Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Revista Culturism & Fitness nr. 235 (2/2015)

1 767 vues

Publié le

– Sistemul greu, usor si mediu
– Ce se intampla cand nu mai crestem?
– Cand reducem volumul antrenamentelor
– Masa rapida low-carb
– Sculptura si corpul uman in Romania (4)
– Interviu cu Lavinia Sandu
– Stiati ca…
– Interviu cu Alexandru Petcu
– Metoda noua pentru cei ce se antreneaza fara partener
– Mic ghid de culturism si fitness
– Antrenamentul bine facut
– Teorii reexaminate

Publié dans : Sports
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Revista Culturism & Fitness nr. 235 (2/2015)

 1. 1. SSiisstteemmuull ggrreeuu,, uu[[oorr [[ii mmeeddiiuu TTeeoorriiii rreeeexxaammiinnaattee CCåånndd rreedduucceemm vvoolluummuull aannttrreennaammeenntteelloorr director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 2 (235) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 234, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Sistemul greu, u[or [i mediu . . . . . . . . . . .8 Ce se nt~mpl` c~nd nu mai cre[tem? . .10 C~nd reducem volumul antrenamentelor . .12 Mas` rapid` low-carb . . . . . . . . . .13 Sculptura [i corpul uman n Rom~nia (4) . . .14 Interviu cu Lavinia Sandu . . . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Interviu cu Alexandru Petcu . .20 Metod` nou`... . . . . .24 Mic ghid de culturism [i fitness . . . . . . . . .26 Antrenamentul bine f`cut . . . . . . . .28 Teorii reexaminate .30 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Lavinia Sandu [i Alexandru Petcu Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 2/2015 32 Culturism&Fitness nr. 2/2015 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pret: 1,50 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. FORTE NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[- terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 190 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 2,5 kg – 49,00 lei Gale]i 5 kg – 89,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 35,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 65,00 lei G`le]i 2,5 kg – 67,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui me- sele obi[nuite din timpul zilei [i este recomandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta- ]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`- simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 59,00 lei G`le]i 2,2 kg – 61,00 lei G`le]i 4,5 kg – 109,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frut- ti [i cola. Cutii 1 kg – 29,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 51,00 lei G`le]i 2,5 kg – 53,00 lei G`le]i 5 kg – 95,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 79,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti [i cola) [i se reco- mand` pentru refacerea rezervelor energetice ale organismului. Se ad- ministreaz` 45 g nainte de antrena- ment (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 19,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 35,00 lei G`le]i 2,5 kg – 37,00 lei G`le]i 5 kg – 59,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 19,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 15,00 lei 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 45,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 19,00 lei 300 tablete – 39,00 lei 500 tablete – 59,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 69,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 35,00 lei S`cule]i 2 kg – 67,00 lei G`le]i 2 kg – 69,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 79,00 lei G`le]i 2 kg – 159,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 79,00 lei G`le]i 2 kg – 159,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 29,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 2/2015 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 19,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 19,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i per- soanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care pre- supune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`.Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,50 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foare avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 15,00 lei Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 19,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 29,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 29,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 29,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 29,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 2/2015 5 NOU NOU O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 2/2015 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 2/2015 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. S` [tii cum s` folose[ti corect sistemul greu, u[or [i mediu este extrem de impor- tant pentru succesul, pe ter- men lung, n antrenamentul cu greut`]i. Conceptul este chiar foarte simplu - dup` o sesiune cu greut`]i mari, tre- buie s` urmeze o alta cu greut`]i u[oare, iar urm`toa- rea cu ceva ntre, medie. {i are sens. Corpul are nevoie de timp ca s` se recupereze [i s` se refac` dup` un antre- nament greu. Totu[i, exist` confuzii legate de acest con- cept, mult mai multe decåt la alte sisteme de antrenament. Ideea nu este nou`, nici pe departe. La nceputul anilor '30, Mark Berry a scris despre ea n cartea Physical Training Simplified. Cam n aceea[i perioad`, Alan Calvert a scris despre subiect n revista sa, Strenght. |ns` subiectul nu a mai prezentat interes [i cei care au continuat dup` aceea s` scrie c`r]i sau s` publice n reviste cu informa]ii despre antrenamente, precum Bob Hoffman, Joe Weider, Peary Rader [i Dan Lurie, nu au mai inclus conceptul n articolele lor, pentru mult timp. De fapt, sistemul greu, u[or [i mediu a reap`rut, n antre- namentele sportivilor, de cele mai multe ori n mod acciden- tal decåt inten]ionat. A[a mi s- a ntåmplat [i mie. Pe atunci, m` antrenam singur n sala bazei aeriene, trei zile pe s`pt`mån`, cam pe la amia- z`, lunea, miercurea [i vine- rea. Cel mai greu antrena- ment era lunea, deoarece aveam dou` zile de pauz`. |n acea zi particular` am reu[it s` ridic deasupra capului (proba de aruncat de la hal- tere) 80 kg, record personal. Am l`sat inten]ionat haltera a[a nc`rcat` pentru c` sper- am s` intre cineva n sal` [i s` se ntrebe cine e for]osul care a putut ridica o asemenea greutate. |n final, s-a adeverit expresia „Ai grij` ce ]i dore[ti s` ]i se ndeplineasc`”. Cånd am revenit n sal`, miercuri, haltera era tot acolo, nedesc`rcat`. Am nceput n- c`lzirea [i tocmai a intrat un pu[ti de vreo 14 ani care s-a oprit, s-a uitat la mine, la hal- tera plin` [i a ntrebat: „Cine a ridicat aia?”. Cu måndrie, am r`spuns: „Eu!”. S-a uitat la mine, apoi la halter`, iar la mine [i se ve- dea de la o po[t` c` nu crede. „Ia s` te v`d!”, m-a provocat. „Bine!”, am r`spuns plin de ncredere. Am dat jos de pe bar`, am f`cut 3 serii de n- c`lzire, dup` care am nc`r- cat-o cum era ini]ial, la 80 kg. Am ncercat de vreo 12 ori s` ridic haltera deasupra capu- lui, dar nu am reu[it. Pu[tiul s-a plictisit, a aruncat un sar- castic „Desigur c` ai ridicat- o!” [i a plecat råzånd. Am fost a[a de sup`rat, mi- am luat imediat geanta [i am ie[it din sal`. Atunci a fost prima oar` cånd am plecat nainte de a termina antrena- mentul. Timp de dou` zile, am stat [i m-am gåndit de ce nu am reu[it s` ridic greu- tatea cu care reu[isem cu u[urin]` la antrenamentul precedent. Pån` vineri eram hot`råt s` ncerc din nou. M- am concentrat la fiecare re- petare [i, spre surprinderea mea, am reu[it s` lucrez cu 80 kg chiar mai u[or decåt luni. Acum eram [i mai confuz. Care era diferen]a dintre luni [i miercuri? {i dintre miercuri [i vineri? Dup` ce am luat n calcul toate lucrurile, am ajuns la concluzia c` obosea- la [i-a spus cuvåntul. Eram obosit miercuri, dup` ziua grea de luni, [i vineri am fost ref`cut datorit` antrenamen- tului incomplet de miercuri. Precum to]i ncep`torii, ncer- cam s` m` antrenez cåt mai greu la fiecare antrenament. A[a auzeam peste tot [i atun- ci a[a credeam c` este nece- sar. Am nceput s` fac antre- namente u[oare miercurea. Imediat, progresele au ap`rut [i cre[team pu]in n for]` s`pt`månal. Totu[i, nu am nv`]at toate punctele fine ale sistemului greu, u[or [i mediu decåt abia atunci cånd am ajuns la universitate. Acolo am studiat sistemele de antrenament ale ru[ilor [i ale bulgarilor [i am citit [i printre rånduri. Exist` mai multe metode prin care sportivii ncorpo- reaz` n antrenamente sis- temul greu, u[or [i mediu. Unora le place s` foloseasc` procentaje fixe, 70-80% n zilele u[oare, 80-90% n cele medii. Eu am conceput un sistem de antrenament pentru nce- p`tori, atåt pentru b`ie]i cåt [i pentru fete. Se fac trei antre- namente pe s`pt`mån`: lu- nea, miercurea [i vinerea. La fiecare antrenament, se fac doar trei exerci]ii: mpins cul- cat, genuflexiuni [i ndrept`ri. Cinci serii a cinci repet`ri. Luni este ziua grea. Trebuie s` ncerci s` faci la ultima serie o repetare n plus fa]` de s`pt`måna precedent`. Miercuri este ziua u[oar`, tot 5 serii a 5 repet`ri, dar cu o greutate nu mai mare decåt cea de la a treia serie de luni. Vineri, ziua medie, se urc` pu]in greutatea, dar nu mai mult decåt s-a f`cut la a patra serie de luni. Nu este nimic complicat la acest sistem, nu ai nevoie de niciun calcul. Iat` un exemplu de cum func]ioneaz`. Luni, un sportiv face genuflexiuni cu 60 kg, 80 kg, 100 kg, 115 kg [i 125 kg, toate seriile a 5 repet`ri. Mier- curi, face cu 60 kg, 80 kg, 90 kg, 95 kg [i termin` cu 100 kg, 5 repet`ri fiecare. Vineri, sesiunea la genu e: 60 kg, 80 kg, 95 kg, 105 kg [i 115 kg. O alt` metod` de a ncor- pora sistemul greu, u[or [i mediu este s` mergi greu doar la un singur exerci]iu la antrenament. S` spunem c` alegi s` faci genu greu, lu- nea, [i atunci faci mediu m- pinsul [i u[or ndrept`rile. Miercurea, ncepi cu mpinsul [i l faci greu, apoi ndrept`ri mediu [i termini cu genu u[or. Vinerea, ncepi cu n- drept`ri greu, apoi genu me- diu [i termini cu mpins u[or. Recomand ncep`torilor acest sistem deoarece se pot concentra mai bine pe doar un singur exerci]iu s`-l fac` greu. O capcan`, n care de- seori cad ei, este c` fac mai mult antrenament decåt tre- buie [i adaug` exerci]ii pen- tru umeri, bra]e, gambe pen- tru c` se simt cu energie. Cheia cre[terilor este de fapt ziua u[oar` sau antrena- mentele u[oare pentru anu- mite grupe, care dau r`gaz de refacere [i cre[tere mus- cular` [i preg`tesc lucrul pentru ziua grea. |ntr-un num`r viitor, voi pre- zenta cum se poate folosi sis- temul greu, u[or [i mediu cånd sportivul este de nivel intermediar [i mai multe exer- ci]ii sunt f`cute n cadrul antrenamentelor. Alexandru Bolborici dup` Ironman Sistemul Culturism&Fitness nr. 2/2015 98 Culturism&Fitness nr. 2/2015 greu, u[or [i mediu foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. mas` muscular` [i cu ajutorul substan]elor interzise ajung s` ob]in` mult` mas` muscu- lar` ntr-un timp foarte scurt. Dar maturitatea muscular` nu poate fi n niciun fel acceler- at`, ea vine n timp. Un exemplu foarte bun este egipteanul Mamdough „Big Ramy” Elssbiay, de dou` ori campion la New York Pro, care s-a clasat pe locul 7 la Mr. Olympia 2014. Ramy se antreneaz` de doar 5 ani [i n ultimii 3 ani a crescut de la 90 kg la 154 kg n offsezon, iar la concurs s-a prezentat cu 130 kg. Acest tip are deja m`ri- mea necesar` pentru a cå[ti- ga totul [i, n afar` de pieptul superior [i gambe, nu are grupe deficitare. A[adar, de ce nu-l spulber` pe Phil Heath? Din cauz` c` Phil de- ]ine deja acele detalii fine ale maturit`]ii musculare pe care Ramy nu le va avea pentru nc` cå]iva ani buni. Dac` ai urm`rit ceva con- cursuri na]ionale de masters, probabil ai putut vedea multe exemple de maturitate mus- cular`. Mul]i dintre ace[tia se antreneaz` de peste 20 de ani iar, n unele cazuri, de peste 40 de ani. Pare neb- unesc dar, dac` fac un calcul simplu, m-am apucat la 14 ani [i acum am 45 ani, m` apropii [i eu de 35 de ani curånd. Concuren]ii de top de la masters au stria]ii [i detalii pe care nu le g`sim la cei tineri. Acele detalii au venit n timp, pe unii dintre ei i [tiu de mul]i ani [i am observat m- bun`t`]irea fizicului lor de la an la an. Ei nu au devenit mai mari de-a lungul anilor, dar au devenit mai buni, au c`p`tat acel aspect de mu[chi dens, dur, n ciuda faptului c` cen- timetrul [i cåntarul nu au ar`tat schimb`ri. A[adar, nu dispera pentru c` nu vei mai putea s` cre[ti ntr-o bun` zi. Po]i continua s` ]i mbun`t`]e[ti fizicul mult dup` acea zi [i vei fi sur- prins s` afli cåt de bine po]i ar`ta la aceea[i m`rime. Alexandru Bolborici dup` Ironman Un lucru de care o s` te izbe[ti ntr-o bun` zi va fi acela cånd vei ajunge la un punct dup` care nu vei mai putea deveni mai mare. Unii vor ntårzia sosirea acelei zile, cåt de mult posibil, prin cre[terea continu` a doza- jelor de steroizi sau a altor substan]e interzise, pån` la cote extrem de periculoase. S` presupunem c` majorita- tea dintre voi, ca [i mine, nu pl`nui]i s` juca]i ruleta ruse- asc` cu corpul [i cu via]a voastr`. Cånd va veni ziua cånd ai ob]inut maximul din cre[terea muscular`, fie c` este la 5 ani de la primul antrenament, sau dup` 25 de ani, ce vei face? Te antrenezi pentru men]ine- re? Asta ar p`rea s` fie sin- gurul motiv de vreme ce nu mai po]i cre[te oricåt de mult efort ai depune la antrena- mente sau oricåt de multe grame de proteine [i carbo- hidra]i ai månca. Din fericire, putem s` devenim mai buni mult dup` ce s-a oprit cre[te- rea muscular`. Acest feno- men este numit maturitate muscular`. Maturitatea muscular` este acel detaliu de granit al mu[- chiului care vine doar dup` mul]i ani de antrenamente grele. Un lucru pe care poate l-ai observat, dac` ai privit cu aten]ie competi]iile de cultur- ism, este c` acel aspect de granit nu este prezent la cul- turi[tii tineri. Sunt numeroase cazuri de culturi[ti, de nici 25 de ani, cu o musculatur` enorm` de r`måi masc`. Totu[i, chiar dac` ace[tia se afl` ntr-o condi]ie de concurs foarte bun`, cu strat practic zero de gr`sime sub piele, nu prezint` detalii fine. Asta e din cauz` c` unii au un gene- tic extraordinar pentru a pune Ce se ntåmpl` cånd nu mai cre[tem? 10 Culturism&Fitness nr. 2/2015 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 15,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la prepararea produsului. Recipientul are un dop con- struit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se consuma lichidul din el. Acest recipient poa- te fi folosit [i pentru prepa- rarea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru a- ceast` ofert` se pot face la telefoanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot bene- ficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Ca- lea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` BBaattoonn pprrootteeiicc ccuu uunn ccoonn]]iinnuutt mmaarree ddee ffiibbbbrree vveeggeettaallee,, iiddeeaall ppeennttrruu ssll``bbbbiitt.. Culturism&Fitness nr. 2/2015 11 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Este bine de [tiut c` orice om are nevoie de perioade mai relaxante. La urma urme- lor, nu suntem robo]i [i nu pu- tem performa cu tura]ia la maximum tot timpul anului. De aceea, exist` vacan]e, concedii. Pån` [i Arnold lua pauz` o perioad`, dup` fiecare Mr. Olympia, cu scopul de a se re- face fizic [i mai ales mental, pentru a-[i nc`rca iar`[i mintea, „cu o nou` dorin]` ar- z`toare de victorie”, zicea el. Oamenii de [tiin]` din do- meniul sportiv au ajuns ntre timp la concluzia c` o pauz` complet`, de mai multe s`p- t`måni, e contraproductiv` [i c` e mai bine s` ne antren`m u[or, relaxant, cu mai multe zile de pauz`, dar s` nu ntre- rupem complet antrenamen- tele. |n felul acesta corpul [i mintea au r`gazul necesar pentru a se reface, iar avan- tajul major este c` putem relua antrenamentele grele destul de u[or, f`r` o perioa- d` de adaptare [i f`r` acci- dent`ri. |n plus, musculatura nu scade n mas` muscular` [i relu`m dezvoltarea ei exact de unde am l`sat-o. Speciali[tii nu recomand` de altfel ntreruperea total` a antrenamentelor nici cånd suntem r`ci]i. Cåt timp tem- peratura nu a trecut de 37,4 grade Celsius [i nu avem simptome decåt de la gåt n sus, un antrenament u[or poate chiar ajuta la vinde- care. Nu exagera]i ns`. Un alt moment n care pu- te]i reduce num`rul de serii [i greut`]i este acela cånd schimba]i exerci]iile. Fiind vorba de un exerci]iu nou, im- pactul asupra corpului este crescut [i capacitatea lui de a genera cre[tere muscular` este mai mare. Deci, pute]i face cu dou` serii mai pu]in, s` zicem, [i s` folosi]i o greu- tate mai mic` [i tot ve]i stimu- la cre[terea. Evident c` la an- trenamentul urm`tor trebuie s` m`ri]i num`rul de serii [i greut`]ile pentru a continua s` stimula]i la fel de puternic cre[terea. Toate aceste reduceri de greut`]i [i de volum ale antre- namentului trebuie s` le privi]i ca pe o parte integrant` [i ne- cesar` a unui ciclu de antre- nament anual, care are ca scop final un progres sub- stan]ial. Cånd reducem volumul antrenamentelor? 12 Culturism&Fitness nr. 2/2015 Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% can- titatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolis- mul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardio- vascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transfor- marea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub for- m` de capsule gelatinoase, fie- care capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vita- mina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 49,00 lei L-Carnitin Lipotrop Culturism&Fitness nr. 2/2015 13 A[a cum am promis ntr-un num`r anterior al revistei, revin cu o alt` re]et` de mas` low-carb care se prepar` n 10, maximum 15 minute. Avem nevoie de o salat` ver- de, 4 ou` de prepeli]` fierte [i decojite (se fierb 5 minute), o conserv` de ton buc`]i, de 185 g, n suc propriu, 100 g iaurt slab [i o l`måie. Se iau 10-12 frunze de salat` verde, se spal` bine [i apoi se rup n buc`]ele ntr-un bol (10 kcal, 0,8 g proteine [i 1,5 g carbo). Se adaug` o jum`tate de linguri]` de sare Himalaya, conserva de ton, f`r` suc, (124 kcal din care 29 g proteine, 1 g lipide [i 0,1 carbo), o jum`tate de l`måie stoars` (aprox. 50 g suc de l`måie - 12 kcal, 4,5 g carbo), iaurtul (33 kcal, 3,4 g pro- teine, 0,1 lipide [i 4,5 g c arbo) [i cele 4 ou` de pre- peli]` ntregi fierte (aprox. 50 g - 80 kcal, 6,5 g proteine, 5 g lipide [i 0 g carbo). Masa con]ine 250 kcal din- tre care 41 g proteine, 6,4 g lipide [i 10 g carbo. Mai mult de jum`tate din cei 10 g de carbo provin din sucul de l`måie, care nu pro- voac` r`spuns insulinic, deci nu ngra[`. Masa con]ine mult` protein` dar [i fibre care ncetinesc absorb]ia [i ajut` tranzitul intestinal, [tiind c` mesele cu con]inut mare de proteine ncetinesc tranzit- ul [i provoac` constipa]ia. Sucul de l`måie ajut` la digestie, dar asigur` [i un PH alcalin n stomac. |n cazul n care se dore[te a fi o mas` mai consistent`, din punct de vedere energetic (postefort), se pot ad`uga ca surs` de carbo crutoane sau påine neagr`, 50-70 g. Acest adaos nu este recomandat celor care vor s` sl`beasc` sau n cazul n care masa aceasta este ultima, nainte de somn. Pentru aceste si- tua]ii (sl`bire), se adaug`, n loc de crutoane, piept de pui fiert, tocat p`tr`]ele, sau car- ne de curcan fiart`, care va aduce un adaos de calorii din proteine, dar f`r` carbohi- dra]i. Poft` bun`! Prof. Cristian Neagu Mas` rapid` low-carb foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. arcul ]inut deasupra capului. Sprijinit bine pe coapse, el se afl` ntr-o hiperextensie a spatelui. De[i trenul inferior pare mai bine dezvoltat decåt trenul superior, nu se pierde armonia [i se p`streaz` totu[i o anumit` propor]ie. Grupele musculare, fidel re- prezentate, nu con]in detalii, nu sunt defi- nite. Capul u[or plecat al arca[ului [i expresia fe]ei exprim` o atitu- dine de con- centrare. |n lucrarea Nud de b`rbat, (Fig. 4), b`rbat- ului, sprijinit n bra]ele aduse la spate, i se v`d abdomenul [i mu[chii pec- torali puternic tensiona]i prin extensia tricep[ilor. Capul dus spre spate subliniaz` mai tare efortul pe care aces- ta l depune pentru a se fixa n aceast` pozi]ie. Femeii, a[ezate cu bra]ele la ceaf`, nu i se scot n evi- den]` mu[chii abdominali, a[a cum ne-am fi a[teptat v`zånd-o n aceast` pozi]ie semirelaxat`. |ns` sunt bine subliniate propor]iile unui corp armonios dezvoltat, ca- re, prin lipsa eviden]ierii mus- culaturii, p`streaz` caracterul feminit`]ii corpului, Nud (Fig. 5). Dan N`stase Opera sculptoru- lui Cornel Medrea (1888-1964), odat` cu trecerea timpu- lui, se soldeaz` cu nmul]irea ele- mentelor formaliste. Nudurile feminine ne apar cu forme masive, cu bazinul voluminos, cu coap- sele ca ni[te coloa- ne, n care aproape c` nu se mai simt oasele [i mu[chii, nuduri care devin cu timpul un com- plex complicat de volume rotunde, Nud de ]`ranc`, (Fig. 1). La nudurile masculine, se mai pot obser- va totu[i de- talii muscu- lare, S`rutul (Fig. 2). De remarcat c` sculptorul are tendin]a de a nu respecta propor]iile rea- le ale nudului. El d` aceste propor]ii uria[e nudurilor, tocmai pentru a sublinia mai bine for]a [i vigoarea unui trup robust. Oscar Han (1891- 1976) urm`re[te o apropiere evident` de realitate, cultiv` un stil simplificator, mai dep`r- tat de normele clasicismului. |n lucrarea sa, Arca[ (Fig. 3), tån`rul atletic tensioneaz` FFiigg.. 44 NNuudd ddee bb``rrbbaatt FFiigg.. 33 AArrccaa[[ Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului car- diovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 2/2015 15 Sculptura [i corpul uman n Romånia (4) 14 Culturism&Fitness nr. 2/2015 FFiigg.. 11 NNuudd ddee ]]``rraanncc`` FFiigg.. 55 NNuudd FFiigg.. 22 SS``rruuttuull O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 2/2015 17 Interviu cu Lavinia Sandu – Cånd te-ai apucat de sport? – De mic` am f`cut gim- nastic` artistic`, ajungånd n lotul na]ional. |ns`, din cauza unei grave accident`ri, am fost nevoit` s`-mi întrerup cariera. Cu toate c` medicii nu mi-au dat [anse s` mai fac performan]`, nu m-am l`sat de cea mai mare pasi- une a mea, sportul. {i sportul nu m-a în[elat. Cu exerci]ii de gimnastic` [i antrenamente intense, am trecut peste problemele cauzate de acci- dentare [i am revenit în sportul de performan]`, înlo- cuind covorul de sol de la gimnastic` cu pista de atle- tism. Am absolvit Colegiul Na]ional Sportiv „Cetate“ Deva [i acum urmez cursurile Facult`]ii de Educa]ie Fizic` [i Sport. La 20 de ani, sunt sigur` c` mi-am g`sit voca]ia n fitness, atåt antrenamente de grup, cåt [i personale, unu la unu. – Ce rezultate ai avut la atletism? – Medalii la Campionate Na]ionale de juniori, la probe precum lungime, triplusalt, n`l]ime, 100 m, pentatlon. – Cum ai nceput antrena- mentele de fitness? – Cu antrenamente perso- nale. |n Deva am participat la cåteva emisiuni televizate n care povesteam despre sport [i beneficiile lui, ca practicant profesionist. Primele mele cliente m-au v`zut [i au vrut s` se antreneze personal cu mine pentru a ob]ine un tonus bun, dar [i pentru dezvoltarea armonioas` a corpului lor. Ulterior, am urmat n Bucu- re[ti cursuri specializate n cadrul Fitness Scandinavia School pentru a putea sus]ine antrenamentele de grup. – Ce avantaje au fetele care fac fitness regulat? – Toate! Sunt, n primul rånd, fericite. Au un corp fru- mos definit [i se bucur` de un tonus minunat care le d` o bucurie de a tr`i, mult mai intens` decåt a celorlal]i. Starea de bine vine din pro- ducerea, n timpul exerci]iilor fizice, a serotoninei (hor- monul fericirii), dar [i din imaginea personal` mult mbun`t`]it` care clar ne n- cånt` pe noi, pe fiecare indi- vid, atunci cånd ne privim. – Ce m`nånci, cum m`- nånci? – Variat, dar cu limite atåt la cantitate cåt [i la tipuri de alimente. Nu mezeluri, da fructe [i legume. Nu zah`r, da migdale, physalis, goji and stuff. Nu porc [i pui, da pe[te [i curcan. |n principiu, cam astea sunt regulile de baz`, dup` care urmeaz` mixul lor n modurile de preparare: salate, supe, gr`tar sau g`tite la abur. – Cum arat` antrenamentul t`u? – Complet [i complex. Urm`resc atåt definirea [i tonifierea muscular` cåt [i partea de cardio. Combin exerci]ii felurite n secven]e legate, pe grupe de mu[chi. Includ n cadrul antrena- mentelor de grup fand`ri, genuflexiuni, s`rituri, exerci]ii cu greut`]i, la saltea etc. – Ce hobbyuri ai? – Clar sportul, era de a[- teptat, nu? – Ai au model care te inspir`? – Mi-am propus s`-mi fiu propriul model. Desigur, ob- serv [i sunt atent` la ceilal]i [i la ac]iunile lor. Am un spirit LLaavviinniiaa SSaanndduu 16 Culturism&Fitness nr. 2/2015 analitic bun [i extrag din tot ceea ce consider c` mi-e potrivit [i pot aplica. |mi dez- volt mereu sistemul de valori, de nevoi [i interese [i am n sensul acesta o dinamic` proprie pe care nu am ntål- nit-o la nimeni pån` acum. |n plus, un role-model poate fi urmat atunci cånd ai toate coordonatele persoanei respective, ceea ce e aproa- pe imposibil [i pentru o per- soan` cu care ai sta zilnic, cu atåt mai pu]in pentru una pe care o observi ocazional. – Ce dore[ti pe viitor? – |mi doresc s` antrenez mereu, pentru c` tr`iesc prin ceea ce fac [i m` simt min- unat n pielea mea. Vreau s` dau starea de bine mai departe. {tiu, o s` spune]i c` e [i datorit` vårstei. Poate fi, dar eu cred c` principala coordonat` a fericirii, pe care o simt zi de zi, se datoreaz` sportului. – Unde te g`sim? – Clasele mele pot fi urma- te n Bucure[ti, zona Pia]a 1 Mai, la Down Town Fitness, [i n Pipera, la Planet Swim and Gym, dar am [i cliente foarte ocupate pe care le antrenez acas` n s`lile lor de sport. Vårst`: 20 ani |n`l]ime: 1,72 m Greutate: 56 kg Dimensiuni: 93/63/93 Ocupa]ie: instructor de fit- ness [i personal trainer O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. moas` [i la Mr. Olympia. Adev`rul e c` n-am mai v`zut de mult un fizic atåt de bine propor]ionat; mi aduce amin- te de fizicul lui Lee Labrada, dar mai nalt [i mai masiv. Toate grupele se continu` armonios ntr-un tot unitar, f`r` nimic n eviden]`, f`r` puncte slabe. pentru a men]ine o produc]ie normal` de testos- teron, trebuie neap`rat s` månca]i gr`simi? A[adar, cei care exclud gr`simile din ali- menta]ie se pot trezi cu o pro- duc]ie sc`zut` de testosteron [i binen]eles c` nici un cul- turist nu dore[te asta. Cel pu]in 20% din caloriile dintr-o zi trebuie s` provin` din gr`simi pentru ca organismul nostru s` produc` testosteron la capacitate maxim`. {i nu orice fel de gr`simi. Studiile au ar`tat c` doar dou` tipuri de gr`simi sprijin` produc]ia de testosteron: gr`simile monosaturate (pre- cum uleiul de m`sline) [i gr`simile saturate (cele provenite de la animale - porc, vit`, pui, curcan, lapte, brånz` etc.). exist` 6 reguli de baz` pentru a evita accident`rile la mpin- sul din culcat cu bara pentru pectorali? Acestea sunt: 1) coborå]i bara n a[a fel ncåt s` ating` pieptul pu]in mai jos de linia sfårcurilor (unii coboar` bara foarte aproape de gåt, stresånd articula]ia umerilor); 2) utiliza]i o priz` medie spre larg`, evita]i o priz` foarte larg` (combi- na]ia priz` larg` plus coborårea la nivelul gåtului nseamn` dezastru pentru umeri); 3) ]ine]i ambele t`lpi pe sol pentru a beneficia de o pozi]ie stabil`; 4) nu arcui]i excesiv spatele (cei care ridic` fundul se expun acci- dent`rilor lombare); 5) nu apuca]i bara cu degetul mare pe aceea[i parte cu restul degetelor, exist` riscul ca bara s` v` cad` pe piept (s- au nregistrat decese); 6) controla]i bara cånd atinge pieptul; dac` o coborå]i prea repede [i lovi]i pieptul, ve]i folosi cutia toracic` ca pe un arc [i risca]i fisuri la nivelul sternului [i coastelor. romånii sunt consi- dera]i foarte buni la skanden- berg? |n dorin]a de a c`p`ta mai mult` experien]`, core- eanul Kim Hyoungseok a por- nit ntr-un tur al lumii, mai ntåi n Australia, apoi n ]`rile din estul Europei, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Turcia, Georgia. Ini]ial nu avea n plan [i Romånia, ns` bulgarii l-au convins c` noi avem b`ie]i puternici [i experimen- ta]i, de la care are ce nv`]a. Coreeanul s-a l`murit c` sun- tem tari la skandenberg, dar [i c` avem fete foarte fru- moase. un scenarist romån ar putea s`-i lase f`r` cåteva milioane de dolari pe Arnold Schwarzenegger [i Sylvester Stallone? Lucian Ciuchi]` a scris, n 2012, un scenariu care a fost prezentat [i la Hollywood cåtorva produc`tori. Ei au zis c` sce- nariul este bun, dar bugetul necesar e prea mare [i nu doresc s` investeasc` mult. Un an mai tårziu, a ap`rut pe pia]` filmul Escape Plan cu Arnold [i Stallone, care, potrivit lui Lucian, are aproxi- mativ 60 de puncte comune cu scenariul s`u. Lucian i-a dat n judecat` pe produc`torii filmului, cerånd 10 milioane de dolari. Avånd n vedere c`, de obicei, actorii de top primesc n afar` de onorariu [i o parte din ncas`rile ob]inute din ntreaga lume, evident c` Arnold [i Stallone vor fi obliga]i s` contribuie cu parte din ncas`ri la desp`gubirea scenaris- tului romån. cel mai important concurs al prim`verii a fost cå[tigat de Dexter Jacskon? Edi]ia din acest an a concursului Arnold Classic a avut loc n Columbus, Ohio, SUA, [i a fost cå[ti- gat` de veteranul Dexter Jackson, n vårst` de 45 de ani. Cå[tig`tor la Mr. Olympia 2008, s-a prezen- tat la acest concurs ntr-o form` de excep]ie, cu 102 kg [i bra]e de 55 cm la 1,68 m n`l]ime. Dexter stabi- le[te astfel un record, fiind singurul care a cå[tigat Arnold Classic de 5 ori. Pe locul secund a venit Branch Warren, urmat de Justin Compton, Cedric McMilan, Evan Centopani [i Roelly Winklaar. pe 13 martie, n Melbourne, Australia, Dexter Jackson a mai cå[tigat un concurs profe- sionist? La doar 10 zile dup` Arnold Classic, a avut loc un alt concurs organizat de Arnold, n Melbourne, intitulat Arnold Classic Australia, cu premii ceva mai mici decåt cele de la Arnold Classic. Dexter a reu[it s`-[i p`streze forma excelent` [i a cå[tigat [i aici. De altfel, podiumul a fost identic, pe locul 4 fiind Evan Centopani, care a urcat un loc fa]` de acum 10 zile, iar pe 5 s-a clasat Brandon Curry. Justin Compton este numele noului culturist ameri- can despre care vorbesc spe- ciali[tii de peste Ocean? La doar 27 de ani, vårst` fraged` n culturismul profe- sionist, Justin s-a clasat pe locul 3 la Arnold Classic [i to]i spun c` va face o figur` fru- DDeexxtteerr JJaacckkssoonn 18 Culturism&Fitness nr. 2/2015 Culturism&Fitness nr. 2/2015 19 KKiimm HHyyoouunnggsseeookk [[ii CCoonnssttaannttiinn MMiihhaaii JJuussttiinn CCoommppttoonn foto:Flexonline.com foto:Flexonline.com O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. – Ce vårst`, n`l]ime, greu- tate [i ocupa]ie ai? – Am 28 de ani, 182 cm, 83 kg, sunt instructor de fitness, personal trainer [i profesor al claselor de Kick to Fit, Sus- pension Trainning [i Circuit oferite de DownTown Fitness. – Cum te-ai apucat de cul- turism? – Prima oar` am intrat ntr- o sal` de culturism la vårsta de 19 ani, dup` terminarea liceului, pentru a corecta o asimetrie a bra]elor n urma unei fracturi. }in minte, [i acum, nceputul a fost groaz- nic de greu, dar, n scurt timp, m-am ndr`gostit de starea pe care o ai atunci cånd ]ii o halter`, plin` de discuri, dea- supra capului. O stare de pre- zen]`, a[ spune. Acum, dup` ani de practic`, intru ntr-o stare de medita]ie u[oar` n timpul antrenamentelor. – Care este modelul t`u? – Fiind un copil al anilor ’90, Schwarzenegger, Stallo- ne [i Van Damme [i-au l`sat clar o amprent` puternic` asupra copil`riei mele [i asupra modelului masculin: The Action Star. Probabil atunci s-a ntip`rit n subcon- [tientul meu c` un cadru plin de mu[chi [i o atitudine de dur sunt de dorit. Greu de identificat un model anume. |n cazul meu, este o pl`smu- ire a mai multor calit`]i sau tr`s`turi apar]inånd mai mul- tor persoane. Ca model fizic, n lumea culturismului, Frank Zane este clar pe primul loc urmat foarte ndeaproape de Sergio Oliva. Ca [i caracter, Arnold, pentru ambi]ia, valoa- rea [i capacitatea de a gåndi n afara cutiei. Un om care a dep`[it grani]e netraversate pån` atunci. Ca model de func]ionalitate, sprinterii olim- pici de 100 m, pentru simplul fapt c` avem un om de 90- 100 kg, rapid ca fulgerul [i construit ca o statuie gre- ceasc`. – Ce grupe ]i place s` antrenezi, cum le antrenezi? – |n primul rånd, cred cu t`rie c` forma este dat` de func]ie [i nu invers. F`r` doar [i poate, grupele mele prefer- ate sunt umerii [i tricepsul. Le prefer nu numai din punct de vedere al antrenamentului cåt [i din punct de vedere estetic. De asemenea, ca practicant de kick-box, umerii sunt o grup` foarte important`. Antrenamentul meu, n ge- neral, dar ndeosebi al aces- Interviu cu Alexandru Petcu tor grupe, este cåt se poate de diversificat [i complex, implicånd exerci]ii clasice de bodybuilding, greut`]i foarte mari (mpins deasupra cu gantere de 45 kg), mi[c`ri de haltere, kettlebell, TRX, cir- cuite, kick-box, superseturi, dropseturi, seturi compuse [i gigant [i pliometrii. Toate aceste tehnici diverse de antrenament au ca scop dez- voltarea unei condi]ii fizice complexe cåt mai nespecial- izat`. Ce ncerc s` spun prin asta este c` dezvoltarea unei calit`]i (ex. for]a) are ca rezul- tat diminuarea unei alte calit`]i (ex. viteza). Totul are un pre], cu alte cuvinte. Eu ncerc s` evit asta prin a m` dezvolta polivalent. Unul dintre antrenamentele mele de umeri: flot`ri verti- cale, cu capul n jos, sprijinit de zid sau TRX, 4x10, 8, 6, 6; presa Arnold n superset cu ridic`ri laterale, 4x12, 10 , 8 , 6/4x15, 12, 10, 10; kettlebell clean + ridic`ri f`r` + ridic`ri laterale kettlebell, 4x15/4x10/4xmax; ridic`ri Y [i T n TRX, 4x10-15. – Cum arat` alimenta]ia, [tiind c` trebuie s` faci fa]` la clasele la care predai? – |n general, cånd spun oamenilor cum [i cåt m`- nånc, nu m` cred. Am tipul somatic mezomorf spre ecto- morf, ceea ce nseamn` c` am tendin]a de sl`bire [i ar- deri foarte rapide. Aceast` tendin]` este accentuat` de antrenamente intense [i cele specifice de kick-box. Depun eforturi destul de mari pentru a m` men]ine n greutate, dar mi este u[or s` am un abdomen definit. |n propor]ie de 80%, dieta mea este com- pus` din carne de vit` sau de curcan, lactate, cartofi, paste, orez, legume [i fructe. Oca- zional, trebuie s` recunosc c` mai trec pe la un fast-food, cånd corpul mi cere gr`simi - „cu mult` maionez`, v` rog!“. |n fiecare zi am 4 mese copioase [i dou` shakeuri, unul dup` antrenament [i unul nainte de culcare. De obicei, mi ncep ziua cu o omlet` de 5 ou` cu legume [i brånz`, acompaniat` de o påine ntreag`, pentru a v` face o idee. O mas` dup` antrenament ar fi o ciorb`, vit` n general, felul doi o ceaf` de porc ori mu[chi de vit` cu orez sau paste [i desert. Sincer s` fiu, la mån- care, nu m` ab]in de la nimic. Consum zilnic n jur de 4.000- 5.000 de kcal. De asemenea, suplimente- le sunt nelipsite [i indispens- Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Vitamin Complex 100% DZR 20 Culturism&Fitness nr. 2/2015 Culturism&Fitness nr. 2/2015 21 AAlleexxaannddrruu PPeettccuu O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. abile. Cele de baz` ar fi un complex de multivitamine [i minerale, omega 3-6-9, com- plex de articula]ii, un mass gainer, aminoacizi spectru complet [i suplimentar, BCAA, glutamin` [i arginin`. – Cum vezi fitnessul n zile- le noastre, fa]` de cum era acum 5 ani? Este lumea mai preocupat` de cum arat`? – Cu siguran]`, industria fit- nessului este n plin` dez- voltare n Romånia. Num`rul s`lilor a crescut considerabil n ultimii 5 ani. Ne bucur`m de tehnici de antrenament [i aparatur` avansat`. De ase- menea, industria suplimente- lor atrage un venit din ce n ce mai mare anual. Acestea sunt semne clare de cre[tere. Lumea este mult mai preocu- pat` de cum arat` [i v`d asta nu numai n råndul adul]ilor cåt [i al tinerilor, v`d tot mai mul]i copii de 14-15 ani la sal`. Acestea fiind spuse, con- sider c` ne ndep`rt`m de esen]`, un fenomen general n societatea noastr`. Un model pozitiv de urmat este din ce n ce mai greu de g`sit, pe cånd superficialitatea este promovat` la orice col], emi- siune, videoclip sau reclam`. Consider c` aten]ia ar tre- bui pus` pe s`n`tate [i dez- voltarea caracterului prin sport, ob]inerea st`rii de bine [i echilibrului, iar dobåndirea unui fizic estetic, consecin]` a acestor lucruri, NU ca SCOP PRINCIPAL. Un ambalaj ex- traordinar, f`r` con]inut, este f`r` valoare, dup` p`rerea mea. – Cum vezi latura competi- ]ional` a fitnessului [i cultu- rismului? E[ti de acord cu standardul de acum? – O v`d ca pe o industrie ce atrage sume de bani din ce n ce mai mari n fiecare an. Cu siguran]` c` aten]ia, din ce n ce mai mare, de care fitnessul se bucur` este un lucru pozitiv, ns` standar- dul promovat acum nu l con- sider a fi unul pozitiv. Forma fizic` pe care actualul Mr. Olympia o de]ine nu cred c` poate fi atins` nici n 3 vie]i de culturism natural. Deci, ce promov`m? Preg`tirile de concurs [i deshidrat`rile drastice, pentru a ajunge la 3- 4% propor]ie de gr`sime n corp, nu sunt s`n`toase [i uzeaz` inima [i corpul n gen- eral, ntr-un mod dramatic. Pe lång` acest lucru, num`rul foarte mare de culturi[ti pro- fesioni[ti de nivel nalt, ce au murit pån` la vårsta de 40 ani, m` face s` nu fiu de acord cu standardele din ziua de azi. – Ce planuri de viitor ai? – Pe viitor, doresc s`-mi continui dezvoltarea profe- sional` [i personal` n aceas- t` industrie. Este un domeniu n care niciodat` nu po]i avea destul` informa]ie iar acest lucru m` bucur`, deoarece mi las` loc de cre[tere. Doresc s` ating n contin- uare vie]ile cåt mai multor oameni, pentru a le mp`r]i din pasiunea mea pentru sport [i un stil de via]` s`n`- tos [i disciplinat. Consider c` munca n folosul oamenilor este o chemare nalt`, la care r`spund cu cea mai mare pl`cere. 22 Culturism&Fitness nr. 2/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Una dintre cele mai impor- tante [i utile metode de antre- nament existente n culturism este aceea a repet`rilor for]a- te, efectuate cu ajutorul unui partener. Pentru cei care abia s-au apucat de antrena- mente, precizez c` repet`rile for]ate nseamn` efectuarea a 1-5 repet`ri cu ajutor dat de un partener care ridic` u[or de greutate cånd nu mai pute]i face singur nicio repetare. Aceast` metod` generea- z` un progres substan]ial mai mare, comparativ cu antrena- mentul simplu, neexistånd alt` metod` care s` v` ajute s` prelungi]i seria dincolo de posibilit`]ile fizice de mo- ment. Ideal, deci, pentru a ob- ]ine maximul posibil de la un antrenament, ar fi s` v` an- trena]i cu un partener. Din p`cate, nu to]i pot veni la sal`, n acela[i timp, cu un prieten sau se antreneaz` singuri acas` ori se ntåmpl` s` fie singuri n sal`. Pe de alt` parte, e posibil, mai ales n cazul s`lilor foarte mari din ora[e, s` nu po]i sau s` nu vrei s` apelezi la nimeni de[i sala e plin`. Cea mai nou` [i se pare [i cea mai eficient` metod` care se r`spånde[te n ultim- ul timp n marile s`li din America este cea n care faci singur 3 repet`ri suplimenta- re. De altfel, metoda se pare 24 Culturism&Fitness nr. 2/2015 c` e atåt de eficient` ncåt [i cei care au partener au nce- put s` o foloseasc`. S` ve- dem ce presupune aceast` metod` de sporire a eficien]ei antrenamentului. Dup` ce a]i f`cut nc`lzirea [i a]i ajuns la greutatea cu care vre]i s` lucra]i n ziua respectiv`, ncepe]i seria [i nu v` opri]i decåt cånd sim]i]i c` e pu]in probabil s` mai reu[i]i o nou` repetare. Pu- ne]i bara pe suport sau lua]i måinile de pe månerele apa- ratului cu care lucra]i [i face]i o pauz` scurt`, dup` care mai face]i singur o repetare urmat` de o pauz` scurt` [i tot a[a pån` mai completa]i singur 3 repet`ri pe lång` seria tocmai ncheiat`. Am experimentat [i eu pu]in aceast` metod` [i am ajuns la concluzia c` e foarte, foarte bun`. Condi]ia e s` ]ine]i pauzele dintre cele 3 repet`ri la minimum posibil. Ve]i c`p`ta experien]` cu tim- pul [i ve]i [ti precis cånd s` ncepe]i. Timpul de pauz` a fost corect intuit dac` repeta- rea a fost f`cut` cu greutate mare. Metoda func]ioneaz` cel mai bine la greut`]i medii, 8- 10 repet`ri pe serie. Dac` lucra]i cu greut`]i mari, cu care pute]i face doar 1-3 repet`ri pe serie, nu cred c` este o metod` potrivit` [i nici n cazul seriilor de peste 12 repet`ri. Pe de alt` parte, chiar dac` metoda necesit` un partener care s` v` ajute, eu zic s` nu face]i mpins din culcat cu bara sau genuflexi- uni folosind aceast` metod` dac` sunte]i singur n sal`. Pute]i r`måne cu bara n pozi]ii periculoase [i v` pute]i accidenta. Cu ani n urm`, am citit o statistic` care spunea c`, anual, n SUA, mor 4-6 b`r- ba]i care au r`mas cu bara pe gåt, antrenåndu-se singuri n garaj, la o banc` de mpins improvizat`. Alt lucru demn de men]io- nat este faptul c` metoda este extrem de solicitant` [i intens`, ceea ce, n cazul meu, a dus la supraantrena- ment n mai pu]in de trei s`p- t`måni. Deci, dac` v` sim]i]i obosi]i, reduce]i pu]in num`- rul de serii. Metod` nou` pentru cei ce se antreneaz` f`r` partener foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. IInnttrroodduucceerree De[i nu pot afirma cu t`rie c` sunt un practicant persev- erent al culturismului, am fost atras de acest sport [i am cochetat cu ideea de a-l prac- tica. |n anul 1999, mi-am amenajat, n curtea casei, aflat` ntr-un sat situat la vreo sut` de kilometri de Bucu- re[ti, n B`r`ganul Ialomi- ]ean, o „sal`“ n aer liber, con]inånd dou` seturi de gan- tere, diferite ca mas`, dou` seturi de haltere [i un hel- cometru. |n vara acelui an, m-am antrenat asiduu [i am crescut cu cåteva kilograme. Am continuat antrena- mentele, n „sala“ mea impro- vizat`, pån` n anul 2002, cånd am nceput s` m` antre- nez ntr-o sal` din Bucure[ti, timp de cå]iva ani. C`tre sfår- [itul anului 2008, din cauza unor probleme de s`n`tate, am fost nevoit s` stau o peri- oad` mai lung` departe de an- trenamentele cu greut`]i. Totu[i, [i presupun c` mul]i dintre dumneavoastr` au sim]it la fel, dac` practici cu dedica]ie antrenamentele de culturism sau de fitness, dup` o perioad` de timp, acestea „p`trund n sånge“. Am nce- put s` citesc diferite materi- ale, de la c`r]i de culturism, de anatomie, de fiziologie, la articole din reviste de specia- litate. Cu timpul, am n]eles c`, spre deosebire de p`rerea general` a celor nepracti- can]i, cum c` reprezint` un sport n care este antrenat` doar musculatura, iar mintea este pus` „pe liber“, culturis- mul este o [tiin]` foarte com- plex`, care nsumeaz` con- cepte din numeroase dome- nii: anatomie, biomecanic`, fiziologie, biochimie, nutri]ie, endocrinologie, antropologie, psihologie etc. |n seria de articole pe care o ini]iez, voi face o sintez` a p`r]ilor pe care aceste domenii le mp`rt`[esc cu acest sport, culturismul. |n acest prim articol, voi face o descriere a tipurilor so- matice, n urm`toarele voi aborda cåteva no]iuni de bio- mecanic`, de anatomie, de fiziologie muscular`, de en- docrinologia hormonilor ste- roizi, dup` care voi face o succint` prezentare a apara- telor din sala de culturism, iar n ultima parte voi prezenta modul de efectuare a unor exerci]ii de culturism [i de fit- ness, mpreun` cu mu[chii antrena]i [i cu unele aten]io- n`ri, unde este cazul. Tipuri somatice Fiecare individ are propria-i zestre genetic`, pe care o mo[tene[te de la p`rin]i, [i 26 Culturism&Fitness nr. 2/2015 Mic ghid de culturism [i fitness foto:„Micaltlasdeculturism[ifitness“ care, mai mult sau mai pu]in, este influen]at` [i modelat` de factorii de mediu, naturali, sociali [i economici. Modul n care organismul uman reac- ]ioneaz` la influen]a acestor factori este propriu fiec`rui in- divid, dånd na[tere la o foarte bogat` variabilitate de expri- mare a programului genetic. |mp`r]irea indivizilor n somatotipuri sau tipuri somat- ice ori biotipuri ncearc` s` restrång` limitele acestei va- riabilit`]i la cåteva arhetipuri aplicabile oric`rei fiin]e uma- ne. Totu[i, pu]ini indivizi umani pot fi ncadra]i perfect ntr-unul dintre aceste arhe- tipuri. Cu siguran]`, mul]i din- tre noi nsum`m caracteristici apar]inånd a mai mult de un arhetip, fiind situa]i undeva n spa]iul dintre cel pu]in dou` arhetipuri. Hipocrate sau Hippocrates din Kos (460 BC - 370 BC) a mp`r]it oamenii n dou` cate- gorii: cei nal]i, longilini, la care dezvoltarea fizic` are loc mai mult pe vertical`, [i cei scunzi, brevilini, la care dez- voltarea fizic` are loc mai mult pe orizontal`. La nceputul secolului al XX-lea, psihiatrul german Ernst Kretschmer (1888 - 1964) introduce un sistem bazat pe trei arhetipuri: tipul leptosom (cerebral, ecto- morf), care cuprinde indivizi nal]i, aparent fragili, tipul atletic (musculos, mezomorf), care cuprinde indivizi cu sis- temele muscular [i osos bine dezvoltate, [i tipul picnic (digestiv, endomorf), repre- zentat de indivizi mai scunzi, cu trunchi voluminos [i abdo- men bombat. Pe baza acestui sistem [i pe baza studiilor de embriolo- gie, psihologul american William Sheldon Jr. (1898- 1977) a identificat trei tipuri somatice pure: ectomorf, me- zomorf [i endomorf [i un num`r foarte mare de combi- na]ii intermediare. Endocrinologul italian Nico- la Pende a introdus un sistem bazat pe influen]a activit`]ii glandelor endocrine asupra dezvolt`rii somatice, sepa- rånd patru tipuri: longilin, as- tenic, hipotonic, caracterizat prin constitu]ie fragil`, nalt`, longilin, stenic, tonic, ca- racterizat prin constitu]ie mai robust` decåt a celor longilini astenici, hipotonici, brevilin, stenic, tonic, caracterizat prin talie medie, corp puternic, cu reliefuri musculare bine viz- ibile, [i brevilin, astenic, hipo- tonic, caracterizat prin pre- dominan]a ramurii anabolice pentru proteine [i pentru lipi- de [i este reprezentat prin indivizi bine dezvolta]i, cu tendin]e spre ngr`[are. Endocrinologul romån Constantin Ion Parhon [i, separat, Laura Power [i Dario Nardi au propus cåte un sis- tem de clasificare bazat pe activitatea glandelor endocri- ne, n mai multe tipuri somat- ice, dar comunitatea [tiin]ific` a fost mai pu]in receptiv` la acestea. Nici sistemul introdus de Leona M. Bayer [i Nancy Bayley, bazat pe mozaicul de tr`s`turi masculine [i de tr`- s`turi feminine, pe care le dobånde[te [i le dezvolt` fie- care individ, [i care mparte indivizii umani n [ase tipuri (hiperfeminin, feminin, femi- nin asexuat [i bisexuat, mas- culin asexuat [i bisexuat, masculin [i hipermasculin), nu a avut prea mare r`sunet. De[i au existat numeroase tendin]e de a clasifica indivizii umani, unele acceptate ca standarde n prezent, variabi- litatea de exprimare a progra- mului genetic pare s` le dep`[easc` pe oricare dintre acestea. |n a[teptarea unui sistem de clasificare mai po- trivit, n prezent [tim c` in- divizii umani sunt frecvent clasifica]i ca ectomorfi, ca mezomorfi sau ca endomorfi. Marian Constantin Tipul ectomorf (leptosom, longilin) Tipul mezomorf (atletic, brevilin) Tipul endomorf (picnic, brevilin) CCoorreessppoonnddeenn]]aa ddiinnttrree ttiippuurriillee ssoommaattiiccee pprrooppuussee ddee EE.. KKrreettsscchhmmeerr,, WW.. SShheellddoonn [[ii HHiippooccrraattee TTiippoollooggiiaa pprrooppuuss`` ddee NN.. PPeennddee Tipul longilin, stenic Tipul brevilin, stenic Tipul brevilin, astenic Tipul longilin, astenic Culturism&Fitness nr. 2/2015 27 O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Daniel Oprea campion balcanic Practicarea culturismului [i a fitnessului, atåt la nivel competi]ional, cåt [i la nivel recreativ, impune, cel pu]in la nivel de principiu, acela[i tri- nom: antrenament, nutri]ie [i refacere. Stresul cotidian, sarcinile zilnice sau dificult`- ]ile financiare fac de multe ori imposibil` respectarea cu stricte]e a unui program care s` includ` antrenament, o nutri]ie corespunz`toare [i o etap` de refacere suficient`. Cu toate acestea, cred c`, odat` ajun[i n sal`, ar trebui ca m`car componenta antre- nament s` fie efectuat` cåt mai temeinic posibil, ncer- cånd astfel s` compens`m deficitul rezultat n urma fie a unei alimenta]ii precare, fie a unei refaceri insuficiente. |n astfel de situa]ii, antrenamen- tul ar trebui s` fie unul de tip instinctiv, care nu mai respec- t` un program prestabilit, ci las` posibilitatea organismu- lui s` decid` nivelul de efort pån` la care se poate urca, dozajul acestuia pe grupe musculare, dar [i durata an- trenamentului. Antrenamentul de tip in- stinctiv, de[i la prima vedere pare u[or dezorganizat [i neprofesional, are nenum`ra- te beneficii precum: preveni- rea accident`rilor, ajustarea duratei antrenamentului n func]ie de nevoile practican- tului, confort psihic oferit de lipsa unor constrångeri im- puse de un program. Cu toate acestea, fie [i instinctiv, an- trenamentul bine f`cut trebu- ie s` respecte cåteva aspecte de baz`. Efectuarea antrenamentu- lui f`r` nc`lzire sau cu o nc`lzire superficial` poate crea probleme ntrucåt orga- nismul uman, pentru a putea performa, are nevoie de o perioad` de acomodare n care sunt reglate ritmul car- Antrenamentul bine f`cut 28 Culturism&Fitness nr. 2/2015 diac, temperatura, elastici- tatea articula]iilor [i mu[chi- lor, toate acestea preg`tind un antrenament bun. Un alt aspect, care ar trebui avut n vedere, se refer` la abordarea greut`]ilor exce- sive. Regula, potrivit c`reia ar trebui s` m`rim n mod con- stant greut`]ile cu care lu- cr`m, nu se aplic` n cazul antrenamentului instinctiv. Ca atare, ar trebui folosite acele greut`]i maximale care s` permit` o execu]ie strict` a exerci]iului [i care s` nu pun` n pericol integritatea articu- la]iilor. Mai ales n situa]iile n care organismul este sl`bit sau neodihnit, utilizarea repe- t`rilor tri[ate, n care se folo- se[te iner]ia, nu este reco- mandat`. Aceast` tehnic` reduce considerabil cursa mi[c`rii [i, pe cale de con- secin]`, intervalul extensie maxim`-contrac]ie maxim` recomandat dispare. Nu efectua]i exerci]iile gre- le f`r` s` fi]i asistat de un partener. Considera]i parte- nerul o „centur` de siguran]`” pentru situa]iile n care dori]i s` utiliza]i greut`]i mari. Abor- darea de genul „mie nu mi se poate ntåmpla” este absolut hazardat` [i poate conduce la accident`ri serioase. Mai mult, partenerul v` poate ajuta s` mai face]i cåteva re- pet`ri for]ate atunci cånd situa]ia o impune. Nu v` antrena]i grupele musculare pån` la epuizare la fiecare antrenament sau atunci cånd sunte]i obosi]i sau nealimenta]i corespunz`- tor. Explica]ia este una sim- pl` [i are n vedere apari]ia supraantrenamentului care limiteaz` progresul. Ave]i n vedere c`, atunci cånd sunte]i obosi]i, atinge- rea supraantrenamentului este mult mai rapid` [i, ca atare, pauzele dintre serii [i exerci]ii ar trebui s` fie mai mari. |ncerca]i s` v` odihni]i dup` antrenament. Este inutil s` v` spun c` mu[chii nu cresc n timpul antrenamen- tului, ci atunci cånd v` odihni]i [i v` hr`ni]i corespunz`tor. Cred c` este un dezastru ca, pe fondul unei st`ri de oboseal` [i subalimentare, s` trata]i antrenamentul n mod superficial. A nu fi con- centrat la antrenament este o gre[eal` care, prin repercusi- uni, poate conduce la acci- dent`ri grave. Culturism&Fitness nr. 2/2015 29 foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat Culturism&Fitness nr. 2/2015 31 lar`. Majoritatea revistelor sus]in c` o cantitate mare de protein` n alimenta]ie nu ]i afecteaz` rinichii dac` nu ai probleme ini]iale legate de ei. Scuze c` ncep o alt` contro- vers`, dar este complet gre[it. |n primul rånd, s` stabilim ce nseamn` o cantitate mare de protein`. |n termeni medi- cali sau [tiin]ifici, 2,2 g de protein` pentru fiecare kilo- corp nseamn` o cantitate mare de protein`. Crezi c` s- au f`cut studii pe termen lung pe culturi[tii profesioni[ti care ajungeau s` m`nånce 500 g de protein` pe zi? Te asigur c` este un teritoriu total neex- plorat. |n al doilea rånd, o greutate corporal` mare [i o cantitate mare de mu[chi pun stres pe rinichi. Nu mai vorbim [i de folosirea steroizilor care am- plific` mai mult deteriorarea mecanismului de filtrare al rinichilor. Cel mai negativ scenariu pentru rinichi este dac` nde- pline[ti toate condi]iile de mai sus: iei o cantitate mare de protein` zilnic, ai greutate mare [i folose[ti steroizi. Ca s` nu ajungi la dializ` sau la transplant de rinichi, iat` ce trebuie s` faci: – Nu månca mai mult de 1,5 g de protein`/kilocorp zil- nic. Dac`, chiar [i la aceast` cantitate, ai nivele de crea- tinin` [i protein` ridicate n uree, atunci redu la 1 g sau chiar la 0,75 g/kilocorp. Tre- buie s` ai grij` de calitatea proteinei [i valoarea ei bio- logic`. – Nu supraprocesa (prin fierbere/pr`jire/coacere) ali- mentele cu protein`. M`nån- c`-le cåt de rar astfel ncåt s` te bucuri cånd le serve[ti. Po]i folosi enzime digestive proteice iar, dac` nu ai la ndemån`, atunci ceva leu- cin` la prima [i a doua mas`, dup` antrenament, ajut`. – Oamenilor le st` mai bine la o greutate mai mic` decåt la o supragreutate. Cu to]ii vrem s` fim mai mari, dar nu- ]i mpinge greutatea corpo- ral` acolo unde nu te sim]i confortabil. Stomac cu disten- sie, acnee, calvi]ie, hiperten- PALATINOSEPALATINOSE Teorii reexaminate Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro Teoria 1 - Nu po]i månca prea multe mese pe zi. Este general acceptat c` servirea zilnic` a trei mese mari nu este bun` pentru cre[terea muscular` [i p`strarea meta- bolismului la un nivel ridicat. {i, a[a cum se ntåmpl` n folclorul s`lilor, „Dac` pu]in este bun, atunci de dou` ori mai mult este de dou` ori mai bine”, conceptul l putem ntålni n cadrul dietelor, an- trenamentului, suplimenta]iei, steroizilor. Servirea a 6 mese pe zi este un bun punct de nceput pentru majoritatea sportivilor, dar am ntålnit profesioni[ti care aveau 11-12 mese. Nu exist` niciun avantaj metabol- ic sau de asimilare n luarea unui num`r a[a mare de mese pe zi. Este sinucidere curat`. De fapt este o metod` grozav` s` suprancarci sis- temul digestiv, care are ne- voie [i el de perioade de rela- xare. Un sistem digestiv su- prastresat va da reac]ii pre- cum reflux gastric, balonare, gaze, insuficient` secre]ie de enzime digestive. Cånd dore[ti s` sl`be[ti, ai nevoie de perioade cånd nivelul de zah`r din sånge s` fie sc`zut, pentru ca organis- mul s` secrete glucagon, cor- pul ncepånd astfel procesul de ardere a gr`similor. Perso- nal (N.R. Ron Noreman), am ob]inut cele mai bune cre[teri musculare [i am fost cel mai definit servind 5-6 mese mo- derate pe zi. Acum am peste 50 de ani [i 5 mese pe zi este num`rul care mi ofer` cea mai bun` energie [i asimi- lare. Teoria 2 - Ai nevoie de o cantitate mare de protein` pentru a cre[te masa muscu- 30 Culturism&Fitness nr. 2/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 2/2015 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKConcentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 69 lei, cutii de 900 g – 71,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei, cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei, cutii de 900 g – 69,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 89,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97 lei, cutii de 900 g – 99,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 27,00 lei, 2 kg – 55 lei, cutii de 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 57 lei. Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 29,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 17,00 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 17 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. siune [i probleme cardiovas- culare vor fi „beneficiile” unei greut`]i exagerate. Unde mai pui c` s-a dovedit, n timp, c` cel mai bine au ar`tat cultu- ri[tii n competi]ii la o greutate mai mic`, decåt umfla]i ines- tetic, avånd o greutate exage- rat`. Teoria 3 - Trebuie s`-]i an- trenezi fiecare grup` muscu- lar` o dat` pe s`pt`mån`. Antrenamentul cu fiecare gru- p` o dat` pe s`pt`mån` [i are locul la cei foarte avan- sa]i, la culturi[tii profesioni[ti, n anii lor de vårf, cånd sunt foarte puternici [i se pot antrena cu greut`]i mari. De exemplu, cineva care face genuflexiuni cu bara de 200 pentru serii multiple, de peste 10 repet`ri complete, chiar are nevoie de 7 zile de re- paus [i refacere pån` la urm`torul antrenament pen- tru coapse. Evident, greu- tatea exemplificat` depinde de m`rimea sportivului, dar a]i n]eles ideea. Acela[i prin- cipiu se aplic` [i la alte exer- ci]ii compuse precum mpin- sul, ndrept`rile, ramatul etc. Sunt 168 de ore ntr-o s`pt`mån`. |ncep`torii, inter- mediarii, majoritatea avansa- ]ilor precum [i cei mai n vårs- t` nu pot genera suficient` intensitate la antrenamente ca s` aib` nevoie de toate cele 168 de ore pån` antre- neaz` din nou acela[i mu[chi. Sistemul cu o dat` pe s`pt`mån` este o tehnic` foarte avansat`, pentru cei foarte avansa]i. Ce se ntåmpl` cu cei care nu sunt foarte avansa]i [i se antreneaz` o dat` pe s`pt`- mån`? |]i antrenezi fiecare parte [i generezi ceva distru- gere muscular`. Corpul sem- naleaz` fibrelor c` trebuie s` fie mai puternice data viitoare [i se m`resc/ngroa[`. Pro- cesul dureaz` 3, maximum 4 zile, dup` care mu[chiul nu este antrenat timp de nc` 3- 4 zile. |n aceste zile el experi- menteaz` un efect catabolic, mic[oråndu-se. E ca [i cum ]i-ai lua o minivacan]` dup` fiecare ciclu de antrenament. V`d o gr`mad` de antre- nori personali care pun b`r- ba]i [i femei de peste 30 de ani, care au fost sedentari peste un sfert de veac, s` fac` rutine de genul luni, pi- cioare, miercuri, spate [i piept iar vineri, ceva umeri, bra]e [i abdomen. Ei nu pot genera suficient` intensitate la antrenamente ca s` aib` nevoie de o s`pt`mån` de pauz` pentru aceea[i grup` muscular`. Mai mult de 40-50 kg la un mpins culcat nu vezi la b`rba]i. Personal, m` antrenez o dat` la 4-5 zile. Nu m` n]ele- ge gre[it, m` antrenez al dra- cului de intens, dar acci- dent`rile de-a lungul timpului m-au condus spre alte exer- ci]ii [i aparate. Cei care con- cureaz` [i folosesc sistemul o dat` pe s`pt`mån` adesea ntåmpin` dificult`]i s` ob]in` separarea necesar` prezen- t`rii pe scena de concurs. Le recomand lor, cåt [i la restul avansa]ilor, s`-[i schimbe planul de antrenament cu unul o dat` la 4-5 zile. Alexandru Bolborici dup` Ironman 32 Culturism&Fitness nr. 2/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra, strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.262.142, 0724.534.043 Dori]i o sal` cu aparate de ultim` or` [i aparate clasice? Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur- ism [i fitness din Bucure[ti, n in- cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si- tuat n zona 1 Mai – Grivi]a. Antrenor, multiplul campion na- ]ional [i maestru al sportului: Alexandru Costache. Sala bene- ficiaz` de mas` ping-pong, sac de box, incluse n abonamentul lunar. Programul s`lii este: 9:00- 21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta. Informa]ii la tel. 0740.096.475. S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 35,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 67,00 lei, g`le]i de 2 kg – 69,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 2/2015 Vånd aparate multifunc]ionale cu 8 posturi [i alte aparate sal` fitness. Tel. 0751.388.631 Vånd afacere fitness sau aparate fitness [i culturism foarte bine ntre]inute, Bucure[ti. Tel. 0746.070.257, 0720.044.867 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,70 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,29 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,90 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 2/2015 35 L-Carnitin Instant O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×