Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

2010 - Lagvalsreglerna i förordning 883/04

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Flyttning till finland
Flyttning till finland
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par trESS Network (20)

Publicité

2010 - Lagvalsreglerna i förordning 883/04

 1. 1. Lagvalsreglerna i förordning 883/04 Syfte Huvudprinciper - Avgöra vilket lands lagstiftning som är EXKLUSIVA tillämplig för en person - Single-state-rule -Ställer inte villkor för rätten till förmåner, det gör nationell lag BINDANDE - Komplett system med bindande regler ARBETSLANDETS LAGSTIFTNING Övergångsregler -Lex loci laboris Valmöjlighet - om nya regler ger annat -Undantag vid t.ex. resultat -Utsändning -Arbete i två eller flera medlemsstater BOSÄTTNINGSLANDETS LAGSTIFTNING -För personer som inte är yrkesaktiva
 2. 2. EU och socialförsäkring – ”friktionsytor” Utsändning och verksamhet Fri rörlighet för alla, i flera medlemsstater konsekvenser?  Förmåner  Avgifter - Fri rörlighet - Fri rörlighet - f 883/2004 - f 883/2004 Tjänsterörlighet, utsändning Fri rörlighet för personer ”Social dumping” - konkurrens ”Social turism” - solidaritet
 3. 3. F 883/2004, för alla EU-medborgare? Alla omfattas? Tredjelandsmedborgare EU-medborgare används ej Inkluderas ej i personkrets f 859/2003 fortsatt tillämpning Medborgare i medlemsstat, statslösa och flyktingar som är bosatta i en medlemsstat och Nordisk konvention i relation till; som omfattas eller har - Danmark, art 79 FEUF [63.4] omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater, samt undantag deras familjemedlemmar och - Norge, EES-avtalet efterlevande. Nordisk konvention uppdateras för närvarande
 4. 4. Lagval – huvudregler art 11.3 a-e a) anställd eller egenföretagare inom en medlemsstat – arbetslandet b) offentligt anställda – förvaltningslandet c) arbetslöshetsersättning i enlighet med artikel 65 enligt lagstiftningen i den medlemsstat där denne är bosatt omfattas av den medlemsstatens lagstiftning, d) inkallad till militär eller civil tjänstgöring – tjänstgöringslandet e) en person på vilken a−d inte är tillämpliga omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där denne är bosatt, utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna förordning enligt vilka personen har rätt till förmåner enligt lagstiftningen i en eller flera andra medlemsstater. Art 11.2 “de personer som med anledning av sitt arbete som anställd eller sin verksamhet som egenföretagare erhåller en kontantförmån anses utöva denna verksamhet. Detta skall inte gälla ersättning i form av pensioner vid invaliditet, ålderdom eller till efterlevande eller ersättning i form av pension vid olycksfall i arbetet eller arbetssjukdomar och inte heller kontanta sjukvårdsförmåner som är obegränsade i tid.”
 5. 5. Undanröjande av bosättningskrav? För yrkesverksamma kan bosättningskrav mycket sällan motiveras - rättsfall avseende tillämpning av bosättningsrekvisit i svensk rätt RÅ 2004 not 213 - RÅ 2004 not 42 - RÅ 2003 ref 65 - RÅ 2000 ref 20 (Kuusijärvi) - RÅ 1999 not 88 - RÅ 1999 ref 4 Undanröjande har grund i att personen anses yrkesverksam i Sverige men inte bosatt i Sverige - enligt EU-rätten försäkrad här - bosättningsrekvisit kan då inte upprätthållas. Jordens-Vosters regeln (mål 66/79) – SB 5 kap 5 Personer som enligt EU-rätten omfattas av en annan stats lagstiftning skall inte vara försäkrad för motsvarande förmåner enligt svensk rätt.
 6. 6. Vad är bosättning enligt f 883/2004? Bosättning – stadigvarande bosättning, art 1 j i 883/2004 Kriterier för fastställande av bosättningsort – art 11 i 987/2009 1. För att lösa problem mellan institutioner i flera medlemsstater när det gäller fastställande av bosättningsort för en person som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004, skall dessa institutioner gemensamt fastställa var den berörda personens intressecentrum finns med hänsyn till följande: a) Vistelsens varaktighet och kontinuitet. b) Familjesituation, särskilt var barnen går i skolan och familjebanden. c) Fast anställning, när det gäller en arbetstagare. d) Personens preferens, såsom den framgår av alla omständigheter, särskilt skälen till att han har flyttat. e) Den medlemsstat i vilken personen är skattskyldig för alla sina inkomster, oavsett inkomstkälla.
 7. 7. Lex loci laboris ”en person som har anställning eller bedriver verksamhet som egenföretagare i en medlemsstat omfattas av lagstiftningen i den medlemsstaten,” art 11.3 a Lex domicili Negativ bestämning - person som inte bedriver ekonomisk aktivitet, art 11.3e
 8. 8. Icke ekonomiskt aktiva Direktiv 2004/38 Förordning 883/2004 Artikel 11.3 Uppehållsrätt för: e) en person på vilken a−d inte är Arbetstagare och egenföretagare tillämpliga, bosättningsland … men också för : Pensionärer 1. Bosättning som alternativ Arbetslösa lagvalsregel Studerande 2. Personer som får Familjemedlemmar, tredje land kontantförmåner skall anses som anställda (korta förmåner) Övriga 3. Provisorisk lösning vid problem, - med tillräckliga medel artikel 6 - heltäckande sjukförsäkring 4. Vad får detta för konsekvenser för länder med bosättningsbaserad social trygghet? Likabehandling Likabehandling
 9. 9. Migrationsdomstolen i Gbg  Polsk pensionär anses ha Migrationsdomstolen: uppehållsrätt  Stort vårdbehov - uppehållsrätten kan  Äldreförsörjningsstöd förändras beroende på  Migrationsverket hur en person försörjer sig avregistrerar uppehållsrätt - för utvisning krävs (orimlig) ”belastning av det sociala  Tillräckliga tillgångar för sin försörjning? biståndssystemet”  Ligger det sociala - äldreförsörjningsstöd är biståndssystemet till last? inte socialt bistånd
 10. 10. Uppehållsrätt – UtlL 3 a kap 3-4 Grunden för rättigheter enligt direktiv 2004/38 3 a kap. 3–4 UtlL, längre tid än tre månader om: - är arbetstagare eller egenföretagare i Sverige, - har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, - är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt - har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars … + heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna, - har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning + heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna, eller - är familjemedlem, oavsett medborgarskap till en EU/EES- medborgare som har uppehållsrätt. - Fem års sammanhängande laglig vistelse ger permanent uppehållsrätt
 11. 11. Beslut om uppehållsrätt Utlänningslagen 3a kap : Försäkringskassan i Vägledning 2000:2 - En EU/EES medborgare har ” I UL/UF finns inte någon särskild myndighet uppehållsrätt (3 ) så länge villkoren utsedd att ta ställning till uppehållsrätt. Det blir är uppfyllda (5 ). därför varje enskild myndighets sak att utreda frågan och ta ställning till uppehållsrätt för personen. Försäkringskassan har således inte - Migrationsverket registrerar möjlighet att få svar från någon annan myndighet på frågan om uppehållsrätt.” uppehållsrätt, 10 - Vad händer då om en person inte Socialstyrelsen är mer avvaktande registrerat sig? (t.ex. s. 45) - Sanktioner i UtlL 3 a kap 10-12 “Om socialtjänsten vid ansökan om bistånd är - Vissa persongrupper behöver inte osäker på en persons status enligt registrera sig, exv. arbetssökande. utlänningslagen kan personen uppmanas att begära ett förnyat registreringsbevis hos Migrationsverket som visar den - Uppehållsrätten är ju en utlänningsrättsliga statusen.” förutsättning för rätten till likabehandling, t.ex. vid begäran om bistånd enligt SoL eller Skatteverket har skärpt kontroll av socialförsäkringsförmåner? uppehållsrätt vid folkbokföring, ställningstagande 2010-06-01
 12. 12. Försäkrad i Sverige genom bosättning SofL 2 kap 1 - SB 5 kap 3 egentlig hemvist vistas här längre tid än ett år Folkbokföring Ger tillgång till bosättningsbaserade förmåner För bosättning krävs laglig vistelse uppehållstillstånd – utfärdas av migrationsverket uppehållsrätt?
 13. 13. Förmåner baserade på bosättning Äldreförsörjningsstöd Sjukvård  Statlig inkomstgaranti för  Skyldighetslagstiftning personer som fyllt 65 år  Varje landsting skall erbjuda  medel för att täcka en skälig en god hälso- och sjukvård bostadskostnad och uppnå åt dem som är bosatta inom en skälig levnadsnivå i landstinget. övrigt.  Folkbokföring  Bosatt enligt SB, egentlig hemvist (folkbokföring)  Särskild icke avgiftsfinansierad förmån, art 70.
 14. 14. Kvalificeringskrav för icke yrkesverksamma  Nationell lag fastställer villkor för rätten till förmåner  Villkor accepteras i sekundärrätt och av EU- domstolen:  ”Stadigvarande bosättning”  ”Viss grad av samhällsintegration”  ”Verkligt samband mellan sökanden och den geografiska arbetsmarknaden” Men endast om … - Grundat på objektiva hänsyn som är oberoende av personers nationalitet - Står i proportion till det legitima syfte som eftersträvas
 15. 15. Kan svenska förmåner grunda uppehållsrätt? 1. Tillgång till förmåner från hemland ger laglig bosättning/uppehållsrätt – likabehandling i värdland, värdlandets lagstiftning enligt 883/04 2. Icke avgiftsfinansierade förmåner ges i bosättningslandet, nyttjande kan rimligen inte frånta en person uppehållsrätt – en orimlig belastning för det sociala biståndssystemet? 3. Kravet på laglig bosättning i form av uppehållsrätt är inte helt tydligt utformat i svensk förmånslagstiftning vilket gör tillämpningen svår för kommuner, försäkringskassa, skatteverk, migrationsverket
 16. 16. Avslutande kommentar a) En mer inkluderande förordning 883/2004 avseende personkrets, extensivt bosättningsbegrepp b) En ökad rätt till bosättning genom direktiv 2004/38 med krav på likabehandling Mot yrkesaktiva finns i princip inga möjligheter att upprätthålla bosättningskrav i svensk lagstiftning För icke yrkesaktiva finns sådana möjligheter - Bedömningen av uppehållsrätt, laglig bosättning, med fördelning på olika myndigheter och varierande krav i olika typer av lagstiftning gör hanteringen komplicerad - Komplicerat att göra prognos om utfall för en EU-medborgare som nyttjar sin rätt till fri rörlighet

×