Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

อักษรนำหลายหลาก

157 245 vues

Publié le

Publié dans : Formation

อักษรนำหลายหลาก

  1. 1. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๑คาชี้แจง เติมคาที่กาหนดให้ลงในช่องว่างแล้วอ่าน อย่า อยู่ อย่าง อยาก ๑. ฉัน__________บ้าน ๒. พ่อเป็นแบบ__________ ที่ดีของลูก ๓. น้อง __________ได้ตุ๊กตา ๔. พระสอนว่า__________ พูดโกหก ๕. คุณครูบอกว่า__________ ส่งเสียงดัง ๖. เขาร่ารวยมีฐานะความเป็น__________ ดี ๗. พี่__________ไปเที่ยวน้าตก ๘. ฉันมีของเล่นหลาย__________ ๙. พ่อทางาน__________ ในห้อง ๑๐. __________ เล่นของมีคม วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑
  2. 2. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๒คาชี้แจง นาคาต่อไปนี้เติมลงในช่องว่าง ไหล หนัก หวีด ไหม เหลือ หงอก หญ้า บาย สนุก สมุด กระ๑. คุณแม่ใส่ชุดผ้า__________ ๒. ฉันไม่เคยเหลว__________ ๓. พี่เป่านก__________เสียงดัง ๔. เราชั่งน้า__________ทุกเดือน ๕. ผมสีขาว เรียกว่า ผม__________ ๖. เด็กดีรู้จักช่วย__________ผู้อื่น ๗. โรงเรียนมีห้อง__________ให้นักเรียนค้นคว้า ๘. พ่อไม่__________จึงนอนพักอยู่ที่บ้าน ๙. ฉันเล่นกับเพื่อนที่สนาม__________ ๑๐. น้องเล่นกาฟักไข่กับเพื่อนอย่าง__________สนาน วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒
  3. 3. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๓คาชี้แจง จงเขียนคาจากคาอ่านที่กาหนดให้ ๑. ขะ – หยัน เขียนว่า ____________________ ๒. สะ – หนุก เขียนว่า ____________________ ๓. ฉะ – หลาด เขียนว่า ____________________ ๔. สะ – หว่าง เขียนว่า ____________________ ๕. สะ – หมอง เขียนว่า ____________________ ๖. ฉะ – ไหน เขียนว่า ____________________ ๗. สะ – สมาน เขียนว่า ____________________ ๘. อะ – หงุ่น เขียนว่า ____________________ ๙. ถะ – เหล – ถะ – ไหล เขียนว่า ___________________ ๑๐. สะ – หม่า - สะ – เหมอ เขียนว่า ____________________ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๓
  4. 4. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๔คาชี้แจง ให้นักเรียนโยงพยางค์ให้เป็นคาที่มีความหมาย สนุก สมุด ห้อง ถนอม สว่าง เฉลียว ทะนุ ไสว ฉลาด สนาน วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๔

×