Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
ใบงาน
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

รู้จักพยัญชนะ

Télécharger pour lire hors ligne

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

รู้จักพยัญชนะ

 1. 1. รู้จักพยัญชนะไทยก ข ฃ ก เอ๋ย กอไก่ ข ไข่ในเล้า ฃ ขวดของเราค ฅ ฆค ควายเข้านา ฅ คนขึงขัง ฆ ระฆังข้างฝาง จ ฉ ง งูใจกล้า จ จานใช้ดี ฉ ฉิ่งตีดังช ซ ฌ ช ช้างวิ่งหนี ซ โซ่ล่ามที ฌ เฌอคู่กัน วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑
 2. 2. ญ ฎ ฏญ หญิงโสภา ฎ ชฎาสวมพลัน ฏ ปฏักปักลานฐ ฑ ฒฐ ฐานเข้ารอง ฑ นางมณโฑหน้าขาว ฒ เฒ่าเดินย่องณ ด ตณ เณรไม่มอง ด เด็กต้องนิมนต์ ต เต่าหลังตุงถ ท ธถ ถุงแบกขน ท ทหารอดทน ธ ธงคนนิยม วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒
 3. 3. น บ ป น หนูขวักไขว่ บ ใบไม้ทับถม ป ปลาตากลมผ ฝ พ ผ ผึ้งทารัง ฝ ฝาทนทาน พ พานวางตั้งฟ ภ มฟ ฟันสะอาดจัง ภ สาเภากางใบ ม ม้าคึกคักย ร ลย ยักษ์เขี้ยวใหญ่ ร เรือพายไป ล ลิงไต่ราว วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๓
 4. 4. ว ศ ษว แหวนลงยา ศ ศาลาเงียบเหงา ฤ ฤๅษีหนวดยาวส ห ฬส เสือดาวคนอง ห หีบใส่ผ้า ฬ จุฬาท่าผยองอ ฮอ อ่างเนืองนอง ฮ นกฮูกตาโต กขฃคฅฆงจฉชซฌ ญฎ ฏฐฑฒณดตถท ธบปผฝพฟภมย รลวศษสหฬอฮ.. .. .. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๔
 5. 5. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๑คาชี้แจง จงเติมพยัญชนะให้ตรงกับภาพ ……………………………………………. ……………………………………………. ฉ๑. ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….๒. ……………………………………………. …………………………………………….๓. ……………………………………………. …………………………………………….๔. ……………………………………………. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๕
 6. 6. …………………………………………….๕. ……………………………………………. …………………………………………….๖. ……………………………………………. …………………………………………….๗. ……………………………………………. …………………………………………….๘. …………………………………………….๙. ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….๑๐. ……………………………………………. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๖
 7. 7. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๒คาชี้แจง จงเขียนคาอ่านพยัญชนะต่อไปนี้ อ่านว่า กอ ……………………………………………. …………………………………………….๑. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๒. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๓. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๔. อ่านว่า ……………………………………………. ……………………………………………. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๗
 8. 8. ๕. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๖. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๗. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๘. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๙. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๑๐. อ่านว่า ……………………………………………. ……………………………………………. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๘
 9. 9. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๓คาชี้แจง จงเติมพยัญชนะลงในภาพให้ถูกต้อง ตัวอย่าง ๑. ………………………… ………………………… พ .………………… ………………… ๒. ๓. ๔. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ๕. ๖. ๗. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ๘. ๙. ๑๐. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๙
 10. 10. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๔คาชี้แจง จงโยงภาพกับพยัญชนะให้สัมพันธ์กัน๑.๒.๓.๔.๕. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๐
 11. 11. ๖. ๗.๘.๙.๑๐. กขฃคฅฆง วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๑
 12. 12. ทบทวนพยัญชนะไทยก ข ฃ ค ฅ ฆง จ ฉ ช ซ ฌญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒณ ด ต ถ ท ธน บ ป ผ ฝ พฟ ภ ม ย ร ลว ศ ษ ส ห ฬอ ฮ ปัจจุบัน เลิกใช้ ฃ ฅวารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๒
 • PinUpGirl1

  Oct. 7, 2020
 • ChalitaKumjun

  Sep. 17, 2019
 • KRUMAIS

  May. 14, 2019
 • NussaraPamsaard

  Jun. 5, 2018
 • PatBkk

  Feb. 2, 2018
 • sumatthanab

  Jul. 18, 2017
 • danuladapaengwong

  Jun. 11, 2017
 • DuangjaiKruekrongsuk

  Dec. 27, 2016
 • fairyfangfang

  Dec. 17, 2016
 • khonnarukna

  Sep. 20, 2016
 • yuwthidathxngdxnxe

  Jun. 3, 2016
 • ssuser3a596a

  May. 3, 2016
 • WannasinSudhomOpec

  Jun. 21, 2015
 • bee2534

  Jun. 6, 2015
 • sajjahatayasom

  Jun. 6, 2015
 • Pririn

  Jun. 2, 2015
 • ssuser60d7fe

  May. 27, 2015
 • jutimayangsang

  May. 26, 2015
 • soleehahsdesign

  Apr. 7, 2015
 • nitchananradsudjai

  Apr. 7, 2015

Vues

Nombre de vues

215 367

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

147 800

Actions

Téléchargements

3 586

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

46

×