Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แหล่งข้อมูลหมายถึง

41 494 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

แหล่งข้อมูลหมายถึง

  1. 1. ข้อมูล หมายถึง รายละเอียดหรือข้อเท็จจริง เกียวกับสิ่งต่าง ๆ ทีเราสนใจ เช่นเกียวกับสถานที่ ่ ่ ่ คนสิ่งของเป็นต้นข้อมูลทีเราพบเห็นทุกวันนี้ มีหลายรูปแบบ เช่นเป็นตัวเลข ่ ข้อความ รูปภาพ เสียงต่าง ๆ เราสามารถรับรู้ขอมูลได้จากส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ้1. การรับรูข้อมูลทางตา ได้แก่ การมองเห็น เช่นข้อมูลภาพ จากหนังสือ โทรทัศน์ เป็นต้น ้2. การรับรูทางหู ได้แก่ การได้ยนเสียงผ่านเข้ามาทางหู เช่น ข้อมูลเสียงเพลง เสียงพูด เสียงรถ ้ ิเป็นต้น3. การรับรูทางมือ ได้แก่ การสัมผัสกับข้อมูล เช่น การจับเสื้อผ้าแล้วรู้สกว่านุ่ม เป็นเนือผ้าเป็นต้น ้ ึ ้4. การรับรูทางจมูก ได้แก่ การได้กลิน เช่น หอมกลินอาหาร กลินดอกไม้ กลินขยะ เป็นต้น ้ ่ ่ ่ ่5. การรับรูทางปาก ได้แก่ การรูสกถึงรส โดยการสัมผัสทางลิน เช่น เผ็ด หวาน ขม เป็นต้น ้ ้ ึ ้ชนิดของข้อมูลแบ่งได้หลายชนิด ดังนี้1. ข้อมูลตัวเลข จะประกอบด้วยตัวเลขเท่านัน เช่น 145 , 2468 เป็นต้น มักจะนามาใช้ในการ ้คานวณ2. ข้อมูลอักขระ ประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษหรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ เช่นบ้านเลขที่ 13/2 เป็นต้น ถ้ามีตัวเลขประกอบ จะมิได้นามาคานวณ3. ข้อมูลภาพ รับรูจากการมองเห็น เช่น ภาพดารา ภาพสัตว์ตาง ๆ ้ ่4. ข้อมูลเสียง รับรูจากทางหูหรือการได้ยน เช่นเสียงพูด เสียงเพลง เป็นต้น ้ ิข้อมูลมีประโยชน์มากมายดังนี้1. ด้านการเรียน เช่น ข้อมูลทีได้จาก โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ มาใช้ประโยชน์ใน ่การเรียนได้ เป็นข้อมูลหรือความรูเพิมเติม ้ ่2. ด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น ถ้าเรามีขอมูล เราสามารถทีจะสนทนาพูดคุย หรือบอกเรืองต่าง ๆ ้ ่ ่ให้กบผู้อนได้ ั ื่3. ด้านการตัดสินใจ เป็นการใช้ชวยให้เราตัดสินใจต่าง ๆ ได้ดขน เช่น การเลือกซื้อของเล่น ถ้าเรา ่ ี ึ้ทราบราคาของเล่น ในแต่ละร้าน จะทาให้เราเลือกซื้อของเล่นทีเหมือนกันได้ในราคาทีถกทีสด ่ ่ ู ่ ุการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยวิธการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์หรือ ีสอบถามผูรู้ การสารวจแหล่งข้อมูลเอง หรือการนาข้อมูลมาจากแหล่งทีมผู้จดทาไว้แล้ว เช่น หนังสือ ้ ่ ี ัต่าง ๆ เป็นต้นการรวบรวมข้อมูล ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นันกระทาได้หลายวิธขนกับลักษณะของ ้ ี ึ้แหล่งข้อมูล สามารถแบ่งวิธการรวบรวมข้อมูลได้ 3 วิธี ี1. การรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม เช่นการถามหรือสัมภาษณ์จากผู้รในแหล่งข้อมูล เช่น การที่ ู้นักเรียนถามคุณครูเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน การส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบกรอก2. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสารต่าง ๆ เช่น จากหนังสือ ตารา วารสาร หนังสือพิมพ์ คูมือ เป็นต้น ่3. การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ โดยผูตองการข้อมูลเข้าไปสังเกตเหตุการณ์ตาง ๆ ด้วย ้ ้ ่ตัวเองคุณภาพของข้อมูล การนาเอาข้อมูลหรือสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์นน ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง น่าเชือถือ ั้ ่ข้อมูลทีดมคณภาพควรมีคณสมบัติดงนี้ ่ ี ี ุ ุ ั1. มีความถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงทีเกิดขึน ่ ้2. สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลจะต้องมีแหล่งข้อมูลทีสามารถอ้างอิงได้ ่3. มีความเป็นปัจจุบน ทันต่อเรืองราวและเหตุการณ์ทเกียวข้อง ั ่ ี่ ่4. มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และชัดเจน
  2. 2. แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล หมายถึง สถานทีหรือแหล่งทีเกิดข้อมูล แหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลทีต้องการ ่ ่ ่เช่น บ้ านเป็นแหล่งข้อมูลทีเกียวกับนักเรียน โดยบันทึก ข้อมูลไว้ในทะเบียนบ้าน ่ ่ ห้องสมุด เป็นแหล่งข้อมูลเกียวกับความรูต่าง ๆ ่ ้ ข้อมูลบางอย่างเราอาจจะนามาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งได้ เช่นราคาของเล่นชนิดเดียวกัน เราอาจจะหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลซึ่งได้แก่รานค้าหลายร้านได้ และข้อมูลหรือราคาทีได้ ้ ่อาจจะแตกต่างกันไป หนังสือพิมพ์ เป็นแหล่งข้อมูลทีมทงข้อความ ตัวเลข รูปภาพ ่ ี ั้

×