Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Revista Culturism si Fitness nr. 222 (1/2013)

2 593 vues

Publié le

Fizicul ideal
Interviu cu Ciprian Solzaru
Suplimentele ne fac viata mai usoara
Exercitiile abdominale: cele bune, cele rele si cele periculoase
Proteina si rinichii
Cum sa-ti construiesti picioare puternice
2013, anul alegerilor generale FRCF
De la magie la tehnologie n medicinaenergetica
Sculptura si corpul uman
Un „13“ norocos
Arderea grssimii: barbat vs femeie
Skandenberg

Pentru mai multe informatii, viziteaza http://www.topculturism.ro si http://www.topfitness.ro

Publié dans : Sports
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Revista Culturism si Fitness nr. 222 (1/2013)

 1. 1. FFiizziiccuull iiddeeaall UUnn „„1133““ nnoorrooccooss PPrrootteeiinnaa [[ii rriinniicchhiiii ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 11 ((222222)) 22001133 ll 11,,5500 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 221, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Fizicul ideal . . . . . . . . .8 Interviu cu Ciprian Solzaru .10 Suplimentele ne fac via]a mai u[oar` . .11 Exerci]iile abdominale: cele bune, cele rele [i cele periculoase . . .12 Proteina [i rinichii .14 Cum s`-]i construie[ti picioare puternice .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 2013, anul alegerilor generale FRCF . . . .20 De la magie la tehnolo- gie n medicina energetic` . . . . . . . .22 Sculptura [i corpul uman (3) . . . . . . . . .24 Un „13“ norocos . . . .26 Ce func]ioneaz` este tot ce conteaz`! . . . . . .30 Arderea gr`simii: b`rbat vs femeie . .31 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Raluca Grebl` [i Ciprian Solzaru Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.efitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capa- citatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care faciliteaz` eli- berarea natural` de hormoni, precum hor- monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, pre- venind distrugerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pen- tru metabolizarea gr`similor, previn for- marea calculilor biliari, favorizeaz` ab- sorb]ia vitaminelor liposolubile, mbun`- t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi- gur` suportul necesar sintezei neuro- transmi]`torilor [i au efect protector asu- pra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puri- tate. Ofer` organismului energia ne- cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (dis- trugerea ]esutului muscu- lar), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` producerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, fa- vorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza proteic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabo- lizarea gr`simii. Accelerea- z` metabolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te perfor- man]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i triglice- ridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 1/2013 32 Culturism&Fitness nr. 1/2013 Recomand`ri: L-Carnitina este o substan]` a c`rei func]ie princi- pal` este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n ce- lule, unde sunt oxida]i [i transforma]i n energie. Accelereaz` meta- bolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, metaboli- zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezis- ten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. Suplimen- tarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`si- me metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de inulin` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata digesti- v`, absorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n cu- rele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la di- zolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Informa]ii nutri]ionale pentru un plic (20 g): car- bohidra]i 18,35 g, din care fibre dietetice (inulin`) 4,5 g, proteine 1,5 g, gr`simi 0 g. Valoare energetic` 66 Kcal (276 KJ). Pre]: 1,79 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% reducere la peste 50 de plicuri. Fibro Drink Instant suc instant cu fibre [i L-Carnitin` NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-mode- lul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra- pid` n mas` muscular`. O por]ie repre- zint` 105 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeii GGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub- stan]e care dau un gust foarte bun pro- dusului. Are o concentra]ie de 25% pro- teine de origine animal` (lapte – casei- nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va- nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de spor- tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do- resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de produs). O m`sur` con]ine 30 g. CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeii GG``llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula- rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco- mandat pentru energie [i cre[tere n ma- s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor- tant aminoacid pentru mu[chi. GG``llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii Energocarb-R Este un supliment energetic din car- bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or- ganismului. Se administreaz` 35 g na- inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 35-70 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve- nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table- t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco- mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea- tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe- rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte- le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- sele principale cåte 1-2 tablete la co- pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- te secundare nedorite. 110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi- zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi- tamine [i minerale. Datorit` procentu- lui mare de vitamina C, are rol antio- xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se administrea- z` 2-4 capsule/zi. 5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- confortant` ce con]in glucoz` cris- talizat` [i cele mai importante vita- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju- tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,2299 lleeii//pplliicc 1100 pplliiccuurrii++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 1122,,0000 lleeii Allium–R Stimulent general, antioxidant, di- gestiv, reechilibrant glandular, stimu- lent imunitar, vitaminizant [i minerali- zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii- lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner- vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi- n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i- nut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu- lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea- z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis- temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte- gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in- sulinei. Regleaz` capacitatea de con- trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin- decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi- hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper- mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio- xidant, ajut` la neutralizarea radica- lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis- mului, producerea de colagen n ]esu- turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab- sorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 1/2013 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 1/2013 5 O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g, avånd urm`toarea compozi]ie nutriti- v`: proteine – 16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg. Valoa- re energetic`: 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal`, deci poa- te fi consumat [i de c`tre cei care sunt vegetarieni sau ]in post. DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 1/2013 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 caspule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` redu- s` [i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai mul- te mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami- na B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 1/2013 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organ- ism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata diges- tiv`, absorb]ia intestinal`, reduce pof- ta de måncare [i scade rata de utili- zare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la dizolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 pli- curi. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc NOU O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Era o vreme cånd fanii culturi[- tilor profesioni[ti erau oameni obi[nui]i care tr`iau un stil de via- ]` de tip culturist. Aceea a fost a[a-numita er` de aur a culturis- mului, care a nceput n anii 70, cånd Arnold a fost n vårf, [i a du- rat pån` la sfår[itul anilor 80. Pe atunci, simetria, forma [i propor- ]iile erau la fel de importante pre- cum m`rimea. La nceputul anilor ‘90, a ap`- rut un nou fizic, mai dens, mai t`- iat, mai masiv. Tipi precum Dorian Yates, Nasser El Sonbaty [i Paul Dillett au dus standardele la un alt nivel al imensit`]ii. Odat` ce aceast` tendin]` a ap`rut, nu s-a mai putut controla. Cuvinte ca „imens”, „monstruos” au devenit complimente n anii urm`tori pen- tru fizicuri precum Ronnie Coleman, Jay Cutler sau Markus Ruhl. Fo[ti Mr. Olympia, Frank Zane sau Chris Dickerson, sunt considera]i acum la nivel de ama- tori. Cum te-ai a[teptat, fanii care preferau tipul de fizic mai estetic au nceput s` se ndep`rteze de fenomenul competi]ional, au dis- p`rut dintre spectatori [i nu mai sunt interesa]i s` [tie clasamen- tele actuale. Dac` stai [i te gån- de[ti pu]in, cine spune c` fizi- curile mai mari sunt automat cele mai bune? Culturismul competi- ]ional este judecat total pe opinii. Calit`]ile care sunt luate n con- siderare pentru stabilirea celui mai bun fizic includ, pe lång` m`- rime, [i form`, definire, structur`, simetrie, propor]ii. |n anul care tocmai a trecut, am v`zut trei cazuri care m-au f`- cut s` m` gåndesc mult la cum decidem care este cel mai bun fizic ntr-un concurs. |nainte de a ncepe, re]ine]i c` sunt capabil s` fac diferen]a dintre fizicul unui culturist [i omul din interior. Am ntålnit tipi cu fizicuri incredibile, dar care erau jos de tot pe latura uman` [i invers. Prima dintre situa]iile ntålnite a fost la Arnold Classic 2012. La acest concurs Branch Warren l-a b`tut pe Dennis Wolf. |mi plac ambii tipi, i cunosc de cå]iva ani, dar se ntåmpl` s`-mi plac` mai mult fizicul lui Dennis. Structura [i formele lui ]i iau respira]ia, dar are [i destul` mas` muscular`. Branch este un tip deosebit. L-a b`tut pe Dennis deoarece are mai mult` mas` muscular` dis- pus` pe un cadru mai mic, a venit ntr-o form` mai bun` [i e mai complet fa]` de Dennis la femu- rali, gambe [i lombari. A[a au v`zut arbitrii. Mul]i fani nu au v`- zut a[a. Cine zice c` ceea ce fa- nii prefer` este gre[it [i ceea ce prefer` arbitrii este corect? Urm`toarele dou` situa]ii s-au petrecut, cåteva luni mai tårziu, la concursul New York Pro. Mai n- tåi, n cadrul categoriei de pån` n 96 kg, am asistat la debutul la profesionism al lui Sami Al Haddad din Bahrain, posesorul unuia dintre cele mai estetice fizi- curi pe care le-am v`zut pe sce- n`. |ns` el a fost b`tut de Kevin English, care a stat mai bine la capitolul masivit`]ii [i... atåt. La categoria de open s-a impus Cedric McMillan, cu un fizic retro, la 188 cm are 123 kg [i o talie de 76 cm. Cedric a readus publicului acea imagine a [colii vechi a cul- turismului, a fizicului campionilor din vremea lui Arnold sau Lee Haney, musculos dar atletic. Ime- diat dup` concurs au nceput – fitness – cardio – saun` Proud Fitness Fizicul ideal specula]ii despre cum trebuie arbitrat Mr. Olympia iar opinia ge- neral` a fost c` Cedric trebuie s` vin` mai masiv [i mai striat pen- tru a rupe ierarhiile acolo. Pentru mine asta e un pas napoi. Cedric are tipul de fizic care atrage lumea c`tre sport, a[a cum fizicul lui Arnold a f`cut-o cu genera]ia trecut`. Este normal ca majoritatea tinerilor s` aspire la fizicul lui Cedric n defavoarea lui Branch Warren sau Jay Cutler, tipi atåt de nc`rca]i cu mu[chi, ncåt este greu s` ne imagin`m c` mai pot merge. Din nou, nu am nimic mpotriva lor sau a arbi- trilor, este doar o observa]ie asu- pra cum putem atrage mai mul]i oameni c`tre acest sport pe care l iubesc. Standardul de azi cere fizicuri inumane, monstruoase, precum eroii de desene animate, dar asta nu nseamn` c` standardul nu se poate schimba. {i cum nu sun- tem prea ferici]i cu faptul c` a r`- mas doar un mic nucleu de cul- turi[ti profesioni[ti, iar majori- tatea celor care se antreneaz` au zero interese pentru participarea n competi]ii, atunci e nevoie de o schimbare. Cine zice care este idealul? Tu! Nu presupune c` nu ai un cu- vånt de spus. F`r` noi, fanii, nu ar exista sport. Depinde numai [i numai de noi s` schimb`m ceva, s` aducem sportul pe drumul cel bun. Alexandru Bolborici dup` Iron Man 8 Culturism&Fitness nr. 1/2013 MMaarrkkuuss RRuuhhll AArrnnoolldd BBrraanncchh WWWWaarrrreenn Culturism&Fitness nr. 1/2013 9 Program: Luni – Vineri: 08.00 - 22.00 Såmb`t`: 09.00 - 16.00 Duminic`: 09.00 - 14.00 Adres`: Str. Olari, nr. 7 (vizavi de Biserica Olari), Bucure[ti Web: www.proudfitness.ro Tel.: 0720.882.851 SSaammiiii AAll HHaaddddaadd CCCCeeddrriiiicc MMccMMiiiillllaann O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. –- S` facem cuno[tin]`. – Numele meu este Ciprian George Solzaru, m-am n`scut n Bucure[ti, pe 9 iunie 1988, iar pe- rioada liceului mi-am petrecut-o n C`l`ra[i. – Cånd ai nceput culturismul? – Primul contact cu sportul l- am avut la vårsta de 15 ani, n primul an de liceu. Aveam 48 de kg cånd am intrat pentru prima dat` ntr-o sal` de culturism, din C`l`ra[i, condus` de domnul Adrian Sestacovschi care, v`- zånd ambi]ia [i pl`cerea cu care lucram, mi-a oferit gratuitate n ceea ce prive[te abonamentul. |n anul urm`tor, dånsul a fost cel care m-a ndrumat c`tre Clubul Sportiv Fortus C`l`ra[i, condus de domnul Nelu Ba[falion unde, mai tårziu, la recomandarea in- structorului din acea vreme, am dat o prob` n urma c`reia am devenit sportiv legitimat al clubu- lui. Din acest moment au nceput preg`tirile [i antrenamentele specifice concursurilor de cultu- rism unde, de-a lungul timpului, m-am clasat pe podium la na]io- nalele de juniori [i seniori cultu- rism [i am cå[tigat numeroase alte concursuri sau cupe. Cel mai important a fost titlul de cam- pion na]ional la culturism seniori, din 2011. Am mai ob]inut un loc 5 la Campionatul European [i openul la un concurs de mpins culcat. – Cum te antrenezi? – Fac 4 antrenamente pe s`p- t`mån`. |n prima zi - piept, ziua 2 - spate, ziua 3 - picioare [i ziua 4 - umeri [i bra]e. – Descrie pu]in regimul t`u ali- mentar [i suplimentele pe care le folose[ti. – |n preg`tirea pentru com- peti]ii, regimul meu alimentar este foarte strict [i se bazeaz` n special pe piept de pui, albu[uri de ou [i legume. Fiind un regim hiperproteic, men]in 3 g de pro- tein`/kilocorp [i cel mult 1 g de carbohidra]i/kilocorp. Suplimen- tele folosite sunt n special ami- noacizii [i termogenicele. |n off- season, alimenta]ia este diversi- ficat`, dar f`r` excese. – {tiu c` anul trecut ai suferit o accidentare, dar nu n sala de for]`. Ce ai p`]it? – Anul trecut am suferit un accident de motociclet` care m- a ]inut departe de antrenamen- tele specifice competi]iilor, timp de 5 luni. Recuperarea a fost de durat` iar acum, c` mi-am revenit aproape complet, mi doresc s` ajung iar pe scenele competi- ]ionale. – Ai experien]` practic` n do- meniul sportiv, dar ca teorie ce ai studiat? – Sunt licen]iat al Facult`]ii de Educa]ie Fizic` [i Sport iar, n prezent, urmez cursurile {colii de Antrenori, sec]ia Fitness [i Culturism. – Ce planuri de viitor ai? – Printre obiectivele de viitor stabilite, se afl` prinderea unei forme cåt mai bune, participarea la Campionatul Mondial de Cultu- rism [i, de ce nu, cå[tigarea unei medalii la aceast` competi]ie. – Cine te-a ajutat n cariera ta de sportiv de performan]`? – Sunt recunosc`tor familiei, mentorului meu Liviu Degeratu, domnilor Adrian Sestacovschi [i Nelu Ba[falion pentru sus]inere [i ncrederea acordat` [i, nu n ultimul rånd, antrenorului Dan Enu]`. Prof. Cristian Neagu Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Chiar dac` [i n alte sporturi este recunoscut` importan]a ali- menta]iei post antrenament a sportivilor, n culturism ea este crucial`. |n principal e vorba nu numai de refacere, ci [i de cre[- tere, adic` exact rezultatul a[tep- tat al muncii. F`r` o alimenta]ie excelent`, culturistul se poate reface, dar s-ar putea s` rateze partea cu cre[terea muscular`, adic` rezultatul a[teptat [i bine- meritat al muncii lui. Culturi[tii au ca particularitate, care i diferen]iaz` de celelalte sporturi, faptul c` mereu [i pun ntrebarea: ce vreau s` m`nånc acum mi este util sau este n detrimentul muncii mele de la sal`? Noroc cu suplimentele nutritive, c`ci altfel culturi[tii ar fi obliga]i s` fie cu adev`rat obse- da]i de fiecare aliment. Situa]ia se simplific` foarte mult dac` au acces la concentrate proteice, batoane proteice, vitamine, mine- rale, carnitin`, creatine, uleiuri esen]iale pentru organism etc. Practic, trebuie s`-]i progra- mezi 2-3 shake-uri proteice pe zi, un complex de vitamine [i mine- rale, cåteva capsule cu uleiuri esen]iale (Omega 3, 6, 9) [i alte mici „ajut`toare” [i n rest po]i s` m`nånci aproape ca ceilal]i, doar c` pu]in mai curat, adic` mai pu]ine gr`simi rele (saturate) [i mai pu]ine dulciuri. Asta te va ajuta s` te integrezi mai u[or n grupul t`u de prieteni. |n fond, po]i ocazional s` ie[i [i la o pizza sau fast food cu ei, f`r` con- secin]e asupra p`tr`]elelor de pe abdomen, dac` n restul zilei te folose[ti de shake-uri cu pu]ini carbohidra]i [i mult` protein`. Trebuie s` recunosc c` supli- mentele nutritive ne fac via]a mai u[oar` [i mai pl`cut`. Eu, cånd m` antrenam tare pentru concursuri, luam 3 shake- uri pe zi de Ideal Protein mpre- un` cu 3 linguri de musli cu fructe, 3 capsule de Omega 3, 6, 9 [i o pastil` la Daily Formula, diminea]a la trezire, dup` antre- nament dar [i seara, nainte s` trag plapuma peste mine, ca s` ajute cre[terea muscular` ce are loc n timpul nop]ii. |n rest, måncam carne de vit`, pui sau curcan, chiar [i de porc, cu maz`re, orez, salate, fructe [i, cåteodat`, nghe]at` dac` era var` [i aveam poft`. ccaammppiiiioonn nnaa]]iiiioonnaall ddee sseenniiiioorriiii nn 22001111 Suplimentele ne fac via]a mai u[oar` Interviu cu Ciprian Solzaru 10 Culturism&Fitness nr. 1/2013 ccaammppiiiioonn nnaa]]iiiioonnaall ddee jjuunniiiioorriiii mmiiiicciiii nn 22000066 Culturism&Fitness nr. 1/2013 11 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. 10 plicuri de Isotonic- R la pre]ul de numai 12,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 1 litru care se poate folosi la prepararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se consuma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepa- rarea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Oferta stan- dard cuprinde plicuri cu toate cele trei arome, dar, la cerere, pute]i primi toate plicurile cu o singur` arom`. Comenzile pentru aceast` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot bene- ficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` cu arome de portocale, l`måie [i tutti frutti Culturism&Fitness nr. 1/2013 13 picioarele ntinse sau prin ndoi- rea genunchilor. Ei simt abdo- menul cic`, chiar cel inferior, dar asta din cauz` c` abdomenul r`- måne ntr-o pozi]ie de contrac]ie izometric` pentru stabilizarea pelvisului. |ns` tot flexorii [oldului lucreaz`. Ce dac` flexorii [oldului lu- creaz`? ar veni logic ntrebarea... Unii nu au probleme din cauza asta, sau prea mici, ns` majori- tatea dintre noi vom ncepe s` avem dureri lombare de la sca- unul roman, ridic`ri de picioare din ntins sau atårnat. Cu cåt dez- volt`m mai mult flexorii [oldului, cu atåt ei vor trage mai mult de coloan`, curbånd-o n partea de jos, modificånd astfel pozi]ia na- tural`, n form` de S, a ei. Unul dintre mu[chii flexori ai [oldului, psoasul mare, [i are originea pe una dintre vertebre [i discul intervertebral adiacent, iar cel`lalt cap`t pe femur. Dac` dis- cul intervertebral este sub]iat sau cu nceput de hernie, mu[chiul psoas nu face altceva decåt s`-l comprime [i mai mult, agravånd situa]ia. Cåteva sporturi, precum gim- nastica, artele mar]iale, patinaj [i patinaj vitez`, au nevoie ntr- adev`r ca mu[chii flexori ai [ol- dului s` fie puternici. Noi, practi- can]ii fitnessului, nu avem nevoie de dezvoltarea acestor mu[chi. Alt exerci]iu pentru „abdomen”, care este problematic, sunt r`- sucirile. Varianta din [ezånd poa- te cauza probleme deoarece greutatea trunchiului este supor- tat` de pelvis, pe care st`m, ceea ce nseamn` c` nu se poate mi[- ca mult. Unghiul de rota]ie prea mare poate suprasolicita dis- curile intervertebrale, ducånd la dureri acute ale coloanei lom- bare, posibil durerea s` coboare pe picior. R`sucirile din stånd sunt mai pu]in stresante, dar chiar [i a[a r`sucirile nu ajut` cu nimic abdomenul [i nu au ce c`uta n programul nostru de an- trenament. S`lile sunt pline de a[a-zise aparate pentru abdomen, ns` foarte pu]ine sunt eficiente. Cånd zic foarte pu]ine, nu exagerez. Cel mai bine, aseza]i-v` pe spa- te, pe podea, eventual pe o sal- tea mai sub]ire, sprijini]i c`lcåiele pe un suport, astfel ncåt pozi]ia corpului s` fie ca [i cum ar sta pe un scaun r`sturnat. {i da]i-i b`taie la crunch, ridicånd omo- pla]ii de la sol, mijlocul spatelui pån` la lombari, r`månåd fix. }ine]i minte: abdomenul lu- creaz` cånd coloana este cur- bat`, nu cånd flex`m [oldul. |ntåi nv`]a]i s` v` antrena]i corect [i inteligent, apoi v` pute]i antrena greu. Alexandru Bolborici dup` Iron Man Dac` po]i s` efectuezi un exer- ci]iu, nu nseamn` neap`rat c` trebuie s`-l [i faci. Sunt o mul]i- me de exerci]ii pentru abdomen iar majoritatea le fac. Unele sunt foarte bune, altele nu fac ce crezi c` ar trebui iar altele pot cauza dureri lombare. Cel mai comun exerci]iu abdo- minal, crunch, este cel mai efi- cient [i sigur. Cele 6 p`tr`]ele ale abdomenului sunt bine stimulate n timpul exerci]iului. Mu[chii de pe lateralele taliei sunt oblicii [i, cånd sunt contracta]i, mpreun` ei flexeaz` sau ndoaie coloana vertebral`. Sunt multe tipuri de aparate pentru abdomen, unele dintre ele mai bine f`cute decåt altele. E bine s` le ncerci ca s`-]i dai seama care lucreaz` [i care nu. Crunch-ul la cablu este, de ase- menea, un exerci]iu foarte bun pentru abdomen, ns` l vedem folosit mai rar la tinerii practican]i. Scaunul roman a fost un exer- ci]iu popular pentru mult timp. |n varianta mai modern`, practican- tul st` cu fundul pe un scaun sau o b`ncu]` [i cu picioarele ntinse n fa]a lui, prinse sub un suport. Exerci]iul const` n aplecarea pe spate a trunchiului [i ridicarea lui napoi la vertical`. De[i exist` un anumit grad de tensiune n mu[- chii abdominali, cea mai mare parte a exerci]iului este f`cut` de mu[chii flexori ai [oldului, mu[chi care nu sunt vizibili. Flexorii [ol- dului se insereaz` pe coloana vertebral`, n partea lombar` [i pe partea superioar` a femurului. Mi[carea nainte [i napoi din tim- pul ridic`rilor la scaunul roman are originea n [old, coloana nu- [i modific` pozi]ia, a[a c` abdo- minalii nu lucreaz`. Alte variante ale scaunului ro- man sunt formele n care picioa- rele se mi[c` iar trunchiul st` pe loc: din ntins sau din atårnat. V`d o gr`mad` n s`li, atåt femei cåt [i b`rba]i, c` stau culca]i pe spate pe o b`ncu]`, ntin[i [i de acolo ridic` picioarele din [olduri, sau, similar, stau atårna]i [i ridic` 12 Culturism&Fitness nr. 1/2013 Exerci]iile abdominale: cele bune, cele rele [i cele periculoase ccrruunncchh,, cceell mmaaii bbuunn eexxeerrccii]]iiuu ppeennttrruu aabbddoommeenn rriiddiicc``rriillee ddee ttrruunncchhii –– uunn eexxeerrccii]]iiuu ppeerriiccuullooss O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. Una dintre cele mai mari critici pentru dietele bogate n proteine este c` for]eaz` rinichii. La un ni- vel superficial acest lucru pare a avea sens. Pån` la urm`, rinichii lucreaz` mpreun` cu ficatul n eliminarea produ[ilor ce rezult` din metabolizarea proteinei, n principal ureea. Cånd månc`m o cantitate ma- re de protein`, punem un stres suplimentar pe rinichi, mai exact pe unit`]ile de filtrare ale lui, nu- mite glomeruli. Efectul este cu- noscut sub numele de hiperfiltra- re. Teoria cum c` o diet` hiper- proteic` d`uneaz` rinichilor su- gereaz` c` o hiperfiltrare excesi- v` pentru metabolizarea protei- nei poate duce la degradarea glomerulilor [i de aici la boli cro- nice ale rinichilor. Problema cu aceast` teorie este c` foarte rar a ap`rut la une- le studii pe animale [i doar la ce- le cu probleme renale existente. De fapt, hiperfiltrarea n rinichi este acum considerat` ca o adaptare normal` a lor pentru a face fa]` cantit`]ii mai mari de protein` metabolizat`. |n acest sens, este similar cu procesul de m`rire a inimii ca rezultat al exer- ci]iilor fizice intense, pentru a fa- ce fa]` cantit`]ii mai mari de sån- ge care trebuie s` circule. Studii recente pe animale au ar`tat, totu[i, c` o alimenta]ie ce con]ine 35% protein` din totalul caloriilor poate stresa rinichii. Pro- centul de 35% este deseori uti- lizat ca fiind limita superioar` si- gur` pentru cantitatea de protein` ingerat` [i este de fapt aproxima- tiv cantitatea folosit` de culturi[tii competitivi. |ntr-un studiu recent, s-a administrat [oarecilor fie o diet` cu 15% protein`, fie cu 35% protein`, de origine vegetal` [i animal`. {oarecii erau s`n`to[i, f`r` semne ca ar suferi de pro- bleme renale. Cele dou` grupuri au primit dieta respectiv` timp de 4, 8, 12 [i 17 luni. Func]ia renal` a fost urm`rit` prin m`surarea creatininei [i proteinei din uree, care sunt analize comune pentru testarea func]iei renale la oameni. De asemenea, cercet`torii au analizat [i mostre din ]esuturi pentru semne de modificare. {oarecii din grupul cu 35% protein` au prezentat o greutate cu 17% mai mare a rinichiului de- cåt cel`lalt grup, de 3 ori mai mult` protein` n urin` [i 27% mai mult` creatinin`, toate aces- tea fiind semne de stres asupra rinichiului. La examinarea ]esutu- rilor s-a g`sit, de asemenea, m`- rirea glomerulilor [i apari]ia de „cicatrice” la nivelul acestora. Aceste descoperiri sunt asem`- n`toare cu concluziile unor studii mai vechi pe oameni care indicau un stres moderat pe func]ia rena- l` la urmarea unei diete hiperpro- teice. |n timp ce este clar c` o diet` hiperproteic` cre[te lucrul rinichi- lor, ntrebarea este dac`, pe ter- men lung, apar probleme la oa- menii s`n`to[i. Nimeni nu este contra faptului c`, måncånd mai pu]in` protein`, se reduce stresul pe rinichi [i ncetine[te procesul distrugerii acestora la cei cu pro- bleme renale. Problema e c`, [i este una foarte important`, bolile de rinichi, n fazele ini]iale, nu se simt. Pot fi depistate doar dac` se fac teste specifice. Oamenii supraponderali excre- teaz` de multe ori o cantitate ma- re de protein` din sånge, numit` albumin`, n urin`. Acela[i lucru se ntåmpl` la cei cu diabet sau rezisten]i la insulin`. Acest lucru este considerat ca fiind un semn ini]ial de boal` la rinichi. Din p`- cate, multe din dietele populare pentru sl`bit recomand` o canti- tate mai mare de protein`. Pot aceste diete s` fac` mai mult r`u decåt bine pentru cei afla]i n sta- diile ini]iale de boli de rinichi? Acest lucru depinde de mai mul]i factori, incluzånd predispo- zi]ia genetic`. Factorul major pentru riscul bolilor cronice de ri- nichi este tensiunea arterial` m`- rit`. Cei care sunt obezi, nu fac exerci]ii [i nu ]in o diet` cores- punz`toare prezint` de regul` hi- pertensiune. Pentru ace[tia, pri- mul lucru pe care trebuie s`-l fa- c` este s` scad` n greutate [i s` fac` exerci]ii pentru a sc`dea [i tensiunea arterial`. Asta, n schimb, va reduce stresul pe ri- nichi. Totu[i, cåteva studii recente au ar`tat n mod clar c` o diet` hiperproteic` scade tensiunea la cei cu hipertensiune. A[adar, consumånd mai mult` protein`, protej`m rinichii. Prin asigurarea de nutrien]i ce controleaz` pre- siunea arterial`, precum potasiu, magneziu sau calciu, vom aduce un nou avantaj la consumarea de mai mult` protein` n sc`derea tensiunii arteriale. Cum r`måne cu hiperfiltrarea din rinichi care apare la folosirea dietelor hiperproteice? A[a cum s-a ar`tat mai devreme, poate fi o adaptare normal` a rinichilor. O teorie spune c` måncånd mai mult` protein` duce la eliberarea de glucagon, un hormon produs de pancreas, [i care, mpreun` cu alt` substan]`, lucreaz` la cre[terea filtr`rii glomerulilor din rinichi. Teoria c` hiperfiltrarea este o adaptare normal` a rinichilor este puternic sus]inut` de ceea ce se ntåmpl` la femeile ns`rcinate, cånd filtrarea glomerulilor cre[te cu 65% [i scade apoi la normal, dup` 3 luni de la na[tere. Cre[te- rea filtr`rii este necesar` pentru a face fa]` produ[ilor ce trebuie eli- mina]i atåt de mam`, cåt [i de fe- tus. Mai important, nu cauzeaz` nicio degradare sau problem` n func]ionarea normal` a rinichilor. Hiperfiltrarea apare [i atunci cånd un rinichi este extirpat. Rini- chiul existent cre[te filtrarea pen- tru a face fa]`. Din nou, nu se n- tåmpl` nimic rinichiului r`mas sau func]iei renale, iar cei cu un singur rinichi duc o via]` normal`. Ce e de f`cut? Unul dintre cele mai productive lucruri pe care le pot face cei cu o diet` hiperprote- ic`, ca s` men]in` s`n`toas` func]ia renal`, este s` se asigure c` beau o cantitate adecvat` de fluide. La fel [i pentru cei cu diet` normal`. Excre]ia de uree necesit` mul- t` ap` pentru rinichi pentru pro- cesare. Culturi[tii care concu- reaz` se deshidrateaz` sever naintea concursurilor, unii folo- sesc [i diuretice. Acest lucru este, f`r` nicio ndoial`, foarte negativ pentru rinichi. Am ntålnit culturi[ti care [i-au distrus rinichii datorit` restric]iei extreme de ap` naintea concursurilor la care au participat. Chiar [i a[a, dac` ne asigur`m o cantitate normal` de ap`, b`ut` sau prin consumarea de fructe [i legume bogate n ap`, este de ajuns pentru protejarea rinichilor. Un studiu pe culturi[ti, publicat acum cå]iva ani, nu a prezentat niciun efect negativ pentru func- ]ia renal` pentru 37 de b`rba]i care au primit ntre 1,4 [i 1,9 g de protein` pe kilocorp n fiecare zi. Exist` totu[i unele eviden]e c` o diet` hiperproteic` poate cre[te riscul de pietre la rinichi, ns` doar pentru cei care au predispo- zi]ia s` le fac`. Pe scurt, procese metabolice anormale trebuie s` existe ini]ial pentru formarea ulte- rioar` a acestora. Exist` un caz n care o diet` hiperproteic` poate afecta nega- tiv rinichii. Acest lucru a fost ra- portat la un studiu pe culturi[ti care foloseau steroizi. Mul]i din- tre ei au prezentat semne de dis- trugere a glomerulilor. Autorii stu- diului au concluzionat c` o com- bina]ie de diet` hiperproteic` (mai mult de 300 g de protein` zilnic) cu cantit`]i mari de steroizi duce la distrugerea rinichilor. De asemenea, au admis c` doar un nivel normal de protein` n diet` nu are efecte negative. Stresul pe rinichi, datorit` proteinei multe combinate cu efectele toxice ale steroizilor anabolizan]i a dus, spun autorii, la problemele re- nale. Cånd unul dintre subiec]i nu a mai folosit steroizi, semnele de distrugere a rinichilor au disp`rut, iar, la reluarea dozelor de stero- izi, simptomele au reap`rut. A[adar, este posibil ca aceia care m`nånc` cantit`]i mari de protein` [i folosesc steroizi ani de zile s` aib` [anse mari pentru a dezvolta boli cronice de rinichi, ns`, n prezent, acest lucru r`- måne speculativ. N.R. Cei care consum` mult` protein` zilnic (peste 1,6 g/kilo- corp) s`-[i asigure o cantitate adecvat` de fluide zilnic [i s` mearg` pe calea natural`, f`r` steroizi sau alte substan]e interzise. Alexandru Bolborici dup` Iron Man Proteina [i rinichii 14 Culturism&Fitness nr. 1/2013 Culturism&Fitness nr. 1/2013 15 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Psyllium con]ine de 14 ori mai multe fibre solubile decât ov`zul [i, de aceea, se recomand` la cu- r`]area colonului; îm- bun`t`]e[te absorb]ia vitaminelor [i minera- lelor, ajut` la reduce- rea colesterolului, joa- c` un rol important în reglarea glicemiei prin sc`derea vitezei de trecere a glucozei din tubul digestiv în sânge. Este reco- mandat [i în cazul diareelor, constipa]iilor sau în cure de sl`bit. Informa]ii nutri]ionale pentru un plic de 5 g: fi- bre dietetice – 4,250 g, carbohidra]i – 0,175 g, proteine – 0,075 g, gr`simi – 0 g. Mod de administrare: se recomand` 1-2 plicuri pe zi, un plic (5 g) se amestec` în aproximativ 250 ml de ap` sau alt lichid potabil [i se bea ime- diat. 30 plicuri – 15,00 lei 50 plicuri – 19,00 lei Psyllium Produsul se recomand` datorit` efectelor benefi- ce ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organis- mului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovas- culare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greu- tate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distruge- rea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la re- ducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului cardiovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 1/2013 17 Lee Labrada Cånd eram tån`r student, eu [i partenerul meu de atunci, Tom, ne provocam reciproc la antrena- mente intense de coapse. Sala se afla la subsolul universit`]ii [i era foarte pu]in populat`, mai ales dup` prånz, cånd noi ne antrenam. Executam toate exerci]iile cu serii pån` la epuizare. Piesa de rezisten]` din antrenamentul nostru era presa pentru coapse, pe care o efectuam la o ma[in`- rie arhaic` f`cut` din fier [i lemn. |nc`rcam presa cu atåta greutate cåt putem efectua 8-10 repet`ri pe serie. Sim]eam picioarele ca ni[te tuburi de cauciuc dup` an- trenament, ceea ce f`cea ca urcatul sc`rilor de la subsol pån` la parterul cl`dirii s` fie foarte in- teresant cåteodat`. }in minte un anumit antrena- ment, n care Tom s-a a[ezat pe o b`ncu]` s` se odihneasc` dup` ce terminase o serie foarte intens` la pres`. Eu m` preg`- team psihic s` intru la aparat cånd am v`zut cum ochii lui Tom se dau peste cap [i cade incon- [tient de pe b`ncu]`. Din fericire, nu s-a lovit [i [i-a revenit imediat, dar a fost un moment nfrico[`tor. Prin mpingerea noastr` la li- mita fizic`, cåt [i psihic`, am reu- [it s` cå[tig`m 5 cm la coapse n acel an. Rezultatele maxime de la antrenamentul coapselor pot fi garantate numai prin eforturi ex- cep]ionale. Nu oricine are ca obiectiv s` pun` 5 cm ntr-un an la coapse sau s` fac` genuflexiu- ni cu aproape 300 kg. Cåt de greu vrei s` te antrenezi depinde numai de tine [i de obiectivele dorite. |n orice caz, pentru a avea rezultate, ai nevoie de un pro- gram solid pentru coapse. Iat` opt lucruri, pe care trebuie s` le ndepline[ti pentru a-]i face antrenamentul cåt mai eficient posibil: 1. Folose[te un caiet/agend` ca s`-]i notezi exact ceea ce faci la antrenamente [i ca s` [tii apoi ce urmeaz` s` faci. 2. Folose[te cea mai mare greutate posibil` cu care s` po]i face num`rul cerut de repet`ri. 3. F` toate seriile pån` la epu- izare, cånd nu mai e posibil s` faci o repetare complet`. 4. Str`duie[te-te s` cre[ti gre- utatea de la o s`pt`mån` la alta. 5. Limiteaz` durata antrena- mentului la maximum 60 minute, incluzånd nc`lzirea. 6. Folose[te forma strict` la toate exerci]iile. 7. Minimalizeaz` stresul [i o- dihne[te-te complet n zilele de repaus. |ncearc` s` dormi 8-9 ore pe noapte. 8. Urmeaz` o alimenta]ie [i suplimenta]ie corespunz`toare. |nainte de a trece efectiv la descrierea antrenamentului pen- tru coapse, vreau s` prezint cåte- va sfaturi: folose[te un 3/1/2 tempo, adic` trei secunde pentru cobo- rårea greut`]ii, o secund` n par- tea cea mai de jos a mi[c`rii [i dou` secunde pe partea pozitiv` a mi[c`rii, cånd ridici greutatea; pauza dintre serii s` fie de dou` minute; dac` te antrenezi pån` la epuizare, scade 10% din greuta- tea folosit` la fiecare serie, pen- tru a p`stra num`rul ini]ial de re- pet`ri; dac` e[ti ncep`tor, f` o serie mai pu]in la fiecare exerci]iu [i concentreaz`-te pe forma de execu]ie n loc de greutatea folo- sit`... mi vei mul]umi mai tårziu! opre[te-te chiar nainte de a ntinde complet picioarele, la fie- care repetare, pentru a p`stra tensiunea n mu[chi. Exerci]iul 1: extensia coapse- lor. Am descoperit c`, dac` ncep antrenamentul picioarelor cu un exerci]iu de izolare, m` ajut` s` m` nc`lzesc n timp ce stimulez mu[chii. Dup` nc`lzire, execut` 3 serii a 10 repet`ri. La ultima se- rie, scade greutatea cu 2 pl`ci [i apoi continu` pån` nu mai po]i s` ridici deloc greutatea. Sfaturi: orienteaz` t`lpile cu degetele spre exterior, pentru a pune mai mult` presiune pe mu[- chiul n form` de lacrim` de dea- supra genunchiului [i situat n interior - vastul median. Evit` s` te balansezi [i s` execu]i doar o anumit` parte a mi[c`rii. Exerci]iul 2: genuflexiuni. Acest exerci]iu este cel mai bun cånd vine vorba de dezvoltarea unor coapse puternice [i masive. Execut` 3 serii cu repet`ri des- cresc`toare: 10, 8 [i 6. Dup` ulti- ma serie, roag` partenerul s` te ajute s` sco]i jum`tate din greu- tate [i continu` execu]ia pån` nu mai po]i. (parc` simt arsura du- rerii doar scriind despre ea!) Sfaturi: folose[te o distan]` n- tre picioare pu]in mai mare decåt l`]imea umerilor, cu vårfurile ori- entate u[or n exterior. }ine ume- rii tra[i napoi, capul drept, privi- rea nainte. Coboar` ca [i cum te-ai a[eza pe scaun, proiec]ia genunchilor s` nu dep`[easc` vårfurile degetelor de la picioare. Evit` curbarea coloanei (coco- [area) [i ]inerea respira]iei. Exerci]iul 3: presa pentru pici- oare. Efectueaz` 3 serii cu repe- t`ri descresc`toare: 10, 8, [i 6. La ultima serie, dup` ce nu mai po]i efectua o repetare, roag` partenerul s` scad` greutatea la jum`tate [i execut` cåt de multe repet`ri mai po]i. Sfaturi: pozi]ioneaz` picioarele la l`]imea umerilor cu vårfurile degetelor orientate u[or n exteri- or. |mpinge cu c`lcåiele, nu cu degetele picioarelor. Evit` s` faci repet`rile rapid sau s` cobori greutatea prea mult, astfel ncåt fundul s` nu mai fie n contact cu suportul iar ge- nunchii s` ajung` prea aproape de piept. Exerci]iul 4: flexii femurali. Efectueaz` 3 serii a 10 repet`ri. La ultima serie, dup` cele 10 re- pet`ri, scade greutatea cu 2 pl`ci [i continu` pån` la epuizare. Sfaturi: alterneaz` pozi]ia vår- furilor picioarelor, cu degetele ori- entate n interior sau n exterior, pentru a focaliza mi[carea pe partea interioar` sau exterioar` a bicep[ilor femurali. De aseme- nea, alterneaz` acest exerci]iu cu ndrept`rile cu picioarele drep- te cu gantere, pentru varietate. Evit` balansarea corpului [i nu l`sa ca picioarele s` ajung` per- fect ntinse, opre[te mi[carea negativ` cu pu]in timp nainte, pentru a evita hiperextensia ge- nunchilor. Acesta este programul, mult succes! Cum s`-]i construie[ti picioare puternice 16 Culturism&Fitness nr. 1/2013 O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. mplini 67 de ani, Robinson arat` de parc` a g`sit secretul tinere]ii f`r` b`tråne]e prin culturism. Rich Gaspari recidiveaz` n privin]a reclamelor sexy? Sub sloganul „Ar`]i la fel de bine pe cåt te sim]i”, fostul mare campion profesionist, de 3 ori locul 2 la Mr. Olympia, a lansat un nou produs pentru culturi[ti folosind un model feminin foarte sexy. Acest adev`rat trend de acum pentru firma Gaspari Nutrition con- trasteaz` evident cu toate cele- lalte firme care folosesc campioni de culturism cånd lanseaz` pro- duse destinate culturi[tilor. Dar, sincer s` fiu, acest tip de reclam` atrage aten]ia, mai ales c` foto- modelul folosit e foarte bine lucrat la sal`. powerlifterul Chris De La Fave a ridicat aproape 400 kg de la p`månt? Invitat la concursul Liberty Strongman Challenge, ce a avut loc pe stadionul Allentown din Philadephia, Chris s-a ndrep- tat cu bara cu cauciucuri gigant cånt`rind 397 kg, de[i el avea doar 110 kg. palmele peste fund sau b`tutul palmelor (high five) mbu- n`t`]esc performan]a? Conform unui studiu recent f`cut pe echipele de baschet profesionist din NBA, aceste atingeri cresc spiritul colectiv, scad anxietatea [i m`resc performan]a. |nchipuie- ]i cum va decurge antrenamentul t`u, dup` ce te ciocne[ti u[or, piept n piept, cu o fat` frumoas` sau i dai o palm` peste fund, imediat ce a terminat o serie reu[it`. Oricum, ]i recomand s` ai revista asta cu tine, pentru dovada [tiin]ific` a faptei tale. piperul negru e bun pen- tru sl`bire? Cercet`torii din Coreea de Sud au descoperit de ce credin]a popular` este aceea c` piperul negru sl`be[te. Un compus din piper blocheaz` for- marea de noi celule de gr`sime. Asta nu nseamn` c` cele exis- tente nu se pot m`ri pe m`sur` ce stocheaz` trigliceridele. Jay Cutler a anun]at c` va participa la Mr. Olympia 2013? Prezent la un concurs de amatori din SUA, Jay, de 4 ori Mr. Olympia, a fost invitat pe scen` de unde a declarat c` nu a partic- ipat la Mr. Olympia 2012 pentru c` a lucrat cåteva luni bune pån` la ore tårzii pentru lansarea firmei sale de suplimente Alpha Helix [i nu a avut timp pentru sportul de performan]`. Cel pu]in n mintea lui. „Dar, n 2013, o s`-mi recap`t titlul”, a anun]at el. Arnold este inepuizabil cånd este vorba de idei despre cum s` faci bani? Ca s` ]ii discur- suri motiva]ionale contra cost, ai nevoie de trei ingrediente: s` fii cunoscut, s` [tii s` vorbe[ti pub- licului, s` ai n spate o carier` cu realiz`ri deosebite care s` ateste c` ceea ce spui nu e doar teorie, ci ai reu[it n via]a real` folosindu-te de aceste idei [i po]i sf`tui [i pe al]ii. Nu o fi Arnold de calibrul lui Bill Clinton, care am auzit c` e pl`tit cu 50.000 dolari pentru un discurs, dar nici departe nu poate fi. Pe vremuri, era o vorb` printre culturi[tii din America: cånd vorbe[te Arnold, e bine s` taci [i s` ascul]i. a ap`rut concur- sul Iron Man Naturally? Dac` v` aminti]i, pån` acum cå]iva ani, primul concurs profesionist al anului era Iron Man International, ]inut de cunoscuta revist` ameri- can` de profil, Iron Man. De la un timp, revista a nceput pro- movarea sportului natural, lucrul acesta reflectåndu-se evident prin articolele [i pozele publicate. Concursul este deja la cea de-a treia edi]ie [i a avut la start 120 de sportivi la categoriile de cultur- ism, fitness, figure [i bikini. Phil Heath a schimbat strategia pentru Mr. Olympia 2013? Iat` ce declar` el: „Antrenamentul va fi diferit anul acesta. Obi[nuiam s` antrenez fiecare grup` o dat` pe s`pt`mån`, cu excep]ia bra]elor pe care le-am antrenat doar o lun` nainte de concurs. Anul acesta antrenez toate grupele de dou` ori pe s`pt`mån`, iar bra]ele o dat` pe s`pt`mån`. Nu cred c` vor deveni prea mari cum crede toat` lumea.” Schimbarea cred c` vine [i din cauza unei temeri pe care nu o recunoa[te: Jay Cutler [i-a anun]at partici- parea la Mr. Olympia 2013, dup` un an de pauz`. Jay a mai f`cut n trecut a[a, a luat un an de pauz` pentru a progresa [i cånd a revenit a cå[tigat concursul. Robby Robinson con- tinu` s` arate extraordinar la aproape 67 de ani? O adev`rat` vedet` nc` din 1977, cånd a ap`rut n filmul Pumping Iron, Robby este o figur` marcant` a culturismului profesionist. El a cå[tigat titlurile Mr. America, Mr. Universe, Mr. World, n acela[i an, 1975. |n 1994 a cå[tigat Masters Mr. Olympia la categoria peste 40 de ani, iar n 1997 [i 2000 a cå[tigat categoria peste 50 de ani. De[i pe 24 mai va AArrnnoolldd ccåå[[ttiigg``ttoorriiii ccaatteeggoorriiiilloorr ooppeenn llaa IIrroonn MMaann NNaattuurraallllyy 22001133 CChhrriiss DDee LLaa FFaavvee Culturism&Fitness nr. 1/2013 19 JJaayy CCuuttlleerr 18 Culturism&Fitness nr. 1/2013 RRoobbbbyy RRoobbiinnssoonn PPhhiill HHeeaatthh O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Iat` c` se apropie o nou` AGA (Adunare General` de Alegeri) n care se vor vota pre[edintele, vi- cepre[edintele [i membrii n BF (Biroul Federal). Evident, nemul- ]umirile pentru activitatea condu- cerii FRCF vor fi iar exprimate n lu`rile de cuvånt de la tribuna la care vor avea loc discu]iile de di- naintea votului. |n cei 16 ani de cånd particip la AG, am observat tendin]a mem- brilor votan]i de a reac]iona la discursul violent, bazat pe ches- tiuni personale, [i de a vota mai mult mpotriva lui x, y sau z, nu din motive logice, ci mai mult emo]ionale. Mi-a[ dori tare mult ca ace[ti oameni, membrii cu drept de vot n AGA, s` fie corect informa]i [i s` voteze n baza unor decizii logice, nu sub influ- en]a unor discursuri care doresc neap`rat mp`r]irea FRCF n do- u` sau mai multe tabere. Ca om care a avut sal` de culturism [i club de performan]`, ca fost con- curent [i actualmente arbitru, a[ dori mult s` schimb`m modul de abordare a acestor alegeri. De aceea scriu acest articol, n care v` relatez ce s-a ntåmplat n conducerea FRCF n ace[ti 4 ani! V` propun s` ncerc`m s` fim mai ra]ionali, s` ne gåndim mai n ansamblu la viitorul acestui fru- mos sport, s` ne orient`m spre surse de finan]are private, pentru c` pia]a fitnessului din Romånia este una extrem de prosper` [i produce o cifr` de afaceri impre- sionant`, din care FRCF nu ac- ceseaz` nimic, ba [i din am`råtul de buget de la Minister, suport` strict organizarea Campionatelor Na]ionale, particip`rile la cåteva competi]ii interna]ionale ale lotu- rilor na]ionale [i testarea antido- ping, care de multe ori dep`[e[te toate celelalte enumerate mai sus, din punct de vedere al cos- turilor. O s` spune]i: da, vine Neagu s` ne spun` ce [tiam deja, c` treaba merge prost la FRCF. Merge prost, domnilor, [i pentru c` n urm` cu 4 ani s-a votat o echip` la conducere, din care am f`cut [i eu parte, foarte dispersa- t`. Au existat mereu conflicte de la interesele de club, pentru c` antrenorul unui club departamen- tal de la Bucure[ti se contra n permanen]` cu antrenorul altui club departamental de la Con- stan]a! |ntåmpl`tor, antrenorul de la Bucure[ti era pre[edinte al Co- misiei de Arbitraj, iar antrenorul de la Constan]a era Pre[edintele Federa]iei! Degeaba ambii antre- nori sunt foarte buni meseria[i la cluburile dumnealor, dac` n FRCF nu se poate colabora cu dån[ii [i din cauza conflictelor re- petate. Evident c` n noua con- ducere a FRCF e nevoie de oa- meni noi, tineri f`r` orgolii de club, care s` conduc` FRCF spre binele TUTUROR cluburilor, nu doar ale celor implica]i n condu- cerea federa]iei! Nu v` ntreba]i de ce au ap`rut concursuri private, de ce firmele de suplimente nu mai sponsori- zeaz` permanent [i nu au con- tracte anuale cu FRCF? V` r`s- pund eu: pentru c` prefer` s` mearg` la sporturi unde condu- cerile nu sunt formate din antre- nori de club bugetar, unde nu se ceart` pre[edintele cu ceilal]i membrii din BF [i se dau n jude- cat`, unde SE CONSTRUIE{TE CEVA! A]i votat, domnilor membri ai AG, ni[te somit`]i ale culturismu- lui romånesc, sportivi celebri [i antrenori, f`r` s` v` ntreba]i da- c` de]in calit`]i manageriale s` poat` gestiona FRCF f`r` a favo- riza cluburile proprii [i indirect in- teresele proprii. Astfel s-a ajuns la un conflict permanent [i absurd ntre pre[e- dinte [i cå]iva membri ai Biroului Federal, la nc`lc`ri de toate felu- rile ale regulamentelor [i proce- durilor, la audien]e la ministrul de resort [i la procese n instan]` n- Culturism&Fitness nr. 6/2011 21 2013, anul alegerilor generale FRCF 20 Culturism&Fitness nr. 1/2013 tre aceste persoane. De constru- it efectiv nu s-a construit aproape nimic, nu s-a reformat un regula- ment vechi [i anacronic, care de acum 22 de ani trebuia mbun`- t`]it, pentru c` unele articole din vechiul regulament intr` n con- flict cu legile ]`rii. |n to]i ace[ti 4 ani, totul a fost blocat n aceste dispute de orgolii de club! Am propus un domn n BF al FRCF n urm` cu 4 ani, pe nume Nelu Ba[falion, om cu afaceri proprii, care suport` un club ma- re din C`l`ra[i din propriul buzu- nar. Acest domn a venit, n ace[- ti 4 ani de mandat, cu propuneri concrete de suplimentare de bu- get, prin aplicarea unor m`suri le- gale care generau fonduri destul de consistente. S-a vehiculat ide- ea inclusiv de a se renun]a la fi- nan]area de c`tre minister a FRCF [i de a ne autofinan]a, pentru a nu mai fi nevoi]i s` d`m 60% din bugetul federa]iei c`tre ANAD. |ns` n disputa dintre membrii BF [i domnul Pre[edinte nu mai era loc pentru a fi luate n consi- derare [i aplicate aceste idei/m`suri! V` atrag aten]ia asu- pra unor persoane de acela[i ni- vel, buni manageri, tineri, dina- mici, cu ini]iativ`, care au organi- zat competi]ii de culturism la un nivel foarte bun. Unul dintre ace[tia este dl Cristi Ursu de la Slobozia, care a organizat mai multe edi]ii de Campionate Na]ionale, de]ine afaceri proprii, clinici de refacere a sportivilor, s`li de sport n ra- muri diverse etc. O persoan` ca- re nu depinde financiar de sport, ci poate s` aduc` multe plusuri pe plan organizatoric [i mana- gerial n postura de membru n Biroul Federal al FRCF. Alt` persoan` cu mari posi- bilit`]i organizatorice este dl Mi- hai Tigora, organizatorul concur- sului Tiger Classic, primul con- curs de mare anvergur`, dup` ani buni de pauz`, n Bucure[ti. De ce s` nu ncerc`m s` aducem oameni cu posibilit`]i din domeni- ul privat n FRCF? De ce s` st`m cu måna ntins` la bugetul minis- terului, cånd am putea s` coop- t`m oameni de talia celor de mai sus n Biroul Federal [i s` atra- gem astfel banii priva]i n FRCF? Dl Gabi Toncean de la Reghin, care are propria firm` de paz` [i protec]ie, care de]ine s`li private de sport [i a organizat Campio- nate Na]ionale este de aseme- nea o persoan` care ar trebui aleas` n Biroul Federal! Un om care a adus culturi[ti profesioni[ti la Reghin, din propriul buzunar, nu va genera conflicte pentru in- terese de club, ci va ajuta s` ridi- c`m culturismul romånesc [i ca sportivii s` primeasc` la Campio- natele Na]ionale nu doar tricoul [i diploma! Observa]i c` niciunul dintre cei enumera]i (Nelu Ba[fa- lion, Tigora Mihai, Toncean Gabi sau Cristi Ursu) nu este antrenor de club departamental? Deci ei nu depind de rezultatele sportivi- lor lor din competi]ii ca s` ia sa- lariul, astfel sursa conflictelor ar fi eliminat` complet! Cåt timp FRCF va fi condus` de ace[ti antrenori bugetari, care profit` de pozi]ia lor n FRCF pentru a-[i favoriza cluburile pro- prii, vor fi conflicte de interese meschine [i totul va fi frånat! Alt exemplu din anul 2011: am fost mobiliza]i de dl fost Pre[e- dinte, ca pre[edin]i de comisii, s` reformul`m regulamentele comi- siilor, ca s` fie supuse AG 2012 spre aprobare, ca s` mbun`t`- ]im multe aspecte legate de transfer`ri, litigii, interesele spor- tivilor, ale cluburilor etc. Am mun- cit fiecare s` producem noile re- gulamente ale comisiilor, au fost date la supervizat domnului jurist Daniel Oprea, care a trebuit s` le dea o form` corect` [i armoni- zat` cu legile ]`rii din prezent. S- a muncit ca s` fie gata materi- alele pentru AG 2012. |n ziua AG pe ordinea de zi dl Pre[edinte a propus amånarea vot`rii acestor materiale, spre nemul]umirea ce- lor care au muncit [i au dezb`tut weekenduri ntregi n [edin]e aceste noi regulamente, sfår[ind prin a le da o form` legal` [i a le aproba! Ar fi multe de povestit, dar con- sider acest demers neconstruc- tiv, este evident c` formula alea- s` n 2009 nu este eficient`. Mi-a[ dori mult ca dumnea- voastr`, membrii cu drept de vot n AGA, care citi]i acest articol, s` vota]i n 2013 cu mintea [i nu cu sufletul, ca s` alege]i o echip` nou` la conducerea FRCF, care s` ndeplineasc` ideile de mai sus [i s` pun` acest frumos sport pe locul frunta[ pe care l merit`! Cu deosebit` stim` [i respect, Prof. Cristian Neagu Membru n Biroul Federal al FRCF Domnilor membri ai AG, mai schimb`m [i noi ceva n culturismul romånesc? O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. 22 Culturism&Fitness nr. 1/2013 |n råndurile urm`toare v` pre- zent`m un interviu cu fizicianul Alexandru Mu[at, directorul SC QM Electronic, produc`torul apa- ratelor individuale de fizioterapie Spiridus, singurele aparate de acest tip aprobate [i trecute prin probele Ministerului S`n`t`]ii. Ce este medicina energetic`? Este o form` holistic` de trata- ment ce urmare[te ca fiecare ce- lul`, indiferent de tipul ei, s` aib` parametrii energetici maximi de func]ionalitate. Ace[tia se reflec- t` în valoarea poten]ialului mem- branei celulare care asigur` schimburile de oxigen, bioxid de carbon [i substan]e nutritive, re- ziduuri, caracteristice proceselor metabolice celulare. Ce face medicina energetic` n domeniul terapiei ELF? Tehnicile de fizioterapie ELF dezvoltate în secolul XX au de- monstrat importan]a st`rii ener- getice a structurilor celulare în buna func]ionalitate a organisme- lor biologice. Pentru a-[i men]ine dinamica metabolic` la parame- trii optimi, biosul, în evolu]ia lui, a ajuns la stadiul de autoreglaj al temperaturii corpului. Realizarea acestui feedback, la organismele biologice cu sânge cald, se face prin mai multe forme de interac]ie cu mediul înconjur`tor, gestiona- te de diverse sisteme, digestiv, respirator etc. O form` de inte- rac]ie mai pu]in con[tientizat` în Occident este prin intermediul radia]iei electromagnetice din mediu. În Orient aceast` energie provenit` din fondul radiativ elec- tromagnetic este denumit` pra- na, chi, ki etc. Daca n Orient re- zonan]a dintre oscila]iile cere- brale ale unui practicant de Qi Gong, Reiki sau aflat n medita]ie [i radia]ia electromagnetic` Schumann din mediu face ca un organism biologic s` devin` re- ceptor al acesteia, asigurând asi- aticilor recuperarea [i echili- brarea energetic`, aparatele de fizioterapie miniatur` tip Spiridu[ pot face acela[i lucru pentru noi. Ce este cromoterapia? Cromoterapia, folosit` de mii de ani, ascunde un mare secret. Cu cåt aura, care reprezint` ]inta cromoterapiei, este mai puter- nic`, cu atåt informa]ia este mai corect respectat` în organism. Cromoterapia poate înseamna un mare pas înainte în medicina actual`. Din p`cate, ast`zi, majoritatea formelor de tratament recuperatoriu sunt înc` domi- nate, la începutul mileniului III, de chimismul primitiv al medicinei alopate, propus [i sus]inut de marile concerne farmaceutice occidentale… Ce este Spiridu[ul? Din punct de vedere electronic Spiridu[ul este un generator de frecven]` în domeniul undelor ce- rebrale. El este o rud` portabil` [i miniaturizat` a aparatelor de fi- zioterapie clasice din cabinetele medicale. Spiridu[ul are pre]uri începând cu 430 lei la modelele eX, 740 lei variantele HC cu cro- moterapie, ajungånd la 1.900 lei varianta profesional` folosit` n cazul afec]iunilor grave. El poate fi [ansa dumneavoastr` pentru a uita de suferin]e, de boal`. |n aceast` perioad`, la seria HC se acord` un bonus constånd din cartea „Jocul divin sau Uni- versul ca un joc“ a dl Alexandru Mu[at. De asemenea, ave]i posi- bilitatea ca n cazul n care de- ]ine]i deja un aparat Spiridu[ din primele genera]ii s`-l schimba]i cu unul din seria HC de ultima genera]ie, prin programul “rabla”. Aparatul are avizul Ministerului S`n`t`]ii [i nu necesit` monitori- zare medical` zilnic`. De la magie la tehnologie n medicina energetic` Pentru achizi]ie, suna]i la firma QM Electronic: 021/240.06.46; 021/242.67.41; 0723.678.617. Pentru rate suna]i la telefon 0725.543.954. Mai multe informa]ii pe siteul www.spiridus.com O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. AArrttaa GGrreeaacc`` ((VV)) PPrraaxxiitteellee Praxitele a fost unul dintre sculptorii care au reprezentat mai mult figurile eroilor [i ale atle]ilor nving`tori la jocurile olimpice de- cåt pe cele ale zeit`]ilor. Operele sale sunt executate ntr-o mani- er` liber`, cu forme ginga[e, ro- tunjite, simplificate, cu contururi line, cu oarecare moliciune n ati- tudini. Apolo Sauroctonul [i Her- mes cu Dionisos copil prezint` modele sensibile, des`vår[ite, ce atenueaz` proeminen]ele mus- culare, evitånd orice schematiza- re sau trecere brusc`, (Fig. 1, 2). Lini[tea, expresia de vag` visare, de ngåndurare senin` a chipului, splendoarea corpului ml`dios [i puternic, cu linii ondulate, d`ru- ie[te lucr`rii un farmec nepieritor. AArrttaa GGrreeaacc`` ((VVII)) SSccooppaass,, LLeeoocchhaarreess Contemporan cu Praxitele, du- p` cât se pare, crea]ia lui Scopas apare zbuciumat`, îndr`znea]` [i inovatoare. El a fost cel dintâi sculptor din antichitate care a re- dat în opera sa fr`mânt`rile su- flete[ti ale omului, dând expresie, în mi[c`ri impetuoase, tensiunii [i nelini[tii interioare (Fig. 3). Sculptorul Leochares nu a ur- mat curentul înnoitor al artei plas- tice grece[ti din epoca lui, ci s-a reîntors la idealurile unei arte mai ponderate în mi[care [i ex- presie. Lui i se atribuie una din cele mai vestite statui ale anti- chit`]ii, Apolo din Belvedere, c`- reia unii îi repro[eaz` doar prea marea ei des`vâr[ire (Fig. 4). AArrttaa GGrreeaacc`` ((VVIIII)) LLiissiipp Lisip a creat un tip personal de atlet, cu cap mai mic, cu corp viguros, elegant, de o energie n`valnic`, aproape eroic`. Din- tre operele lui s-a p`strat o copie din marmur` a unei statui, Apoxi- omen, nf`]i[ånd un atlet ce [i cur`]` trupul de praf [i ulei cu ajutorul unei strigle, r`z`toare din lemn (Fig. 5). Statuia aceas- ta solu]ioneaz` ntr-un chip nou una dintre problemele tradi]io- nale ale artei grece[ti, reprezen- tarea nudului masculin n pozi]ie vertical`. Corpul atletului se spri- jin` numai pe piciorul stång, dar [i piciorul drept pare s` primeas- c` greutatea trupului, ncåt figura poate da impresia c` s-ar sprijini cånd pe un picior, cånd pe altul. Planurile nu sunt egale [i nici cal- me, repausul este nlocuit cu o mi[care scurt`, abia tr`dat`. Pie- 24 Culturism&Fitness nr. 1/2013 Sculptura [i corpul uman(3) ptul [i umerii particip` la tensiunea bra]elor, mu[chii din partea inferioar` a corpu- lui sunt ncorda]i, iar capul nclinat are o privire ferm`, concentrat`. To]i mu[chii, pån` [i cei ai fe]ei, par s` fie anima]i de mi[care, ns`[i tra- tarea p`rului nvolburat inten- sific` senza]ia de mi[care a ntregului. |n aceast` oper`, ca [i n altele (Fig. 6), Lisip diminu- eaz` m`rimea capului, liniile statuilor sale devin alungite, zvelte, mai elegante, dar n acela[i timp robuste. Lucr`rile lui, nf`]i[ånd corpuri pline de nervozitate, mi[cåndu-se liber n spa]iu, creeaz` o puternic` impresie de tridimensionali- tate. Dan N`stase FFiigg.. 11 AAppoolloo SSaauurrooccttoonnuull FFiigg.. 22 HHeerrmmeess ccuu DDiioonniissooss ccooppiill FFiigg.. 33 HHeerraacclleess FFiigg.. 44 AAppoolloo ddiinn BBeellvveeddeerree FFiigg.. 55 AAppooxxyyyyoommeennooss FFiigg.. 66 HHeerrccuulleess FFaarrnneessee O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Daniel Oprea campion balcanic |ntr-o zi, n sal`, un tip cu ade- v`rat slab, pe care nu-l mai v`zu- sem pe acolo vreodat`, a venit c`tre mine [i, cu o figur` u[or de- zorientat`, mi-a spus: „A[ vrea s` cresc n mas` muscular` [i vreau s` [tiu cam cåt timp mi va lua s` ajung la o form` rezonabil`; crezi c` jum`tate de an este sufi- cient?”. Luat prin surprindere, i- am r`spuns tån`rului: „Dragul meu, dup` cum vezi, aici e o banal` sal` de fitness, nicidecum un loc unde se ntåmpl` mira- cole. Pentru miracole, te adresezi ori pe[ti[orului de aur sau direct divinit`]ii. Vezi [i tu care dintre ei e mai receptiv la dorin]a ta.” A nceput s` råd` [i m-a ntrebat: „Chiar a[a de r`u ar`t? Ce ar tre- bui s` fac [i cu ce exerci]ii ar tre- bui s` ncep s` m` antrenez?” Am nceput s` i explic c` ar trebui s` nceap` cu acele exer- ci]ii de baz`, care alc`tuiesc un fundament solid, pe care s` se sprijine ntreaga viitoare con- struc]ie. I-am spus c` n culturism exist` un „13” norocos, care de fapt reprezint` 13 exerci]ii efectu- ate cu bara liber` [i f`r` de care dezvoltarea masei musculare [i a for]ei va fi lent`, anevoioas` [i demotivant`. |nainte s` ncep enumerarea celor 13 exerci]ii, trebuie s` v` reamintesc c` o nc`lzire gene- ral` a corpului de 10 minute pe banda de alergare sau bicicleta sta]ionar`, urmat` de rotiri de bra]e, gåt, trunchi [i apoi de 2-3 serii cu o greutate mic` din exer- ci]iul ce urmeaz` a fi efectuat, v` fere[te de accident`ri [i asigur` un start bun antrenamentului. Iat` care sunt exerci]iile: 1. |mpins din orizontal cu bara. Este un exerci]iu de baz` pentru dezvoltarea n principal a pec- toralilor [i complementar a tri- cep[ilor [i deltoizilor anteriori. Cu corpul ntins pe o banc` orizon- tal`, se apuc` bara cu o priz` mai larg` decåt l`]imea umerilor. Inspira]i pe m`sur` ce coborå]i bara c`tre jum`tatea inferioar` a pectoralilor [i men]ine]i t`lpile n contact permanent cu podeaua. Expira]i atunci cånd mpinge]i bara c`tre n sus [i puncta]i fina- lul mi[c`rii cu o contrac]ie a pec- toralului. Trebuie s` [ti]i c`, cu cåt ve]i cobor bara mai c`tre gåt [i ve]i trage de coate c`tre na- poi, ve]i implica mai mult partea superioar` a pectoralului. Efectu- a]i 4 serii a 10-12 repet`ri. Nu ezita]i s` introduce]i n programul vostru [i mpinsul cu bara din n- clinat sau declinat. 2. |mpins din orizontal cu priz` ngust` cu bara. Este un exerci]iu de baz` pentru dezvoltarea n principal a tricep[ilor [i comple- mentar a pectoralilor. Cu corpul ntins pe o banc` orizontal`, se apuc` bara cu o priz` ngust` 26 Culturism&Fitness nr. 1/2013 AAlleexxaannddrruu RRaadduu aassiissttaatt ddee DDaanniieell OOpprreeaa Un „13“ norocos (aproximativ 10-12 cm ntre pal- me). Inspira]i pe m`sur` ce cobo- rå]i bara c`tre partea inferioar` a pectoralilor [i men]ine]i, pentru echilibru, t`lpile n contact per- manent cu podeaua. Expira]i atunci cånd mpinge]i bara c`tre n sus [i puncta]i finalul mi[c`rii cu o contrac]ie puternic` a tri- cep[ilor. Efectua]i 4 serii a 10-12 repet`ri. 3. Flexii pentru biceps cu bara din stånd. Acest exerci]iu este de departe „raftul de sus” al exerci- ]iilor pentru biceps. Apuca]i bara cu o priz` pu]in mai larg` decåt l`]imea umerilor [i men]ine]i coatele blocate lång` corp. Flexa]i antebra]ul pe bra] [i con- tracta]i puternic bicepsul la fieca- re repetare. Dac` ve]i folosi o pri- z` mai ngust`, ve]i implica cap`- tul exterior al bicepsului, iar la o priz` mai larg`, ve]i implica partea interioar` a mu[chiului. Efectua]i 4 serii a 6-10 repet`ri. 4. Flexii cu priz` invers` cu bara din stånd. Exerci]iul este destinat n mare m`sur` mu[- chilor brahiali. Apuca]i bara EZ cu o priz` prona]ie (cu palma pe deasupra barei), la l`]imea umer- ilor, [i men]ine]i coatele blocate lång` corp. Flexa]i antebra]ul pe bra] [i contracta]i puternic bicep- sul brahial la fiecare repetare. Acest exerci]iu se preteaz` foarte bine pentru efectuarea sistemului 3x7, care presupune execu]ia a 7 repet`ri par]iale de la extensia maxim` a bicepsului pån` la punctul de mijloc al cursei, 7 re- pet`ri de la punctul de mijloc al cursei pån` la contrac]ia maxim` a bicepsului [i 7 repet`ri com- plete. 5. Flexia pumnului pe antebra]. Este un exerci]iu specific destinat dezvolt`rii musculaturii antebra- ]elor. A[eza]i antebra]ele pe o banc` sau pe coapse l`sånd pumnul [i ncheietura måinii libe- re. Apuca]i, cu palmele n sus, o bar` cu o greutate moderat`. Fle- xa]i pumnul c`tre antebra] [i apoi extinde]i complet articula]ia. Efectua]i 3-4 serii, fiecare pån` la epuizare. 6. |mpins din [ezånd/stånd cu bara deasupra capului. Exerci]iu de baz` pentru deltoizi, poate fi executat coborånd bara la piept sau la ceaf`. Se apuc` bara cu o priz` u[or mai larg` decåt l`]i- mea umerilor [i ntr-o manier` controlat`, se coboar` bara fie c`tre trapezi sau c`tre clavicule. Coatele trebuie s` fie orientate c`tre n jos [i nu c`tre n spate, iar greutatea trebuie coboråt` lent pentru a sim]i din plin tensi- unea n deltoizi. Efectua]i 4 serii a 10-12 repet`ri. 7. Ridic`ri de umeri cu bara, pentru trapezi. Este f`r` ndoial` un exerci]iu foarte eficace pentru dezvoltarea mu[chilor trapezi, pentru execu]ia c`ruia se folo- se[te bara. Bara, a[ezat` fie n fa]a ori n spatele corpului, se apuc` cu priz` larg`, iar umerii se ridic` c`tre urechi, f`r` rotirea acestora. Efectua]i 4 serii a 10-12 repet`ri. 8. Ramat cu bara din aplecat. Exerci]iu care nu trebuie s` lip- seasc` din programul de antre- nament al mu[chilor spatelui avånd ca ]int` principal` dorsalii. Cu corpul aplecat c`tre n fa]` [i cu picioarele u[or flexate, men]i- nåndu-se spatele cambrat, se apuc` bara cu priz` prona]ie, mai larg` decåt l`]imea umerilor [i se trage c`tre abdomenul inferior, contractånd dorsalii. Expira]i [i coborå]i bara ntinzånd bra]ele. Efectua]i 4 serii a 6-10 repet`ri. O variant` a acestui exerci]iu o reprezint` ramatul din aplecat cu bara, folosind priz` ngust`, tip supina]ie. 9. Ramat prin fa]` cu bara din stånd. Exerci]iu de baz` destinat deltoizilor [i trapezilor. Din pozi]ia stånd, cu picioarele u[or dep`rta- te, bara se apuc` cu priz` prona- ]ie [i se trage n sus, c`tre b`r- bie, urm`rind linia corpului. Dis- tan]a dintre palme pe bar` poate varia, o priz` mai ngust` impli- cånd mai mult deltoidul anterior. Coatele orientate c`tre exterior [i elevarea acestora peste nivelul Culturism&Fitness nr. 1/2013 27 Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Vitamin Complex 100% DZR O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic) la pre]ul de 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat Culturism&Fitness nr. 1/2013 29 um`rului asigur` eficacitatea deplin` a exerci]iului. Efectua]i 4 serii a 10-12 repet`ri. 10. |ndrept`ri cu bara. Este un „must do” al antrenamentelor celor care vor s` adauge mas` muscular` pe coapse [i spate. Num`rul mare de mu[chi impli- ca]i n mi[care precum [i nevoia de execu]ie strict` fac ca exerci- ]iul s` fie unul istovitor [i dificil. Bara se apuc` cu priz` larg`, prona]ie sau mixt`, pozi]ia pici- oarelor fiind cu t`lpile u[or dep`r- tate, genunchii ndoi]i pån` cånd coapsele sunt aproape paralele cu podeaua. Cu abdominalii con- tracta]i, bra]ele ntinse [i cu spa- tele arcuit c`tre n sus se ridic` bara ndreptånd picioarele [i mai apoi spatele. Expira]i [i coborå]i n pozi]ia de pornire. Efectua]i 4 serii a 6-10 repet`ri cu pauze ceva mai mari ntre serii. 11. |ndrept`ri cu bara, cu genunchii bloca]i. Execu]ia este asem`n`toare cu cea de la ndrept`rile cu bara cu pre- cizarea c`, dup` prima repetare, genunchii, u[or flexa]i, r`mån bloca]i pe toat` durata exerci]iu- lui. Folosirea unei platforme care s` asigure posibilitatea coborårii cåt mai adånci a barei este benefic`. O variant` a acestui exerci]iu este cunoscut` sub denumirea de ndrept`ri romå- ne[ti [i presupune efectuarea ndrept`rilor cu picioarele perfect ntinse. Efectua]i 4 serii a 10-12 repet`ri. 12. Genuflexiuni cu bara pe ceaf`. F`r` dubiu, este cel mai solicitant exerci]iu de baz` [i are ca scop ad`ugarea de mas` muscular` pe coapse. La fel ca ndrept`rile, implic` un num`r mare de mu[chi [i articula]ii [i de aceea execu]ia trebuie s` fie strict` [i corect`. Bara a[ezat` pe un suport la n`l]imea umerilor se fixeaz` pe partea superioar` a trapezului iar palmele se vor a[eza pe bar` cu priz` mai larg` decåt l`]imea umerilor. Distan]a ntre t`lpi poate varia, n func]ie de zona cvadricep[ilor ce se dore[te a fi implicat` mai accen- tuat. T`lpile r`mån n contact permanent cu solul iar corpul se coboar` cu spatele arcuit c`tre n sus, pån` coapsele sunt paralele cu podeaua. Se inspir` [i se mpinge puternic n picioare pån` cånd acestea sunt complet n- dreptate. Expira]i [i ncepe]i o no- u` repetare, cu o coboråre lent` [i controlat`. Folosi]i greut`]i care s` v` permit` efectuarea a 4 serii a 8-12 repet`ri corecte [i n deplin` siguran]` pentru articula]ia genunchiului. 13. Ridic`ri pe vårfuri din [ezånd, cu bara pe genunchi. Este un exerci]iu eficace destinat antrenamentului gambelor. A[e- zat pe o banc`, cu degetele pici- oarelor pe un suport de 10-15 cm [i cu o bar` ]inut` pe partea coapselor de deasupra genun- chilor, se mpinge c`tre n sus pån` la contrac]ia maxim` a gambelor dup` care se extinde gamba l`sånd c`lcåiul s` coboa- re pån` aproape de podea. |nf`[ura]i bara ntr-un prosop, pentru a nu v` r`ni coapsele, [i efectua]i 3-4 serii, fiecare pån` la epuizare. A[adar, acestea sunt cele 13 exerci]ii efectuate cu bara liber` [i, ca s` spulber orice urm` de supersti]ie, v` asigur c` v` vor aduce numai beneficii n ob]ine- rea unei forme fizice de invidiat. 28 Culturism&Fitness nr. 1/2013 PALATINOSEPALATINOSE Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii per- forman]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-Carnitinei, aju- tånd la transformarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami- na B2. Un flacon cu 100 capsule cost` 49,00 lei. Comenzile se fac pe siteul www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. L-Carnitin Lipotrop O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. Recent, am intrat ntr-o discu- ]ie contradictorie cu un tån`r de 19 ani, a[a-zis expert n nutri]ie [i antrenament, care de]ine un po- pular canal pe YouTube. |n mod normal, nu a[ fi dat nici cea mai mic` aten]ie unei astfel de per- soane, dar un anume lucru m-a iritat [i m-a f`cut s` intru n discu]ie. Acest personaj a men]ionat la un moment dat c` profesioni[ti de top precum Kai Greene, Jay Cutler sau al]i antrenori cu expe- rien]` nu au nimic de oferit celor care caut` s`-[i dezvolte mu[chii sau s` sl`beasc`. A[adar, rezul- tatele [i experien]ele celor care fac sal` de mai mul]i ani decåt vårsta individului nu sunt bune. El mai spune c` oamenii nu trebuie s` se ia dup` rutinele de antrena- ment ale profesioni[tilor [i, n schimb, s` ia n considerare cer- cet`rile [tiin]ifice. Ei bine, nu spun c` cercet`rile nu sunt bune, dar cånd vine vorba de culturism, multe dintre ele nu au nicio rele- van]`. Doar cåteva dintre miile de stu- dii f`cute, ce au leg`tur` cu ridi- catul de greut`]i [i m`rirea masei musculare, aduc ceva lumii reale. O problem` major` a acestor stu- dii este c` implic` subiec]i avånd o slab` condi]ie fizic`. Binen- ]eles c` fiecare dintre noi [tie c` [ocul ini]ial al antrenamentului cu greut`]i stimuleaz` cre[teri rapi- de n for]` [i m`rime muscular`. A[adar, ceea ce se arat` c` func]ioneaz` ntr-un astfel de stu- diu, f`cut pe tipi neantrena]i, este nefolositor pentru unul ca mine. Alte studii, n particular cele care implic` administrarea de su- plimente nutritive, folosesc subi- ec]i n vårst` sau chiar suferinzi, unele folosesc roz`toare, precum [oareci sau [obolani. Ani la rånd am fost p`c`li]i prin reclame agresive s` cump`r`m supli- mente „demonstrate [tiin]ific” c` duc la cre[terea masei muscu- lare la… b`tråni, femei aflate la menopauz` sau [oareci. Alte stu- dii au demonstrat c` anumite exerci]ii, num`r de repet`ri sau perioade de pauze dintre serii duc la producerea de mai mult testosteron n corp, pentru o pe- rioad` scurt` de timp. Din p`ca- te, o corela]ie direct` cu cre[te- rea masei musculare nu a fost g`sit`. Studiile medicale care caut` efectiv modalitatea cea mai efi- cient` de cre[tere a masei mus- culare la subiec]i antrena]i, s`n`- to[i, sunt extrem de rare. De ce? Gånde[te-te ce motiveaz` cerce- t`rile: s` g`seasc` metode de vindecare pentru boli [i s` fac` mai mul]i bani pentru industria farmaceutic`. A[a c` nimeni nu vine s` fac` un studiu concret cum s` cre[ti 2 cm n plus la bra], de la 44 la 46 cm, c` doar nu moare nimeni care are 44 cm la Ce func]ioneaz` este tot ce conteaz`! O diet` prescris` de a[a-zi[i „speciali[ti” nutri]ioni[ti este, n general, o diet` cu mul]i carbo- hidra]i [i s`rac` n proteine [i gr`simi. Dac` te apuci [i ]ii o ast- fel de diet`, pån` la urm` o s` realizezi c` nu este cea mai bun` de urmat. De fapt, n studii avånd compara]ii directe ntre dietele bogate [i cele s`race n carbo- hidra]i, s-a ar`tat clar c` acelea s`race n carbohidra]i sunt mult mai eficiente. Exist` ns` pu]ine studii referi- toare la r`spunsul b`rba]ilor comparativ cu femeile la dietele de sl`bit. Un studiu recent, f`cut pe o perioad` de 12 luni, cu 4 luni de sl`bit [i restul de 8 luni de men]inere, a mp`r]it aleator b`r- ba]i [i femei mature n dou` gru- puri. Ambele grupuri au primit o diet` avånd un deficit de 500 kcal pe zi, ns` un grup a primit 1,6 g de protein` pe kilocorp, iar cel`- lalt doar 0,8 g de protein` pe kilo- corp (o cantitate foarte mic`, dar pe care mul]i o recomand`, din p`cate). Ce s-a ntåmplat? Ambele grupuri au ar`tat apro- ximativ aceea[i medie a procen- tului de sl`bire n greutate dup` cele 12 luni, de 10-11 %. Dar pierderea n greutate nseamn` mu[chi [i gr`sime. Vorbind strict de pierderea de gr`sime, grupul cu mai mult` protein` a pierdut aproximativ 14,3% fa]` de doar 9,3% pentru grupul cu mul]i car- bohidra]i. A[adar, dieta cu mai mult` protein` [i mai pu]ini car- bohidra]i s-a dovedit mult mai efi- cient`. Pe de alt` parte, rezultatele au ar`tat diferen]e majore ntre sexe. B`rba]ii au sl`bit 18% din gr`sime, n timp ce femeile doar 7,3%, un raport de 2,5 ori mai bun pentru b`rba]i. {tiu c` nu este corect pentru femei dar... asta e via]a! Alexandru Bolborici dup` Iron Man 30 Culturism&Fitness nr. 1/2013 bra] [i vrea s` ajung` la 46. Pentru industria farmaceutic`, profitul de la produsele de mas` muscular` p`le[te n compara]ie cu cererea publicului larg pentru medicamente contra depresiei, disfunc]iilor erectile, insomniei, ri- durilor, colesterolului m`rit, obe- zit`]ii sau diabetului. Plus c` exist` medicamente care ajut` n mod sigur la cre[terea masei musculare - steroizii anabolizan]i. Punctul meu de vedere: este extrem de arogant s` revoci re- zultatele a milioane de b`rba]i [i femei care au reu[it s`-[i trans- forme fizicul prin exerci]ii [i diet`. Mul]i dintre ace[tia au ajuns la metoda eficient` dup` ani buni de ncerc`ri [i erori. De fapt, noi suntem propriul studiu. Putem ncerca rutinele de antrenament ale profesioni[tilor sau alte sis- teme de antrenament, precum [i diete variate pentru a o g`si pe cea mai bun` dintre ele sau o combina]ie a lor. Nu exist` un sistem universal de antrenament sau diet` care s` func]ioneze pentru to]i. {tiin]a [i studiile [i au locul lor, dar nu nseamn` s` crezi n rezultatele demonstrate, decåt dup` ce ai ncercat pe pro- pria piele. Unul ca mine care ia interviuri profesioni[tilor, de mai bine de 21 de ani, ]i spune c` po]i oricånd g`si mici sfaturi care chiar s` func]ioneze [i pentru tine. Nu trebuie s` gånde[ti c` profesioni[tii au ajuns la un a[a nivel de dezvoltare doar c` au un super genetic [i iau steroizi [i c` nu po]i g`si un sfat sau informa]ie care s` te poat` ajuta [i pe tine, cel cu un genetic mediu [i care nu iei steroizi. Nu mi pas` c` func]ioneaz` pe hårtie decåt dac` func]ioneaz` n realitate [i pentru mine. La fel trebuie s` gånde[ti [i tu! Alexandru Bolborici dup` Iron M Culturism&Fitness nr. 1/2013 31 Arderea gr`simii: b`rbat vs femeie O P C U LT U R IS M .R O

×