Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Calculation tinh lun bom hut chan khong

233 vues

Publié le

Tinh lun do bom hut chan khong

Publié dans : Ingénierie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Calculation tinh lun bom hut chan khong

 1. 1. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG QUAÄN 2 – TP. HOÀ CHÍ MINH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG XÖÛ LYÙ ÑAÁT YEÁU TREÂN TUYEÁN R3 MUÏC LUÏC I CAÊN CÖÙ PHAÙP LYÙ ...........................................................................................................................3 I.1 Teân döï aùn ....................................................................................................................................... 3 I.2 Chuû Ñaàu tö coâng trình: .................................................................................................................. 3 I.3 Tö vaán laäp thieát keá Baûn veõ thi coâng ................................................................................................ 3 I.4 Caùc vaên baûn phaùp lyù ...................................................................................................................... 3 I.5 Nguoàn taøi lieäu söû duïng ................................................................................................................... 4 I.6 Qui trình, qui phaïm söû duïng........................................................................................................... 4 II GIÔÙI THIEÄU CHUNG.......................................................................................................................6 II.1 Phaïm vi coâng vieäc .......................................................................................................................... 6 III HIEÄN TRAÏNG KHU VÖÏC TUYEÁN ÑÖÔØNG.................................................................................6 III.1 Ñieàu kieän ñòa hình .......................................................................................................................... 6 III.2 Ñieàu kieän vaø thoâng soá ñòa chaát ....................................................................................................... 7 III.2.1 Ñieàu kieän ñòa chaát khu vöïc döï aùn.................................................................................7 III.2.2 Thoâng soá ñòa chaát.........................................................................................................8 III.2.3 Caét doïc ñòa chaát tuyeán R3..........................................................................................10 III.3 Ñieàu kieän thuûy vaên ....................................................................................................................... 11 III.3.1 Coâng taùc khaûo saùt ñieàu tra thuûy vaên ..........................................................................11 III.3.2 Möïc nöôùc tính toaùn.....................................................................................................11 IV QUY MOÂ - TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT & PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN THIEÁT KEÁ ...................13 IV.1 Phaân loaïi – phaân caáp coâng trình .................................................................................................. 13 IV.2 Quy moâ – tieâu chuaån kyõ thuaät ...................................................................................................... 13 IV.3 Yeâu caàu thieát keá ........................................................................................................................... 14 IV.3.1 Keát caáu neàn ñöôøng ñaép..............................................................................................14 IV.3.2 Caùc thoâng soá thieát keá ñoái vôùi vaät lieäu ñaép vaø aùo ñöôøng.............................................14 IV.3.3 Möïc nöôùc ngaàm..........................................................................................................15 IV.3.4 Tieâu chuaån veà ñoä luùn..................................................................................................15 IV.3.5 Heä soá an toaøn.............................................................................................................17 IV.3.7 Hoaït taûi.......................................................................................................................18 IV.3.8 Taûi troïng ñoäng ñaát......................................................................................................18 IV.3.9 Thôøi gian thi coâng xöû lyù ñaát yeáu .................................................................................18 V THIEÁT KEÁ XÖÛ LYÙ NEÀN ÑAÁT YEÁU CHO TUYEÁN R3 ..............................................................19 V.1 Xöû lyù neàn baèng DSMC.................................................................................................................. 19 V.1.1 Giaûi phaùp keát caáu .......................................................................................................19 V.1.2 Ñaùnh giaù chi tieát veà oån ñònh vaø luùn cuûa neàn chöa xöû lyù baèng DSMC.........................21 V.1.3 Ñaùnh giaù chi tieát neàn sau khi xöû lyù .............................................................................22
 2. 2. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG V.1.4 Kieåm toaùn lôùp ñeäm ñaàu coïc ñaát – xi maêng.................................................................22 V.1.5 Boá trí vaø kieåm toaùn lôùp bản beâ toâng C10.....................................................................22 V.2 Xöû lyù neàn baèng baác thaám keát hôïp bôm huùt chaân khoâng (PVDV) ................................................... 23 V.2.1 Giaûi phaùp xöû lyù PVDV ................................................................................................23 V.2.2 Thieát keá PVDV............................................................................................................23 V.2.3 Tính toaùn ñoä luùn .........................................................................................................24 V.2.4 Öôùc tính cöôøng ñoä khaùng caét ñaït ñöôïc trong thôøi gian huùt chaân khoâng vaø gia taûi .....26 V.2.5 Phaân tích ñoä oån ñònh maùi doác öùng vôùi cöôøng ñoä khaùng caét döï kieán ñaït ñöôïc trong quaù trình huùt chaân khoâng vaø chaát taûi............................................................................27 V.2.6 Ñaùnh giaù chi tieát veà oån ñònh vaø luùn cuûa neàn chöa vaø sau khi xöû lyù baèng PVDV ........29
 3. 3. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc -- -- QUAÄN 2 – TP. HOÀ CHÍ MINH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG XÖÛ LYÙ ÑAÁT YEÁU TREÂN TUYEÁN R3 I CAÊN CÖÙ PHAÙP LYÙ I.1 Teân döï aùn ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂTHÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM I.2 Chuû Ñaàu tö coâng trình: COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC ÑAÏI QUANG MINH. I.3 Tö vaán laäp thieát keá Baûn veõ thi coâng Lieân danh coâng ty CHODAI & YOOSHIN (LDTV) I.4 Caùc vaên baûn phaùp lyù ♦ Luaät soá 38/2009/QH12 ngaøy 19/06/2009 cuûa Quoác Hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu lieân quan ñeán ñaàu tö xaây döïng cô baûn cuûa Luaät xaây döïng soá 16/2003/QH11, Luaät ñaáu thaàu soá 61/2005/QH11, Luaät doanh nghieäp soá 60/2005/QH11, Luaät ñaát ñai soá 13/2003/QH11 vaø Luaät nhaø ôû soá 56/2005/QH11. ♦ Luaät Xaây Döïng soá 16/2003/QH11 ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2003 cuûa Quoác Hoäi khoaù IV, kyø hoïp thöù 4; ♦ Nghò ñònh soá 12/2009/NÑ–CP ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2009 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình vaø Nghò ñònh soá 83/2009/NÑ–CP ngaøy 15 thaùng 10 naêm 2009 cuûa Chính phuû veà söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 12/2009/NÑ–CP. ♦ Nghò ñònh soá 15/2013/NÑ-CP ngaøy 06/02/2013 cuûa Thuû töôùng Chính Phuû veà Quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng. ♦ Thoâng tö soá 10/2013/TT-BXD ngaøy 25 thaùng 07 naêm 2013 cuûa Boä Xaây döïng, quy ñònh chi tieát moät soá noäi dung veà Quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng. ♦ Quyeát ñònh soá 5872/QÑ-UBND ngaøy 28/10/2013 cuûa UBND t.p Hoà Chí Minh veà vieäc: Pheâ duyeät döï aùn Ñaàu tö xaây döïng 04 tuyeán ñöôøng chính trong Khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm theo hình thöùc hôïp ñoàng BT.
 4. 4. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG ♦ Coâng vaên soá 1719/SGTVT-XD ngaøy 18/3/2014 veà yù kieán veà giaûi phaùp xöû lyù neàn ñaát yeáu cho toaøn döï aùn ñaàu tö xaây döïng 4 tuyeán ñöôøng chính trong Khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm theo hình thöùc hôïp ñoàng BT. ♦ Coâng vaên soá 3999/SGTVT-XD ngaøy 06/6/2014 veà yù kieán caùc vaán ñeà toàn taïi cuûa Döï aùn ñaàu tö xaây döïng 4 tuyeán ñöôøng chính trong Khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm theo hình thöùc hôïp ñoàng BT. ♦ Coâng vaên soá 4696/SGTVT-XD ngaøy 02/7/2014 veà yù kieán veà giaûi phaùp xöû lyù neàn treân ñaát yeáu vaø beà roäng caàu cuûa Döï aùn ñaàu tö xaây döïng 4 tuyeán ñöôøng chính trong Khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm theo hình thöùc hôïp ñoàng BT. I.5 Nguoàn taøi lieäu söû duïng ♦ Hoà sô Baùo caùo khaûo saùt ñòa hình coâng trình “Xaây döïng 4 tuyeán Ñöôøng Chính Trong Khu Ñoâ Thò Môùi Thuû Thieâm” do Coâng ty TNHH Theá Giôùi Kyõ Thuaät thöïc hieän thaùng 3/2013; ♦ Hoà sô Baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát coâng trình“Xaây döïng 4 tuyeán Ñöôøng Chính Trong Khu Ñoâ Thò Môùi Thuû Thieâm” do Coâng ty TNHH Theá Giôùi Kyõ Thuaät thöïc hieän thaùng 3/2013; ♦ Hoà sô Thieát keá cô sôû coâng trình“Xaây döïng 4 tuyeán Ñöôøng Chính Trong Khu Ñoâ Thò Môùi Thuû Thieâm” laäp thaùng 05/2012 vaø Baùo caùo boå sung Thieát keá cô sôû coâng trình“Xaây döïng 4 tuyeán Ñöôøng Chính Trong Khu Ñoâ Thò Môùi Thuû Thieâm” laäp thaùng 09/2013 do Lieân danh Tö vaán CHODAI & YOOSHIN thöïc hieän. ♦ Baùo caùo nghieân cöùu giaûi phaùp xöû lyù neàn cho toaøn dö aùn do Lieân danh tö vaán CHODAI & YOOSHIN thöïc hieän thaùng 03/2014.ï ♦ Baùo caùo thi coâng coïc thöû DSMC do LDTV laäp thaùng 7/2014. I.6 Qui trình, qui phaïm söû duïng Qui trình, qui phaïm theo Khung tieâu chuaån cuûa toaøn döï aùn. Moät soá tieâu chuaån cho haïng muïc xöû lyù neàn nhö sau: STT No. Teân tieâu chuaån – quy trình, quy phaïm kyõ thuaät Specifications and standards Maõ hieäu Code 1 Ñöôøng oâ toâ – Yeâu caàu thieát keá Specification for highway design TCVN 4054-2005 2 Ñöôøng ñoâ thò – Yeâu caàu thieát keá Urban road – Requirements for design TCVN 104-2007 3 Quy trình khaûo saùt thieát keá neàn ñöôøng oâ toâ ñaép treân ñaát yeáu Specification for survey, investigation and design of highway embankment on soft soil 22 TCN 262-2000 4 Tieâu chuaån thieát keá caàu Bridges –Design specification 22 TCN 272-2005
 5. 5. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG STT No. Teân tieâu chuaån – quy trình, quy phaïm kyõ thuaät Specifications and standards Maõ hieäu Code 5 Gia coá neàn ñaát yeáu – Phöông phaùp truï ñaát - xi maêng Stabilization of soft soil – Soil cement column method TCVN 9403-2012 6 Quy ñònh taïm thôøi veà kyõ thuaät thi coâng vaø nghieäm thu haïng muïc xöû lyù neàn ñaát yeáu baèng phöông phaùp coá keát huùt chaân khoâng coù maøng kín khí trong xaây döïng coâng trình giao thoâng. Temporary regulations on construction technique and acceptance for soft soil treatment by consolidated method with vacuum and airtight film for transportation projects. 384/QÑ-BGTVT 07/02/2013 7 Quy ñònh taïm thôøi veà caùc giaûi phaùp kyõ thuaät coâng ngheä ñoái vôùi ñoaïn chuyeån tieáp giöõa ñöôøng vaø caàu (coáng) treân ñöôøng oâ toâ. Temporary regulations on technical solutions for transition segment beween road and bridge (culvert) on highway. 3095/QÑ-BGTVT 07/10/2013 8 Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu baác thaám trong xaây döïng neàn ñöôøng treân ñaát yeáu Specification for construction and acceptance of highway embankment on soft soil 22 TCN 236-1997 9 Gia coá neàn ñaát yeáu baèng baác thaám thoaùt nöôùc Ground improvements by prefabricated vertical drain TCVN 9355-2012 10 Vaûi ñòa kyõ thuaät trong xaây döïng neàn ñaép treân ñaát yeáu Tieâu chuaån thieát keá, thi coâng vaø nghieäm thu Geotextile for road embankment on soft soil - Specification for design, construction and acceptance 22 TCN 248-98 11 Vaûi ñòa kyõ thuaät – Phöông phaùp thöû Geotextile – Standard test method TCVN 8871-2011 12 Coïc – Phöông phaùp thöû nghieäm hieän tröôøng baèng taûi troïng tónh eùp doïc truïc Piles – Standard in situ test method for pile under axial compressive load TCVN 9393-2012 13 AÙo ñöôøng meàm – Caùc yeâu caàu vaø chæ daãn thieát keá Flexible pavement – requirements and specifications for design 22TCN 211-06
 6. 6. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG STT No. Teân tieâu chuaån – quy trình, quy phaïm kyõ thuaät Specifications and standards Maõ hieäu Code 14 Neàn ñöôøng oâ toâ – Thi coâng vaø nghieäm thu TCVN 9436-2012 15 Ximaêng Poùoc laêng xæ loø cao Slag Cement TCVN 4316-2007 Caùc Tieâu chuaån kyõ thuaät, qui trình qui phaïm thieát keá hieän haønh khaùc cuûa Vieät Nam. II GIÔÙI THIEÄU CHUNG II.1 Phaïm vi coâng vieäc (1) Ñaùnh giaù baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát hieän coù: Chuû ñaàu tö ñaõ cung caáp caùc baùo caùo döôùi ñaây: ♦ Quy hoaïch heä thoáng cô sôû haï taàng chính tyû leä 1/500 cho Khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm vaøo thaùng 12/2007 (töø ñaây goïi laø baùo caùo Sasaki). ♦ Baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát cho giai ñoaïn TKBVTC vaøo thaùng 3, 2013 (töø ñaây goïi laø baùo caùo TW). ♦ Baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát boå sung vaøo thaùng 7/2013 (töø ñaây goïi laø baùo caùo TW2). Caên cöù caùc baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát noùi treân, ñieàu kieän ñaát neàn trong khu vöïc döï aùn ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù trong giai ñoaïn TKBVTC. Ñoàng thôøi, khaûo saùt ñòa chaát boå sung cuõng ñöôïc tieán haønh ñeå thu thaäp caùc thoâng tin caàn thieát cho thieát keá xöû lyù ñaát yeáu. Töø caùc khaûo saùt hieän coù vaø boå sung naøy, ñieàu kieän ñaát neàn trong khu vöïc döï aùn ñaõ ñöôïc laøm roõ vaø caùc thoâng soá ñòa chaát söû duïng cho thieát keá xöû lyù ñaát yeáu cuõng ñaõ ñöôïc quyeát ñònh. III HIEÄN TRAÏNG KHU VÖÏC TUYEÁN ÑÖÔØNG Theo soá lieäu Baùo caùo khaûo saùt ñòa hình, ñòa chaát vaø thuûy vaên do Coâng ty TNHH Theá giôùi Kyõ thuaät thöïc hieän thaùng 03/2013, hieän traïng töï nhieân ñòa hình, ñòa chaát vaø thuûy vaên khu vöïc döï aùn nhö sau: III.1 Ñieàu kieän ñòa hình Ñòa hình khu vöïc doïc tuyeán R3 töông ñoái baèng phaúng. ♦ Ñoaïn töø ñaàu tuyeán ñeán haàm Thuû Thieâm laø khu daân cö cuõ ñaõ giaûi toûa vaø khu vöïc ñaõ san laáp maët baèng, cao ñoä trung bình töø +1.40m ÷ 2.10m. Cuïc boä moät soá vò trí laø ao hoà truõng thaáp chöa san laáp coù cao ñoä trung bình töø +0.4m ÷ +0.8m. ♦ Ñoaïn töø haàm Thuû Thieâm ñeán cuoái tuyeán laø ñoaïn ñi qua khu vöïc ñaát troáng, vöôøn caây cuõ chöa xaây döïng nhaø coù cao ñoä trung bình töø +0.5m ÷ +1.5m vaø ñoaïn ñi qua ao hoà truõng thaáp chöa san laáp coù cao ñoä trung bình töø -0.5m ÷ +0.2 m. ♦ Ñöôøng hieän höõu giao caét vôùi tuyeán R3 bao goàm:
 7. 7. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG Ñöôøng Löông Ñònh Cuûa giao caét vôùi R3 taïi coïc C75 (Km 1+480) laø ñöôøng beâ toâng nhöïa, maët ñöôøng hieän höõu roäng trung bình 8m. Ñöôøng Mai Chí Thoï giao caét vôùi R3 taïi coïc C92(Km1+820) ÷C98(Km 1+940) laø ñöôøng noäi boä treân löng haàm Thuû Thieâm, cuï theå nhö sau: Maët baèng: Chieàu daøi ñöôøng hieän höõu ñoaïn treân löng haàm Thuû Thieâm giao caét vôùi R3 laø 100m.. Maët caét ngang: beà roäng ñöôøng maët hieän höõu B=21m. Keát caáu aùo ñöôøng: ñoaïn treân löng haàm Thuû Thieâm laø keát caáu beâ toâng, ñoaïn coøn laïi laø keát caáu beâ toâng nhöïa.. Cao ñoä maët ñöôøng hieän höõu: trung bình +2.10m ÷ +2.27m. Ngoaøi ra coù moät soá tuyeán ñöôøng hieän höõu baèng beâ toâng nhöïa roäng 3m ÷ 4m caét qua tuyeán. III.2 Ñieàu kieän vaø thoâng soá ñòa chaát III.2.1 Ñieàu kieän ñòa chaát khu vöïc döï aùn Hai khaûo saùt ñòa chaát döôùi ñaây ñaõ ñöôïc tieán haønh taïi khu vöïc döï aùn. ♦ Baùo caùo Sasaki: khaûo saùt ñòa chaát phuïc vuï thieát keá quy hoaïch chi tieát tyû leä 1/500 vaø thieát keá heä thoáng cô sôû haï taàng chính trong Khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm (Thaùng 12/2007). ♦ Baùo caùo TW: Baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát trong giai ñoaïn TKBVTC (Thaùng 03/2013). Theo keát quaû cuûa caùc khaûo saùt ñòa chaát naøy, caùc lôùp ñaát seùt yeáu ñeán raát yeáu “1a” vaø “1b” (töø ñaây goïi laø lôùp VSC) coù ñoä daøy thay ñoåi töø 10m ñeán 39m xuaát hieän trong caùc khu vöïc ñöôïc ñaùnh daáu trong Hình 1. Trong Hình 1, caùc khu vöïc ñöôïc ñaùnh daáu maøu tím laø caùc khu vöïc coù lôùp VSC vôùi ñoä daøy lôùn töø 30m ñeán hôn 35m. Caùc lôùp ñaát beân döôùi lôùp VSC laø caùc lôùp seùt nöûa cöùng ñeán cöùng “3”, “5a” vaø “TK2” (töø ñaây goïi laø lôùp MSC), lôùp caùt rôøi ñeán chaët vöøa “2” vaø “TK1” (töø ñaây goïi laø lôùp LS) vaø lôùp caùt chaët vöøa ñeán chaët “4a”, “4b” vaø “6a” (töø ñaây goïi laø lôùp MDS). (1) Khu vöïc A Khu vöïc (A) naèm taïi phía Taây Baéc cuûa coâng tröôøng döï aùn. Lôùp VSC taïi khu vöïc (A) goàm lôùp seùt töông ñoái ñoàng nhaát vaø lôùp caùt xen keõ nheï. Lôùp VSC coù ñoä daøy thay ñoåi töø 15m ñeán 39m vaø lôùp VSC quanh khu vöïc caàu soá 6 treân tuyeán R1 coù ñoä daøy töø 30m ñeán 39m. Döïa treân keát quaû cuûa thí nghieäm trong phoøng, lôùp VSC trong khu vöïc (A) ñöôïc chia thaønh 6 lôùp nhoû trong lôùp 1a vaø 2 lôùp nhoû trong lôùp 1b. (2) Khu vöïc B Lôùp (B) naèm taïi phía Taây Nam cuûa coâng tröôøng döï aùn. Lôùp VSC taïi khu vöïc (B) goàm lôùp seùt töông ñoái ñoàng nhaát vaø lôùp caùt xen keõ nheï. Lôùp VSC coù ñoä daøy thay ñoåi töø 20m ñeán 30m vaø lôùp LS, TK1 coù ñoä daøy töø 2m ñeán
 8. 8. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG 5m xen keõ trong lôùp VSC. Lôùp VSC trong khu vöïc (B) ñöôïc chia thaønh 4 lôùp nhoû trong lôùp 1a vaø 2 lôùp nhoû trong lôùp 1b töông töï nhö khu vöïc (A). (3) Khu vöïc C Khu vöïc (C) naèm taïi bôø soâng Saøi Goøn ôû phía Taây cuûa coâng tröôøng döï aùn. Lôùp VSC trong khu vöïc (C) goàm lôùp seùt töông ñoái ñoàng nhaát vaø lôùp caùt xen keõ nheï. Lôùp VSC coù ñoä daøy thay ñoåi töø 15m ñeán 25m. Lôùp VSC trong khu vöïc (C) ñöôïc chia thaønh 3 lôùp nhoû trong lôùp 1a vaø 2 lôùp nhoû trong lôùp 1b töông töï nhö khu vöïc (A). (4) Khu vöïc D Khu vöïc (D) naèm taïi phía Nam cuûa coâng tröôøng döï aùn. Lôùp VSC trong khu vöïc (D) goàm lôùp seùt töông ñoái ñoàng nhaát vaø lôùp caùt xen keõ nheï. Lôùp VSC coù ñoä daøy thay ñoåi töø 20m ñeán 35m. Lôùp VSC trong khu vöïc (D) ñöôïc chia thaønh 2 lôùp nhoû trong lôùp 1a vaø 2 lôùp nhoû trong lôùp 1b. (5) Khu vöïc E Khu vöïc (E) naèm taïi phía Ñoâng cuûa coâng tröôøng döï aùn. Lôùp VSC trong khu vöïc (E) goàm lôùp seùt töông ñoái ñoàng nhaát vaø lôùp caùt xen keõ nheï. Lôùp VSC coù ñoä daøy thay ñoåi töø 15m ñeán 30m. Lôùp VSC trong khu vöïc (E) ñöôïc chia thaønh 4 lôùp nhoû trong lôùp 1a. III.2.2 Thoâng soá ñòa chaát Döïa treân keát quaû cuûa caùc cuoäc khaûo saùt ñòa chaát noùi treân, caùc thoâng soá ñòa chaát cuûa khu vöïc (A) ñeán (E) ñeå TKBVTC xöû lyù ñaát yeáu cho Döï aùn ñöôïc toùm taét trong Baûng 1 ñeán Baûng 5. Caùc thoâng soá ñòa chaát ñöôïc quyeát ñònh döïa treân keát quaû thí nghieäm trong phoøng vaø giaù trò SPT N. Hình 1 Baûn ñoà ñoàng möùc veà chieàu daøy cuûa lôùp seùt yeáu
 9. 9. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG Baûng 1 Thoâng soá ñòa chaát ñeå thieát keá taïi khu vöïc (A) Baûng 2 Thoâng soá ñòa chaát ñeå thieát keá taïi khu vöïc (B) Baûng 3 Thoâng soá ñòa chaát ñeå thieát keá taïi khu vöïc (C) Baûng 4 Thoâng soá ñòa chaát ñeå thieát keá taïi khu vöïc (D) Baûng 5 Thoâng soá ñòa chaát ñeå thieát keá taïi khu vöïc (E) γt cu φ E Cv Ch Top Bottom kN/m 3 kN/m 2 degree kN/m 2 m2/yr m 2 /yr 1 A-0 top 0 Clay 0 14.4 10.5 0 200cu 1.100 0.200 2.450 0.319 0.058 1.00 0.80 1.60 2 A-1 0 -13 Clay 0 14.4 10.5+1z 0 200cu 1.100 0.200 2.450 0.319 0.058 1.20 0.80 1.60 3 A-2 -13 -20 Clay 0 14.6 10.5+1z 0 200cu 1.020 0.190 2.400 0.300 0.056 1.00 0.80 1.60 4 A-3 -20 -25 Clay 0 15.0 10.5+1z 0 200cu 1.080 0.220 2.050 0.354 0.072 1.00 0.80 1.60 5 A-4 -25 -30 Clay 0 15.5 10.5+1z 0 200cu 1.150 0.220 1.950 0.390 0.075 1.00 0.80 1.60 6 A-5 -30 bottom Clay 0 16.0 10.5+1z 0 200cu 1.150 0.220 1.850 0.404 0.077 1.00 0.80 1.60 7 - - Sand 10 18.0 0 30 1500N - - - - - - - - 8 - - Clay 12 19.0 50 0 200cu 0.250 0.060 0.900 0.132 0.032 2.20 1.50 3.00 9 - - Sand 15 20.0 0 30 1500N - - - - - - - - 10 - - Sand 35 20.0 0 32 1500N - - - - - - - - 11 - - Clay 30 20.0 5N 0 200cu 0.160 0.050 0.600 0.100 0.031 1.60 2.00 4.00 12 - - Sand 35 20.0 0 32 1500N - - - - - - - - 13 - - Clay 25 20.0 5N 0 200cu 0.220 0.060 0.900 0.116 0.032 1.60 1.00 2.00 2 3 1a 4a 4b 5a 6a TK2 OCR N value Cc Cr e0 Cc/ (1+e0) Cr/ (1+e0) Soil Type No Layer Elevation γt cu φ E Cv Ch Top Bottom kN/m 3 kN/m 2 degree kN/m 2 m2/yr m 2 /yr 1 B-0 top 0 Clay 0 14.8 10.5 0 200cu 1.150 0.180 2.400 0.338 0.053 1.45 1.00 2.00 2 B-1 0 -5 Clay 0 14.8 10.5+1z 0 200cu 1.150 0.180 2.400 0.338 0.053 1.45 1.00 2.00 3 B-2 -5 -20 Clay 0 15.0 10.5+1z 0 200cu 0.900 0.150 2.200 0.281 0.047 1.15 1.00 2.00 4 B-3 -20 bottom Clay 0 15.6 10.5+1z 0 200cu 0.900 0.150 1.950 0.305 0.051 1.15 1.00 2.00 5 B-2 top -20 Clay 2 15.0 10.5+1z 0 200cu 0.900 0.150 2.200 0.281 0.047 1.00 1.00 2.00 6 B-3 -20 Bottom Clay 5 15.6 10.5+1z 0 200cu 0.900 0.150 1.950 0.305 0.051 1.00 1.00 2.00 7 - - Sand 8 18.0 0 30 1500N - - - - - - - - 8 - - Sand 14 18.0 0 30 1500N - - - - - - - - 9 - - Clay 12 19.0 5N 0 200cu 0.250 0.060 0.900 0.132 0.032 2.20 1.50 3.00 10 - - Sand 16 20.0 0 30 1500N - - - - - - - - 11 - - Sand 35 20.0 0 32 1500N - - - - - - - - 12 - - Clay 30 20.0 5N 0 200cu 0.160 0.050 0.600 0.100 0.031 1.60 2.00 4.00 13 - - Clay 25 20.0 5N 0 200cu 0.220 0.060 0.900 0.116 0.032 1.60 1.00 2.00TK2 1a 1b TK1 e0 2 3 4a 4b 5a Cc/ (1+e0) Cr/ (1+e0) OCR Elevation Soil Type N value Cc CrNo Layer γt cu φ E Cv Ch Top Bottom kN/m 3 kN/m 2 degree kN/m 2 m2/yr m 2 /yr 1 C-0 top 0 Clay 0 14.6 10.5 0 200cu 0.920 0.160 2.350 0.275 0.048 1.25 0.80 1.60 2 C-1 0 -10 Clay 0 14.6 10.5+1z 0 200cu 0.920 0.160 2.350 0.275 0.048 1.25 0.80 1.60 3 C-2 -10 bottom Clay 0 15.2 10.5+1z 0 200cu 0.850 0.145 2.100 0.274 0.047 1.10 0.60 1.20 4 C-1 top -10 Clay 2 14.6 10.5+1z 0 200cu 0.920 0.160 2.350 0.275 0.048 1.25 0.80 1.60 5 C-2 -10 Bottom Clay 2 15.2 10.5+1z 0 200cu 0.850 0.145 2.100 0.274 0.047 1.10 0.60 1.20 6 - - Sand 10 18.0 0 30 1500N - - - - - - - - 7 - - Clay 12 19.0 5N 0 200cu 0.250 0.060 0.900 0.132 0.032 2.20 1.50 3.00 8 - - Sand 12 20.0 0 30 1500N - - - - - - - - 9 - - Clay 25 20.0 5N 0 200cu 0.160 0.050 0.600 0.100 0.031 1.60 2.00 4.00 10 - - Clay 5 20.0 5N 0 200cu 0.220 0.060 0.900 0.116 0.032 1.60 1.00 2.00TK2 1a Cc Cr e0 1b 2 3 4a 5a Cc/ (1+e0) Cr/ (1+e0) OCRNo Layer Elevation Soil Type N value γt cu φ E Cv Ch Top Bottom kN/m 3 kN/m 2 degree kN/m 2 m2/yr m 2 /yr 1 D-0 top 0 Clay 0 15.0 10.5 0 200cu 1.15 0.21 2.15 0.365 0.067 1.2 0.60 1.20 2 D-1 0 -13 Clay 0 15.0 10.5+1z 0 200cu 1.15 0.21 2.15 0.365 0.067 1.2 0.60 1.20 3 D-2 -13 -20 Clay 0 15.8 10.5+1z 0 200cu 0.95 0.2 1.72 0.349 0.074 1.2 0.80 1.60 4 D-2 top -20 Clay 0 15.8 10.5+1z 0 200cu 0.95 0.2 1.72 0.349 0.074 1.2 0.80 1.60 5 D-3 -20 Bottom Clay 0 16.2 10.5+1z 0 200cu 0.65 0.13 1.6 0.250 0.050 1.1 1.00 2.00 6 - - Sand 8 20.0 0 30 1500N - - - - - - - - 7 - - Sand 10 20.0 0 30 1500N - - - - - - - - 8 - - Sand 8 18.0 0 30 1500N - - - - - - - - 9 - - Clay 18 19.0 5N 0 200cu 0.250 0.060 0.900 0.132 0.032 2.20 1.50 3.00 10 - - Sand 25 20.0 0 30 1500N - - - - - - - - 11 - - Clay 30 20.0 5N 0 200cu 0.160 0.050 0.600 0.100 0.031 1.60 2.00 4.00 4a 5a 3 Cc Cr e0 Cc/ (1+e0) 1a 1b TK2 TK3 2 Cr/ (1+e0) OCRNo Layer Elevation Soil Type N value γt cu φ E Cv Ch Top Bottom kN/m 3 kN/m 2 degree kN/m 2 m2/yr m 2 /yr 1 E-0 top 0 Clay 0 14.2 10.5 0 200cu 1.3 0.17 2.7 0.35 0.05 1.2 1.00 2.00 2 E-1 0 -5 Clay 0 14.2 10.5+1z 0 200cu 1.3 0.17 2.7 0.35 0.05 1.2 0.90 1.80 3 E-2 -5 -13 Clay 0 14.6 10.5+1z 0 200cu 1.1 0.21 2.45 0.32 0.06 1.25 0.90 1.80 4 E-3 -13 Bottom Clay 0 14.6 10.5+1z 0 200cu 0.9 0.15 1.95 0.31 0.05 1.05 0.90 1.80 5 - - Clay 12 19.0 5N 0 200cu 0.250 0.060 0.900 0.132 0.032 2.20 1.00 2.00 6 - - Sand 16 20.0 0 30 1500N - - - - - - - - 7 - - Sand 35 20.0 0 30 1500N - - - - - - - - Cr/ (1+e0) OCR 1a 3 4b e0 Cc/ (1+e0) 6a Soil Type N value Cc Cr Elevation No Layer
 10. 10. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG III.2.3 Caét doïc ñòa chaát tuyeán R3 Caên cöù vaøo caùc keát quaû khaûo saùt hieän tröôøng vaø thí nghieäm trong phoøng, ñòa taàng khu vöïc doïc tuyeán khaûo saùt coù theå chia thaønh caùc lôùp ñaát chính nhö sau: (1) Lôùp K: Ñaát ñaép, ñaát maët bao goàm: lôùp moûng seùt laãn höõu cô, xaùm xanh, xaùm vaøng, naâu vaøng. Lôùp naøy chuû yeáu laø ñaát ñaép bôø, ñaép ñöôøng, neàn nhaø, ñaát ruoäng... Beà daøy lôùp bieán ñoåi töø 0.1m ñeán 2.5m (2) Lôùp 1a: SEÙT RAÁT DEÛO (CH), ñoâi choã laãn caùc lôùp caùt moûng, laãn höõu cô, xaùm xanh, xaùm ñen, traïng thaùi chaûy ñeán deûo chaûy. Vò trí ñòa taàng naèm döôùi lôùp lôùp ñaát san laáp. Beà daøy lôùp thay ñoåi töø 7.0m (LKR3-9) ñeán 33.50m (LKR3-1). Cao ñoä ñaùy lôùp bieán ñoåi töø -32.12m (LKR3-1) ñeán - 6.01m (LKR3-9). Hình 2 Traéc doïc ñòa chaát tuyeán R3 (3) Lôùp 1b: SEÙT RAÁT DEÛO KEÏP CAÙT (CH)/(CH)s, xen laãn caùc lôùp moûng caùt, xaùm xanh, xaùm ñen, traïng thaùi deûo chaûy ñeán deûo meàm. Beà daøy lôùp thay ñoåi töø 2.80m (LKR3-7) ñeán 9.45m (LKR3-15). Cao ñoä ñaùy lôùp bieán ñoåi töø - 26.25m (LKR3-7) ñeán -13.28m (LKR3-10). (4) Lôùp 2:CAÙT BUÏI, CAÙT SEÙT, ñoâi choã laãn saïn soûi thaïch anh, maøu xaùm xanh, xaùm traéng, naâu vaøng, keát caáu töø rôøi ñeán chaët vöøa. Vò trí ñòa taàng naèm döôùi lôùp 1a vaø lôùp 1b. Beà daøy lôùp thay ñoåi töø 1.40m (LKC17-3) ñeán 3.00m (LKR3-12). Cao ñoä ñaùy lôùp bieán ñoåi töø -21.46m (LKR3-7) ñeán -17.54m (LKR3-9). Lôùp naøy gaëp ôû hoá khoan LKR3-12, LKR3-13, LKR3-14, LKC17-
 11. 11. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG 1, LKC17-3. (5) Lôùp 3: SEÙT RAÁT DEÛO, maøu xaùm xanh, xaùm ñen, naâu vaøng, traïng thaùi deûo cöùng ñeán nöûa cöùng. Vò trí ñòa taàng naèm döôùi lôùp 2 vaø lôùp 1b. Beà daøy lôùp thay ñoåi töø 1.40m (LKR3-14) ñeán 9.75m (LKC17-3). Cao ñoä ñaùy lôùp bieán ñoåi töø -31.21m (LKC17-3) ñeán -24.76m (LKR3-14). Lôùp naøy gaëp ôû hoá khoan LKR3-11, LKR3-12, LKR3-14, LKC17-1, LKC17-3. (6) Lôùp 4a: CAÙT BUÏI, CAÙT SEÙT, ñoâi choã laãn saïn soûi thaïch anh, maøu xaùm xanh, xaùm vaøng, xaùm traéng, keát caàu rôøi raïc ñeán chaët vöøa. Vò trí ñòa taàng naèm döôùi lôùp 1a, 1b vaø lôùp 3. Beà daøy lôùp thay ñoåi töø 1.60m (LKR3-1) ñeán 9.45m (LKR3-9). Cao ñoä ñaùy lôùp bieán ñoåi töø -33.80m (LKR3-2) ñeán - 16.83m (LKR3-10). (7) Thaáu kính TK-1: caùt buïi, caùt seùt, maøu xaùm xanh, xaùm traéng, keát caáu chaët vöøa. Vò trí ñòa taàng naèm döôùi lôùp 1a, xen keïp giöõa hai lôùp 1a vaø 1b. Beà daøy bieán ñoåi töø 1.50m ñeán 2.20m, caùc hoá khoan LKR3-14 vaø LKR3-15. Cao ñoä ñaùy thaáu kính bieán ñoåi töø -20.06m ñeán -16.80m. III.3 Ñieàu kieän thuûy vaên III.3.1 Coâng taùc khaûo saùt ñieàu tra thuûy vaên Coâng taùc khaûo saùt ñieàu tra cuïm möïc nöôùc. Baûng 6 Keát quaû thoáng keá keát quaû ñieàu tra möïc nöôùc STT Tuyeán Lyù trình Teân Cuïm Möïc Nöôùc Hmax 2012 Hmax 2011 Htx Hmin Nguyeân nhaân ngaäp Ghi chuù 1 R1 Km0+188 Cuïm soá 2 1.58 1.51 1.32 Thuûy Trieàu Ñaàu tuyeán 2 R1 Km1+188 Cuïm soá 3 1.61 1.54 1.31 Thuûy Trieàu Soâng Saøi Goøn 3 R1 Km2+048 Cuïm soá 5 1.55 1.48 1.25 Thuûy Trieàu 4 R3 Km0+713 Cuïm soá 1 1.54 1.44 1.20 Thuûy Trieàu Caàu Caù Treâ 1 5 R3 Km1+293 Cuïm soá 4 1.62 1.53 1.30 Thuûy Trieàu 6 R3 Km2+293 Cuïm soá 8 1.51 1.45 1.27 Thuûy Trieàu 7 R3 Km1+300 Cuïm soá 6 1.53 1.46 1.32 Thuûy Trieàu Soâng Saøi Goøn 8 R3 Km1+780 Cuïm soá 7 1.57 1.51 -0.27 Thuûy Trieàu Soâng Saøi Goøn 9 R3 Km2+620 Cuïm soá 9 1.49 1.42 1.32 Thuûy Trieàu Soâng Saøi Goøn 10 R3 Km0+820 Cuïm 10 1.56 1.51 Thuûy Trieàu 11 R3 Km1+800 Cuïm 11 1.59 1.53 Thuûy Trieàu Caàu Caù Treâ 2 III.3.2 Möïc nöôùc tính toaùn III.3.2.1Soá lieäu möïc nöôùc traïm Phuù An (1) Cao ñoä möïc nöôùc lôùn nhaát vaø nhoû nhaát theo caùc taàn suaát traïm Phuù An Baûng 7 Cao ñoä möïc nöôùc lôùn nhaát vaø nhoû nhaát theo caùc taàn suaát traïm Phuù An Ñaëc tröng 0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 10% 25% 50% Max (cm) 177 171 164 160 158 156 149 139 130 Min (cm) -258 -256 -254 -253 -252 -251 -247 -241 -232
 12. 12. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG (2) Cao ñoä möïc nöôùc lôùn nhaát vaø nhoû nhaát phuïc vuï thi coâng. Cao ñoä möïc nöôùc phuïc vuï thi coâng tính theo cao ñoä möïc nöôùc lôùn nhaát thaùng taàn suaát 10% vaø cao ñoä möïc nöôùc nhoû nhaát haøng thaùng taàn suaát 90%. Töø caùc chuoãi thoáng keâ soá lieäu möïc nöôùc lôùn nhaát vaø nhoû nhaát haøng thaùng taïi traïm ñaõ xaùc ñònh möïc nöôùc lôùn nhaát vaø nhoû nhaát phuïc vuï thi coâng theo Baûng 8. Baûng 8 Cao ñoä möïc nöôùc lôùn nhaát vaø nhoû nhaát (cm) phuïc vuï thi coâng Möïc nöôùc Thaùng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Hmax1% 158 155 151 142 140 129 132 147 154 159 167 166 Hmax10% 140 135 130 124 119 110 113 124 136 144 146 143 Hmín1% -197 -217 -215 -208 -235 -250 -255 -250 -234 -196 -202 -193 Hmin90% -148 -151 -157 -165 -184 -204 -204 -198 -175 -132 -135 -142 Hình 3 Bieåu ñoà döï baùo möïc nöôùc lôùn nhaát phuïc vuï thi coâng taïi traïm Phuù An Hình 4 Bieåu ñoà döï baùo möïc nöôùc nhoû nhaát phuïc vuï thi coâng taïi traïm Phuù An III.3.2.2Cao ñoä möïc nöôùc thieát keá khu vöïc Thuû Thieâm Cao ñoä möïc nöôùc lôùn nhaát thieát keá tuyeán Hình 5 Cao ñoä möïc nöôùc lôùn nhaát theo caùc taàn suaát thieát keá tuyeán STT Teân tuyeán Lyù trình Teân cuïm möïc nöôùc Hmax 2012 Tính toaùn Kieán nghò H1% (m) H4% (m) H1% (m) H4% (m) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 R1 Km0+188 Cuïm soá 2 1.58 1.67 1.54 1.71 1.58 2 R1 Km1+188 Cuïm soá 3 1.61 1.70 1.57 1.71 1.58 3 R1 Km2+048 Cuïm soá 5 1.55 1.64 1.59 1.71 1.58 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Hmax1% (m) 1.58 1.55 1.51 1.42 1.40 1.29 1.32 1.47 1.54 1.59 1.67 1.66 Hmax 10% (m) 1.40 1.35 1.30 1.24 1.19 1.10 1.13 1.24 1.36 1.44 1.46 1.43 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 H(m) BIỂU ĐỒ DỰ BÁO MỰC NƯỚC Hmax THI CÔNG THÁNG TRẠM PHÚ AN I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Hmin1% (m) -1.97 -2.17 -2.15 -2.08 -2.35 -2.50 -2.55 -2.50 -2.34 -1.96 -2.02 -1.93 Hmin90% (m) -1.48 -1.51 -1.57 -1.65 -1.84 -2.04 -2.04 -1.98 -1.75 -1.32 -1.35 -1.42 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 H(m) BIỂU ĐỒ DỰ BÁO MỰC NƯỚC Hmin THI CÔNG THÁNG TRẠM PHÚ AN
 13. 13. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG 4 R3 Km0+713 Cuïm soá 1 1.54 1.63 1.50 1.71 1.58 5 R3 Km1+293 Cuïm soá 4 1.62 1.71 1.58 1.71 1.58 6 R3 Km2+293 Cuïm soá 8 1.51 1.60 1.47 1.71 1.58 7 R3 Km1+300 Cuïm soá 6 1.53 1.62 1.49 1.71 1.58 8 R3 Km1+780 Cuïm soá 7 1.57 1.66 - 1.71 1.58 9 R3 Km2+620 Cuïm soá 9 1.49 1.58 1.45 1.71 1.58 10 R3 Km0+820 Cuïm soá 10 1.56 1.65 - 1.71 1.58 11 R3 Km1+800 Cuïm soá 11 1.59 1.68 - 1.71 1.58 IV QUY MOÂ - TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT & PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN THIEÁT KEÁ IV.1 Phaân loaïi – phaân caáp coâng trình Theo Thoâng tö 10/2013/TT-BXD ngaøy 25/07/2013 cuûa Boä Xaây döïng Quy ñònh chi tieát moät soá noäi dung veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng, Quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà phaân loaïi, phaân caáp coâng trình xaây döïng daân duïng, coâng nghieäp vaø haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò - QCVN 03:2009/BXD, döï aùn Ñaàu tö xaây döïng 4 tuyeán ñöôøng chính Khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm ñöôïc phaân loaïi, phaân caáp nhö sau: Baûng 9 Phaân caáp coâng trình Teân ñöôøng Ñöôøng muïc tieâu Caáp coâng trình R1 Ñaïi loä Voøng cung Caáp II R3 Ñöôøng Ven hoà trung taâm Caáp II R3 Ñöôøng Ven soâng Saøi Goøn Caáp III R3 Ñöôøng Vuøng Chaâu thoå Ñöôøng Chaâu thoå Ñöôøng Ven soâng – Khu daân cö Caáp IV Caáp IV Caáp III IV.2 Quy moâ – tieâu chuaån kyõ thuaät Quy moâ vaø tieâu chuaån kyõ thuaät cuûa tuyeán ñöôøng R3 ñöôïc xaùc ñònh theo caùc Quy chuaån, tieâu chuaån, quy phaïm kyõ thuaät quoác gia vaø theo Thieát keá cô sôû do Lieân danh tö vaán Chodai & Yooshin thöïc hieän, nhö sau: ♦ Loaïi coâng trình: ñöôøng ñoâ thò. ♦ Caáp coâng trình: caáp III – ñöôøng caáp khu vöïc. ♦ Caáp kyõ thuaät: 50 Km/h. ♦ Quy moâ maët caét ngang: nhö baûng 10. Baûng 10 Quy moâ maët caét ngang ñöôøng No. Teân ñöôøng Maët ñöôøng (m) Væa heø (m) (Sidewalk) Daûi phaân caùch (m) Beà roäng neàn ñöôøng (m)Beân traùi Beân phaûi 1 R3 13 8.3 6.8 0 28.1 ♦ Taûi troïng truïc xe thieát keá: 120 kN.
 14. 14. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG IV.3 Yeâu caàu thieát keá Caùc yeâu caàu kyõ thuaät, thoâng soá aùp duïng cho TKBVTC veà nguyeân taéc tuaân theo Tieâu chuaån Vieät Nam. Caùc tieâu chuaån, höôùng daãn, chæ daãn kyõ thuaät quoác teá cuõng ñöôïc xem xeùt tham khaûo. IV.3.1 Keát caáu neàn ñöôøng ñaép Keát caáu neàn ñaép vaø aùo ñöôøng khi thieát keá ñöôøng tuaân theo caùc quy ñònh cuûa Vieät Nam. Ñoä daøy aùo ñöôøng thieát keá laø ~1.0m. Maùi doác cuûa neàn ñaép ñöôïc thieát keá laø 1(V) : 2(H). Phaïm vi neàn ñöôøng (ROW) bao goàm phaàn ñöôøng xe chaïy, væa heø vaø daõûi phaân caùch nhö trình baøy trong baûng döôùi ñaây. Coâng taùc xöû lyù ñaát yeáu ñöôïc thöïc hieän trong phaïm vi neàn ñöôøng, khoâng bao goàm phaïm vi san laáp ôû 2 beân. Hình 6 theå hieän neàn ñöôøng ñaép vaø phaïm vi xöû lyù ñaát yeáu cho toaøn döï aùn. Baûng 11 Quy moâ maët caét ngang ñöôøng Tuyeán Chieàu daøi Km Chieàu roäng neàn ñöôøng m Chieàu roäng ñöôøng coâng vuï m R3 Ñöôøng ven hoà trung taâm 3.06 28.1 B ~ 16.5m Hình 6 Keát caáu neàn ñöôøng ñaép vaø khu vöïc xöû lyù IV.3.2 Caùc thoâng soá thieát keá ñoái vôùi vaät lieäu ñaép vaø aùo ñöôøng Caùc thoâng soá thieát keá ñoái vôùi vaät lieäu ñaép vaø aùo ñöôøng nhö sau: a. Vaät lieäu ñaép ♦ Khoái löôïng rieâng: 18 kN/m3 . ♦ Goùc ma saùt trong: 30 ñoä. ♦ Löïc dính: 2.0 kPa. b. Vaät lieäu aùo ñöôøng ♦ Khoái löôïng rieâng: 22.5 kN/m3 . ♦ Goùc ma saùt trong: 40 ñoä. ♦ Löïc dính: 0.0 kPa. y ROW B 16.5m 1(V) : 2(H) 1(V) : 2(H) Đất yếu Khu vực xử lý Chieàu roäng ñöôøng
 15. 15. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG IV.3.3 Möïc nöôùc ngaàm Döïa treân caùc keát quaû nghieân cöùu khaûo saùt tröôùc ñaây, khu vöïc chòu aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu vôùi cheá ñoä baùn nhaät trieàu. Möïc nöôùc ngaàm trong khu vöïc khi thuûy trieàu xuoáng laø khaù noâng töø 0m ñeán 3m döôùi cao ñoä maët ñaát. ÔÛ böôùc TKBVTC möïc nöôùc ngaàm söû duïng tính toaùn baèng vôùi maët ñaát töï nhieân. IV.3.4 Tieâu chuaån veà ñoä luùn (1) Ñoä luùn cho pheùp Baûng 12 trình baøy veà ñoä luùn cho pheùp, töùc laø ñoä luùn xaûy ra trong voøng 15 naêm sau khi hoaøn taát thi coâng keát caáu aùo ñöôøng theo Tieâu chuaån Vieät Nam (22 TCN 211-06, muïc 1.3.5), ñoä luùn cho pheùp ñöôïc ñònh nghóa laø töø 10-40cm tuøy vaøo caáp ñöôøng, vaän toác thieát keá vaø vò trí neàn ñaép treân ñaát yeáu. Taïi Nhaät, giaù trò cuûa ñoä luùn cho pheùp ñöôïc quy ñònh trong Höôùng daãn xöû lyù ñaát yeáu cuûa Hieäp hoäi ñöôøng Nhaät Baûn (2012). Theo höôùng daãn naøy, ñoä luùn coøn laïi cho pheùp taïi tim ñöôøng ñaép naèm trong khoaûng töø 10cm – 30cm trong voøng 3 naêm naêm sau khi hoaøn taát thi coâng keát caáu aùo ñöôøng. Caàn löu yù raèng ñoä luùn coøn laïi quaù lôùn sau khi thi coâng seõ gaây taùc ñoäng ñeán caùc keát caáu xung quanh neàn ñaép vaø hoaït ñoäng giao thoâng. Do ñoù, ñeå hoaït ñoäng giao thoâng ñöôïc eâm thuaän vaø giaûm taùc ñoäng ñoái vôùi caùc keát caáu xung quanh khu vöïc neàn ñaép, höôùng daãn khuyeán nghò giaûm toång ñoä luùn do neàn ñöôøng gaây ra baèng caùc söû duïng caùc phöông phaùp xöû lyù trong khi thi coâng. Hình 7 trình baøy sô ñoà veà moái quan heä giöõa thôøi gian vaø ñoä luùn. Baûng 12 Ñoä luùn cho pheùp* theo Tieâu chuaån Vieät Nam Caáp ñöôøng Vaän toác thieát keá Vò trí neàn ñöôøng ñaép treân ñaát yeáu Gaàn moá Coáng hoaëc ñöôøng chui Ñoaïn neàn ñaép thoâng thöôøng I, II hoaëc III ≥ 80km/h ≤ 10cm ≤ 20cm ≤ 30cm III hoaëc IV < 80km/h ≤ 20cm ≤ 30cm ≤ 40cm * Ñoä luùn cho pheùp laø ñoä luùn trong voøng 15 naêm taïi tim ñöôøng sau khi thi coâng xong keát caáu aùo ñöôøng.
 16. 16. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG Hình 7 Ñoä luùn trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh sau khi thi coâng xong keát caáu aùo ñöôøng vaø ñoä luùn coøn laïi trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh . Trong TKBVTC, ñoä luùn cho pheùp cuûa neàn ñöôøng ñaép ñöôïc aùp duïng cô baûn theo Tieâu chuaån Vieät Nam. Baûng 13 trình baøy ñoä luùn neàn ñöôøng cho pheùp theo ñeà xuaát trong TKBVTC. Ñoä luùn cho pheùp ñeà xuaát trình baøy trong Baûng 13 theå hieän ñoä luùn xuaát hieän trong voøng 15 naêm sau khi hoaøn thaønh thi coâng aùo ñöôøng. Nhö trình baøy ôû treân, ñoä luùn coøn laïi quaù lôùn sau khi hoaøn thaønh thi coâng neàn ñöôøng seõ taùc ñoäng ñeán caùc keát caáu laân caän gaàn neàn ñöôøng vaø hieäu quaû khai thaùc. Do ñoù, neáu ñoä luùn vöôït möùc ñöôïc döï baùo döïa treân keát quaû quan traéc ñoä luùn sau khi hoaøn thaønh coâng taùc ñaép thì coù theå thöïc hieän caùc phöông phaùp xöû lyù trong thi coâng nhö chaát taûi tröôùc vaø thi coâng theâm coïc DSMC. Baûng 13 Ñeà xuaát ñoä luùn cho pheùp cho neàn ñöôøng Tuyeán Caáp Vaän toác (km/h) Gaàn moá Coáng hoaëc ñöôøng chui Ñoaïn neàn ñaép thoâng thöôøng R3 III 50 10cm 20cm 40cm (2) Giaù trò cho pheùp taïi caùc cao ñoä khaùc nhau Trong döï aùn naøy, saøn giaûm taûi ñöôïc söû duïng gaàn moá caàu ñeå ñaûm baûo ñoä oån ñònh cuûa moá caàu. Sau ñoù caùc phöông phaùp xöû lyù ñaát yeáu khaùc nhö DSMC hoaëc PVDV ñöôïc söû duïng phía sau caàu. Caàn löu yù raèng coù theå coù Hoàn thành kết cấu áo đường, t0 Thời gian nhất định, ti Độ lún cuối cùng, Sf Độ lún khi hoàn thành kết cấu áo đường, S0 Độ lún tại một thời điểm nhất định, St Tải trọng xe 1 Độ lún trong 1 khoảng thời gian nhất định sau khi hoàn thành kết cấu áo đường St’ = St-S0 2 Độ lún còn lại trong một khoảng thời gian nhất định Sr = Sf-St 1 Độ lún trong vòng 15 năm sau khi thi công xong kết cấu áo đường, St15’ = St15 – S0 2 Độ lún còn lại trong 3 năm sau khi thi công xong kết cấu áo đường, Sr = Sf – St3
 17. 17. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG söï khaùc nhau veà cao ñoä ôû khu vöïc ranh giôùi giöõa saøn giaûm taûi vaø DSMC hoaëc PVDV. Trong khu vöïc thi coâng PVDV, caàn phaûi giaûm bôùt ñoä luùn coøn laïi do taûi troïng neàn ñöôøng vaø hoaït taûi sau khi thi coâng keát caáu aùo ñöôøng taïi caùc khu vöïc ranh giôùi noùi treân. Do ñoù, caàn phaûi tieán haønh phöông phaùp kieåm soaùt ñoä luùn phuø hôïp taïi caùc khu vöïc naøy. Ngoaøi ra, ñeå phoøng traùnh cheânh leäch cao ñoä lôùn taïi khu vöïc ranh giôùi giöõa PVDV vaø DSMC/saøn giaûm taûi, vieäc thi coâng PVDV taïi caùc khu vöïc ranh giôùi naøy caàn phaûi ñöôïc tieán haønh tröôùc khi thi coâng DSMC vaø saøn giaûm taûi. Nhö phaân tích döôùi ñaây, trong khu vöïc thi coâng DSMC, coù 2 loaïi coïc DSMC laø coïc treo vaø coïc choáng ñöôïc söû duïng trong döï aùn. Coïc choáng ñöôïc caém xuoáng ñeán ñoä saâu 0.5m döôùi lôùp chòu löïc vôùi giaù trò N cuûa SPT baèng hoaëc lôùn hôn 8 vaø ñöôïc thi coâng ôû gaàn caàu vaø/hoaëc moá vaø trong caùc khu vöïc coù chieàu cao ñaép lôùn. Ñoä luùn coïc choáng seõ nhoû hôn 10cm sau khi hoaøn thaønh thi coâng keát caáu aùo ñöôøng. Maët khaùc, coïc treo chæ caém vaøo lôùp seùt yeáu vôùi khoaûng caùch ñeán lôùp chòu löïc (töø muõi coïc DSMC ñeán ñænh lôùp chòu löïc) toái ña laø 3m. Ñoä luùn toái ña laø 40cm coù theå xuaát hieän trong coïc coù khoaûng caùch ñeán lôùp chòu löïc laø 3m trong voøng 15 naêm sau khi hoaøn thaønh thi coâng keát caáu aùo ñöôøng. Trong tröôøng hôïp lieàn keà vôùi saøn giaûm taûi thì söï cheânh leäch cao ñoä lôùn coù theå xuaát hieän ôû khu vöïc ranh giôùi giöõa saøn giaûm taûi vaø coïc treo. Cheânh leäch cao ñoä quaù möùc coù theå taùc ñoäng ñeán caùc phöông tieän ñang di chuyeån vaø taêng chi phí baûo trì aùo ñöôøng. Ñeå khaû naêng vaän haønh cuûa xe treân ñöôøng ñöôïc eâm thuaän vaø giaûm chi phí baûo trì aùo ñöôøng sau khi thi coâng, Tö vaán ñeà xuaát moät khu vöïc daãn vôùi chieàu daøi töø 40m ñeán 45m trong TKBVTC. Chieàu daøi coïc seõ ñöôïc ruùt ngaén daàn trong khu vöïc daãn naøy. IV.3.5 Heä soá an toaøn Heä soá an toaøn toái thieåu cho phaân tích ñoä oån ñònh cuûa maùi doác döôùi ñaây ñöôïc choïn theo tieâu chuaån Vieät Nam (22 TCN 262-2000). ♦ Giai ñoaïn thi coâng: 1.2 ♦ Giai ñoaïn khai thaùc: 1.4 ♦ Kieåm tra ñoäng ñaát: >1.0 (heä soá naøy khoâng ñeà caäp trong 22TCN 262-2000, LDTV tham khaûo tieâu chuaån Nhaät Baûn – Höôùng daãn cho thieát keá xöû lyù neàn cuûa Hieäp hoäi ñöôøng boä Nhaät Baûn thaùng 11/1986).
 18. 18. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG IV.3.7 Hoaït taûi Theo Tieâu chuaån Vieät Nam 22TCN262-2000, hoaït taûi ñöôïc choïn ñeå phaân tích ñoä luùn vaø ñoä oån ñònh maùi doác nhö sau: Baûng 14 Hoaït taûi ñeå phaân tích ñoä luùn vaø ñoä oån ñònh maùi doác IV.3.8 Taûi troïng ñoäng ñaát Theo 22TCN 262-2000, taûi troïng ñoäng ñaát ñöôïc xem xeùt trong kieåm tra oån ñònh maùi doác cho neàn ñöôøng trong khu vöïc coù caáp ñoäng ñaát lôùn hôn caáp 6. Theo Tieâu chuaån thieát keá coâng trình chòu ñoäng ñaát TCXDVN 375 : 2006, khu vöïc Quaän 2 – TP.HCM coù heä soá gia toác neàn a = 0.0856 vaø caáp ñoäng ñaát caáp 7 theo thang MSK-64. Caên cöù ñieàu II.4.4 22TCN 262-2000, heä soá tyû leä khi xem xeùt löïc quaùn tính do ñoäng ñaát cho ñoäng ñaát caáp 7 Kc = 0.025. Heä soá Kc ñöôïc xem xeùt trong phaân tích oån ñònh maùi doác baèng chöông trình SLOPE/W phieân baûn 7.14. Taûi troïng ñoäng ñaát laø löïc quaùn tính do ñoäng ñaát cuûa baûn thaân khoái tröôït, löïc naøy tyû leä thuaän vôùi baûn thaân khoái tröôït: Trong ñoù: Wi: Löïc ñoäng ñaát taùc duïng treân moat maûnh tröôït i, Wi coù ñieåm ñaët laø troïng taâm maûnh vaø coù phöông naèm ngang töø phía trong neàn ñöôøng ra phía ngoaøi maùi taluy neàn ñaép; Qi: Troïng löôïng cuûa maûnh tröôït i; Kc: heä soá tyû leä tuøy thuoäc caáp ñoäng ñaát; IV.3.9 Thôøi gian thi coâng xöû lyù ñaát yeáu Thôøi gian thi coâng xöû lyù ñaát yeáu ñöôïc xaùc ñònh laø 01 naêm, döïa treân tieán ñoä xaây döïng cuûa toaøn Döï aùn laø 03 naêm.
 19. 19. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG V THIEÁT KEÁ XÖÛ LYÙ NEÀN ÑAÁT YEÁU CHO TUYEÁN R3 V.1 Xöû lyù neàn baèng DSMC V.1.1 Giaûi phaùp keát caáu ♦ Truï ñaát gia coá ximaêng (DSMC): Ñöôøng kính truï: Þ800mm, cöôøng ñoä coïc thieát keá 800kPa. Khoaûng caùch truï ñöôïc boá trí theo nguyeân taéc töông öùng vôùi chieàu cao neàn ñaép nhö baûng sau: Baûng 15 Boá trí khoaûng caùch coïc DSMC Chieàu cao ñaép (m) Heä soá caûi taïo ap (%) Ñöôøng kính coïc (m) Khoaûng caùch (m) < 4.0m 15.5 0.8 1.80 4.0m~5.0m 17.4 0.8 1.70 5.0m~6.0m 19.6 0.8 1.60 > 6.0m 22.3 0.8 1.50
 20. 20. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG Hình 8 Sô ñoà khoái chu trình thieát keá DSMC BẮT ĐẦU Nghiên cứu độ lún và độ ổn định mái dốc của đất chưa xử lý Tiêu chí thiết kế Hệ số an toàn ≥1.4 Nghiên cứu đất đã xử lý (DSMC) Chiêu cao đắp, H Thi công T Tiêu chí thiết kế Hệ số an toàn, FS Độ lún cho phép, S trong 15 nămLựa chọn thông số thiết kế Lựa chọn mô hình phân tích Chỉ dẫn kỹ thuật cho DSMC Hệ số cải tạo, độ sâu, cường độ cọc, v.v.. Phân tích độ ổn định mái dốc FS≥1.4 Tính toán lún S ≤ Độ lún cho phép Bệ phản áp Chiều cao (h) & Chiều rộng Lún lệch S ≤ Độ lún cho phép Sử dụng đệm cát cải thiện đất nông (SSIM) Bề dày, cường độ Kiểm tra ứng suất bên trong Cắt thủng, ứng suất uốn Điều kiện thiết kế KẾT THÚC Kiểm tra ứng suất trong của DSMC Ứng suất trong ≤ Cường độ thiết kế Tái xác định cường độ cọc KẾT THÚC Có Không Có Không Có Có Không Có Không Có Không Không
 21. 21. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG V.1.2 Ñaùnh giaù chi tieát veà oån ñònh vaø luùn cuûa neàn chöa xöû lyù baèng DSMC V.1.2.1 Ñaùnh giaù chi tieát neàn chöa xöû lyù Trong phaàn naøy seõ tieán haønh caùc phaân tích chi tieát ñoái vôùi ñieàu kieän ñaát chöa xöû lyù. Cho thaáy söï caàn thieát phaûi aùp duïng caùc giaûi phaùp xöû lyù neàn nhaèm ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu chuû choát sau: V.1.2.2 Phaân tích oån ñònh maùi doác Ñaùnh giaù ñoä oån ñònh taïi caùc maët caét tính toaùn thoâng qua heä soá oån ñònh tröôït. Khaû naêng maát oån ñònh tröôït laø coù theå xaûy ra do phaàn neàn ôû 02 maùi ta luy naèm ngoaøi phaïm vi xöû lyù. Ñaây laø tieâu chí ñeå ñeà xuaát bieän phaùp xöû lyù boå sung, nhö söû duïng beä phaûn aùp. Caùc phaân tích veà ñoä oån ñònh maùi doác ñöôïc thöïc hieän döïa treân Phöông phaùp Bishop ñieàu chænh baèng caùch söû duïng moät chöông trình oån ñònh maùi doác do Geo Studio phaùt trieån, goïi laø SLOPE/W phieân baûn 7.14. Trong TKBVTC, neàn ñöôøng ñaép trong phaïm vi neàn ñöôøng ñöôïc ñôõ baèng coïc DSMC hoaëc PVDV, hai khu vöïc công vụ ôû hai beân ngoaøi phaïm vi neàn ñöôøng khoâng ñöôïc xöû lyù ñaát yeáu. Caàn löu yù raèng ñoä oån ñònh cuûa hai khu vöïc ôû hai beân caàn phaûi ñöôïc ñaûm baûo trong ñieàu kieän ñaát chöa ñöôïc xöû lyù. Tö vaán ñaõ döï tính chieàu cao neàn ñaép giôùi haïn taïi thôøi ñieåm naøy. Neàn ñaép hình thang vôùi maùi doác 1(V) : 2(H) ñöôïc giaû ñònh khi nghieân cöùu chieàu cao ñaép giôùi haïn. Hình 10 theå hieän moái quan heä giöõa chieàu cao neàn ñöôøng ñaép vaø heä soá an toaøn trong ñieàu kieän ñaát chöa xöû lyù. Töø keát quaû phaân tích ñoä oån ñònh maùi doác, caàn phaûi coù chieàu cao neàn ñöôøng ñaép toái ña laø 2.1 ñeå coù ñöôïc heä soá an toaøn theo yeâu caàu laø 1.4. Hình 9 Moái quan heä giöõa chieàu cao neàn ñaép H vaø heä soá an toaøn Fs
 22. 22. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG V.1.2.3 Tính toaùn ñoä luùn Bao goàm ñoä luùn töùc thôøi vaø ñoä luùn coá keát theo thôøi gian. Keát quaû tính toaùn ñoä luùn cho thaáy söï caàn thieát phaûi xöû lyù neàn nhaèm ñaït caùc yeâu caàu kyõ thuaät ñoàng thôøi ñeå so saùnh hieäu quaû cuûa giaûi phaùp xöû lyù khi duøng DSMC. Keát quaû tính toaùn ñoä luùn xem Baûng toång hôïp keát quaû tính toaùn phaàn DSMC. V.1.3 Ñaùnh giaù chi tieát neàn sau khi xöû lyù Thoûa maõn caùc yeâu caàu thieát keá ñaët ra theo 02 tieâu chí veà OÅn ñònh tröôït vaø Ñoä luùn. V.1.3.1 Phaân tích oån ñònh maùi doác Khi phaân tích toång quan veà ñoä oån ñònh vaø ñoä luùn cuûa neàn ñöôøng ñaép, khu vöïc ñaát ñaõ xöû lyù phaûi ñöôïc xem laø moät khoái lieân hôïp. Cöôøng ñoä khaùng caét cuûa ñaát ñaõ xöû lyù coù theå ñöôïc bieåu dieãn baèng heä soá caûi taïo ap nhö sau: . + 1 − . Trong ñoù, Ceq : Cöôøng ñoä khaùng caét cuûa ñaát ñaõ xöû lyù Ccol : Cöôøng ñoä khaùng caét cuûa coïc ñaát xi maêng Csoil : Cöôøng ñoä khaùng caét cuûa ñaát chöa xöû lyù ap : Heä soá caûi taïo Caùc phaân tích ñoä oån ñònh cuûa maùi doác trong ñieàu kieän ñaát ñaõ xöû lyù ñöôïc tieán haønh baèng caùch aùp duïng cöôøng ñoä khaùng caét cuûa ñaát ñaõ xöû lyù nhö treân. Thoûa maõn heä soá an toaøn theo yeâu caàu laø FS=1.4. V.1.3.2 Tính toaùn ñoä luùn Phöông phaùp phaân tích ñoä luùn cho coïc DSMC cuõng töông töï nhö phöông phaùp aùp duïng cho moùng coïc. Giaû ñònh raèng taûi troïng ñöôïc truyeàn ñeán ñaùy coïc, sau ñoù taûi trong ñöôïc phaân boá thaønh 1(H) : 2(V) vaø truyeàn xuoáng lôùp ñaát chòu löïc vôùi giaù trò N cuûa SPT lôùn hôn 8. Taát caû caùc moâ hình phaân tích ñeàu thoûa maõn tieâu chí ñoä luùn bao goàm caû luùn leäch. V.1.4 Kieåm toaùn lôùp ñeäm ñaàu coïc ñaát – xi maêng Phaàn neàn ñöôøng chính ñaàu coïc DSMC ñöôïc taêng cöôøng baèng lôùp ñeäm caùt gia coá xi maêng. Chieàu daøy vaø cöôøng ñoä lôùp SSIM ñöôïc kieåm tra öùng suaát choïc thuûng vaø öùng suaát uoán. V.1.5 Boá trí vaø kieåm toaùn lôùp bản beâ toâng C10 Phaàn neàn ñöôøng döôùi leà boä haønh treân ñaàu coïc DSMC ñöôïc taêng cöôøng baèng lôùp baûn beâ toâng C10. Chieàu daøy vaø cöôøng ñoä lôùp baûn beâ toâng ñöôïc kieåm tra öùng suaát choïc thuûng vaø öùng suaát uoán.
 23. 23. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG V.2 Xöû lyù neàn baèng baác thaám keát hôïp bôm huùt chaân khoâng (PVDV) V.2.1 Giaûi phaùp xöû lyù PVDV Khoaûng caùch boá trí: daïng tam giaùc, @ 0.9m. Chieàu saâu caém baác thaám: Chieàu saâu caém PVD döïa treân nguyeân taéc sau: chieàu daøi baác thaám ñöôïc thieát keá theo ñieàu kieän ñòa chaát beân döôùi lôùp ñaát yeáu, baác thaám ñöôïc caém xuoáng ñeán ñaùy cuûa lôùp ñaát yeáu khi ñieàu kieän ñòa chaát döôùi lôùp ñaát yeáu laø seùt cöùng ñeán nöûa cöùng vaø keát thuùc taïi ñieåm 2m treân ñaùy cuûa lôùp seùt yeáu neáu ñòa chaát beân döôùi lôùp ñaát yeáu laø lôùp chöùa nöôùc nhö soûi hoaëc caùt. Chieàu roäng boá trí treân maët caét ngang: boá trí trong phaïm vi ROW. Chieàu cao ñaép gia taûi, dôõ taûi, buø luùn; ñoä luùn tính toaùn, buø luùn theå hieän trong baûng toàng hôïp keát quaû xöû lyù neàn phaàn PVDV. AÙp löïc huùt chaân khoâng: AÙp löïc huùt chaân khoâng caàn thieát laø > 60kPa ñeå caûi thieän toaøn khoái, cuï theå laø phaûi duy trì aùp löïc huùt chaân khoâng laø 60kPa trong caùc khoái ñaát giöõa caùc baác thaám. AÙp löïc chaân khoâng taïi ñaàu bôm laø 90kPa. Gia taûi tröôùc: ñeå giaûm thieåu thôøi gian bôm huùt baèng aùp löïc huùt chaân khoâng vaø thuùc ñaåy ñoä luùn coá keát, tieán haønh chaát taûi tröôùc, bao goàm caû chaát taûi neàn ñöôøng ñaép. Tyû leä chaát taûi ñöôïc giaû ñònh laø 10cm moãi ngaøy cho ñeán khi ñaït ñöôïc toaøn boä aùp löïc huùt chaân khoâng theo tính toaùn. Thôøi gian bôm huùt ñöôïc giaû ñònh laø 6 thaùng. Sau ñoù möùc ñoä coá keát döôùi aùp löïc huùt chaân khoâng vaø chaát taûi seõ laø 90% taïi thôøi ñieåm ñaït ñöôïc ñoä luùn yeâu caàu. V.2.2 Thieát keá PVDV Möùc ñoä coá keát khi aùp duïng phöông phaùp PVDV ñöôïc öôùc tính theo lôøi giaûi caân baèng bieán daïng cuûa Barron vaø phöông trình cuûa Carrilo. 1 − 1 − 1 − 1 − −8 ! " # $ % trong ñoù, &&&&& : Ñoä coá keát nôû hoâng trung bình &&& : Ñoä coá keát trung bình khi chæ coù thoaùt nöôùc thaúng ñöùng &&&& : Ñoä coá keát trung bình khi chæ coù doøng chaûy li taâm t : thôøi gian : yeáu toá thôøi gian cuûa doøng chaûy li taâm F : heä soá
 24. 24. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG Ch : Heä soá coá keát ngang (giaû ñònh raèng Ch=2Cv) Trong thieát keá PVDV, möùc ñoä coá keát thaúng ñöùng, bò boû qua vì quan ñieåm an toaøn, nhö vaäy, ñoä coá keát seõ nhö sau: 1 − 1 − Hansbo(1979) ñaõ ñieàu chænh phöông trình do Barron phaùt trieån cho vieäc öùng duïng baác thaám. Caùc ñieàu chænh naøy chuû yeáu giaûi quyeát caùc giaû thuyeát ñôn giaûn hoùa do caùc kích thöôùc vaät lyù, caùc ñaëc tính cuûa baác thaám vaø vieäc caém baác thaám höõu hieäu. Töø phöông trình ñieàu chænh cuûa Hansbo, heä soá F trong phöông trình treân bao goàm caùc thaønh phaàn döôùi ñaây coù xem xeùt ñeán hieäu öùng cuûa khu vöïc xöû lyù vaø söùc khaùng gieáng thoaùt. ! !'() + !* + !+ !'() ,( - $ $. / − 3 4 !* 2 2 − 1" ,( - $* $. / !+ 34'5 − 4) 2 67 Trong ñoù, ñöôøng kính baác thaám töông ñöông, dw = 0.066m (giaû ñònh) de : ñöôøng kính xi lanh ñaát töông ñöông, de=0.95m dw = 1.13 x D cho boá trí baác thaám hình vuoâng, 1.05 x D cho boá trí baác thaám hình tam giaùc D : khoaûng caùch caém baác thaám ds/dw =2 theo khuyeán nghò cuûa Hansbo (1979) V.2.3 Tính toaùn ñoä luùn (1) Luùn coá keát sô caáp Ñoä luùn coá keát cuûa lôùp seùt yeáu ñöôïc tính baèng caùch söû duïng caùc coâng thöùc döôùi ñaây: 8 9 1 + : ∙ < ∙ ,=> : + ∆ : ' : + ∆ ≤ A B ∙ :) 8 9 1 + : ∙ < ∙ ,=> A B ∙ : : + 1 + : ∙ < ∙ ,=> : + ∆ A B ∙ : ' : + ∆ > A B ∙ :) Trong ñoù, Sc : Luùn coá keát cuûa lôùp seùt yeáu, m Cc : Chæ soá neùn eùp Cr : Chæ soá neùn hoài phuïc
 25. 25. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG e0 : Heä soá roãng ban ñaàu p0 : AÙp löïc tieàn coá keát höõu hieäu, kPa ∆p : ÖÙng suaát neùn do öùng suaát thaúng ñöùng gaây ra treân neàn ñaép, aùo ñöôøng vaø taûi troïng giao thoâng, kPa OCR : Heä soá coá keát quaù ñoä H : Beà daøy lôùp coá keát, m (2) Luùn thöù caáp Coá keát sô caáp seõ keát thuùc khi aùp löïc nöôùc loã roãng sinh ra do taûi troïng neàn ñaép vaø hoaït taûi ñaõ oån ñònh. Sau khi luùn coá keát sô caáp keát thuùc, ñaát seõ tieáp tuïc bò neùn vôùi tyû leä thaáp hôn. Hieän töôïng neùn ñaát nhö vaäy ñöôïc goïi laø ñoä luùn thöù caáp. Ñoä luùn thöù caáp khoâng phaùt sinh do phaân taùn aùp löïc nöôùc loã roãng maø do söï taùi boá trí chaäm cuûa caùc thaønh phaàn haït mòn vaø vì caùc lí do khaùc. Luùn thöù caáp coù theå öôùc tính theo coâng thöùc döôùi ñaây: 8 D 1 + : <,=> # # Trong ñoù, Ss : Luùn thöù caáp, Cα : Chæ soá luùn thöù caáp H : Beà daøy ñaát coá keát t : Thôøi gian tp : Thôøi gian keát thuùc luùn coá keát sô caáp Chæ soá luùn thöù caáp Caù coù theå ñöôïc öôùc tính nhö trong Baûng 19. Giaù trò Cα/Cc = 0.05 ñöôïc aùp duïng döïa treân ñieàu kieän seùt yeáu trong khu vöïc döï aùn. Baûng 16 Chæ soá luùn thöù caáp Cα Vaät lieäu Cα/Cc Ñaát daïng haït, bao goàm ñaù ñoå 0.02±0.01 Ñaù phieán, ñaát buøn 0.03±0.01 Seùt voâ cô vaø buïi 0.04±0.01 Seùt höõu cô vaø buïi 0.05±0.01 Boät than buøn vaø muskeg 0.06±0.01 * Cc: Chæ soá neùn
 26. 26. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG Khoái löôïng luùn thöù caáp ñoâi khi raát lôùn do noù keùo daøi lieân tuïc trong moät khoaûng thôøi gian daøi. Ñaëc bieät laø lôùp seùt yeáu xöû lyù baèng phöông phaùp PVDV coù theå gaây ra luùn thöù caáp lôùn do ñoä luùn coá keát sô caáp ñaõ keát thuùc sôùm do ñoä luùn ñöôïc thuùc ñaåy baèng phöông phaùp PVDV. Ñeå giaûm ñoä luùn thöù caáp sau luùn coá keát sô caáp, lôùp ñaát yeáu seõ ñöôïc chaát quaù taûi taïm thôøi ñeå taïo ra lôùp seùt quaù coá keát nheï. Do ñoù, giaù trò Cα coù theå ñöôïc giaû ñònh laø Cα = 0.05Cr (trong ñoù Cr laø chæ soá neùn laïi). (3) Luùn töùc thôøi Luùn töùc thôøi cuûa lôùp caùt coù theå ñöôïc tính baèng caùch aùp duïng coâng thöùc döôùi ñaây: 8 E ∆ × ℎ H I JK Trong ñoù, Si : Luùn töùc thôøi cuûa lôùp ñaát beân döôùi lôùp seùt yeáu, m hi : Beà daøy moãi lôùp, m Ei : Moâñun bieán daïng cuûa ñaát, kPa V.2.4 Öôùc tính cöôøng ñoä khaùng caét ñaït ñöôïc trong thôøi gian huùt chaân khoâng vaø gia taûi Cöôøng ñoä caét khoâng thoaùt nöôùc, cu, ñaït ñöôïc trong quaù trình huùt chaân khoâng vaø chaát taûi seõ ñöôïc öôùc tính döïa treân phöông phaùp SHANSEP (Ladd vaø Foott, 1974) theo coâng thöùc döôùi ñaây: L M′ 8'A B)O =+ L M′ 8'A B)O Trong ñoù, M′ : : AÙp löïc tieàn coá keát höõu hieäu, kPa OCR : Heä soá quaù coá keát S : möùc ñoä taêng söùc khaùng caét khoâng thoaùt nöôùc m : Heä soá, 0.8 Coâng thöùc döôùi ñaây ñöôïc aùp duïng khi öùng suaát höõu hieäu thaúng ñöùng lôùn hôn aùp löïc tieàn coá keát cuûa noù, töùc laø ñaát trong traïng thaùi coá keát bình thöôøng. L M′ 8 , L 8M′ Cöôøng ñoä khaùng caét khoâng thoaùt nöôùc trung bình, cu, vôùi a vaø b nhö trong Hình 11 ñöôïc söû duïng nhö laø giaù trò cu ñaïi dieän trong khu vöïc ñaõ xöû lyù, KHU VÖÏC (A).
 27. 27. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG Hình 10 Sô ñoà öôùc tính cöôøng ñoä khaùng caét khoâng thoaùt nöôùc thu ñöôïc V.2.5 Phaân tích ñoä oån ñònh maùi doác öùng vôùi cöôøng ñoä khaùng caét döï kieán ñaït ñöôïc trong quaù trình huùt chaân khoâng vaø chaát taûi Phaân tích ñoä oån ñònh maùi doác ñöôïc tieán haønh taïi giai ñoaïn tôùi haïn sau khi ñaït ñöôïc ñoä daøy ñaép toái ña vaø heä soá an toaøn toái thieåu ñöôïc quy ñònh laø 1.2. Cöôøng ñoä khaùng caét khoâng thoaùt nöôùc taêng leân do coá keát ñöôïc duøng trong phaân tích ñoä oån ñònh maùi doác. Ñoä daøy ñaép taïi giai ñoaïn tôùi haïn laø ñoä daøy ñaép toái ña bao goàm beà daøy ñaép chaát taûi tröôùc. Neáu caùc keát quaû phaân tích ñoä oån ñònh maùi doác khoâng ñaûm baûo ñöôïc heä soá an toaøn laø 1.2 thì phaûi söû duïng beä phaûn aùp taïm. Cuoái cuøng, phaân tích ñoä oån ñònh maùi doác seõ ñöôïc tieán haønh vôùi beà daøy ñaép sau khi thi coâng aùo ñöôøng ñeå ñaït ñöôïc heä soá an toaøn laø 1.4 trong giai ñoaïn khai thaùc. ROW Đường công vụ (16.5m) Đường công vụ (16.5m) KHU VỰC (a)KHU VỰC (b) KHU VỰC (b) Đất ban đầu Đất ban đầu a b
 28. 28. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG Hình 11 Löu ñoà thieát keá PVDV BẮT ĐẦU Nghiên cứu về độ lún và độ ổn định mái dốc trong điều kiện đất chưa xử lý Tiêu chí thiết kế Hệ số an toàn ≥1.4 Nghiên cứu đất đã xử lý (PVDV) Chiều cao đắp, H Thi công T Tiêu chí thiết kế Hệ số an toàn, FS Độ lún cho phép S trong 15 nămLựa chọn thông số địa chất cho thiết kế Lựa chọn mô hình phân tích Thông số kỹ thuật cho PVDV, khoảng cách, áp lực chân không, độ lún mục tiêu Phân tích độ ổn định mái dốc FS≥1.2 Ngay sau khi hoàn thành công tác đắp Chất tải thêm Các ràng buộc thiết kế KẾT THÚC Có Không Có Không Không *có xét đến cường độ chịu cắt đạt được do cố kết Tính toán độ lún khi chất tải trước Đạt được độ lún mục tiêu trong vòng 6 tháng? Bệ phản áp (Tạm) Phân tích độ ổn định mái dốc FS≥1.4 ở chiều cao đắp sau khi hoàn thành áo đường Bệ phản áp (Vĩnh viễn) Không KẾT THÚC Có Có
 29. 29. COÂNG TRÌNH : XAÂY DÖÏNG 4 TUYEÁN ÑÖÔØNG CHÍNH TRONG KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI THUÛ THIEÂM – HAÏNG MUÏC : TUYEÁN R3: ÑÖÔØNG VEN SOÂNG SAØI GOØN - XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÒA ÑIEÅM : QUAÄN 2, TP. HOÀ CHÍ MINH BÖÔÙC THIEÁT KEÁ : THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG V.2.6 Ñaùnh giaù chi tieát veà oån ñònh vaø luùn cuûa neàn chöa vaø sau khi xöû lyù baèng PVDV V.2.6.1 Ñaùnh giaù chi tieát neàn chöa xöû lyù Trong phaàn naøy seõ tieán haønh caùc phaân tích chi tieát ñoái vôùi ñieàu kieän ñaát chöa xöû lyù. Cho thaáy söï cần thieát phaûi aùp duïng caùc giaûi phaùp xöû lyù neàn nhaèm ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu chuû choát sau: (1) Phaân tích oån ñònh maùi doác Ñaùnh giaù ñoä oån ñònh taïi caùc maët caét tính toaùn thoâng qua heä soá oån ñònh tröôït. Khaû naêng maát oån ñònh tröôït laø coù theå xaûy ra trong phaàn neàn ñöôøng vaø 02 maùi ta luy ñöôøng trong quaù trình ñaép gia taûi hay khai thaùc coâng trình sau naøy. Heä soá oån ñònh tröôït yeâu caàu toái thieåu laø: 1.2 – trong giai ñoaïn xaây döïng vaø 1.4 – trong giai ñoaïn hoaøn thieän vaø khai thaùc. Ñaây laø tieâu chí ñeå ñeà xuaát bieän phaùp xöû lyù boå sung, nhö söû duïng beä phaûn aùp taïm thôøi hay beä phaûn aùp vónh cöûu nhaèm ñaït ñöôïc yeâu caàu veà oån ñònh tröôït. (2) Tính toaùn ñoä luùn Bao goàm ñoä luùn töùc thôøi, ñoä luùn coá keát theo thôøi gian. Keát quaû tính toaùn ñoä luùn cho thaáy söï caàn thieát phaûi xöû lyù neàn nhaèm ñaït caùc yeâu caàu kyõ thuaät ñoàng thôøi ñeå so saùnh hieäu quaû cuûa giaûi phaùp xöû lyù khi duøng PVDV. V.2.6.2 Ñaùnh giaù chi tieát neàn sau khi xöû lyù Thoûa maõn caùc yeâu caàu thieát keá ñaët ra theo 02 tieâu chí veà OÅn ñònh tröôït vaø Ñoä luùn. (1) Phaân tích oån ñònh maùi doác Caùc phaân tích ñoä oån ñònh cuûa maùi doác trong ñieàu kieän ñaát ñaõ xöû lyù ñöôïc tieán haønh baèng caùch aùp duïng cöôøng ñoä khaùng caét gia taêng cuûa ñaát trong quaù trình xöû lyù nhö ñaõ trình baøy ôû treân. Thoûa maõn heä soá an toaøn theo yeâu caàu laø FS=1.4. (2) Tính toaùn ñoä luùn theo thôøi gian Bao goàm caùc tính toaùn ñoä luùn theo thôøi gian trong quaù trình xöû lyù neàn töông öùng vôùi caáp aùp löïc huùt chaân khoâng, chieàu cao gia taûi, thôøi gian gia taûi, chieàu daøy dôõ taûi. Vôùi muïc tieâu laø ñoä luùn coøn laïi cuûa neàn yeáu trong 15 naêm sau khi hoaøn thaønh thoûa maõn yeâu caàu. Caùc keát quaû tính toaùn döï baùo ñoä luùn trong quaù trình thi coâng xöû lyù neàn vaø keát quaû quan traéc, theo doõi taïi hieän tröôøng laø cô sôû ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa bieän phaùp xöû lyù. Töø ñoù, Kyõ sö Tö vaán Giaùm saùt seõ quyeát ñònh coâng taùc xöû lyù neàn treân toång theå toaøn tuyeán hay taïi caùc vò trí cuïc boä ñaït hay khoâng ñaït yeâu caàu ñeå trieån khai caùc coâng taùc thieáp theo hoaëc coù caùc bieän phaùp xöû lyù boå sung phuø hôïp.
 30. 30. APPENDIX A Summary of Soil Properties for Design
 31. 31. Relationship between depth and index properties (FC, Wn, Ip, e0, γt) and shear strength (cu) 1a and 1b layer at AREA (A) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 100 Elevation,m FC(%) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 100 120 Elevation,m Wn(%) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 Elevation,m IP -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 1 2 3 4 Elevation,m e0 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 12 14 16 18 Elevation,m γt(kN/m3) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 Elevation,m cu (kN/m2) cu=10.5+1.0z kPa cu=10.5+1.0z kPa e0=2.45 e0=2.40 e0=1.95 γt=14.6 γt=15.5 γt=14.4 IP=58 IP=55 IP=48 Wn=100 Wn=90 Wn=75 Wn=65 IP=40 e0=1.85 Wn=80 IP=50 e0=2.05 γt=15.0 γt=16.0 Clay A-1 Clay A-2 Clay A-3 Clay A-4 Clay A-5 cu=10.5 Clay A-0 1a 1b 1a(UU Test) 1b(UU Test) VST
 32. 32. Relationship between depth and Consolidation properties 1a and 1b layer at AREA (A) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 50 100 150 200 250 300 Elevation,m Pc(kN/m2) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 Elevation,m Cc -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Elevation,m Cr -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Elevation,m OCR -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Elevation,m Cc/(1+e0) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.05 0.1 0.15 Elevation,m Cr/(1+e0) Cc=1.1 Cc=1.02 Cr=0.19 Cr=0.20 Cr=0.220 OCR=1.2 OCR=1.00 OCR=1.00 OCR=1.2 Cc=1.08 Cc=1.10 OCR=1.00 OCR=1.00 Cc=1.15 Cr=0.220 Cr=0.220 Clay A-1 Clay A-2 Clay A-4 Clay A-5 Clay A-0 Clay A-3 1a 1b
 33. 33. 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 Cv=0.8m2/year Cv=0.8m2/year Cv=0.8m2/year Cv=0.8m2/year Clay A-1 Clay A-2 Clay A-3 Clay A-4
 34. 34. Relationship between depth and index properties (FC, Wn, Ip, e0, γt) and shear strength (cu) 1a and 1b layer at AREA (B) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 100 Elevation,m FC(%) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 100 120 Elevation,m Wn(%) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 Elevation,m IP -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 1 2 3 4 Elevation,m e0 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 12 14 16 18 Elevation,m γt(kN/m3) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 Elevation,m cu (kN/m2) cu=10.5kPa cu=10.5+1.0z kPa cu=10.5+1.0z kPa cu=10.5+1.0z kPa e0=2.20 γt=15.6 IP=58 IP=54Wn=85 γt=15.0 Wn=90 Wn=70 IP=42 e0=2.40 e0=1.95 γt=14.8 Clay B-1 Clay B-2 Clay B-3 Clay B-0 1a 1b 1a(UU Test) 1b(UU Test) VST
 35. 35. Relationship between depth and Consolidation properties 1a and 1b layer at AREA (B) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 50 100 150 200 250 300 Elevation,m Pc(kN/m2) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 Elevation,m Cc -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Elevation,m Cr -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Elevation,m OCR -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Elevation,m Cc/(1+e0) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.05 0.1 0.15 Elevation,m Cr/(1+e0) Cc=1.15 Cc=0.90 Cr=0.15 OCR=1.15 Cc=0.90 Cr=0.18 OCR=1.45 Cr=0.15 OCR=1.15 Clay B-1 Clay B-2 Clay B-3 Clay B-0 1a 1b
 36. 36. 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 Cv=1.0m2/year Clay B-1 Cv=1.0m2/year Clay B-2 Cv=1.0m2/year Clay B-3
 37. 37. Relationship between depth and index properties (FC, Wn, Ip, e0, γt) and shear strength (cu) 1a and 1b layer at AREA (C) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 100 Elevation,m FC(%) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 100 120 Elevation,m Wn(%) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 Elevation,m IP -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 1 2 3 4 Elevation,m e0 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 12 14 16 18 Elevation,m γt(kN/m3) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 Elevation,m cu (kN/m2) cu=10.5kPa cu=10.5+1.0z kPa cu=10.5+1.0z kPa cu=10.5+1.0z kPa e0=2.10 IP=55 IP=50Wn=78 γt=15.2 Wn=90 e0=2.35 γt=14.6 Clay C-1 Clay C-2 Clay C-0 1a 1b 1a(UU Test) 1b(UU Test) VST
 38. 38. Relationship between depth and Consolidation properties 1a and 1b layer at AREA (C) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 50 100 150 200 250 300 Elevation,m Pc(kN/m2) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 Elevation,m Cc -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Elevation,m Cr -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Elevation,m OCR -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Elevation,m Cc/(1+e0) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.05 0.1 0.15 Elevation,m Cr/(1+e0) Cc=0.92 Cc=0.85 Cr=0.145 OCR=1.10 Cr=0.16 OCR=1.25 Clay C-1 Clay C-2 Clay C-0 1a 1b
 39. 39. 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 Cv=0.8m2/year Clay C-1 Clay C-2 Cv=0.6m2/year
 40. 40. Relationship between depth and index properties (FC, Wn, Ip, e0, γt) and shear strength (cu) 1a and 1b layer at AREA (D) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 100 Elevation,m FC(%) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 100 120 Elevation,m Wn(%) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 Elevation,m IP -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 1 2 3 4 Elevation,m e0 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 12 14 16 18 Elevation,m γt(kN/m3) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 Elevation,m cu (kN/m2) cu=10.5kPa cu=10.5+1.0z kPa cu=10.5+1.0z kPa cu=10.5+1.0z kPa e0=1.72IP=40Wn=65 γt=15.8 IP=35 e0=1.60 γt=16.2 Wn=58 Clay D-1 Clay D-2 Clay D-3 Wn=82 IP=51 e0=2.15 γt=15.0 Clay D-0 1a 1b 1a(UU Test) 1b(UU Test) VST
 41. 41. Relationship between depth and Consolidation properties 1a and 1b layer at AREA (D) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 50 100 150 200 250 300 Elevation,m Pc(kN/m2) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.5 1 1.5 2 Elevation,m Cc -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Elevation,m Cr -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Elevation,m OCR -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Elevation,m Cc/(1+e0) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.05 0.1 0.15 Elevation,m Cr/(1+e0) Cc=1.15 Cc=0.95 Cc=0.65 Cr=0.21 Cr=0.20 Cr=0.13 OCR=1.20 OCR=1.20 OCR=1.10 Clay D-1 Clay D-2 Clay D-3 Clay D-0 1a 1b
 42. 42. 0.1 1 10 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1 10 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1 10 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 Clay D-1 Cv=0.6m2/year Clay D-2 Cv=0.8m2/year Clay D-3 Cv=1.0m2/year
 43. 43. Relationship between depth and index properties (FC, Wn, Ip, e0, γt) and shear strength (cu) 1a and 1b layer at AREA (E) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 80 100 Elevation,m FC(%) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 100 120 Elevation,m Wn(%) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 Elevation,m IP -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 1 2 3 4 Elevation,m e0 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 12 14 16 18 Elevation,m γt(kN/m3) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 20 40 60 80 Elevation,m cu (kN/m2) cu=10.5kPa cu=10.5+1.0z kPa cu=10.5+1.0z kPa e0=2.45 IP=60 IP=50Wn=75 γt=14.6Wn=90 e0=2.70 γt=14.2 e0=1.95 γt=15.4 Wn=100 IP=55 Clay E-1 Clay E-2 Clay E-3 Clay E-0 1a 1b 1a(UU Test) 1b(UU Test) VST
 44. 44. Relationship between depth and Consolidation properties 1a and 1b layer at AREA (E) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 50 100 150 200 250 300 Elevation,m Pc(kN/m2) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 Elevation,m Cc -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Elevation,m Cr -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Elevation,m OCR -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Elevation,m Cc/(1+e0) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 0.05 0.1 0.15 Elevation,m Cr/(1+e0) Cc=1.30 Cc=1.10 Cr=0.21 OCR=1.25 Cr=0.17 OCR=1.20 Cc=0.9 Cr=015 OCR=1.05 Clay E-1 Clay E-2 Clay E-3 Clay E-0 1a 1b
 45. 45. 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 Cv,m2/year P, kN/m2 Clay E-1 Cv=1.0m2/year Clay E-2 Cv=0.9m2/year Clay E-3 Cv=0.9m2/year
 46. 46. Relationship between depth and index properties (FC, Wn, Ip, e0, γt) 3, 5a and TK2 Layer -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 20 40 60 80 100 Elevation,m FC(%) -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 20 40 60 80 100 120 Elevation,m Wn(%) -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 20 40 60 80 Elevation,m IP -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 1 2 Elevation,m e0 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 16 18 20 22 Elevation,m γt(kN/m3) 3: Wn=30 TK2: Wn=30 5a: Wn=25 3: IP=25 TK2: IP=25 5a: IP=20 3: e0=0.9 TK2: e0=0.9 5a: e0=0.6 3: γt=19 TK2: γt=19 5a: γt=20 3 5a TK1
 47. 47. Relationship between depth and Consolidation properties 3, 5a and TK2 Layer -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 100 200 300 400 500 600 Elevation,m Pc(kN/m2) -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Elevation,m Cc -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0.05 0.1 0.15 0.2 Elevation,m Cr -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Elevation,m OCR -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 Elevation,m Cc/(1+e0) -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0.05 0.1 0.15 Elevation,m Cr/(1+e0) 3: Cc=0.25 TK2: Cc=0.16 5a: Cc=0.16 3: Cr=0.06 TK2: Cr=0.05 5a: Cr=0.05 3: OCR=2.2 TK2: OCR=1.6 5a: OCR=1.6 3 5a TK1
 48. 48. 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 10000 Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 10000 Cv,m2/year P, kN/m2 0.1 1.0 10.0 1 10 100 1000 10000 Cv,m2/year P, kN/m2 Cv=1.5m2/year 3 layer 5a layer TK2 layer Cv=2.0m2/year Cv=1.0m2/year
 49. 49. CALCULATION OF DSMC OF R3
 50. 50. SUMMARY TABLE OF SOFT SOIL TREATMENT OF R3 (DSMC SECTION) Road No Section Finish Level Ground Level Bottom of Soft Clay Area Consolidation settlement Total settlement Settlement of DSMC F or G Settlement after 15 years FS 1 1) FS 2 2) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (cm) 1 Km0+120 3.70 1.00 -32.50 A 3.67 4.38 0.16 G 2 1.777 1.596 2 Km0+260 3.50 1.00 -30.00 A 3.48 4.16 0.17 G 2 1.897 1.692 3 Km0+320 3.55 -1.10 -26.50 A 4.26 4.85 0.25 G 3 2.303 1.924 4 Km0+360 3.40 1.25 -24.50 A 3.11 3.77 0.23 G 8 2.762 2.230 5 Km0+960 2.70 0.80 -18.00 C 2.14 2.52 0.19 G 2 2.380 2.151 6 Km1+800 2.80 -2.00 -15.00 C 2.68 2.93 0.29 G 7 4.091 2.924 7 Km1+940 3.05 1.85 -15.00 C 1.73 2.08 0.19 G 4 3.828 3.067 8 Km3+040 4.10 0.90 -30.50 B 2.77 3.17 0.31 G 0 2.795 2.300 Note: 1) As for service load combination, the required factor of safety is greater than 1.4 according to 22 TCN 262-2000 2) As for special load combination, the required factor of safety is greater than 1.0 according to Guidelines for Soft ground treatment of JRA, November 1986 R3 Page: 1/1
 51. 51. SECTION: of R3 1. MODEL and PARAMETER for ANALYSIS 1.1 Parameters of Embankment Fill and Pavement Materials 1) Embankment Fill 4) Orginal ground soil Unit Weight γ = 18.0 kN/m 3 Unit Weight γ = 15.0 kN/m 3 Friction Angle φ = 30 degree Cohesion cu = 2 kN/m 2 2) Pavement 5) SSIM Unit Weight γ = 22.5 kN/m 3 Unit Weight γ = 20.0 kN/m 3 Friction Angle φ = 40 degree Thickness 0.7 m Cohesion cu = 0 kN/m 2 3) Mat Fill 6) Concrete slab Unit Weight γ = 18.0 kN/m 3 Unit Weight γ = 22.0 kN/m 3 Friction Angle φ = 30 degree Thickness 0.4 m Cohesion cu = 2 kN/m 2 7) Model of Embankment Top of Embankment +3.70 m Ground Level +1.00 m Top of DSMC Level (Roadway area) +0.80 m Top of DSMC Level (Sidewalk area) 1 m W1 = 28.1 m W2 = 32.9 m +3.70 W3 = 55.1 m W4 = 61.1 m +2.50 +1.00 h1 = 1.50 m h2= 2.70 m Area of cross section of Fill A P = 87.2 m 2 for Mat Fill A E = 36.6 m 2 for Embankment Fill 1.2 Vertical Stress for Embankment Fill and Pavement Vertical Stress q P = 27.0 kN/m 2 for Mat Fill q E = 21.6 kN/m 2 for Embankment Fill q E = 4.5 kN/m 2 for Add Pavement Traffic Load + (SSIM or CS) q traffic&SSIM = 16.0 kN/m 2 Design Load, q = 69.1 kN/m 2 1.3 Equivalent Height of Embankment In Roadway area In motorbike area In sidewalk area Plan Height, H 0 = 2.90 m 2.90 m 2.70 Surcharge Height for Traffic load, H trafiic = 0.78 m 0.78 m 0.28 Pavement and (SSIM or CS)= 0.33 m 0.33 m 0.33 Total Height, H T0 = 4.01 m 4.01 m 3.31 1.4 Traffic Load Traffic Load q traffic = 14 kN/m 2 q traffic = 5 kN/m 2 for sidewalk area 1.5 Ground Water Level Ground Water Level GWL = 0 m below Ground Level ESTIMATED SETTLEMENT FOR DEEP SOIL MIXING COLUMN (DSMC) Km0+120 W1 W2 h1 h2 Embankment Mat Fill W4 W3
 52. 52. 1.6 Soil Parameters Area: A Soil Parameters for each layer are summarized as Table below. Ground Elevation, EL= +1.00 m Bottome of Soft Clay -32.50 m Top Bottom Center Top Bottom Center kN/m 2 kN/m 2 kN/m 2 m m m m m m Top Bottom Center m 1 1a-0 0.00 1.00 0.50 1.00 0.00 1.50 0 4.4 2.2 1.0 2 1a-1-1 1.00 3.00 2.00 0.00 -2.00 -1.00 4.4 13.2 8.8 2.0 3 1a-1-1 3.00 5.00 4.00 -2.00 -4.00 -3.00 13.2 22 17.6 2.0 4 1a-1-1 5.00 6.00 5.50 -4.00 -5.00 -4.50 22 26.4 24.2 1.0 5 1a-1-2 6.00 8.00 7.00 -5.00 -7.00 -6.00 26.4 35.2 30.8 2.0 6 1a-1-2 8.00 10.00 9.00 -7.00 -9.00 -8.00 35.2 44 39.6 2.0 7 1a-1-2 10.00 11.00 10.50 -9.00 -10.00 -9.50 44 48.4 46.2 1.0 8 1a-1-3 11.00 13.00 12.00 -10.00 -12.00 -11.00 48.4 57.2 52.8 2.0 9 1a-1-3 13.00 14.00 13.50 -12.00 -13.00 -12.50 57.2 61.6 59.4 1.0 10 1a-2 14.00 16.00 15.00 -13.00 -15.00 -14.00 61.6 70.8 66.2 2.0 11 1a-2 16.00 18.00 17.00 -15.00 -17.00 -16.00 70.8 80 75.4 2.0 12 1a-2 18.00 20.00 19.00 -17.00 -19.00 -18.00 80 89.2 84.6 2.0 13 1a-2 20.00 21.00 20.50 -19.00 -20.00 -19.50 89.2 93.8 91.5 1.0 14 1a-3 21.00 23.00 22.00 -20.00 -22.00 -21.00 93.8 103.8 98.8 2.0 15 1a-3 23.00 25.00 24.00 -22.00 -24.00 -23.00 103.8 113.8 108.8 2.0 16 1a-3 25.00 26.00 25.50 -24.00 -25.00 -24.50 113.8 118.8 116.3 1.0 17 1a-4 26.00 28.00 27.00 -25.00 -27.00 -26.00 118.8 129.8 124.3 2.0 18 1a-4 28.00 30.00 29.00 -27.00 -29.00 -28.00 129.8 140.8 135.3 2.0 19 1a-4 30.00 31.00 30.50 -29.00 -30.00 -29.50 140.8 146.3 143.6 1.0 20 1a-5 31.00 33.00 32.00 -30.00 -32.00 -31.00 146.3 158.3 152.3 2.0 21 1a-5 33.00 33.50 33.25 -32.00 -32.50 -32.25 158.3 161.3 159.8 0.5 22 4a 33.50 34.50 34.00 -32.50 -33.50 -33.00 161.3 171.3 166.3 1.0 23 5a 34.50 36.50 35.50 -33.50 -35.50 -34.50 171.3 191.3 181.3 2.0 24 5a 36.50 38.50 37.50 -35.50 -37.50 -36.50 191.3 211.3 201.3 2.0 25 5a 38.50 40.50 39.50 -37.50 -39.50 -38.50 211.3 231.3 221.3 2.0 26 5a 40.50 41.00 40.75 -39.50 -40.00 -39.75 231.3 236.3 233.8 0.5 27 0.00 28 0.00 29 0.00 30 0.00 γt cu φ E Cv Ch kN/m 3 kN/m 2 degree kN/m 2 m2/yr m 2 /yr 1 1a-0 Clay 0 14.4 10.5 0 1800 1.1 0.2 2.45 0.32 0.06 1 0.8 1.6 2 1a-1-1 Clay 0 14.4 10.5+1z 0 2300 1.1 0.2 2.45 0.32 0.06 1.2 0.8 1.6 3 1a-1-1 Clay 0 14.4 10.5+1z 0 2700 1.1 0.2 2.45 0.32 0.06 1.2 0.8 1.6 4 1a-1-1 Clay 0 14.4 10.5+1z 0 3000 1.1 0.2 2.45 0.32 0.06 1.2 0.8 1.6 5 1a-1-2 Clay 0 14.4 10.5+1z 0 3300 1.1 0.2 2.45 0.32 0.06 1.2 0.8 1.6 6 1a-1-2 Clay 0 14.4 10.5+1z 0 3700 1.1 0.2 2.45 0.32 0.06 1.2 0.8 1.6 7 1a-1-2 Clay 0 14.4 10.5+1z 0 4000 1.1 0.2 2.45 0.32 0.06 1.2 0.8 1.6 8 1a-1-3 Clay 0 14.4 10.5+1z 0 4300 1.1 0.2 2.45 0.32 0.06 1.2 0.8 1.6 9 1a-1-3 Clay 0 14.4 10.5+1z 0 4600 1.1 0.2 2.45 0.32 0.06 1.2 0.8 1.6 10 1a-2 Clay 0 14.6 10.5+1z 0 4900 1.02 0.19 2.4 0.30 0.06 1 0.8 1.6 11 1a-2 Clay 0 14.6 10.5+1z 0 5300 1.02 0.19 2.4 0.30 0.06 1 0.8 1.6 12 1a-2 Clay 0 14.6 10.5+1z 0 5700 1.02 0.19 2.4 0.30 0.06 1 0.8 1.6 13 1a-2 Clay 0 14.6 10.5+1z 0 6000 1.02 0.19 2.4 0.30 0.06 1 0.8 1.6 14 1a-3 Clay 0 15 10.5+1z 0 6300 1.08 0.22 2.05 0.35 0.07 1 0.8 1.6 15 1a-3 Clay 0 15 10.5+1z 0 6700 1.08 0.22 2.05 0.35 0.07 1 0.8 1.6 16 1a-3 Clay 0 15 10.5+1z 0 7000 1.08 0.22 2.05 0.35 0.07 1 0.8 1.6 17 1a-4 Clay 0 15.5 10.5+1z 0 7300 1.15 0.22 1.95 0.39 0.07 1 0.8 1.6 18 1a-4 Clay 0 15.5 10.5+1z 0 7700 1.15 0.22 1.95 0.39 0.07 1 0.8 1.6 19 1a-4 Clay 0 15.5 10.5+1z 0 8000 1.15 0.22 1.95 0.39 0.07 1 0.8 1.6 20 1a-5 Clay 0 16 10.5+1z 0 8300 1.15 0.22 1.85 0.40 0.08 1 0.8 1.6 Cr/ (1+e0) e0Cc Cr Cc/ (1+e0) No No Layer N value Thickness Soil Type Layer Depth Elevation σv' OCR
 53. 53. 21 1a-5 Clay 0 16 10.5+1z 0 8550 1.15 0.22 1.85 0.40 0.08 1 0.8 1.6 22 4a Sand 15 20 0 30 22500 - - - - - - - - 23 5a Clay 30 20 5N 0 30000 0.16 0.05 0.6 0.10 0.03 1.6 2 4 24 5a Clay 30 20 5N 0 30000 0.16 0.05 0.6 0.10 0.03 1.6 2 4 25 5a Clay 30 20 5N 0 30000 0.16 0.05 0.6 0.10 0.03 1.6 2 4 26 5a Clay 30 20 5N 0 30000 0.16 0.05 0.6 0.10 0.03 1.6 2 4 27 28 29 30
 54. 54. 2. CALCULATION OF SETTLEMENT FOR NON IMPROVEMENT SOIL 2.1 Settlement Analysis 1) Calculation Formula of Settlement a) Consolidation Settlement The Consolidation Settlement of Soft Clay Layers is calculated using the following formula: Where, Sc :Consolidation Settelment of Soft Clay Layer, m Cc : Compression Index Cr : Recompression Index e0 : Initial Void Ratio p0 : Effective orverburden Pressure, kPa Δp : Compressive Stress due to vertical Stress for Embankment Fill, Pavement and Traffic Load, kPa OCR : Over Consolidation Ratio H : Thickness of Consolidation Layer, m b) Immediate Settlement The Immediate Settlement of Soil Layer below Sot Clay Layer is calculated using the following formula: Where, Si :Immediate Settelment of Soil Layer below Soft Clay Layer, m hi :Thickness of each layer, m Ei :Deformation Modulus of Soil, kPa 2) Calculation of vertical stress increment dur to surcharge load , Δp The vertical stress increment, Δp is calculated using Osterberg's Influence Chart for a Semi-Embankment Loading = 1 + ∙ ∙ + ∆ ( + ∆ ∙ ) = _ /(1+ _0 )∙ ∙ 〖 ∙ 〗_0/ _0 + _ /(1+ _0 )∙ ∙ ( _0+∆ )/( ∙ _0 ) ( _0+∆ > ∙ _0) = ∆ × ℎ
 55. 55. 2.2 Results of Settlement Analysis 1) Settlement Calculation Results (not consider buoyancy) The Consolidation Settlement is calculated the following points. XP YP XP H Sc Si Ttotal m m m m m 1 0.0 2.70 3.67 0.00 3.67 2 7.0 2.70 3.59 0.00 3.59 3 14.1 2.70 3.19 0.00 3.20 4 16.5 1.50 2.73 0.00 2.73 5 22.0 1.50 2.19 0.00 2.19 6 27.6 1.50 1.69 0.00 1.69 7 30.6 0 0.84 0.00 0.84 8 45.0 0 0.17 0.00 0.17 9 50.0 0 0.12 0.00 0.12 10 60.0 0 0.06 0.00 0.06 Center NO. XP1 XP2 XP3 XP4 XP5 XP6 XP7 XP8 XP9 XP10 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 EmbankmentHeightH,m XP (m) 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 EmbankmentHeightH,m XP (m) Immediate Settlement Si Consolidation Settlement Sc Total Settlement Sc
 56. 56. XP1= 0.0 m σv' Top Bottom Center kN/m 2 m m m m m Center kN/m 2 kN/m 2 m m 1 1a-0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 2.2 69.1 1800 1.10 0.20 2.45 1.00 0.48 - 2 1a-1-1 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 8.8 69.1 2300 1.10 0.20 2.45 1.20 0.56 - 3 1a-1-1 4.0 3.0 5.0 4.0 2.0 17.6 68.8 2700 1.10 0.20 2.45 1.20 0.40 - 4 1a-1-1 5.5 5.0 6.0 5.5 1.0 24.2 68.3 3000 1.10 0.20 2.45 1.20 0.17 - 5 1a-1-2 7.0 6.0 8.0 7.0 2.0 30.8 67.6 3300 1.10 0.20 2.45 1.20 0.28 - 6 1a-1-2 9.0 8.0 10.0 9.0 2.0 39.6 66.2 3700 1.10 0.20 2.45 1.20 0.23 - 7 1a-1-2 10.5 10.0 11.0 10.5 1.0 46.2 65.0 4000 1.10 0.20 2.45 1.20 0.10 - 8 1a-1-3 12.0 11.0 13.0 12.0 2.0 52.8 63.6 4300 1.10 0.20 2.45 1.20 0.18 - 9 1a-1-3 13.5 13.0 14.0 13.5 1.0 59.4 62.0 4600 1.10 0.20 2.45 1.20 0.08 - 10 1a-2 15.0 14.0 16.0 15.0 2.0 66.2 60.5 4900 1.02 0.19 2.40 1.00 0.17 - 11 1a-2 17.0 16.0 18.0 17.0 2.0 75.4 58.3 5300 1.02 0.19 2.40 1.00 0.15 - 12 1a-2 19.0 18.0 20.0 19.0 2.0 84.6 56.1 5700 1.02 0.19 2.40 1.00 0.13 - 13 1a-2 20.5 20.0 21.0 20.5 1.0 91.5 54.5 6000 1.02 0.19 2.40 1.00 0.06 - 14 1a-3 22.0 21.0 23.0 22.0 2.0 98.8 52.9 6300 1.08 0.22 2.05 1.00 0.13 - 15 1a-3 24.0 23.0 25.0 24.0 2.0 108.8 50.8 6700 1.08 0.22 2.05 1.00 0.12 - 16 1a-3 25.5 25.0 26.0 25.5 1.0 116.3 49.4 7000 1.08 0.22 2.05 1.00 0.05 - 17 1a-4 27.0 26.0 28.0 27.0 2.0 124.3 47.9 7300 1.15 0.22 1.95 1.00 0.11 - 18 1a-4 29.0 28.0 30.0 29.0 2.0 135.3 46.1 7700 1.15 0.22 1.95 1.00 0.10 - 19 1a-4 30.5 30.0 31.0 30.5 1.0 143.6 44.8 8000 1.15 0.22 1.95 1.00 0.05 - 20 1a-5 32.0 31.0 33.0 32.0 2.0 152.3 43.5 8300 1.15 0.22 1.85 1.00 0.09 - 21 1a-5 33.3 33.0 33.5 33.3 0.5 159.8 42.5 8550 1.15 0.22 1.85 1.00 0.02 - 22 4a 34.0 33.5 34.5 34.0 1.0 166.3 41.9 22500 - - - - 0.00 0.002 23 5a 35.5 34.5 36.5 35.5 2.0 181.3 40.8 30000 0.16 0.05 0.60 1.60 0.01 - 24 5a 37.5 36.5 38.5 37.5 2.0 201.3 39.3 30000 0.16 0.05 0.60 1.60 0.00 - 25 5a 39.5 38.5 40.5 39.5 2.0 221.3 38.0 30000 0.16 0.05 0.60 1.60 0.00 - 26 5a 40.8 40.5 41.0 40.8 0.5 233.8 37.2 30000 0.16 0.05 0.60 1.60 0.00 - 27 #N/A 28 #N/A 29 #N/A 30 #N/A Total Consolidation Settlement Sc= 3.67 m Total Immediate Settlement Si= 0.00 m Total Settlement Sf= 3.67 m No Layer Depth YP e0 OCR Sc SiΔpThickness Cc CrE
 57. 57. 2) Settlement Calculation Results (consider buoyancy) The Consolidation Settlement in consideration of surcharge loss due to bouyancy is calculated by repeated calculation. XP H Sc Si Ttotal m m m m m 1 0.0 2.70 4.37 0.00 4.38 2 7.0 2.70 4.16 0.00 4.16 3 14.1 2.70 3.22 0.00 3.22 4 16.5 1.50 3.05 0.00 3.05 5 22.0 1.50 1.46 0.00 1.46 6 27.6 1.50 1.03 0.00 1.03 7 30.6 0.00 0.57 0.00 0.57 8 45.0 0.00 0.14 0.00 0.14 9 50.0 0.00 0.08 0.00 0.08 10 60.0 0.00 0.04 0.00 0.04 NO. In the analysis, the consolidation settlement with acutual required embankment thickness, HF is calculated to keep the elevation level of embankment, HE. (refer to below figure) HeightandThicknessof EmbankmentFill Time Plan Height of Embankment, H0 Elevation of Embankment, HE Actual required Embankment Thickness, HF=H0+S 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 EmbankmentHeightH,m XP (m) 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 EmbankmentHeightH,m XP (m) Immediate Settlement Si Consolidation Settlement Sc Total Settlement Sc
 58. 58. XP1= 0.0 m Buoyancy, Pb= 43.75 σv' kN/m 2 m m Center kN/m 2 kN/m 2 kN/m 2 m m 1 1a-0 0.5 1.0 2.2 147.9 104.1 1800 1.10 0.20 2.45 1.00 0.54 - 2 1a-1-1 2.0 2.0 8.8 147.8 104.0 2300 1.10 0.20 2.45 1.20 0.67 - 3 1a-1-1 4.0 2.0 17.6 147.0 103.2 2700 1.10 0.20 2.45 1.20 0.49 - 4 1a-1-1 5.5 1.0 24.2 145.7 102.0 3000 1.10 0.20 2.45 1.20 0.21 - 5 1a-1-2 7.0 2.0 30.8 143.7 100.0 3300 1.10 0.20 2.45 1.20 0.36 - 6 1a-1-2 9.0 2.0 39.6 140.2 96.4 3700 1.10 0.20 2.45 1.20 0.30 - 7 1a-1-2 10.5 1.0 46.2 136.9 93.1 4000 1.10 0.20 2.45 1.20 0.13 - 8 1a-1-3 12.0 2.0 52.8 133.2 89.5 4300 1.10 0.20 2.45 1.20 0.23 - 9 1a-1-3 13.5 1.0 59.4 129.3 85.6 4600 1.10 0.20 2.45 1.20 0.10 - 10 1a-2 15.0 2.0 66.2 125.3 81.5 4900 1.02 0.19 2.40 1.00 0.21 - 11 1a-2 17.0 2.0 75.4 119.8 76.1 5300 1.02 0.19 2.40 1.00 0.18 - 12 1a-2 19.0 2.0 84.6 114.4 70.7 5700 1.02 0.19 2.40 1.00 0.16 - 13 1a-2 20.5 1.0 91.5 110.5 66.8 6000 1.02 0.19 2.40 1.00 0.07 - 14 1a-3 22.0 2.0 98.8 106.7 63.0 6300 1.08 0.22 2.05 1.00 0.15 - 15 1a-3 24.0 2.0 108.8 101.9 58.1 6700 1.08 0.22 2.05 1.00 0.13 - 16 1a-3 25.5 1.0 116.3 98.4 54.7 7000 1.08 0.22 2.05 1.00 0.06 - 17 1a-4 27.0 2.0 124.3 95.2 51.4 7300 1.15 0.22 1.95 1.00 0.12 - 18 1a-4 29.0 2.0 135.3 91.0 47.3 7700 1.15 0.22 1.95 1.00 0.10 - 19 1a-4 30.5 1.0 143.6 88.1 44.3 8000 1.15 0.22 1.95 1.00 0.05 - 20 1a-5 32.0 2.0 152.3 85.3 41.5 8300 1.15 0.22 1.85 1.00 0.08 - 21 1a-5 33.3 0.5 159.8 83.1 39.3 8550 1.15 0.22 1.85 1.00 0.02 - 22 4a 34.0 1.0 166.3 81.8 38.0 22500 - - - - 0.00 0.002 23 5a 35.5 2.0 181.3 79.3 35.6 30000 0.16 0.05 0.60 1.60 0.00 - 24 5a 37.5 2.0 201.3 76.2 32.4 30000 0.16 0.05 0.60 1.60 0.00 - 25 5a 39.5 2.0 221.3 73.3 29.5 30000 0.16 0.05 0.60 1.60 0.00 - 26 5a 40.8 0.5 233.8 71.6 27.8 30000 0.16 0.05 0.60 1.60 0.00 - 27 #N/A #N/A 28 #N/A #N/A 29 #N/A #N/A 30 #N/A #N/A Total Consolidation Settlement Sc= 4.37 m Total Immediate Settlement Si= 0.00 m Total Settlement Sf= 4.38 m OCR Sc No Layer CrE CcΔp 1 -PbYP Thickness Δp1 Sie0

×