Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
สุธาทร สุทธิสนธิ์
Marketing Executive2
Digital marketing Condominium1
พฤกษาเรียล เอสเตท จากัด(มหาชน)
2
Marketing Executive2
Digital marketing Condominium1
พฤกษา เรียล เอสเตท จากัด(มหาชน)
Digital Marketing Consultant ,
Digit...
3
เจาะพฤติกรรม Digital Con(do)sumer
หัวข้อบรรยายวันนี้
พฤติกรรม ลูกค้ายุค ใหม่ใช้ สื่อ Online อย่างไร
ในการ เลือก ข้อมูล โ...
4
ต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาฯริมทรัพย์
สื่อ Online มีอิทธิพลอย่างไร
6
เหตุผลที่คนซื้ออสังหาริมทรัพย์
ซื้อเพื่ออยู่อาศัย เป็นบ้านหลังหลัก
ซื้อเพื่อเก็บเป็นสินทรัพย์
ชอบ, ซื้อด้วยอารมณ์
ซื้อเพ...
สื่อ Traditional
PRO CON
ได้ผลตอบรับรวดเร็ว ราคาสูง
มีความน่าเชื่อถือ สูงกว่า สื่อสารทางเดียว
ใช้ดีกับสินค้าที่ใกล้กับจุดข...
Traditional Digital
ลูกค้าคือผู้ฟัง ผู้ชม ลูกค้ามีส่วนร่วม,กาหนดทิศทางได้
สื่อแพร่กระจายไปทั่ว สื่อเจาะจงผู้รับได้เลือกรับ...
9
Digital Consumer
ต้องการการโต้ตอบที่
รวดเร็ว,ทันที
คาดหวังที่จะเห็นแบรนด์ อยู่
บน Social network เดียวกัน
เรียนรู้แบรนด์...
Why Content Marketing matter ?
เห็นโฆษณาทีวี หรือ
ป้ายประกาศ
เดินทางไปที่จุดขาย ทดลองสินค้า ซื้อสินค้า,จองเปรียบเทียบ ,
เลือกสิ่งที่ดีที่สุด
AGREE
ก่อนนี...
อ่าน
เว็บรีวิว
ค้น
Pantip
กรุ๊ป
Facebook
ดู
Youtube
Search
Google
เห็นโฆษณา
What
Format is
The reort?
Like
Facebook เข้า
W...
รับรู้
โอน และ เข้าอยู่
เยี่ยมชมโครงการ ชมบ้านตัวอย่าง
Zero Moment Of Truth
เห็นป้าย,ใบปลิว
ค้นหาข้อมูลออนไลน์
เยี่ยมชมโครงการ , ดูบ้านตัวอย่าง
โอนแล้วเข้าอยู่
15
เครื่องมือ Content marketing
Advertorial
- Brand
- Unbrand
VDO Content
- VDO Review
- Life style content
- Viral vdo
- ...
16
Introducing
Micro-Moment
17
4 Moment ที่นักการตลาดต้องรู้
18
4 Moment ที่นักการตลาดต้องรู้
อยากรู้ ต้องรู้ทันที“ ”
Search
SEO + SEM + Content
19
4 Moment ที่นักการตลาดต้องรู้
ฉันอยากจะไป“ ”
Location Base Marketing
Google my business
Location review content
+
204 Moment ที่นักการตลาดต้องรู้
ฉันอยากจะทา..“ ”
Relevant Content = Content ที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งอาจจะไม่ใช่การขาย
จัดสว...
21
4 Moment ที่นักการตลาดต้องรู้
ฉันอยากจะซื้อ“ ”
Review Content
Online Campaign
Influencer
content
Online Booking
หน้าที่ของ Marketer
คือ สร้าง Story ให้ ลูกค้า รับรู้ หลงไหล รัก ใน Brand ช่วยให้เซลล์ปิดการขายง่ายที่สุด
23
สื่อสาร กับลูกค้า
สนับสนุนข้อมูลของสื่อ
Traditional
สร้างกระแส
ความต้องการ
สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
สร้าง Online Comm...
Thank you
Digital condosumer
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Digital condosumer

961 vues

Publié le

เอกสารประกอบการบรรยาย Digital Condosumer

Publié dans : Marketing

Digital condosumer

 1. 1. สุธาทร สุทธิสนธิ์ Marketing Executive2 Digital marketing Condominium1 พฤกษาเรียล เอสเตท จากัด(มหาชน)
 2. 2. 2 Marketing Executive2 Digital marketing Condominium1 พฤกษา เรียล เอสเตท จากัด(มหาชน) Digital Marketing Consultant , Digital Marketing Trainer นักเขียน , Blogger • นักเขียน“เสี่ยยุคใหม่ Startup” • นักเขียนและ บรรณาธิการหนังสือ iMarketing 10.0 และ Social.me • Blogger www.toppercool.com , www.prop2morrow.com สุธาทร สุทธิสนธิ์ (ท้อป) พิธีกรรายการ Startup เสี่ยยุคใหม่ ช่องเนชั่น 22
 3. 3. 3 เจาะพฤติกรรม Digital Con(do)sumer หัวข้อบรรยายวันนี้ พฤติกรรม ลูกค้ายุค ใหม่ใช้ สื่อ Online อย่างไร ในการ เลือก ข้อมูล โครงการ อสังหาฯ Content marketing มีอิทธิพล อย่างไรต่อการตัดสินใจของ ผู้บริโภค Micro Moment ห้วงเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ ให้เซลล์ปิดการขาย ได้ไม่หลุดมือ
 4. 4. 4 ต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาฯริมทรัพย์ สื่อ Online มีอิทธิพลอย่างไร
 5. 5. 6 เหตุผลที่คนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซื้อเพื่ออยู่อาศัย เป็นบ้านหลังหลัก ซื้อเพื่อเก็บเป็นสินทรัพย์ ชอบ, ซื้อด้วยอารมณ์ ซื้อเพื่อการลงทุน ซื้อเพื่อขยายครอบครัว ซื้อเพื่ออยู่อาศัยใกล้ที่ทางาน
 6. 6. สื่อ Traditional PRO CON ได้ผลตอบรับรวดเร็ว ราคาสูง มีความน่าเชื่อถือ สูงกว่า สื่อสารทางเดียว ใช้ดีกับสินค้าที่ใกล้กับจุดขาย (Location) วัดผลยาก ข้อมูลอาจให้ได้ไม่ครบถ้วน
 7. 7. Traditional Digital ลูกค้าคือผู้ฟัง ผู้ชม ลูกค้ามีส่วนร่วม,กาหนดทิศทางได้ สื่อแพร่กระจายไปทั่ว สื่อเจาะจงผู้รับได้เลือกรับหรือไม่รับได้ มีตารางการเผยแพร่ ยืดหยุ่นยาก ไม่มีข้อจากัดเรื่องเวลาปรับเปลี่ยนได้ นักการตลาด , แบรนด์ชี้นา ผู้บริโภคร่วมกาหนดความต้องการได้ การตลาดแบบยัดเยียดทางเดียว พร้อมใจร่วมกันลงมือสร้างแนวทางได้ PR ใช้เงินกาหนดทิศทางได้ อิทธิผลของโลกดิจิตัลกาหนด วัดผลเมื่อจบงาน วัดผลได้Realtime
 8. 8. 9 Digital Consumer ต้องการการโต้ตอบที่ รวดเร็ว,ทันที คาดหวังที่จะเห็นแบรนด์ อยู่ บน Social network เดียวกัน เรียนรู้แบรนด์ผ่าน Social channel พยายามโต้ตอบกับ มากกว่าฟังข้างเดียว เชื่อ influencer มากกว่า คนสนิทเพื่อน บริโภคข่าวสารผ่าน Feeds Facebook ,Twitter,LINE Mobile savy
 9. 9. Why Content Marketing matter ?
 10. 10. เห็นโฆษณาทีวี หรือ ป้ายประกาศ เดินทางไปที่จุดขาย ทดลองสินค้า ซื้อสินค้า,จองเปรียบเทียบ , เลือกสิ่งที่ดีที่สุด AGREE ก่อนนี้เคยเป็นแบบนี้
 11. 11. อ่าน เว็บรีวิว ค้น Pantip กรุ๊ป Facebook ดู Youtube Search Google เห็นโฆษณา What Format is The reort? Like Facebook เข้า Web โครงการ Computer bae ชมห้อง ตัวอย่าง ดูโครงการ เปรียบเทียบ คู่แข่ง จอง ทาสัญญา แต่ …..Digital Consumer
 12. 12. รับรู้ โอน และ เข้าอยู่ เยี่ยมชมโครงการ ชมบ้านตัวอย่าง
 13. 13. Zero Moment Of Truth เห็นป้าย,ใบปลิว ค้นหาข้อมูลออนไลน์ เยี่ยมชมโครงการ , ดูบ้านตัวอย่าง โอนแล้วเข้าอยู่
 14. 14. 15 เครื่องมือ Content marketing Advertorial - Brand - Unbrand VDO Content - VDO Review - Life style content - Viral vdo - infographic motion Blog Review - Property Review website - Life style blogger Influencer Content • Property Influencer • Investor influencer • Business Influencer Social Media
 15. 15. 16 Introducing Micro-Moment
 16. 16. 17 4 Moment ที่นักการตลาดต้องรู้
 17. 17. 18 4 Moment ที่นักการตลาดต้องรู้ อยากรู้ ต้องรู้ทันที“ ” Search SEO + SEM + Content
 18. 18. 19 4 Moment ที่นักการตลาดต้องรู้ ฉันอยากจะไป“ ” Location Base Marketing Google my business Location review content +
 19. 19. 204 Moment ที่นักการตลาดต้องรู้ ฉันอยากจะทา..“ ” Relevant Content = Content ที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งอาจจะไม่ใช่การขาย จัดสวนใน Condo การทาอาหารใน Condo Home Tips , Maintenance ออกแบบตบแต่งห้อง Content ประเภทนี้ช่วยสร้างการติดตาม และ เหมาะจะทาใน Social media
 20. 20. 21 4 Moment ที่นักการตลาดต้องรู้ ฉันอยากจะซื้อ“ ” Review Content Online Campaign Influencer content Online Booking
 21. 21. หน้าที่ของ Marketer คือ สร้าง Story ให้ ลูกค้า รับรู้ หลงไหล รัก ใน Brand ช่วยให้เซลล์ปิดการขายง่ายที่สุด
 22. 22. 23 สื่อสาร กับลูกค้า สนับสนุนข้อมูลของสื่อ Traditional สร้างกระแส ความต้องการ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า สร้าง Online Community เพื่อสร้างความรักใน Brand สินค้า Online Marketing เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดองค์รวมเพื่อ
 23. 23. Thank you

×