Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
NNuu ll``ssaa vvåårrssttaa
ss``--]]ii ffiiee ssccuuzz``!!
OOllyymmppiiaa WWeeeekkeenndd
AAnnttrreennaammeenntt ccoommpplle...
CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss
Toat` colec]ia revistelor
noastre, de la num`rul 1
la 231, este disponibil`
acum, pe DV...
Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu
succes produsele „Redis“ cunoscu]ii
sportivi: Florin Uceanu, Alexandru
Costache, Cri...
Protein–R
Un baton proteic este echivalentul
nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu
un gust excelent de ciocolat`, de 60 g...
Dr. C. Ionescu, Los Angeles
A 50-a aniversare a competi]iei
pentru Mr. Olympia a fost spec-
taculoas`. Atåt la preliminari...
prezentåndu-se masiv [i condi]ie
general` foarte bun`.
Iat` rezultatele oficiale [i su-
mele de bani ncasate (17 con-
cure...
pularitate [i succes! Toate con-
curentele s-au prezentat cu cor-
puri superbe, ntr-adev`r ca pen-
tru cel mai bun Women's...
unei forme sculptate, f`r` de care
ar deveni monoton`, ar p`rea c`
e de por]elan, ar fi rece [i lipsit`
de eviden]a vie]ii...
frunte adånc br`zdat` de cute,
sub p`rul stufos, natural desp`r]it
n dou` mari smocuri, admirabil
tratat sculptural; språn...
revela]ie. Cei care se a[teptau s`
cå[tige au fost foarte dezam`gi]i
c` s-a clasat doar un loc mai sus
fa]` de anul trecut...
Daniel Oprea
campion balcanic
A[a cum era de a[teptat, dup`
prezentarea unui program de an-
trenament pentru ncep`tori [i ...
Culturism&Fitness nr. 4/2014 23
Alexandru Bolborici
Mult a[teptatul concurs al
toamnei a fost un show deosebit.
Mihai Tigo...
– Cum ai nceput s` te
antrenezi?
– Am f`cut prima dat` cuno[-
tin]` cu gimnastica la vårsta de 4
ani, la Palatul Copiilor ...
Primul na]ional destinat senior-
ilor a fost cel de fitness, bodyfit-
ness, men phisique [i bodybuild-
ing classic, desf`[...
28 Culturism&Fitness nr. 5/2014
Cånd eram pe la 20 de ani, la
nceputul anilor 1990, tipii mai n
vårst` mi spuneau s` m` bu...
Lotul na]ional al Romåniei a
f`cut o figur` frumoas` la
aceast` edi]ie a Campiona-
telor Mondiale de skanden-
berg, desf`[...
Culturism&Fitness nr. 5/2014 33
Cei care au studiat foarte
mult nutri]ia sunt din ce n ce
mai preten]io[i cu alegerea
supl...
Magazin de suplimente
nutritive n Ploie[ti,
str. Brebenei 3, bl. 3, ap.
3, lång` complex „Nord“.
Tel. 0722.324.061
SAL~ DE...
T
O
P
C
U
LT
U
R
IS
M
.R
O
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Revista Culturism & Fitness nr. 232 (5/2014)

2 736 vues

Publié le

- Olympia 2014
- Fetele, fitnessul si muschii
- Sculptura si coprul uman in Romania
- Antrenament complet pentru umeri
- Stiati ca...
- Program de antrenament pentru avansati
- Tiger Classic Weekend
- Interviu cu Georgiana Padure
- CN seniori si senioare
- Nu lasa varsta sa-ti fie scuza!
- Skandenberg

Publié dans : Sports

Revista Culturism & Fitness nr. 232 (5/2014)

 1. 1. NNuu ll``ssaa vvåårrssttaa ss``--]]ii ffiiee ssccuuzz``!! OOllyymmppiiaa WWeeeekkeenndd AAnnttrreennaammeenntt ccoommpplleett ppeennttrruu uummeerrii director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 5 (232) 2014 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 231, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Olympia 2014 . . . . . . .8 Fetele, fitnessul [i mu[chii . . . . . . . .13 Sculptura [i corpul uman n Rom~nia .14 Antrenament complet pentru umeri . . . . .17 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Program de antrenament pentru avansa]i . . .20 Tiger Classic Weekend . . . . . . . . .22 Interviu cu Georgiana P`dure .24 CN fitness, bodyfit, bb classic, culturism seniori [i senioare .26 Nu l`sa v~rsta sa-]i fie scuz`! . . . .28 Skandenberg . . . . . . .30 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Alexandra Klencsar [i Daniel Oprea Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capa- citatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care faciliteaz` eli- berarea natural` de hormoni, precum hor- monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, pre- venind distrugerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pen- tru metabolizarea gr`similor, previn for- marea calculilor biliari, favorizeaz` ab- sorb]ia vitaminelor liposolubile, mbun`- t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi- gur` suportul necesar sintezei neuro- transmi]`torilor [i au efect protector asu- pra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puri- tate. Ofer` organismului energia ne- cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (dis- trugerea ]esutului muscu- lar), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` producerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, fa- vorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza proteic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabo- lizarea gr`simii. Accelerea- z` metabolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te perfor- man]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i triglice- ridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 5/2014 32 Culturism&Fitness nr. 5/2014 Hidrolizat Hidrolizat din zer, ob]inut din lapte, f`r` adaos de arome [i îndul- citori, se dizolv` foarte bine [i are un gust neutru. Se recomand` celor cu nevoi crescute de protein` în alimenta]ie. Pe lâng` aportul de proteine, hidrolizatul din zer cre[te cantitatea de glicogen din mu[chii antrena]i, momentul ideal de servire fiind dup` antrenament, iar celelalte administr`ri, între mese. Informa]ii nutri]ionale: proteine – 80 %, carbohidra]i – 9,5 %, mine- rale – 5 %, gr`simi – 3 %. Valoare energetic` pentru 100 g: 401 Kcal (1678 KJ). Administrare: o m`sur` de trei ori pe zi, amestecat` cu ap` sau alt lichid. M`sura din interiorul ambalajului con]ine 35 g produs. cutie 900 g – 89,00 lei Profil aminoacizi (%) L-Leucin`* 10,38 Acid L-Glutamic 17,33 L-Lizin` * 9,27 Acid L-Aspartic 10,78 L-Treonin` * 6,80 L-Prolin` 5,87 L-Izoleucin` * 6,21 L-Serin` 4,94 L-Valin` * 5,85 L-Alanin` 4,91 L-Fenilalanin` * 3,12 L-Tirosin` 2,62 L-Metionin` * 2,18 L-Cistein` 2,45 L-Triptofan * 1,72 L-Arginin` 2,20 L-Histidin` 1,70 * aminoacizi esen]iali L-Glicin` 1,67 din zer (WPH-4) NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra- pid` n mas` muscular`. O por]ie repre- zint` 190 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeii GGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub- stan]e care dau un gust foarte bun pro- dusului. Are o concentra]ie de 25% pro- teine de origine animal` (lapte – casei- nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va- nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de spor- tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do- resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeii GG``llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula- rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco- mandat pentru energie [i cre[tere n ma- s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor- tant aminoacid pentru mu[chi. GG``llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii Energocarb-R Este un supliment energetic din car- bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or- ganismului. Se administreaz` 45 g na- inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve- nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table- t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco- mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea- tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe- rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte- le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- sele principale cåte 1-2 tablete la co- pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- te secundare nedorite. 110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi- zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi- tamine [i minerale. Datorit` procentu- lui mare de vitamina C, are rol antio- xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se administrea- z` 2-4 capsule/zi. 5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- confortant` ce con]in glucoz` cris- talizat` [i cele mai importante vita- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju- tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Arome: l`måie, portocale [i tutti frutti. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 3300 pplliiccuurrii. 11,,2299 lleeii//pplliicc Allium–R Stimulent general, antioxidant, di- gestiv, reechilibrant glandular, stimu- lent imunitar, vitaminizant [i minerali- zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii- lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner- vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi- n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i- nut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu- lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea- z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis- temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte- gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in- sulinei. Regleaz` capacitatea de con- trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin- decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi- hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper- mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio- xidant, ajut` la neutralizarea radica- lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis- mului, producerea de colagen n ]esu- turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab- sorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 5/2014 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 5/2014 5 O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 5/2014 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 5/2014 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Dr. C. Ionescu, Los Angeles A 50-a aniversare a competi]iei pentru Mr. Olympia a fost spec- taculoas`. Atåt la preliminarii, dar mai ales la final`, toate biletele au fost våndute, chiar [i cele mai scumpe, „VIP Pass”, la pre] de peste 600 $. Dintre toate com- peti]iile de Olympia, aceasta a fost de departe cea mai popular`. De[i lupta pentru titlul suprem a fost a[teptat` ntre actualul campion, Phil Heath, [i preten- dentul principal la titlu din ultimii doi ani, Kai Greene, al]i culturi[ti de mare valoare, ca Dexter Jackson, Shawn Rhoden [i Dennis Wolf, au ar`tat [anse mari la preliminarii, mul]i crezånd c` oricare dintre cei trei se poate „strecura” ntre ei. Dar, cånd momentul finalei a sosit, a fost clar c` lupta pentru titlul suprem va fi doar ntre Phil [i Kai. Phil Heath s-a prezentat foarte striat, cu aspect estetic superior, cu excep]ia abdomenului, nu foarte bine definit, ap`rånd chiar [i umflat n anumite pozi]ii. |n ge- neral, el a fost foarte bun, dar nu la maximum de form`, precum n trecut. Totu[i, n final`, el s-a im- pus n fa]a lui Kai la o distan]` foarte mic`. Astfel, Phil a adunat 975,000 $ cu 4 titluri, comparativ cu Ronnie Coleman care a cå[ti- gat 930,000 $, acumula]i de la 8 titluri, ntre 1998 [i 2005. Deci, mai mult decåt dublu! Kai Greene s-a prezentat n cea mai bun` condi]ie. Mul]i cred c` a fost cel mai striat dintre to]i concuren]ii, chiar mai bun decåt Phil, ca dovad`, el cucerind cu u[urin]` premiul de preferin]` a spectatorilor. Totu[i, arbitrii l-au v`zut compion din nou pe Phil, mai masiv, acumulånd doar un punct mai mult decåt Kai! Shawn Rhoden a urcat un loc, dup` 4 anul trecut, destul de im- presionant la cei 39 de ani, fiind la a patra participare. S-a prezen- tat masiv, cu definire bun`, com- parativ cu anii trecu]i, cu sigu- ran]`, cea mai bun` prezen]` a sa; totu[i, nu suficient s` treac` de primii doi. De remarcat c` el [i Kai vor avea 40 de ani la anul, iar Phil „doar“ 35! Deci, s-ar putea ca domina]ia lui Heath s` continue! Dennis Wolf, care este n com- peti]ie apropiat` cu Shawn Ro- dden n ultimii ani, fiecare schim- bånd locurile la Olympia [i Arnold Classic, s-a prezentat foarte masiv [i definit, ca de obicei. Greu de spus de ce nu el s-a cla- sat pe locul 3?! Dexter Jackson s-a prezentat cu faimoasa sa simetrie [i form`, aproape f`r` egal. A fost a 15-a apari]ie a sa la Mr. Olympia. El a cå[tigat n 2008 [i, pån` n pre- zent, s-a clasat mereu n primii 6. Branch Warren a reintrat n pri- mii 6 dup` locul 9, anul trecut, PPhhiiiill HHeeaatthh KKKKaaiiii GGrreeeennee SShhaawwnn RRhhooddeenn DDeennnniiiiss WWWWoollffff DDeexxtteerr JJaacckkssoonn BBrraanncchh WWWWaarrrreenn MMaammddoouuhh EEllssssbbiiiiaayy VVVViiiiccttoorr MMaarrttiiiinneezz SStteevvee KKKKuucclloo Campionii [i-au p`strat titlurile! Culturism&Fitness nr. 5/2014 98 Culturism&Fitness nr. 5/2014 foto:flexonline.com Olympia 2014 O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. prezentåndu-se masiv [i condi]ie general` foarte bun`. Iat` rezultatele oficiale [i su- mele de bani ncasate (17 con- curen]i): 1. Phil Heath (USA), 275,000 $ 2. Kai Green (USA),130,000 3. Shawn Rhoden (USA), 90,000 4. Dennis Wolf (Germany), 55,000 5. Dexter Jackson (USA), 45,000 6. Branch Warren (USA), 35,000 7. Mamdouh Elssbiay (Egipt), 25,000 8. Victor Martinez (Rep. Dominican`), 20,000 9. Steve Kuclo (USA), 19,000 10. Juan Morel (USA), 16,000 Mr. Olympia 212 lbs |n absen]a lui David Henry, James „Flex” Lewis s-a impus ca [i anul trecut, de[i cu destul` concuren]` din partea lui Eduar- do Correa, care ncearc` s` ob- ]in` titlul suprem pentru a cincea oar`. Dup` preliminarii, scorul a fost foarte apropiat ntre cei doi. |n final`, „Flex” s-a impus prin condi]ia superioar` [i n special prin dezvoltarea superioar` a spatelui. Correa a fost doar mai pu]in definit. Iat` rezultate finale (14 concuren]i): 1. Flex Lewis 2. Eduardo Correa 3. Jose Raymond 4. Hidetada Yamagishi 5. Baitollah Abbaspour 6. Aaron Clark Ms. Olympia Figure Categoria a fost surprinz`tor de competitiv`. Fiecare competi- toare s-a prezentat ntr-o form` extraordinar`. Nicole Wilkins, cå[tig`toarea, a fost ntr-o form` absolut per- fect`, foarte bine definit` [i pro- por]ionat`. Forma sa a fost chiar mai bun` decåt anul trecut, cånd mul]i au crezut c` a fost deja per- fect`. Deci [i-a dobåndit din nou titlul suprem, devenind astfel campioana de Olympia Figure cu cele mai multe titluri din istoria competi]iei. Candice Keene s-a clasat a doua, de[i forma [i condi]ia sa au fost la fel de bune ca ale nving`- toarei. A treia clasat` a fost Candice Lewis, fiind cea mai bu- n` clasare a sa pån` acum, anul trecut fiind a noua. Pozi]ia a patra i-a revenit atletei Ann Titone, n urcare de pe locul 12 n anul pre- cendent. Latorya Watts a fost nou-venit` n acest grup select, ob]inånd cardul de profesionist` n 2013, clasåndu-se pe cinci. Ultimul loc din final` i-a revenit lui Gennifer Strobo, [i ea n urcare de pe locul 8 de anul trecut. Au fost 19 concurente. 1. Nicole Wilkins 2. Candice Keene 3. Candice Lewis 4. Ann Titone 5. Latorya Watts 6. Gennifer Strobo Ms. Olympia Bikini Poate cea mai popular` com- peti]ie, cea de bikini a fost la a cincea edi]ie. Diferit` de alte competi]ii la Olympia, aceasta a avut o campioan` nou` n fiecare an. De exemplu: Sonia Gonza- les, n 2010, urmat` de Nicole Naganni, Nathalia Melo [i Ashley Kaltwasser, anul acesta. Sonia nu s-a prezentat n acest an, concentråndu-se n noul s`u rol, de mam`. Nicole s-a concen- trat pe educa]ia sa, iar Nathalia Melo, considerat` cea mai bun` Ms. Bikini de pån` acum, nu s-a prezentat la start. Deci, a r`mas doar Ashley Kaltwasser care [i-a adjudecat titlul suprem. Iat` clasamentul (28 de con- curente): 1. Ashley Kaltwasser 2. Yeshaira Robles 3. Stacey Alexander 4. India Paulino 5. Amanda Latona 6. Janet Layug Ms. Olympia Este cea mai veche competi]ie dup` Mr. Olympia. Iris Kyle este cea cu cele mai multe titluri de Olympia din istorie, feminin sau masculin, 10 - un record care probabil nu va fi b`tut niciodat`. Iris a declarat c` aceasta a fost ultima ei participare [i se va re- trage. S-a prezentat irepro[abil, ar`tånd f`r` niciun defect, aproa- pe perfect. Partea superioar` a corpului, n special spatele, a ar`tat detalii unice, de nev`zut n trecut. |n fa]a unei s`li pline pån` la refuz, Iris a spus: „Culturismul este un cadou, este o onoare [i un privilegiu!“ Apoi, dup` lungi aplauze [i ova]ii, ea a continuat: „De[i m` voi retrage, voi continua s` fiu un ambasador pentru acest sport, pentru s`n`tate [i fitness n general.“ Alina Popa, din nou pe locul secund, a prezentat balan]`, si- metrie [i condi]ie general` aproa- pe perfect`. Mul]i dintre cei pre- zen]i au crezut c` Alina ar fi mer- itat titlul suprem. Retragerea lui Iris poate fi oportunitatea Alinei de a deveni noua campioan`, n 2015. Restul competitoarelor a fost fie ceva nou, fie familiar: Debi Laszewski ocup` locul trei, al doi- lea an la rånd, n timp ce Yaxeni Oriquen-Garcia, de mul]i ani ur- m`ritoarea principal` a campioa- nei, a terminat pe locul 5. Nu e r`u, ]inånd cont c` aceasta a fost a 17-a participare la Ms. Olympia [i a 13-a oar` clasat` n primele 5, un adev`rat record. Relativ nou-venit`, Alana Shipp s-a clasat a patra, dup` ce a devenit pro anul trecut [i fiind n continuu progres. Ea a avut o condi]ie foarte bun`, doar are nevoie de mai mult` mas` mus- cular` dac` vrea s` urce. Iat` clasamentul (13 con- curente): 1. Iris Kyle (USA) 2. Alina Popa (Olanda) 3. Debi Laszewski (USA) 4. Alana Shipp (USA) 5.Yaxeni Oriquen-Garcia (Venezuela) 6. Anne Luise Freitas (USA) Ms. Olympia Women Physique O alt` competi]ie de mare po- 10 Culturism&Fitness nr. 5/2014 Culturism&Fitness nr. 5/2014 11 JJuuaann MMoorreell AAsshhlleeyy KKKKaallttwwaasssseerr JJaammeess LLLLeewwiiiiss NNNNiiiiccoollee WWWWiiiillkkiiiinnss IIrriiiiss KKKKyyllee AAlliiiinnaa PPooppaa JJuulliiiiaannaa MMaallaaccaarrnnee O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. pularitate [i succes! Toate con- curentele s-au prezentat cu cor- puri superbe, ntr-adev`r ca pen- tru cel mai bun Women's Phy- sique! Cå[tig`toare a fost brazili- anca Juliana Malacarne. Ea a ar`tat un corp plin, balansat, for- me feminine [i condi]ie perfect`. Dup` concurs, vizibil emo]ionat`, ea a declarat: „Am sosit n USA cu 7 ani n urm` [i 3,000 $, un card de profesionist` [i un vis. Azi, acel vis s-a ndeplinit!” |nc` de la preliminarii, arbitrii au indicat clar c` lupta pentru titlul suprem se va da ntre Juliana [i ocupanta locului 2, Dana Linn Bailey. Amåndou` au avut rutine electrizante, ar`tån- du-[i punctele forte [i mai ales mult` gra]ie! Iat` clasamentul (23 con- curente): 1. Juliana Malacarne 2. Dana Linn Bailey 3. Tycie Coppett 4. Karina Nascimento 5. Sabrina Taylor 6. Mindi O'Brien Mr. Olympia Men’s Phisique Competi]ia masculin` a fost cu mult mai pu]in popular` decåt cea feminin`. Ce a ap`rut n ne- regul` a fost faptul c` concuren]ii au purtat [orturi de plaj` pån` deasupra genunchiului, astfel acoperindu-le coapsele, deci as- cunzånd dezvoltarea muscular`. Num`rul competitorilor a fost mic, doar 5. Iat` clasamentul: 1. Jeremy Buendia 2. Sadik Hadzovic 3. Jason Poston 4. Matthew Acton 5. Steven Cook Ms. Olympia Fitness O alt` competi]ie, n sc`dere de popularitate, de[i rutinele indi- viduale au ar`tat calit`]i atletice deosebite, pe lång` cele de dez- voltare muscular` [i prezentare atr`g`toare, feminin`. Iat` clasamentul (12 concu- rente): 1. Oksana Grishina 2. Regiane Da Silva 3. Tanji Johnson 4. Bethany Cisternino 5. Myriam Caper 6. Fiona Harris Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii per- forman]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obe- ze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-Carnitinei, aju- tånd la transformarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami- na B2. Un flacon cu 100 capsule cost` 49,00 lei. Comenzile se fac pe siteul www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. L-Carnitin Lipotrop 12 Culturism&Fitness nr. 5/2014 Fetele, fitnessul [i mu[chii Alexandru Bolborici „Prietenul meu vrea s` ncep s` m` antrenez, dar nu vreau s`- mi creasc` mu[chi mari. Cum pot deveni mai fit, mai slab`, mai atletic`, f`r` s` am mu[chi pre- cum b`rba]ii?“ „Eu nu fac exerci]ii cu greut`]i pentru c` mi cresc foarte repede mu[chii [i ar`t apoi ca un b`rbat.“ Astfel de stereotipuri din par- tea fetelor sunt deja mituri [i, ori- cåt ai ncerca s` le comba]i, par- c` te lup]i cu mori de vånt. Aceast` revist` este citit` mai mult de b`rba]i, deci este datoria noastr`, a fiec`ruia, s` ncerc`m s` venim cu argumente mpotriva acestor lucruri. Conceptul c` le vor cre[te mu[chi mari fetelor care se antre- neaz` cu greut`]i este unul ne- fondat [i nu las` acestora s` aib` parte de multitudinea de beneficii pe care fitnessul le aduce. Culturismul competi]ional femi- nin s-a schimbat dramatic n ul- timii 30 de ani. De exemplu, prima Ms. Olympia din istorie, Rachel McLish, n 1980, nu s-ar clasa acum n final` nici la un concurs na]ional de fitness, de culturism nici nu mai ncape vorb`. |n timp ce doar o foarte mic` parte din publicul larg de femei, sub 1%, apreciaz` corpul culturistelor de top de azi, multe fete care fac sport regulat apreciaz` tipul atletic de corp, precum al lui Rachel sau al concurentelor de bikini de azi. Foarte pu]ine fete pot dezvolta mu[chi mari, chiar dac` vor. Ele sunt din start limitate n for]` [i mas` muscular` datorit` hor- monilor. Nivelul lor de testosteron este foarte mic, au [olduri late, umeri ngu[ti, de]in un procent mai mare de gr`sime decåt b`r- ba]ii. Doar un num`r mic au o structur` atletic` din start, [olduri nguste [i un procent mic de gr`- sime. Cu antrenamente grele pot ajunge la o dezvoltare precum Rachel n 1980 [i, cu ajutorul ste- roizilor, posibil s` ajung` la un ni- vel apropiat al culturismului com- peti]ional extrem de azi. Tou[i, pentru 99% din fete, dezvoltarea unor mu[chi mari este IMPOSIBIL~! Dac` totu[i faci parte din categoria celor 1%, care pot dezvolta mu[chi mai repede, atunci ai posibilitatea s` alegi la ce nivel de dezvoltare muscular` s` te opre[ti [i apoi s`-l men]ii. Fetele trebuie s` se antreneze pentru for]` [i mas`. Chiar [i o mic` cantitate adi]ional` de mu[- chi poate mbun`t`]i substan]ial aspectul general [i poate aduce un plus de beneficii asupra s`n`- t`]ii iar ceva for]` nu stric` n ac- tivit`]ile de zi cu zi. Multe fete fac o gr`mad` de aerobic la clasele disponibile din s`lile de fitness. Problema e c` exerci]iile f`cute acolo, de la bici- clet`, s`rituri, lucru cu gantere mici sau greut`]i legate de mem- bre, nu vor m`ri for]a [i masa muscular`, nici m`car un pic. Trebuie alese exerci]ii specifice cu greut`]i considerabile. Pentru aceasta, fetele trebuie s` fac` antrenamente serioase cu greu- t`]i, s` nglobeze exerci]ii de ba- z`, precum genuflexiunile cu bara, ndrept`ri, ramat etc. Antre- namentele cu greut`]i s` fie f`- cute de 3 ori pe s`pt`mån`, n zile neconsecutive, cu execu]ie corect` [i greut`]i corespun- z`toare nivelului actual de for]`. Numai a[a vor putea s` creasc` n for]` [i mas` muscular`. {i un kilogram de mas` muscu- lar` n plus va aduce beneficii mul- tiple, fizice [i psihice. Apoi, dac` nu se mai dore[te mai mult` mas` muscular`, trebuie lucrat pentru men]inerea ei [i, astfel, toate efec- tele pozitive vor r`måne. Culturism&Fitness nr. 5/2014 13 JJeerreemmyy BBuueennddiiiiaa OOkkssaannaa GGrriiiisshhiiiinnaa O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. unei forme sculptate, f`r` de care ar deveni monoton`, ar p`rea c` e de por]elan, ar fi rece [i lipsit` de eviden]a vie]ii. Sculptorul cu- noa[te anatomia trupului uman [i ]ine s` fac` s` se ghiceasc`, sub nveli[ul exterior, mu[chii [i scheletul, n toat` elocventa lor complexitate. F`r` s` sacrifice for]a, el accentueaz` mai ales gra]ia, ndeosebi n figurile femi- nine, [i prefer` atitudinile care pun n valoare aceast` nsu[ire. Lucr`rile Izvorul (Fig. 3) [i Copil rugåndu-se, (Fig. 4) sunt surs` de inspira]ie din arta greco- roman`. Sculpturii Arunc`torul de lance (Fig. 5) i g`sim modelul n arta Rena[terii, n atå]ia adolescen]i sau tineri eroi biblici sau greci, din acelea[i epoci, pretext pentru reprezent`ri de trupuri frumoase n atitudini veridice, pline de mi[care. Acest corp de atlet este v`zut ntr-o mi[care violent` de rota]ie. Privit` mai ales din spate, aceast` mi[care de torsiune, care scoate n relief mu[chii de-a lungul coloanei vertebrale, pici- oarele agile, bra]ele nervoase, de[i nu exagerat de dezvoltate, capul ceva mai mare, dar ncon- jurat de coama abundent` a p`rului, pare solid implantat` pe sol, perfect echilibrat`. Un al doilea elev al lui Karl Storck este {tefan Ionescu Val- budea. Acesta a frecventat la Paris {coala de medicin`, pentru a-[i nsu[i pe deplin anatomia. El ajunge la o cunoa[tere exact` a formei [i a jocului mu[chilor, a felului precis cum ei se insereaz` pe oase [i joac` la ncheieturi, deci a raportului lor reciproc ntr- o sculptur`. Prin Mihai Nebunul (Fig. 6), una din lucr`rile de for]` ale sculptorului, felul n care este tratat` ideea chiar a nebuniei, ca surs` de inspira]ie plastic`, n di- rect raport cu sensibilitatea ro- manticilor, artistul ne convinge de m`estria sa. To]i mu[chii i sunt ncorda]i ntr-o sfor]are suprem`. Pieptul gåfåie, piciorul drept se nfige n p`månt, ca s`-[i g`seasc` un punct solid de spri- jin. Capul, pu]in aplecat spre dreapta, domin` prin expresia lui patetic` ntreaga lucrare. O Dan N`stase |n ]ara noastr`, sculptura a avut o alt` evolu]ie decåt pictura, adev`rat teritoriu ntre tendin]ele cele mai variate [i originale. Nici instinctele locale, nici atmosfera religioas` a ]`rii nu favorizau ceea ce a devenit mai tårziu, sub imperiul altor condi]ii de via]`, tån`ra sculptur` romåneasc`. Apari]ia foarte tårzie a sculpturii la noi, n cea de-a doua jum`tate a secolului al XIX-lea, evoc` n primul rånd reminiscen]ele [i consecin]ele dogmelor bizantine. Acestea au cantonat arta statu- ar`, de-a lungul secolelor, ntr-un rol ornamental [i au supus-o re- gulilor arhitecturii biserice[ti, stilului pieselor de mobilier sau cerin]elor stricte ale monu- mentelor funerare. Capiteluri, co- loane, je]uri, lespezi, portaluri, balustrade sau pietre de mor- månt au fost ornate n epoca me- dieval` cu motive zoomorfe, flo- rale, arareori antropomorfe. Epi- sodic [i strict decorativ, figura uman` este folosit` cel mai ade- sea pentru a reprezenta ngeri, personaje biblice. Apari]ia unei arte statuare n Romånia coin- cide cu organizarea [i dez- voltarea societ`]ii moderne, care se orienteaz` din ce n ce mai mult c`tre Occident. Cel dintåi care s-a f`cut remar- cat pe scena artistic` bucu- re[tean` a fost germanul Karl Storck (1826-1887). El este unul dintre fondatorii {colii de Arte Frumoase din Bucure[ti, n 1864, [i primul ei profesor de sculptur`. |u urma sculptorului [i profesoru- lui Karl Stork au r`mas, pe lång` multe lucr`ri, [i aceste dou` sculpturi monumentale, dar care ne nf`]i[eaz` personajele nve[- måntate (Fig.1, 2). Doi dintre elevii profesorului Storck se fac remarca]i prin re- prezentarea corpului uman. Unul este Ion Georgescu (1856-1898), care a avut, n cel mai nalt grad, un sim] al delicate]ei suprafe]ei unei opere, al epidermei unei sculpturi, redat` n moliciunea ei catifelat`, al accidentelor care, imperceptibile poate cånd le priv- im, devin aparente la pip`it. De[i inexistente pentru ochi, ele sin- gure dau calitate rar` nveli[ului Sculptura [i corpul uman n Romånia FFiiiigg.. 11 SSpp````ttaarruull MMiiiihhaaiiii CCCCaannttaaccuuzziiiinnoo FFiigg.. 22 DDoommnnii]]aa BB``llaa[[aa FFiigg.. 33 IIzzvvoorruull FFiigg.. 44 CCooppiill rruuggåånndduu--ssee FFiigg.. 55 AArruunncc``ttoorruull ddee llaannccee 14 Culturism&Fitness nr. 5/2014 Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru apor- tul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului cardiovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, m- preun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 5/2014 15 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. frunte adånc br`zdat` de cute, sub p`rul stufos, natural desp`r]it n dou` mari smocuri, admirabil tratat sculptural; språncenele groase, de sub care ne privesc ochii sperio[i; nasul, cu aripile n`rilor spasmodic dilatate; barba [i must`]ile lungi [i ncålcite, n mijlocul c`rora parc` se aude din gura ntredeschis` r`c- netul celui dominat de un dublu sentiment, de furie [i de suferin]` extrem`, iat` cum ne apare acest simbol al nvinsului, luptånd s`-[i rup` lan]urile [i s`-[i recapete libertatea. |nving`torul (Fig. 7), o brut` armat` muscu- loas`, orgolioas` [i r`u- f`c`toare, se bucur` de efectele de groaz` pro- duse asupra celorlal]i. Chiar atunci cånd ex- plozia de for]` a trecut, corpul nu [i-a g`sit nc` echilibrul. Volup- tatea orgoliului satisf`cut, a tri- umfului, radiaz` nc` din tr` s`turile brutale ale acestuia. Speriatul (Fig. 8), legat [i cu figura mpietrit` de spaim`, te face s` ghice[ti, ]i sugereaz` chiar, prezen]a c`l`ului. Aceast` lucrare, ca [i Mihai Nebunul, sim- bolizeaz` pe cei care, de[i nzes- tra]i cu o for]` pu]in comun`, cad totu[i nvin[i de cei mai puternici sau de mprejur`ri potrivnice, adic` tocmai pe victimele celor dintåi. Culturism&Fitness nr. 5/2014 17 Antrenament complet pentru umeri Florin Uceanu, 18 titluri de campion na]ional A[a cum spuneam n numerele trecute, odat` cu prima mea vizit` n SUA, la nceputul anilor '90, am aflat de la unii dintre cei mai mari campioni profesioni[ti c`, n cadrul unui antrenament complet, trebuie s` ac]ionezi asupra celor trei chei care declan- [eaz` cre[terea muscular`. |n acest articol voi diseca antrenamentul pentru umeri. S` vedem care sunt cele trei chei [i care sunt cele trei tipuri de exerci]ii care deschid por]ile cre[terii musculare n cazul umerilor. Tensiunea mecanic`, stresul metabolic [i trauma muscular` sunt cele trei chei. Tensiunea mecanic` se ob]ine cu greut`]i mari. Exerci]iile de baz` sunt cele care per- mit cel mai bine folosirea unor greut`]i mari. Arnold ncepea aproape ntotdeauna antre- namentul pentru umeri cu mpinsul din [ezånd, de la ceaf` sau de la piept, dar pute]i folosi [i alte tipuri de mpins cu bara, gantere sau la aparate. Aten]ie ns` la un aspect important: trebuie s` v` str`dui]i s` m`ri]i greut`]ile folosite pentru a continua s` cre[te]i n ritm rapid. Folosirea repet`rilor u[or tri[ate sau a unui partener care v` ajut` s` mai face]i 3-4 repet`ri, cånd voi nu mai pute]i face nici una singur, este o idee excelent`. Trauma muscular` este urm`toarea cheie pe care trebuie s` o activa]i n cadrul antrenamentului. Ea se ob]ine cel mai bine cu exerci]ii n care stresul maxim al greut`]ii n timpul unei repet`ri este prezent cånd mu[chiul este ntins aproape la maxi- mum. Acest termen, „aproape la maximum“ este un aspect foarte important pentru c`, dac` stresul ma- xim este prezent cånd mu[chiul e ntins la maxi- mum, e posibil s` aib` loc rupturi musculare. De alt- fel, mu[chiul cre[te, mai mare [i mai puternic, toc- mai pentru a se proteja de o eventual` ruptur` pe care o simte ca posibil`. |n cazul unui asemenea tip de execu]ie, greutatea trebuie l`sat` s` cad` pån` cånd mu[chiul este aproape de ntinderea maxim` [i acolo greutatea este frånat` brusc. De obicei se execut` doar 3 sferturi din toat` cursa, neurm`- rindu-se contrac]ia maxim` care este l`sat` pentru alte exerci]ii. V` pute]i uita la Ronnie Coleman cum execut` mpinsul cu gantere pentru umeri. Pentru acest tip de execu]ie se preteaz` cel mai bine m- pinsurile cu gantere pentru c` permit o elonga]ie mai bun` a mu[chilor decåt mpinsurile cu bara. Stresul matabolic se ob]ine cel mai bine cu aju- torul unor exerci]ii care ofer` tensiune aproape con- tinu` pe parcursul repet`rilor [i o solicitare mare n punctul n care mu[chiul este contractat la maxi- mum. De regul`, aceste exerci]ii blocheaz` sångele n mu[chi [i se ob]ine o pompare excelent`. |n cazul umerilor, sunt ideale flutur`rile la scripe]i. De altfel, Arnold obi[nuia s` termine antrenamentul de umeri cu cåteva serii de astfel de flutur`ri, „pen- tru pompare“, zicea el. Alege]i cåte un exerci]iu pentru fiecare cheie. Face]i cåte 4-5 serii per exerci]iu. Månca]i 5-6 mese pe zi, din care 2 s` fie concentrate proteice. Eu am folosit acest sistem, dup` prima vizit` n America, plus vitamine, creatin`, Ideal Protein [i, n ultimul timp, [i Omega Complex [i am reu[it s` cå[tig titluri de campion na]ional pån` la vårsta de 45 de ani. AArrnnoolldd Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Vitamin Complex 100% DZR FFiigg.. 88 SSppeerriiaattuull FFiigg.. 66 MMiihhaaii NNeebbuunnuull FFiigg.. 77 ||nnvviinngg``ttoorruull 16 Culturism&Fitness nr. 5/2014 O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. revela]ie. Cei care se a[teptau s` cå[tige au fost foarte dezam`gi]i c` s-a clasat doar un loc mai sus fa]` de anul trecut, n timp ce al]ii s-au declarat impresiona]i de bra- ]ele [i coapsele sale, clar cele mai mari de pe scen`. Trebuie doar s` vin` mai fibrat pentru a se impune, masivitatea e deja peste ceilal]i. doar 4 sportivi n istoria concursului au reu[it s` urce pe podium la prima lor participare la Mr. Olympia? Arnold, n 69, [i Dorian Yates, n 91, au ocupat locul secund, iar Flex Wheeler, n 93, [i Phil Heath, n 2008, au reu[it ob]inerea locului trei. |n contrast cu ace[tia, Ronnie Cole- man nu s-a clasat n primii 15 la prima sa participare, n 92, de[i tocmai cå[tigase titlul mondial la amatori. arbitrii de la Mr. Olympia 2014 au fost cu to]ii de acord n privin]a primilor 4 clasa]i? Dac` ne arunc`m privirea pe foile de arbitraj de la ultimul Mr. Olympia, vedem, din scorul ob]inut de cei clasa]i pe primele 4 locuri, c` to]i arbitrii l-au dat pe locul ntåi pe Phil, pe doi pe Kai, pe trei pe Shawn Roden [i pe 4 pe Wolf. La urm`toarele locuri punctajul indic` unele divergen]e ntre arbi- trii. Mai rar un asemenea con- sens la o competi]ie unde to]i au o valoare deosebit`. Ronnie Coleman se afl` n perioad` de recuperare dup` dubla opera]ie la [olduri? De curånd, Ronnie a fost supus la cåte o opera]ie la fiecare [old, pentru nlocuirea acestora. Pe lång` alte opera]ii pe coloan` suferite n trecut, se pare c` Ronnie pl`te[te acum pentru gre- ut`]ile imense cu care lucra la an- trenamente, la genuflexiuni [i n- drept`ri, aproape 400 kg [i cu aproape 2 tone la pres`. Kai Greene este la fel de puternic sau mai puternic decåt arat`? Probabil [ti]i de rezultatele lui din concursurile profesioniste ns` mai pu]in probabil este c` [ti]i c` poate face 4 repet`ri cu bara la mpins din culcat orizontal cu 225 kg [i apoi 6 repet`ri cu 185 la nclinat n cadrul antrena- mentului pentru piept. Radu Valahu ridic` [ta- cheta? Dup` ce, n urm` cu cåte- va luni, Radu Valahu a tras un vagon cu 50 de c`l`tori la bord asiguråndu-[i astfel un loc de top n ierarhia celor mai puternici oameni din Romånia, recent el a ridicat [tacheta [i mai sus tr`gånd dou` vapoare de 100 tone cu peste 100 de persoane. Astfel, el devine un lider [i un deschiz`tor de drumuri n istoria acestui tip de probe de for]` din Romånia. Bravo, VALAHULE! doar 13 sportivi au reu[it s` cå[tige Mr. Olympia n cei 50 de ani de cånd a fost creat` aceast` competi]ie pentru profe- sioni[ti? Cei 13 sunt: Larry Scott, Sergio Oliva, Arnold Schwarze- negger, Franco Columbu, Frank Zane, Chris Dickerson, Samir Bannout, Lee Haney, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Jay Cutler, Dexter Jackson [i Phil Heath. Phil Heath are [anse mari s` devin` culturistul cu cele mai multe titluri de Mr. Olympia din istorie? Avånd n vedere c` are „doar“ 34 de ani, americanul Phil Heath are mari [anse s`-i dep`[easc`, ca num`r de titluri, pe actualii recordmani Lee Haney [i Ronnie Coleman, ambii cu cåte 8 titluri. Cei mai apropia]i sunt Arnold, cu 7 titluri [i Yates cu 5. Heath are deja 4 titluri n pal- mares iar istoria ne-a dovedit c` sportivi care aveau 40 de ani au reu[it s` cå[tige titlul. Asta nseamn`, teoretic, c` Phil mai poate cå[tiga aproximativ 6 titluri, adic` un total de 10. Al]i factori favorabili ar fi faptul c` a nceput culturismul acum 12 ani, nefiind a[a uzat din punct de vedere al articula]iilor n special [i al acci- dent`rilor n particular. De altfel, stilul lui de antrenament e pu]in probabil s` duc` la accident`ri majore, de genul celor suferite de Dorian Yates sau mai recent de Ronnie Coleman, care lucra cu greut`]i enorme. Kai Greene pare s` aib` soarta lui Gaspari? La sfår[itul anilor 90, o nou` stea ap`rea pe firmamentul culturismului profe- sionist: Rich Gaspari. Din p`cate pentru el, n-a reu[it niciodat` s` cå[tige Mr. Olympia, clasåndu-se de 3 ori pe locul secund, n 86- 88, dup` Lee Haney. Gaspari declara la acel moment: „V` da]i seama c` doar o singur` per- soan` m` desparte de locul ntåi, de titlul care odat` cå[tigat m` va face s` r`mån n istorie printre cå[tig`tori? Trebuie s`-l bat [i devin cel mai bun din lume.” Din p`cate, nu a reu[it [i n 96 s-a retras definitiv din competi]ii, f`r` s`-[i ndeplineasc` visul. La fel se pare c` se ntåmpl` [i cu Kai Greene care se afl` la a treia clasare consecutiv` pe locul secund la Mr. Olympia. Mamdouh Elssbiay nu a confirmat n totalitate speran]ele puse n el? Clasat pe locul 7, doar la un punct distan]` fa]` de locul 6, egipteanul, fost Mr. Olympia la amatori, a fost pentru unii o dezam`gire iar pentru al]ii o PPhhiill HHeeaatthh MMaammddoouuhh EEllssssbbiiaayy 18 Culturism&Fitness nr. 5/2014 Culturism&Fitness nr. 5/2014 19 KKaaii GGrreeeennee,, ddee 33 oorrii vviicceeccaammppiioonn llaa OOllyymmppiiaa RRaadduu VVaallaahhuu FFlleexx WWhheeeelleerr [[ii RRoonnnniiee CCoolleemmaann O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Daniel Oprea campion balcanic A[a cum era de a[teptat, dup` prezentarea unui program de an- trenament pentru ncep`tori [i a unuia pentru sportivii intermedi- ari, n num`rul acesta al revistei voi prezenta un program de an- trenament care se adreseaz` sportivilor avansa]i, cu o expe- rien]` de cå]iva ani n antrena- mente. |nc` de la nceput ]in s` pre- cizez c` scopul acestui articol este acela de a propune un pro- gram de antrenament destinat celor avansa]i [i de a rempros- p`ta cuno[tin]ele acestora cu acele elemente teoretice [i prac- tice care ar putea mbun`t`]i cali- tatea antrenamentelor. Sportivii avansa]i, spre deose- bire de cei ncep`tori [i interme- diari, sunt supu[i, pe de o parte, unor riscuri de accidentare ma- jore, ca urmare a greut`]ilor mari folosite, a frecven]ei antrena- mentelor, a tehnicilor de cre[tere a intensit`]ii antrenamentelor care sunt deosebit de stresante, dar [i pericolului supra-antrena- mentului cu toate implica]iile lui (plafonare, stare de spirit nega- tiv`, tulbur`ri ale somnului etc.). Antrenamentul sportivilor cu experien]` ndelungat` are, f`r` ndoial`, dou` componente care asociate conduc la stabilirea pro- gramului efectiv de antrenament. Acestea sunt componenta antre- namentului planificat [i compo- nenta antrenamentului instinctiv. Cu alte cuvinte, fiecare sportiv [i face un plan general de antrena- ment s`pt`månal, lunar etc., sta- bilit n func]ie de factori specifici, precum perioada de acumulare sau cea de definire, programul practicantului, prioritizarea gru- pelor deficitare [i altele, ns` de cele mai multe ori acesta trebuie „ajustat” n func]ie de instinctul sportivului la momentul efectiv al antrenamentului (stare de obo- seal`, nivel de refacere neuro- muscular` [i alimentare, even- tuale accident`ri, stare general` de s`n`tate etc.). A[adar, fi]i aten]i la semnalele pe care cor- pul vi le transmite [i nu le igno- ra]i. Ambele componente sus- men]ionate sunt importante [i, ca atare, nici una nu trebuie negli- jat`. Planificarea are un rol deo- sebit [i atest` maturitatea spor- tivului, iar aprecierea aspectelor instinctive conduce efectiv la suc- cesul antrenamentului, la evita- rea accident`rilor [i supra-antre- namentului. Tehnicilor de cre[- tere a intensit`]ii antrenamen- telor trebuie s` le g`si]i un loc important n antrenament [i tre- buie uzat de ele din plin, dep`[in- du-v` astfel limitele de pån` acum. Greut`]ile folosite sunt de obicei mari, sportivul acordånd o aten]ie deosebit` execu]iei [i controlului acestora. Nutri]ia sportivului avansat tre- buie s` fie la nivelul antrena- mentelor pe care este necesar s` le sus]in` [i apoi s` contribuie din plin la procesul laborios de refa- cere. Mesele medii, ca [i cantitate, [i valoroase, din punct de vedere biologic, care s` con]in` to]i nu- Culturism&Fitness nr. 5/2014 21 Program de antrenament pentru avansa]i trien]ii (glucide, proteine, lipide, vitamine, minerale), servite la in- tervale scurte de timp trebuie s` fie un obicei. La acest nivel supli- mentele nu mai sunt op]ionale n alimenta]ia practicantului avan- sat, fiind necesar s` se reg`- seasc` vitamine [i minerale, con- centrate/izolate, proteine cu ab- sorb]ie rapid` [i lent`, carbohi- dra]i cu absorb]ie rapid` pentru perioada de dup` antrenament, aminoacizi, creatin`, glutamin`, produse cu oxid nitric, stimula- toare ale produc]iei proprii de testosteron (tribulus), suplimente cu glucozamin` [i condroitin` pentru protec]ia [i refacerea arti- cula]iilor [i altele. Hidratarea co- respunz`toare este obligatorie pentru buna func]ionare a ntre- gului organism, [tiut fiind faptul c` majoritatea proceselor fizio- logice sunt legate de prezen]a apei. Nu n ultimul rånd, odihna ntrege[te imaginea unui ansam- blu de factori care influen]eaz` succesul n sport n general, nu- m`rul orelor de repaus fiind pro- por]ional cu volumul de antrena- ment efectuat [i intensitatea acestuia. Antrenamentul cardio nu trebuie l`sat pe planul doi, im- portan]a acestuia constånd n men]inerea unei bune func]ion`ri a sistemului cardio-respirator [i a unui procent de gr`sime corpo- ral` la un nivel rezonabil. Un antrenament structurat pe o s`pt`mån`, cu [ase antrena- mente de tip for]` [i trei cardio, este o alegere bun` pentru un avansat. Ziua de pauz` ar trebui s` fie ntre ziua 3 [i ziua 4 de antrenament. 20 Culturism&Fitness nr. 5/2014 ZIUA 1 Pectorali - mpins cu bara din orizontal la cadrul Smith, 5 x 12, 10, 8, 6, 6 (ultimele 2-3 repet`ri ale seriei 5 se efectueaz` cu men]inerea greut`]ii pe partea negativ`) - flutur`ri cu gantere din ncli- nat, 4 x 10 - mpins cu gantere din decli- nat, 4 x 10, 8, 6, 6 - pull-over cu gantera din cul- cat, 4 x 12 Abdominali - ridic`ri de picioare din atår- nat la bar`, 5 x 15-20 - crunch inversat pe saltea, 4 x 30 - cardio (biciclet`), 30 minute ZIUA 2 Picioare - cvadriceps - genuflexiuni cu bara pe ceaf`, 5 x 12, 10, 8, 6, 6 - mers fandat cu gantere, 4 x 20 pa[i (la ultima serie se descre[te greutatea [i se mai efectueaz` dou` subserii de 12 [i 6 repet`ri) - extensii la aparat, 4 x 20, 15, 12, 9 (ultima serie se efectueaz` cu greutate descresc`toare) Picioare - biceps femural - flexii la aparat cu un singur picior, 5 x 12, 10, 8, 6, 6 (la finalul ultimei serii se mai efectueaz` cåteva repet`ri par]iale) - ndrept`ri romåne[ti cu bara, 4 x 20, 15, 12, 10 Gambe - ridic`ri pe vårfuri la aparat, 4 x 30, 25, 20, 15 - ridic`ri pe vårfuri pe un picior, cu greutate adi]ional`, 4 x 30 Ziua 3 Deltoizi - mpins cu bara de la piept la cadrul Smith, 5 x 12, 10, 8, 6, 6 (ultima serie se efectueaz` cu greutate descresc`toare) - flutur`ri din aplecat cu gan- tere n super-set cu ridic`ri c`tre n spate, din aplecat (schiorul) cu acelea[i gantere, 4 x 10 - flutur`ri laterale din stånd sprijinit, cu un singur bra], 4 x 12 - ridic`ri prin fa]` cu gantere, alternativ, 4 x 10 (ultimele 2-3 repet`ri ale seriei 4 se efectuea- z` cu men]inerea greut`]ii pe partea negativ`) Trapez - ridic`ri de umeri din a[ezat cu gantere n måini, 4 x 10 - cardio (alergare), 30 minute Ziua 4 Dorsali - trac]iuni la bar`, priz` larg` la piept, cu greutate adi]ional`, 5 x 10 - ramat cu gantera din aplecat, 4 x 8 - trac]iuni cu priza ngust` la helcometru, 4 x 12, 9, 6, 6 repet`ri (la ultima serie se vor efectua 3-5 repet`ri for]ate cu ajutorul unui partener) - ramat cu bara din aplecat, 4 x 10 (ultima serie se efectueaz` cu greutate descresc`toare) - pull-over la cablu, 4 x 10 Lombari - ndrept`ri pentru lombari cu bara, 5x20 Ziua 5 Tricep[i - flot`ri la paralele cu greutate adi]ional`, 4 x 12 - mpins cu bara, priz` ngust`, 4 x 15, 12, 9, 6 (ultima serie cu greutate descresc`toare) - extensii din stånd, la cablu, priz` ngust`, 4 x 15, 12, 9, 6 Abdominali - crunch la aparat, 5 x 30 - scaunul roman, 4 x 20 - cardio (stepper), 30 minute Ziua 6 Bicep[i - flexii din stånd, cu bara dreapt`, priza medie, 4 x 12, 12, 12 [i 3 x 7 (la ultima serie se vor efectua 7 repet`ri complete, 7 repet`ri par]iale de la limita infe- rioar` a cursei pån` la jum`tatea acesteia [i 7 repet`ri par]iale de la jum`tatea cursei c`tre n sus) - flexii cu Hammer, alternative, cu gantere din [ezånd, 4 x 12 - flexii la cabluri cu ambele bra]e, 4 x 10 Antebra]e - flexia pumnului, cu sprijin pe antebra], priz` prona]ie sau supina]ie, cu gantera, 5 x 20. O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Culturism&Fitness nr. 4/2014 23 Alexandru Bolborici Mult a[teptatul concurs al toamnei a fost un show deosebit. Mihai Tigora a reu[it s` adune la start pe cei mai buni sportivi ai ]`rii. Spectacolul a fost deplin, publicul r`bd`tor a aplaudat cu fairplay to]i participan]ii [i partici- pantele pe ntreaga durat`, de 8 ore, a concursului. La juniori, Alexandru Mih`i]` a cå[tigat clar categoria, el primind la finalul concursului premiul pen- tru cel mai musculos sportiv. La bodybuilding classic, Andrei Nilgesz a cå[tigat totul precum [i la edi]iile anterioare ale concur- sului de la Oradea, Sibiu [i Mamaia, programul lui liber elec- trizånd publicul. La bikini, Diana Pivniceru este campioana absolut`, ns` au ap`rut noi sportive cu prezen]e ncånt`toare. |n lipsa campionilor absolu]i ai anilor trecu]i, Drago[ Popescu, n 2012, [i Constantin Laz`r, n 2013, anul acesta s-a impus Hunor Nagy la mic` diferen]` n fa]a celorlal]i campioni. Premiul Viorel Ristea, pentru cel mai bun program liber, i-a revenit lui Marius Dragomir. Poze [i video g`si]i pe topcul- turism.ro juniori 1. Mih`i]` Alexandru – Bucure[ti 2. Bogdan Du]` – C`l`ra[i 3. Florin Du]u – Ploie[ti bodybuilding classic 175 cm 1. Andrei Nilgesz – Oradea 2. Ionu] M`r`[oiu – Bucure[ti 3. Adrian R`doi – Hu[i bodybuilding classic +175cm 1. Alexandru Albulescu – Bucure[ti 2. Nicolae Grad – Timi[oara 3. Cristian {tefan – Sfåntu Gheorghe open bodybuilding classic – Andrei Nilgesz bikini 163 cm 1. Alexandra Sonea – Ia[i 2. Valentina Iancu – Bucure[ti 3. Judit Iga – Ungaria bikini 169 cm 1. Diana Pivniceru – Tulcea 2. Otilia Dumitrescu – Tårgu-Jiu 3. Iringo Farka[ – Tårgu- Secuiesc bikini +169 cm 1. Bianca Surdu – Sibiu 2. Krisztina Farkas – Ungaria 3. Alina Pavel – Bucure[ti open bikini – Diana Pivniceru bodybuilding 75 kg 1. Andrei Nilgesz – Oradea 2. Viorel Marin – Bucure[ti 3. Emil David – Bucure[ti bodybuilding 85 kg 1. Dan Crstea – Bucure[ti 2. Marius Dragomir – Bucure[ti 3. Ionu] M`r`[oiu – Bucure[ti bodybuilding 95 kg 1. Viorel M`r`[oiu – Bucure[ti 2. Cristian Iacob – Oradea 3. Nicolae Grad – Timi[oara bodybuilding +95 kg 1. Hunor Nagy – Miercurea-Ciuc 2. Alexandru Mih`i]` – Bucure[ti 3. Lucian Boerescu – Constan]a open bodybuilding – Hunor Nagy 22 Culturism&Fitness nr. 5/2014 DDaann CCrrsstteeaa,, VViioorreell MM``rr``[[ooiiuu,, HHuunnoorr NNaaggyy [[ii AAnnddrreeii NNiillggeesszz Tiger Classic Weekend bbiikkiinnii 116633ccmm O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. – Cum ai nceput s` te antrenezi? – Am f`cut prima dat` cuno[- tin]` cu gimnastica la vårsta de 4 ani, la Palatul Copiilor din Tårgu- Jiu, de unde mi s-a recomandat s` m` duc la preselec]ie la [coala de gimnastic` din Deva (Colegiul Na]ional Sportiv „Ceta- te“ Deva), unde la vårsta de 5 ani mi-am nceput activitatea spor- tiv` ntr-un cadru organizat, cu un regim strict. Dup` 3 ani de activi- tate la lotul na]ional de junioare, am renun]at la gimnastic` artistic` n urma a dou` interven]ii chirurgicale suferite. Dar, pentru c` sportul intrase deja n sånge ca un drog, nu am putut sta prea mult de o parte [i m-am apucat de gim- nastica aerobic` de per- forman]`, pån` am ter- minat liceul. Am nceput s` practic fitnessul la sfår[itul lui 2008 [i am participat la primul concurs n 2009. |n 2014 m-am trans- ferat la CSM Baia Mare, antrenor Maria Szabo, [i dup` 4 luni de preg`tire am participat la Cam- pionatul European, unde obiectivul era s` intru n top 6. De[i am fost 7 concurente la categoria fitness pån` la 1,63 cm, am reu[it s` ob]in locul secund, un rezultat sur- prinz`tor pentru mine [i pentru cei din jurul meu. – Vorbe[te pu]in despre alimenta]ie n off [i n precompeti]ional. – |n perioada de pre- g`tire general`, ncep cu o alimenta]ie mai bo- gat` n carbohidra]i [i fi- bre [i consum mai pu]in` pro- tein` iar, cu cåt m` apropii mai mult de concurs, reduc cantitatea de carbohidra]i [i cresc pe cea de protein`. Binen]eles, sus]in efor- tul cu suplimente nutritive. – Care este modelul t`u la fit- ness/bikini? – Nu am un model anume, dar, de obicei, cånd mi propun ceva, ncerc s` fiu cåt mai bun` [i s` duc obiectivul la bun sfår[it. – Cum te antrenezi [i ce schimbi n precompe]ional, fa]` de perioada off? – Din iunie pån` la sfår[itul lui august este perioada n care pot face dou` antrenamente pe zi. La primul antrenament merg mai mult pe cardio, alergare, bici- clet`, coard` sau n sala de for]` merg pe circuit combinat cu bici- clet`. La al doilea antrenament lucrez pe grupe musculare, o grup` mare, cu 6 exerci]ii a cåte 3- 4 serii cu 6-8 repet`ri, lucrez 24 Culturism&Fitness nr. 5/2014 undeva la 75-85% din capacita- tea maxim`, sistem piramidal, [i o grup` muscular` mic` pentru care mi aleg 4 exerci]ii, acela[i sistem. De dou` ori pe s`pt`må- n` am antrenament n sala de gimnastic` unde perfec]ionez elemente cunoscute deja [i ncerc altele noi. |n perioada pre- competi]ional` m` axez foarte mult pe partea de cardio, iar la antrenamente reduc greut`]ile [i cresc num`rul de repet`ri. |n sala de gimnastic` ncep cu repetarea programului liber integral. – Care este grupa preferat`? – Umerii. – Ce grup` nu-]i place s` an- trenezi? – Pieptul. – Ai fost accidentat`? – De cånd practic fitnessul, nu am suferit nicio accidentare. N.R. |nainte de nchiderea edi]iei, Georgiana s-a ntors de la Campionatul Mondial de senioare, desf`[urat la Montreal, cu un meritos loc 4 la categoria fitness163 cm. Felicit`ri! Prof. Cristian Neagu Interviu cu Georgiana P`dure GGeeoorrggiiaannaa PP``dduurree ccuu aannttrreennooaarreeaa MMaarriiaa SSzzaabboo |n`l]ime: 1,50 m Greutate: 45 kg n concurs, 49 kg n offsezon Vårst`: 26 ani Palmares: – multipl` campioan` na]iona- l` la fitness senioare – vicecampioan` european` la fitness senioare n 2014 – locul 4 la CM de fitness se- nioare 2014O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Primul na]ional destinat senior- ilor a fost cel de fitness, bodyfit- ness, men phisique [i bodybuild- ing classic, desf`[urat la Sibiu pe 6 septembrie 2014. S-au nscris 64 de sportivi. Iat` rezultatele: fitness feminin 163 cm 1. Laura Cup[a – CS Gold Star Baia Mare 2. Georgiana P`dure – CSM Baia Mare 3. Bianca Maz`reanu – CS Universitar Oradea fitness feminin +163 cm 1. Rebeca Gt – CSM Baia Mare open fitness feminin – Laura Cup[a fitness masculin 1. Adrian Moldovan – CS Universitatea Cluj-Napoca 2. Andrei David – CS Universitar Oradea bodyfitness 158 cm 1. Ioana Dinescu – CS Champions Gym B 2. Cristina Chiri]` – CS Farul C-]a 3. Cristina Ro[ca – Rapid Oradea bodyfitness 163 cm 1. Elena Popa – CS Champions Gym B. 2. Alina Aschilean – CS Universitatea Cluj-Napoca 3. Marinela Ungureanu – CFR Is bodyfitness 168 cm 1. Florina Colceriu – CS Universitatea Cluj-Napoca 2. Alexandra Oiega[ – CS Gold Star Baia Mare 3. L`cr`mioara Florea – CS Farul C-]a bodyfitness +168 cm 1. Alina Pavel – CS Champions Gym B 2. Gabriela Vl`dean – CS Farul C-]a 3. Martina Lupu – CS Universitar Oradea open bodyfitness – Elena Popa men physique 170 cm 1. Marius V`rzaru – CS{ 5 B 2. Ciprian Cosma – CS Olympia Pro Gym Bv 3. Cristian Anastasescu – CS{ 5 B men physique 174 cm 1. Nicu[or T`t`rici – CS{ 5 B 2. Andrei Chita – CS Universitatea Cluj-Napoca 3. R`zvan Marcoci – CS Farul C-]a men physique 178 cm 1. Daniel Popa – CS Farul C-]a men physique +178 cm 1. Mihai Florea – CS Champions Gym B 2. Andrei Ioni]` – CS Champions Gym B 3. Alexandru Coste – CSM Baia Mare open men physique – Nicu[or T`r`rici bodybuilding classic 168 cm 1. Bogdan Farca[ – CS Gym Ovidiu Baia Mare 2. Liviu Varga – CSM Bistri]a 3. Gabriel Prava – Champions Gym B bodybuilding classic 171 cm 1. Nicolae Cristea – CS Metrorex B 2. Aura[ Chiril` – CS Avicola Buz`u 3. C`lin Alexandru – CS Gladiator Gym Craiova bodybuilding classic 175 cm 1. Cristian Berciu – CS Universitatea Cluj-Napoca 2. Lauren]iu T`taru – Post`varul Bra[ov 3. Cristian Fekete – CS Champions Gym B bodybuilding classic 180 cm 1. Ionu] Drula – CSU Cluj- Napoca 2. Gabriel Feher – CS Delta Power Cluj-Napoca 3. Cristian {tefan – CS Apollo Sport Sf. Gheorghe bodybuilding classic +180 cm 1. Andrei Vasiliu – CS CFR Ia[i 2. Severin Irimia – CS Gladiator Gym Craiova 3. Zaven Mandalian – CS Apollo Sport Sf. Gheorghe open bodybuilding classic – Andrei Vasiliu 26 Culturism&Fitness nr. 5/2014 bbbb ccllaassssiicc++118800 ccmm CN de fitness, bodyfitness, bb classic seniori [i senioare CN de culturism [i bikini seniori [i senioare Alexandru Bolborici Cei mai buni 72 de sportivi din ]ar` au concurat n 28 septem- brie, pe scena Casei de Cultur` a Studen]ilor din Cluj-Napoca, n cadrul Campionatelor Na]ionale pentru seniori [i senioare la cul- turism, bikini fitness [i women physique. Competi]ia a reunit cå[tig`torii celor 4 faze zonale de la nivel na]ional [i a fost organi- zat` de Federa]ia Romån` de Culturism [i Fitness n parteneri- at cu Clubul Sportiv „U Cluj”, Consiliul Local Cluj-Napoca [i Consiliul Jude]ean Cluj. A disp`- rut categoria de culturism femi- nin, locul ei fiind luat de women phisique. Iat` clasamentul: women phisique 163 cm 1. Beatrice {erban – CS Teleorman Alexandria 2. Judit David – CS Lulu's Gym Gala]i 3. Alina Aschilean – CS Universitatea Cluj-Napoca women phisique +163 cm 1. Florina Colceriu – CS Universitatea Cluj-Napoca 2. Florina Rusu – CS CFR Ia[i 3. C`t`lina Gint` – CS Champions Gym B open women phisique – Florina Colceriu bikini fitness 160 cm 1. Cristina Marginean – CS Universitatea Cluj-Napoca 2. Valentina Iancu – CS Champions Gym B 3. Andreea Toncean – CS Universitar Tg. Mure[ bikini fitness 166 cm 1. Iringo Farka[ – CS Olympia Pro Gym Bra[ov 2. Otilia Dumitrescu – CS Champions Gym B 3. Adriana Flamand – CSM Bistri]a bikini fitness 169 cm 1. Diana Pivniceru – CS Farul C- ]a 2. Cristina Con]iu – CSM Baia Mare 3. Anca Somcutean – CS Gold Star Baia Mare bikini fitness 172 cm 1. Szintia Kerestely – ACS Retro Gym Tg. Mure[ 2. Alexandra Vaidahazan – CS Universitatea Cluj-Napoca 3. Elena C`praru – CS Lulu's Gym Gala]i bikini fitness +172 cm 1. Alina Pavel – CS Champions Gym B 2. Ioana Sulea – CS Universitar Tg. Mure[ 3. Mariana Oancea – CS Lulu's Gym Gala]i open bikini fitness – Diana Pivniceru culturism 65 kg 1. Ciprian Solzaru – CS Fortus C`l`ra[i 2. Bogdan Farca[ – CS Gym Ovidiu Baia Mare 3. Petru Moja – CS Gold Star Baia Mare culturism 70 kg 1. Ovidiu Cozma – CS Gym Ovidiu Baia Mare 2. Emil Giurgiu – CS Gold Star Baia Mare 3. Attila Katona – CS Fredy Club Dej culturism 75 kg 1. Sebastian V`su] – CS Universitatea Cluj-Napoca 2. Florin M`rculescu – CS Power Gym Media[ 3. Claudiu Giurgi – CS Gym Ovidiu Baia Mare culturism 80 kg 1. Cristian {tefan – CS Apollo Sport Sf. G–ghe 2. Alexandru Vasiliu – CS Atlas Br`ila 3. Gabriel Feher – CS Delta Power Cluj-Napoca culturism 85 kg 1. Sergiu Giant`u – CS CFR Ia[i 2. {tefan Dolhescu – CS Steel Man Tg. Neam] 3. Zaven Mandalian – CS Apollo Sport Sf. Gheorghe culturism 90 kg 1. Daniel Racoveanu – CS Champions Gym B 2. Vasile Morar – Dumifitness Cluj-Napoca 3. Andrei Barbur – CSM Baia Mare culturism 100 kg 1. Nicolae Grad – CSM Baia Mare 2. Marcel Manea – CS Power Gym Media[ 3. Cornel Magearu – CS Yzo Gym C`l`ra[i culturism +100 kg 1. Olimpiu F`t – CS Gym Ovidiu Baia Mare 2. Aurelian C`pu[an – CS Universitatea Cluj-Napoca 3. Radu Berteanu – CS Dumi Fitness Cluj-Napoca open culturism – Nicolae Grad perechi 1. Florina Rusu + Sergiu Giant`u 2. Beatrice {erban + Ovidiu Cozma 3. Iuliana Iancu + Zaven Mandalian Culturism&Fitness nr. 5/2014 27 NNiiccoollaaee GGrraadd O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. 28 Culturism&Fitness nr. 5/2014 Cånd eram pe la 20 de ani, la nceputul anilor 1990, tipii mai n vårst` mi spuneau s` m` bucur cåt mai am timp de faptul c` eram puternic [i musculos deoa- rece, cånd o s` trec de 30 de ani, voi fi pe o pant` descendent`. Evident, nu am dat nicio aten]ie acestor avertismente. A venit vremea [i am f`cut 30 de ani ntr-o zi nsorit` de sep- tembrie. Cei 16 ani de antrena- mente acumulate ncepeau cu adev`rat s` se vad`. Finalmente, fizicul meu ncepea s` arate de culturist. Pentru a celebra, am ]inut form` de concurs, de[i nu inten]ionam s` particip la vreo competi]ie, [i am pozat pentru revista IronMan. Datorit` antre- namentelor grele, alimenta]iei s`n`toase [i suplimentelor luate, fizicul s-a mbun`t`]it n contin- uare. Din nou, unii mai n vårst` m-au asigurat cu profe]iile lor c`, dup` 40 de ani, totul se duce de råp`. Iar`[i am ignorat aceste negativisme. A venit vremea [i am mplinit 40 de ani. Am s`rb`torit eveni- mentul prin debutul la nivel de competi]ie na]ional`, mai exact la NPC Team Universe. Cu ceva mai bine de 25 de ani de antre- namente acumulate, am ar`tat mai bine decåt la 30 de ani. Am avut mai mult` m`rime, fizicul a fost mai echilibrat ca oricånd, iar condi]ia de concurs a fost cea mai bun`. A[adar nu m-am trez- it la 40 de ani cu mu[chii c`zu]i, cu pielea atårnånd sau cu burt`. Recent, un tip de 50 [i ceva de ani a venit s`-mi spun` c` de fapt pragul de 50 de ani este adev`rata treapt` cånd corpul ncepe s` se deterioreze. {tia asta pentru c` i s-a ntåmplat. De data aceasta, am replicat: „Ai ar`tat vreodat` ca mine?” l-am ntrebat. A recunoscut c` nu. „Ai idee cåt am fost de dedicat culturismului nc` de cånd eram copil?” Binen]eles c` el nu a fost. Era nc` un tip care s-a an- trenat constant, dar care nu [i-a dedicat via]a acestui lucru. Cu alte cuvinte, a ar`tat bine atåt timp cåt a fost tån`r, cånd mer- gea s` fac` antrenamente ca s` fie f`cute [i månca la fel de ne- glijent pentru c` l ajuta metabo- lismul. Tipul a dat-o apoi pe scuze, a nceput s`-mi povesteasc` des- pre accident`rile suferite, junghi- urile [i durerile pe care le are [i capacitatea foarte limitat` de a mai face exerci]iile la sal`. He, he, chiar [i-a g`sit cui s` se plång`! I-am explicat calm acciden- t`rile mele, ruptur` de triceps drept, artrit` la ambii umeri, pro- bleme lombare nc` din 1987. Dar niciuna nu m-a mpiedicat s` nu m` antrenez. |ntotdeauna am g`sit c`i [i solu]ii pentru a contin- ua. Am f`cut tratament chiroprac- tic mai mult de 20 de ani, masaj adånc pentru ]esuturi n fiecare s`pt`mån` [i fac ntinderi aproa- pe zilnic. Sunt cåteva exerci]ii pe care nu le mai pot face [i altele la care nu pot merge la fel de greu precum alt`dat`, dar, per total, nu am de ce s` m` plång. M` antrenez dou` zile da, una nu [i am g`sit alte c`i de a stimula mu[chii, alta decåt folosirea de greut`]i foarte mari, precum sistemele 4X, FST-7 sau TORQ. Am måncat curat [i am f`cut cardio regulat pentru a men]ine procentajul de gr`sime sc`zut. |n curånd mplinesc 45 de ani. Nu pot spune c` m` simt la fel ca la 18 sau 25 de ani. |n mod cert am destule dureri acumulate de-a lungul anilor, de ncheieturi, liga- mente sau mu[chi. Dar, cu cea mai mare modestie din lume, pot spune cu siguran]` c` ar`t al dracului de bine pentru vårsta mea. Nu m` voi opri din a m` an- Nu l`sa vårsta s`-]i fie scuz`! trena [i a månca corect. S` m` antrenez este pasiunea mea [i unul dintre pu]inele lucruri care mi-au dat cele mai multe satisfac]ii n via]`. |mi place måncarea gustoas`, fast-foodul la fel ca oric`rei alte persoane, dar nu o pot månca decåt ocazional. Måncarea este ener- gie, dar nu sunt dispus s` bag n mine mån- care nes`n`toas`. A[adar, o s` m` trezesc curånd avånd 50 de ani [i o s` v`d un cartof stafidit n oglind`? Nu prea cred. Vårsta este una dintre scuzele celor care [i las` corpul s` fie n declin, [i este scuza favorit`. Este o ru[ine s` te folose[ti de a[a ceva, nseamn` c` e[ti un caracter slab, f`r` voin]`. Sunt destui oameni cu o vårst` apre- ciabil` care arat` extraordinar [i care combat orice mit legat de acest lucru. Dac` vrei s` r`måi dedicat acestui stil de via]`, atunci o po]i face. Sau po]i alege o variant` mult mai lejer` [i s` dai vina pe vårst`. Alegerea este numai a ta. Ron Harris, Ironman Culturism&Fitness nr. 5/2014 29 RRoonn HHaarrrriiss O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. Lotul na]ional al Romåniei a f`cut o figur` frumoas` la aceast` edi]ie a Campiona- telor Mondiale de skanden- berg, desf`[urate n perioada 15-20 septembrie 2014, n Li- tuania, prin cå[tigarea a 6 medalii, trei de aur [i trei de bronz. Medaliile de aur au fost aduse de Mirela Prjol, care nu a l`sat nicio [ans`, la niciun bra], celorlalte sportive nscri- se la master +80 kg. Cea de-a treia medalie de aur a fost cå[tigat`, surprinz`tor, de C`- t`lin Aprodu la juniori 18 ani, bra]ul stång. Medaliile de bronz au fost aduse de Adrian Lauru[ [i Istvan Dobray la juniori 21 ani [i de Viorel Dobrin la seniori 75 kg. {i al]i sportivi au fost foarte aproape de podium, dup` cum vede]i n lista de mai jos (loc, nume, categorie): 4. Dobray Istvan, juniori21 dr 80 kg 5. Alin Hasiuc, juniori18 st 80 kg 5. Viorel Dobrin, seniori dr 75 kg 6. Adrian Lauru[, juniori21 st +90 kg 30 Culturism&Fitness nr. 5/2014 Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic) la pre]ul de 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat Culturism&Fitness nr. 5/2014 31 6. Alin Hasiuc, juniori18 dr 80 kg 6. Alin Sandu, juniori21 dr 90 kg 6. Daniel P`tra[cu, master dr 80 kg 6. Eduard Kolosvari, master dr 90 kg 7. C`t`lin Aprodu, juniori18 dr 65 kg 8. Daniel P`tra[cu, master st 80 kg 9. Alin Tudor, juniori18 dr 70 kg 10. Alin Sandu, juniori21 st 90 kg 10. Daniel Andronache, seniori dr 85 kg 11. Daniel Andronache, seniori st 85 kg 11. Eduard Kolosvari, master st 90 kg 11. Ioan Pu[casu, seniori st +110 kg 13. Alin Tudor, juniori18 st 70 kg 13. Bogdan Gu[`, master st +100 kg 13. Bogdan Gu[`, master dr +100 kg 14. Adrian Lauru[, seniori dr 110 kg 16. Adrian Lauru[, seniori st 110 kg 16. Liviu Li]`, master st 100 kg 17. Ioan Pu[casu, seniori dr +110 kg 17. Liviu Li]`, master dr 100 kg 19. Alin Hasiuc, seniori st 80 kg 20. Ervin Szekely, seniori st 85 kg 22. Ervin Szekely, seniori dr 85 kg 22. Lucian Tudor, master dr 80 kg 32. Alin Tudor, seniori st 70 kg Arbitrii no[tri au fost Mircea Simionescu-Simicel, Victor Barbu, Tiberiu Mihalcea [i Eduard Dimiean. Romånia s-a clasat pe locul 16 la echipe din 46 de ]`ri participante. 6 medalii la CM CC``tt``lliinn AApprroodduu nn ffiinnaall`` MMiirreellaa PPrrjjooll,, ccaammppiiooaann`` mmoonnddiiaall`` CC``tt``lliinn AApprroodduu,, ccaammppiioonn mmoonnddiiaall SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro PALATINOSEPALATINOSE O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 5/2014 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK NOU SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 69 lei, cutii de 900 g – 71,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonte- rra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei, cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei, cutii de 900 g – 69,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 89,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% protein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Produc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97 lei, cutii de 900 g – 99,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neu- tru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 27,00 lei, 2 kg – 55 lei, cutii de 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 57 lei. Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 29,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 17,00 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 17 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. 32 Culturism&Fitness nr. 5/2014 Tiger Classic Interna]ional De[i s-a ]inut pe 21 septem- brie, n perioada Campionatului Mondial, au venit foarte mul]i sportivi, disputåndu-se aproape 400 de meciuri la acest concurs interna]ional, cu 4 francezi [i 4 ucraineni. S-au impus multiplii campioni na]ionali, surpriza ve- nind de la Marian Rotaru care a cå[tigat openul la bra]ul stång seniori [i a ajuns n finala de la bra]ul drept, unde a fost nvins de Sabin B`dulescu. Arbitrii au fost Alex Marin, Deniz Ibram, Daniel Petre, Ramona Nicolae, Ana-Maria Laz`r [i Bogdan Purnavel. Clasament [i video complet g`si]i pe bratdefier.ro juniori -78 kg stånga 1. M`d`lin Laz`r – Sl`nic (PH) 2. Alexandru Maianu – Rasi (CL) 3. Alexandru Zamfir – Lehliu- Gar` (CL) juniori +78 kg stånga 1. Doru Stroe – Filipe[tii de Tårg (PH) 2. Iulian Mih`il` – Capu Cåmpului (SV) 3. George Ispas – Ploie[ti (PH) masters stånga 1. Ion Grosu – C-]a 2. Drago[ Mecu – B 3. Cornel Novitchi – Breaza (PH) seniori -70 kg stånga 1. Florin Ichim – C-]a 2. Daniel Chivu – Pite[ti (AG) 3. Alexandru Dr`gan – Cåmpina (PH) seniori -86 kg stånga 1. Marian Rotaru – B 2. Daniel Barbu – Opta[i (OT) 3. Ciprian V`leanu – Fran]a seniori -100 kg stånga 1. Mircea Bic` – B 2. Bogdan Stoica – Cåmpina (PH) 3. Marian Duf`r – Dobrogostea (AG) seniori +100 kg stånga 1. Sabin B`dulescu – B 2. Constantin Mihai – B 3. Bogdan Moldovan – Cluj- Napoca (CJ) juniori -78 kg dreapta 1. M`d`lin Laz`r – Sl`nic (PH) 2. Alexandru Zamfir – Lehliu- Gar` (CL) 3. Cristi Migit – C-]a juniori +78 kg dreapta 1. Iulian Mih`il` – Capu Cåmpului (SV) 2. C`t`lin Uocaru – (DB) 3. Alin Iorga – Dr`g`ne[ti (OT) masters dreapta 1. Ion Grosu – C-]a 2. Drago[ Mecu – B 3. Marian Chirbea – Mizil (PH) seniori -70 kg dreapta 1. Marian Frunz` – Nicolae B`lcescu (CT) 2. Florin Ichim – C-]a 3. Nicolae Ciobanu – Motru (GJ) seniori -86 kg dreapta 1. Marian Rotaru – B 2. Daniel Barbu – Opta[i (OT) 3. Andreas Safta – B seniori -100 kg dreapta 1. Ionu] Cål]osu – B 2. Mircea Bic` – B 3. Bogdan Stoica – Cåmpina (PH) seniori +100 kg dreapta 1. Sabin B`dulescu – B 2. Constantin Mihai – B 3. Mihai Dumitra[cu – B foto:AdrianCåtu O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra, strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.262.142, 0724.534.043 Dori]i o sal` cu aparate de ultim` or` [i aparate clasice? Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur- ism [i fitness din Bucure[ti, n in- cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si- tuat n zona 1 Mai – Grivi]a. Antrenor, multiplul campion na- ]ional [i maestru al sportului: Alexandru Costache. Sala bene- ficiaz` de mas` ping-pong, sac de box, incluse n abonamentul lunar. Programul s`lii este: 9:00- 21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta. Informa]ii la tel. 0740.096.475. S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro SUPERGYM INC Bucure[ti, cartier Berceni, str. Ni]u Vasile nr. 57 Tel. 021.461.08.67 TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 KOM FITNESS Bucure[ti, Bd. C-tin Bråncoveanu nr. 114. sect 4 www.komfitness.ro SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele redac]iei. Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 35,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 67,00 lei, g`le]i de 2 kg – 69,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 5/2014 Vånd aparatur` sal` for]`, gantere [i discuri de fier. Tel. 0751.388.631 Vånd afacere fitness sau aparate fitness [i culturism foarte bine ntre]inute, Bucure[ti. Tel. 0746.070.257, 0720.044.867 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. PPrree]]:: 11,,7700 lleeii//pplliicc L-Carnitin Instant B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaharoz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucorono- lacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, energyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru co- menzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,29 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,90 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 5/2014 35 O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×