước
sông Đáy thông qua việc nghiên cứu chất lượng nước hệ thống sông Đáy, lấy trọng
điểm là nghiên cứu mức độ ô nhiễm dinh dưỡng. Ứng dụng mô hình toán học mô
phỏng chất lượng nước sông Đáy. Các kết quả thu được sẽ góp phần vào việc đánh giá
chất lượng môi trường nước hệ thống sông Đáy - Nhuệ và làm cơ sở dữ liệu cho việc
xử lý nguồn ô nhiễm, bảo vệ và quản lý nguồn nước có hiệu quả ở Việt Nam [28].
(ii) Nguyễn Thị Việt Nga trong Luận văn thạc sĩ (2012): Nghiên cứu về tính đa
dạng thực vật đất ngập nước của sông Nhuệ - Đáy (phần chảy qua tỉnh Hà Nam) và
khả năng sử dụng chúng để xử lý ô nhiễm môi trường. Luận văn đã đánh giá hiện
trạng ĐDSH của thực vật đất ngập nước LVS Nhuệ, sông Đáy (phần chảy qua tỉnh Hà
Nam) và giá trị sử dụng của chúng. Tìm hiểu khả năng sử dụng một số loài thực vật
đất ngập nước trong việc xử lý ô nhiễm môi trường nước. Định hướng một số mô hình
cho việc xử lý ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ, sông Đáy [17].
(iii) Lê Huy Bá (2013), sách chuyên khảo về khả năng chịu tải HST môi trường
LVS Vàm Cỏ được trích dẫn từ đề tài cấp nhà nước KC.08.28 năm 2010 do Lê Huy
Bá làm chủ nhiệm đã nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm, đánh giá khả năng chịu
tải của hệ sinh thải LVS Vàm Cỏ phục vụ cho quy hoạch các cụm công nghiệp (CCN),
rửa phèn, ngăn mặn, phục vụ quy hoạch nông lâm thủy sản và phát triển khu dân cư
đến năm 2025. Trên cơ sở đó đã đề xuất các giải pháp khả thi nhằm bảo vệ HST môi
trường LVS Vàm Cỏ [13].
(iv) Nguyễn Minh Lâm (2013) trong Luận án tiến sĩ của mình đã tiến hành
nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước
sông Vàm Cỏ Đông, tỉnh Long An. Luận án đã đánh giá được tải lượng ô nhiễm với
10
các kịch bản khác nhau do nước thải từ các nguồn ô nhiễm phân tán đến năm 2015 và
năm 2020 dựa trên phương pháp mô hình hóa bằng phần mềm MIKE11, từ đó đánh
giá được khả năng chịu tải của sông Vàm Cỏ Đông - đoạn chảy qua huyện Bến Lức,
tỉnh Long An theo các kịch bản (hiện trạng, đến năm 2015, 2020). Luận án cũng đã đề
xuất được các biện pháp quản lý tổng hợp và đồng bộ chất lượng nước sông Vàm Cỏ
Đông - đoạn chảy qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An bao gồm các giải pháp công nghệ và
phi công trình, cơ chế quản lý sông Vàm Cỏ Đông với công việc và quyền hạn để thực
hiện các chương trình và dự án nhằm bảo vệ chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông [18].
(v) Đề tài chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước về nghiên cứu dự báo
hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xây dựng giải pháp phòng chống “Đề
tài nhánh số 2 Điều tra hiện trạng hệ thống nguồn nước, nhu cầu dùng nước và các giải
pháp phòng chống hạn đã áp dụng ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên” [1];
(vi) Đề tài của Nguyễn Văn Hạnh (2010): Nghiên cứu xác định dòng chảy môi
trường của hệ sông Hồng - sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy
môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững TNN - Xác định dòng chảy
môi trường đến giai đoạn 2020 cho hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình. Đề tài đã
xác định dòng chảy môi trường cho hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình. Trình bày
kết quả tính toán mô phỏng chất lượng nước và xâm nhập mặn. Đề xuất dòng chảy
môi trường cho hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình [15].
(vii) Nguyễn Hữu Huế, Khoa Công trình – Trường Đại học Thủy lợi. Trong
tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên (2013) đã công bố đề tài nghiên cứu giải
pháp công trình lấy nước tự chảy cho sông Đáy, sông Nhuệ và sông Tô Lịch. Do tình
trạng khan hiếm nước vào mùa khô diễn ra ở tất cả các hệ thống sông trên địa bàn Tp. Hà
Nội, nhất là LVS Đáy và sông Nhuệ. Nên đề tài đã đưa ra cơ sở, luận chứng về đề xuất và
lựa chọn phương án tuyến công trình dẫn nước tự chảy theo 2 phương án: Phương án 1 là
tuyến công trình dựa trên nền tảng kế thừa, sử dụng phát huy các tuyến công trình thủy
lợi, hệ thống thủy nông đã có sẵn nhằm giảm được chi phí đầu tư, công tác quản lý vận
hành, giúp tiết kiệm tối đa nhân vật lực, tiền của và đặc biệt thuận lợi trong công tác giải
phóng mặt bằng. Phương án 2 là Trục phát triển kinh tế Tây Thăng Long – Hà Nội [92].
(viii) Đặc biệt là chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm cấp nhà nước
KC.08/06-10 thực hiện đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khơi thông dòng chảy,
tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch các sông để BVMT sông Nhuệ, sông Đáy do
Trần Đình Hợi (năm 2010, mã số đề tài KC.08.12/06-10). Đề tài đã đánh giá về nguồn
11
nước, hiện trạng, diễn biến, tác động của môi trường nước, các công trình tiêu thoát
nước, lòng dẫn trên LVS; tính toán, xác định các nguồn gây ô nhiễm trên toàn lưu vực;
khả năng làm sạch và ngưỡng chịu tải; thiết lập, tính toán mô hình thủy lực, chất lượng
nước và truyền chất; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường nước LVS Nhuệ
- sông Đáy, kịch bản phát triển chiến lược của vùng. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ
liệu phục vụ công tác quản lý quy hoạch môi trường kết nối hệ thống thông tin GIS
cho hệ thống sông Nhuệ và sông Đáy [16].
(ix) Đề tài cấp nhà nước KC.08.25 của Nguyễn Văn Cư (2001-2005): Nghiên
cứu giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý tài nguyên và BVMT LVS Ba và sông Côn. Đề
tài đã đánh giá hiện trạng, đưa ra các nguyên nhân, dự báo suy thoái các nguồn nước
tài nguyên thiên nhiên và môi trường LVS Ba và sông Côn. Trên cơ sở đó đã đề xuất các
giải pháp tổng thể, sử dụng công nghệ viễn thám, công nghệ GIS để quản lý, sử dụng cơ
sở dữ liệu phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT LVS Ba và sông Côn [9];
(x) Đề tài KC.08.04 (2001-2005): Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tổng
hợp TN&MT LVS Đà do Nguyễn Thanh Trung làm chủ nhiệm đã tiến hành các
nghiên cứu cơ bản về các nguồn TN&MT trên LVS Đà, phân tích đánh giá hiện trạng
và dự báo diễn biến các thành phần TN&MT dưới tác động của các phương án phát
triển KT-XH. Tổng hợp giữa lý luận và thực tiễn để xây dựng phương pháp luận về
quản lý tổng hợp LVS, phân tích đánh giá các mô hình hiện đang được áp dụng trong
nước và một số mô hình của nước ngoài để đề xuất mô hình quản lý thích hợp đối với
các tiểu lưu vực và LVS Đà [30]. Mô hình tổ chức lưu vực sông Đà, được coi là giải
pháp "...bảo đảm quản lý thống nhất quy hoạch lưu vực với địa bàn hành chính" và
"...bảo đảm tính hệ thống của lưu vực sông, không chia cắt theo địa giới hành chính",
mục tiêu quan trọng mà Luật Tài nguyên nước[35] đề ra. Hoạt động của mô hình này
tạo điều kiện để lồng ghép các mối quan tâm về tài nguyên và môi trường vào các quy
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, của từng ngành ở cấp
lưu vực sông. Các dự án phát triển khác cũng được kiểm soát tốt hơn, hướng vào việc
góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trên lưu vực và hạn chế những tác
động bất lợi đến tài nguyên, môi trường của lưu vực. Mô hình này có thẩm quyền quản
lý nhà nước trên lưu vực đủ mạnh để thực thi các quyết định (đồng thuận) của Hội
đồng phối hợp thành mệnh lệnh hành chính xuyên suốt các tỉnh trong lưu vực sông Đà.
(xi) Đề tài KC.08.27 (2001-2006) do Lã Thanh Hà chủ nhiệm: Nghiên cứu giải
pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT và phòng tránh thiên tai LVS Lô –
12
sông Chảy đã đề xuất mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên–môi trường LVS Lô -sông
Chảy như một cơ quan độc lập, không trực thuộc bộ hay tỉnh nào, nhưng chịu sự
hướng dẫn chuyên ngành của các bộ liên quan và các quyết sách tư vấn về mặt TNN
cho Hội đồng TNN quốc gia. Chủ tịch Ban quản lý LVS Lô-sông Chảy là luân phiên
Chủ tịch UBND 8 tỉnh do Hội đồng bầu [14].
(xii) Đề tài NCKH cấp Bộ của Tô Trung Nghĩa, Viện Quy hoạch Thủy lợi
(2008): Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để PTBV LVS Hồng đã
nghiên cứu, điều tra hiện trạng tài nguyên, môi trường LVS Hồng, áp dụng các mô
hình TANK, mô hình NAM, mô hình MITSIM, mô hình MIKE BASIN để tính toán
cấn bằng nước, tính toán khả năng chịu tải, tự làm sạch của LVS Hồng đồng thời thiết
lập, mô phỏng, phân tích đánh giá các kịch bản và các phương án công trình cho việc
tối ưu hiệu quả kinh tế trên LVS Hồng [29].
(xiii) Đề tài của Nguyễn Quang Trung (2008-2010): Nghiên cứu đánh giá tác
động của các công trình trên dòng chính và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả TNN
mặt LVS Hương. Đề tài đã đánh giá được tác động các công trình đến môi trường vật
lý như xói lở, bồi lắng trên dòng chính sông Hương, đề xuất được các giải pháp công
trình và phi công trình để khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn TNN mặt cho các
ngành kinh tế và phòng tránh suy thoái nguồn nước và các HST then chốt trên LVS
Hương. Đặc biệt, đề tài đã thiết lập được cơ sở khoa học để xây dựng quy trình điều
tiết liên hồ chứa về mùa kiệt những năm hạn hán bảo đảm sự hợp lý, hạn chế rủi ro và
hài hoà lợi ích cho người dân [15].
(xiv) Đề tài của Tô Trung Nghĩa (2002-2004): Nghiên cứu xây dựng chiến lược
phát triển bền vững LVS Vu Gia - Thu Bồn. Đề tài đã phân tích thực trạng quản lý,
bảo vệ và PTBV tài nguyên và môi trường LVS Vu Gia-Thu Bồn. Giới thiệu nội dung
chính của chiến lược quản lý bền vững TN&MT LVS Vu Gia-Thu Bồn: nghiên cứu,
phát triển tài nguyên môi trường đất, nước, rừng; nghiên cứu, đánh giá các vấn đề KT-
XH, môi trường sinh thái, cơ chế chính sách quản lý và đề xuất các biện pháp bảo vệ
tài nguyên môi trường trong lưu vực [25]. Để đảm bảo phát triển bền vững, hài hòa
giữa kinh tế, xã hội và môi trường, TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã ký kết thỏa
thuận phối hợp quản lý LVS Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.
Mục đích của việc ký kết thỏa thuận phối hợp này nhằm tăng cường phối hợp giữa hai
địa phương, giữa các ban, ngành và các bên liên quan để quản lý tổng hợp lưu vực
sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng, tiến tới hài hòa giữa phát
13
triển kinh tế, an sinh xã hội và an toàn sinh thái, môi trường; chia sẻ thông tin, khuyến
khích hợp tác giữa các bên liên quan; thiết lập thử nghiệm một thể chế liên tỉnh - thành
phố để quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà
Nẵng. Theo đó, hai địa phương sẽ cùng xây dựng một kế hoạch, quy hoạch quản lý,
bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước LVS Vu Gia - Thu Bồn và vùng
bờ biển, trong đó, vấn đề tài nguyên nước phải được đặt trong mối quan hệ với các
hoạt động phát triển khác trong cùng lưu vực và vùng bờ, trong mối liên kết giữa LVS
từ thượng lưu đến hạ lưu và vùng ven biển của hai địa phương [48].
Với việc ký thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập Ban Điều phối chung, gồm lãnh
đạo UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan chủ chốt có liên
quan đến quản lý LVS Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ để giải quyết các vấn đề liên
tỉnh, liên vùng. Cơ quan đầu mối của Ban Điều phối là Sở TN&MT của hai địa
phương. Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, đề xuất cụ thể về kế hoạch, quy chế làm việc
của Ban Điều phối, lập Tổ Tư vấn và tổ chức tham vấn với các bên liên quan [25].
Tóm lại, nghiên cứu BVMT nước LVS tại Việt Nam trong những năm qua đã
được chú trọng và đẩy mạnh. Cách tiếp cận nghiên cứu và nội dung nghiên cứu về
LVS ở Việt Nam có thể nói là tương đối giống nhau. Nghiên cứu, quản lý môi trường
nước LVS cho đến nay thường chỉ chú trọng đến nghiên cứu cách thức BVMT nước
bằng việc bảo vệ số lượng nước trên LVS như: đánh giá khả năng chịu tải, khả năng tự
làm sạch và đề xuất một số công trình, dự án để pha loãng, tăng lưu lượng dòng chảy,
tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch của hệ thống sông. Các nghiên cứu về pháp luật
cho BVMT nước LVS còn ít, và chỉ nghiên cứu cụ thể cho một LVS chứ chưa mang
tính tổng thể.
Đề tài của Đại học Thủy Lợi (2004): Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm
thực tiễn QLTHTNN LVS Ba”. Đề tài nghiên cứu và đưa ra các kết quả phân tích,
đánh giá việc khai thác sử dụng, cũng như công tác quản lý và quy hoạch TNN trên
LVS Ba. Là cơ sở để thực hiện việc chuyển đổi hình thức quản lý TNN từ truyền
thống sang quản lý tổng hợp, là nguồn tư liệu giúp cho việc đề ra chiến lược quản lý
bền vững TNN LVS Ba 0.
Tình trạng ô nhiễm môi trường trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai chỉ có thể
được giải quyết khi từng tỉnh, thành phố làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đẩy
nhanh tiến độ xây dựng các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu đô thị,
khu công nghiệp và cụm công nghiệp. PGS, TS Phùng Chí Sỹ đề xuất: “Giải pháp cần
14
kíp và phải thực hiện ngay là kiểm soát các nguồn xả thải, phát hiện và ngăn chặn những
cơ sở sản xuất-dịch vụ… xả thải lén ra môi trường theo đúng quy định của pháp luật”.
b. Các công trình nghiên cứu ngoài nước
Quản lý TNN và BVMT nước theo LVS được thực hiện ở nhiều nước trên thế
giới và gắn liền với nhiều công trình nghiên cứu về phương thức quản lý bảo vệ. Các
công trình nghiên cứu về quản lý TNN và BVMT nước theo lưu vực sông ở nước
ngoài được thực hiện tương đối nhiều và thường gắn với việc nghiên cứu áp dụng các
chiến lược, các nguyên tắc của khai thác, sử dụng, quản lý hiệu quả TNN trên LVS đã
được tuyên bố và nêu ra tại các hội nghị quốc tế về BVMT và PTBV, như Kế hoạch
hành động Mar del Plata (1977), Tuyên bố New Delhi (1990) và được củng cố trong
chương 18 của lịch trình thế kỷ 21. Nhiều Hội nghị quốc tế đã được tổ chức nhằm xác
định chính sách, những giải pháp làm cơ sở cho bảo vệ LVS ở các quốc gia, đáp ứng
mục tiêu cung cấp nước an toàn trong thế kỷ 21. Nhiều nguyên tắc cơ bản về bảo vệ
môi trường nước được nêu trong Hội nghị thượng định về nước năm 1992 tại Rio [79]
với chủ đề “Nước và môi trường”. Tiếp đó Diễn đàn nước thế giới lần thứ nhất tại
Marrakech (Marocco) năm 1997 với chủ đề “Tầm nhìn dài hạn về nước, cuộc sống và
môi trường cho thế kỷ 21”. Để đảm bảo hiệu áp dụng các nguyên tắc và giải pháp cơ
bản cho việc bảo vệ môi trường nước, Công ước 1997 của Liên hợp quốc về sử dụng
nguồn nước quốc tế vào các mục đích phi giao thông đã được ký kết. Công ước là dấu
mốc quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện chính sách và pháp luật quốc tế liên
quan đến LVS. Diễn đàn nước thế giới lần thứ hai tại Hague (Hà Lan) năm 2000 với
chủ đề “Nước là công việc của tất cả mọi người”. Tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về
PTBV tại Johannesburg năm 2002, nước được xác định là một trong năm vấn đề quan
trọng nhất của thế giới. Những nguyên tắc, những giải pháp nêu trong Diễn đàn nước
thế giới lần thứ ba tại Kyoto (Nhật Bản) đặc biệt có ý nghĩa với Đề tài bởi trong diễn
đàn này, vấn đề quản lý tổng hợp nguồn nước và quản lý LVS được thảo luận.
Trong số các công trình nghiên cứu liên quan đến những vấn đề về quản lý TNN
lưu vực sông có thể liệt kê những công trình đáng chú ý sau.
(i) Chương trình môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) thực hiện một báo cáo toàn
diện về phát triển nước bền vững và vấn đề quản lý [82]. Trong đó, các chuyên gia của
tổ chức này đã phân tích toàn diện vai trò và thách thức đối với quản lý kết hợp tài
nguyên nước. Báo cáo cho rẳng không thể có cách tiếp cận tốt nhất và duy nhất cho
quản lý bền vững tài nguyên nước. Điều này có nghĩa mỗi quốc gia cần lựa chọn cho
15
mình một phương thức quản lý và bảo vệ tài nguyên nước phù hợp với điều kiện cụ
thể. Tuy nhiên, những nguyên lý chung về bảo vệ tài nguyên nước cần được áp dụng
ở những mức độ tối đa có thể.
(ii) Một trong những vấn đề được nghiên cứu nhiều nhất trong lĩnh vực bảo vệ
tài nguyên nước quản lý kết hợp lưu vực sông IRBM. Mô hình quản lý kết hợp lưu vực
sông hiện đang là xu thế phổ biến ở nhiều quốc gia trong lĩnh vực quản lý tài nguyên
nước. Có khá nhiều định nghĩa về IRBM song tất cả các định nghĩa đều thống nhất
rằng các lưu vực sông tạo ra bối cảnh rất rộng cho việc qui hoạch và quản lý nguồn
nước, hệ sinh thái nước gắn với sông, suối và đất ngập nước. Quỹ động vật hoang dã
(WWF) định nghĩa IRBM là quá trình phối hợp việc bảo tồn, quản lý và phát triển tài
nguyên nước, đất và các tài nguyên khác bởi các ngành khác nhau trong phạm vi một
lưu vực sông cụ thể để tối đa hóa các giả trị kinh tế, xã hôi có được từ tài nguyên nước
theo phương thực công bằng nhưng vẫn bảo tồn được và khi cần thiết vẫn phục hồi
được hệ sinh thái nước [88]. Ngân hàng Thế giới định nghĩa IRBM là giải pháp kết
hợp các nguồn tài nguyên nước để đảm bảo rằng các khía cạnh xã hội, môi trường,
kinh tế, kỹ thuật phải được cân nhắc trong quá trình quản lý và phát triển tài nguyên
nước [89]. Chương trình Liên hợp quốc về xây dựng năng lực cho quản lý kết hợp lưu
vực sông định nghĩa IRBM là quá trình phát triển bền vững, phân phối và giám sát
việc sử dụng tài nguyên nước dựa và các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường [93].
Đối tác nước toàn cầu (Global Water Partnership - GWP) định nghĩa IRBM là
quá trình thúc đẩy sự phát triển và quản lý phối hợp đối với nước, đất và các nguồn tài
nguyên liên quan nhằm tối đa hóa phúc lợi xã hội theo cách công bằng mà không có
nhân nhượng liên quan đến tính bền vững của các hệ sinh thái [94].
Như vậy, cần phải khẳng định rằng IRBM là phương thức cần được áp dụng để
bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước lưu vực sông.
(iii) Trong nghiên cứu của mình về quan điểm IRBM, Lilia Lungwa đã nêu
quan điểm của mình về quản lý lưu vực sông. Quan điểm của Lilia Lungwa về cơ bản
cũng tương tự các định nghĩa được viện dẫn ở trên [95]. Điểm đáng lưu ý trong thuyết
trình này chính là thể chế quản lý lưu vực sông ở Tanazia, một quốc gia có rất nhiều
lưu vực sông. Theo Lilia Lungwa , bảo vệ môi trường nước ở Tanazia được thực hiện
ở 5 cấp độ gồm: cấp độ quốc gia; cấp độ lưu vực, cấp độ vùng thượng lưu; cấp độ
quận và cấp độ cộng đồng.
Ở Tanazia, quản lý tài nguyên nước cấp độ quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ
được giao vấn đề bảo vệ và khai thác tài nguyên nước quốc gia. Bộ được giao thẩm
16
quyền này soạn thảo hoặc xem xét pháp luật và chính sách về tài nguyên nước. Đặc
biệt, Bộ được giao thẩm quyền này phải phối hợp với cấc bộ để xây dựng qui hoạch,
kế hoạch sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông. Bộ có thẩm quyền giải quyềt các
xung đột ở tầm quốc gia giữa các ngành khác nhau liên quan đến tài nguyên nước.
Cấp độ quản lý lưu vực rất quan trọng. Ở cấp độ lưu vực, hoạt động quản lý bao
gồm việc thu thập, xử lý và phân tích số liệu, phân bố nước, kiểm soát ô nhiễm, chuẩn
bị các kế hoạch sử dụng nước, thu phí. Cơ quan quản lý cấp độ lưu vực được giao
thẩm quyền giải quyết tranh chấp nước. Quản lý tài nguyên nước cấp độ khu vực
thượng lưu hay tiểu khu vực thượng lưu được thực hiện qua các ủy ban hay tiểu ban.
Các ban và tiểu ban này có các thành viên đại diện cho các thành phần kinh tế, hiệp
hội người sử dụng nước.
Những phân tích của Lilia Lungwa cho thấy ở Tanazia, quản lý lưu vực sông,
quản lý thượng lưu vực và tiểu thượng lưu vực rất được chú trọng. Các ủy ban, tiểu
ban quản lý lưu vực, thượng lưu vực đều được giao các nhiệm vụ phù hợp với hoạt
động quản lý lưu vực sông vượt ngoài khuôn khổ quản lý theo địa giới hành chính.
(iv) N. Wengert [78] trong cuốn “Quan điểm về lưu vực sông nhìn từ khía cạnh
quản lý ở USA” [The River Basin Concept as seen from a Management Perspective in
USA] đã phân tích các khía cạnh lý luận của lưu vực sông từ khía cạnh quản lý. Ông
cho rằng, quản lý lưu vực sông được hình thành ở Mỹ từ cuối thế kỷ thứ 19. Các lưu
vực sông được coi là các đối tượng của qui hoạch sử dụng tài nguyên nước. Quan
điểm về quản lý lưu vực sông đạt đỉnh cao trong những năm 30 và 40 và 50 của thế kỷ
thứ 20 thì các cố gắng cài quan điểm về phát triển tài nguyên nước theo lưu vực sông
vào các qui hoạch phát triển kinh tế xã hội được ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, kể từ
những năm 60 của thế kỷ 20 cho đến nay thì phát triển lưu vực sông chỉ được áp dụng
hạn chế và chỉ trong phạm vi của các công trình thủy văn. Qui hoạch phát triển khu
vực chấm dứt sự chú ý đối với quản lý lưu vực sông và ngày càng được sử dụng trong
các chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Phân tích các yếu tố trong kỹ thuật, thủy lợi,
thủy văn, công nghệ, kinh tế, xã hội, Còn quản lý lưu vực sông chỉ còn gắn với các qui
hoạch phát triển thủy lợi N. Wengert khẳng định sự cần thiết phải thúc đẩy quan điểm
quản lý lưu vực sông. Ông cho rằng ngày từ trước đây, nhận thức về các dòng sông với
tư cách là hệ thống thì sự chú ý cũng đã tập trung vào mối tương tác nhân quả giữa các
con sông với yếu tố sinh thái, xã hội và sự lựa chọn chính trị. Quản lý lưu vực sông đòi
17
hỏi những số liệu tin cậy để làm nền tảng cho việc tạo dòng chảy chính
(mainstreaming) và xây dựng mô hình hệ thống sinh thái.
(v) Một công trình đáng chú ý về tiếp cận kết hợp trong quản lý nước theo mô
hình Liên minh Châu Âu (EU) là bài viết của TS Julia Adshead [77] “Tiếp cận kết hợp
đối với bảo vệ và quản lý nước – Mô hình EU” [An integrated approach to water
protection and management: the European Union model] công bố năm 2009. Tác giả
nghiên cứu nội dung của Chỉ thị EU về Khung tài nguyên nước (European Union
Water Framework Directive). Mục tiêu của bài viết là xác định xem các qui định của
Chỉ thị có phù hợp với tư duy hiện đại về quản lý kết hợp lưu vực sông và tiềm năng
của nó trong việc tạo ra được sự hài hòa lập pháp và thiết chế trên toàn bộ các thành
viên của Liên minh. Tác giả đã đưa ra phát hiện là Chỉ thị chưa phù hợp với tư duy
hiện đại về quản lý kết hợp lưu vực sông. Sự chú trọng của Chỉ thị mới giới hạn ở
những vùng nước đơn nhất, có diện tích trung bình, chưa xử lý được các vấn đề rộng
hơn về sử dụng đất gắn với nguồn nước. Chỉ thị cũng ít có tiềm năng thúc đẩy sự hài
hóa lập pháp giữa các công cụ pháp lý. Một trong những lý do của tình trạng đó là việc
các quốc gia thành viên vẫn còn quyền tự quyết định nhiều vấn đề về bảo vệ lưu vực
sông. Theo TS Adshead quản lý lưu vực trong trong Chỉ thị chưa bao hàm rõ ràng
cách tiếp cận liên kết mặc dù sự cần thiết của cách tiếp cận này được đề cập trong Lời
nói đầu. Dựa trên các kết quả nghiên cứu Chỉ thị, TS Adshead chỉ ra rằng mô hình
quản lý kết hợp trong bảo vệ và quản lý nước theo mô hình EU bao gồm các thành tố
sau: (1) Quản lý kết hợp lưu vực sông hướng tới việc phối hợp và hài hóa hóa các
nguyên tắc và các cấu trúc bảo vệ và sử dụng nước mặt và nước ngầm; (2) Hài hóa hóa
nội khối (internal integration) nhằm tạo ra sự hài hóa hóa thông tin chéo trong việc ra
quyết định như là một công cụ hiệu lực cho việc bảo vệ môi trường; (3) Hài hóa hóa
công cụ liên kết (inter-instrumental integration) việc tạo ra sự liên kết các công cụ bảo
vệ môi trường để đảm bảo tính đồng bộ, không bị hạn chế bởi công cụ thuộc thẩm
quyền của một hoặc vài ngành; (4) Hài hóa các thiết chế (inter-agency integration )
hướng tới sự tham gia của nhiều cơ quan có lợi ích liên quan.
1.1.2. Các công trình nghiên cứu về pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông
a. Các công trình nghiên cứu trong nước
(i) Nguyễn Hải Hà An (2010) đã nghiên cứu đề tài Quy chế pháp lý về Ủy ban
BVMT nước theo các LVS. Đề tài nghiên cứu các vấn đề pháp lý và cơ sở lý luận của
việc quản lý TNN theo LVS dựa trên cơ sở so sánh, đánh giá giữa các mô hình quản lý
18
theo LVS trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp, đưa ra
những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật trong việc xây dựng quy
chế pháp lý về tổ chức và hoạt động của các Ủy ban LVS [2].
(ii) Tiêu Thị Hà (2010) Luận văn thạc sĩ “Pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu
vực sông ở Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu góp phần làm rõ cơ sở lý luận cũng như
nguyên tắc pháp lý về bảo vệ môi trường theo lưu vực sông. Dựa trên những phân tích
đánh giá các số liệu thống kê tình hình hiện trạng môi trường cũng như việc nhận định
các hạn chế bất cập hiện nay của các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nước
lưu vực sông, luận văn đưa ra các kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp
luật thực định cũng như thúc đẩy thực thi những quy định này trong hoạt động bảo vệ
môi trường nước như: (i) Hoàn thiện thể chế, tăng cường tổ chức thực hiện pháp luật
về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông; (ii) Nhà nước nên có cơ chế, chính sách để
người dân, các tổ chức cộng đồng tham gia thực sự bảo vệ Tài nguyên nước, bảo vệ
môi trường nước, tạo điều kiện cho người dân tham gia ngay từ khi lập quy hoạch xây
dựng đến khai thác sử dụng và bảo vệ; (iii) Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của các Ủy
ban lưu vực sông; (iv) Tăng cường hoạt động giám sát môi trường tại các điểm nóng
gây ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực sông: khu đô thị, khu công nghiệp và các làng
nghề; (v) Khuyến khích việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường nước lưu vực
sông; (vi) Ngân sách nhà nước dành cho bảo vệ môi trường (1% tổng chi ngân sách).
Xây dựng cơ chế cho phép dùng vốn sự nghiệp môi trường để hỗ trợ xử lý môi trường
theo tỷ lệ phù hợp [45].
(iii) Nguyễn Quang Hùng (2015) Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu hoàn thiện pháp
luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy”. Đối tượng nghiên cứu
của đề tài là chất lượng nước mặt LVS Nhuệ - sông Đáy và Pháp luật BVMT nước
LVS, các pháp luật khác có liên quan đến LVS. Nội dung nghiên cứu của luận án gồm:
đánh giá áp lực, chất lượng nước mặt LVS Nhuệ - sông Đáy; đánh giá thực trạng pháp
luật, những bất cập, khoảng trống và hạn chế của các chế tài xử lý vi phạm, hiệu quả
can thiệp pháp luật và hoạt động của Ủy ban LVS Nhuệ - sông Đáy. Tuy đã đạt được
những kết quả nhất định, nhưng hệ thống pháp luật về BVMT nước LVS còn bộc lộ
nhiều hạn chế, yếu kém. Chính những hạn chế và yếu kém này cũng là nguyên nhân
chủ yếu dẫn đến những nhược điểm, hạn chế của pháp luật BVMT nước LVS như:
Hiệu quả can thiệp của pháp luật BVMT nước LVS vào LVS Nhuệ - sông Đáy không
có hiệu quả (Hiệu quả Ysông Nhuệ là - 14,0 và hiệu quả Ysông Đáy là - 9,8). Pháp luật vẫn
19
chưa đồng bộ, phù hợp; các quy định còn mang tính chung chung, khó tiếp cận, khó
tra cứu, khó áp dụng, xuất hiện nhiều khoảng trống; chế tài chưa đủ sức răn đe và hoạt
động của Ủy ban LVS Nhuệ - sông Đáy không hiệu quả. Ngoài ra, tác giả đã có một số
kiến nghị về giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về BVMT nước LVS nói chung
và LVS Nhuệ - sông Đáy nói riêng [19].
Nghiên cứu BVMT nước LVS tại Việt Nam trong những năm qua đã được chú
trọng và đẩy mạnh. Cách tiếp cận nghiên cứu và nội dung nghiên cứu về LVS ở Việt
Nam có thể nói là tương đối giống nhau. Nghiên cứu, quản lý môi trường nước LVS
cho đến nay thường chỉ chú trọng đến nghiên cứu cách thức BVMT nước bằng việc
bảo vệ số lượng nước trên LVS như: đánh giá khả năng chịu tải, khả năng tự làm sạch
và đề xuất một số công trình, dự án để pha loãng, tăng lưu lượng dòng chảy, tăng khả
năng chịu tải và tự làm sạch của hệ thống sông. Các nghiên cứu về pháp luật cho BVMT
nước LVS còn ít, và chỉ nghiên cứu cụ thể cho một LVS chứ chưa mang tính tổng thể.
b. Các công trình nghiên cứu ngoài nước
Mặc dù quản lý kết hợp lưu vực sông nhằm bảo vệ tài nguyên nước được đặt ra
từ thế kỷ thứ 19 song vấn đề này lại ít được nghiên cứu trong khoa học pháp lý của các
nước, ngay cả ở nơi sản sinh quan niệm này. Trong thực tiễn của các nước có không ít
các luật, qui chế về quản lý kết hợp nước lưu vực sông. Chắc chắn có những công trình
nghiên cứu đánh giá các quan hệ xã hội phát sinh từ việc sử dụng nước lưu vực sông
nhằm phục vụ việc ban hành các luật và qui chế này. Tuy nhiên, các công trình nghiên
cứu hàn lâm về pháp luật bảo vệ nước lưu vực sông không có nhiều như các công trình
nghiên cứu pháp luật về bảo vệ môi trường nước. Có thể giả định rằng do bảo vệ nước lưu
vực sông là một nội dung cốt lõi của bảo vệ môi trường nước nên các nghiên cứu đối với
pháp luật về thành tố này được tích hợp vào trong đó. Các công trình hàn lâm về pháp luật
bảo vệ nước lưu vực sông không nhiều và phần lớn gắn với từng lưu vực sông cụ thể.
Điều này, được chứng minh qua tổng quan các công trình nghiên cứu dưới đây.
(i) Công trình nghiên cứu có tính khái quát về pháp luật bảo vệ môi trường
nước, bao gồm nước lưu vực sông được Luận án tổng quan đầu tiên là của TS. Jordan
Daci “Bảo vệ quyền con người về nước theo Luật quốc tế: Cần có một khuôn khổ pháp
lý” [83] [Protection of the Human Right to Water Under International Law: The Need
for a New Legal Framework]. Jordan Taci phân tích mối liên hệ của quyền con người
với quyền tiếp cận nguồn nước. Ông cho rằng cuộc sống con người không có nghĩa lý
gì nếu không có quyền tiếp cận nước và các quyền con người cốt lõi khác vốn là điều
20
kiện tiên quyết cho cuộc sông con người. Chính vì vậy, thụ hưởng quyền đối với nước
là điều kiện tiên quyết để thụ hưởng các quyền con người khác. Tuy nhiên, trong bối
cảnh có nhiều xung đột trong quốc gia, trong khu vực nên quyền đối với nước không
được đảm bảo, nhất là ở các vùng bị xung đột. Đặc biệt, nhiều vụ tranh chấp nguồn
nước đã dẫn đến xung đột vũ trang. Vì vậy, Jordan Tacci nhấn mạnh sự cần thiết phải
đảm bảo quyền con người đối với nước bằng pháp luật quốc gia cũng như pháp luật
quốc tế. Ở bình diện pháp luật quốc tế, Ông cho rằng dù đã có một số công ước quốc
tế về bảo vệ môi trường nói chung và về nước nói riêng, quyền con người đối với nước
chưa hoàn toàn được bảo vệ. Jordan Tacci đã chỉ ra một số hạn chế của pháp luật quốc
tế hiện đại trong việc bảo vệ quyền con người đối với nguồn nước. Cụ thể đó là những
hạn chế sau:
- Các công ước quốc tế về nước qui định nghĩa vụ của các quốc gia phải đảm
bảo quyền của con người đối với nước tối đa căn cứ vào các nguồn lực hiện có. Chính
điều khoản này là kẻ hở để nhiều quốc gia không thực hiện nghĩa vụ này và viện dẫn
nguồn lực chưa sẵn có để biện minh cho sự vi phạm;
- Các công ước quốc tế hiện hành chưa tiên liệu được cơ chế giải quyết tranh
chấp và thực tế thi dựa vào luật quốc tế mềm;
- Pháp luật quốc tế hiện hành chưa có những công cụ để gắn việc tham gia công
ước với việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý;
- Một số quốc gia lớn thường viện dẫn luật quốc gia của mình để biện minh cho
việc không thực hiện các nghĩa vụ quốc tế theo công ước;
- Hiện vẫn chưa có công ước toàn cầu về phân bổ và sử dụng tài nguyên nước.
Tuy Jordan Tacci không đề cập riêng về nguồn nước lưu vực sông song những
phát hiện, phân tích của ông về bảo vệ tài nguyên nước từ góc độ quyền con người có
khá nhiều hàm ý cho pháp luật về bảo vệ nguồn nước lưu vực sông.
(ii) Công trình đặc biệt có ý nghĩa với đề tài luận án là nghiên cứu khái quát về
chức năng, thẩm quyền và hoạt động của các ủy ban lưu vực sông quốc tế ở khía cạnh
thu hút sự tham gia của công chúng do Sabine Schulze thực hiện [84] “Public
Participation in the Governance of Transboundary Water Resources – Mechanisms
provided by River Basin Organizations” được Sabine Schulze thực hiện năm 2012 và
đăng trong L'Europe en Formation 2012/3 (No 365). Công trình nhấn mạnh vai trò của
công chúng trong quản lý lưu vực sông vì đây chính là một thành tố trong IRBM. Cơ
chế huy động sự tham gia của công chúng được phân tích qua cơ chế hoạt động của
21
các ủy ban lưu vực sông quốc tế trên thế giới. Sabine Schulze khẳng định rằng các
nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước đều nhấn mạnh những ưu thế có thể
có được thông qua sự lôi cuốn các cộng đồng, tổ chức xã hội dân sự và quản trị nguồn
nước quốc tế. Phạm vị các cộng đồng được lôi cuốn vào việc ra quyết định liên quan
đến nguồn nước xuyên biên giới bao gồm cả các tổ chức phí chính phủ, các doanh
nghiệp, các cộng đồng sống ở lưu vực sông. Các ưu thế (hay lợi ích) của việc cộng
đồng tham gia vào quản lý nước lưu vực sông bao gồm: Hiệu lực, hiệu quả cao hơn
của các quyết định, qui chế, dự án; cơ chế trao quyền ngày càng hoàn thiện và sự chính
danh của các giải pháp.
Sabine Schulze thực hiện việc phân tích cơ chế thu hút sự tham gia của công
chúng vào hoạt động quản lý của Ủy ban sông Mê Kông (MRC); Ủy ban quốc tế Sông
Danip (ICPDR); Ủy ban lưu vực sông Senegal (OMVS); Ủy ban thường trực lưu vực
sông Okavango (OKACOM); Ủy ban Biên giới và Nước (IBWC). Bảng so sánh dưới
đây về cơ chế thu hút sự tham gia của công chúng vào hoạt động quản lý của các ủy
ban này cho thấy sự khác nhau, giống nhau của chúng.
Thông tin Tham vấn
Xây dựng dự
án, chương
trình
Ra quyết
định
ICPDR X X x
MRC X X x x
OMVS X
OKACOM X x
IBWC x x x
Bảng so sánh này cho thấy các ủy ban này vẫn chưa áp dụng đầy đủ các thành
tố của việc thu hút công chúng tham gia quản lý. Ngoại trừ yếu tố thông tin được tất cả
các ủy ban áp dụng, còn yếu tố tham vấn, ra quyết định, nhất là tham gia xây dựng
chương trình chưa được chú trọng.
(iii) Slavko Bogdanovic đã công bố công trình phân tích các khía cạnh pháp lý
trong quản lý nguồn nước xuyên quốc gia ở lưu vực sông Đa Nip. Trong bài viết
“Legal Aspects of Transboundary Water Management in Danube Basin” ông đã chỉ ra
những khía cạnh pháp lý mà các quốc gia lưu vực sông Đa Níp phải đối mặt và phải
giải quyết ở các khía cạnh luật quốc gia và luật quốc tế [85] Slavko Bogdanovic đã
phân tích một số cách tiếp cận, một số công cụ bảo vệ và quản lý nguồn nước lưu vực
22
sông được qui định trong các Công ước và thỏa thuận quốc tế như RAMSA, New
York Convention 1997 v.v. Ông nhận định rằng với sự phát triển quá nhanh của luật
môi trường nên nhiều khái niệm liên quan đến bảo vệ nguồn nước chưa được xác định
nội hàm đầy đủ. Đó chính là một trong những thách thức của việc ban hành pháp luật,
qui chế quản lý và bảo vệ nguồn nước. Slavko Bogdanovic liệt kê và phân tích một số
công cụ quốc tế về bảo vệ nguồn nước và tính phù hợp của chúng đối với việc bảo vệ
và quản lý nguồn nước lưu vực sông. Trên cơ sở những phân tích về nội dung của
nhiều công ước và thỏa thuận quốc tế về nước, Slavko Bogdanovic nêu ra một số vấn
đề pháp lý mà các quốc gia lưu vực sông Đa Níp phải nghiên cứu và đưa ra được giải
pháp cho việc hoàn thiện nền tảng pháp lý quốc tế cho việc bảo vệ nước ở lưu vực của
một trong những con sông quốc tế lớn nhất Châu Âu này. Các vấn đề này được Slavko
Bogdanovic coi là những vẫn đề còn để ngỏ. Một là, quan điểm về quản lý kết hợp.
Nội hàm của quan điểm này còn có sự khác nhau giữa các quốc gia, thậm chí giữa các
công ước và thỏa thuận khác nhau về tài nguyên nước. Chính vì vậy đây là khó khăn
cho việc thể chế hóa các công cụ quản lý và bảo vệ kết hợp nước lưu vực sông Đa Níp.
Khái niệm cần phải làm rõ được các tiêu chuẩn về địa lý/thủy văn, tiêu chuẩn chức
năng và tiêu chuẩn kỹ thuật trong quản lý kết hợp. Hai là, cụ thể hóa các nguyên tắc
được nêu trong Báo cáo của Ủy ban Brutland gồm quyền cơ bản của con người được
sống trong môi trường trong lành; Công bằng giữa các thế hệ; bảo tồn và sử dụng bền
vững; phát triển và hỗ trợ bền vững. Những nguyên tắc cần được làm rõ để từ đó xác
định được các công cụ có hiệu lực cho việc bảo vệ và quản lý nước lưu vực Đa Níp.
Ba là, làm rõ khái niệm Phát triển nguồn nước và quản lý nguồn nước được nêu trong
Tuyên bố Duplin năm 1992. Bốn là, làm rõ nội hàm của hai khái niệm khá tương đồng
được đề cập trong Chỉ thị khung của EU về nước (Water Framework Directive - WFD)
là bảo vệ nước và quản lý bền vững nước.
Slavko Bogdanovic đã tìm cách phân tích nội hàm của quản lý bền vững nguồn
nước và chỉ ra các thành tố sau của nó. (1) sử dụng kết hợp nước mặt và nước ngầm
của lưu vực sông; (2) cung cấp vừa đủ nước và có chất lượng để đáp ứng nhu cầu của
cá nhân, tổ chức (3) Cung cấp lượng nước vừa đủ và đảm bảo chất lượng cho nhu cầu
của các loài sinh vật, động vật trong mọc và cư trú trên lưu vực sông; (4) Giải quyết
các xung đột lợi ích giữa những người sử dụng và giưa các lĩnh vực sử dụng nước; (5)
Bảo vệ nguồn nước chống lại những ảnh hưởng xấu như lũ, lở đất, quá tải nguồn nước
ngầm; (6) Chống lại các khu vực hay các tiện ích nhạy cảm.
23
(iv) Công trình có ý nghĩa tham khảo đặc biệt đối với Luận án là Báo cáo về lập
pháp về nước kết hợp (Integrated Water Legislation) [86] của nhóm các nhà khoa học
Hà Lan gồm Jaap de Heer, Stefan Nijwening, Sander De Vuyst Marleen van Rijswick,
Tom Smit and Jaap Groenendijk. Nhóm tác giả thực hiện báo cáo “Tiến đến lập pháp
kết hợp về nước ở Hà Lan – Kinh nghiệm của các nước theo đơn đặt hàng của Bộ Giao
thông, Công trình công và Quản lý nước. Báo cáo được hoàn thành vào năm 2004.
Mục tiêu của Báo cáo này là tiến tới xây dựng một Luật kết về nước (Integrated Water
Act) thay thế cho những qui định, qui chế quản lý nước ban hành trong các văn bản
pháp luật khác nhau của Hà Lan. Để đạt được mục đích này, các nhà khoa học Hà Lan
đã phân tích kỹ thực trạng pháp luật về nước của Hà Lan. Những hạn chế của pháp
luật về nước của Hà Lan trước. Một trong những hạn chế này là việc điều chỉnh pháp
luật dựa vào từng khách thể cụ thể, dựa theo ngành, chưa gắn với quản lý theo chức
năng. Tiếp đó pháp luật về nước của Hà Lan chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu của
quản lý phát triển. Nhược điểm khác đó là việc chưa phù hợp với các qui định của EU,
đặc biệt là Chỉ thị của EU về nước (EU Water Framework Directive). Nhóm nghiên
cứu đã tiến hành nghiên cứu pháp luật của 15 quốc gia khác nhau nhằm xác định
những kinh nghiệm, bài học cần thiết cho việc xây dựng Luật kết hợp về nước. Việc
nghiên cứu pháp luật của 15 quốc gia dựa trên các yếu tố cấu thành pháp luật sau:
- Các vấn đề về nước và động lực của những thay đổi pháp luật về nước ở 15
quốc gia gồm Australia; Austria; Belgium; California; Czech Republic; Denmark;
England & Wales; Finland; France; Germany; Nord-Rhein Westfalia; Indonesia; Italy;
New Zealand; Northern Ireland; Norway; Scotland; South Africa; Spain; Sweden;
Switzerland và Zimbabwe. Các thành tố được nghiên cứu gồm:
- Hệ thống pháp lý và hệ thống hành chính của các quốc gia.
- Vai trò, trách nhiệm và quyền hạnh được qui định trong pháp luật về nước.
- Phạm vi, mức độ cụ thể và mức độ kết hợp của pháp luật về nước.
- Sự hợp tác liên ngành, quản lý lưu vực sông và các kế hoạch.
- Các công cụ đầu tư cho quản lý nước.
Dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia và thực tiễn của Hà Lan, các nhà nghiên
cứu đã đề xuất trong báo cáo những mảng pháp luật cần kết hợp trong Luật kết hợp về
nước, các nguyên tắc điều chỉnh kết hợp, mức độ kết hợp, cơ cấu của Luật và trách
nhiệm, quyền hạn của các chủ thể liên quan.
24
Các yếu tố cần được kết hợp vào Luật nước
Các yếu tố cần đưa vào Luật bao gồm:
-Xác định và thành lập các lưu vực sông;
- Vai trò và nội dung của kế hoạch lưu vực sông
- Phân loại nước;
- Mục tiêu chất lượng nguồn nước và tiêu chuẩn;
- Các yếu tố (chức năng, quyền hạn, đăng ký vv.)
Các nguyên tắc cần được qui định trong Luật kết hợp về nước
Báo cáo cho rằng các nguyên tắc của Luật kết hợp về nước
Báo cáo cho rằng các nguyên tắc về quản lý và bảo vệ nước vô cùng đa dạng.
Vì vậy việc đưa các nguyên tắc vào Luật nước kết hợp là rất khó khăn. Tuy nhiên,
quan điểm của Báo cáo là cần xác định và thể chế hóa các nguyên tắc vào Luật.
Luật kết hợp về nước dự kiến sẽ kết hợp và sáp nhập các văn bản: Luật về quản
lý nước; Luật về kiểm soát ô nhiễm nước mặt; Luật kiểm soát ô nhiễm biển; Luật về
nước ngầm; Luật chống lũ.
1.2. Đánh giá khái quát những công trình nghiên cứu liên quan đến Đề tài
1.2.1. Những kết quả đã đạt được trong các công trình đã nghiên cứu sẽ được Luận
án kế thừa
Sau khi tập hợp các công trình nghiên cứu nguồn nước LVS với tư cách là đối
tượng đặc thù của BVMTvà các công trình nghiên cứu về pháp luật bảo vệ môi trường
nước LVS liên quan đến đề tài luận án của mình, nghiên cứu sinh đã đọc, tham khảo
và tóm tắt các kết quả nghiên cứu như sau:
+) Tại Việt Nam, 4 yếu tố quan trọng cần phải tạo dựng trong BVMT nước
LVS. Từ đó, sẽ dễ dàng hơn cho tác giả khi đưa ra các yêu càu cũng như đề xuất hoàn
thiện các VBPL cho BVMT nước LVS.
+) Luận án có liệt kê một vài công trình cấp Nhà nước, cấp Bộ về việc triển
khai dự án quan trắc và khảo sát môi trường nước LVS. Qua đó, sẽ đánh giá và theo
dõi, cập nhật số liệu, tình trạng chất lượng môi trường nước một cách thường xuyên
nhằm nâng cao hiệu qua trong công tác quản lý cũng như phục vụ nhu cầu khai thác,
sử dụng nguồn nước. Không những vậy, Luận án cũng nêu ra nghiên cứu về mô hình
quản lý tổng hợp Tài nguyên và môi trường nước LVS nhằm phân tích, đánh giá hiện
trạng và dự báo diễn biến các thành phần của nguồn nước dưới tác động của các
phương hướng phát triển KT-XH và xây dựng phương pháp luận về QLTH LVS. Từ
25
đó, tạo điều kiện để lồng ghép các mối quan tâm về tài nguyên và môi trường vào các
quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH ở từng cấp LVS.
+) Luận án đã kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây về việc đề xuất các giải
pháp, đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật trong việc
xây dựng quy chế pháp lý về tổ chức và hoạt động của các Ủy ban LVS. Ngoài ra, các
nghiên cứu đã làm rõ cơ sở lý luận cũng như nguyên tắc pháp luật về BVMT theo LVS
nhằm đưa ra các kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật thực định cũng
như thúc đẩy thực thi những quy định này trong hoạt động BVMT nước LVS.
+) Các công trình nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: hiện nay, thực trạng pháp
luật, những bất cập, khoảng trống và hạn chế của các chế tài xử lý vi phạm trong
các VBPL.
+ Đối với các nghiên cứu ngoài nước thể hiện: hiện nay, việc đổi mới thể chế
trong quản lý lưu vực sông ở các nước phát triển và đang phát triển thường tập trung
vào hai việc là: thành lập các tổ chức quản lý ở cấp lưu vực, và đổi mới các hoạt động
liên quan đến quản lý nước ở lưu vực sông như là xây dựng cơ chế phối hợp, đổi mới
pháp chế, thiết kế lại các công cụ kinh tế trong chính sách nước (như giá nước, thuế,
trợ cấp), thiết kế lại các tổ chức kinh tế (các tổ chức dịch vụ công, các tổ chức cung
cấp dịch vụ, thị trường nước, chuyển giao quản lý tưới cho các tổ chức dùng nước).
+) Trên thế giới đã có hàng trăm các tổ chức lưu vực sông được thành lập. Các
tổ chức này có cơ cấu tổ chức và chức năng không hoàn toàn giống nhau tuỳ thuộc vào
mỗi nước và điều kiện các lưu vực sông. Sự khác nhau thường tập trung vào các điểm
chính: hình thức tổ chức, chức năng, mức độ tham gia trong quản lý nước của tổ chức
lưu vực sông, phương thức hoạt động, cơ chế tài chính…
1.2.2. Những vấn đề Luận án cần nghiên cứu để tiếp tục làm rõ và phát triển
Nghiên cứu, quản lý môi trường nước LVS cho đến nay thường chỉ chú trọng đến
nghiên cứu cách thức BVMT nước bằng việc bảo vệ số lượng nước trên LVS như:
đánh giá khả năng chịu tải, khả năng tự làm sạch và đề xuất một số công trình, dự án
để pha loãng, tăng lưu lượng dòng chảy, tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch của hệ
thống sông. Các nghiên cứu về pháp luật cho BVMT nước LVS còn ít. Các kết quả
nghiên cứu nhìn chung chưa làm rõ được những vấn đề lý luận và thực trạng của pháp
luật bảo vệ môi trường nước LVS. Vì vậy, trong luận án của mình NCS sẽ tiếp tục
nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ hơn về vấn đề này. Và nếu như vấn đề bảo vệ một trường
nước lưu vực sông đã được các tác giả đi trước nghiên cứu dưới góc độ khoa học môi
26
trường, góc độ khoa học kinh tế thì trong luận án của mình, nghiên cứu sinh sẽ tiếp cận
dưới góc độ pháp luật kinh tế.
Ngoài ra, Luận án sẽ tập trung nghiên cứu và đưa ra các kiến nghị đối với biện
pháp kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới các mục đích sử
dụng nước. Các hệ thống quan trắc chất lượng nguồn nước nên được đầu tư và đồng
bộ hóa nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đo đạc, giảm chi phí nhân công đo đạc. Bên
cạnh đó, chúng ta có thể đo hàng giờ mà không sợ bị bỏ xót các dữ liệu, sự biến động
theo thời gian của nồng độ các chất có trong nguồn nước.
Về việc nâng cao ý thức và tuyên truyền cho người dân về việc Bảo vệ môi
trường và đặc biệt về bảo vệ môi trường nước Lưu vực sông nói riêng là một yếu tố
cần thiết và là một nhiệm vụ cấp bách mà Nhà nước ta phải đặc biệt quan tâm. Bởi
đây, là nguồn gốc của các sự việc dẫn đến ô nhiễm nguồn nước hay khắc phục, bảo vệ,
kiểm soát ô nhiễm nguồn nước đạt được hiệu quả cao.
Không những vậy, Luận án còn cần phải quan tâm về quy hoạch phát triển
và đầu tư các dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước như trước đây, mà còn phải
quan tâm một cách toàn diện đến các vấn đề quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường
nước, chống suy thoái chất lượng nước, nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, bảo vệ đầu
nguồn lưu vực, dàn xếp các bất đồng trong sử dụng nước giữa các ngành, giữa các địa
phương ở thượng và hạ lưu của lưu vực sông, bảo đảm tôn trọng quyền lợi hợp pháp
của người dân sở tại.
1.3. Cơ sở lý thuyết của việc nghiên cứu đề tài
1.3.1. Các vấn đề cần nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
Để thực hiện luận án, nghiên cứu sinh dựa trên những cơ sở lý thuyết sau:
- Quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên
quan đến bảo vệ môi trường nước lưu vực sông;
- Quan điểm của Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Chủ nghĩa duy vật biện chứng về vấn
đề bảo vệ môi trường nước lưu vực sông;
- Lý thuyết phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường nước lưu vực sông;
- Lý thuyết bảo vệ quyền con người gắn với môi trường nước lưu vực sông;
- Đưa ra quan điểm về nâng cao năng lực quản lý cho các cơ quan chức năng;
- Đưa ra quan điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức cho toàn dân về việc bảo vệ
môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng.
27
Từ cơ sở lý thuyết nêu trên, luận án được triển khai với các câu hỏi nghiên cứu
tập trung vào các khía cạnh: Lý luận, thực tiễn pháp lý và các đề xuất kiến nghị.
Câu hỏi nghiên cứu chung: Hiện nay vấn đề bảo vệ môi trường nước lưu vực
sông ở nước ta được quan tâm như thế nào?
Giả thuyết nghiên cứu chung: Trong các giai đoạn vừa qua Nhà nước đã quan
tâm và dành nhiều kinh phí cho các các đề án, dự án quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi
trường nước các lưu vực sông ở nước ta, thực hiện PTBV tài nguyên nước.
Theo yêu cầu quản lý bảo vệ tài nguyên, môi trường lưu vực sông, Bộ
NN&PTNT và Bộ TNMT cũng đã đầu tư kinh phí cho thực hiện rất nhiều dự án điều
tra, đánh giá TNN, điều tra khảo sát chất lượng nước của các LVS vừa và lớn để tạo
dựng cơ sở số liệu phục vụ cho công tác quy hoạch và QLTNN lưu vực sông. Thí dụ
một số dự án điều tra đánh giá TNN, điều tra chất lượng nước, hoặc điều tra đánh giá
DCTT đã thực hiện trên lưu vực sông Hồng- Thái Bình, trên các lưu vực sông thuộc
vùng ven biển miền Trung (VBMT) và Tây nguyên như sông Vũ Gia-Thu Bồn, sông
Hương, Trà Khúc, sông Ba, sông Đồng Nai.
Nhằm nâng cao năng lực quản lý TNN cho các cơ quan quản lý tài nguyên nước
cấp Trung ương và địa phương, một dự án về “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý
tài nguyên nước Việt Nam” (CAPAS) đã được thực hiện tại 7 tỉnh, thành phố là Hà
Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Ninh Thuận, Bình Định và Phú Yên (2008-
2012), bước đầu đã xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước và nâng cao năng lực
quản lý TNN của các tỉnh này.
Những nghiên cứu tổng hợp đã nêu ở trên cho thấy trong các giai đoạn vừa qua,
Nhà nước đã làm rất nhiều để xây dựng và phát triển thể chế chính sách, nghiên cứu cơ
sở khoa học cho thực hiện QLTHTNN ở nước ta. Đây là tiền đề cho PTTNN các LVS
của nước ta theo hướng bền vững trong các thập kỷ tới.
Bộ Tài nguyên môi trường đã chú trọng vào việc đầu tư một số trạm quan trắc
chất lượng môi trường nước tại một số tỉnh thành như:
+) Trạm quan trắc nước sông tự động, liên tục tại Phủ Lý (Trên sông Nhuệ);
+) Trạm quan trắc nước sông xuyên biên giới (Đầu nguồn sông Hồng tại Lào Cai);
+) Trạm quan trắc mực nước sông xuyên biên giới (Đầu nguồn sông MeKong tại
An Giang)
Ngoài ra, một số tỉnh/thành phố đang đầu tư, chuẩn bị lắp đặt, vận hành Trạm
quan trắc nước tự động, liên tục và tại một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đã lắp đặt
và vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động một cách hiệu quả.
28
Cơ sở khoa học của giả thuyết nghiên cứu:
- Vấn đề bảo vệ môi trường nước lưu vực sông cần phải được qua tâm bởi vì:
Lưu vực là nguồn nuôi dưỡng của con sông. Mọi hoạt động trong lưu vực đều ảnh
hưởng đến dòng chảy trong sông.Vùng tập trung nước của sông, suối được giới hạn
bởi các đường chia nước. Lưu vực khép kín là lưu vực có đường chia nước mặt và
đường chia nước ngầm trùng nhau. Các lưu vực sông thường có điều kiện tự nhiên,
môi trường phong phú, đa dạng, có vị thế đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát
triển kinh tế- xã hội. Trong những năm qua, ở tất cả các lưu vực sông đã diễn ra quá
trình phát triển nhiều ngành kinh tế dựa trên việc sử dụng nguồn nước của lưu vực
như: Thủy điện, giao thông, du lịch, nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt
và sản xuất… Đồng thời, với ưu thế đại lý thuận lợi, lưu vực cũng là nơi phát triển
mạnh mẽ các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và các làng nghề.
- Trong thiên niên kỷ tới, nhu cầu về tài nguyên nước sẽ tiếp tục tăng, cũng như
cấp độ ô nhiễm cũng sẽ tăng. Để đạt được mục tiêu sử dụng bền vững tài nguyên nước,
phương pháp tiếp cận mới tài nguyên nước và quản lý lưu vực sông đang là một yêu
cầu cấp bách. Trong quá khứ, nguồn nước là trách nhiệm của các ngành riêng biệt, với
những mục tiêu và phương thức hoạt động khác nhau. Kết quả là, thường xuyên xảy ra
các xung đột về sử dụng tài nguyên nước và quản lý lưu vực sông.
Trong lưu vực sông dễ dàng thấy được những tác động tiêu cực của các hành vi
con người đối với môi trường, đặc biệt là những hành vi gây ô nhiễm nước. Điều này
được thừa nhận, ví dụ, trong lời giải thích lý do để thành lập cơ quan lưu vực sông ở
nhiều nước: lưu ý rằng nước là một yếu tố được coi như là tài nguyên vô giá đối với
con người. Tuy nhiên, nó có thể bị cạn kiệt. Vì vậy, việc bảo vệ nguồn nước là một
yêu cấp rất cấp bách đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Những hành vi không suy nghĩ
của con người đã ảnh hưởng đến một yếu tố nào trong những yếu tố cấu thành lưu vực
sông đều phá vỡ sự cân bằng và làm tổn thương môi trường tự nhiên này. Vì vậy, hơn
lúc nào hết, chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi vấn đề bảo vệ môi trường nước lưu vực
sông hiện nay được quan tâm như thế nào?
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần phải xem xét thực trạng thực hiện việc bảo
vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ nguồn nước của toàn dân ra sao? Ý thức
của người dân về tầm quan trọng của nguồn nước và việc cần thiết hiện nay là phải đảm
bảo, hạn chế gây ô nhiễm đối với môi trường nói chung và nguồn nước nói riêng.
Hơn hết, trách nhiệm cũng như năng lực quản lý của các cấp lãnh đạo từ Trung
Ương đến địa phương cũng cần thiết phải nâng cao và dần phải cải thiện nhằm đáp
29
ứng được xu thế đổi mới của xã hội, có thể kịp thời đưa ra các phương án giải quyết
hợp lý những tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Tránh trường hợp, thụ động, dậm
chân tại chỗ chờ chỉ đạo từ cấp trên. Làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường.
Để trả lời câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu chung trên đây, luận án sẽ đi vào trả
lời các câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu cụ thể sau đây:
Một là, về khía cạnh lý luận, luận án hướng tới giải quyết những câu hỏi sau đây:
Câu hỏi nghiên cứu 1. Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông là gì? Câu hỏi
nghiên cứu này sẽ hướng đến những khía cạnh lý luận sau:
(i) Lưu vực sông tiếp cận dưới tư cách đối tượng của quản lý và bảo vệ tài
nguyên nước được hiểu như thế nào?
(ii) Mối liên hệ và vai trò giữa bảo vệ môi trường nước lưu vực sông và quản lý
lưu vực sông.
(iii) Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông bao gồm những hoạt động nào?
(iv) Vai trò của bảo vệ môi trường nước lưu vực sông
Giả thuyết nghiên cứu cho câu hỏi 1.
Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông là một trong những hoạt động bảo vệ tài
nguyên nước, bảo vệ môi trường được sử dụng từ lâu ở các nước. Tuy nhiên, nhiều
vấn đề lý luận về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, nhất là tiếp cận từ góc độ
quản lý còn chưa được nghiên cứu nhiều. Điều này đã dẫn đến tình trạng một số khái
niệm liên quan đến bảo vệ tài môi trường nước lưu vực sông chưa có được sự thống
nhất cả về định nghĩa và nội hàm cụ thể của chúng. Đặc biệt ở Việt Nam, những vấn
đề lý luận của bảo vệ môi trường lưu vực sông hầu như chưa được nghiên cứu. Nghiên
cứu này dựa trên giả thuyết là cách hiểu, cách tiếp cận bảo vệ môi trường nước lưu vực
sông còn rất nhiều khoảng trống lý luận cần làm rõ.
Để có thể đưa ra định nghĩa cụ thể và nhất quán giữa các bên thì Đảng và Nhà
nước ta cần phải thống nhất nội dung giữa ngành và các vấn đề liên ngành. Từ đó, sẽ
đưa ra Luật hoặc Thông tư, Nghị định, các bản dự thảo hoặc các Văn bản dưới luật để
toàn dân thực hiện. Tránh tình trạng chồng chéo, lặp đi lặp lại một vấn đề và không đưa
ra được lý thuyết chung và chuẩn cho vấn đề bảo vệ môi trường nước lưu vực sông.
Lý thuyết nghiên cứu cho câu hỏi 1.
Thứ nhất, Lý thuyết nghiên cứu cho câu hỏi này trước hết là những luận điểm
khoa học của phép duy vận biến chứng trong sự tương tác giữa hoạt động của con
30
người và thiên nhiên, những sự chi phối giữa sản xuất, quan hệ sản xuất, tiêu dùng đối
với tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung.
Thứ hai, Lý thuyết về quản lý kết hợp, quản lý bằng qui hoạch. Quản lý kết hợp
(integrated management) được sử dụng nhiều trong quản lý nói chung và đặc biệt là
quản lý môi trường. Các quan điểm, các nguyên tắc và giải pháp cụ thể của quản lý kết
hợp đương nhiên chi phối hoạt động bảo vệ môi trường nước lưu vực sông. Sở dĩ như
vậy, quản lý là một trong những nội dung của bảo vệ môi trường, nhất là qui hoạch,
yếu tố chủ đạo của nó.
Thứ ba, Lý thuyết về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường. Những
quan điểm lý luận về công cụ kinh tế, vai trò của nó được xác định trong lĩnh vực quản
lý nhà nước, kể cả quản lý hành chính và hiện giờ đang được coi là xu thế tất yếu trong
bảo vệ môi trường.
Việc sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường là một yếu tố quan trọng
và chi phối toàn bộ sự việc. Nó vừa là động lực vừa là bài học cho người sử dụng yếu
tố về môi trường. Như:
+) Người sử dụng tài nguyên nước mang lại lợi ích an toàn cho môi trường, cho
Nhà nước sẽ được khuyến khích và khen thưởng.
+) Ngược lại, các cá nhân, tố chức cố ý gây ảnh hưởng xấu tới môi trường như: xả
thẳng nước thải chưa qua xử lý ra môi trường hay không có các công trình xử lý nước thải
đạt chuẩn sẽ bị phạt tiền thích đáng theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
Câu hỏi nghiên cứu 2. Pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông là gì?
Câu hỏi nghiên cứu này sẽ hướng tới các khía cạnh sau đây:
(i) Pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông điều chỉnh những quan hệ
nào? Những đặc trưng của mối quan hệ đó về chủ thể, về quyền hạn, trách nhiệm? Các
nguyên tắc đặc trưng của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông là gì?
(ii) Pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông cần được định vị như thế nào
trong hệ thống pháp luật nói chung và lĩnh vực pháp luật bảo vệ môi trường nói riêng?
(iii) Pháp luật bảo vệ môi trường lưu vực sông bao gồm những nội dung cơ bản nào?
Giả thuyết nghiên cứu cho câu hỏi 2:
Câu hỏi 2 được nghiên cứu và giải đáp dựa trên giả thuyết là pháp luật bảo vệ
môi trường lưu vực sông ở Việt Nam chưa được định hình một cách rõ ràng và còn rất
nhiều vấn đề còn bỏ ngõ. Chính vì vậy trong thực tiễn, việc bảo vệ môi trường nước
lưu vực sông chưa mang lại được kết quả kỳ vọng. Do thiếu các qui định pháp luật phù
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật

Recommandé

Luận văn: Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm ở Việt Nam, HOT par
Luận văn: Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm ở Việt Nam, HOTLuận văn: Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm ở Việt Nam, HOT
Luận văn: Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm ở Việt Nam, HOTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
2.5K vues208 diapositives
Luận văn: Vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới theo luật quốc tế par
Luận văn: Vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới theo luật quốc tếLuận văn: Vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới theo luật quốc tế
Luận văn: Vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới theo luật quốc tếDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
2.9K vues101 diapositives
Luận văn: Pháp luật về bảo vệ môi trường qua tại cơ sở sản xuất par
Luận văn: Pháp luật về bảo vệ môi trường qua tại cơ sở sản xuấtLuận văn: Pháp luật về bảo vệ môi trường qua tại cơ sở sản xuất
Luận văn: Pháp luật về bảo vệ môi trường qua tại cơ sở sản xuấtDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
5.8K vues35 diapositives
Luận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam par
Luận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt NamLuận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
Luận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt NamDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
8.9K vues100 diapositives
Luận văn: Pháp luật về an toàn thực phẩm trong kinh doanh, 9đ par
Luận văn: Pháp luật về an toàn thực phẩm trong kinh doanh, 9đLuận văn: Pháp luật về an toàn thực phẩm trong kinh doanh, 9đ
Luận văn: Pháp luật về an toàn thực phẩm trong kinh doanh, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
5.9K vues31 diapositives
Đề tài: Pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản par
Đề tài: Pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sảnĐề tài: Pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản
Đề tài: Pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sảnDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
2.4K vues104 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOT par
Luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOTLuận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOT
Luận văn: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, HOTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
6.1K vues93 diapositives
Luận văn: Pháp luật về xử lý rác thải sinh hoạt tại Quảng Trị, HOT par
Luận văn: Pháp luật về xử lý rác thải sinh hoạt tại Quảng Trị, HOTLuận văn: Pháp luật về xử lý rác thải sinh hoạt tại Quảng Trị, HOT
Luận văn: Pháp luật về xử lý rác thải sinh hoạt tại Quảng Trị, HOTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
2.5K vues22 diapositives
BÀI MẪU Khóa luận: Pháp luật về bảo vệ môi trường biển,9 ĐIỂM par
BÀI MẪU Khóa luận: Pháp luật về bảo vệ môi trường biển,9 ĐIỂMBÀI MẪU Khóa luận: Pháp luật về bảo vệ môi trường biển,9 ĐIỂM
BÀI MẪU Khóa luận: Pháp luật về bảo vệ môi trường biển,9 ĐIỂMViết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
1.2K vues66 diapositives
Luận văn: Hoạch định đường cơ sở theo quy định của Luật biển par
Luận văn: Hoạch định đường cơ sở theo quy định của Luật biểnLuận văn: Hoạch định đường cơ sở theo quy định của Luật biển
Luận văn: Hoạch định đường cơ sở theo quy định của Luật biểnDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
3K vues135 diapositives
Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường nước tại Hòa Bình, 9đ par
Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường nước tại Hòa Bình, 9đLuận văn: Quản lý nhà nước về môi trường nước tại Hòa Bình, 9đ
Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường nước tại Hòa Bình, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
1.5K vues88 diapositives
Luận văn: Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm par
Luận văn: Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩmLuận văn: Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Luận văn: Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩmViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
1.1K vues21 diapositives

Tendances(20)

Similaire à Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật

An ninh nguồn nước và quyền tiếp cận nước sạch của người dân par
An ninh nguồn nước và quyền tiếp cận nước sạch của người dânAn ninh nguồn nước và quyền tiếp cận nước sạch của người dân
An ninh nguồn nước và quyền tiếp cận nước sạch của người dânDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
1K vues99 diapositives
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt nam par
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt namTài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt nam
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt namTuấn Nguyễn
53.2K vues11 diapositives
DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG... par
DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...
DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...hanhha12
200 vues41 diapositives
quản lý tài nguyên và môi trường nước par
quản lý tài nguyên và môi trường nướcquản lý tài nguyên và môi trường nước
quản lý tài nguyên và môi trường nướchuuduyen12
16.5K vues47 diapositives
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên par
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây NguyênHiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây NguyênLap Dinh
380 vues20 diapositives
Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh sóc Trang par
Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh sóc TrangQuản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh sóc Trang
Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh sóc TrangVan Thien
2.9K vues37 diapositives

Similaire à Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật(20)

Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt nam par Tuấn Nguyễn
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt namTài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt nam
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt nam
Tuấn Nguyễn53.2K vues
DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG... par hanhha12
DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...
DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...
hanhha12200 vues
quản lý tài nguyên và môi trường nước par huuduyen12
quản lý tài nguyên và môi trường nướcquản lý tài nguyên và môi trường nước
quản lý tài nguyên và môi trường nước
huuduyen1216.5K vues
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên par Lap Dinh
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây NguyênHiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
Lap Dinh380 vues
Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh sóc Trang par Van Thien
Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh sóc TrangQuản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh sóc Trang
Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh sóc Trang
Van Thien2.9K vues
Dự án nghiên cứu thuỷ tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin ... par jackjohn45
Dự án nghiên cứu thuỷ tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin ...Dự án nghiên cứu thuỷ tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin ...
Dự án nghiên cứu thuỷ tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin ...
jackjohn4585 vues
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẠT LỞ BỜ VÀ BƢỚC ĐẦU PHÂN TÍCH CƠ CHẾ, NGUYÊN NHÂN GÂY S... par nataliej4
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẠT LỞ BỜ VÀ BƢỚC ĐẦU PHÂN TÍCH CƠ CHẾ, NGUYÊN NHÂN GÂY S...ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẠT LỞ BỜ VÀ BƢỚC ĐẦU PHÂN TÍCH CƠ CHẾ, NGUYÊN NHÂN GÂY S...
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẠT LỞ BỜ VÀ BƢỚC ĐẦU PHÂN TÍCH CƠ CHẾ, NGUYÊN NHÂN GÂY S...
nataliej456 vues
Vùng đồng bằng sông cửu long par truognnghiac4
Vùng đồng bằng sông cửu longVùng đồng bằng sông cửu long
Vùng đồng bằng sông cửu long
truognnghiac433.8K vues
Quản lý nguồn nước par Tuấn Đạt
Quản lý nguồn nướcQuản lý nguồn nước
Quản lý nguồn nước
Tuấn Đạt9.2K vues
4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation V par tranuyenca
4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation V4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation V
4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation V
tranuyenca599 vues
Dia li 2 par Bé Mít
Dia li 2Dia li 2
Dia li 2
Bé Mít1.3K vues
Powerpoint Nước par Nhung Lê
Powerpoint NướcPowerpoint Nước
Powerpoint Nước
Nhung Lê10.7K vues
Tài nguyên nước par Truong Ho
Tài nguyên nướcTài nguyên nước
Tài nguyên nước
Truong Ho14.7K vues
Nghiên cứu đề xuất mô hình cáp nước ổn định, an toàn cấp vùng đối với các đô ... par Man_Book
Nghiên cứu đề xuất mô hình cáp nước ổn định, an toàn cấp vùng đối với các đô ...Nghiên cứu đề xuất mô hình cáp nước ổn định, an toàn cấp vùng đối với các đô ...
Nghiên cứu đề xuất mô hình cáp nước ổn định, an toàn cấp vùng đối với các đô ...
Man_Book83 vues

Plus de Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562

Phát Triển Cho Vay Hộ Kinh Doanh Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông... par
Phát Triển Cho Vay Hộ Kinh Doanh Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông...Phát Triển Cho Vay Hộ Kinh Doanh Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông...
Phát Triển Cho Vay Hộ Kinh Doanh Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông...Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
4 vues26 diapositives
Nghiên Cứu Nhiễu Loạn Điện Áp Trong Lưới Điện Phân Phối.doc par
Nghiên Cứu Nhiễu Loạn Điện Áp Trong Lưới Điện Phân Phối.docNghiên Cứu Nhiễu Loạn Điện Áp Trong Lưới Điện Phân Phối.doc
Nghiên Cứu Nhiễu Loạn Điện Áp Trong Lưới Điện Phân Phối.docDịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
5 vues28 diapositives
Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Kinh Doanh Của Các Công Ty Ngành... par
Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Kinh Doanh Của Các Công Ty Ngành...Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Kinh Doanh Của Các Công Ty Ngành...
Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Kinh Doanh Của Các Công Ty Ngành...Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
6 vues26 diapositives
Xây Dựng Công Cụ Sinh Dữ Liệu Thử Tự Động Cho Chương Trình Java.doc par
Xây Dựng Công Cụ Sinh Dữ Liệu Thử Tự Động Cho Chương Trình Java.docXây Dựng Công Cụ Sinh Dữ Liệu Thử Tự Động Cho Chương Trình Java.doc
Xây Dựng Công Cụ Sinh Dữ Liệu Thử Tự Động Cho Chương Trình Java.docDịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
2 vues25 diapositives
Phát Triển Công Nghiệp Huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam.doc par
Phát Triển Công Nghiệp Huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam.docPhát Triển Công Nghiệp Huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam.doc
Phát Triển Công Nghiệp Huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam.docDịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
4 vues26 diapositives
Phát Triển Kinh Tế Hộ Nông Dân Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình... par
Phát Triển Kinh Tế Hộ Nông Dân Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình...Phát Triển Kinh Tế Hộ Nông Dân Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình...
Phát Triển Kinh Tế Hộ Nông Dân Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình...Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
2 vues26 diapositives

Plus de Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562 (20)

Dernier

1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf par
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
12 vues8 diapositives
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf par
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdfFred Hub
10 vues6 diapositives
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... par
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 vues26 diapositives
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... par
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
11 vues271 diapositives
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
26 vues102 diapositives
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
22 vues175 diapositives

Dernier(20)

1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub12 vues
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 vues
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... par Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... par Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vues
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf par Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub11 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
3. Phân tích định tính.pdf par Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...

Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật

 • 1. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ----------- LÊ PHƯƠNG LINH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Ngành: Luật Kinh tế Mã số : 9 38 01 07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM HỮU NGHỊ HÀ NỘI – 2019
 • 2. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Nội dung cũng như các số liệu trình bày trong luận án hoàn toàn trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Lê Phương Linh
 • 3. MỤC LỤC MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI........................................................................................... 8 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .................................................................... 8 1.2. Đánh giá khái quát những công trình nghiên cứu liên quan đến Đề tài ............ 24 1.3. Cơ sở lý thuyết của việc nghiên cứu đề tài .................................................. 26 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG................................................................................. 38 2.1. Những vấn đề lý luận về môi trường nước lưu vực sông ............................ 38 2.2. Những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ..................................................................................................................... 48 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN..... 77 3.1. Thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam ..................................................................................................................... 77 3.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường nước ở các lưu vực sông hiện tại......................................................................................................... 92 Chương 4: NHỮNG YÊU CẦU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU LỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG............................................................ 130 4.1. Các yêu cầu đối với việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ...................................................................................................... 130 4.2. Các giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông............................................... 137 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 159 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .................................................................................. 161 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 162
 • 4. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQLQHLVS : Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông BVMT : Bảo vệ môi trường CCN : Cụm công nghiệp ĐMC : Đánh giá môi trường chiến lược ĐTM : Đánh giá tác động môi trường HĐQLLVS : Hội đồng Quản lý Lưu vực sông KCN : Khu công nghiệp KSON : Kiểm soát ô nhiễm KTXH : Kinh tế xã hội KH&ĐT : Kế hoạch và Đầu tư KHCN : Khoa học Công nghệ LVS : Lưu vực sông NN&PTNT : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn QLLVS : Quản lý lưu vực sông TCLVS : Tổ chức Lưu vực sông TN&MT : Tài nguyên và Môi trường TNN : Tài nguyên nước UBBVMTLVS : Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông UBND : Ủy ban nhân dân
 • 5. DANH MỤC HÌNH Hình 1: Đánh giá thể chế, chính sách và pháp luật theo IPA............................... 6 Hình 2.1. Sơ đồ mô tả lưu vực sông.................................................................... 38 Hình 2.2. Mối quan hệ giữa khoa học môi trường và hoàn thiện pháp luật BVMT ......................................................................................................... 50
 • 6. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Việt Nam là một Quốc gia thuộc vùng Đông Nam của Châu Á. Đây là nơi nằm trong vùng hoạt động của gió mùa, kết hợp với lượng mưa nhiều (lượng mưa trung bình khoảng 2600mm/năm) kết hợp với địa hình bị chia cắt mạnh, đã tạo nên mạng lưới sông ngòi, kênh rạch khá phát triển với số lượng 2360 con sông có chiều dài hơn 10km, phần lớn thuộc loại vừa và nhỏ. Hầu hết các sông suối nói trên tập trung thành các hệ thống sông lớn. Trong đó, có 11 hệ thống sông lớn như: lưu vực sông Hồng, sông Thái Bình, sông Bằng Giang, sông Kỳ Cùng, sông Mã, sông Cả, sông Vũ Gia, sông Thu Bồn, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Cửu Long (MeKong). Trung bình cứ khoảng 15-20 km bờ biển lại có một cửa sông. Sông MeKong ở miền Nam, sông Hồng ở miền Bắc là những dòng sông thuộc vào loại lớn và dài ở Châu Á và trên thế giới. Do đặc điểm về điều kiện địa hình mà hầu hết các tỉnh của nước ta đều nằm trong lưu vực của các hệ thống sông lớn. Ví dụ, lưu vực sông Hồng bao gồm phần lãnh thổ của 25 tỉnh thành phía Bắc, lưu vực sông MeKong gồm phần lãnh thổ của 17 tỉnh (12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 3 tỉnh Tây Nguyên, Quảng Trị và Lai Châu); lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn gồm phần lãnh thổ của 11 tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, Lưu vực sông Mã bao gồm phần lãnh thổ của Lào và các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, … Tổng lượng nước mặt trung bình hằng năm khoảng 830-840 tỷ m3 , trong đó hơn 60% lượng nước được sản sinh từ nước ngoài, chỉ có khoảng 310-320 tỷ m3 được sản sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Lượng nước bình quân đầu người trên 9.000 m3 /năm. Nước dưới đất cũng có tổng trữ lượng tiềm năng khoảng 63 tỷ m3 /năm, phân bố ở 26 đơn vị chứa nước lớn, nhưng tập trung chủ yếu ở Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên. Tổng lượng nước đang được khai thác, sử dụng hàng năm khoảng 81 tỷ m3 , xấp xỉ 10% tổng lượng nước hiện có trung bình hàng năm của cả nước. Trong đó, lượng nước sử dụng tập trung chủ yếu vào 7 - 9 tháng mùa cạn, khi mà dòng chảy trên hệ thống sông đã bị suy giảm và với tổng lượng nước cả mùa chỉ bằng khoảng 20% - 30% (khoảng 160 - 250 tỷ m3 ) so với lượng nước của cả năm [91]. Mặc dù nước ta có nguồn tài nguyên nước khá phong phú nhưng khoảng 2/3 trữ lượng nguồn nước bắt nguồn từ ngoài lãnh thổ quốc gia. Ngoài ra, dưới áp lực của gia tăng dân số, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên nước như dòng chảy lũ, lũ quét, cạn kiệt nguồn nước mùa cạn, hạ thấp mực nước
 • 7. 2 ngầm, suy thoái chất lượng nước … Dự báo đến năm 2040, tổng lượng nước cần dùng là 140 tỷ m3 . Như vậy, nước ta thuộc loại các quốc gia chịu nguy cơ thiếu nước và sự phân bố nước không đều theo không gian và thời gian trong năm. Hội nghị thượng đỉnh Trái đất về môi trường tại Johannesburg năm 2002 đã nhận định rằng: Để đảm bảo nhu cầu cung cấp nước sạch cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội, vấn đề quản lý nước còn quan trọng hơn vấn đề thiếu nước. Thực tế phát triển kinh tế mạnh mẽ trong những năm vừa qua là một minh chứng cho nhận định này. Việc không thực hiện quy hoạch sử dụng nước cho các mục đích kinh tế và dân sinh đi đôi với việc xả thải các chất thải không xử lý đạt tiêu chuẩn quy định từ các khu đô thị, các cơ sở công nghiệp, các làng nghề là nguyên nhân khiến cho hầu như tất cả các lưu vực sông ở nước ta đã và đang gặp phải những vấn đề môi trường nghiêm trọng, làm suy giảm chất lượng nước nói riêng và chất lượng môi trường nói chung, gây ra những ảnh hưởng cục bộ và lâu dài tới sự phát triển bền vững của toàn vùng. Đồng thời, do những biến động thời tiết toàn cầu, từ những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20, thiên tai lũ lụt, hạn hán liên tục xảy ra cũng là nguyên nhân làm suy giảm chất lượng môi trường các lưu vực sông ở nước ta. Các lưu vực sông thường có điều kiện tự nhiên, môi trường phong phú, đa dạng, có vị thế đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, ở tất cả các lưu vực sông đã diễn ra quá trình phát triển nhiều ngành kinh tế dựa trên việc sử dụng nguồn nước của lưu vực như thuỷ điện, giao thông, du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt và sản xuất... Đồng thời, với ưu thế địa lý thuận lợi, lưu vực sông cũng là nơi phát triển mạnh mẽ của các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và các làng nghề. Khi bảo vệ môi trường của đất nước đã trở thành điều kiện tồn tại và phát triển của đất nước thì nó tất yếu gắn với các dòng sông như bất cứ lĩnh vực hoạt động nào ở nước ta. Quản lý lưu vực sông là một vấn đề đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới trong nửa cuối của thế kỷ 20 và phát triển rất mạnh trong vài thập kỷ gần đây nhằm đối phó với những thách thức về sự khan hiếm nước, sự gia tăng tình trạng ô nhiễm và suy thoái các nguồn tài nguyên và môi trường của các lưu vực sông. Hiện nay trên thế giới đã có hàng trăm các tổ chức quản lý lưu vực sông được thành lập để quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên nước, đất và các tài nguyên liên quan khác trên lưu vực sông, tối đa hoá lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội một cách công bằng nhưng không làm tổn hại đến tính bền vững của hệ thống môi trường trọng yếu của lưu vực, duy trì các điều kiện môi trường sống lâu bền cho con người.
 • 8. 3 Từ trước tới nay, Việt Nam với lịch sử văn minh lúa nước lâu đời, quản lý lưu vực sông vẫn dựa trên quan điểm bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên nước phục vụ cho nông nghiệp. Các nhà quản lý chưa xác định rõ ràng được mục tiêu bảo vệ môi trường trước mắt cũng như mục tiêu lâu dài là quản lý tổng hợp tài nguyên nước nhằm kết hợp hài hoà giữa phát triển và quản lý tài nguyên nước, đất, tài nguyên sinh học và các nguồn tài nguyên khác. Mục tiêu là phát huy tối đa lợi ích về kinh tế và xã hội mà không gây tổn hại tới tính bền vững của các hệ sinh thái. Thực tế là những văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nước ở lưu vực sông hiện nay còn đang rất thiếu, chưa đồng bộ và thậm chí còn chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Hơn nữa, việc triển khai thực hiện Luật và các văn bản dưới luật thực chất cũng còn rất nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, hiệu quả thực thi chưa cao. Về phương thức quản lý, có thể thấy rõ sự thiếu thống nhất và phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan quản lý: cấp Trung ương và địa phương. Giữa các ngành có liên quan tới chung một lĩnh vực quản lý còn tồn tại rất nhiều chồng chéo, gây khó khăn và cản trở cho hoạt động bảo vệ môi trường. Giữa các địa phương nằm trong cùng một lưu vực chưa tìm được tiếng nói chung, chưa thống nhất và chặt chẽ trong công tác quản lý môi trường lưu vực. Quản lý thống nhất và tổng hợp nguồn nước của một lưu vực sông là vấn đề còn mới mẻ đối với Việt Nam. Hiện nay, dù Luật Tài nguyên nước đã được ban hành, đã tạo được cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản lý tài nguyên nước song về quản lý nước lưu vực sông thì vẫn thiếu các nền tảng pháp lý phù hợp. Cả pháp luật, thiết chế thực hiện quản lý tài nguyên nước lưu vực sông cần được nghiên cứu và ban hành nhằm thúc đẩy mô hình quản lý nước lưu vực sông. Vì vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn chủ đề “Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ Luật học của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng của việc bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật của Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Một là, kế thừa, tiếp thu và làm rõ hơn nữa những vấn đề lý luận về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật Việt Nam
 • 9. 4 Hai là, phân tích làm rõ tình hình bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Ba là, nghiên cứu đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài 3.1. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Luận án xác định phạm vi nghiên cứu là những quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, Luận án sẽ làm rõ thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam. - Phạm vi về không gian và đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu môi trường nước ở 3 lưu vực sông lớn như: Lưu vực sông Nhuệ - Đáy, lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực sông Cầu. - Phạm vi về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu về vấn đề bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật Việt Nam những năm gần đây. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông. Đề tài đã tiếp thu, kế thừa và phát huy những kết quả nghiên cứu có liên quan của các tác giả đi trước, đồng thời sẽ đi sâu vào làm rõ những hạn chế của pháp luật hiện hành, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam. 4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của đề tài 4.1. Cách tiếp cận Để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra, đề tài được thực hiện trên cơ sở lý luận khoa học và phương pháp luận về nhà nước và pháp luật, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về xây dựng và bảo vệ pháp luật, về bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chống biến đổi khí hậu và bảo đảm các quyền con người.
 • 10. 5 Dưới góc độ Luật học: - Tiếp cận từ cơ sở lý luận, tổng quan về pháp luật và hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông nói riêng. - Tiếp cận từ thực tiễn, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ môi tường nước Lưu vực sông và nhu cầu hoàn thiện pháp luật. - Tiếp cận từ những định hướng, mục tiêu, chính sách về hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường và pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Trên thực tế, hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và môi trướng nước Lưu vực sông nói riêng khá phức tạp và chưa có sự nhất quán trong pháp luật Việt Nam hiện hành xét một cách tổng thể và cả trong phạm vi lĩnh vực môi trường. Các Thông tư, Nghị định, … đưa ra còn nhiều bất cập, chưa rõ ràng. Vì vậy, trong Luận án, nghiên cứu sinh đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu phổ thông, dễ sử dụng và dễ áp dụng để làm rõ các khía cạnh khác nhau của vấn đề đặt ra như sau: a. Phương pháp phân tích Là phương pháp đòi hỏi phải phân tích phải có hệ thống. Phải phân loại, lựa chọn, khái quát, so sánh thông tin từ tài liệu. Có 2 hướng phân tích trong phương pháp này. Cụ thể như: +) Phân tích định tính: Là tìm ra những nội dung tư tưởng cơ bản của tài liệu, tìm ra những vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu và xác định xem những vấn đề gì được giải quyết và những vấn đề gì chưa được giải quyết. +) Phân tích định lượng: Là cách thức phân nhóm các dấu hiệu và tìm ra những mối quan hệ nhân quả giữa các nhóm chỉ báo. b. So sánh luật học Một phương pháp tiếp cận, nghiên cứu so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt, giải thích nguồn gốc, đánh giá cách giải quyết trong các hệ thống pháp luật. c. Phương pháp so sánh thống kê Phương pháp so sánh thống kê được sử dụng để cung cấp các số liệu cần thiết, đối chiếu, so sánh, làm rõ các nội dung liên quan, đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường nước Lưu vực sông. d. Phương pháp phân tích đánh giá thể chế và chính sách (IPA) Phương pháp IPA (Institution and policy Analysis- IPA) là phương pháp phân
 • 11. 6 tích đánh giá thể chế và chính sách (Hình ). IPA là một công cụ kỹ thuật, trung lập, nhằm làm rõ hiệu quả của một chính sách đang có hiệu lực, giải thích rõ các bên liên quan đã thích ứng như thế nào dưới tác động của chính sách, tìm kiếm chiến lược hoặc giải pháp để cải thiện và tăng cường hiệu quả của chính sách. IPA là trung lập vì nó không nhằm việc hoạch định, xác định mục tiêu, tầm ảnh hưởng, đạo đức, … của một chính sách sẽ được ban hành, mà chỉ là công cụ phân tích một chính sách đã và đang có hiệu lực nhằm tìm kiếm các phương cách gia tăng hiệu quả thực hiện của chính sách đó. Hình 1: Đánh giá thể chế, chính sách và pháp luật theo IPA IPA được đánh giá trên 6 vấn đề chính (hay 6 bước tại Hình ) được sắp xếp theo trình tự logic nhằm thể hiện các quá trình ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách, pháp luật. Tuy nhiên, luận án sẽ lồng ghép các nội dung chính của IPA nhưng không theo trình tự các bước ở Hình . 5. Những đóng góp mới của luận án - Luận án nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, chỉ ra những yếu tố chi phối pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông - Luận án nghiên cứu làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam - Luận án đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam.
 • 12. 7 - Luận án đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nước Lưu vực sông. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận cũng như nguyên tắc pháp lý về bảo vệ môi trường theo lưu vực sông. Dựa trên những phân tích đánh giá các số liệu thống kê tình hình hiện trạng môi trường cũng như việc nhận định các hạn chế bất cập hiện nay của các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, luận án đưa ra các kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật thực định. 7. Kết cấu của luận án Ngoài Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận án gồm có 4 chương như sau: - Chương 1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài; - Chương 2. Những vấn đề lý luận về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông; - Chương 3. Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện; - Chương 4. Những yêu cầu, giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông.
 • 13. 8 Chương 1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1. Các công trình nghiên cứu nguồn nước lưu vực sông với tư cách là đối tượng đặc thù của bảo vệ môi trường. a. Tình hình nghiên cứu trong nước Nguồn nước lưu vực sông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và đời sống của các quốc gia, các cộng đồng lưu vực sông. Bên cạnh những giá trị to lớn đối với các quốc gia, các cộng đồng sống ở lưu vực sông, nguồn nước lưu vực sông với khả năng lan tỏa nhanh luôn chứa đựng những nguy cơ lớn như ngập lụt, ô nhiễm toàn vùng khi có những sự cố thiên tai hay hành động bất cẩn của con người. Chính vì vậy, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông luôn là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của bảo vệ môi trường ở các quốc gia có LVS. Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông đòi hỏi những phương thức đặc thù, những thiết chế đặc thù. Trong đó, có quản lý tổng hợp LVS. Những phương thức, và thiết chế này luôn là đối tượng nghiên cứu của khoa học môi trường, khoa học quản lý và khoa học pháp lý. LVS được coi là một thể thống nhất, có những tác động qua lại giữa các nguồn tài tài nguyên khác nhau như nước, đất, rừng, các HST. Trong đó, nước là yếu tố quan trọng nhất cần được chú trọng bảo vệ. Việc khai thác và sử dụng lưu vực sông, đặc biệt là nguồn nước luôn làm phát sinh các quan hệ xã hội và phần lớn được điều chỉnh bằng pháp luật. BVMT nước LVS như việc bảo vệ một thực thể nhằm đáp ứng được yêu cầu PTBV trên LVS. Như vậy, BVMT nước LVS là hoạt động gắn với các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật và các hoạt động nhằm kiểm soát ô nhiễm nguồn nước nhằm bảo đảm CLN trên LVS cũng như các quá trình liên quan trong một LVS. Bốn trụ cột cần phải tạo dựng trong BVMT nước LVS đó là: - Tạo dựng một môi trường chính sách phù hợp và thuận lợi. - Xây dựng pháp luật phù hợp và đủ mạnh để thực thi nhiệm vụ quản lý. - Xây dựng và sử dụng các công cụ hỗ trợ hiệu quả, các chế tài đủ sức răn đe để BVMT nước LVS. - Thiết lập mô hình Ủy ban LVS với cơ cấu, chức năng nhiệm vụ đủ mạnh để hoạt động hiệu quả. Hiện nay, ở Việt Nam đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ (NC&KH) cấp Nhà nước, cấp bộ về khai thác sử dụng, quản lý và bảo vệ TNN,
 • 14. 9 BVMT nước các LVS. Chương trình KC.12 về cân bằng nước trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Kết quả của chương trình đã góp phần phát triển các phương pháp tính toán, tổng hợp được nhiều quy luật cân bằng nước phục vụ cho phát triển kinh tế của từng tỉnh, từng LVS trên tất cả các vùng của đất nước. Nhiều đề tài cấp Nhà Nước và cấp Bộ về nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học cho QLTHTNN, khả năng chịu tải và tự làm sạch của LVS; quản lý bảo vệ tài nguyên, môi trường các LVS lớn ở nước ta thực hiện. (i) Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác khoa học với Cơ quan nghiên cứu khoa học Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam (2005): Nghiên cứu và triển khai dự án quan trắc và khảo sát môi trường nước LVS Đáy. Dự án có được cơ sở dữ liệu, thực hiện mô hình hoá chuyển tải các chất dinh dưỡng trong môi trường nước sông Đáy thông qua việc nghiên cứu chất lượng nước hệ thống sông Đáy, lấy trọng điểm là nghiên cứu mức độ ô nhiễm dinh dưỡng. Ứng dụng mô hình toán học mô phỏng chất lượng nước sông Đáy. Các kết quả thu được sẽ góp phần vào việc đánh giá chất lượng môi trường nước hệ thống sông Đáy - Nhuệ và làm cơ sở dữ liệu cho việc xử lý nguồn ô nhiễm, bảo vệ và quản lý nguồn nước có hiệu quả ở Việt Nam [28]. (ii) Nguyễn Thị Việt Nga trong Luận văn thạc sĩ (2012): Nghiên cứu về tính đa dạng thực vật đất ngập nước của sông Nhuệ - Đáy (phần chảy qua tỉnh Hà Nam) và khả năng sử dụng chúng để xử lý ô nhiễm môi trường. Luận văn đã đánh giá hiện trạng ĐDSH của thực vật đất ngập nước LVS Nhuệ, sông Đáy (phần chảy qua tỉnh Hà Nam) và giá trị sử dụng của chúng. Tìm hiểu khả năng sử dụng một số loài thực vật đất ngập nước trong việc xử lý ô nhiễm môi trường nước. Định hướng một số mô hình cho việc xử lý ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ, sông Đáy [17]. (iii) Lê Huy Bá (2013), sách chuyên khảo về khả năng chịu tải HST môi trường LVS Vàm Cỏ được trích dẫn từ đề tài cấp nhà nước KC.08.28 năm 2010 do Lê Huy Bá làm chủ nhiệm đã nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm, đánh giá khả năng chịu tải của hệ sinh thải LVS Vàm Cỏ phục vụ cho quy hoạch các cụm công nghiệp (CCN), rửa phèn, ngăn mặn, phục vụ quy hoạch nông lâm thủy sản và phát triển khu dân cư đến năm 2025. Trên cơ sở đó đã đề xuất các giải pháp khả thi nhằm bảo vệ HST môi trường LVS Vàm Cỏ [13]. (iv) Nguyễn Minh Lâm (2013) trong Luận án tiến sĩ của mình đã tiến hành nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông, tỉnh Long An. Luận án đã đánh giá được tải lượng ô nhiễm với
 • 15. 10 các kịch bản khác nhau do nước thải từ các nguồn ô nhiễm phân tán đến năm 2015 và năm 2020 dựa trên phương pháp mô hình hóa bằng phần mềm MIKE11, từ đó đánh giá được khả năng chịu tải của sông Vàm Cỏ Đông - đoạn chảy qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo các kịch bản (hiện trạng, đến năm 2015, 2020). Luận án cũng đã đề xuất được các biện pháp quản lý tổng hợp và đồng bộ chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông - đoạn chảy qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An bao gồm các giải pháp công nghệ và phi công trình, cơ chế quản lý sông Vàm Cỏ Đông với công việc và quyền hạn để thực hiện các chương trình và dự án nhằm bảo vệ chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông [18]. (v) Đề tài chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước về nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xây dựng giải pháp phòng chống “Đề tài nhánh số 2 Điều tra hiện trạng hệ thống nguồn nước, nhu cầu dùng nước và các giải pháp phòng chống hạn đã áp dụng ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên” [1]; (vi) Đề tài của Nguyễn Văn Hạnh (2010): Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ sông Hồng - sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững TNN - Xác định dòng chảy môi trường đến giai đoạn 2020 cho hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình. Đề tài đã xác định dòng chảy môi trường cho hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình. Trình bày kết quả tính toán mô phỏng chất lượng nước và xâm nhập mặn. Đề xuất dòng chảy môi trường cho hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình [15]. (vii) Nguyễn Hữu Huế, Khoa Công trình – Trường Đại học Thủy lợi. Trong tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên (2013) đã công bố đề tài nghiên cứu giải pháp công trình lấy nước tự chảy cho sông Đáy, sông Nhuệ và sông Tô Lịch. Do tình trạng khan hiếm nước vào mùa khô diễn ra ở tất cả các hệ thống sông trên địa bàn Tp. Hà Nội, nhất là LVS Đáy và sông Nhuệ. Nên đề tài đã đưa ra cơ sở, luận chứng về đề xuất và lựa chọn phương án tuyến công trình dẫn nước tự chảy theo 2 phương án: Phương án 1 là tuyến công trình dựa trên nền tảng kế thừa, sử dụng phát huy các tuyến công trình thủy lợi, hệ thống thủy nông đã có sẵn nhằm giảm được chi phí đầu tư, công tác quản lý vận hành, giúp tiết kiệm tối đa nhân vật lực, tiền của và đặc biệt thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng. Phương án 2 là Trục phát triển kinh tế Tây Thăng Long – Hà Nội [92]. (viii) Đặc biệt là chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KC.08/06-10 thực hiện đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khơi thông dòng chảy, tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch các sông để BVMT sông Nhuệ, sông Đáy do Trần Đình Hợi (năm 2010, mã số đề tài KC.08.12/06-10). Đề tài đã đánh giá về nguồn
 • 16. 11 nước, hiện trạng, diễn biến, tác động của môi trường nước, các công trình tiêu thoát nước, lòng dẫn trên LVS; tính toán, xác định các nguồn gây ô nhiễm trên toàn lưu vực; khả năng làm sạch và ngưỡng chịu tải; thiết lập, tính toán mô hình thủy lực, chất lượng nước và truyền chất; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường nước LVS Nhuệ - sông Đáy, kịch bản phát triển chiến lược của vùng. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý quy hoạch môi trường kết nối hệ thống thông tin GIS cho hệ thống sông Nhuệ và sông Đáy [16]. (ix) Đề tài cấp nhà nước KC.08.25 của Nguyễn Văn Cư (2001-2005): Nghiên cứu giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý tài nguyên và BVMT LVS Ba và sông Côn. Đề tài đã đánh giá hiện trạng, đưa ra các nguyên nhân, dự báo suy thoái các nguồn nước tài nguyên thiên nhiên và môi trường LVS Ba và sông Côn. Trên cơ sở đó đã đề xuất các giải pháp tổng thể, sử dụng công nghệ viễn thám, công nghệ GIS để quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT LVS Ba và sông Côn [9]; (x) Đề tài KC.08.04 (2001-2005): Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tổng hợp TN&MT LVS Đà do Nguyễn Thanh Trung làm chủ nhiệm đã tiến hành các nghiên cứu cơ bản về các nguồn TN&MT trên LVS Đà, phân tích đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến các thành phần TN&MT dưới tác động của các phương án phát triển KT-XH. Tổng hợp giữa lý luận và thực tiễn để xây dựng phương pháp luận về quản lý tổng hợp LVS, phân tích đánh giá các mô hình hiện đang được áp dụng trong nước và một số mô hình của nước ngoài để đề xuất mô hình quản lý thích hợp đối với các tiểu lưu vực và LVS Đà [30]. Mô hình tổ chức lưu vực sông Đà, được coi là giải pháp "...bảo đảm quản lý thống nhất quy hoạch lưu vực với địa bàn hành chính" và "...bảo đảm tính hệ thống của lưu vực sông, không chia cắt theo địa giới hành chính", mục tiêu quan trọng mà Luật Tài nguyên nước[35] đề ra. Hoạt động của mô hình này tạo điều kiện để lồng ghép các mối quan tâm về tài nguyên và môi trường vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, của từng ngành ở cấp lưu vực sông. Các dự án phát triển khác cũng được kiểm soát tốt hơn, hướng vào việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trên lưu vực và hạn chế những tác động bất lợi đến tài nguyên, môi trường của lưu vực. Mô hình này có thẩm quyền quản lý nhà nước trên lưu vực đủ mạnh để thực thi các quyết định (đồng thuận) của Hội đồng phối hợp thành mệnh lệnh hành chính xuyên suốt các tỉnh trong lưu vực sông Đà. (xi) Đề tài KC.08.27 (2001-2006) do Lã Thanh Hà chủ nhiệm: Nghiên cứu giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT và phòng tránh thiên tai LVS Lô –
 • 17. 12 sông Chảy đã đề xuất mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên–môi trường LVS Lô -sông Chảy như một cơ quan độc lập, không trực thuộc bộ hay tỉnh nào, nhưng chịu sự hướng dẫn chuyên ngành của các bộ liên quan và các quyết sách tư vấn về mặt TNN cho Hội đồng TNN quốc gia. Chủ tịch Ban quản lý LVS Lô-sông Chảy là luân phiên Chủ tịch UBND 8 tỉnh do Hội đồng bầu [14]. (xii) Đề tài NCKH cấp Bộ của Tô Trung Nghĩa, Viện Quy hoạch Thủy lợi (2008): Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để PTBV LVS Hồng đã nghiên cứu, điều tra hiện trạng tài nguyên, môi trường LVS Hồng, áp dụng các mô hình TANK, mô hình NAM, mô hình MITSIM, mô hình MIKE BASIN để tính toán cấn bằng nước, tính toán khả năng chịu tải, tự làm sạch của LVS Hồng đồng thời thiết lập, mô phỏng, phân tích đánh giá các kịch bản và các phương án công trình cho việc tối ưu hiệu quả kinh tế trên LVS Hồng [29]. (xiii) Đề tài của Nguyễn Quang Trung (2008-2010): Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình trên dòng chính và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả TNN mặt LVS Hương. Đề tài đã đánh giá được tác động các công trình đến môi trường vật lý như xói lở, bồi lắng trên dòng chính sông Hương, đề xuất được các giải pháp công trình và phi công trình để khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn TNN mặt cho các ngành kinh tế và phòng tránh suy thoái nguồn nước và các HST then chốt trên LVS Hương. Đặc biệt, đề tài đã thiết lập được cơ sở khoa học để xây dựng quy trình điều tiết liên hồ chứa về mùa kiệt những năm hạn hán bảo đảm sự hợp lý, hạn chế rủi ro và hài hoà lợi ích cho người dân [15]. (xiv) Đề tài của Tô Trung Nghĩa (2002-2004): Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển bền vững LVS Vu Gia - Thu Bồn. Đề tài đã phân tích thực trạng quản lý, bảo vệ và PTBV tài nguyên và môi trường LVS Vu Gia-Thu Bồn. Giới thiệu nội dung chính của chiến lược quản lý bền vững TN&MT LVS Vu Gia-Thu Bồn: nghiên cứu, phát triển tài nguyên môi trường đất, nước, rừng; nghiên cứu, đánh giá các vấn đề KT- XH, môi trường sinh thái, cơ chế chính sách quản lý và đề xuất các biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường trong lưu vực [25]. Để đảm bảo phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường, TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã ký kết thỏa thuận phối hợp quản lý LVS Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. Mục đích của việc ký kết thỏa thuận phối hợp này nhằm tăng cường phối hợp giữa hai địa phương, giữa các ban, ngành và các bên liên quan để quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng, tiến tới hài hòa giữa phát
 • 18. 13 triển kinh tế, an sinh xã hội và an toàn sinh thái, môi trường; chia sẻ thông tin, khuyến khích hợp tác giữa các bên liên quan; thiết lập thử nghiệm một thể chế liên tỉnh - thành phố để quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. Theo đó, hai địa phương sẽ cùng xây dựng một kế hoạch, quy hoạch quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước LVS Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ biển, trong đó, vấn đề tài nguyên nước phải được đặt trong mối quan hệ với các hoạt động phát triển khác trong cùng lưu vực và vùng bờ, trong mối liên kết giữa LVS từ thượng lưu đến hạ lưu và vùng ven biển của hai địa phương [48]. Với việc ký thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập Ban Điều phối chung, gồm lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan chủ chốt có liên quan đến quản lý LVS Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ để giải quyết các vấn đề liên tỉnh, liên vùng. Cơ quan đầu mối của Ban Điều phối là Sở TN&MT của hai địa phương. Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, đề xuất cụ thể về kế hoạch, quy chế làm việc của Ban Điều phối, lập Tổ Tư vấn và tổ chức tham vấn với các bên liên quan [25]. Tóm lại, nghiên cứu BVMT nước LVS tại Việt Nam trong những năm qua đã được chú trọng và đẩy mạnh. Cách tiếp cận nghiên cứu và nội dung nghiên cứu về LVS ở Việt Nam có thể nói là tương đối giống nhau. Nghiên cứu, quản lý môi trường nước LVS cho đến nay thường chỉ chú trọng đến nghiên cứu cách thức BVMT nước bằng việc bảo vệ số lượng nước trên LVS như: đánh giá khả năng chịu tải, khả năng tự làm sạch và đề xuất một số công trình, dự án để pha loãng, tăng lưu lượng dòng chảy, tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch của hệ thống sông. Các nghiên cứu về pháp luật cho BVMT nước LVS còn ít, và chỉ nghiên cứu cụ thể cho một LVS chứ chưa mang tính tổng thể. Đề tài của Đại học Thủy Lợi (2004): Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn QLTHTNN LVS Ba”. Đề tài nghiên cứu và đưa ra các kết quả phân tích, đánh giá việc khai thác sử dụng, cũng như công tác quản lý và quy hoạch TNN trên LVS Ba. Là cơ sở để thực hiện việc chuyển đổi hình thức quản lý TNN từ truyền thống sang quản lý tổng hợp, là nguồn tư liệu giúp cho việc đề ra chiến lược quản lý bền vững TNN LVS Ba 0. Tình trạng ô nhiễm môi trường trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai chỉ có thể được giải quyết khi từng tỉnh, thành phố làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. PGS, TS Phùng Chí Sỹ đề xuất: “Giải pháp cần
 • 19. 14 kíp và phải thực hiện ngay là kiểm soát các nguồn xả thải, phát hiện và ngăn chặn những cơ sở sản xuất-dịch vụ… xả thải lén ra môi trường theo đúng quy định của pháp luật”. b. Các công trình nghiên cứu ngoài nước Quản lý TNN và BVMT nước theo LVS được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới và gắn liền với nhiều công trình nghiên cứu về phương thức quản lý bảo vệ. Các công trình nghiên cứu về quản lý TNN và BVMT nước theo lưu vực sông ở nước ngoài được thực hiện tương đối nhiều và thường gắn với việc nghiên cứu áp dụng các chiến lược, các nguyên tắc của khai thác, sử dụng, quản lý hiệu quả TNN trên LVS đã được tuyên bố và nêu ra tại các hội nghị quốc tế về BVMT và PTBV, như Kế hoạch hành động Mar del Plata (1977), Tuyên bố New Delhi (1990) và được củng cố trong chương 18 của lịch trình thế kỷ 21. Nhiều Hội nghị quốc tế đã được tổ chức nhằm xác định chính sách, những giải pháp làm cơ sở cho bảo vệ LVS ở các quốc gia, đáp ứng mục tiêu cung cấp nước an toàn trong thế kỷ 21. Nhiều nguyên tắc cơ bản về bảo vệ môi trường nước được nêu trong Hội nghị thượng định về nước năm 1992 tại Rio [79] với chủ đề “Nước và môi trường”. Tiếp đó Diễn đàn nước thế giới lần thứ nhất tại Marrakech (Marocco) năm 1997 với chủ đề “Tầm nhìn dài hạn về nước, cuộc sống và môi trường cho thế kỷ 21”. Để đảm bảo hiệu áp dụng các nguyên tắc và giải pháp cơ bản cho việc bảo vệ môi trường nước, Công ước 1997 của Liên hợp quốc về sử dụng nguồn nước quốc tế vào các mục đích phi giao thông đã được ký kết. Công ước là dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện chính sách và pháp luật quốc tế liên quan đến LVS. Diễn đàn nước thế giới lần thứ hai tại Hague (Hà Lan) năm 2000 với chủ đề “Nước là công việc của tất cả mọi người”. Tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về PTBV tại Johannesburg năm 2002, nước được xác định là một trong năm vấn đề quan trọng nhất của thế giới. Những nguyên tắc, những giải pháp nêu trong Diễn đàn nước thế giới lần thứ ba tại Kyoto (Nhật Bản) đặc biệt có ý nghĩa với Đề tài bởi trong diễn đàn này, vấn đề quản lý tổng hợp nguồn nước và quản lý LVS được thảo luận. Trong số các công trình nghiên cứu liên quan đến những vấn đề về quản lý TNN lưu vực sông có thể liệt kê những công trình đáng chú ý sau. (i) Chương trình môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) thực hiện một báo cáo toàn diện về phát triển nước bền vững và vấn đề quản lý [82]. Trong đó, các chuyên gia của tổ chức này đã phân tích toàn diện vai trò và thách thức đối với quản lý kết hợp tài nguyên nước. Báo cáo cho rẳng không thể có cách tiếp cận tốt nhất và duy nhất cho quản lý bền vững tài nguyên nước. Điều này có nghĩa mỗi quốc gia cần lựa chọn cho
 • 20. 15 mình một phương thức quản lý và bảo vệ tài nguyên nước phù hợp với điều kiện cụ thể. Tuy nhiên, những nguyên lý chung về bảo vệ tài nguyên nước cần được áp dụng ở những mức độ tối đa có thể. (ii) Một trong những vấn đề được nghiên cứu nhiều nhất trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên nước quản lý kết hợp lưu vực sông IRBM. Mô hình quản lý kết hợp lưu vực sông hiện đang là xu thế phổ biến ở nhiều quốc gia trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước. Có khá nhiều định nghĩa về IRBM song tất cả các định nghĩa đều thống nhất rằng các lưu vực sông tạo ra bối cảnh rất rộng cho việc qui hoạch và quản lý nguồn nước, hệ sinh thái nước gắn với sông, suối và đất ngập nước. Quỹ động vật hoang dã (WWF) định nghĩa IRBM là quá trình phối hợp việc bảo tồn, quản lý và phát triển tài nguyên nước, đất và các tài nguyên khác bởi các ngành khác nhau trong phạm vi một lưu vực sông cụ thể để tối đa hóa các giả trị kinh tế, xã hôi có được từ tài nguyên nước theo phương thực công bằng nhưng vẫn bảo tồn được và khi cần thiết vẫn phục hồi được hệ sinh thái nước [88]. Ngân hàng Thế giới định nghĩa IRBM là giải pháp kết hợp các nguồn tài nguyên nước để đảm bảo rằng các khía cạnh xã hội, môi trường, kinh tế, kỹ thuật phải được cân nhắc trong quá trình quản lý và phát triển tài nguyên nước [89]. Chương trình Liên hợp quốc về xây dựng năng lực cho quản lý kết hợp lưu vực sông định nghĩa IRBM là quá trình phát triển bền vững, phân phối và giám sát việc sử dụng tài nguyên nước dựa và các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường [93]. Đối tác nước toàn cầu (Global Water Partnership - GWP) định nghĩa IRBM là quá trình thúc đẩy sự phát triển và quản lý phối hợp đối với nước, đất và các nguồn tài nguyên liên quan nhằm tối đa hóa phúc lợi xã hội theo cách công bằng mà không có nhân nhượng liên quan đến tính bền vững của các hệ sinh thái [94]. Như vậy, cần phải khẳng định rằng IRBM là phương thức cần được áp dụng để bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước lưu vực sông. (iii) Trong nghiên cứu của mình về quan điểm IRBM, Lilia Lungwa đã nêu quan điểm của mình về quản lý lưu vực sông. Quan điểm của Lilia Lungwa về cơ bản cũng tương tự các định nghĩa được viện dẫn ở trên [95]. Điểm đáng lưu ý trong thuyết trình này chính là thể chế quản lý lưu vực sông ở Tanazia, một quốc gia có rất nhiều lưu vực sông. Theo Lilia Lungwa , bảo vệ môi trường nước ở Tanazia được thực hiện ở 5 cấp độ gồm: cấp độ quốc gia; cấp độ lưu vực, cấp độ vùng thượng lưu; cấp độ quận và cấp độ cộng đồng. Ở Tanazia, quản lý tài nguyên nước cấp độ quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ được giao vấn đề bảo vệ và khai thác tài nguyên nước quốc gia. Bộ được giao thẩm
 • 21. 16 quyền này soạn thảo hoặc xem xét pháp luật và chính sách về tài nguyên nước. Đặc biệt, Bộ được giao thẩm quyền này phải phối hợp với cấc bộ để xây dựng qui hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông. Bộ có thẩm quyền giải quyềt các xung đột ở tầm quốc gia giữa các ngành khác nhau liên quan đến tài nguyên nước. Cấp độ quản lý lưu vực rất quan trọng. Ở cấp độ lưu vực, hoạt động quản lý bao gồm việc thu thập, xử lý và phân tích số liệu, phân bố nước, kiểm soát ô nhiễm, chuẩn bị các kế hoạch sử dụng nước, thu phí. Cơ quan quản lý cấp độ lưu vực được giao thẩm quyền giải quyết tranh chấp nước. Quản lý tài nguyên nước cấp độ khu vực thượng lưu hay tiểu khu vực thượng lưu được thực hiện qua các ủy ban hay tiểu ban. Các ban và tiểu ban này có các thành viên đại diện cho các thành phần kinh tế, hiệp hội người sử dụng nước. Những phân tích của Lilia Lungwa cho thấy ở Tanazia, quản lý lưu vực sông, quản lý thượng lưu vực và tiểu thượng lưu vực rất được chú trọng. Các ủy ban, tiểu ban quản lý lưu vực, thượng lưu vực đều được giao các nhiệm vụ phù hợp với hoạt động quản lý lưu vực sông vượt ngoài khuôn khổ quản lý theo địa giới hành chính. (iv) N. Wengert [78] trong cuốn “Quan điểm về lưu vực sông nhìn từ khía cạnh quản lý ở USA” [The River Basin Concept as seen from a Management Perspective in USA] đã phân tích các khía cạnh lý luận của lưu vực sông từ khía cạnh quản lý. Ông cho rằng, quản lý lưu vực sông được hình thành ở Mỹ từ cuối thế kỷ thứ 19. Các lưu vực sông được coi là các đối tượng của qui hoạch sử dụng tài nguyên nước. Quan điểm về quản lý lưu vực sông đạt đỉnh cao trong những năm 30 và 40 và 50 của thế kỷ thứ 20 thì các cố gắng cài quan điểm về phát triển tài nguyên nước theo lưu vực sông vào các qui hoạch phát triển kinh tế xã hội được ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, kể từ những năm 60 của thế kỷ 20 cho đến nay thì phát triển lưu vực sông chỉ được áp dụng hạn chế và chỉ trong phạm vi của các công trình thủy văn. Qui hoạch phát triển khu vực chấm dứt sự chú ý đối với quản lý lưu vực sông và ngày càng được sử dụng trong các chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Phân tích các yếu tố trong kỹ thuật, thủy lợi, thủy văn, công nghệ, kinh tế, xã hội, Còn quản lý lưu vực sông chỉ còn gắn với các qui hoạch phát triển thủy lợi N. Wengert khẳng định sự cần thiết phải thúc đẩy quan điểm quản lý lưu vực sông. Ông cho rằng ngày từ trước đây, nhận thức về các dòng sông với tư cách là hệ thống thì sự chú ý cũng đã tập trung vào mối tương tác nhân quả giữa các con sông với yếu tố sinh thái, xã hội và sự lựa chọn chính trị. Quản lý lưu vực sông đòi
 • 22. 17 hỏi những số liệu tin cậy để làm nền tảng cho việc tạo dòng chảy chính (mainstreaming) và xây dựng mô hình hệ thống sinh thái. (v) Một công trình đáng chú ý về tiếp cận kết hợp trong quản lý nước theo mô hình Liên minh Châu Âu (EU) là bài viết của TS Julia Adshead [77] “Tiếp cận kết hợp đối với bảo vệ và quản lý nước – Mô hình EU” [An integrated approach to water protection and management: the European Union model] công bố năm 2009. Tác giả nghiên cứu nội dung của Chỉ thị EU về Khung tài nguyên nước (European Union Water Framework Directive). Mục tiêu của bài viết là xác định xem các qui định của Chỉ thị có phù hợp với tư duy hiện đại về quản lý kết hợp lưu vực sông và tiềm năng của nó trong việc tạo ra được sự hài hòa lập pháp và thiết chế trên toàn bộ các thành viên của Liên minh. Tác giả đã đưa ra phát hiện là Chỉ thị chưa phù hợp với tư duy hiện đại về quản lý kết hợp lưu vực sông. Sự chú trọng của Chỉ thị mới giới hạn ở những vùng nước đơn nhất, có diện tích trung bình, chưa xử lý được các vấn đề rộng hơn về sử dụng đất gắn với nguồn nước. Chỉ thị cũng ít có tiềm năng thúc đẩy sự hài hóa lập pháp giữa các công cụ pháp lý. Một trong những lý do của tình trạng đó là việc các quốc gia thành viên vẫn còn quyền tự quyết định nhiều vấn đề về bảo vệ lưu vực sông. Theo TS Adshead quản lý lưu vực trong trong Chỉ thị chưa bao hàm rõ ràng cách tiếp cận liên kết mặc dù sự cần thiết của cách tiếp cận này được đề cập trong Lời nói đầu. Dựa trên các kết quả nghiên cứu Chỉ thị, TS Adshead chỉ ra rằng mô hình quản lý kết hợp trong bảo vệ và quản lý nước theo mô hình EU bao gồm các thành tố sau: (1) Quản lý kết hợp lưu vực sông hướng tới việc phối hợp và hài hóa hóa các nguyên tắc và các cấu trúc bảo vệ và sử dụng nước mặt và nước ngầm; (2) Hài hóa hóa nội khối (internal integration) nhằm tạo ra sự hài hóa hóa thông tin chéo trong việc ra quyết định như là một công cụ hiệu lực cho việc bảo vệ môi trường; (3) Hài hóa hóa công cụ liên kết (inter-instrumental integration) việc tạo ra sự liên kết các công cụ bảo vệ môi trường để đảm bảo tính đồng bộ, không bị hạn chế bởi công cụ thuộc thẩm quyền của một hoặc vài ngành; (4) Hài hóa các thiết chế (inter-agency integration ) hướng tới sự tham gia của nhiều cơ quan có lợi ích liên quan. 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông a. Các công trình nghiên cứu trong nước (i) Nguyễn Hải Hà An (2010) đã nghiên cứu đề tài Quy chế pháp lý về Ủy ban BVMT nước theo các LVS. Đề tài nghiên cứu các vấn đề pháp lý và cơ sở lý luận của việc quản lý TNN theo LVS dựa trên cơ sở so sánh, đánh giá giữa các mô hình quản lý
 • 23. 18 theo LVS trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp, đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật trong việc xây dựng quy chế pháp lý về tổ chức và hoạt động của các Ủy ban LVS [2]. (ii) Tiêu Thị Hà (2010) Luận văn thạc sĩ “Pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu góp phần làm rõ cơ sở lý luận cũng như nguyên tắc pháp lý về bảo vệ môi trường theo lưu vực sông. Dựa trên những phân tích đánh giá các số liệu thống kê tình hình hiện trạng môi trường cũng như việc nhận định các hạn chế bất cập hiện nay của các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, luận văn đưa ra các kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật thực định cũng như thúc đẩy thực thi những quy định này trong hoạt động bảo vệ môi trường nước như: (i) Hoàn thiện thể chế, tăng cường tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông; (ii) Nhà nước nên có cơ chế, chính sách để người dân, các tổ chức cộng đồng tham gia thực sự bảo vệ Tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nước, tạo điều kiện cho người dân tham gia ngay từ khi lập quy hoạch xây dựng đến khai thác sử dụng và bảo vệ; (iii) Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của các Ủy ban lưu vực sông; (iv) Tăng cường hoạt động giám sát môi trường tại các điểm nóng gây ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực sông: khu đô thị, khu công nghiệp và các làng nghề; (v) Khuyến khích việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường nước lưu vực sông; (vi) Ngân sách nhà nước dành cho bảo vệ môi trường (1% tổng chi ngân sách). Xây dựng cơ chế cho phép dùng vốn sự nghiệp môi trường để hỗ trợ xử lý môi trường theo tỷ lệ phù hợp [45]. (iii) Nguyễn Quang Hùng (2015) Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy”. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng nước mặt LVS Nhuệ - sông Đáy và Pháp luật BVMT nước LVS, các pháp luật khác có liên quan đến LVS. Nội dung nghiên cứu của luận án gồm: đánh giá áp lực, chất lượng nước mặt LVS Nhuệ - sông Đáy; đánh giá thực trạng pháp luật, những bất cập, khoảng trống và hạn chế của các chế tài xử lý vi phạm, hiệu quả can thiệp pháp luật và hoạt động của Ủy ban LVS Nhuệ - sông Đáy. Tuy đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng hệ thống pháp luật về BVMT nước LVS còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Chính những hạn chế và yếu kém này cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những nhược điểm, hạn chế của pháp luật BVMT nước LVS như: Hiệu quả can thiệp của pháp luật BVMT nước LVS vào LVS Nhuệ - sông Đáy không có hiệu quả (Hiệu quả Ysông Nhuệ là - 14,0 và hiệu quả Ysông Đáy là - 9,8). Pháp luật vẫn
 • 24. 19 chưa đồng bộ, phù hợp; các quy định còn mang tính chung chung, khó tiếp cận, khó tra cứu, khó áp dụng, xuất hiện nhiều khoảng trống; chế tài chưa đủ sức răn đe và hoạt động của Ủy ban LVS Nhuệ - sông Đáy không hiệu quả. Ngoài ra, tác giả đã có một số kiến nghị về giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về BVMT nước LVS nói chung và LVS Nhuệ - sông Đáy nói riêng [19]. Nghiên cứu BVMT nước LVS tại Việt Nam trong những năm qua đã được chú trọng và đẩy mạnh. Cách tiếp cận nghiên cứu và nội dung nghiên cứu về LVS ở Việt Nam có thể nói là tương đối giống nhau. Nghiên cứu, quản lý môi trường nước LVS cho đến nay thường chỉ chú trọng đến nghiên cứu cách thức BVMT nước bằng việc bảo vệ số lượng nước trên LVS như: đánh giá khả năng chịu tải, khả năng tự làm sạch và đề xuất một số công trình, dự án để pha loãng, tăng lưu lượng dòng chảy, tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch của hệ thống sông. Các nghiên cứu về pháp luật cho BVMT nước LVS còn ít, và chỉ nghiên cứu cụ thể cho một LVS chứ chưa mang tính tổng thể. b. Các công trình nghiên cứu ngoài nước Mặc dù quản lý kết hợp lưu vực sông nhằm bảo vệ tài nguyên nước được đặt ra từ thế kỷ thứ 19 song vấn đề này lại ít được nghiên cứu trong khoa học pháp lý của các nước, ngay cả ở nơi sản sinh quan niệm này. Trong thực tiễn của các nước có không ít các luật, qui chế về quản lý kết hợp nước lưu vực sông. Chắc chắn có những công trình nghiên cứu đánh giá các quan hệ xã hội phát sinh từ việc sử dụng nước lưu vực sông nhằm phục vụ việc ban hành các luật và qui chế này. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu hàn lâm về pháp luật bảo vệ nước lưu vực sông không có nhiều như các công trình nghiên cứu pháp luật về bảo vệ môi trường nước. Có thể giả định rằng do bảo vệ nước lưu vực sông là một nội dung cốt lõi của bảo vệ môi trường nước nên các nghiên cứu đối với pháp luật về thành tố này được tích hợp vào trong đó. Các công trình hàn lâm về pháp luật bảo vệ nước lưu vực sông không nhiều và phần lớn gắn với từng lưu vực sông cụ thể. Điều này, được chứng minh qua tổng quan các công trình nghiên cứu dưới đây. (i) Công trình nghiên cứu có tính khái quát về pháp luật bảo vệ môi trường nước, bao gồm nước lưu vực sông được Luận án tổng quan đầu tiên là của TS. Jordan Daci “Bảo vệ quyền con người về nước theo Luật quốc tế: Cần có một khuôn khổ pháp lý” [83] [Protection of the Human Right to Water Under International Law: The Need for a New Legal Framework]. Jordan Taci phân tích mối liên hệ của quyền con người với quyền tiếp cận nguồn nước. Ông cho rằng cuộc sống con người không có nghĩa lý gì nếu không có quyền tiếp cận nước và các quyền con người cốt lõi khác vốn là điều
 • 25. 20 kiện tiên quyết cho cuộc sông con người. Chính vì vậy, thụ hưởng quyền đối với nước là điều kiện tiên quyết để thụ hưởng các quyền con người khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh có nhiều xung đột trong quốc gia, trong khu vực nên quyền đối với nước không được đảm bảo, nhất là ở các vùng bị xung đột. Đặc biệt, nhiều vụ tranh chấp nguồn nước đã dẫn đến xung đột vũ trang. Vì vậy, Jordan Tacci nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo quyền con người đối với nước bằng pháp luật quốc gia cũng như pháp luật quốc tế. Ở bình diện pháp luật quốc tế, Ông cho rằng dù đã có một số công ước quốc tế về bảo vệ môi trường nói chung và về nước nói riêng, quyền con người đối với nước chưa hoàn toàn được bảo vệ. Jordan Tacci đã chỉ ra một số hạn chế của pháp luật quốc tế hiện đại trong việc bảo vệ quyền con người đối với nguồn nước. Cụ thể đó là những hạn chế sau: - Các công ước quốc tế về nước qui định nghĩa vụ của các quốc gia phải đảm bảo quyền của con người đối với nước tối đa căn cứ vào các nguồn lực hiện có. Chính điều khoản này là kẻ hở để nhiều quốc gia không thực hiện nghĩa vụ này và viện dẫn nguồn lực chưa sẵn có để biện minh cho sự vi phạm; - Các công ước quốc tế hiện hành chưa tiên liệu được cơ chế giải quyết tranh chấp và thực tế thi dựa vào luật quốc tế mềm; - Pháp luật quốc tế hiện hành chưa có những công cụ để gắn việc tham gia công ước với việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý; - Một số quốc gia lớn thường viện dẫn luật quốc gia của mình để biện minh cho việc không thực hiện các nghĩa vụ quốc tế theo công ước; - Hiện vẫn chưa có công ước toàn cầu về phân bổ và sử dụng tài nguyên nước. Tuy Jordan Tacci không đề cập riêng về nguồn nước lưu vực sông song những phát hiện, phân tích của ông về bảo vệ tài nguyên nước từ góc độ quyền con người có khá nhiều hàm ý cho pháp luật về bảo vệ nguồn nước lưu vực sông. (ii) Công trình đặc biệt có ý nghĩa với đề tài luận án là nghiên cứu khái quát về chức năng, thẩm quyền và hoạt động của các ủy ban lưu vực sông quốc tế ở khía cạnh thu hút sự tham gia của công chúng do Sabine Schulze thực hiện [84] “Public Participation in the Governance of Transboundary Water Resources – Mechanisms provided by River Basin Organizations” được Sabine Schulze thực hiện năm 2012 và đăng trong L'Europe en Formation 2012/3 (No 365). Công trình nhấn mạnh vai trò của công chúng trong quản lý lưu vực sông vì đây chính là một thành tố trong IRBM. Cơ chế huy động sự tham gia của công chúng được phân tích qua cơ chế hoạt động của
 • 26. 21 các ủy ban lưu vực sông quốc tế trên thế giới. Sabine Schulze khẳng định rằng các nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước đều nhấn mạnh những ưu thế có thể có được thông qua sự lôi cuốn các cộng đồng, tổ chức xã hội dân sự và quản trị nguồn nước quốc tế. Phạm vị các cộng đồng được lôi cuốn vào việc ra quyết định liên quan đến nguồn nước xuyên biên giới bao gồm cả các tổ chức phí chính phủ, các doanh nghiệp, các cộng đồng sống ở lưu vực sông. Các ưu thế (hay lợi ích) của việc cộng đồng tham gia vào quản lý nước lưu vực sông bao gồm: Hiệu lực, hiệu quả cao hơn của các quyết định, qui chế, dự án; cơ chế trao quyền ngày càng hoàn thiện và sự chính danh của các giải pháp. Sabine Schulze thực hiện việc phân tích cơ chế thu hút sự tham gia của công chúng vào hoạt động quản lý của Ủy ban sông Mê Kông (MRC); Ủy ban quốc tế Sông Danip (ICPDR); Ủy ban lưu vực sông Senegal (OMVS); Ủy ban thường trực lưu vực sông Okavango (OKACOM); Ủy ban Biên giới và Nước (IBWC). Bảng so sánh dưới đây về cơ chế thu hút sự tham gia của công chúng vào hoạt động quản lý của các ủy ban này cho thấy sự khác nhau, giống nhau của chúng. Thông tin Tham vấn Xây dựng dự án, chương trình Ra quyết định ICPDR X X x MRC X X x x OMVS X OKACOM X x IBWC x x x Bảng so sánh này cho thấy các ủy ban này vẫn chưa áp dụng đầy đủ các thành tố của việc thu hút công chúng tham gia quản lý. Ngoại trừ yếu tố thông tin được tất cả các ủy ban áp dụng, còn yếu tố tham vấn, ra quyết định, nhất là tham gia xây dựng chương trình chưa được chú trọng. (iii) Slavko Bogdanovic đã công bố công trình phân tích các khía cạnh pháp lý trong quản lý nguồn nước xuyên quốc gia ở lưu vực sông Đa Nip. Trong bài viết “Legal Aspects of Transboundary Water Management in Danube Basin” ông đã chỉ ra những khía cạnh pháp lý mà các quốc gia lưu vực sông Đa Níp phải đối mặt và phải giải quyết ở các khía cạnh luật quốc gia và luật quốc tế [85] Slavko Bogdanovic đã phân tích một số cách tiếp cận, một số công cụ bảo vệ và quản lý nguồn nước lưu vực
 • 27. 22 sông được qui định trong các Công ước và thỏa thuận quốc tế như RAMSA, New York Convention 1997 v.v. Ông nhận định rằng với sự phát triển quá nhanh của luật môi trường nên nhiều khái niệm liên quan đến bảo vệ nguồn nước chưa được xác định nội hàm đầy đủ. Đó chính là một trong những thách thức của việc ban hành pháp luật, qui chế quản lý và bảo vệ nguồn nước. Slavko Bogdanovic liệt kê và phân tích một số công cụ quốc tế về bảo vệ nguồn nước và tính phù hợp của chúng đối với việc bảo vệ và quản lý nguồn nước lưu vực sông. Trên cơ sở những phân tích về nội dung của nhiều công ước và thỏa thuận quốc tế về nước, Slavko Bogdanovic nêu ra một số vấn đề pháp lý mà các quốc gia lưu vực sông Đa Níp phải nghiên cứu và đưa ra được giải pháp cho việc hoàn thiện nền tảng pháp lý quốc tế cho việc bảo vệ nước ở lưu vực của một trong những con sông quốc tế lớn nhất Châu Âu này. Các vấn đề này được Slavko Bogdanovic coi là những vẫn đề còn để ngỏ. Một là, quan điểm về quản lý kết hợp. Nội hàm của quan điểm này còn có sự khác nhau giữa các quốc gia, thậm chí giữa các công ước và thỏa thuận khác nhau về tài nguyên nước. Chính vì vậy đây là khó khăn cho việc thể chế hóa các công cụ quản lý và bảo vệ kết hợp nước lưu vực sông Đa Níp. Khái niệm cần phải làm rõ được các tiêu chuẩn về địa lý/thủy văn, tiêu chuẩn chức năng và tiêu chuẩn kỹ thuật trong quản lý kết hợp. Hai là, cụ thể hóa các nguyên tắc được nêu trong Báo cáo của Ủy ban Brutland gồm quyền cơ bản của con người được sống trong môi trường trong lành; Công bằng giữa các thế hệ; bảo tồn và sử dụng bền vững; phát triển và hỗ trợ bền vững. Những nguyên tắc cần được làm rõ để từ đó xác định được các công cụ có hiệu lực cho việc bảo vệ và quản lý nước lưu vực Đa Níp. Ba là, làm rõ khái niệm Phát triển nguồn nước và quản lý nguồn nước được nêu trong Tuyên bố Duplin năm 1992. Bốn là, làm rõ nội hàm của hai khái niệm khá tương đồng được đề cập trong Chỉ thị khung của EU về nước (Water Framework Directive - WFD) là bảo vệ nước và quản lý bền vững nước. Slavko Bogdanovic đã tìm cách phân tích nội hàm của quản lý bền vững nguồn nước và chỉ ra các thành tố sau của nó. (1) sử dụng kết hợp nước mặt và nước ngầm của lưu vực sông; (2) cung cấp vừa đủ nước và có chất lượng để đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức (3) Cung cấp lượng nước vừa đủ và đảm bảo chất lượng cho nhu cầu của các loài sinh vật, động vật trong mọc và cư trú trên lưu vực sông; (4) Giải quyết các xung đột lợi ích giữa những người sử dụng và giưa các lĩnh vực sử dụng nước; (5) Bảo vệ nguồn nước chống lại những ảnh hưởng xấu như lũ, lở đất, quá tải nguồn nước ngầm; (6) Chống lại các khu vực hay các tiện ích nhạy cảm.
 • 28. 23 (iv) Công trình có ý nghĩa tham khảo đặc biệt đối với Luận án là Báo cáo về lập pháp về nước kết hợp (Integrated Water Legislation) [86] của nhóm các nhà khoa học Hà Lan gồm Jaap de Heer, Stefan Nijwening, Sander De Vuyst Marleen van Rijswick, Tom Smit and Jaap Groenendijk. Nhóm tác giả thực hiện báo cáo “Tiến đến lập pháp kết hợp về nước ở Hà Lan – Kinh nghiệm của các nước theo đơn đặt hàng của Bộ Giao thông, Công trình công và Quản lý nước. Báo cáo được hoàn thành vào năm 2004. Mục tiêu của Báo cáo này là tiến tới xây dựng một Luật kết về nước (Integrated Water Act) thay thế cho những qui định, qui chế quản lý nước ban hành trong các văn bản pháp luật khác nhau của Hà Lan. Để đạt được mục đích này, các nhà khoa học Hà Lan đã phân tích kỹ thực trạng pháp luật về nước của Hà Lan. Những hạn chế của pháp luật về nước của Hà Lan trước. Một trong những hạn chế này là việc điều chỉnh pháp luật dựa vào từng khách thể cụ thể, dựa theo ngành, chưa gắn với quản lý theo chức năng. Tiếp đó pháp luật về nước của Hà Lan chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu của quản lý phát triển. Nhược điểm khác đó là việc chưa phù hợp với các qui định của EU, đặc biệt là Chỉ thị của EU về nước (EU Water Framework Directive). Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu pháp luật của 15 quốc gia khác nhau nhằm xác định những kinh nghiệm, bài học cần thiết cho việc xây dựng Luật kết hợp về nước. Việc nghiên cứu pháp luật của 15 quốc gia dựa trên các yếu tố cấu thành pháp luật sau: - Các vấn đề về nước và động lực của những thay đổi pháp luật về nước ở 15 quốc gia gồm Australia; Austria; Belgium; California; Czech Republic; Denmark; England & Wales; Finland; France; Germany; Nord-Rhein Westfalia; Indonesia; Italy; New Zealand; Northern Ireland; Norway; Scotland; South Africa; Spain; Sweden; Switzerland và Zimbabwe. Các thành tố được nghiên cứu gồm: - Hệ thống pháp lý và hệ thống hành chính của các quốc gia. - Vai trò, trách nhiệm và quyền hạnh được qui định trong pháp luật về nước. - Phạm vi, mức độ cụ thể và mức độ kết hợp của pháp luật về nước. - Sự hợp tác liên ngành, quản lý lưu vực sông và các kế hoạch. - Các công cụ đầu tư cho quản lý nước. Dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia và thực tiễn của Hà Lan, các nhà nghiên cứu đã đề xuất trong báo cáo những mảng pháp luật cần kết hợp trong Luật kết hợp về nước, các nguyên tắc điều chỉnh kết hợp, mức độ kết hợp, cơ cấu của Luật và trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể liên quan.
 • 29. 24 Các yếu tố cần được kết hợp vào Luật nước Các yếu tố cần đưa vào Luật bao gồm: -Xác định và thành lập các lưu vực sông; - Vai trò và nội dung của kế hoạch lưu vực sông - Phân loại nước; - Mục tiêu chất lượng nguồn nước và tiêu chuẩn; - Các yếu tố (chức năng, quyền hạn, đăng ký vv.) Các nguyên tắc cần được qui định trong Luật kết hợp về nước Báo cáo cho rằng các nguyên tắc của Luật kết hợp về nước Báo cáo cho rằng các nguyên tắc về quản lý và bảo vệ nước vô cùng đa dạng. Vì vậy việc đưa các nguyên tắc vào Luật nước kết hợp là rất khó khăn. Tuy nhiên, quan điểm của Báo cáo là cần xác định và thể chế hóa các nguyên tắc vào Luật. Luật kết hợp về nước dự kiến sẽ kết hợp và sáp nhập các văn bản: Luật về quản lý nước; Luật về kiểm soát ô nhiễm nước mặt; Luật kiểm soát ô nhiễm biển; Luật về nước ngầm; Luật chống lũ. 1.2. Đánh giá khái quát những công trình nghiên cứu liên quan đến Đề tài 1.2.1. Những kết quả đã đạt được trong các công trình đã nghiên cứu sẽ được Luận án kế thừa Sau khi tập hợp các công trình nghiên cứu nguồn nước LVS với tư cách là đối tượng đặc thù của BVMTvà các công trình nghiên cứu về pháp luật bảo vệ môi trường nước LVS liên quan đến đề tài luận án của mình, nghiên cứu sinh đã đọc, tham khảo và tóm tắt các kết quả nghiên cứu như sau: +) Tại Việt Nam, 4 yếu tố quan trọng cần phải tạo dựng trong BVMT nước LVS. Từ đó, sẽ dễ dàng hơn cho tác giả khi đưa ra các yêu càu cũng như đề xuất hoàn thiện các VBPL cho BVMT nước LVS. +) Luận án có liệt kê một vài công trình cấp Nhà nước, cấp Bộ về việc triển khai dự án quan trắc và khảo sát môi trường nước LVS. Qua đó, sẽ đánh giá và theo dõi, cập nhật số liệu, tình trạng chất lượng môi trường nước một cách thường xuyên nhằm nâng cao hiệu qua trong công tác quản lý cũng như phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng nguồn nước. Không những vậy, Luận án cũng nêu ra nghiên cứu về mô hình quản lý tổng hợp Tài nguyên và môi trường nước LVS nhằm phân tích, đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến các thành phần của nguồn nước dưới tác động của các phương hướng phát triển KT-XH và xây dựng phương pháp luận về QLTH LVS. Từ
 • 30. 25 đó, tạo điều kiện để lồng ghép các mối quan tâm về tài nguyên và môi trường vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH ở từng cấp LVS. +) Luận án đã kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây về việc đề xuất các giải pháp, đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật trong việc xây dựng quy chế pháp lý về tổ chức và hoạt động của các Ủy ban LVS. Ngoài ra, các nghiên cứu đã làm rõ cơ sở lý luận cũng như nguyên tắc pháp luật về BVMT theo LVS nhằm đưa ra các kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật thực định cũng như thúc đẩy thực thi những quy định này trong hoạt động BVMT nước LVS. +) Các công trình nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: hiện nay, thực trạng pháp luật, những bất cập, khoảng trống và hạn chế của các chế tài xử lý vi phạm trong các VBPL. + Đối với các nghiên cứu ngoài nước thể hiện: hiện nay, việc đổi mới thể chế trong quản lý lưu vực sông ở các nước phát triển và đang phát triển thường tập trung vào hai việc là: thành lập các tổ chức quản lý ở cấp lưu vực, và đổi mới các hoạt động liên quan đến quản lý nước ở lưu vực sông như là xây dựng cơ chế phối hợp, đổi mới pháp chế, thiết kế lại các công cụ kinh tế trong chính sách nước (như giá nước, thuế, trợ cấp), thiết kế lại các tổ chức kinh tế (các tổ chức dịch vụ công, các tổ chức cung cấp dịch vụ, thị trường nước, chuyển giao quản lý tưới cho các tổ chức dùng nước). +) Trên thế giới đã có hàng trăm các tổ chức lưu vực sông được thành lập. Các tổ chức này có cơ cấu tổ chức và chức năng không hoàn toàn giống nhau tuỳ thuộc vào mỗi nước và điều kiện các lưu vực sông. Sự khác nhau thường tập trung vào các điểm chính: hình thức tổ chức, chức năng, mức độ tham gia trong quản lý nước của tổ chức lưu vực sông, phương thức hoạt động, cơ chế tài chính… 1.2.2. Những vấn đề Luận án cần nghiên cứu để tiếp tục làm rõ và phát triển Nghiên cứu, quản lý môi trường nước LVS cho đến nay thường chỉ chú trọng đến nghiên cứu cách thức BVMT nước bằng việc bảo vệ số lượng nước trên LVS như: đánh giá khả năng chịu tải, khả năng tự làm sạch và đề xuất một số công trình, dự án để pha loãng, tăng lưu lượng dòng chảy, tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch của hệ thống sông. Các nghiên cứu về pháp luật cho BVMT nước LVS còn ít. Các kết quả nghiên cứu nhìn chung chưa làm rõ được những vấn đề lý luận và thực trạng của pháp luật bảo vệ môi trường nước LVS. Vì vậy, trong luận án của mình NCS sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ hơn về vấn đề này. Và nếu như vấn đề bảo vệ một trường nước lưu vực sông đã được các tác giả đi trước nghiên cứu dưới góc độ khoa học môi
 • 31. 26 trường, góc độ khoa học kinh tế thì trong luận án của mình, nghiên cứu sinh sẽ tiếp cận dưới góc độ pháp luật kinh tế. Ngoài ra, Luận án sẽ tập trung nghiên cứu và đưa ra các kiến nghị đối với biện pháp kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới các mục đích sử dụng nước. Các hệ thống quan trắc chất lượng nguồn nước nên được đầu tư và đồng bộ hóa nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đo đạc, giảm chi phí nhân công đo đạc. Bên cạnh đó, chúng ta có thể đo hàng giờ mà không sợ bị bỏ xót các dữ liệu, sự biến động theo thời gian của nồng độ các chất có trong nguồn nước. Về việc nâng cao ý thức và tuyên truyền cho người dân về việc Bảo vệ môi trường và đặc biệt về bảo vệ môi trường nước Lưu vực sông nói riêng là một yếu tố cần thiết và là một nhiệm vụ cấp bách mà Nhà nước ta phải đặc biệt quan tâm. Bởi đây, là nguồn gốc của các sự việc dẫn đến ô nhiễm nguồn nước hay khắc phục, bảo vệ, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước đạt được hiệu quả cao. Không những vậy, Luận án còn cần phải quan tâm về quy hoạch phát triển và đầu tư các dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước như trước đây, mà còn phải quan tâm một cách toàn diện đến các vấn đề quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường nước, chống suy thoái chất lượng nước, nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, bảo vệ đầu nguồn lưu vực, dàn xếp các bất đồng trong sử dụng nước giữa các ngành, giữa các địa phương ở thượng và hạ lưu của lưu vực sông, bảo đảm tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người dân sở tại. 1.3. Cơ sở lý thuyết của việc nghiên cứu đề tài 1.3.1. Các vấn đề cần nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu Để thực hiện luận án, nghiên cứu sinh dựa trên những cơ sở lý thuyết sau: - Quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường nước lưu vực sông; - Quan điểm của Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Chủ nghĩa duy vật biện chứng về vấn đề bảo vệ môi trường nước lưu vực sông; - Lý thuyết phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường nước lưu vực sông; - Lý thuyết bảo vệ quyền con người gắn với môi trường nước lưu vực sông; - Đưa ra quan điểm về nâng cao năng lực quản lý cho các cơ quan chức năng; - Đưa ra quan điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức cho toàn dân về việc bảo vệ môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng.
 • 32. 27 Từ cơ sở lý thuyết nêu trên, luận án được triển khai với các câu hỏi nghiên cứu tập trung vào các khía cạnh: Lý luận, thực tiễn pháp lý và các đề xuất kiến nghị. Câu hỏi nghiên cứu chung: Hiện nay vấn đề bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở nước ta được quan tâm như thế nào? Giả thuyết nghiên cứu chung: Trong các giai đoạn vừa qua Nhà nước đã quan tâm và dành nhiều kinh phí cho các các đề án, dự án quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường nước các lưu vực sông ở nước ta, thực hiện PTBV tài nguyên nước. Theo yêu cầu quản lý bảo vệ tài nguyên, môi trường lưu vực sông, Bộ NN&PTNT và Bộ TNMT cũng đã đầu tư kinh phí cho thực hiện rất nhiều dự án điều tra, đánh giá TNN, điều tra khảo sát chất lượng nước của các LVS vừa và lớn để tạo dựng cơ sở số liệu phục vụ cho công tác quy hoạch và QLTNN lưu vực sông. Thí dụ một số dự án điều tra đánh giá TNN, điều tra chất lượng nước, hoặc điều tra đánh giá DCTT đã thực hiện trên lưu vực sông Hồng- Thái Bình, trên các lưu vực sông thuộc vùng ven biển miền Trung (VBMT) và Tây nguyên như sông Vũ Gia-Thu Bồn, sông Hương, Trà Khúc, sông Ba, sông Đồng Nai. Nhằm nâng cao năng lực quản lý TNN cho các cơ quan quản lý tài nguyên nước cấp Trung ương và địa phương, một dự án về “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam” (CAPAS) đã được thực hiện tại 7 tỉnh, thành phố là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Ninh Thuận, Bình Định và Phú Yên (2008- 2012), bước đầu đã xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước và nâng cao năng lực quản lý TNN của các tỉnh này. Những nghiên cứu tổng hợp đã nêu ở trên cho thấy trong các giai đoạn vừa qua, Nhà nước đã làm rất nhiều để xây dựng và phát triển thể chế chính sách, nghiên cứu cơ sở khoa học cho thực hiện QLTHTNN ở nước ta. Đây là tiền đề cho PTTNN các LVS của nước ta theo hướng bền vững trong các thập kỷ tới. Bộ Tài nguyên môi trường đã chú trọng vào việc đầu tư một số trạm quan trắc chất lượng môi trường nước tại một số tỉnh thành như: +) Trạm quan trắc nước sông tự động, liên tục tại Phủ Lý (Trên sông Nhuệ); +) Trạm quan trắc nước sông xuyên biên giới (Đầu nguồn sông Hồng tại Lào Cai); +) Trạm quan trắc mực nước sông xuyên biên giới (Đầu nguồn sông MeKong tại An Giang) Ngoài ra, một số tỉnh/thành phố đang đầu tư, chuẩn bị lắp đặt, vận hành Trạm quan trắc nước tự động, liên tục và tại một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đã lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động một cách hiệu quả.
 • 33. 28 Cơ sở khoa học của giả thuyết nghiên cứu: - Vấn đề bảo vệ môi trường nước lưu vực sông cần phải được qua tâm bởi vì: Lưu vực là nguồn nuôi dưỡng của con sông. Mọi hoạt động trong lưu vực đều ảnh hưởng đến dòng chảy trong sông.Vùng tập trung nước của sông, suối được giới hạn bởi các đường chia nước. Lưu vực khép kín là lưu vực có đường chia nước mặt và đường chia nước ngầm trùng nhau. Các lưu vực sông thường có điều kiện tự nhiên, môi trường phong phú, đa dạng, có vị thế đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội. Trong những năm qua, ở tất cả các lưu vực sông đã diễn ra quá trình phát triển nhiều ngành kinh tế dựa trên việc sử dụng nguồn nước của lưu vực như: Thủy điện, giao thông, du lịch, nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt và sản xuất… Đồng thời, với ưu thế đại lý thuận lợi, lưu vực cũng là nơi phát triển mạnh mẽ các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và các làng nghề. - Trong thiên niên kỷ tới, nhu cầu về tài nguyên nước sẽ tiếp tục tăng, cũng như cấp độ ô nhiễm cũng sẽ tăng. Để đạt được mục tiêu sử dụng bền vững tài nguyên nước, phương pháp tiếp cận mới tài nguyên nước và quản lý lưu vực sông đang là một yêu cầu cấp bách. Trong quá khứ, nguồn nước là trách nhiệm của các ngành riêng biệt, với những mục tiêu và phương thức hoạt động khác nhau. Kết quả là, thường xuyên xảy ra các xung đột về sử dụng tài nguyên nước và quản lý lưu vực sông. Trong lưu vực sông dễ dàng thấy được những tác động tiêu cực của các hành vi con người đối với môi trường, đặc biệt là những hành vi gây ô nhiễm nước. Điều này được thừa nhận, ví dụ, trong lời giải thích lý do để thành lập cơ quan lưu vực sông ở nhiều nước: lưu ý rằng nước là một yếu tố được coi như là tài nguyên vô giá đối với con người. Tuy nhiên, nó có thể bị cạn kiệt. Vì vậy, việc bảo vệ nguồn nước là một yêu cấp rất cấp bách đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Những hành vi không suy nghĩ của con người đã ảnh hưởng đến một yếu tố nào trong những yếu tố cấu thành lưu vực sông đều phá vỡ sự cân bằng và làm tổn thương môi trường tự nhiên này. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi vấn đề bảo vệ môi trường nước lưu vực sông hiện nay được quan tâm như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần phải xem xét thực trạng thực hiện việc bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ nguồn nước của toàn dân ra sao? Ý thức của người dân về tầm quan trọng của nguồn nước và việc cần thiết hiện nay là phải đảm bảo, hạn chế gây ô nhiễm đối với môi trường nói chung và nguồn nước nói riêng. Hơn hết, trách nhiệm cũng như năng lực quản lý của các cấp lãnh đạo từ Trung Ương đến địa phương cũng cần thiết phải nâng cao và dần phải cải thiện nhằm đáp
 • 34. 29 ứng được xu thế đổi mới của xã hội, có thể kịp thời đưa ra các phương án giải quyết hợp lý những tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Tránh trường hợp, thụ động, dậm chân tại chỗ chờ chỉ đạo từ cấp trên. Làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Để trả lời câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu chung trên đây, luận án sẽ đi vào trả lời các câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu cụ thể sau đây: Một là, về khía cạnh lý luận, luận án hướng tới giải quyết những câu hỏi sau đây: Câu hỏi nghiên cứu 1. Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông là gì? Câu hỏi nghiên cứu này sẽ hướng đến những khía cạnh lý luận sau: (i) Lưu vực sông tiếp cận dưới tư cách đối tượng của quản lý và bảo vệ tài nguyên nước được hiểu như thế nào? (ii) Mối liên hệ và vai trò giữa bảo vệ môi trường nước lưu vực sông và quản lý lưu vực sông. (iii) Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông bao gồm những hoạt động nào? (iv) Vai trò của bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Giả thuyết nghiên cứu cho câu hỏi 1. Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông là một trong những hoạt động bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường được sử dụng từ lâu ở các nước. Tuy nhiên, nhiều vấn đề lý luận về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, nhất là tiếp cận từ góc độ quản lý còn chưa được nghiên cứu nhiều. Điều này đã dẫn đến tình trạng một số khái niệm liên quan đến bảo vệ tài môi trường nước lưu vực sông chưa có được sự thống nhất cả về định nghĩa và nội hàm cụ thể của chúng. Đặc biệt ở Việt Nam, những vấn đề lý luận của bảo vệ môi trường lưu vực sông hầu như chưa được nghiên cứu. Nghiên cứu này dựa trên giả thuyết là cách hiểu, cách tiếp cận bảo vệ môi trường nước lưu vực sông còn rất nhiều khoảng trống lý luận cần làm rõ. Để có thể đưa ra định nghĩa cụ thể và nhất quán giữa các bên thì Đảng và Nhà nước ta cần phải thống nhất nội dung giữa ngành và các vấn đề liên ngành. Từ đó, sẽ đưa ra Luật hoặc Thông tư, Nghị định, các bản dự thảo hoặc các Văn bản dưới luật để toàn dân thực hiện. Tránh tình trạng chồng chéo, lặp đi lặp lại một vấn đề và không đưa ra được lý thuyết chung và chuẩn cho vấn đề bảo vệ môi trường nước lưu vực sông. Lý thuyết nghiên cứu cho câu hỏi 1. Thứ nhất, Lý thuyết nghiên cứu cho câu hỏi này trước hết là những luận điểm khoa học của phép duy vận biến chứng trong sự tương tác giữa hoạt động của con
 • 35. 30 người và thiên nhiên, những sự chi phối giữa sản xuất, quan hệ sản xuất, tiêu dùng đối với tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung. Thứ hai, Lý thuyết về quản lý kết hợp, quản lý bằng qui hoạch. Quản lý kết hợp (integrated management) được sử dụng nhiều trong quản lý nói chung và đặc biệt là quản lý môi trường. Các quan điểm, các nguyên tắc và giải pháp cụ thể của quản lý kết hợp đương nhiên chi phối hoạt động bảo vệ môi trường nước lưu vực sông. Sở dĩ như vậy, quản lý là một trong những nội dung của bảo vệ môi trường, nhất là qui hoạch, yếu tố chủ đạo của nó. Thứ ba, Lý thuyết về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường. Những quan điểm lý luận về công cụ kinh tế, vai trò của nó được xác định trong lĩnh vực quản lý nhà nước, kể cả quản lý hành chính và hiện giờ đang được coi là xu thế tất yếu trong bảo vệ môi trường. Việc sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường là một yếu tố quan trọng và chi phối toàn bộ sự việc. Nó vừa là động lực vừa là bài học cho người sử dụng yếu tố về môi trường. Như: +) Người sử dụng tài nguyên nước mang lại lợi ích an toàn cho môi trường, cho Nhà nước sẽ được khuyến khích và khen thưởng. +) Ngược lại, các cá nhân, tố chức cố ý gây ảnh hưởng xấu tới môi trường như: xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra môi trường hay không có các công trình xử lý nước thải đạt chuẩn sẽ bị phạt tiền thích đáng theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Câu hỏi nghiên cứu 2. Pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông là gì? Câu hỏi nghiên cứu này sẽ hướng tới các khía cạnh sau đây: (i) Pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông điều chỉnh những quan hệ nào? Những đặc trưng của mối quan hệ đó về chủ thể, về quyền hạn, trách nhiệm? Các nguyên tắc đặc trưng của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông là gì? (ii) Pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông cần được định vị như thế nào trong hệ thống pháp luật nói chung và lĩnh vực pháp luật bảo vệ môi trường nói riêng? (iii) Pháp luật bảo vệ môi trường lưu vực sông bao gồm những nội dung cơ bản nào? Giả thuyết nghiên cứu cho câu hỏi 2: Câu hỏi 2 được nghiên cứu và giải đáp dựa trên giả thuyết là pháp luật bảo vệ môi trường lưu vực sông ở Việt Nam chưa được định hình một cách rõ ràng và còn rất nhiều vấn đề còn bỏ ngõ. Chính vì vậy trong thực tiễn, việc bảo vệ môi trường nước lưu vực sông chưa mang lại được kết quả kỳ vọng. Do thiếu các qui định pháp luật phù