Publicité

Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)

DOWNLOAD ZALO 0917193864 à BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ VIẾT BÀI TẠI: LUANVANPANDA.COM
19 Apr 2022
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Publicité
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Publicité
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Publicité
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Publicité
Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)
Prochain SlideShare
Bai 38 Reu Va Cay ReuBai 38 Reu Va Cay Reu
Chargement dans ... 3
1 sur 20
Publicité

Contenu connexe

Plus de Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864(20)

Publicité

Dernier(20)

Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)

 1. 1 Lêi më ®Çu Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn cã ng-êi coi triÕt häc nh- lµ khoa häc cña mäi khoa häc. Còng kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn trong lÞch sö, nhµ triÕt häc ®-îc gäi lµ nhµ th«ng th¸i, nhµ hiÒn triÕt, ng-êi n¾m ®-íc bÝ mÊt cña sù vËt… thËm chÝ trong lÞch sö nh©n lo¹i, cã thêi kú mµ x· héi ®Æt nhµ triÕt häc vµo vÞ trÝ cao nhÊt, cã nhµ c¶i t¹o ®Æt nhµ triÕt häc vµo vÞ trÝ cao nhÊt cña c¬ cÊu tæ chøc x· héi (Platon víi m« h×nh "Nhµ n­íc lý t­ëng")… TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu Êy khiÕn triÕt häc trë thµnh mét m«n thó vÞ, mét c¸i g× ®ã k× bÝ lµm con ng-êi ë mäi thêi ®¹i ®am mª, ham muèn hiÓu s©u h¬n vµ ®ãng gãp søc m×nh vµo c¸i l©u ®µi k× bÝ vµ hoa lÖ ®ã. KÓ tõ khi ra ®êi tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu rùc rì th× triÕt häc lu«n ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ loµi ng-êi vµ thóc ®Èy t- duy loµi ng-êi, ®«i khi cßn trë thµnh vò khÝ s¾c bÐn nhÊt cho nh÷ng g× tiÕn bé cña sù ph¸t triÓn ®ã. Ngµy nay triÕt häc ®· thùc sù trë thµnh khoa häc, ®· hoµn chØnh h¬n v× vËy ý nghÜa lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña ®êi sèng x· héi cµng râ nÐt h¬n, con ng-êi cµng ®-îc hoµn thiÖn h¬n vÒ t- duy lý luËn. §ã lµ mÆt t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng x· héi tõ b¶n th©n khoa häc triÕt häc. Ngµy nay, mÆc dï sù ph¸t triÓn nh- vò b¸o cña khoa häc kü thuËt, sù ph¸t
 2. 2 triÓn vÒ mÆt vËt chÊt cña ®êi sèng x· héi… còng kh«ng hÒ lµm gi¶m ®i tÝnh chÊt k× bÝ vµ vai trß ®èi víi thùc tiÔn cña triÕt häc, mµ vÊn ®Ò lµ ph¶i cã mét t- duy lý luËn, ®óng ®¾n ®Ó kh«ng bÞ "l¹c lèi" trong sù ph¸t triÓn ®ã, h¬n n÷a, sù ph¸t triÓn vÒ mÆt x· héi cña khoa häc kü thuËt… còng t¸c ®éng ng-îc trë l¹i khoa häc triÕt häc: chøng minh hay b¸c bá nh÷ng quan ®iÓm triÕt häc, nhËn ch©n ®-îc nh÷ng t- t-ëng ®óng ®¾n Víi vai trß to lín cña triÕt häc víi sù ph¸t triÓn t- t-ëng x· héi vµ víi thùc tiÔn ®êi sèng x· héi nh- vËy, tiÓu luËn nµy chØ mong tæng hîp l¹i mét sè vai trß ®· ®-îc thõa nhËn cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi. TiÓu luËn " Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi"gåm 3 phÇn: PhÇn1 :lêi më ®Çu PhÇn2:Néi dung: I Ch-¬ng I : TriÕt häc - Mét khoa häc II Ch-¬ngII : Vai trß cña m«n triÕt häc trong ®êi sèng x· héi PhÇn 3 kÕt luËn.
 3. 3 Ch-¬ng I: TriÕt häc - Mét m«n khoa häc I. Sù ra ®êi cña triÕt häc vµ ®Þnh nghÜa triÕt häc. 1 . Sù ra ®êi cña triÕt häc TtiÕt häc ra ®êi ë c¶ ph-¬ng §«ng vµ ph-¬ng T©y gÇn nh- cïng mét thêi gian (kho¶ng tõ thÕ kû thø VIII ®Õn thÕ kû VII tr-íc c«ng nguyªn). t¹i mét sè trung t©m v¨n minh cæ ®¹i cña nh©n lo¹i nh- Trung Quèc, Ên §é, Hi L¹p. Theo ng-êi Trung Quèc, thuËt ng÷ triÕt häc cã nguån gèc ng«n ng÷ lµ ch÷ triÕt vµ khoa häc nµy hiÓu theo nghÜa lµ sù truy t×m b¶n chÊt cña ®èi t-îng, triÕt häc chÝnh lµ trÝ, lµ sù hiÓu biÕt s©u s¾c cña con ng-êi. Theo ng-êi Ên §é, triÕt häc ®-îc coi lµ Danshana, cã nghÜa lµ chiªm ng-ìng nh-ng mang hµm ý lµ trÝ thøc dùa trªn lý trÝ, lµ con ®-êng suy ngÉm ®Ó dÉn d¾t con ng-êi ®Õn víi lÏ ph¶i. ë ph-¬ng T©y thuËt ng÷ triÕt häc suÊt hiÖn ë HiL¹p, theo tiÕng HiL¹p triÕt häc lµ Philosophia, nghÜa lµ yªu mÕn sù th«ng th¸i, nã lµ khoa häc võa mang tÝnh ®Þnh h-íng võa nhÊn m¹nh ®Õn kh¸t väng t×m kiÕm ch©n lý cña con ng-êi. Nh- v©y, cho dï ë ph-¬ng §«ng hay ph-¬ng T©y, ngay tõ ®Çu triÕt häc ®· lµ ho¹t ®éng tinh thÇn biÓu hiÖn kh¶ n¨ng nhËn thøc, ®¸nh gi¸ cña con ng-êi, nã tån t¹i víi t- c¸ch lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi.
 4. 4 2. §Þnh nghÜa triÕt häc. §· cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ triÕt häc, nh-ng ®Òu bao hµm nh÷ng néi dung gièng nhau: TriÕt häc nghiªn cøu thÕ giíi víi t- c¸ch lµ mét chØnh thÓ, t×m ra nh÷ng quy luËt chung nhÊt chi phèi sù vËn ®éng cña chØnh thÓ nãi chung, cña x· h«i loµi ng-êi, cña con ng-êi trong cuéc sèng céng ®ång nãi riªng vµ thÓ hiÖn nã mét c¸ch cã hÖ thèng d-íi d¹ng duy lý. VËy: TriÕt häc lµ hÖ thèng trÝ thøc lý luËn chung nhÊt cña con ng-êi vÒ thÕ giíi, vÒ vÞ trÝ vai trß cña con ng-êi trong thÕ giíi Êy. II. TriÕt häc víi t- c¸ch lµ mét khoa häc. Ngµy nay, TriÕt häc kh«ng cßn lµ bÝ mËt mµ chØ nh÷ng nhµ TriÕt häc míi biÕt n÷a (Ph.¡ngghen, "Chèng §uy-rinh") nã tõ "Hhoa häc cña c¸c khoa häc" ®· trë thµnh mét m«n khoa häc ®éc lËp. Lµ mét m«n khoa häc ®éc l©p, TriÕt häc cÇn ph¶i cã: §èi t-îng riªng cña nã, ph¶i cã ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ( gÇn ph-¬ng ph¸p luËn vµ ph-¬ng ph¸p riªng); cã c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n; cã c¸c kh¸i niÖm vµ c¸c ph¹m trï; c¸c quy luËt. 1. §èi t-îng cña TriÕt häc. Theo Ph.¨ngghen: "TriÕt häc lµ khoa häc vÒ c¸c quy luËt chung nhÊt sö sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña thÕ giíi; tõ tù nhiªn, x· héi vµ c¶ t- duy", (Ph. ¨ng ghen, "chãng §uy-rinh")
 5. 5 Nh- vËy cã thÓ coi ®èi t-îng cña TriÕt häc lµ tù nhiªn, x· héi vµ t- duy cña con ng-êi: nh-ng TriÕt häc kh«ng ph¶i lµ khoa häc tù nhiªn, khoa häc vÒ x· héi, khoa häc vÒ t- duy (logic häc) mµ lµ khoa häc chung nhÊt, nã coi thÕ giíi lµ "mét chØnh thÓ thèng nhÊt " c¸c mÆt trªn. 2. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu. - Cã mét ®iÒu ®Æc biÖt cña khoa TriÕt häc, ®ã lµ, víi khoa häc nµy th× sù kh¸c nhau vÒ ph-¬ng ph¸p luËt lµ c¬ së ®Ó ph©n biÖt c¸c tr-êng ph¸i TriÕt häc (siªu h×nh hay biÖn chøng), thÓ hiÖn tÝnh khoa häc hay ph¶n ®éng cña mét hÖ thèng TriÕt häc. Nguyªn nh©n cña hiÖn t-îng nµy xuÊt ph¸t tõ ®èi t-îng cña TriÕt häc: Coi thÕ giíi nh- lµ mét chØnh thÓ, nghiªn cøu bao trïm thÕ giíi: tù nhiªn, x· héi, t- duy. - TriÕt häc nghiªn cøu thÕ giíi b»ng ph-¬ng ph¸p cña riªng m×nh kh¸c víi mäi khoa häc cô thÓ: Nã xem xÐt thÕ giíi nh- mét chØnh thÓ vµ t×m c¸ch ®-a ra mét hÖ thèng c¸c quan niÖm vÒ chØnh thÓ ®ã. §iÒu ®ã chØ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc b»ng c¸ch tæng kÕt toµn bé lÞch sö cña khoa häc vµ lÞch sö cña b¶n th©n TriÕt häc 3. VÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc: TriÕt häc còng nh- nh÷ng khoa häc kh¸c ph¶i gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cã liªn quan víi nhau, trong ®ã vÊn ®Ò cùc kú quan träng lµ nÒn t¶ng vµ lµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn l¹i ®-îc gäi lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc. Theo
 6. 6 Ph. ¨ngghen "vÊn ®Ò c¬ b¶n lín cña mäi TriÕt häc, ®Æc biÖt lµ TriÕt häc hiÖn ®¹i, lµ vÊn ®Ò quan hÖ gi÷a t- duy vµ tån t¹i. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc kh«ng chØ x¸c ®Þnh ®-îc nÒn t¶ng vµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh¸c cña TriÕt häc mµ nã cßn lµ tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh lËp tr-êng, thÕ giíi quan cña c¸c TriÕt gia vµ häc thuyÕt cña hä. VÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc cã hai mÆt mçi mÆt ph¶i tr¶ lêi cho mét c©u hái lín: MÆt thø nhÊt: gi÷a ý thøc vµ vËt chÊt th× c¸i nµo cã tr-íc, c¸i nµo cã sau, c¸i nµo quyÕt ®Þnh c¸i nµo?. MÆt thø hai: con ng-êi cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®-îc thÕ giíi hay kh«ng?. Tr¶ lêi cho hai c©u hái trªn liªn quan mËt thiÕt ®Õn viÖc h×nh thµnh c¸c tr-êng ph¸i TriÕt häc vµ c¸c häc thuyÕt vÒ nhËn thøc cña TriÕt häc. 4. HÖ thèng c¸c ph¹m trï vµ c¸c quy luËt. Mçi bé m«n khoa häc ®Òu cã mét hÖ thèng ph¹m trï riªng cña m×nh ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ c¬ b¶n vµ phæ biÕn thuéc ph¹m vi khoa häc ®ã nghiªn cøu. Víi c¸c khoa häc chuyªn ngµnh c¸c ph¹m trï chØ ph¶n ¸nh nh÷ng mèi liªn hÖ chung trªn mét lÜnh vùc nhÊt ®Þnh cña hiÖn thùc thuéc ph¹m vi nghiªn cøu cña m«n khoa häc chuyªn ngµnh ®ã. Kh¸c víi ®iÒu ®ã, c¸c ph¹m trï cña phÐp biÖn chøng duy vËt nh-:"(vËt chÊt", "ý thøc", "vËn ®éng", "®øng im",
 7. 7 "m©u thuÉn" lµ nh÷ng kh¸i niÖm trung nhÊt ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ c¬ b¶n vµ phæ biÕn nhÊt kh«ng ph¶i chØ cña mét lÜnh vùc nhÊt ®Þnh nµo ®Êy cña hiÖn thùc, mµ cña toµn bé thÕ giíi hiÖn thùc, bao gåm c¶ tù nhiªn, x· héi vµ t- duy. Mäi sù vËt, hiÖn t-îng ®Òu cã nguyªn nh©n xuÊt hiÖn, ®Òu cã qu¸ tr×nh vËn ®éng biÕn ®æi, ®Òu cã m©u thuÉn... nghÜa lµ ®Òu cã nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ ®-îc ph¶n ¸nh trong c¸c ph¹m trï cña TriÕt häc. - Khi TriÕt häc duy vËt biÖn chøng ra ®êi; nã trë thµnh vò khÝ lý luËn s¾c bÐn cho giai cÊp tiÕn bé, nã kÕt tinh mäi tinh hoa cña t- t-ëng nh©n lo¹i, v× vËy nã lµ "khoa häc nhÊt"; lµ "triÖt ®Ó vµ hoµn mü nhÊt", lµ "s©u s¾c vµ toµn diÖn nhÊt" (V.I. Lªnin; "Ba nguån gèc cña chñ nghÜa M¸c"). V× vËy cã thÓ coi c¸c quy luËt cña TriÕt häc duy vËt biÖn chøng lµ quy luËt c¬ b¶n cña khoa häc TriÕt häc. TriÕt häc duy vËt biÖn chøng gåm ba quy luËt c¬ b¶n: + Quy luËt m©u thuÉn: nãi lªn nguån gèc vµ ®éng lùc vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña thÕ giíi, c¶ vÒ c¸c mÆt: tù nhiªn, x· héi, vµ t- duy. + Quy luËt vÒ mèi quan hÖ gi÷a mÆt l-îng víi mÆt chÊt Nãi lªn c¸ch thøc cña sù ph¸t triÓn. + Quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh: nãi lªn con ®-êng tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn.
 8. 8 III. §Æc ®iÓm cña khoa häc triÕt häc 1. TriÕt häc tån t¹i nh- mét h×nh th¸i ý thøc x· héi Nh- c¸c h×nh th¸i ý thøc x· héi kh¸c (®¹o ®øc, t«n gi¸o, khoa häc… ) Th× triÕt häc còng tån t¹i víi t- c¸ch lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi, tõ lµ cã ®Æc tÝnh biÕn ®æi phô thuéc vµo sù biÕn ®æi cña tån t¹i x· héi vµ t¸c ®éng trë l¹i nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, triÕt häc lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc biÖt: nã kh«ng ph¶i lµ mét bé phËn trong h×nh th¸i ý thøc x· héi khoa häc v× b¶n chÊt nã còng lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi; nã kh«ng gièng nh- t«n gi¸o, lµ h×nh th¸i ý thøc x· héi ra ®êi ngay tõ thêi nguyªn thñy. TriÕt häc chØ ra ®êi khi con ng-êi ®· cã mét vèn hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vµ ®¹t ®Õn kh¶ n¨ng rót ra ®-îc c¸i chung trong mu«n vµn nh÷ng sù kiÖn, hiÖn t-îng riªng lÎ vµ khi x· héi ®· ph¸t triÓn ®Õn thêi kú h×nh thµnh tÇng líp lao ®éng trÝ ãc. 2. TriÕt häc lµ hÖ thèng tri thøc chung nhÊt §iÒu nµy thÓ hiÖn qua ®Þnh nghÜa vÒ triÕt häc vµ ®èi t-îng cña nã. 3. TriÕt häc mang tÝnh giai cÊp Mçi t- t-ëng triÕt häc ®Òu ®¹i diÖn cho mét giai cÊp nhÊt ®Þnh trong x· héi vµ còng mçi t- t-ëng triÕt häc ph¶n ¸nh mét giai ®o¹n mét tr×nh ®é nhËn thøc vÒ thÕ giíi cña mçi thêi ®¹i nhÊt ®Þnh.
 9. 9 Kh«ng cã mét thø triÕt häc phi giai cÊp, mét thø triÕt häc chung chung. Mçi hÖ thèng triÕt häc ®Òu cã ChÝnh §¶ng cña nã vµ trë thµnh vò khÝ lý luËn cho mét giai cÊp nhÊt ®Þnh th-êng lµ cã vai trß næi bËt trong lÞch sö ë mçi thêi ®¹i. Cø nh- vËy "TriÕt häc vÉn cã tÝnh ®¶ng cña nã trong suèt thêi h¬n 2000 n¨m nay" (V.I. Lªnin). XEM THÊM DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN UY TÍN, CHI PHÍ PHÙ HỢP https://luanvantot.com/dich-vu-viet-thue-tieu-luan/ DỊCH VỤ CHỈNH SỬA ĐẠO VĂN https://luanvantot.com/dich-vu-kiem-tra-dao-van-chinh-sua-dao-van/ 200 ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC + BÀI MẪU TRIẾT HỌC https://luanvantot.com/de-tai-tieu-luan-va-bai-mau-tieu-luan-triet-hoc/
 10. 10 Ch-¬ng II: vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi I. Mèi quan hÖ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn Nh- phÇn trªn ®· kh¼ng ®Þnh, triÕt häc lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi. V× vËy nã mang ®Æc tÝnh chung cña c¸c h×nh th¸i ý thøc x· héi khi t¸c ®éng trë l¹i víi thùc tiÔn ®êi sèng, thÓ hiÖn râ nhÊt ë c¸c mÆt: ý thøc x· héi cã thÓ "lÖch pha" víi tån t¹i cña x· héi(cã thÓ ®i tr-íc c¶ thùc tr¹ng x· héi , cã thÓ l¹c hËu h¬n tån t¹i x· héi); ý thøc x· héi t¸c ®éng trë l¹i tån t¹i x· héi. 1. ý Thøc x· héi triÕt häc cã thÓ v-ît tr-íc hoÆc l¹c hËu h¬n tån t¹i x· héi. a. T- t-ëng triÕt häc cã thÓ l¹c hËu h¬n ®êi sèng, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña x· héi: ý thøc x· héi nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ triÕt häc lu«n g¾n víi lîi Ých cña nh÷ng tËp ®oµn ng-êi nh÷ng giai cÊp nhÊt ®Þnh trong x· héi. V× vËy, nh÷ng t- t-ëng cò, l¹c hËu th-êng ®-îc c¸c lùc l-îng x· héi ph¶n tiÕn bé l-u gi÷ vµ truyÒn b¸ nh»m chèng l¹i c¸c lùc l-îng x· héi tiÕn bé. Nh÷ng t- t-ëng l¹c hËu, thÕ giíi quan ph¶n ®éng kh«ng mÊt ®i mét c¸ch dÔ dµng. v× vËy trong sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi ph¶i th-êng xuyªn t¨ng c-êng c«ng t¸c t- t-ëng, ®Êu tranh chèng l¹i nh÷ng ©m m-u vµ hµnh ®éng ph¸ ho¹i cña nh÷ng lùc l-îng thï ®Þch vÒ mÆt t- t-ëng, kiªn tr× xoa bá nh÷ng truyÒn thèng t- t-ëng tèt ®Ñp.
 11. 11 b. TriÕt häc cã thÓ v-ît tr-íc tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña tån t¹i x· héi Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, t- t-ëng cña con ng-êi ®Æc biÖt lµ nh÷ng t- t-ëng khoa häc tiªn tiÕn cã thÓ v-ît tr-íc sù ph¸t triÓn cña tån t¹i x· héi, v-ît tr-íc sù ph¸t triÓn cña tån t¹i x· héi, chØ ®¹o ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng-êi, h-íng ho¹t ®éng ®ã vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô míi do sù ph¸t triÓn chÝn muåi cña ®êi sèng vËt chÊt cña x· héi ®Æt ra. TriÕt häc M¸c - Lªnin lµ hÖ t- t-ëng cña giai cÊp c¸ch m¹ng nhÊt cña thêi ®¹i - giai cÊp c«ng nh©, nã trang bÞ cho giai cÊp c«ng nh©n vµ chÝnh ®¶ng céng s¶n vò khÝ lý luËn s¾c bÐn ®Ó gi¶i phãng m×nh vµ gi¶i phãng nh©n d©n lao ®éng, c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc bãc lét trªn toµn thÕ giíi, tho¸t khái ¸c n« dÞch, bãc lét, x©y dùng mét x· héi tèt ®Ñp. V× vËy, chØ nghÜa M¸c - Lªnin lµ hÖ thèng -u viÖt nhÊt, lµ con ®-êng, s¸ch l-îc tèt nhÊt cho sù ph¸t triÓn x· héi loµi ng-êi. 2. T- t-ëng triÕt häc t¸c ®éng trë l¹i ®êi sèng x· héi PH.¡ngghen viÕt:"Sù ph¸t triÓn vÒ mÆt chÝnh trÞ, ph¸p luËt, triªt häc, t«n gi¸o, v¨n häc, nghÖ thuËt…. ®Òu dùa vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh­ng tÊt c¶ chóng cã ¶nh h-ëng lÉn nhau vµ ¶nh h-ëng ®Õn c¬ së kinh tÕ ". Møc ®é ¶nh h-ëng cña t- t-ëng nãi chung vµ t- t-ëng triÕt häc nãi riªng ®Õn sù ph¸t triÓn x· héi
 12. 12 phô thuéc vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sù cô thÓ, vµo tÝnh chÊt cña c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ mµ trªn ®ã t- t-ëng n¶y sinh, vµo vai trß lÞch sö cña giai cÊp mang ngän cê t- t-ëng; vµo møc ®é ph¶n ¸nh ®óng ®¾ng cña t- t-ëng ®èi víi c¸c nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi; vµo møc ®é më réng cña t- t-ëng quÇn chóng, còng do ®ã, ë ®©y cÇn ph©n biÖt vai trß cña ý thøc t- t-ëng tiÕn bé vµ ý thøc t- t-ëng ph¶n tiÕn bé ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. C.M¸c kh¼ng ®Þnh: "Lùc l-îng vËt chÊt chØ cã thÓ bÞ ®¸nh b¹i bëi lùc l-îng vËt chÊt" vµ mét hÖ t- t-ëng t¸c ®éng ®-îc tíi quÇn chóng hay khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó biÕn thµnh lùc l-îng vËt chÊt" (C.M¸c) th× nã míi trë thµnh ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña x· héi. II. Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi ®ù¬c thÓ hiÖn qua chøc n¨ng cña triÕt häc. TriÕt häc cã nhiÒu chøc n¨ng nh-: Chøc n¨ng nhËn thøc, chøc n¨n ®¸nh gi¸, chøc n¨ng gi¸o dôc…. Nh­ng quan träng nhÊt kµ chøc n¨ng thÕ giíi quan vµ chøc n¨ng ph-¬ng ph¸p luËn. 1. Chøc n¨ng thÕ giíi quan vµ chøc n¨ng ph-¬ng ph¸p luË cña triÕt häc - Nh÷ng vÊn ®Ò ®-îc triÕt häc ®Æt ra vµ t×m lêi gi¶i ®¸p tr-íc hÕt lµ nh÷ng vÊn ®Òn thuéc vÒ thÕ giíi quan. ThÕ giíi quan ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong cuéc sèng cña con ng-êi vµ x· héi loµi ng-êi. Tån t¹i trong thÕ giíi dï muèn hay
 13. 13 kh«ng con ng-êi còng ph¶i nhËn thøc thÕ giíi vµ nhËn thøc b¶n th©n m×nh. Nh÷ng tri thøc nµy dÇn dÇn h×nh thµnh nªn thÕ giíi quan l¹i trë thµnh nh©n tè ®Þnh h-íng, thÕ giíi quan nªn thÕ giíi quan. Khi ®· h×nh thµnh, thÕ giíi quan trë thµnh nh©n tè ®Þnh h-íng cho qu¸ tr×nh con ng-êi tiÕp tôc nhËn thøc thÕ giíi. Nh- vËy, thÕ giíi quan ®óng ®¾n lµ tiÒn ®Ò ®Ó x¸c lËp nh©n sinh quan tÝch cùc vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi quan lµ tiªu chÝ quan träng vÒ sù tr-ëng thµnh cña mçi c¸ nh©n còng nh- cña mçi céng ®ång x· héi nhÊt ®Þnh. TriÕt häc ra ®êi víi t- c¸ch lµ h¹t nh©n lý luËn cña thÕ giíi quan, lµm cho thÕ giíi quan ph¸t triÓn nh- mét qu¸n tr×nh tù gi¸c dùa trªn sù tæng kÕ kinh nghiÖm thùc tiÔn vµ tri thøc do c¸c khoa häc ®-a l¹i. Ph-¬ng ph¸p luËn lµ lý luËn vÒ ph-¬ng ph¸p, lµ hÖ thèng c¸c quan ®iÓm chØ ®¹o viÖc t×m tßi, x©y dùng, lùa chän vµ vËn dông c¸c ph-¬ng ph¸p. Tuy kh«ng ph¶i lµ mét ngµnh khoa häc ®éc lËp nh-ng ph-¬ng ph¸p luËn lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong bÊt kú mét ngµnh khoa häc nµo. XÐt ph¹m vi t¸c dông cña nã, ph-¬ng ph¸p lu©n ngµnh; ph-¬ng ph¸p luËn chøng vµ ph-¬ng ph¸p luËn chung nhÊt. + Ph-¬ng ph¸p luËn ngµnh lµ ph-¬ng ph¸p luËn cña mét ngµnh khoa häc cô thÓ nµo ®ã.
 14. 14 + Ph-¬ng ph¸p luËn chung lµ ph-¬ng ph¸p luËn ®-îc sö dông cho 1 sè ngµnh khoa häc. + Ph-¬ng ph¸p luËn chung nhÊt lµ ph-¬ng ph¸p luËn ®-îc dïng lµm ®iÓm xuÊt ph¸t cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c ph-¬ng ph¸p luËn chung, c¸c ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng kh¸c cña con ng-êi. Víi t- c¸ch lµ hÖ thèng tri thøc chung nhÊt cña con ng-êi vÒ thÕ giíi vµ vai trß cña con ng-êi trong thÕ giíi ®ã; víi viÖc nghiªn cøu nh÷ng quy luËt chung nhÊt cña tù nhiªn, x· héi vµ t- duy triÕt häc thùc hiÖn chøc n¨ng ph-¬ng ph¸p luËn chung nhÊt kh¼ng ®Þnh ®iÒu nµy, Ph.¡ngghen viÕt - khi phª ph¸n nh÷ng nhµ khoa häc tù nhiªn siªu h×nh kh«ng thÊy ®-îc mèi quan hÖ biÖn chøng c¸c ngµnh khoa häc, kh«ng thÊy ®-îc sù kh¸c nhau gi÷a t- duy lý luËn víi t- duy thùc nghiÖm. "Nh÷ng nhµ khoa häc tù nhiªn t-ëng r¶ng hä tho¸t khái triÕt häc b»ng c¸ch kh«ng ®Ó ý ®Õn nã hoÆc phØ b¸ng nã. Nh-ng v× kh«ng cã t- duy th× hä kh«ng thÓ tiÕn lªn ®-îc mét b-íc nµo vµ muèn t- duy th× hä cÇn cã nh÷ng ph¹m trï l«gÝc, mµ nh÷ng ph¹m trï Êy th× hä lÊy mét c¸ch kh«ng phª ph¸n, hoÆc lÊy trong c¸i ý thøc chung, th«ng th-êng cña nh÷ng ng-êi gäi lµ cã häc thøc, c¸i ý thøc bÞ thèng trÞ bëi nh÷ng tµn tÝch cña nh÷ng hÖ thèng triÕt häc lçi thêi hoÆc lÊy trong nh÷ng m¶nh vô cña c¸c gi¸o tr×nh triÕt häc b¾t buéc trong c¸c tr-êng ®¹i häc (®ã kh«ng chØ lµ nh÷ng quan ®iÓm rêi r¹c mµ cßn lµ mét mí hæ lín nh÷ng ý kiÕn cña
 15. 15 nh÷ng ng-êi thuéc c¸c tr-êng ph¸i hÕt søc kh¸c nhau vµ th-êng lµ nh÷ng tr-êng ph¸i tåi tÖ nhÊt) HoÆc lÊy trong nh÷ng t¸c phÈm triÕt häc ®ñ lo¹i mµ hä ®äc mét c¸ch kh«ng cã hÖ thèng vµ kh«ng cã phª ph¸n. - Cho nªn, dï sao, rót côc l¹i, hä vÉn bÞ lÖ thuéc vµo triÕt häc vµ ®¸ng tiÕc th-êng lµ thø triÕt häc tåi tÖ nhÊt. Nh÷ng kÎ n« lÖ cña nh÷ng tµn tÝch th«ng tôc ho¸, tåi tÖ nhÊt cña nh÷ng häc thuyÕt triÕt häc tåi tÖ nhÊt. Dï nh÷ng nhµ khoa häc tù nhiªn cã lµm g× ®i n÷a th× hä còng vÉn bÞ triÕt häc chi phèi, vÊn ®Ò chØ ë chç hä muèn bÞ chi phèi bëi mét thøc triÕt häc tåi tÖ hîp mèt, hay hä muèn ®-îc h-íng dÉn bëi mét h×nh thøc t- duy lý luËn dùa trªn sù hiÓu biÕt vÒ lÞch sö t- t-ëng vµ nh÷ng thµnh tù cña nã "" (PH.¡ngghen; "BiÖn chøng cña tù nhiªn") V× vËy, mçi quan ®iÓm lý luËn cña triÕt häc ®ång thêi lµ mét nguyªn t¾c trong viÖc x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p, lµ lý luËn vÒ ph-¬ng ph¸p. Nh÷ng chøc n¨ng nãi trªn ®-îc thùc hiÖn ë c¸c häc thuyÕt triÕt häc khoa häc t¹o nªn kh¶ n¨ng c¶i t¹o thÕ giíi cña häc thuyÕt triÕt häc ®ã, trë thµnh mét c«ng cô h÷u hiÖu trong ho¹t ®éng chÕ ngù giíi tù nhiªn vµ sù nghiÖp gi¶i phãng con ng-êi cña nh÷ng lùc l-îng s¶n xuÊt.
 16. 16 2. Chøc n¨ng ph¶n ¸nh hiÖn thùc cña ®êi sèng x· héi vµ chøc n¨ng ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn x· héi. - Mçi hÖ thèng triÕt häc ®Òu ra ®êi trong nh÷ng hoµn c¶nh x· héi nhÊt ®Þnh, ph¶n ¸nh t- t-ëng, ®Þa vÞ, mong muèn cña giai cÊp mµ nã phôc vô; mèi hÖ t- t-ëng TriÕt häc ®ã ®Òu lµ "tinh hoa cña thêi ®¹i" ®ã. C.M¸c viÕt r»ng: "C¸c TriÕt ra kh«ng mäc lªn nh- nÊm tõ tr¸i ®Êt, hä lµ s¶n phÈm cña thêi ®¹i, cña d©n téc m×nh, mµ dßng s÷a tinh tÕ nhÊt quý gi¸ vµ v« h×nh ®-îc tËp trung l¹i trong nh÷ng t- t-ëng TriÕt häc". Hay nh- G.V. Hegel, «ng coi sù ra ®êi cña c¸c häc thuyÕt TriÕt häc lµ "sù tÊt yÕu", coi "triÕt häc lµ tinh hoa cña thêi ®¹i m×nh,vµ do ®ã nã thùc hiÖn chøc n¨ng ®-îc x· héi phã th¸c trong ph¹m vi cña thêi ®¹i vµ chØ khi ®ã tÝnh tÝch cùc cña t- duy triÕt häc míi ®-îc ph¸t huy. - Cïng víi t- c¸ch lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi nh-ng lµ h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc biÖt, chung nhÊt, TriÕt häc, nÕu ph¶n ¸nh ®óng xu thÕ cña thêi ®¹i th× nã sÏ lµ c¬ së lý luËn cho giai cÊp tiÕn bé thùc hiÖn sù nghiÖp cña m×nh, chØ ®¹o thùc tiÔn ho¹t ®éng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®íi sèng x· héi, tõ ®ã nã trë thµnh ®éng lùc vÒ mÆt tinh thÇn cho sù ph¸t triÓn x· héi.
 17. 17 KÕt luËn Qua sù kh¶o s¸t s¬ l-îc vÒ vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi, rót ra mét sè nhËn xÐt sau: - Khi bµn vÒ vai trß cña TriÕt häc trong ®êi sèng x· héi, t¸c ®éng cña nã ®Õn hiÖn thùc x· héi th× tr-íc tiªn ph¶i qu¸n triÖt r»ng: TriÕt häc lµ m«n khoa häc ch©n chÝnh, chø kh«ng ph¶i lµ tËp hîp nh÷ng t- t-ëng gi¶i thÝch thÕ giíi cña nh÷ng TriÕt gia, nh÷ng nhµ t- t-ëng, Nh÷ng t- t-ëng cña hä kh«ng ph¶i lµ xuÊt ph¸t tõ h¶o t©m hay thµnh ý cña hä. Tuy nhiªn, TriÕt häc còng lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi, VÒ tÝnh chÊt nµy cña nã, nã phñ ®Þnh tÝnh chÊt lµ mét khoa häc chuyªn nghµnh ( lµ mét bé phËn cña h×nh th¸i ý thøc x· héi khoa häc) v× vËy nã lµ mét khoa häc ®Æc biÖt mang tÝnh chung nhÊt trõu t-îng nhÊt vÒ thÕ giíi. - Sù t¸c ®éng cña t- t-îng triÕt häc, vai trß cña nã ®èi víi ®êi sènglµ:"kh«ng ph¶i lµ gi¶i thÝch thÕ giíi mµ vÊn ®Ò lµ ë chç c¶i t¹o thÕ giíi" ( C.M¸c ), triÕt häc ph¶i lµ khoa häc "gi¶i thÝch thÕ giíi thÕ tôc chø kh«ng ph¶i lµ tho¸t ly thÕ giíi thÕ tôc "(C M¸c; "Lêi nãi ®Çu trang phª ph¸n Nhµ n-íc ph¸p quyÒn cña Hªghel "). TriÕt häc t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng hiÖn thùc trªn vÞ trÝ, t- c¸ch ®Æc biÖt. Nã lµ h¹t nh©n c¬ b¶n cña thÕ giíi quan.
 18. 18 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. PH.¡ngghen: "BiÖn chøng cña tù nhiªn" NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi - 2005 2. V.I. Lªnin: "Lªnin toµn tËp" - TËp 23 NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi - 2003 3. C. M¸c : "Lêi nãi ®Çu trong phªn ph¸n triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hªghen" "C.M¸c - PH.¡ngghen tuyÓn tËp" 4. Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c - Lªnin. NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi - 2003 6. PH.¡ngghen "Chèng §uy-rinh". '
 19. 19 Môc lôc Trang Lêi më ®Çu ....................................... 1 Ch-¬ng I: TriÕt häc - Mét m«n khoa häc .......... 3 I. Sù ra ®êi cña triÕt häc vµ ®Þnh nghÜa triÕt häc............................................. 3 1 . Sù ra ®êi cña triÕt häc................... 3 2. §Þnh nghÜa triÕt häc. ...................... 4 II. TriÕt häc víi t- c¸ch lµ mét khoa häc. ..... 4 1. §èi t-îng cña TriÕt häc.................... 4 2. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu. .................... 5 3. VÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc:............... 5 4. HÖ thèng c¸c ph¹m trï vµ c¸c quy luËt. .... 6 III. §Æc ®iÓm cña khoa häc triÕt häc ........... 8 1. TriÕt häc tån t¹i nh- mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ........................................ 8 2. TriÕt häc lµ hÖ thèng tri thøc chung nhÊt . 8 3. TriÕt häc mang tÝnh giai cÊp............... 8 Ch-¬ng II: vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi .......................................... 10 I. Mèi quan hÖ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn ...... 10 1. ý Thøc x· héi triÕt häc cã thÓ v-ît tr-íc hoÆc l¹c hËu h¬n tån t¹i x· héi. ................... 10 2. T- t-ëng triÕt häc t¸c ®éng trë l¹i ®êi sèng x· héi ....................................... 11 II. Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi ............................................... 12
 20. 20 1. Chøc n¨ng thÕ giíi quan vµ chøc n¨ng ph-¬ng ph¸p luË cña triÕt häc ....................... 12 2. Chøc n¨ng ph¶n ¸nh hiÖn thùc cña ®êi sèng x· héi vµ chøc n¨ng ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn x· héi. ......................................... 16 KÕt luËn ........................................ 17 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o .................... 18
Publicité