Uudet digitaaliset liiketoimintamallit

Tommi Rissanen
Tommi RissanenPh.D Econ & Business administration à LUT University
Uudet (digitaaliset)
liiketoimintamallit
CREATE, INNOVATE, GROW
26.5.2016 Mikkeli
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
kuka?
Tommi Rissanen
• KTM, Tohtoriopiskelija
• Valmisteilla väitöskirja Lappeenrannan
teknillisessä yliopistossa aiheesta ”business
model experimentation”
• Digitaalisen median konsultti vuodesta 2009
• Yrityskehitystehtäviä Lappeenrannassa,
Tampereella ja Helsingissä 2002-2009
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
• Digital Media Finland Oy
• Perustettu 2002, nykyinen toimintamalli 2010 lähtien
• 11 seniorikonsulttia Helsingissä, Oulussa ja Lappeenrannassa
• Liiketoimintakonsultointia digitaalisen murroksen erityiskysymyksiin eri
toimialoilla
• ELY:n kehittämispalveluista tarjolla innovaatioiden kaupallistaminen
(Virpi Martikainen) sekä kasvu (Jarkko Virtanen)
mistä?
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
mikä liiketoimintamalli?
digitalisaatio
uudet liiketoimintamallit
miten liiketoimintamalli kehitetään?
agenda
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
Liiketoimintamalli
• Tutkijat erimielisiä määritelmästä
– Arvolupaus
– Resurssit
– Prosessit
– Ansaintamalli
• Yritykset kiinnostuneita liiketoiminnasta, eivät liiketoimintamalleista
• Liiketoimintamalli kuvaa sen, miten yritys
– Luo arvoa asiakkailleen
– Kerää maksun asiakkailleen luomasta arvosta
– Muuttaa kerätyt maksut yrityksen voitoksi
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
mikä liiketoimintamalli?
digitalisaatio
uudet liiketoimintamallit
miten liiketoimintamalli kehitetään?
agenda
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
“The use of digital technologies to change a business model and provide
new revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving
to a digital business.” – Gartner
“Integration of digital technologies into everyday life by
the digitization of everything that can be digitized.” – Business dictionary
” Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien
digitalisointia että palveluiden sähköistämistä. Kyse on isosta
oivalluksesta, miten omaa toimintaa voidaan muuttaa jopa radikaalisti
toisenlaiseksi tietotekniikan avulla.” – Valtiovarainministeriö
Digitalisaatio?
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
1. Streaming eli sisältöjen suoratoisto vaikuttaa kaikkeen
kuluttajakäyttäytymiseen: diginatiiveista kehittyy streaming-natiiveja
2. Liikkuvan kuvan tarjonnan ja kulutuksen määrä ja merkitys lisääntyvät
edelleen. Kehitys koskee sekä toimituksellisia että mainosluonteisia
sisältöjä.
3. Mobile only -kuluttajien määrä kasvaa
4. Virtuaalitodellisuussovellukset, -laitteet ja -sisällöt siirtyvät
pilottivaiheesta kaupallisille markkinoille. Lisätyn todellisuuden (AR eli
augmented reality) ammatti- ja muu hyötykäyttö yleistyvät eri aloilla.
5. Datan ja analytiikan merkitys liiketoiminnan strategisissa päätöksissä
kasvaa edelleen. Data-analytiikan hyötykäyttö jatkuvassa liiketoiminnan
kehittämisessä arkipäiväistyy. Dataa kerätään digitaalisten palveluiden
lisäksi kasvavassa määrin myös fyysisistä lähteistä.
DMF:n 10 trendiä 2016
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
6. Alkaa syntyä ekosysteemeitä, jotka ylittävät toimiala- ja teknologiarajoja
yllättävilläkin tavoilla
7. Tuoteliiketoiminnasta tulee palveluliiketoimintaa ja perinteiseen
palveluliiketoimintaan tulee enenevissä määrin digipalvelujen piirteitä
8. Jakamiseen ja vuokraamiseen perustuvat liiketoimintamallit yleistyvät ja
laajenevat uusille alueille
9. Tekoäly, älykkäät sensorit ja robotiikkaratkaisut kehittyvät ja auttavat
haastamaan eri toimialojen perinteisiä toimintamalleja
10. Ohjelmallinen mainosostaminen kasvaa edelleen nopeasti parantuvan
kohdennettavuuden myötä erityisesti mobiilimainonnassa
DMF:n 10 trendiä 2016
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
• Kaikki maailman sisältö on
helposti saatavilla
• Kuluttaja ei ole riippuvainen
”portinvartijoista”
• Sisällön tarjonta on valtavan
suurta
• Kuluttajan valta ostajana
kasvaa tarjonnan ja tiedon
lisääntyessä
• Kuluttaja muuttuu
(halutessaan) passiivisesta
vastaanottajasta aktiiviseksi
toimijaksi
Kuluttajalle internetissä
kaikki on klikkauksen päässä
10
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
Startup = nuori, kasvuhakuinen yritys
Startupin tavoitteena on tyypillisesti myydä tai lisensoida tuotteita tai
palveluita suurille yrityksille
- Erittäin harva startup muuttuu lopulta ”tavalliseksi” yritykseksi
Pääomasijoittajien kiinnostuksen kohteena erityisesti ns. full stack ja no
stack -startupit
Startupit digitalisaation
eturintamassa
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
” “full stack” approach is to build a complete, end-to-end product or service
that bypasses incumbents and other competitors.” – Chris Dixon
Yritys, joka rakentaa toimialalle uuden tuotteen tai palvelun hoitaen itse
koko arvoketjun alusta loppuun
- Digitaaliset työkalut mahdollistavat toimialamurroksen kun palvelut
mietitään alusta loppuun uudella tavalla
- Esimerkkeinä Apple, Tesla, Uber, Nest, Solu
Full stack startup
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
” instead of being good at many things, companies can just focus on the last
mile of value they provide, the one thing they can excel at better than
anyone else.” – Andy Weissman
Yritys, joka hyödyntää olemassa olevia alustoja ja rakentaa liiketoimintansa
keskittyen tuottamaan yhden ylivertaisen ominaisuuden niiden päälle
- Digitaaliset alustat, joita ihmiset luonnollisesti käyttävät,
mahdollistavat laajan jakelun ja nopean kasvun
- Esimerkkeinä The Shade Room, Twitter-clientit
No stack startup
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
Prosessien digitalisoiminen on erittäin tärkeää kilpailukyvyn säilyttämiseksi
Asiakasprosessit
Sisäiset prosessit
Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Markkinointi ja mainonta
Henkilöstöön panostaminen avainasemassa
Tavoitteellista ja systemaattista toiminnan parantamista
henkilöstön tarpeet huomioon ottaen
Motivaatio
Miten sitten ”tavalliset”
yritykset digitalisoituvat
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
• 2007: 55% toimialan operatiivisesta tuloksesta Nokialle
• 2011: 80% toimialan operatiivisesta tuloksesta Applelle
• 2016 Microsoft on alaskirjannut mobiililiiketoiminnan taseestaan
käytännössä täysin
• Syynä neljä samanaikaisesti tapahtunutta digitalisaatioon liittyvää
suurta murrosta
– Ilmainen Android-käyttöjärjestelmä tulee markkinoille
– Apple rakentaa sovelluskaupan ja siihen liittyvän ekosysteemin, jotka
saavat laajan hyväksynnän sekä asiakkailta että sovelluskehittäjiltä
– Kiinassa markkinoille tuli suuri määrä modulaarisia
teknologiatoimittajia, jotka mahdollistivat halpapuhelimien pitkän
hännän kilpailun nopean laajenemisen
– Apple ajoi loppukäyttäjille ja operaattoreille uuden toimintamallin
Esimerkki: Nokia
Esimerkki lainattu HenryTirriltä, Aalto yliopisto
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
• Kuljetusala
• Lehtikustannus
• Musiikkiala
• TV- ja elokuva-ala
• Majoitus ja matkailuala
• Autonvalmistus
• Lääketeollisuus
• Koulutussektori
• Sairaanhoito
• Opetus
• …
Mitkä alat ovat murroksessa
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
• Bitcoinin taustalla oleva teknologia
• Mahdollistaa toisiaan tuntemattomien tahojen kanssakäymisen ja
vaihdannan verkossa
• Kaikki tapahtumat tallennetaan ja kopioidaan laajalle joukolle p2p –
toimijoita saman sisältöisenä
” a distributed database that maintains a continuously growing list of data
records that are hardened against tampering and revision, even by operators of
the data store's nodes. The most widely known application of a block chain is
the public ledger of transactions for cryptocurrencies originally used in bitcoin.
This record is enforced cryptographically and hosted on machines working as
data store's nodes” - Wikipedia
Blockchain?
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
• Tällä hetkellä pääomasijoittajat ovat huomattavasti enemmän
kiinnostuneita blockchainin hyödyntämismahdollisuuksista kuin
bitcoinista
• Samalla tavalla kuin sosiaalinen media lunasti internetin lupauksen
kaikkien ihmisten saavuttamisesta, blockchain lunastaa internetin
lupauksen globaalista, luotettavasta vaihdannasta
• Mullistavia sovelluksia odotetaan tulevina vuosina
Entä sitten?
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
mikä liiketoimintamalli?
digitalisaatio
uudet liiketoimintamallit
miten liiketoimintamalli kehitetään?
agenda
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
Muuttuvat kustannukset laskevat
Yksikköhinnat laskevat
Investointien kattaminen vaatii volyymiä
Volyymi vaatii uusille markkina-alueille
laajentumista tai yhteistyötä
Internet muuttaa
liiketoimintamalleja
20
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
Liiketoimintamallien
muutosvaiheet: case musiikki
mp3 stores
• physical
converted to
digital
• DRM
iTunes
• novel pricing
strategy
• content and
device
bundled
Spotify
• disruptive
revenue
model
• new value for
consumers
Lockers?
• merging with
other media
content
converting the old thing to
digital
creating new
value
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
• Sisältömaksut
• Epäsuorat mallit
• Transaktiomaksut
• Lisensointi
Esimerkki: median digijakelun
ansaintamalleja
22
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
Omistus/lataus Omistusmallissa kuluttaja lataa sisältötuotteen
itselleen ja maksaa yleensä kertamaksun
sisällöstä.
Access-malli Access-mallissa asiakas ostaa (tyypillisesti)
pääsyoikeuden tuotteen käyttämiseen
määrätyksi ajaksi esimerkiksi kuukausimaksua
vastaan.
Sovelluksen sisäiset ostot (”in-app
purchases”)
Sovelluksen sisäisten ostojen mallissa
kuluttaja ostaa sovellusta käyttäessään jonkin
sisällön tai palvelun. (Itse sovellus voi olla
maksullinen tai ilmainen.)
Ansaintamallit: sisältömaksut
23
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
Mainonta Näyttöpohjainen mainonta (display)
Hakusanamainonta
Sponsorointi
Sisältömarkkinointi Markkinoijan kustantamat sisällöt
Freemium sisällön käyttäminen tai lataaminen on maksutonta.
Sisältöpalveluun on kuitenkin saatavissa parempia,
maksullisia versioita, sisältöjä tai ominaisuuksia.
Ilmaisversioissa esitetään usein mainoksia.
Käyttäjätiedon kerääminen
mainontaa varten
Digitaaliset sisältötuotteet voivat kerätä käyttäjätietoja
niiden rekisteröintiprosessissa tai tuotteiden käytön
aikana. Yksityisyyden suoja täytyy huomioida näissä
tapauksissa.
Ansaintamallit: epäsuorat
mallit
24
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
Verkkokauppa (median oma tai
kumppanin)
Digitaaliset sisältötuotteet voivat sisältää
verkkokaupan toiminnallisuuksia.Ansainta syntyy
provisiona verkkokauppojen ostoista ja/tai
liidimaksuista.
Liidejä mainostajalle Liidien hankkiminen mainonnan yhteydessä,
mm. Landing Paget. Mainostaja maksaa
saaduista liideistä
Kilpailut, arvonnat Kilpailut ja arvonnat voivat olla liitettynä
digitaalisiin sisältötuotteisiin.Ansainta voi
tapahtua varsinaisten kilpailujen tai arvontojen
kautta tai transaktioiden kautta.
Ansaintamallit:
transaktiomaksut
25
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
Merchandising Varusteet, t-paidat, lelut jne. voivat tuoda
lisätuloja digitaalisten sisältötuotteiden
tekijänoikeuksia lisensioimalla.
Peli-,TV- ja elokuvasovellutukset Tietyntyyppiset digitaaliset sisältötuotteet
voidaan sovittaa toisenlaisiin median muotoihin
kuten pelit,TV ja elokuva.
Teknisen alustan lisensointi Jos palvelun tuottaja on toteuttanut myös
palvelun teknisen alustan, yhtiö voi lisensoida
sen käyttöoikeuksia muille saman tai toisen
toimialan palveluntarjoajille erillisenä
liiketoimintana (ns. white label -tuote).
Kyseeseen voi tulla myös franchising-
tyyppinen brändin ja/tai liiketoimintaprosessin
lisensointi.
Ansaintamallit: lisensointi
26
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
mikä liiketoimintamalli?
digitalisaatio
uudet liiketoimintamallit
miten liiketoimintamalli kehitetään?
agenda
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
Processes
&
Resources
Dynaaminen liiketoimintamalli
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
• Liiketoimintamalli = (yleensä) staattinen kuvaus liiketoiminnasta
– Arvolupaus, resurssit, prosessit ja ansaintamalli
• Digitalisaatio on mahdollistanut uusien liiketoimintamallien
kehittämisen laajentuneiden markkinoiden ja halventuneiden resurssien
kautta
• Blockchain
• Uudet liiketoimintamallit ovat aikaisempaa monitahoisempia
– Mikään liiketoimintamalli ei kestä aikaa -> ketteryyden vaade
• Canvas on hyvä käytännön työkalu liiketoimintamallin visualisoimiseksi
– Liiketoiminnan kehittäminen sen avulla haastavaa
• Aika ja muuttuva toimintaympäristö otettava huomioon
liiketoimintamallin (muuttuvia) elementtejä suunniteltaessa
Yhteenveto
© Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
Tommi Rissanen
Digital Media Finland
tommi.rissanen@digitalmedia.fi
040-1645364
@rissanen
https://fi.linkedin.com/in/trissane
Kiitos!
1 sur 32

Recommandé

Prismas par
PrismasPrismas
PrismasELIZEU GODOY JR
7K vues13 diapositives
Razonetes par
RazonetesRazonetes
Razoneteszeramento contabil
1.5K vues5 diapositives
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011 par
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 2011Avantium Partner
7.3K vues31 diapositives
Modelo de Plano de Negocios par
Modelo de Plano de NegociosModelo de Plano de Negocios
Modelo de Plano de NegociosLetícia Vilela de Aquino
12.4K vues9 diapositives
Mat inequacoes do primeiro grau par
Mat inequacoes do primeiro grauMat inequacoes do primeiro grau
Mat inequacoes do primeiro grautrigono_metria
4.7K vues13 diapositives
Propriedades dos radicais par
Propriedades dos radicaisPropriedades dos radicais
Propriedades dos radicaisEdneia Cavazim
1.1K vues7 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Empreendedorismo modulo 2 par
Empreendedorismo  modulo 2Empreendedorismo  modulo 2
Empreendedorismo modulo 2josedornelas
4.6K vues76 diapositives
Ativ mat2 descritores anos finais par
Ativ mat2 descritores anos finaisAtiv mat2 descritores anos finais
Ativ mat2 descritores anos finaisEdileusa Camargo
7.7K vues48 diapositives
Descontos concedidos e obtidos par
Descontos concedidos e obtidosDescontos concedidos e obtidos
Descontos concedidos e obtidoszeramento contabil
29K vues3 diapositives
PolinôMios 7ª SéRie par
PolinôMios 7ª SéRiePolinôMios 7ª SéRie
PolinôMios 7ª SéRieAntonio Carneiro
34.8K vues28 diapositives
Governança da inovação par
Governança da inovaçãoGovernança da inovação
Governança da inovaçãoInnoscience Consultoria em Gestão da Inovação
1.3K vues49 diapositives
Aula 6 planejamento operacional par
Aula 6  planejamento operacionalAula 6  planejamento operacional
Aula 6 planejamento operacionalMurilo Amorim
37.8K vues15 diapositives

Tendances(20)

Empreendedorismo modulo 2 par josedornelas
Empreendedorismo  modulo 2Empreendedorismo  modulo 2
Empreendedorismo modulo 2
josedornelas4.6K vues
Aula 6 planejamento operacional par Murilo Amorim
Aula 6  planejamento operacionalAula 6  planejamento operacional
Aula 6 planejamento operacional
Murilo Amorim37.8K vues
Modelo de plano de contas par Fafá Mota
Modelo de plano de contasModelo de plano de contas
Modelo de plano de contas
Fafá Mota65.9K vues
Projeto Final plano de negocio par Élida Tavares
Projeto Final plano de negocioProjeto Final plano de negocio
Projeto Final plano de negocio
Élida Tavares8.7K vues
Mercado de ações e técnicas de análises par felipe87barros
Mercado de ações e técnicas de análises Mercado de ações e técnicas de análises
Mercado de ações e técnicas de análises
felipe87barros7.2K vues
Planejamento de mídia Parque de Diversões Guanabara par Peterson Moreira
Planejamento de mídia Parque de Diversões GuanabaraPlanejamento de mídia Parque de Diversões Guanabara
Planejamento de mídia Parque de Diversões Guanabara
Peterson Moreira1.1K vues
Matrizes - Completo com exercícios par naathyb
Matrizes - Completo com exercíciosMatrizes - Completo com exercícios
Matrizes - Completo com exercícios
naathyb62.1K vues
SóLidos De RevoluçãO par isabelcpsc
SóLidos De RevoluçãOSóLidos De RevoluçãO
SóLidos De RevoluçãO
isabelcpsc12.3K vues
FinançAs Pessoais par guest487171
FinançAs PessoaisFinançAs Pessoais
FinançAs Pessoais
guest4871713.7K vues
Planejamento Estratégico na Prática.pdf par LuizFelipe925640
Planejamento Estratégico na Prática.pdfPlanejamento Estratégico na Prática.pdf
Planejamento Estratégico na Prática.pdf
LuizFelipe925640203 vues
Cilindro,circunferência e círculo par davidjpereira
Cilindro,circunferência e círculoCilindro,circunferência e círculo
Cilindro,circunferência e círculo
davidjpereira5.5K vues
Sólidos geométricos 6º ano par Rafael Marques
Sólidos geométricos  6º anoSólidos geométricos  6º ano
Sólidos geométricos 6º ano
Rafael Marques10.3K vues

En vedette

Innovation Reading Club - Funky business nov2011 v1.0 par
Innovation Reading Club - Funky business nov2011 v1.0Innovation Reading Club - Funky business nov2011 v1.0
Innovation Reading Club - Funky business nov2011 v1.0iQUBE research
735 vues25 diapositives
Myynnin transformaatio / Aamu Mercurissa 26.9.2014 par
Myynnin transformaatio / Aamu Mercurissa 26.9.2014Myynnin transformaatio / Aamu Mercurissa 26.9.2014
Myynnin transformaatio / Aamu Mercurissa 26.9.2014Mercuri International Oy / Mercuri Finland
1.2K vues51 diapositives
Asiakasymmärrys ja social selling par
Asiakasymmärrys ja social sellingAsiakasymmärrys ja social selling
Asiakasymmärrys ja social sellingMercuri International Oy / Mercuri Finland
696 vues23 diapositives
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla par
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avullaGlobaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avullaAntti Leino
1.4K vues76 diapositives
Six Big Ideas of Big Ideas for CEE 2015 par
Six Big Ideas of Big Ideas for CEE 2015Six Big Ideas of Big Ideas for CEE 2015
Six Big Ideas of Big Ideas for CEE 2015Lubomir Tuchscher
1.3K vues8 diapositives
Digital Landscape Finland March2013 par
Digital Landscape Finland March2013Digital Landscape Finland March2013
Digital Landscape Finland March2013Antti Leino
1.7K vues43 diapositives

En vedette(19)

Innovation Reading Club - Funky business nov2011 v1.0 par iQUBE research
Innovation Reading Club - Funky business nov2011 v1.0Innovation Reading Club - Funky business nov2011 v1.0
Innovation Reading Club - Funky business nov2011 v1.0
iQUBE research735 vues
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla par Antti Leino
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avullaGlobaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla
Antti Leino1.4K vues
Digital Landscape Finland March2013 par Antti Leino
Digital Landscape Finland March2013Digital Landscape Finland March2013
Digital Landscape Finland March2013
Antti Leino1.7K vues
Digitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissa par Tommi Rissanen
Digitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissaDigitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissa
Digitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissa
Tommi Rissanen1.2K vues
Digital disruption - International Communication Days 2016 - Erasmushogeschoo... par Ayman van Bregt
Digital disruption - International Communication Days 2016 - Erasmushogeschoo...Digital disruption - International Communication Days 2016 - Erasmushogeschoo...
Digital disruption - International Communication Days 2016 - Erasmushogeschoo...
Ayman van Bregt595 vues
Eight Transformational Trends Influencing the Global Trucking Industry’s Grow... par Silpa Paul
Eight Transformational Trends Influencing the Global Trucking Industry’s Grow...Eight Transformational Trends Influencing the Global Trucking Industry’s Grow...
Eight Transformational Trends Influencing the Global Trucking Industry’s Grow...
Silpa Paul928 vues
2017 Global Commercial Vehicle Industry Outlook-(Medium-Heavy Duty Trucking) par Sandeep Kar
2017 Global Commercial Vehicle Industry Outlook-(Medium-Heavy Duty Trucking)2017 Global Commercial Vehicle Industry Outlook-(Medium-Heavy Duty Trucking)
2017 Global Commercial Vehicle Industry Outlook-(Medium-Heavy Duty Trucking)
Sandeep Kar2.3K vues
How to kickstart your co-creation platform - 20 examples by @boardofinno par Board of Innovation
How to kickstart your co-creation platform - 20 examples by @boardofinnoHow to kickstart your co-creation platform - 20 examples by @boardofinno
How to kickstart your co-creation platform - 20 examples by @boardofinno
Board of Innovation309.8K vues

Similaire à Uudet digitaaliset liiketoimintamallit

Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory par
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisorySuomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisoryBearingPoint Finland
11.7K vues56 diapositives
Ison toimijan vastaus haasteeseen par
Ison toimijan vastaus haasteeseenIson toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseenFinanssivalvonta
1.8K vues26 diapositives
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017 par
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017BearingPoint Finland
9K vues70 diapositives
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014 par
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Timo Argillander
579 vues4 diapositives
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014 par
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Virpi Martikainen
183 vues4 diapositives
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksille par
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksilleTehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksille
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksilleHarri Lakkala
1.2K vues58 diapositives

Similaire à Uudet digitaaliset liiketoimintamallit(20)

Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014 par Timo Argillander
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Timo Argillander579 vues
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksille par Harri Lakkala
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksilleTehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksille
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksille
Harri Lakkala1.2K vues
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat? par Timo Argillander
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Timo Argillander726 vues
Digitalisaatio on koko organisaation asia – vuoropuhelu digitalisaation edell... par Lassila & Tikanoja Oyj
Digitalisaatio on koko organisaation asia – vuoropuhelu digitalisaation edell...Digitalisaatio on koko organisaation asia – vuoropuhelu digitalisaation edell...
Digitalisaatio on koko organisaation asia – vuoropuhelu digitalisaation edell...
Panostaja - Sijoita kasvuyrityksiin - 10.11.2017 par Nordnet Suomi
Panostaja - Sijoita kasvuyrityksiin - 10.11.2017Panostaja - Sijoita kasvuyrityksiin - 10.11.2017
Panostaja - Sijoita kasvuyrityksiin - 10.11.2017
Nordnet Suomi1.3K vues
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma par Tuomo Luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Tuomo Luoma540 vues
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus par Tommi Rissanen
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusLiiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Tommi Rissanen205 vues
Kehittämistoiminnan rahoitus par Timo Rainio
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
Timo Rainio567 vues
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia par Pete Nieminen
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategiaKorkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Pete Nieminen449 vues
Digitaalinen murros ja teollisen internetin hyödyt | CGI:n Micsoroft Dynamics... par CGI Suomi
Digitaalinen murros ja teollisen internetin hyödyt | CGI:n Micsoroft Dynamics...Digitaalinen murros ja teollisen internetin hyödyt | CGI:n Micsoroft Dynamics...
Digitaalinen murros ja teollisen internetin hyödyt | CGI:n Micsoroft Dynamics...
CGI Suomi757 vues
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus? par Suomen Ekonomit
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Suomen Ekonomit680 vues
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2015 par Timo Argillander
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2015Digimarkkinoiden strategiset trendit 2015
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2015
Timo Argillander479 vues

Plus de Tommi Rissanen

Liiketoimintamallien kehittäminen tekoälyn avulla par
Liiketoimintamallien kehittäminen tekoälyn avullaLiiketoimintamallien kehittäminen tekoälyn avulla
Liiketoimintamallien kehittäminen tekoälyn avullaTommi Rissanen
683 vues20 diapositives
Dynamic business models and business model innovation par
Dynamic business models and business model innovationDynamic business models and business model innovation
Dynamic business models and business model innovationTommi Rissanen
3.3K vues24 diapositives
TV advertising in disruption how to adapt par
TV advertising in disruption  how to adaptTV advertising in disruption  how to adapt
TV advertising in disruption how to adaptTommi Rissanen
1K vues42 diapositives
Mobiilimaksaminen par
MobiilimaksaminenMobiilimaksaminen
MobiilimaksaminenTommi Rissanen
923 vues22 diapositives
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalle par
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalleOnline video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalle
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalleTommi Rissanen
699 vues20 diapositives
Uudet digitaaliset työtavat par
Uudet digitaaliset työtavatUudet digitaaliset työtavat
Uudet digitaaliset työtavatTommi Rissanen
820 vues32 diapositives

Plus de Tommi Rissanen(20)

Liiketoimintamallien kehittäminen tekoälyn avulla par Tommi Rissanen
Liiketoimintamallien kehittäminen tekoälyn avullaLiiketoimintamallien kehittäminen tekoälyn avulla
Liiketoimintamallien kehittäminen tekoälyn avulla
Tommi Rissanen683 vues
Dynamic business models and business model innovation par Tommi Rissanen
Dynamic business models and business model innovationDynamic business models and business model innovation
Dynamic business models and business model innovation
Tommi Rissanen3.3K vues
TV advertising in disruption how to adapt par Tommi Rissanen
TV advertising in disruption  how to adaptTV advertising in disruption  how to adapt
TV advertising in disruption how to adapt
Tommi Rissanen1K vues
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalle par Tommi Rissanen
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalleOnline video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalle
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalle
Tommi Rissanen699 vues
120201 sosiaalinen media ja liiketoiminta par Tommi Rissanen
120201 sosiaalinen media ja liiketoiminta120201 sosiaalinen media ja liiketoiminta
120201 sosiaalinen media ja liiketoiminta
Tommi Rissanen544 vues
Sosiaalinen media verkkoliiketoiminnassa par Tommi Rissanen
Sosiaalinen media verkkoliiketoiminnassaSosiaalinen media verkkoliiketoiminnassa
Sosiaalinen media verkkoliiketoiminnassa
Tommi Rissanen511 vues
Sosiaalinen media julkisella sektorilla par Tommi Rissanen
Sosiaalinen media julkisella sektorillaSosiaalinen media julkisella sektorilla
Sosiaalinen media julkisella sektorilla
Tommi Rissanen667 vues
Miten käytän sosiaalista mediaa myynnissä ja markkinoinnissa par Tommi Rissanen
Miten käytän sosiaalista mediaa myynnissä ja markkinoinnissaMiten käytän sosiaalista mediaa myynnissä ja markkinoinnissa
Miten käytän sosiaalista mediaa myynnissä ja markkinoinnissa
Tommi Rissanen467 vues
Sosiaalinen media kahdessa vartissa par Tommi Rissanen
Sosiaalinen media kahdessa vartissaSosiaalinen media kahdessa vartissa
Sosiaalinen media kahdessa vartissa
Tommi Rissanen402 vues
Examples Of Social Media Business Use par Tommi Rissanen
Examples Of Social Media Business UseExamples Of Social Media Business Use
Examples Of Social Media Business Use
Tommi Rissanen1.4K vues
Sosiaalisen Median Hyödyntäminen Liiketoiminnassa par Tommi Rissanen
Sosiaalisen Median Hyödyntäminen LiiketoiminnassaSosiaalisen Median Hyödyntäminen Liiketoiminnassa
Sosiaalisen Median Hyödyntäminen Liiketoiminnassa
Tommi Rissanen973 vues
Digital ecosystems and digitalization from the business perspective par Tommi Rissanen
Digital ecosystems and digitalization from the business perspectiveDigital ecosystems and digitalization from the business perspective
Digital ecosystems and digitalization from the business perspective
Tommi Rissanen919 vues
Digital Ecosystems from the Business Perspective par Tommi Rissanen
Digital Ecosystems from the Business PerspectiveDigital Ecosystems from the Business Perspective
Digital Ecosystems from the Business Perspective
Tommi Rissanen730 vues

Uudet digitaaliset liiketoimintamallit

 • 2. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi kuka? Tommi Rissanen • KTM, Tohtoriopiskelija • Valmisteilla väitöskirja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa aiheesta ”business model experimentation” • Digitaalisen median konsultti vuodesta 2009 • Yrityskehitystehtäviä Lappeenrannassa, Tampereella ja Helsingissä 2002-2009
 • 3. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi • Digital Media Finland Oy • Perustettu 2002, nykyinen toimintamalli 2010 lähtien • 11 seniorikonsulttia Helsingissä, Oulussa ja Lappeenrannassa • Liiketoimintakonsultointia digitaalisen murroksen erityiskysymyksiin eri toimialoilla • ELY:n kehittämispalveluista tarjolla innovaatioiden kaupallistaminen (Virpi Martikainen) sekä kasvu (Jarkko Virtanen) mistä?
 • 4. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi mikä liiketoimintamalli? digitalisaatio uudet liiketoimintamallit miten liiketoimintamalli kehitetään? agenda
 • 5. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi Liiketoimintamalli • Tutkijat erimielisiä määritelmästä – Arvolupaus – Resurssit – Prosessit – Ansaintamalli • Yritykset kiinnostuneita liiketoiminnasta, eivät liiketoimintamalleista • Liiketoimintamalli kuvaa sen, miten yritys – Luo arvoa asiakkailleen – Kerää maksun asiakkailleen luomasta arvosta – Muuttaa kerätyt maksut yrityksen voitoksi
 • 6. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi mikä liiketoimintamalli? digitalisaatio uudet liiketoimintamallit miten liiketoimintamalli kehitetään? agenda
 • 7. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi “The use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving to a digital business.” – Gartner “Integration of digital technologies into everyday life by the digitization of everything that can be digitized.” – Business dictionary ” Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia että palveluiden sähköistämistä. Kyse on isosta oivalluksesta, miten omaa toimintaa voidaan muuttaa jopa radikaalisti toisenlaiseksi tietotekniikan avulla.” – Valtiovarainministeriö Digitalisaatio?
 • 8. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi 1. Streaming eli sisältöjen suoratoisto vaikuttaa kaikkeen kuluttajakäyttäytymiseen: diginatiiveista kehittyy streaming-natiiveja 2. Liikkuvan kuvan tarjonnan ja kulutuksen määrä ja merkitys lisääntyvät edelleen. Kehitys koskee sekä toimituksellisia että mainosluonteisia sisältöjä. 3. Mobile only -kuluttajien määrä kasvaa 4. Virtuaalitodellisuussovellukset, -laitteet ja -sisällöt siirtyvät pilottivaiheesta kaupallisille markkinoille. Lisätyn todellisuuden (AR eli augmented reality) ammatti- ja muu hyötykäyttö yleistyvät eri aloilla. 5. Datan ja analytiikan merkitys liiketoiminnan strategisissa päätöksissä kasvaa edelleen. Data-analytiikan hyötykäyttö jatkuvassa liiketoiminnan kehittämisessä arkipäiväistyy. Dataa kerätään digitaalisten palveluiden lisäksi kasvavassa määrin myös fyysisistä lähteistä. DMF:n 10 trendiä 2016
 • 9. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi 6. Alkaa syntyä ekosysteemeitä, jotka ylittävät toimiala- ja teknologiarajoja yllättävilläkin tavoilla 7. Tuoteliiketoiminnasta tulee palveluliiketoimintaa ja perinteiseen palveluliiketoimintaan tulee enenevissä määrin digipalvelujen piirteitä 8. Jakamiseen ja vuokraamiseen perustuvat liiketoimintamallit yleistyvät ja laajenevat uusille alueille 9. Tekoäly, älykkäät sensorit ja robotiikkaratkaisut kehittyvät ja auttavat haastamaan eri toimialojen perinteisiä toimintamalleja 10. Ohjelmallinen mainosostaminen kasvaa edelleen nopeasti parantuvan kohdennettavuuden myötä erityisesti mobiilimainonnassa DMF:n 10 trendiä 2016
 • 10. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi • Kaikki maailman sisältö on helposti saatavilla • Kuluttaja ei ole riippuvainen ”portinvartijoista” • Sisällön tarjonta on valtavan suurta • Kuluttajan valta ostajana kasvaa tarjonnan ja tiedon lisääntyessä • Kuluttaja muuttuu (halutessaan) passiivisesta vastaanottajasta aktiiviseksi toimijaksi Kuluttajalle internetissä kaikki on klikkauksen päässä 10
 • 11. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi Startup = nuori, kasvuhakuinen yritys Startupin tavoitteena on tyypillisesti myydä tai lisensoida tuotteita tai palveluita suurille yrityksille - Erittäin harva startup muuttuu lopulta ”tavalliseksi” yritykseksi Pääomasijoittajien kiinnostuksen kohteena erityisesti ns. full stack ja no stack -startupit Startupit digitalisaation eturintamassa
 • 12. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi ” “full stack” approach is to build a complete, end-to-end product or service that bypasses incumbents and other competitors.” – Chris Dixon Yritys, joka rakentaa toimialalle uuden tuotteen tai palvelun hoitaen itse koko arvoketjun alusta loppuun - Digitaaliset työkalut mahdollistavat toimialamurroksen kun palvelut mietitään alusta loppuun uudella tavalla - Esimerkkeinä Apple, Tesla, Uber, Nest, Solu Full stack startup
 • 13. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi ” instead of being good at many things, companies can just focus on the last mile of value they provide, the one thing they can excel at better than anyone else.” – Andy Weissman Yritys, joka hyödyntää olemassa olevia alustoja ja rakentaa liiketoimintansa keskittyen tuottamaan yhden ylivertaisen ominaisuuden niiden päälle - Digitaaliset alustat, joita ihmiset luonnollisesti käyttävät, mahdollistavat laajan jakelun ja nopean kasvun - Esimerkkeinä The Shade Room, Twitter-clientit No stack startup
 • 14. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi Prosessien digitalisoiminen on erittäin tärkeää kilpailukyvyn säilyttämiseksi Asiakasprosessit Sisäiset prosessit Sisäinen ja ulkoinen viestintä Markkinointi ja mainonta Henkilöstöön panostaminen avainasemassa Tavoitteellista ja systemaattista toiminnan parantamista henkilöstön tarpeet huomioon ottaen Motivaatio Miten sitten ”tavalliset” yritykset digitalisoituvat
 • 15. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi • 2007: 55% toimialan operatiivisesta tuloksesta Nokialle • 2011: 80% toimialan operatiivisesta tuloksesta Applelle • 2016 Microsoft on alaskirjannut mobiililiiketoiminnan taseestaan käytännössä täysin • Syynä neljä samanaikaisesti tapahtunutta digitalisaatioon liittyvää suurta murrosta – Ilmainen Android-käyttöjärjestelmä tulee markkinoille – Apple rakentaa sovelluskaupan ja siihen liittyvän ekosysteemin, jotka saavat laajan hyväksynnän sekä asiakkailta että sovelluskehittäjiltä – Kiinassa markkinoille tuli suuri määrä modulaarisia teknologiatoimittajia, jotka mahdollistivat halpapuhelimien pitkän hännän kilpailun nopean laajenemisen – Apple ajoi loppukäyttäjille ja operaattoreille uuden toimintamallin Esimerkki: Nokia Esimerkki lainattu HenryTirriltä, Aalto yliopisto
 • 16. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi • Kuljetusala • Lehtikustannus • Musiikkiala • TV- ja elokuva-ala • Majoitus ja matkailuala • Autonvalmistus • Lääketeollisuus • Koulutussektori • Sairaanhoito • Opetus • … Mitkä alat ovat murroksessa
 • 17. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi • Bitcoinin taustalla oleva teknologia • Mahdollistaa toisiaan tuntemattomien tahojen kanssakäymisen ja vaihdannan verkossa • Kaikki tapahtumat tallennetaan ja kopioidaan laajalle joukolle p2p – toimijoita saman sisältöisenä ” a distributed database that maintains a continuously growing list of data records that are hardened against tampering and revision, even by operators of the data store's nodes. The most widely known application of a block chain is the public ledger of transactions for cryptocurrencies originally used in bitcoin. This record is enforced cryptographically and hosted on machines working as data store's nodes” - Wikipedia Blockchain?
 • 18. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi • Tällä hetkellä pääomasijoittajat ovat huomattavasti enemmän kiinnostuneita blockchainin hyödyntämismahdollisuuksista kuin bitcoinista • Samalla tavalla kuin sosiaalinen media lunasti internetin lupauksen kaikkien ihmisten saavuttamisesta, blockchain lunastaa internetin lupauksen globaalista, luotettavasta vaihdannasta • Mullistavia sovelluksia odotetaan tulevina vuosina Entä sitten?
 • 19. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi mikä liiketoimintamalli? digitalisaatio uudet liiketoimintamallit miten liiketoimintamalli kehitetään? agenda
 • 20. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi Muuttuvat kustannukset laskevat Yksikköhinnat laskevat Investointien kattaminen vaatii volyymiä Volyymi vaatii uusille markkina-alueille laajentumista tai yhteistyötä Internet muuttaa liiketoimintamalleja 20
 • 21. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi Liiketoimintamallien muutosvaiheet: case musiikki mp3 stores • physical converted to digital • DRM iTunes • novel pricing strategy • content and device bundled Spotify • disruptive revenue model • new value for consumers Lockers? • merging with other media content converting the old thing to digital creating new value
 • 22. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi • Sisältömaksut • Epäsuorat mallit • Transaktiomaksut • Lisensointi Esimerkki: median digijakelun ansaintamalleja 22
 • 23. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi Omistus/lataus Omistusmallissa kuluttaja lataa sisältötuotteen itselleen ja maksaa yleensä kertamaksun sisällöstä. Access-malli Access-mallissa asiakas ostaa (tyypillisesti) pääsyoikeuden tuotteen käyttämiseen määrätyksi ajaksi esimerkiksi kuukausimaksua vastaan. Sovelluksen sisäiset ostot (”in-app purchases”) Sovelluksen sisäisten ostojen mallissa kuluttaja ostaa sovellusta käyttäessään jonkin sisällön tai palvelun. (Itse sovellus voi olla maksullinen tai ilmainen.) Ansaintamallit: sisältömaksut 23
 • 24. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi Mainonta Näyttöpohjainen mainonta (display) Hakusanamainonta Sponsorointi Sisältömarkkinointi Markkinoijan kustantamat sisällöt Freemium sisällön käyttäminen tai lataaminen on maksutonta. Sisältöpalveluun on kuitenkin saatavissa parempia, maksullisia versioita, sisältöjä tai ominaisuuksia. Ilmaisversioissa esitetään usein mainoksia. Käyttäjätiedon kerääminen mainontaa varten Digitaaliset sisältötuotteet voivat kerätä käyttäjätietoja niiden rekisteröintiprosessissa tai tuotteiden käytön aikana. Yksityisyyden suoja täytyy huomioida näissä tapauksissa. Ansaintamallit: epäsuorat mallit 24
 • 25. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi Verkkokauppa (median oma tai kumppanin) Digitaaliset sisältötuotteet voivat sisältää verkkokaupan toiminnallisuuksia.Ansainta syntyy provisiona verkkokauppojen ostoista ja/tai liidimaksuista. Liidejä mainostajalle Liidien hankkiminen mainonnan yhteydessä, mm. Landing Paget. Mainostaja maksaa saaduista liideistä Kilpailut, arvonnat Kilpailut ja arvonnat voivat olla liitettynä digitaalisiin sisältötuotteisiin.Ansainta voi tapahtua varsinaisten kilpailujen tai arvontojen kautta tai transaktioiden kautta. Ansaintamallit: transaktiomaksut 25
 • 26. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi Merchandising Varusteet, t-paidat, lelut jne. voivat tuoda lisätuloja digitaalisten sisältötuotteiden tekijänoikeuksia lisensioimalla. Peli-,TV- ja elokuvasovellutukset Tietyntyyppiset digitaaliset sisältötuotteet voidaan sovittaa toisenlaisiin median muotoihin kuten pelit,TV ja elokuva. Teknisen alustan lisensointi Jos palvelun tuottaja on toteuttanut myös palvelun teknisen alustan, yhtiö voi lisensoida sen käyttöoikeuksia muille saman tai toisen toimialan palveluntarjoajille erillisenä liiketoimintana (ns. white label -tuote). Kyseeseen voi tulla myös franchising- tyyppinen brändin ja/tai liiketoimintaprosessin lisensointi. Ansaintamallit: lisensointi 26
 • 27. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi mikä liiketoimintamalli? digitalisaatio uudet liiketoimintamallit miten liiketoimintamalli kehitetään? agenda
 • 28. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 • 29. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi
 • 30. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi Processes & Resources Dynaaminen liiketoimintamalli
 • 31. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi • Liiketoimintamalli = (yleensä) staattinen kuvaus liiketoiminnasta – Arvolupaus, resurssit, prosessit ja ansaintamalli • Digitalisaatio on mahdollistanut uusien liiketoimintamallien kehittämisen laajentuneiden markkinoiden ja halventuneiden resurssien kautta • Blockchain • Uudet liiketoimintamallit ovat aikaisempaa monitahoisempia – Mikään liiketoimintamalli ei kestä aikaa -> ketteryyden vaade • Canvas on hyvä käytännön työkalu liiketoimintamallin visualisoimiseksi – Liiketoiminnan kehittäminen sen avulla haastavaa • Aika ja muuttuva toimintaympäristö otettava huomioon liiketoimintamallin (muuttuvia) elementtejä suunniteltaessa Yhteenveto
 • 32. © Digital Media Finland ⏐ digitalmedia.fi Tommi Rissanen Digital Media Finland tommi.rissanen@digitalmedia.fi 040-1645364 @rissanen https://fi.linkedin.com/in/trissane Kiitos!