Rolul activităţilor extra toni

activitati

1
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRA-CURR ICULAR E ÎN
DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI
Prof. Capac Toni-Ionel
Scoala Gimnaziala Caraula
Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la dezvoltarea
gândirii, limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi rostul pe care îl
joacă lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-emoţional cerut şi
condiţionat de vârsta micilor şcolari.
Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare
educaţiei pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică
îngrijită constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, îmbogăţeşte
gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi să năzuiască spre
viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă eroii vii, care-l
entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni mai bun, corect şi
cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă. Din păcate aceste spectacole pentru copii sunt
din ce în ce mai puţine în ultimii ani, iar şansele ca elevii din mediul rural să ajungă de la zeci de
kilometri pentru a viziona un astfel de spectacol sunt minime.
Ţinând seama de rolul important pe care-l joacă emoţiile estetice în viaţa spirituală a copiilor
de vârstă şcolară mică şi mijlocie, am urmărit nu numai vizionarea, ci chiar punerea în scenă a unor
piese pentru copii. Aceste spectacole constituie încercări destul de grele la care elevii trebuie să se
prezinte la un înalt nivel artistic şi de disciplină, dar contribuie foarte mult la stimulare
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea activităţilor
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi
educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei,
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea
şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.
Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul
didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi
dragoste pentru copii.
2
Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului,
prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele
didactice şi elevi.
Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la toate
manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara
programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări
etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie
extradidactică. Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi
artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase
prilejuri de afirmare a elevilor, de dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este
stăpânită de televizor sau de calculator
Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Ele se
pot realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor.
Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale,
ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor
organizate în şcoală.
Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi
a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei pot
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit
scurte texte .
Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea
diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile
statornicite în şcoală.
Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita
comună.
Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui,
a zilei de 8 Martie , a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se
exprima liber oral , în scris sau prin muzică.
Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat
carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 1 Iunie
3
.Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol a stimulat imaginaţia
elevilor. Element dominant al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări
artistice. Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului , cât şi în
interpretarea/realizarea unor monologuri.
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite
teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen, între clasele de
nivel primar.
Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme
de activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură,
dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii.
Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din
punct de vedere interdisciplinar.Dintre acţiunile ce au fost practici de succes în şcoală aş enumera:
-realizarea unei expoziţii cu vânzare de icoane realizate de elevi,
-organizare de serbări, la care au avut un moment artistic ,
-activitate de strângere şi de dăruire de fonduri şi de dulciuri pentru copiii devaforizaţi din
comunitate.
Aceste acţiuni au determinat dezvoltarea creativităţii civice, artistice şi a responsabilităţii
faţa de problemele comunităţii.
În şcoala noastră, împreună cu profesorul de educaţie fizică s-au realizat şi activităţi
extracurriculare sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a constatat
că elevii au fost interesaţi de aceste activităţi, manifestând o atitudine pozitivă pentru practicarea liberă
a exerciţiilor de mişcare.
Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare,
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului. Activitatea extracurriculară e o componentă
educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în
primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii,
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să
evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. Şcoala
trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui,
ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate,
4
să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de
comunicare liberă.
Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice,
a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar
dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de
cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea activitţăilor
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi
educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei,
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea
şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.
BIBLIOGRAFIE:
1.Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa coord. , ( 2008), Psihologie şcolara, Ed.Polirom, Iaşi
2.Manolache, Anghel-coord. general (1979), Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti
3.Ştefan, Mircea (2006),Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti
4.Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea
procesului de învătământ

Recommandé

Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar par
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolarPredarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolarMalciu Marilena
5.9K vues93 diapositives
Scoala%20 europeana%20refacut[1] par
Scoala%20 europeana%20refacut[1]Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]hobita
3K vues34 diapositives
Ppt grad 1 par
Ppt grad 1Ppt grad 1
Ppt grad 1Dorina Craciun
11.1K vues19 diapositives
Articol "Bune practici in activitatea cu elevii cu nevoi speciale" par
Articol "Bune practici in activitatea cu elevii cu nevoi speciale"Articol "Bune practici in activitatea cu elevii cu nevoi speciale"
Articol "Bune practici in activitatea cu elevii cu nevoi speciale"carmen_serbanescu
6.5K vues13 diapositives
ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe... par
ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe...ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe...
ASPECTE ALE DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DIN GRĂDINIȚĂ Ghe...Biblioteci Bihorene
3.5K vues15 diapositives
Copy of primavara copilariei 29 fb par
Copy of primavara copilariei 29 fbCopy of primavara copilariei 29 fb
Copy of primavara copilariei 29 fbNicoletta Hustiuc
6.8K vues120 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Instrumente si bune practici care sprijina cultivarea dorintei de a invata l... par
Instrumente si bune practici care sprijina cultivarea dorintei de a invata l...Instrumente si bune practici care sprijina cultivarea dorintei de a invata l...
Instrumente si bune practici care sprijina cultivarea dorintei de a invata l...Maria ŢUCA
9K vues34 diapositives
Metode de stimulare a creativitatii par
Metode de stimulare a creativitatiiMetode de stimulare a creativitatii
Metode de stimulare a creativitatiiprimariacatunele
9.1K vues9 diapositives
Ioana Fulga , Carmen Sandu , Iasi Creativitate In Diversitate par
Ioana Fulga , Carmen Sandu , Iasi  Creativitate In DiversitateIoana Fulga , Carmen Sandu , Iasi  Creativitate In Diversitate
Ioana Fulga , Carmen Sandu , Iasi Creativitate In DiversitateLucian Duma http://teacherluciandumaweb20.blogspot.ro/
2.5K vues16 diapositives
Inducas par
InducasInducas
InducasMonica Enache
180 vues11 diapositives
Creativitatea in demersul didactic par
Creativitatea in demersul didacticCreativitatea in demersul didactic
Creativitatea in demersul didacticeconsiliere
1K vues9 diapositives
Paradigma educației centrate pe copil par
Paradigma educației centrate pe copilParadigma educației centrate pe copil
Paradigma educației centrate pe copilzinaidasatnciuc
6.5K vues14 diapositives

Tendances(20)

Instrumente si bune practici care sprijina cultivarea dorintei de a invata l... par Maria ŢUCA
Instrumente si bune practici care sprijina cultivarea dorintei de a invata l...Instrumente si bune practici care sprijina cultivarea dorintei de a invata l...
Instrumente si bune practici care sprijina cultivarea dorintei de a invata l...
Maria ŢUCA9K vues
Creativitatea in demersul didactic par econsiliere
Creativitatea in demersul didacticCreativitatea in demersul didactic
Creativitatea in demersul didactic
econsiliere1K vues
Paradigma educației centrate pe copil par zinaidasatnciuc
Paradigma educației centrate pe copilParadigma educației centrate pe copil
Paradigma educației centrate pe copil
zinaidasatnciuc6.5K vues
Practici educaționale incluzive în sala de grupă par florinacotta3
Practici educaționale incluzive în sala de grupăPractici educaționale incluzive în sala de grupă
Practici educaționale incluzive în sala de grupă
florinacotta3352 vues
Prezentare proiect par TundeLaudat
Prezentare proiectPrezentare proiect
Prezentare proiect
TundeLaudat7.5K vues
proiect de parteneriat par iullianas
proiect de parteneriatproiect de parteneriat
proiect de parteneriat
iullianas3.7K vues
Mijloace nonformale de stimulare a creativității și a încurajării cooperării par Adina Popa
Mijloace nonformale de stimulare a creativității și a încurajării cooperăriiMijloace nonformale de stimulare a creativității și a încurajării cooperării
Mijloace nonformale de stimulare a creativității și a încurajării cooperării
Adina Popa20 vues
Curriculum pentru educatie timpurie par Maria ŢUCA
Curriculum pentru educatie timpurieCurriculum pentru educatie timpurie
Curriculum pentru educatie timpurie
Maria ŢUCA4.3K vues
Stimularea creativitatii elevilor prin activitati outdoor par primariacatunele
Stimularea creativitatii elevilor prin activitati outdoorStimularea creativitatii elevilor prin activitati outdoor
Stimularea creativitatii elevilor prin activitati outdoor
primariacatunele13K vues
Prezentare lucrare metodico stiintifica traducere par Emilia Frinculeasa
Prezentare lucrare metodico stiintifica traducerePrezentare lucrare metodico stiintifica traducere
Prezentare lucrare metodico stiintifica traducere
Emilia Frinculeasa9.5K vues
O explozie de creativitate par Adina Popa
O explozie de creativitateO explozie de creativitate
O explozie de creativitate
Adina Popa30 vues

Similaire à Rolul activităţilor extra toni

0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc par
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.docIulianTimotin1
6 vues4 diapositives
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc par
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).docIulianTimotin1
2 vues4 diapositives
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8 par
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8Landscapes Of Romania 1228586491315420 8
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8ofelia2009
410 vues14 diapositives
Slide cal.edu par
Slide cal.eduSlide cal.edu
Slide cal.eduofelia2009
291 vues14 diapositives
Slide cal.edu par
Slide cal.eduSlide cal.edu
Slide cal.eduofelia2009
503 vues14 diapositives
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALE par
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALECALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALE
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALEofelia2009
2.6K vues14 diapositives

Similaire à Rolul activităţilor extra toni(20)

0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc par IulianTimotin1
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc par IulianTimotin1
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8 par ofelia2009
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8Landscapes Of Romania 1228586491315420 8
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8
ofelia2009410 vues
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALE par ofelia2009
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALECALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALE
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALE
ofelia20092.6K vues
Articol diseminare Stoica Aniela Erasmus+ Riga, Letonia par Hanciuc Aniela
Articol diseminare Stoica Aniela Erasmus+ Riga, LetoniaArticol diseminare Stoica Aniela Erasmus+ Riga, Letonia
Articol diseminare Stoica Aniela Erasmus+ Riga, Letonia
Hanciuc Aniela378 vues
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx par arabelatrica
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptxRaportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
arabelatrica19 vues
Lecţie – plimbare pe valea bistrei par vorbedeverde11
Lecţie – plimbare pe valea bistreiLecţie – plimbare pe valea bistrei
Lecţie – plimbare pe valea bistrei
vorbedeverde11807 vues
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt par Alis Popa
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
Alis Popa5 vues
Implementarea educatiei nonformale_in_educatia_formala_prin_intermediul_activ... par Andreea-Laura Sandu
Implementarea educatiei nonformale_in_educatia_formala_prin_intermediul_activ...Implementarea educatiei nonformale_in_educatia_formala_prin_intermediul_activ...
Implementarea educatiei nonformale_in_educatia_formala_prin_intermediul_activ...
METODICA_ACTIVITATILOR_DE_EDUCARE_A_LIMB.pdf par SorinZaharia7
METODICA_ACTIVITATILOR_DE_EDUCARE_A_LIMB.pdfMETODICA_ACTIVITATILOR_DE_EDUCARE_A_LIMB.pdf
METODICA_ACTIVITATILOR_DE_EDUCARE_A_LIMB.pdf
SorinZaharia790 vues
METODICA_ACTIVITATILOR_DE_EDUCARE_A_LIMB.pdf par SorinZaharia7
METODICA_ACTIVITATILOR_DE_EDUCARE_A_LIMB.pdfMETODICA_ACTIVITATILOR_DE_EDUCARE_A_LIMB.pdf
METODICA_ACTIVITATILOR_DE_EDUCARE_A_LIMB.pdf
SorinZaharia7221 vues

Rolul activităţilor extra toni

 • 1. 1 ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRA-CURR ICULAR E ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI Prof. Capac Toni-Ionel Scoala Gimnaziala Caraula Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la dezvoltarea gândirii, limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi rostul pe care îl joacă lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-emoţional cerut şi condiţionat de vârsta micilor şcolari. Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare educaţiei pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică îngrijită constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă eroii vii, care-l entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni mai bun, corect şi cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă. Din păcate aceste spectacole pentru copii sunt din ce în ce mai puţine în ultimii ani, iar şansele ca elevii din mediul rural să ajungă de la zeci de kilometri pentru a viziona un astfel de spectacol sunt minime. Ţinând seama de rolul important pe care-l joacă emoţiile estetice în viaţa spirituală a copiilor de vârstă şcolară mică şi mijlocie, am urmărit nu numai vizionarea, ci chiar punerea în scenă a unor piese pentru copii. Aceste spectacole constituie încercări destul de grele la care elevii trebuie să se prezinte la un înalt nivel artistic şi de disciplină, dar contribuie foarte mult la stimulare Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste pentru copii.
 • 2. 2 Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie extradidactică. Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Ele se pot realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în şcoală. Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile statornicite în şcoală. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, a zilei de 8 Martie , a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral , în scris sau prin muzică. Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 1 Iunie
 • 3. 3 .Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol a stimulat imaginaţia elevilor. Element dominant al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului , cât şi în interpretarea/realizarea unor monologuri. Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen, între clasele de nivel primar. Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct de vedere interdisciplinar.Dintre acţiunile ce au fost practici de succes în şcoală aş enumera: -realizarea unei expoziţii cu vânzare de icoane realizate de elevi, -organizare de serbări, la care au avut un moment artistic , -activitate de strângere şi de dăruire de fonduri şi de dulciuri pentru copiii devaforizaţi din comunitate. Aceste acţiuni au determinat dezvoltarea creativităţii civice, artistice şi a responsabilităţii faţa de problemele comunităţii. În şcoala noastră, împreună cu profesorul de educaţie fizică s-au realizat şi activităţi extracurriculare sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a constatat că elevii au fost interesaţi de aceste activităţi, manifestând o atitudine pozitivă pentru practicarea liberă a exerciţiilor de mişcare. Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate,
 • 4. 4 să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea activitţăilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. BIBLIOGRAFIE: 1.Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa coord. , ( 2008), Psihologie şcolara, Ed.Polirom, Iaşi 2.Manolache, Anghel-coord. general (1979), Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 3.Ştefan, Mircea (2006),Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti 4.Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea procesului de învătământ