övningshäfte np i historia vt 2013

Övningshäfte inför nationellt prov i historia
 använda en historisk referensram som innefattar olika
tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten
och utvecklingslinjer,
 kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att
skapa historisk kunskap,
 reflektera över sin egen och andras användning av historia i
olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 använda historiska begrepp för att analysera hur historisk
kunskap ordnas, skapas och används.
”använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder,
händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer”
 Att ha koll på historien, framför allt ur ett europeiskt och västerländskt perspektiv
 Att på allvar fundera över vad som gör att samhällen förändras, t.ex. teknisk utveckling,
klasskamp, aktör/struktur
Antiken medeltiden tidigmodern tid industrialismen
• Feodalism
• Självhushållning
• Livegenskap
• Decentraliserad statsmakt
• Kristendom
• Latin
• Riddare
• Livlig handel
• Filosofi
• Demokrati & republik
• Slavarbetskraft
• Skriftlig kultur
• Vapen av järn
• Långväga handel
• Pengar
• Kapitalism
• Europa koloniserar
• Vetenskap
• Upplysning
• Krut & kanoner
• Centraliserad
kungamakt
• Industrialisering
• Global handel
• Kapitalism
• Imperialism &
kolonialism
• Nya sociala klasser:
arbetarklass &
borgerskap
• Liberalism,
konservatism &
socialism
• Världskrig
Sparta, Aten,
Alexander den store,
ROM
Kalifatet i Cordoba,
Frankrike, Hansan,
Tysk-romerska riket,
Påvestaten, England,
Kalmarunionen
Spanien, Portugal,
Frankrike, Sverige, Holland,
Osmanska riket,
Storbritannien
Frankrike, Tyskland,
Storbritannien,
USA, Sovjet
Uppgift 1: Ange på föregående tidsaxel när i tid de olika tidsperioderna inföll.
Uppgift 2: Eftersom vi är mest intresserade av relativt modern tid ska ni göra en tidslinje
över perioden 1750-1950. På tidslinjen i klassrummet placerar du nedanstående viktiga
händelser, skeenden och personer.
Hyperinflationen i Tyskland, Franska revolutionen, första världskriget, Hitlers maktövertagande, demokratins
genombrott i Sverige, Storbritanniens första Industrialiseringsfas, atombomben, andra världskriget, den
amerikanska revolutionen, upplysningen, skotten i Sarajevo, Den ryska revolutionen, den stora börskraschen i
New York, kalla kriget, slaget vid Stalingrad, Indien blir självständigt, Wienkongressen, Pariskommunen
1750 1950
1850
”använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder,
händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer”
 Förståelse för att historien kan tolkas på olika sätt, t.ex. firades 500-års-dagen av
Columbus ”upptäckt” i Spanien och USA, men i Sydamerika ansåg inte dagens indianer
att händelsen var värd att firas, snarare sörjas. Man ger alltså händelsen olika
betydelser.
” kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa
historisk kunskap”
 Historia skapas av människor, t.ex. brukar det sägas att ”historien skapas av
segraren”. Det är alltså ingen slump vad som räknas till historien. I Spanien t.ex.
kanske det har skrivits och berättats mer om Columbus sjöresa än om indianernas
samhällen. Vi väljer alltså vad som ska bli och räknas som viktig historia.
 Historien kommer inte flygande utan måste byggas upp med hjälp av källor, t.ex.
dagböcker, målningar, fynd från utgrävningar.
 En dagbok eller ett fynd från en utgrävning måste tolkas.
” kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att
skapa historisk kunskap”
 Det viktigaste verktyget historiker använder när de ska kritiskt granska och värdera
en källa är de källkritiska kriterierna/frågorna .
Äkthetskriteriet: Är källan äkta eller falsk? Är den vad den utger sig för att vara?
Klicka på bilderna för att få veta mer …
” kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att
skapa historisk kunskap”
 Det viktigaste verktyget historiker använder när de ska kritiskt granska och värdera
en källa är de källkritiska kriterierna/frågorna .
Närhet (närhetskriteriet). Om vi har en källa som berättar om Alariks
plundring av Rom år 410. Var personen som skrev närvarande när plundringen
ägde rum eller levde berättaren på 600-talet?
Tendens. Ingen källa är helt objektiv. Om t.ex. moderaterna ska berätta om
vad de åstadkommit under deras tid vid regeringsmakten får du förmodligen ett
annat svar än om du frågar oppositionen.
Beroende. Är den källa du använder i sin tur beroende av ytterligare källor?
Bara för att flera källor säger samma sak behöver det inte vara sanna/bra. Om
källan de bygger på är falsk/dålig …
” kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att
skapa historisk kunskap”
 Men, om källan är bra eller dålig avgörs också av vilka frågor du vill ha svar på.
Är Peder Swarts
krönika en bra källa?
NEJOm du vill veta hur
det gick till när
Gustav I blev ledare
för motståndet mot
unionskungen
Kristian II.
JAOm du vill veta hur
Gustav I ville
framställa sig själv.
Hur propaganda
användes i 1500-
talets Norden
övningshäfte np i historia vt 2013
Om källan
”Ibland inkom brev till sedlighetspolisen, som hade
ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor
skrevs in vid besiktningsbyrån och kom till
kontrollerna. Många brev är från sexköpare som vill
anmäla en kvinna de tror har smittat dem med en
könssjukdom. I det här brevet står:”
”Till Redlighetens Polisbyrån
Hos Lundewall, Hantverkaregatan No 16 b å
Kungsholm bor en flicka från Upsala Jenny Kardell
som har smittad mej med Dröppel, den har hon fått
af den der Läsareprästen eller någon annan djäfla
prädikant som hon springer ti på dagen åk så på
kvälla smeter hon hederliga järnarbetare från
hvärkstan, detta skulle pålisen intet tilåta utan säter
in henna å spinhusa o låta doktorn se påna så at
ordentliga arbetare intet blir förstörde så tänker
Gustaf Andersson å flera kamrater på verkstan
hon bor två trap up hos Lundevall
[Uppe i högra hörnet har en konstapel skrivit:]
Efterhört, dervid upplysts att K har plats på Söder”
Källa:
http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid
=19063
Verkstadsarbetare Gustaf
Andersson anger kvinna till
polisens prostitutionsavdelning i
april 1865
Uppgifter:
1. Tänk att ni ska använda denna källa för att berätta om
livet för prostituerade i 1800-talets Stockholm. Använd
begreppen tendens och närhet när ni källkritiskt
granskar denna källa.
2. För vilka frågor är detta en bra källa? (X = funkar)
a) Hur livet är för prostituerade idag
b) Hur könssjukdomar spreds på 1800-talet
c) Hur Jenny Kardell var som person
d) Hur Gustaf Andersson fick ”Dröppeln”
e) Hur man såg på prostitution under 1800-talet i
Stockholm.
Motivera :
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
”reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika
sammanhang och utifrån olika perspektiv”
 Vi använder historia på olika sätt, t.ex. för att berättiga att vi bor och lever på ett visst
sätt. För samer är det vanligt att man argumenterar för att särskilda jakträttigheter
för att man historiskt sett har levt av jakt.
 Ytterligare ett exempel på historiebruk är att professionella historiker kanske försöker
klarlägga huruvida det är sant eller falskt att Gustav Vasa verkligen skidade i Dalarna,
medan många ”vanliga” historieintresserade främst söker underhållning när de läser
om Gustavs äventyr.
 Historia används av många av många olika skäl!
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.184935!/Menu/article/attachment/
Bed%C3%B6mningsanvisningar_Historia.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.184937!/Menu/article/attachment/
Elevh%C3%A4fte_Historia.pdf
Uppgift: Gör skolverkets (Malmö högskolas) uppgift om hur Kim
Larsen använde Förintelsen i sin kampanj mot offentliga
rökförbud. Om du vill se bedömningar av elevsvar titta här.
”reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv”
”använda historiska begrepp för att analysera hur historisk
kunskap ordnas, skapas och används.”
 Alla förmågor hänger samman.
 Begrepp är verktyg, som rätt använda fungerar som en hävstång för dina
resonemang.
 Exempel på begrepp: revolution, evolution, nazism, kontinuitet, epok, medeltid,
aktör, struktur, kolonialism, liberalism, Förintelsen, förintelsen, folkmord.
 Man kan koppla samman begrepp med teorier om t.ex. vad som driver och orsakar
förändring. Ex. För en person som anser att den fria människans förnuft är den kraft
som leder till historisk förändring kan begreppen ”aktör” och ”upplysningen”
användas som motsatsord till ”struktur” och ”förtryck”. När du använder teorier
generaliserar du vanligtvis: ”Historien drivs av kampen mellan de sociala klasserna”.
”använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.”
Uppgifter:
1. Stryk under de viktiga begreppen i texten!
2. Vilka av följande begrepp tycker ni ska användas för att
beskriva Pariskommunen
a) Kontinuitet
b) Revolution
c) Upplysning
d) Liberalism
e) Förtryck
f) Klasskamp
g) Nazism
h) Industrialism
i) Demokrati
j) Aktör
k) Struktur
Motivera :
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
”Pariskommunen var en radikal styrelse som styrde Paris från
mars till maj 1871. Frankrike hade förlorat ett krig mot
Tyskland 1870–1871 och kejsar Napoleon III hade blivit avsatt.
Många i landet ville ha fred och en kung som styrde, men i
Paris krävde många arbetare, hantverkare och unga radikala
att man skulle fortsätta kriget och styra landet som en
republik. De gjorde uppror mot regeringen och tog makten i
Paris.
Upprorsmännen bildade en stadsstyrelse som kallades
Pariskommunen. Många i styrelsen var socialister.
Pariskommunen genomförde flera reformer, bland annat
gratis skola, förbud mot nattarbete och förbud mot för höga
hyror.
Pariskommunen styrde staden i två månader, men i slutet av
maj erövrade regeringens soldater staden. Invånarna gjorde
hårt motstånd på gatorna, och många blev dödade eller
arresterade. Efter en veckas strider hade regeringen tagit
tillbaka makten.
Inom arbetarrörelsen i Europa blev Pariskommunen en viktig
symbol eftersom det var en av de första gångerna som
arbetare styrde över en stad. Många blev besvikna när
kommunen misslyckades och arbetarna förlorade makten.
Andra tyckte att kommunen var ett dåligt exempel eftersom
parisborna hade tagit till mycket våld.”
Källa: http://www.ne.se/lang/pariskommunen/280157
1 sur 15

Recommandé

Förmågorna inför np historia vt 2015 par
Förmågorna inför np historia vt 2015Förmågorna inför np historia vt 2015
Förmågorna inför np historia vt 2015Tobias Kjellström
28.1K vues27 diapositives
Aarbog 22 1992_frykman_arbeterliv_et_kulturellt_perspektiv par
Aarbog 22 1992_frykman_arbeterliv_et_kulturellt_perspektivAarbog 22 1992_frykman_arbeterliv_et_kulturellt_perspektiv
Aarbog 22 1992_frykman_arbeterliv_et_kulturellt_perspektivSFAH
247 vues22 diapositives
Källkritisk metod par
Källkritisk metodKällkritisk metod
Källkritisk metodbjörn westerström
1.7K vues11 diapositives
Källkritik par
KällkritikKällkritik
KällkritikRaimo Rommedahl
4.6K vues17 diapositives
Andra världskriget - bakgrund och förspel par
Andra världskriget - bakgrund och förspelAndra världskriget - bakgrund och förspel
Andra världskriget - bakgrund och förspelEmelie Holmquist
1.4K vues26 diapositives
Romarriket 2 par
Romarriket 2Romarriket 2
Romarriket 2Margareta Ivarsson
762 vues4 diapositives

Contenu connexe

Similaire à övningshäfte np i historia vt 2013

Två essäer par
Två essäerTvå essäer
Två essäerStaffan Lindström
2.6K vues38 diapositives
Bedömningsmatris och analysmodeller par
Bedömningsmatris och analysmodellerBedömningsmatris och analysmodeller
Bedömningsmatris och analysmodellerTobias Kjellström
4.3K vues5 diapositives
1 antikens ideal och självbild par
1 antikens ideal och självbild1 antikens ideal och självbild
1 antikens ideal och självbildulfalster78
3.5K vues12 diapositives
1 antikens ideal och självbild par
1 antikens ideal och självbild1 antikens ideal och självbild
1 antikens ideal och självbildulfalster78
1.6K vues13 diapositives
Upplysningen par
UpplysningenUpplysningen
UpplysningenPer Falk
3.1K vues35 diapositives
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case par
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold caseHistorievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold caseJanne Juopperi
4.9K vues6 diapositives

Similaire à övningshäfte np i historia vt 2013(20)

1 antikens ideal och självbild par ulfalster78
1 antikens ideal och självbild1 antikens ideal och självbild
1 antikens ideal och självbild
ulfalster783.5K vues
1 antikens ideal och självbild par ulfalster78
1 antikens ideal och självbild1 antikens ideal och självbild
1 antikens ideal och självbild
ulfalster781.6K vues
Upplysningen par Per Falk
UpplysningenUpplysningen
Upplysningen
Per Falk3.1K vues
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case par Janne Juopperi
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold caseHistorievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case
Janne Juopperi4.9K vues
Att älska sitt land utan att älska storfinansen par Anders Eriksson
Att älska sitt land utan att älska storfinansenAtt älska sitt land utan att älska storfinansen
Att älska sitt land utan att älska storfinansen
Anders Eriksson1.2K vues
Postkolonial_teori_design.pdf par EliasBerg2
Postkolonial_teori_design.pdfPostkolonial_teori_design.pdf
Postkolonial_teori_design.pdf
EliasBerg27 vues
2 medeltidens tro och ideal par ulfalster78
2 medeltidens tro och ideal2 medeltidens tro och ideal
2 medeltidens tro och ideal
ulfalster783.7K vues

Plus de Tobias Kjellström

Sveriges kristendomshistoria par
Sveriges kristendomshistoriaSveriges kristendomshistoria
Sveriges kristendomshistoriaTobias Kjellström
4.4K vues9 diapositives
Plugguide religion 7 par
Plugguide religion 7Plugguide religion 7
Plugguide religion 7Tobias Kjellström
3K vues3 diapositives
Demokratin i aten presentation par
Demokratin i aten presentationDemokratin i aten presentation
Demokratin i aten presentationTobias Kjellström
929 vues39 diapositives
Roms styre republiken par
Roms styre republikenRoms styre republiken
Roms styre republikenTobias Kjellström
642 vues28 diapositives
Kongo del 3 belgiska kongo par
Kongo del 3 belgiska kongoKongo del 3 belgiska kongo
Kongo del 3 belgiska kongoTobias Kjellström
363 vues7 diapositives
Kongo del 2 kongofristaten par
Kongo del 2 kongofristatenKongo del 2 kongofristaten
Kongo del 2 kongofristatenTobias Kjellström
404 vues19 diapositives

Plus de Tobias Kjellström(20)

Begrepp ideologianalys av muslimska politiska gruppe par Tobias Kjellström
Begrepp ideologianalys av muslimska politiska gruppeBegrepp ideologianalys av muslimska politiska gruppe
Begrepp ideologianalys av muslimska politiska gruppe
Genomgång av kristendomens historia del 1 ht 15 par Tobias Kjellström
Genomgång av kristendomens historia del 1 ht 15Genomgång av kristendomens historia del 1 ht 15
Genomgång av kristendomens historia del 1 ht 15
Tobias Kjellström7.2K vues

övningshäfte np i historia vt 2013

 • 1. Övningshäfte inför nationellt prov i historia  använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,  kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,  reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och  använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • 2. ”använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer”  Att ha koll på historien, framför allt ur ett europeiskt och västerländskt perspektiv  Att på allvar fundera över vad som gör att samhällen förändras, t.ex. teknisk utveckling, klasskamp, aktör/struktur
 • 3. Antiken medeltiden tidigmodern tid industrialismen • Feodalism • Självhushållning • Livegenskap • Decentraliserad statsmakt • Kristendom • Latin • Riddare • Livlig handel • Filosofi • Demokrati & republik • Slavarbetskraft • Skriftlig kultur • Vapen av järn • Långväga handel • Pengar • Kapitalism • Europa koloniserar • Vetenskap • Upplysning • Krut & kanoner • Centraliserad kungamakt • Industrialisering • Global handel • Kapitalism • Imperialism & kolonialism • Nya sociala klasser: arbetarklass & borgerskap • Liberalism, konservatism & socialism • Världskrig Sparta, Aten, Alexander den store, ROM Kalifatet i Cordoba, Frankrike, Hansan, Tysk-romerska riket, Påvestaten, England, Kalmarunionen Spanien, Portugal, Frankrike, Sverige, Holland, Osmanska riket, Storbritannien Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA, Sovjet
 • 4. Uppgift 1: Ange på föregående tidsaxel när i tid de olika tidsperioderna inföll. Uppgift 2: Eftersom vi är mest intresserade av relativt modern tid ska ni göra en tidslinje över perioden 1750-1950. På tidslinjen i klassrummet placerar du nedanstående viktiga händelser, skeenden och personer. Hyperinflationen i Tyskland, Franska revolutionen, första världskriget, Hitlers maktövertagande, demokratins genombrott i Sverige, Storbritanniens första Industrialiseringsfas, atombomben, andra världskriget, den amerikanska revolutionen, upplysningen, skotten i Sarajevo, Den ryska revolutionen, den stora börskraschen i New York, kalla kriget, slaget vid Stalingrad, Indien blir självständigt, Wienkongressen, Pariskommunen 1750 1950 1850
 • 5. ”använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer”  Förståelse för att historien kan tolkas på olika sätt, t.ex. firades 500-års-dagen av Columbus ”upptäckt” i Spanien och USA, men i Sydamerika ansåg inte dagens indianer att händelsen var värd att firas, snarare sörjas. Man ger alltså händelsen olika betydelser.
 • 6. ” kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap”  Historia skapas av människor, t.ex. brukar det sägas att ”historien skapas av segraren”. Det är alltså ingen slump vad som räknas till historien. I Spanien t.ex. kanske det har skrivits och berättats mer om Columbus sjöresa än om indianernas samhällen. Vi väljer alltså vad som ska bli och räknas som viktig historia.  Historien kommer inte flygande utan måste byggas upp med hjälp av källor, t.ex. dagböcker, målningar, fynd från utgrävningar.  En dagbok eller ett fynd från en utgrävning måste tolkas.
 • 7. ” kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap”  Det viktigaste verktyget historiker använder när de ska kritiskt granska och värdera en källa är de källkritiska kriterierna/frågorna . Äkthetskriteriet: Är källan äkta eller falsk? Är den vad den utger sig för att vara? Klicka på bilderna för att få veta mer …
 • 8. ” kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap”  Det viktigaste verktyget historiker använder när de ska kritiskt granska och värdera en källa är de källkritiska kriterierna/frågorna . Närhet (närhetskriteriet). Om vi har en källa som berättar om Alariks plundring av Rom år 410. Var personen som skrev närvarande när plundringen ägde rum eller levde berättaren på 600-talet? Tendens. Ingen källa är helt objektiv. Om t.ex. moderaterna ska berätta om vad de åstadkommit under deras tid vid regeringsmakten får du förmodligen ett annat svar än om du frågar oppositionen. Beroende. Är den källa du använder i sin tur beroende av ytterligare källor? Bara för att flera källor säger samma sak behöver det inte vara sanna/bra. Om källan de bygger på är falsk/dålig …
 • 9. ” kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap”  Men, om källan är bra eller dålig avgörs också av vilka frågor du vill ha svar på. Är Peder Swarts krönika en bra källa? NEJOm du vill veta hur det gick till när Gustav I blev ledare för motståndet mot unionskungen Kristian II. JAOm du vill veta hur Gustav I ville framställa sig själv. Hur propaganda användes i 1500- talets Norden
 • 11. Om källan ”Ibland inkom brev till sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid besiktningsbyrån och kom till kontrollerna. Många brev är från sexköpare som vill anmäla en kvinna de tror har smittat dem med en könssjukdom. I det här brevet står:” ”Till Redlighetens Polisbyrån Hos Lundewall, Hantverkaregatan No 16 b å Kungsholm bor en flicka från Upsala Jenny Kardell som har smittad mej med Dröppel, den har hon fått af den der Läsareprästen eller någon annan djäfla prädikant som hon springer ti på dagen åk så på kvälla smeter hon hederliga järnarbetare från hvärkstan, detta skulle pålisen intet tilåta utan säter in henna å spinhusa o låta doktorn se påna så at ordentliga arbetare intet blir förstörde så tänker Gustaf Andersson å flera kamrater på verkstan hon bor två trap up hos Lundevall [Uppe i högra hörnet har en konstapel skrivit:] Efterhört, dervid upplysts att K har plats på Söder” Källa: http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid =19063 Verkstadsarbetare Gustaf Andersson anger kvinna till polisens prostitutionsavdelning i april 1865 Uppgifter: 1. Tänk att ni ska använda denna källa för att berätta om livet för prostituerade i 1800-talets Stockholm. Använd begreppen tendens och närhet när ni källkritiskt granskar denna källa. 2. För vilka frågor är detta en bra källa? (X = funkar) a) Hur livet är för prostituerade idag b) Hur könssjukdomar spreds på 1800-talet c) Hur Jenny Kardell var som person d) Hur Gustaf Andersson fick ”Dröppeln” e) Hur man såg på prostitution under 1800-talet i Stockholm. Motivera : ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
 • 12. ”reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv”  Vi använder historia på olika sätt, t.ex. för att berättiga att vi bor och lever på ett visst sätt. För samer är det vanligt att man argumenterar för att särskilda jakträttigheter för att man historiskt sett har levt av jakt.  Ytterligare ett exempel på historiebruk är att professionella historiker kanske försöker klarlägga huruvida det är sant eller falskt att Gustav Vasa verkligen skidade i Dalarna, medan många ”vanliga” historieintresserade främst söker underhållning när de läser om Gustavs äventyr.  Historia används av många av många olika skäl! http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.184935!/Menu/article/attachment/ Bed%C3%B6mningsanvisningar_Historia.pdf http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.184937!/Menu/article/attachment/ Elevh%C3%A4fte_Historia.pdf
 • 13. Uppgift: Gör skolverkets (Malmö högskolas) uppgift om hur Kim Larsen använde Förintelsen i sin kampanj mot offentliga rökförbud. Om du vill se bedömningar av elevsvar titta här. ”reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv”
 • 14. ”använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.”  Alla förmågor hänger samman.  Begrepp är verktyg, som rätt använda fungerar som en hävstång för dina resonemang.  Exempel på begrepp: revolution, evolution, nazism, kontinuitet, epok, medeltid, aktör, struktur, kolonialism, liberalism, Förintelsen, förintelsen, folkmord.  Man kan koppla samman begrepp med teorier om t.ex. vad som driver och orsakar förändring. Ex. För en person som anser att den fria människans förnuft är den kraft som leder till historisk förändring kan begreppen ”aktör” och ”upplysningen” användas som motsatsord till ”struktur” och ”förtryck”. När du använder teorier generaliserar du vanligtvis: ”Historien drivs av kampen mellan de sociala klasserna”.
 • 15. ”använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.” Uppgifter: 1. Stryk under de viktiga begreppen i texten! 2. Vilka av följande begrepp tycker ni ska användas för att beskriva Pariskommunen a) Kontinuitet b) Revolution c) Upplysning d) Liberalism e) Förtryck f) Klasskamp g) Nazism h) Industrialism i) Demokrati j) Aktör k) Struktur Motivera : ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ”Pariskommunen var en radikal styrelse som styrde Paris från mars till maj 1871. Frankrike hade förlorat ett krig mot Tyskland 1870–1871 och kejsar Napoleon III hade blivit avsatt. Många i landet ville ha fred och en kung som styrde, men i Paris krävde många arbetare, hantverkare och unga radikala att man skulle fortsätta kriget och styra landet som en republik. De gjorde uppror mot regeringen och tog makten i Paris. Upprorsmännen bildade en stadsstyrelse som kallades Pariskommunen. Många i styrelsen var socialister. Pariskommunen genomförde flera reformer, bland annat gratis skola, förbud mot nattarbete och förbud mot för höga hyror. Pariskommunen styrde staden i två månader, men i slutet av maj erövrade regeringens soldater staden. Invånarna gjorde hårt motstånd på gatorna, och många blev dödade eller arresterade. Efter en veckas strider hade regeringen tagit tillbaka makten. Inom arbetarrörelsen i Europa blev Pariskommunen en viktig symbol eftersom det var en av de första gångerna som arbetare styrde över en stad. Många blev besvikna när kommunen misslyckades och arbetarna förlorade makten. Andra tyckte att kommunen var ett dåligt exempel eftersom parisborna hade tagit till mycket våld.” Källa: http://www.ne.se/lang/pariskommunen/280157