Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

171

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

เรียนรู้ตัวสะกด

Télécharger pour lire hors ligne

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

เรียนรู้ตัวสะกด

 1. 1. มาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกด คือ คาที่พยัญชนะตัวท้ายทาหน้าที่เป็นตัวสะกด มี ๒ ประเภท คือ คาที่ไม่มีตัวสะกดและคาที่มีตัวสะกด มาตราตัวสะกดไทยมีทั้งหมด ๙ มาตรา คือ ๑. มาตราแม่ ก กา ๒. มาตราแม่ กก ๓. มาตราแม่ กด ๔. มาตราแม่ กบ ๕. มาตราแม่ กน ๖. มาตราแม่ กง ๗. มาตราแม่ กม ๘. มาตราแม่ เกย ๙. มาตราแม่ เกอว แม่ ก กา แม่ เกอว แม่ กก แม่ กดแม่ เกย มาตราตัวสะกดไทย แม่ กบ แม่ กม แม่ กง แม่ กน วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑
 2. 2. มาตรา แม่ ก กามาตรา แม่ ก กา คือ คาที่ไม่มีตัวสะกด เช่น กา โต รอ ไป เต่า ปลา ปู ไฟตอ-เอา-เตา-ไม้เอก-เต่า ปอ-ลอ-อา-ปลา ปอ-อู-ปู ฟอ-ไอ-ไฟ ตี งา มือ ดู ตอ-อี-ตี งอ-อา-งา มอ-อือ-มือ ดอ-อู-ดู แพ แกะ โต รอ พอ-แอ-แพ กอ-แอะ-แกะ ตอ-โอ-โต รอ-ออ-รอ เจอ บัว เสีย เรือ จอ-เออ-เจอ บอ-อัว-บัว สอ-เอีย-เสีย รอ-เอือ-เรืออ่านออกเสียงและเขียน ประโยคแม่ ก กา เรามีตา เรามีหู เรามีมือ เรามีขา วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒
 3. 3. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๑คาชี้แจง อ่านประโยคต่อไปนี้และขีดเส้นใต้คาที่อยู่ใน แม่ ก กา แม่ ไก่ อยู่ ใน ตะกร้า ไข่ ไข่ มา สี่ ห้า ใบ แม่ กา ก็ มา ไล่ แม่ ไก่ ไล่ ตี กา หมา ใหญ่ ก็ ไล่ เห่า หมู ใน เล้า แล ดู หมา ปู แสม แล ปู นา กะ ปู ม้า ปู ทะเล เต่า นา แล เต่า ดา อยู่ ใน น้า กะ จระเข้ ปลาทู อยู่ ทะเล ปลา ขี้เหร่ ไม่ สู้ ดี วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๓
 4. 4. มาตรา แม่ กกมาตรา แม่ กก คือ คาที่มีเสียง ก เป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะตัวอื่นที่ออกเสียง ก คือ ข ค คร ฆ นก เมฆ (เมก) เลข (เลก) โรค (โรก)นอ-โอะ-กอ-นก มอ-เอ-กอ-เมก ลอ-เอ-กอ-เลก รอ-โอ-กอ-โรก ปีก ปาก ดึก รุกปอ-อี-กอ-ปีก ปอ-อา-กอ-ปาก ดอ-อึ-กอ-ดึก รอ-อุ-กอ-รุก มุข นาค โชค มัฆมอ-อุ-กอ-มุข นอ-อา-กอ-นาก ชอ-โอ-กอ-โชก มอ-อะ-กอ-มักอ่านออกเสียงและเขียน คาแม่ กก ดอกรัก เด็กเล็ก ปีกหัก มักมาก แตกแยก ปกปัก วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๔
 5. 5. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๒คาชี้แจง อ่านคาในแม่ กก ต่อไปนี้ ตัวอย่าง ปาก อ่านว่า ปอ – อา – กอ – ปาก๑. เลข อ่านว่า ...............................................................................................................................................................๒. ราก อ่านว่า ...............................................................................................................................................................๓. นก อ่านว่า ...............................................................................................................................................................๔. ดอก อ่านว่า ...............................................................................................................................................................๕. สุข อ่านว่า ...............................................................................................................................................................๖. แตก อ่านว่า ...............................................................................................................................................................๗. โชค อ่านว่า ...............................................................................................................................................................๘. เมฆ อ่านว่า ...............................................................................................................................................................๙. ผัก อ่านว่า ...............................................................................................................................................................๑๐. ตึก อ่านว่า ............................................................................................................................................................... วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๕
 6. 6. มาตรา แม่ กดมาตรา แม่ กด คือ คาที่มีเสียง ด เป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะตัวอื่นที่ออกเสียง ด คือ จ ช ชร ซ ฎ ฏฐ ฑ ฒ ต ตร ถ ท ทร ธ ส ศ ษ มด พุธ บาท อิฐ มด พุธ (พุด) บาท (บาด) อิฐ (อิด) บอ-อา-ดอ-มด-โอะ-ดอ-มด พอ-อุ-ดอ-พุด ออ-อิ-ดอ-อิด บาด พืช โจทย์ สัจ เดช พืช (พืด) โจทย์ (โจด) สัจ (สัด) เดช (เดด)พอ-อือ-ดอ-พืช จอ-โอ-ดอ-โจด สอ-อะ-ดอ-สัด ดอ-เอ-ดอ-เดด นุช กฎ วัฏ ครุฑ นุช (นุด) กฎ (กด) วัฏ (วัด) ครุฑ (คุด)นอ-อุ-ดอ-นุด กก-ดอ-กด วอ-อะ-ดอ-วัด คอรอ-อุ-ดอ-คุด วุฒ รส เขต รถ วุฒ (วุด) รส (รด) เขต (เขด) รถ (รด) วอ-อุ-ดอ-วุด รอ-โอะ-ดอ-รด ขอ-เอ-ดอ-เขด รอ-โอะ-ดอ-รด วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๖
 7. 7. สมบัติ อาวุธ เวท ยศสมบัติ (สมบัด) อาวุธ (อาวุด) เวท (เวด) ยศ (ยด)สม-โอะ-มอ-สม ออ-อา-อา วอ-เอ-ดอ-เวด ยอ-โอะ-ดอ-ยดบอ-อะ-ดอ-บัด วอ-อุ-ดอ-วุด เศษ กระดาษ ทาส โกรธ เศษ (เสด) กระดาษ(กระดาด) ทาส (ทาด) โกรธ (โกรด) กอ-รอ-อะ-กระ ทอ-อา-ดอ- กอ-รอ-โอ-ดอ-สอ-เอ-ดอ-เสด ดอ-อา-ดอ-ดาด ทาด โกรด ทูต เกศ อูฐ รัฐ ทูต (ทูด) เกศ (เกด) อูฐ (อูด) รัฐ (รัด) ทอ-อ—ดอ-ทูด กอ-เอ-ดอ-เกด ออ-อู-ดอ-อูด รอ-อะ-ดอ-รัดอ่านออกเสียงและเขียน คาแม่ กด มีดบาด ผัดเผ็ด ผัดจืด พูดปด ติดขัด เด็ดขาด ปิดเปิด ตัดขาด ขดลวด อึดอัด จุดเดือด คาดคิด วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๗
 8. 8. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๓คาชี้แจง อ่านประโยคต่อไปนี้และนาคาใน แม่ กด เติมลงในช่องว่าง อูฐ จืด แดด จิต มีดบาด รส วาด รถ พุธ รด ๑. เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลทราย ................................................................................. ๒. แสง มีประโยชน์หลายอย่าง ................................................................................. ๓. ข้ามถนนระวัง ชน ................................................................................. ๔. เขาเป็นผู้ที่มี ใจดีงาม ................................................................................. ๕. มะม่วงมี เปรี้ยว ................................................................................. ๖. วัน สีเขียว ................................................................................. ๗. คุณแม่ทาแกง ให้น้อง ................................................................................. ๘. น้องร้องไห้เพราะโดน ................................................................................. ๙. คุณครูแจกกระดาษให้นักเรียน รูป ................................................................................. ๑๐. พี่มีหน้าที่ น้าต้นไม้ ................................................................................. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๘
 9. 9. มาตรา แม่ กบมาตรา แม่ กบ คือ คาที่มีเสียง บ เป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะตัวอื่นที่ออกเสียง บ คือ ป พ ฟ ภ ขับ เคารพ (เคารบ) รูป (รูบ) ซุป (ซุบ) คอ-เอา-เคา ขอ-อะ-บอ-ขับ รอ-อู-บอ-รูบ ซอ-อุ-บอ-ซุบ รอ-โอะ-บอ-รบ สาป ภาพ ภพ ทัพ สาป (สาบ) ภาพ (พาบ) ภพ (พบ) ทัพ (ทับ) สด-อา-บอ- พอ-อา-บอ- พอ-โอะ-บอ- ทอ-อะ-บอ- สาบ พาบ พบ ทับ ทีป ซิป โลภ ทิพ ทีป (ทีบ) ซิป (ซิบ) โลภ (โลบ) ทิพ (ทิบ) ทอ-อี-บอ-ทีบ ซอ-อิ-บอ-ซิบ ลอ-โอ-บอ-โลบ ทอ-อิ-บอ-ทิบ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๙
 10. 10. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๔คาชี้แจง อ่านคาในแม่ กบ ต่อไปนี้ ตัวอย่าง จอบ อ่านว่า จอ – ออ – บอ – จอบ๑. รูป อ่านว่า ...............................................................................................................................................................................๒. พบ อ่านว่า ...............................................................................................................................................................................๓. โลภ อ่านว่า ...............................................................................................................................................................................๔. ชอบ อ่านว่า ...............................................................................................................................................................................๕. บีบ อ่านว่า ...............................................................................................................................................................................๖. ลับ อ่านว่า ...............................................................................................................................................................................๗. เรียบ อ่านว่า ...............................................................................................................................................................................๘. สาป อ่านว่า ...............................................................................................................................................................................๙. แนบ อ่านว่า ...............................................................................................................................................................................๑๐. ทัพ อ่านว่า ............................................................................................................................................................................... วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๐
 11. 11. มาตรา แม่ กนมาตรา แม่ กน คือ คาที่มีเสียง น เป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะตัวอื่นที่ออกเสียง น คือ ญ ณ ร ล ฬ นอน อักษร (อักสอน) เดือน คูณ (คูน) ออ-อะ-กอ-อักนอ-ออ-นอ-นอน ดอ-เอือ-นอ-เดือน คอ-อู-นอ-คูน สอ-ออ-นอ-สอน บุญ พิณ ลีฬ กัณ บุญ (บุน) พิณ (พิน) ลีฬ (ลีน) กัณ (กัน) บอ-อุ-นอ-บุน พอ-อิ-นอ-พิน ลอ-อี-นอ-ลีน กอ-อะ-นอ-กัน การ วาฬ กร ผล การ (กาน) วาฬ (วาน) กร (กอน) ผล (ผน)กอ-อา-นอ-กาน วอ-อา-นอ-วาน กอ-ออ-นอ-กอน ผอ-โอะ-นอ-ผนอ่านออกเสียงและเขียนคา แม่ กน ต้นทุน อ่อนโยน วนเวียน ตื่นเต้น ยืนยัน วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๑
 12. 12. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๕คาชี้แจง ขีดเส้นใต้คาที่สะกดด้วย แม่ กน และอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง เสียง ฟ้า กบ รถ เห็น ซน เพียร บ้าน โลภ โจทย์ พลาด โกรธ ขวบ เวร พัก ภรรยา ปูมา ้ ผล กลอน แขน กลอง ลอย ปีน เล่น วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๒
 13. 13. มาตรา แม่ กง มาตรา แม่ กง คือ คาที่มีเสียง ง เป็นตัวสะกด มอง ยุง ลุง สงฆ์ (สง)มอ-ออ-งอ-มอง ยอ-อุ-งอ-ยุง ลอ-อุ-งอ-ลุง สอ-โอะ-งอ-สง ชง โขง ทอง เชิง ชง โขง ทอง เชิงชอ-โอะ-งอ-ชง ขอ-โอ-งอ-โขง ทอ-ออ-งอ-ทอง ชอ-เออ-งอ-เชิง เสียง เมือง เสียง เมือง สอ-เอีย-งอ-เสียง มอ-เอือ-งอ-เมืองอ่านออกเสียงและเขียนคา แม่ กง เสียงดัง กางเกง เมืองทอง ทองแดง จ้องมอง วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๓
 14. 14. ชือ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น …………………………… ่โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๖คาชี้แจง ฝึกโยงเส้นจับคู่ แม่ กง แล้วอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง กาง เพลง ร้อง เกง จ้อง แสง ข้าง เสียง เสียง แล้ง แต่ง มอง ส่อง ดัง ส่ง หลัง แห้ง ตั้ง วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๔
 15. 15. มาตรา แม่ กมมาตรา แม่ กม คือ คาที่มีเสียง ม เป็นตัวสะกด ชาม ผอม เกม งาม ชอ-อา-มอ-ชาม ผอ-ออ-มอ-ผอม กอ-เอ-มอ-เกม งอ-อา-มอ-งาม เอม แถม ปม โคม เอม แถม ปม โคม ออ-เอ-มอ-เอม ถอ-แอ-มอ-แถม ปอ-โอะ-มอ-ปม คอ-โอ-มอ-โคม เติม สวม เติม สวม ตอ-เออ-มอ-เติม สอ-อัว-มอ-สวมอ่านออกเสียงและเขียนคา แม่ กม ผมงาม ซ่อมแซม ยิ้มแย้ม ตูมตาม อมยิ้ม ดื่มนม วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๕
 16. 16. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๗คาชี้แจง อ่านคาในแม่ กบ ต่อไปนี้ ตัวอย่าง ผม อ่านว่า ผอ – โอะ – มอ – ผม๑. แจม อ่านว่า .............................................................................................................................................................๒. ลม อ่านว่า .............................................................................................................................................................๓. โยม อ่านว่า .............................................................................................................................................................๔. สาม อ่านว่า .............................................................................................................................................................๕. ยาม อ่านว่า .............................................................................................................................................................๖. เจิม อ่านว่า .............................................................................................................................................................๗. เสียม อ่านว่า .............................................................................................................................................................๘. ขิม อ่านว่า .............................................................................................................................................................๙. รีม อ่านว่า .............................................................................................................................................................๑๐. คุม อ่านว่า ............................................................................................................................................................. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๖
 17. 17. มาตรา แม่ เกยมาตรา แม่ เกย คือ คาที่มีเสียง ย เป็นตัวสะกด ลอย มวย ขาย คุยลอ-ออ-ยอ-ลอย มอ-อัว-ยอ-มวย ขอ-อา-ยอ-ขาย คอ-อุ-ยอ-คุย ยาย เคย เขย ดอย ยาย เคย เขย ดอยยอ-อา-ยอ-ยาย คอ-เออ-ยอ-เคย ขอ-เออ-ยอ-เขย ดอ-ออ-ยอ-ดอย ปุย ลุย โดย โรย ปุย ลุย โดย โรยปอ-อุ-ยอ-ปุย ลอ-อุ-ยอ-ลุย ดอ-โอ-ยอ-โดย รอ-โอ-ยอ-โรยอ่านออกเสียงและเขียนคา แม่ เกย รายจ่าย ง่ายดาย นายร้อย ตื่นสาย ลายไทย วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๗
 18. 18. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๘คาชี้แจง ขีดเส้นใต้คาที่สะกดด้วย แม่ เกย และอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง สาย จาน เพียง มวย เหิม โต๊ะ ถอย เขย อม สบาย ตาม จีน เตย แสง ลอย สอง วัย แจ่ม ร้าน ร้าย ไหล ป่วย ราง เก้า วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๘
 19. 19. มาตรา แม่ เกอวมาตรา แม่ เกอว คือ คาที่มีเสียง ว เป็นตัวสะกด แมว สาว ดาว หิวมอ-แอ-วอ-แมว สอ-อา-วอ-สาว ดอ-อา-วอ-ดาว หอ-อิ-วอ-หิว ขาว ติว เอว เหว ขาว ติว เอว เหวขอ-อา-วอ-ขาว ตอ-อิ-วอ-ติว ออ-เอ-วอ-เอว หอ-เอ-วอ-เหว แนว เขียว แนว เขียว นอ-แอ-วอ-แนว ขอ-เอีย-วอ-เขียวอ่านออกเสียงและเขียนคา แม่ เกอว แถวยาว เรียวยาว ผิวขาว แวววาว เกี่ยวข้าว หิวข้าว วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๙
 20. 20. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๙คาชี้แจง อ่านคาในแม่ เกอว ต่อไปนี้ ตัวอย่าง แกว อ่านว่า กอ – แอ – วอ – แกว๑. แนว อ่านว่า .............................................................................................................................................................๒. ยิว อ่านว่า .............................................................................................................................................................๓. แมว อ่านว่า .............................................................................................................................................................๔. ยาว อ่านว่า .............................................................................................................................................................๕. ชาว อ่านว่า .............................................................................................................................................................๖. หิว อ่านว่า .............................................................................................................................................................๗. เรียว อ่านว่า .............................................................................................................................................................๘. แก้ว อ่านว่า .............................................................................................................................................................๙. เปลว อ่านว่า .............................................................................................................................................................๑๐. ก้าว อ่านว่า ............................................................................................................................................................. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒๐
 21. 21. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๑๐คาชี้แจง คาต่อไปนี้อยู่ในมาตราสะกดแม่อะไร ตัวอย่าง กบ แม่ ............... กบ ............................... ปลา แม่ .............................................................................................................. ไก่ แม่ .............................................................................................................. กบฏ แม่ .............................................................................................................. กางเกง แม่ .............................................................................................................. เณร แม่ .............................................................................................................. พรรค แม่ .............................................................................................................. อาวุธ แม่ .............................................................................................................. เขมือบ แม่ .............................................................................................................. เฉลียว แม่ .............................................................................................................. สหาย แม่ .............................................................................................................. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒๑
 • janthanachaiophanon

  Aug. 26, 2021
 • PaphadaKwang

  Jun. 28, 2021
 • JerametSoonguan1

  Jun. 16, 2021
 • TanasinIntawongsri

  Jun. 14, 2021
 • NariratKiratimongkhonchai

  Jun. 11, 2021
 • PatriciaSeah

  Dec. 25, 2020
 • PiaNo5

  Dec. 9, 2020
 • Chanatdaanime

  Oct. 15, 2020
 • PinUpGirl1

  Oct. 7, 2020
 • PornaphaPongsapang

  Oct. 7, 2020
 • PookkaLoveOpal

  Sep. 20, 2020
 • ssuserde2902

  Aug. 20, 2020
 • PetcharaAuppachai

  Jul. 1, 2020
 • BirendraBajracharya1

  Jun. 8, 2020
 • JhoomJanthima

  May. 12, 2020
 • KanruthaiWutthi

  May. 9, 2020
 • ssuser7ea0d7

  Mar. 1, 2020
 • supraneengamsong

  Feb. 13, 2020
 • RungnapaHoutpramong

  Nov. 22, 2019
 • ChalitaKumjun

  Sep. 17, 2019

Vues

Nombre de vues

414 564

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

107 995

Actions

Téléchargements

9 584

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

171

×