Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ops 2016, TVT ja tulevaisuuden koulu

Johdatus työpajatyöskentelyyn
VESO-koulutus
Orivesi 17.1.2015
CC BY-NC

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ops 2016, TVT ja tulevaisuuden koulu

 1. 1. VESO Orivesi 17.1.2015 Tiina Sarisalmi Tieto- ja viestintätekniikka uudessa OPS:ssa ja tulevaisuuden koulussa
 2. 2. TVT ja laaja-alaisen osaamisen alueet VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi Tieto- ja viestintätekniikka on oma laaja- alaisen osaamisen alueensa (L5), mutta sisältyy myös kaikkiin muihin
 3. 3. TVT ON LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN ALUE L5 Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. (s. 21) VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014
 4. 4. Oppilaita ohjataan ja opetetaan (s. 21) ymmärtämään tvt:n keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa käyttämään tvt:tä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti käyttämään tvt:tä tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 5. 5. TVT ja oppimisympäristöt • Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. • Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. • Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mah- dollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. (s. 28) VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 6. 6. TVT ja työtavat • Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. • Siten valmiudet tiedon omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja luovaan tuottamiseen karttuvat. • Työtapojen valinnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet. (s. 29) VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 7. 7. TVT:N KAKSOISROOLI OPPIMISEN VÄLINE OPPIMISEN KOHDE VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 8. 8. TVT OPPIMISEN KOHTEENA Laaja-alaisen osaamisen alue (L5) • Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, miksi tvt:tä tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. • Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta. • Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa. (s. 21) VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 9. 9. TVT OPPIMISEN KOHTEENA Laaja-alaisen osaamisen (L5) tavoitteet ja sisällöt luokka-asteittain: • Luokat 1 – 2 s. 103 • Luokat 3 – 6 s. 166 • Luokat 7 – 9 s. 318 TVT ja OPS:n perusteet - kooste VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014
 10. 10. TVT oppimisen välineenä Tavoitteet ja sisällöt oppiaineittain (ja luokka-asteittain), joihin liittyy L5 eli tvt: TVT ja OPS:n perusteet – kooste Esimerkkejä: Äidinkieli (1-2 luokat) • T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin (S2 s. 110) • T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä (S2 s. 110) Äidinkieli (3-6 luokat) • T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin (S2 s. 174) • T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä (S3 s. 174) VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 11. 11. TVT oppimisen välineenä Äidinkieli (tvt:n integointi opetukseen) Tiedon luokittelu ja haku (T7 ja S2) • Ajatuskartat: https://bubbl.us/, http://popplet.com/, http://mindmapfree.com/ • Google, kuvahaku, tarkennettu haku • www.kirjastot.fi/tiedonhaku (makupalat yms.) • Sanakirjat: https://translate.google.com, http://www.sanakirja.org/ Tekstin tuottaminen (monimediaisessa ympäristössä) (T10 ja S2) • Tekstinkäsittely ja esitysgrafiikka (powerpoint) • https://padlet.com, sarjakuvat, blogit, vlogit, videot, kuvapäiväkirjat, story telling… (monilukutaito L4) Äidinkielen harjoituksia 1-2 luokille: http://peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/pelit/aidinkieli/1 -2_luokkaVESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 12. 12. TVT oppimisen välineenä Tavoitteet ja sisällöt oppiaineittain (ja luokka-asteittain) Esimerkkejä: Matematiikka (3-6 luokat) • T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä (S5 s. 263) • T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä (S1 s. 262) Matematiikka (7-9 luokat) • T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa (S1 – S6 s. 431 - 432) • T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen (S1 s. 431) VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 13. 13. TVT oppimisen välineenä Matematiikka Taulukot, todennäköisyys, grafiikka (T13 ja S5) • Excel – taulukkolaskenta Koodaus, ohjelmointi, ongelmanratkaisu, algoritmit (T14 ja S1) • Koodaustunti: http://koodaustunti.fi/ (1 – 9) • Scratch: http://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=hoc (3 – 9) • Scratch haaste: https://sites.google.com/site/scratchklubi/ (3 – 9) • KODU: http://www.kodugamelab.com/about (5 – 9) • Hopscotch: http://www.gethopscotch.com/ (1 – 9) Flipped classroom ja drillit (T13 – S5) • http://math.fi/ • http://materiaalit.internetix.fi/fi/opintojaksot/5luonnontieteet/matemati ikka/ma9/lisatehtavat VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 14. 14. TVT oppimisen välineenä Mahdollisuuksien runsaus  Virtuaaliset oppimisympäristöt • oppitunnit • oppimisprojektit • kurssit  Sähköiset oppikirjat  Muu sähköinen oppimateriaali • nettitehtävät ja drillit • videot, kuvat, blogit, artikkelit, lähdesivustot  Real World Learning – autenttinen oppiminen  Oppimispelit  Osallistaminen: esim. äänestykset, kyselyt, foorumit  Arviointi: testit, kokeet, itsearviointi VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 15. 15. VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi The Padagogy Wheel by Allan Carrington is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Based on a work at http://tinyurl.com/bloomsblog.
 16. 16. Mikä muuttuu kouluissa TVT:n myötä? • Opettajan rooli • Oppijan rooli • Tapa oppia • Tapa toimia Työpajatyöskentelyyn saatteeksi: • Horizon report: http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc- horizon-report-EU-EN.pdf (asiantuntijapaneelissa 53 eurooppalaista asiantuntijaa, myös allekirjoittanut) VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 17. 17. Horizon raportti – Koulut 2014 Trendit • Sosiaalisen median kasvava kaikkiallisuus • Opettajan roolin uudelleen arviointi • Keskittyminen yhä enemmän avoimiin oppisisältöihin • Sulautuvan oppimisen integroituminen • Verkko-opiskelun kehittyminen • Datavetoisen oppimisen lisääntymien 1 vuosi 2-3 vuotta 4-5 vuotta Oppilas luovana toimijana, joustavuus muutoksessa … VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 18. 18. Horizon raportti – Koulut 2014 Haasteet • Tieto- ja viestintäteknologian sisällyttäminen opettajankoulutukseen • Opiskelijoiden heikot digitaaliset taidot • Autenttinen oppiminen • Formaalin ja nonformaalin oppimisen sulautuminen • Kompleksinen ajattelu ja viestintä • Opiskelijat oppimisen suunnittelijoina helpohko vaikeahko erittäin vaikea Opetushenkilökunnan heikot taidot, huoli yksityisyydestä,… VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 19. 19. Horizon raportti – Koulut 2014 Uudet teknogiat • Pilvipalvelut • Tablettitietokoneet • Pelit ja pelillistäminen • Mobiilioppiminen (BYOD) • Yksilöllinen oppiminen • Etä- ja virtuaalilaboratoriot 1 vuosi 2-3 vuotta 4-5 vuotta Esineiden internet, puettavat teknologiat, lifelogging… VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi
 20. 20. KIITOS! VESO 17.1.2015 Tiina Sarisalmi Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS - blogi Schools going global - blogi http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/ http://www.slideshare.net/tiinsari

×