Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

82

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

สระแสนสุขสันต์

Télécharger pour lire hors ligne

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

สระแสนสุขสันต์

 1. 1. สระแสนสุขสันต์ สระอะ (-ะ) สระอา (-า) สระอิ (-ิ) สระอี (-ี) สระอึ (-ึ) สระอือ (-ื) สระอุ ( _ุ ) สระอู (_) สระเอ (เ-) สระแอะ (แ-ะ) สระเอะ (เ-ะ) สระแอ (แ-) สระเอียะ (เ-ยะ) สระเอีย (เ-ย) สระเอือะ (เ-อะ) สระเอือ (เ-อ) สระอัวะ (-วะ) สระอัว (- ว) สระโอะ (โ-ะ) สระโอ (โ-) สระเอาะ (เ-าะ) สระออ (-อ) สระเออะ (เ-อะ) สระเออ (เ-อ) สระอา (- ำ) สระใอ (ใ-) สระไอ (ไ-) สระเอา (เ-า)วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑ หน้า ๑
 2. 2. ใบกิจกรรม อ่านและเขียน คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและเขียนสระต่อไปนี้ สระนะครับ สระอะ (-ะ) ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ  สระอา (-า) า า า า า า า า วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒ หน้า ๒
 3. 3. สระอิ (-ิ) -ิ ิิิ-ิ ิิิ-ิ ิิิ-ิ -ิ ิ-ิ -ิ ิิิ-ิ ิิิ-ิ ิิิ-ิ -ิ ิ-ิ  สระอี (-ี) ิิิ ิิ ิิิ ิิิ ิิ ิิ ิิิ ิิิ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๓ หน้า ๓
 4. 4. สระอึ (-ึ) ิิ ิิิ ิิิ ิิิ ิิ ิิิ ิิิ ิิิ  สระอือ (-ื) ิิิ ิิิ ิิิ ิิิ ิิ ิิิ ิิิ ิิิ ิิิ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๔ หน้า ๔
 5. 5. _ สระอุ ( ุ ) _ _ _ _ _ ิิิิ ิ ิิิิิิิิิ ิิิิ ิิ ิิิิิ ิิ ิ _ _ _ _ _ ิิิิ ิ ิิิิิิิิิ ิิิิ ิิ ิิิิิ ิิ ิ  สระอู ( _ ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๕ หน้า ๕
 6. 6. สระเอะ (เ-ะ) เ-ะ เ-ะ เ-ะ เ-ะ เ-ะ เ-ะ เ-ะ เ-ะ  สระเอ (เ-) เ- เ- เ- เ- เ- เ- เ- เ- วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๖ หน้า ๖
 7. 7. สระแอะ (แ-ะ) แ-ะ แ-ะ แ-ะ แ-ะ แ-ะ แ-ะ แ-ะ แ-ะ  สระแอ (แ-) แ-- แ- แ- แ- แ- แ- แ- แ- วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๗ หน้า ๗
 8. 8. สระเอียะ (เ-ยะ) เ-ยะ ิิิิเ-ยะิิ เ-ยะ ิิิิเ-ยะ เ-ยะ ิิิิเ-ยะิิ เ-ยะ ิิิิเ-ยะ  สระเอีย (เ-ย) เิ-ย เิ-ย เิ-ย เิ-ย เิ-ย เิ-ย เิ-ย เิ-ย วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๘ หน้า ๘
 9. 9. สระเอือะ (เ-อะ) เิ-อะ เิ-อะ เิ-อะ เิ-อะ เิ-อะ เิ-อะ เิ-อะ เิ-อะ  สระเอือ (เ-อ) เิ-อ เิ-อ เิ-อ เิ-อ เิ-อ เิ-อ เิ-อ เิ-อ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๙ หน้า ๙
 10. 10. สระอัวะ (-วะ) -วะ -วะ -วะ -วะ -วะ -วะ -วะ -วะ  สระอัว (- ว) -ว -ว -ว -ว -ว -ว -ว -ว วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๐ หน้า ๑๐
 11. 11. สระโอะ (โ-ะ) โ-ะิิ โ-ะิิ โ-ะิิ โ-ะิิ โ-ะิิ โ-ะิิ โ-ะิิ โ-ะ ิ  สระโอ (โ-) โ- โ- โ- โ- โ- โ- โ- โ- วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๑ หน้า ๑๑
 12. 12. สระเอาะ (เ-าะ) เ-าะ เ-าะ เ-าะ เ-าะ ิิิ เ-าะ เ-าะ เ-าะ เ-าะ  สระออ (-อ) -อ -อ -อ -อ -อ -อ -อ -อ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๒ หน้า ๑๒
 13. 13. สระเออะ (เ-อะ) เ-อะ ิิิเ-อะ ิิเ-อะ ิิเ-อะ ิ เ-อะ ิิิเ-อะ ิิเ-อะ ิิเ-อะ  สระเออ (เ-อ) เ-อ เ-อ เ-อ เ-อ เ-อ เ-อ เ-อ เ-อ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๓ หน้า ๑๓
 14. 14. สระอา (- ำ) -ำ -ำ -ำ -ำิ -ำ -ำ -ำ -ำ -ำิิ -ำ  สระใอ (ใ-) ใ-ิิ ใ-ิิ ใ- ใ-ิิ ใ-ิิ ใ-ิิ ใ--ิ ใ-ิิ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๔ หน้า ๑๔
 15. 15. สระไอ (ไ-) ไ-ิิ ไ-ิิ ไ-ิ ไ-ิิ ไ-ิิ ไ-ิิ ไ-ิิ ไ-ิ  สระเอา (เ-า) เ-า เ-า เ-า เ-า เ-า เ-า เ-า เ-า วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๕ หน้า ๑๕
 16. 16. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น …………………………… โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๑ คาชี้แจง อ่านคาที่ประสมสระต่างๆ ต่อไปนี้๑. สระอะ (-ะ) กะ ปะ จะ ตะ สระอา (-า) ปา ตา ขา สระอิ ( ) ลิ ิ นิ ทิ๒. สระอี ( ) ตี ี ปี กี นี สระอึ ( ) บึ ึ ตึ ปึ สระอือ ( ) ถือ ื มือ ลือ๓. สระอุ ( ) กุ ถุ ุ มุ นุ สระอู ( ) ปู งู ู ถู สระเอะ (เ-ะ) เตะ เอะ เละ๔. สระเอ (เ-) เซ เป เล เข สระแอะ (แ-ะ) แกะ แยะ แตะ สระแอ (แ-) แห แบ แพวารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๖ หน้า ๑๖
 17. 17. ๕. สระเอียะ (เ-ยะ) เกียะ ๊ เปียะ ๊ สระเอีย (เ-ยะ) เปีย เสีย เลีย เจีย สระเอือ (เ-อ) เรือ เสือ เจือ เกือ๖. สระอัวะ (-วะ) กัวะ ผัวะ ยัวะ สระอัว (-ว) บัว วัว รัว มัว สระโอะ (โ-ะ) โป๊ะ โต๊ะ โก๊ะ๗. สระโอ (โ-) โค โน โต โบ โก สระเอาะ (เ-าะ) เพาะ เกาะ เถาะ เลาะ เจาะ๘. สระออ (-อ) กอ มอ ขอ ปอ รอ สระเออ (เ- อ) เจอ เธอ เรอ เบอ เมอ๙. สระอา (- ำ) จา ขา ดา กา ตา สระใอ (ใ-) ใจ ใส ใน ใบ ใย๑๐. สระไอ (ไ-) ไข ได ไต ไส ไป สระเอา (เ-า) เตา เปา เสา เผา เรา อู เอะ แอ โอะ โอวารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๗ หน้า ๑๗
 18. 18. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนฝึกประสมพยัญชนะกับสระ ๑. สระอะ สระอา สระอิ สระอี สระอึ ก จ ด บ อ ข ถ ผ ส ง ค ท น ร วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๘ หน้า ๑๘
 19. 19. ๒. สระอุ สระอู สระเอะ สระเอ สระแอ ก จ ด บ อ ข ถ ผ ส ห ง ค ท น ร ปู นา ขา เกวารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๙ หน้า ๑๙
 20. 20. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น …………………………… โรงเรียน .............................................................................................................................................................................. คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๓ คาชี้แจง ให้นักเรียนหาคาที่ประสมด้วยสระต่างๆ ต่อไปนี้ ๑. ข้อใดมีคาทีประสมด้วย สระอา ่ ก. ตาดี ข. ขายของ ค. หนังสือ ๒. ข้อใดมีคาที่ประสมด้วย สระอือ ก. เวลา ข. คุณครู ค. ถือชาม ๓. ข้อใดมีคาที่ประสมด้วย สระเอ ก. พึงใจ ข. เทน้า ค. ไปดี ๔. ข้อใดมีคาที่ประสมด้วย สระแอ ก. พ่อแม่ ข. ก่อนค่า ค. จาใจ ๕. ข้อใดมีคาที่ประสมด้วย สระเออ ก. คุณอา ข. เจอะเจอ ค. รีรอวารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒๐ หน้า ๒๐
 21. 21. ๖. ข้อใดมีคาที่ประสมด้วย สระโอ ก. คุณพ่อ ข. คุณครู ค. แตงโม ๗. ข้อใดมีคาที่ประสมด้วย สระออ ก. รีรอ ข. ชาวนา ค. ใบไม้ ๘. ข้อใดมีคาที่ประสมด้วย สระเอา ก. ใส่ใจ ข. ดอกไม้ ค. เสาไฟ ๙. ข้อใดมีคาที่ประสมด้วย สระใอ ก. ใบไม้ ข. แตงโม ค. คุณครู ๑๐. ข้อใดมีคาทีประสมด้วย สระเอีย ่ ก. เสียใจ ข. ใบโพ ค. โตไว อะ อา อิ อี อุ อู เอะ แอ โอะ โอ ไอ ใอ .. .. ..วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒๑ หน้า ๒๑
 22. 22. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น …………………………… โรงเรียน .............................................................................................................................................................................. คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๔ คาชี้แจง ขีดเส้นใต้คาที่ประสมด้วยสระที่กาหนดให้ต่อไปนี้ ๑. สระอา ทะเล เปล แหวน เก้าอี้ บ้าน ๒. สระโอะ ชั้น มัน ต้น กับ บ้าน กา ขา คู งู โต ปี มือ โย เรา แวะ วัว แห .. .. ..วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒๒ หน้า ๒๒
 23. 23. ๓. สระเอาะ เหาะ เกา เตะ เกะ เรา ๔. สระอือ ถุงมือ กางเกง จาน หนังสือ พืนห้อง คุณครู มืด ข้าว ้ กระโปรง ๕. สระเอือ ทะเล กางเกง หนังสือ เรือใบ ข้าว กระโปรงวารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒๓ หน้า ๒๓
 24. 24. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น …………………………… โรงเรียน .............................................................................................................................................................................. คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๕ คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ทับคาให้ครบตามจานวนที่กาหนด ๑. มีคาที่ประสมด้วย สระเอือ อยู่ ๑ คา การ ลัก ขโมย เป็น สิง ่ ที่ ไม่ ดี เหยียว ่ บิน มา นก กา หนี กลับ รัง น้อง สาว ไป ทา ฟัน เมือ ่ วัน เสาร์ เป็น เด็ก ไม่ ควร ไป โรง เรียน สาย ๒. มีคาที่ประสมด้วย สระอุ อยู่ ๑ คา การ ลัก ขโมย เป็น สิง่ ที่ ไม่ ดี กิน ผัก ทา ให้ ร่าง กาย แข็ง แรง คุณ แม่ ไป ทา ฟัน เมือ ่ วัน เสาร์ เป็น เด็ก ไม่ ควร ไป โรง เรียน สายวารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒๔ หน้า ๒๔
 25. 25. ๓. มีคาที่ประสมด้วย สระเอา อยู่ ๑ คา กิน ผัก ทา ให้ ร่าง กาย แข็ง แรง คุณ แม่ ไป ซือ ้ กระ ทะ ใบ ใหม่ น้อง สาว ไป ทา ฟัน เมือ ่ วัน เสาร์ เป็น นัก เรียน ไม่ ควร นอน ตืน ่ สาย ๔. มีคาที่ประสมด้วย สระโอ อยู่ ๑ คา การ ลัก ขโมย เป็น สิง่ ที่ ไม่ ดี กิน ผัก ทา ให้ ร่าง กาย แข็ง แรง น้อง สาว ไป ทา ฟัน เมือ ่ วัน เสาร์ เป็น นัก เรียน ไม่ ควร นอน ตืน ่ สาย ๕. มีคาที่ประสมด้วย สระอัว อยู่ ๑ คา การ ลัก ขโมย เป็น สิง่ ที่ ไม่ ดี กิน ผัก ทา ให้ ร่าง กาย แข็ง แรง น้อง สาว ไป ทา ฟัน เมือ ่ วัน เสาร์ เป็น นัก เรียน ไม่ ควร นอน ตืน ่ สายวารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒๕ หน้า ๒๕
 • PatriciaSeah

  Dec. 25, 2020
 • PinUpGirl1

  Oct. 7, 2020
 • ChalitaKumjun

  Sep. 17, 2019
 • ssuserabdadd1

  Jun. 2, 2019
 • Suphischyyy

  Jan. 8, 2019
 • unabon

  Aug. 9, 2017
 • danuladapaengwong

  Jun. 11, 2017
 • SiriratTiposod

  Apr. 28, 2017
 • KimHyungun

  Apr. 5, 2017
 • RainChuensuk

  Mar. 23, 2017
 • DuangjaiKruekrongsuk

  Dec. 27, 2016
 • AmjungJubjub

  Dec. 7, 2016
 • 90094065

  Nov. 19, 2016
 • WhanSuchadaSudjai

  Nov. 3, 2016
 • ssuser7da81a

  Nov. 2, 2016
 • khonnarukna

  Sep. 20, 2016
 • nuangwongsa

  Sep. 19, 2016
 • apinyajuejan

  Jul. 23, 2016
 • KruAmpKhammanid

  Jul. 12, 2016
 • VanidaPaston

  Jul. 9, 2016

Vues

Nombre de vues

247 640

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

112 251

Actions

Téléchargements

6 826

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

82

×