Publicité

LEAN w farmacji

Leanpassion
16 Dec 2016
LEAN w farmacji
LEAN w farmacji
LEAN w farmacji
LEAN w farmacji
Publicité
LEAN w farmacji
Prochain SlideShare
Zasady zrownowazonego controllingu - Manage or Die Collection of InspirationZasady zrownowazonego controllingu - Manage or Die Collection of Inspiration
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Similaire à LEAN w farmacji(20)

Publicité

LEAN w farmacji

  1. LEAN w farmacji jako sposób na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Tomasz Barańczuk, Consultant LEANPASSION
  2. Wymagania przemysłu farmaceutycznego związane z efektywnością procesów ciągle rosną. Firmy dążą do optymalizacji zysków poprzez ograniczenie kosztów wytwarzania oraz zapewnienie wysokiej dostępności produktu w sprzedaży. Celem nadrzędnym każdej dobrze prosperującej firmy jest zapewnienie najwyższej jakości produktów, dostarczenie ich w najkrótszym czasie i po konkurencyjnej cenie. Lean Management oferuje narzędzia pozwalające realizować powyższe cele, dlatego coraz więcej firm z branży farmaceutycznej przekonuje się do wdrażania Lean w swojej organizacji. Częstym zjawiskiem w dużych organizacjach jest brak współpracy między poszczególnymi obszarami, niejednokrotnie każdy z nich funkcjonuje jako odrębna jednostka dbająca wyłącznie o swój interes. Uniemożliwia to prawidłowy rozwój organizacji i często powoduje, że próby usprawniania kończą się na pojedynczych zrywach bez pozytywnego wpływu na cały proces. Aby skutecznie wdrażać usprawnienia, tak aby miały realny wpływ na wskaźniki organizacji, niezbędne jest zbudowanie świadomości wspólnego celu w całym łańcuchu wartości. Jedynie integracja i współdziałanie umożliwia realizację nadrzędnych celów oraz strategii rozwoju firmy. W idealnej sytuacji wszyscy pracownicy znają, rozumieją strategię organizacji i podążają w tym samym kierunku. Mike Rother w książce ”Toyota Kata” nazwał ten kierunek „Prawdziwą Północą”. Cele strategiczne są jak Północ na kompasie, prowadzą wszystkich do jednego miejsca. Realia są jednak takie, że niewiele osób w organizacji jest świadoma strategii, poza zarządem i najwyższym szczeblem kierowniczym. Wspólny cel i kierunek powinien motywować organizację do ciągłego podnoszenia swoich standardów, efektywności operacyjnej i sprzedażowej. A więc powinien sugerować co dyrektor lub kierownik, lider pakowni, analityk w kontroli jakości czy planista musi robić w swojej codziennej pracy, żeby wynik całego procesu był zadowalający? Jak zaangażować każdego pracownika procesów wsparcia (UR, HR, ZJ) w realizację strategii? Jak pracownik, który ma stać się liderem zmian ma realizować strategię jeśli nie zna jej lub nie rozumie? Narzędziem pozwalającym zbudować zaangażowanie w realizację strategii od najwyższego szczebla kierowniczego do poziomu szeregowego pracownika są Warsztaty Kaskadowania Strategii. Multifunkcjonalny zespół składający się z kluczowych osób w całym łańcuchu wartości wypracowuje cele dla swojego procesu, poszczególnych jego etapów oraz procesów wspierających. Pierwszym etapem kaskadowania jest wyjaśnienie celów strategicznych firmy (1). Znaczenie pojęć i wskaźników, a przede wszystkim wpływ na nie, może być dla pracownika niejasne. Kolejnym etapem jest budowanie świadomości procesu (2), poprzez utworzenie mapy strumienia wartości. Mapa ta opiera się na głównych procesach realizowanych przez Łańcuch Dostaw. Następnie ustalane są cele dla całego procesu (3), które będą przybliżały organizację do realizacji ogólnej strategii. Cele te powinny skupiać się na jakości, koszcie i dostępności produktu. Kolejno określamy Krytyczne Czynniki Sukcesu (4), czyli zadania jakie musi
  3. zrealizować poszczególny obszar, aby osiągnąć wspólne cele. Czynnik Sukcesu musi być możliwy do zmierzenia poprzez wskaźniki (5) (KPI - key performance indicator). Ostatnim etapem jest wyznaczenie odpowiednich celów (6), ambitnych lecz możliwych do osiągnięcia. Mając już wyznaczone czynniki sukcesu dla każdego obszaru, pracownicy mają świadomość co muszą wykonać, aby pośrednio zrealizować cele strategiczne organizacji np. pracownik Kontroli Jakości wie, że realizując wskaźnik czasu badania (L/T) (6) realizuje cel całego procesu (3) jakim jest czas dostarczenia produktu oraz OTIF, a to ma przełożenie na strategię całej organizacji w postaci przychodów. Działanie to nie jest jednorazową operacją. W związku ze zmieniającym się rynkiem, przepisami oraz rosnącymi wymaganiami klientów, należy okresowo dokonywać weryfikacji zgodnie z cyklem PDCA (plan-do-check-act). Dokonując analizy każdego procesu należy uwzględnić trzy podstawowe czynniki: jakość, koszt, dostępność. Zapewnienie wysokiego poziom jakości w farmacji jest „bezdyskusyjne”, jednak sposób jej osiągnięcia to trudna rola organizacji. Wyzwaniem jest odpowiednia interpretacja przepisów, dopasowanie rozwiązania do sytuacji, zapewnienie jakości w organizacji i wyznaczanie jasnych standardów. Wpływ na koszty ma zarówno stosowana technologia, sposób wykorzystywania zasobów, planowanie zakupów i zapasów. Zarządzanie łańcuchem dostaw, stopień skomplikowania
  4. procesów oraz konieczność zapewnienia najwyższej jakości powodują, że usprawnianie procesów wymaga systemowego podejścia. Sprawne funkcjonowanie firm farmaceutycznych w turbulentnym środowisku na które wpływa wiele czynników jest dużym wyzwaniem. Ciągle zmieniające się warunki utrudniają dokładne prognozowanie sprzedaży. Niezbędne jest ciągłe zwiększanie elastyczności Łańcucha Dostaw, od działań związanych ze zwiększaniem liczby dostawców po skracanie czasów przezbrojeń i dostarczania produktu przez cały łańcuch wartości. Gdzie w tym wszystkim Lean? Lean w najprostszych słowach to identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa. Jednak nie może być celem samym w sobie. Możemy skupić się na ograniczaniu marnotrawstwa np. w stołówce zakładowej, tylko jakie to będzie miało przełożenie na wskaźniki biznesowe? Często w organizacjach realizowane są projekty, które nie mają dużego przełożenia na wyniki organizacji. Ćwiczenie kaskadowania strategii ma na celu wyznaczenie kierunków działania, po których czas na Lean. Poniżej przykłady projektów wspierających wybrane obszary: Lean na produkcji Aby spełnić wymagania stawiane przez proces, produkcja w farmacji musi stać się bardziej elastyczna, niezawodna i szybko reagować na zmieniającą się sytuację w kanale dystrybucji. Przykładowe inicjatywy Lean: Lean w procesie zwolnienia serii (Zarządzanie Jakością) Zwolnienie serii to wymóg prawny, jednak sposób jego realizacji, ilość niezbędnych badań, organizacja laboratoriów czy biur to obszary, w których organizacja może efektywnie zarządzać.
  5. Przykład projektów w obszarze Zarządzania jakością. Przykłady powyższych programów nie mogą być jedynym wyznacznikiem tego co należy zrobić w organizacji. Każda firma jest inna i ma inne potrzeby, należy zatem dostosować program usprawnień do stanu w jakim jest organizacja. Podobne pogramy należy zbudować dla wszystkich etapów procesu, zaczynając od planowania zakupów i produkcji, poprzez magazynowanie, kończąc na obsłudze klienta. Lean z definicji jest bardzo prosty jednak częste błędy jakie spotykamy obserwując sposób jego wdrażania zainspirowały nas do zbudowania procesu kaskadowania strategii organizacji. Budowanie świadomości i zaangażowania wśród pracowników to podstawa udanego wdrożenia, a jasno wyznaczony cel to najlepszy motywator pozafinansowy. Leanpassion od wielu lat wspiera firmy sektora farmaceutycznego w zakresie funkcjonowania szeroko rozumianego Łańcucha Dostaw, zawierającego wśród funkcji podstawowych: produkcję (w tym logistykę produkcji), logistykę dystrybucji, zaopatrzenie, sprzedaż i marketing oraz operacje kontroli jakości i zwalniania serii. Staje się jednocześnie partnerem zmian i drogowskazem ku lepszemu i efektywniejszemu funkcjonowaniu organizacji, budując tym samym przewagę nad konkurentami z branży.
Publicité