Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Status p h biv 251012
Status p h biv 251012
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Publicité

Similaire à Ks buskerud 140912 (20)

Plus par Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold (20)

Publicité

Ks buskerud 140912

 1. 1. KS / Rådmenn Buskerud 14.september 2012 pHBiV Vi løser oppgaven sammen; • Vi er tett på • Vi er modige • Vi ser muligheter
 2. 2. Eierskap Organisering Finansiering
 3. 3. Oppgaven er sjefen Vi løser oppgaven sammen • Fordrer felles oppgaveforståelse
 4. 4. Hovedmål • Barn i Vestfold møter et helhetlig barnevern med høy kompetanse og god sammenheng.
 5. 5. Bakgrunn • Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold bygger på utfordringer mellom kommunalt og statlig barnevern i Vestfold. • Utfordringene i Vestfold stemmer overens med funn som fremkommer i ulike undersøkelser. • Havnaseminaret. Våren 2009 møttes alle ledere innen kommunalt og statlig barnevern.
 6. 6. Bakgrunn forts. • Havnaseminaret resulterte i forprosjektet til Helhetlig Barnevern i Vestfold. • Forprosjektet har resultert i Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold. • Offisiell åpning av Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold på Rica Park Hotell Sandefjord 12.-13. mai 2011.
 7. 7. Mål • Ansatte i det kommunale og statlige barnevernet har nødvendig faglig og juridisk kompetanse til å løse barnevernets primæroppgave. ”Sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid” • Ansatte i det kommunale og statlige barnevernet har nødvendig kunnskap om hverandres ansvar, arbeidsoppgaver og styrende retningslinjer som et felles fundament for et konstruktivt samarbeid. • Barnevernet i Vestfold har et variert og tilstrekkelig tiltaksapparat som dekker barnas behov for hjelp til enhver tid.
 8. 8. Mål forts. • Innbyggerne i Vestfold har kunnskap om og tillit til barnevernet. • Antall akutte plasseringer i Vestfold skal reduseres. • Plassering i beredskapshjem / akuttinstitusjon skal ikke vare lenger enn tre måneder. • Barnevernet i Vestfold har felles verdier som arbeidet baserer seg på, herunder verdier i forhold til samarbeid. Disse verdiene skal implementeres i alle ledd i barnevernet.
 9. 9. Vi løser oppgaven sammen… What`s in it for me?
 10. 10. Faseinndeling pHBiV Kreativ fase Implementering Avslutning • Verdikommisjonen • Samarbeid m KS vedr • Evaluering • Tiltaksutvikling lederutdanning. • Kompetanseutvikling • Samarbeid m HiT vedr • Samhandling / innovasjon. informasjonsutveksling • Felles lederforum. • Samarbeid med HiT • Barneforum • Ungdomsforum • Akuttforum • Kompetanseprogram RVTS. • Verdiarbeid.
 11. 11. Samhandling mellom kommunene og Bufetat: • Nåværende strategi: – Etablere arenaer for samhandling. – Tydelig mandat. – Etablere prosjektgrupper som arbeider for felles oppgaveløsning. – Evaluere. – Vise resultater. • Videre strategi - Fortsette som over, men legger til; – Organisatorisk læring om samhandling. – I samarbeid med RVTS gjennom kompetanseprogram? • Andre virkemidler? – Opplæring i ansvars- og betalingsrundskrivet i regi av Fylkesmannen? – Læring gjennom Handlekraft. – Effektive kommunikasjonskanaler mellom forvaltningsnivåene. – Tydelig og god informasjon.
 12. 12. ”…kan jeg vær så snill å få et fosterhjem..??. HAR du sjekket nettverket??”
 13. 13. Hva er interessant v pHBiV? • At ledere i kommunalt og statlig barnevern gikk sammen om å utvikle et samarbeidsprosjekt. • Brukermedvirkning i alle prosesser. – Verdikommisjonen – Alle prosjektgrupper og i styringsgruppen – Referansegruppe for pHBiV – Evaluering • Mulig felles kompetanseprogram for kommunene og Bufetat i regi av RVTS.
 14. 14. Suksess og risikofaktorer Suksessfaktorer; – Ledere må være engasjerte og lojale mot pHBiV mål og prosesser. – Ledere må prioritere tid og ressurser for deltakelse. – Brukernes stemme må komme tydelig frem i alle deler av prosjektet. – Forankring, forankring, forankring. (Eiere, rådmenn, politikere, ansatte, i prosjektbeskrivelse) • Risikofaktorer; – Uenighet / konflikt. – Usikkerhetshåndtering. – Motstand mot brukermedvirkning. – Lederkompetanse. Evne langsiktig og strategisk styring. – Tvil om likeverd mellom forvaltningsnivåene. – Mangel på tydelig styring av pHBiV
 15. 15. Forankring, eierskap og styring Forankring; – pHBiV var opprinnelig like godt forankret i Bufetat og kommunene. Dvs på rådmanns- / politisk nivå. – 1 år – svakere forankring i kommunene mot rådmann og politisk nivå jmf Bufetat. Hvorfor? – Lite involvering fra politikere? – Lite involvering fra rådmann? – Liten grad av styring fra politikere / rådmann overfor barnevernleder? – Liten grad av utviklede rapporteringssystemer fra barnevernleder til rådmann / politikere? – For dårlig arbeid av prosjektleder?
 16. 16. Forankring, eierskap og styring Hvorfor? – Endring i Barnevernloven. Fra lokalpolitisk nemd til profesjonell rettsbehandling. – Kommunereformen 1992. Politikere gis fritak fra deltakelse i særlovsorganer. (Kroken 2012) • Større avstand mellom politisk nivå og det kommunale barnevernet? • Rådmanns ansvar for budsjettbalanse. Styring kun på økonomi? • Måling av barnevernleder? • Belønningssystemer? • Barnevern er ikke politisk ”salgbart”? • Barnevern utgjør bare en liten nisje i kommunens samlede tjenesteproduksjon? • Barnevernet er den ”stygge andungen” i kommunefamilien? – Hvorfor ”kapsler” kommunalt barnevern seg inn, og blir en lukket enhet for ovenfra og ned styring, eller for horisontalt tverrfaglig samarbeid?
 17. 17. Signaler i høring om endring i barnevernloven • Barns medvirkning skal styrkes. • Innføring av forsvarlighetskrav i barnevernloven. • Mer ansvar til kommunene. • Profesjonalisere tilsynsførerordningen. – Styrke rettssikkerheten – Kommunalt ansvar – ikke barneverntjenesten • Endring i finansieringsordningen. – Økt økonomisk ansvar for kommunene. – Økning i overføring til kommunene som frie midler. • Bufdir / Bufetat som kompetansefabrikk. Faglige standarder
 18. 18. Utfordringer i kommunalt barnevern fremover? Økt ansvar ved overføring av oppgaver Økte utgifter Økt brukermedvirkning Økt kunnskapsgrunnlag – behov for økt profesjonalisering og økt kompetanse Lederskap Fagutvikling Kompetanseutvikling Kunnskapsproduksjon Horisontalt og helhetlig samhandling Vertikalt og helhetlig samhandling Lokalpolitisk engasjement Erstatningssaker Flerfaglighet inn i barnevernet Stabilitet i personalressursene i kommunalt barnevern

×