Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Function%20keys%20in%20 Microsoft%20 Word Excel

1 020 vues

Publié le

Publié dans : Formation, Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Function%20keys%20in%20 Microsoft%20 Word Excel

 1. 1. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V L i nói ñ u hi ng d ng máy vi tính vào công vi c h ng ngày, K mu n cho công vi c ti n hành thu n l i và nhanh chóng thì ngoài vi c n m nh ng ki n th c cơ b n v m t trình ng d ng (ví d MS Word, MS Excel..) B n có th quot;tăng t cquot; vi c x lý s li u, văn b n b ng cách s d ng nh ng m o v t (tip), nh ng t h p phím t t, nh ng phím ch c năng... Có th nói, các phím ch c năng và nh ng t h p phím t t là nh ng tr th ñ c l c nh t cho B n trong vi c nh p d li u, ñ nh d ng, g i các l nh c a trình ng d ng... mà không c n thông qua h th ng menu và các thanh công c . ði u ñó cũng có nghĩa v i vi c B n ñư c quot;gi i phóngquot; m t bàn tay s d ng chu t (ñ c bi t là khi con chu t c a B n quot;tr ch ngquot;, không ch u tuân theo s ñi u khi n c a B n) và ñư c quot;gi i phóngquot; ñôi m t kh i vi c làm nhàm chán là ph i luôn nhìn chăm chú vào thanh menu và các thanh công c . Th m chí, ngay c khi B n lúng túng vì nh ng tr ng i c a bàn phím thì nh ng gì ñư c trình bày trong cu n c m nang nh này s giúp B n tho i mái hơn trong công vi c. M t ngày nào ñó, khi B n ñã hoàn toàn thành th o v i các phím ch c năng và các t h p phím t t thì có th nói r ng B n là ngư i quot;nh c trư ngquot; c a nh ng n t nh c bàn phím mà trư c kia B n ñã có ñôi khi tư ng ch ng chúng ch là nh ng sinh v t vô tri. Chúng tôi mong mu n s giúp ñ B n gi m nh công vi c v i các trình ng d ng Word và Excel b ng cách thu th p và chuy n ñ n B n cu n c m nang tra c u nh ng b ng phím t t và phím ch c năng này. Hãy làm ch bàn phím c a B n và hãy t o ra nh ng b n quot;giao hư ngquot; tuy t thú mà B n, và ch có B n, m i là ngư i th t s thư ng th c chúng! Hu , mùa ñông 1999 Ngư i biên so n Phan Gia Anh Vũ 1
 2. 2. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V Ph n m t 1 CÁC T H P PHÍM DÙNG TRONG MS. WORD 97 1. Các t h p phím làm vi c v i văn b n ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... T o m t văn b n CTRL+N (New) văn CTRL+W (Write) ðóng mt mi bn m t văn b n CTRL+O (Open) b n CTRL+ALT+S M Chia văn (ñã có) thành hai c a (Split) s Ghi văn b n vào CTRL+S (Save) Thoát kh i WORD ALT+F4 ñĩa 2. Các t h p phím so n th o ð ... B m (t h p) phím... Tìm ki m văn b n, ñ nh d ng và các m c ñ c CTRL+F (Find) bi t khác ALT+CTRL+Y L p l i vi c tìm ki m Thay th văn b n, ñ nh d ng và các m c ñ c CTRL+H bi t Nh y ñ n trang, bookmark, chú thích, b ng, ghi CTRL+G (Go to) chú, ñ h a hay các v trí khác Nh y v l i trang, bookmark, chú thích, b ng, ALT+CTRL+Z ghi chú, ñ h a hay các v trí khác ALT+CTRL +HOME Hi n th tài li u 3. Các phím dùng ñ ñ nh d ng văn b n và ño n văn ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím.... phím.... CTRL+SHIFT+F CTRL+SHIFT+P Thay ñ i font Thay ñ i c ch ch (Formating) (Font) CTRL+SHIFT+< CTRL+SHIFT+> Gi m c ch Tăng c ch lên xu ng c k c k ti p ti p CTRL+] CTRL+[ Tăng c ch lên Gi m c ch 1 point xu ng 1 point CTRL+D SHIFT+F3 (ð i Chuy n ñ i ch Kích ho t b ng ch n font ch font) thư ng - ch (Menu Format- hoa >Font) CTRL+SHIFT+A CTRL+B (Bold) Chuy n t t c Dùng ch ñm thành ch hoa (cApital) CTRL+U G ch chân các CTRL+SHIFT+W Dùng ch g ch chân (Underline) t (không k kho ng tr ng) 1 Pháön låïn caïc täø håüp phêm trong naìy âãöu duìng âæåüc trong MS WORD 6.0 hay 95 2
 3. 3. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V nét CTRL+SHIFT+D CTRL+SHIFT+H G ch chân Dùng d ng ch ñôi (Double) n (Hidden text) ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím.... phím.... CTRL+I Chuy n thành d ng CTRL+SHIFT+K Dùng ch nghiêng (Italic) ch hoa, nh CTRL+ = CTRL+SHIFT+ Dùng d ng ch Dùng d ng ch ch D u c ng ch s dư i s trên ñ nh CTRL+SPACEBAR b n CTRL+SHIFT+Q Xóa các Chuy n văn d ng văn b n ñã ñư c ch n thành th c hi n b ng symbol (ch hyl p) tay ð ... B m (t h p) phím CTRL+SHIFT+* Hi n th các ký t không in ra d ng c a văn SHIFT+F1 (sau ñó b m chu t vào văn b n c n Xem ñ nh bn xem ñ nh d ng) CTRL+SHIFT+C (Copy) Sao chép ñ nh d ng CTRL+SHIFT+V (dán Vào) Dán ñ nh d ng 4. ð nh d ng các ño n văn ðñ t kho ng cách Bm ð ñ t kho ng cách Bm dòng v giá tr ... (t h p) phím dòng v giá tr ... (t h p) phím CTRL+1 CTRL+5 Cách 1 dòng Cách 1,5 dòng CTRL+2 CTRL+Q Cách 2 dòng Xóa ñ nh d ng văn bn gi a m t CTRL+E CTRL+L Canh l Canh l trái m t ño n văn ño n văn ño n văn CTRL+J CTRL+R Canh l Canh l ph i m t ki u kh i ño n văn CTRL+M CTRL+0 ðưa l trái vào v ðưa vào ho c b trí Tab k ti p kho ng cách trư c ño n văn CTRL+SHIFT+M ðưa l trái ra v trí Tab trư c ñó CTRL+SHIFT+T CTRL+T Gi m l trái (tr Tăng l trái (tr dòng ñ u) dòng ñ u) Bm Bm Khi s d ng Khi s d ng (t h p) phím (t h p) phím styles, ñ ... styles, ñ ... Ch n m t style CTRL+SHIFT+S CTRL+SHIFT+N Dùng style ñ dùng quot;normalquot; ñ nh ALT+CTRL+K ALT+CTRL+1 Bt ñu Dùng style d ng t ñ ng quot;Heading1quot; Dùng style danh CTRL+SHIFT+L ALT+CTRL+3 Dùng style sách quot;Heading 3quot; ALT+CTRL+2 Dùng style quot;Heading 2quot; 3
 4. 4. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V 5. Các phím ñ so n th o văn b n và ñ ha * Xóa văn b n và ñ ha ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím phím BACKSPACE CTRL+BACKSPACE Xóa m t ký t Xóa m t t bên bên trái con trái con nháy nháy DELETE CTRL+DELETE Xóa m t ký t Xóa m t t bên bên ph i con ph i con nháy nháy C t văn b n ñư c CTRL+X Không th c hi n CTRL+Z ch n vào ñ ng tác v a r i Clipboard (undo) CTRL+F3 C t vào Spike * Sao chép và di chuy n văn b n, ñ ha ð Bm (t h p) ð Bm (t h p) phím... phím... văn CTRL+C T o m t Autotext ALT+F3 Sao chép b n, ñ ho vào Clipboard văn F2 Xóa n i dung văn CTRL+X (sau ñó Di chuy n b n, ñ h a chuy n con nháy b n, ñ h a và ñn v trí c n ñưa vào chèn vào và b m Clipboard ENTER) Dán n i dung c a CTRL+V Dán n i dung c a CTRL+SHIFT+F3 Clipboard vào Spike vào * Chèn m t s ký t ñ c bi t ð chèn... B m (t h p) ð chèn... B m (t h p) phím phím CTRL+F9 SHIFT+ENTER M t trư ng M t ng t dòng CTRL+ENTER CTRL+Shift+ENTER M t ng t trang M t ng t c t M t d u n i tùy CTRL+ - CTRL+SHIFT+ - Mt du ni ch n không ng t ñư c CTRL+SHIFT+ ALT+CTRL+C Mt kho ng D u hi u b n SPACE BAR tr ng không (Copyright) quy n © ng t ñư c ALT+CTRL+R hi u ALT+CTRL+T D u hi u ñăng Du (Registered) (Trademark) ký s n ph m ® thương m i ™ ALT+CTRL+ d u D u ch m l ng ch m (...) 6. Ch n văn b n và ñ ha Ch n văn b n b ng bàn phím ð ch n B m (t h p) ð ch n thêm... B m (t h p) thêm... phím.... phím.... 4
 5. 5. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V SHIFT+ → SHIFT+ ← M t ký t v M t ký t v bên bên ph i trái CTRL+SHIFT+ → CTRL+SHIFT+ ← ð n cu i m t ðnñumtt t ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím.... phím.... SHIFT+HOME SHIFT+END ð n ñ u dòng ð n cu i dòng SHIFT+ ↓ SHIFT+ ↑ Thêm m t dòng B t ñi m t dòng CTRL+SHIFT+ ↓ ↑ ð n cu i ño n ð n ñ u ño n văn CTRL+SHIFT+↑ văn SHIFT+PgDn SHIFT+PgUp Xu ng dư i m t Lên trên m t màn màn hình hình ALT+CTRL+PgDn CTRL+Shift+Home ð n cu i c a ð n ñ u tài li u s CTRL+A (select Ch n toàn b tài li u All) CTRL+SHIFT+F8, F8+ dùng các phím Ch n m t kh i ð n m t v trí d c (theo c t) ri dùng các ñ c trưng trong mũi tên, b m ESC phím mũi tên, tài li u ñ h y b ch ñ b m ESC ñ h y ch n b ch ñ ch n * Ch n văn b n trong m t b ng ð ... B m phím / t h p phím... TAB Ch n n i dung c a ô k ti p SHIFT+TAB Ch n n i dung c a ô phía trư c M r ng vùng ch n sang ô k c n Gi phím SHIFT và b m các phím mũi tên Ch n m t c t B m chu t vào ô ñ u tiên ho c cu i cùng c a c t, gi phím SHIFT và b m các phím mũi tên lên và xu ng CTRL+SHIFT+F8, r i dùng các phím M r ng m t vùng ch n (hay m t kh i) mũi tên, b m ESC ñ thoát kh i ch ñ ch n SHIFT+F8 Gi m kích thư c vùng ch n ALT+5 trên vùng phím s Ch n c b ng (t t ch ñ NUM LOCK) *M r ng m t vùng ch n ð ... B m phím / t h p phím... F8 Vào ch ñ ch n F8, r i b m phím ← ho c → Ch n ký t g n nh t F8 (b m m t l n ñ ch n m t t , hai Tăng kích thư c vùng ch n l n ñ ch n m t câu và c th ...) SHIFT+F8 Gi m kích thư c vùng ch n ESC T t ch ñ n i r ng (vùng ch n) * Di chuy n ñi m chèn (con nháy) ð di chuy n B m (t h p) ð di chuy n B m (t h p) ... phím... ... phím... Sang trái m t Sang ph i m t ký t ký t 5
 6. 6. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V Sang trái m t CTRL+ Sang ph i m t CTRL+ t t văn CTRL+ Xu ng ño n văn CTRL+ Lên ño n trênû dư i Sang trái m t ô SHIFT+TAB Sang ph i m t ô TAB (trong b ng) (trong b ng) Lên trên mt Xu ng dư i m t dòng dòng ð di chuy n B m (t h p) ð di chuy n B m (t h p) ... phím... ... phím... END HOME ð n cu i dòng ð n ñ u dòng ALT+CTRL+PgUp ALT+CTRL+PgDn ðnñucas ð n cu i c a s PAGE UP PAGE DOWN Lên m t trang Xu ng m t trang màn hình M.H. CTRL+PgDn CTRL+PAGE UP ð n ñ u trang ð n ñ u trang k ti p trư c CTRL+END CTRL+HOME ðn cu i tài ðn ñu tài li u li u SHIFT+F5 SHIFT+F5 ð n v trí hi u ð n v trí ñi m ch nh trư c ñây chèn ca tài li u ñã ñóng g n ñây nh t * Di chuy n trong m t b ng ð di chuy n B m (t h p) ð di chuy n B m (t h p) phím ñ n... phím. ñ n... ti p trong TAB Ô ñ u tiên trên ALT+PAGE UP Ôk dòng ct trư c SHIFT+TAB Ô cu i cùng trên ALT+PgDn Ô ñ ng trong dòng ct Ô ñ u tiên trong ALT+HOME Dòng trên dòng cùng ALT+END Ô cu i Dòng dư i trong dòng * Chèn các ño n văn và các kíï t Tab trong m t b ng ð chèn... B m (t h p) phím ENTER Các ño n văn m i trong m t ô CTRL+TAB Các kí t Tab trong m t ô 7. Các phím dùng ñ hi u ñính tài li u ð ... Bmt hp ð ... Bmt hp phím phím ALT+CTRL+M B t ho c t t các d u CTRL+SHIFT+E Chèn vào m t gi i thích hi u ñính CTRL+HOME CTRL+END ðnñucamt ð n cu i c a m t gi i thích gi i thích 8. Các phím ñ th c hi n vi c tr n thư tín 6
 7. 7. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V ð ... Bmt hp ð ... Bmt hp phím... phím... Xem trư c m t ALT+SHIFT+K ALT+SHIFT+E So n th o d s tr n thư tín li u dùng ñ tr n thư tín tài ALT+SHIFT+N m t ALT+SHIFT+F Tr n mt Chèn thêm li u trư ng tr n tài li u ñã ALT+SHIFT+M In tr n 7
 8. 8. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V 9. Các phím dùng ñ in và xem trư c khi in ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím phím CTRL+P ALT+CTRL+I In m t tài li u Chuy n v xem trư c khi in Các phím mũi tên PAGE UP ho c PAGE Di chuy n trên Di chuy n trên DOWN trang in trong trang in trong khi phóng to khi thu nh CTRL+HOME CTRL+END Di chuy n ñ n Di chuy n ñ n trang ñ u tiên trang ñ u tiên trong khi phóng trong khi thu to nh 10. Các phím làm vi c v i các trư ng (Field) ð chèn... B m (t h p) ð chèn... B m (t h p) phím. phím. ALT+SHIFT+D ALT+CTRL+L M t trư ng ngày M t trư ng danh tháng sách ñánh s ALT+SHIFT+P ALT+SHIFT+T Mt trư ng v Mt trư ng v trang gi M t trư ng tr ng CTRL+F9 CTRL+SHIFT+F7 C p nh t các thông tin liên k t trong tài li u c a WORD F9 CTRL+SHIFT+F9 C p nh t các Ng t liên k t trư ng ñã ch n m t trư ng SHIFT+F9 ALT+F9 Chuy n ñ i gi a Chuy n ñ i gi a mã trư ng và k t t t c các mã qu c a trư ng trư ng và k t qu c a chúng ALT+SHIFT+F9 Th c hi n m t phím GOTO ho c MACRO t m t trư ng mà trư ng này hi n th k t qu c a trư ng F11 SHIFT+F11 ð n trư ng k ð n trư ng trư c ti p CTRL+F11 CTRL+SHIFT+F11 Khóa m t trư ng M khóa m t trư ng 11. Các phím làm vi c v i ch ñ tài li u outline ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím phím ALT+SHIFT+ ALT+SHIFT+ Ch n style Ch n style Heading c p cao Heading c p th p hơn hơn CTRL+SHIFT+N ALT+SHIFT+ Ch n style Di chuy n ño n Normal văn ñư c ch n lên trên 8
 9. 9. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V ALT+SHIFT+ d u ALT+SHIFT+ Di chuy n ño n ðưa ra các văn c ng văn ñư c ch n b n dư i ñ m c xu ng dư i ALT+SHIFT+ d u ðưa ra ho c gi u ALT+SHIFT+A ho c Gi u văn b n tr dư i ñ m c t t c văn b n d u hoa th (*) ho c ñ m c trên vùng phím s ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím phím / ALT+SHIFT+L trên vùng Trình bày dòng Gi u hay hi n th các ñ nh phím s ñ u tiên c a d ng kí t văn b n hay toàn b văn b n ALT+SHIFT+1 ALT+SHIFT+<n> Trình bày t t c Trình bày t t các ñ u m c có c các ñ u m c style quot;Heading cho ñ n ñ u m c 1quot; th n 12. Các phím dùng cho menu ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... SHIFT+F10 F10 Hi n th menu Kích ho t thanh vntt menu ALT+SPACEBAR Hi n th menu Ch n l nh trên ho c con t i nút menu menu hay menu (trên thanh tiêu con ñ) HOME ho c END Ch n menu bên Ch n l nh ñ u ho c trái ho c bên tiên ho c cu i ph i, ho c cùng trong menu chuy n ñ i gi a hay menu con các m c trong menu chính và menu con ESC ALT ðóng menu ho c ðóng ñ ng th i ch ñóng menu menu và menu con (khi có menu con ñang hi n con) ñang hi n th th 13. Các phím dùng cho thanh công c Trên thanh công B m (t h p) Trên thanh công B m (t h p) c , ñ ... phím c , ñ ... phím Kích ho t thanh F10 ENTER (khi Nh p văn b n vào menu trong m t textbox ñã ñư c textbox ch n) CTRL+TAB hay TAB hay Ch n thanh công Ch n nút công CTRL+SHIFT+TAB SHIFT+TAB (khi c k ti p ho c c û k ti p ho c ñ ng trư c ñ ng trư c thanh công c ñã ñư c kích ho t) ENTER (khi m t ENTER (khi m t M m t menu Th c hi n m t 9
 10. 10. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V menu trên thanh hành ñ ng ñư c nút ñã ñư c công c ñã ñư c gán vào nút ch n) ch n) 14. Các phím dùng cho c a s và h p tho i (dialogbox) Trong mt ca Bm (t h p) Trong mt ca Bm (t h p) s , ñ ... phím s , ñ ... phím ALT+TAB ALT+SHIFT+TAB Chuy n sang Chuy n sang chương trình k chương trình ti p trư c CTRL+ESC CTRL+W Hi n ra menu ðóng c a s tài Start (Win 95) li u ñang ho t ñ ng CTRL+F5 CTRL+F6 Khôi ph c kích Chuy n ñ n c a thư c c a s tài s tài li u ti p li u ñang so n theo Trong mt ca Bm (t h p) Trong mt ca Bm (t h p) s , ñ ... phím s , ñ ... phím CTRL+SHIFT+F6 CTRL+F7 Chuy n ñ n c a Th c hi n l nh s tài li u di chuy n (MOVE) trư c CTRL+F8 CTRL+F9 Th c hi n l nh C c ti u hóa c a thay ñ i kích s tài li u thư c CTRL+F10 ALT+0 ñ ch n C c ñ i hóa c a Ch n m t thư m c s tài li u trong h p tho i danh sách thư Open hay Save As mc F5 Ch n m t nút ALT+ s (1 là C p nh t các t p công c trong nút tn cùng tin ñư c xem h p tho i Open bên trái, 2 là trong h p tho i hay Save As nút kê ti p Open hay Save As ...) Trong mt hp Bm (t h p) Trong mt hp B m (t h p) tho i, ñ ... phím tho i, ñ ... phím CTRL+TAB CTRL+Shift+TAB ho c Chuy n sang tab Chuy n sang tab CTRL+PgDn hay CTRL+PgUp ti p theo trong trư c trong h p h p tho i tho i TAB SHIFT+TAB Chuy n ñ n tùy Chuy n ñ n tùy ch n hay nhóm ch n hay nhóm tùy tùy ch n k ti p ch n trư c Các phím mũi Th c hi n hành SPACEBAR Di chuy n gi a tên các tùy ch n ñ ng ñã gán cho nút ñư c ch n ho c ñ t/xóa các check box ALT+ ch cái ALT+ Ch n m t tùy M m t danh sách ch n ho c ñt/ kéo xu ng (khi có danh xóa check box sách) b ng cách bm 10
 11. 11. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V ch cái g ch chân trong tên ESC (khi có danh Th c hi n hành ENTER ðóng m t danh sách) sách kéo xu ng ñ ng ñã gán cho nút ng m ñ nh trong h p tho i Trong m t h p tho i, ñ ... B m phím ESC Hyb l nh và ñóng h p tho i 15. Các phím làm vi c v i tham chi u chéo, chú thích trang và chú thích tài li u Trong m t h p B m (t h p) Trong m t h p B m (t h p) văn b n (text phím... văn b n (text phím... box), ñ box), ñ ALT+SHIFT+O ALT+SHIFT+I ðánh d u m t m c ðánh d u m t n i dung b ng m c tác gi ALT+SHIFT+X ALT+CTRL+F ðánh d u m t m c Chèn m t chú ch m c thích cu i trang ALT+CTRL+E Chèn m t chú thích cu i tài li u Ph n hai CÁC PHÍM CH C NĂNG TRONG MS. WORD B m cùng v i Phím ch c SHIFT CTRL CTRL ALT ALT CTRL + SHIFT +SHIFT +ALT năng G i giúp Giúp ñ Chuy n Chuy n Hi n ñ tr c c m ng ñn ñn th tuy n ho c ng trư ng trư ng thông F1 tr th c nh ti p trư c tin h văn phòng ho c theo ñó th ng bi u ca th Microso ñ nh ft d ng D ch Sao văn Xem L nh L nh chuy n văn b n trưóc ghi lên m F2 b n ho c khi in ñĩa tài ñ ha li u Chèn m t Thay C t vào Chèn Tomt mc ñ i ch Spike ni mc F3 AutoText hoa, dung Auto ch ca Text thư ng Spike Lpli Lpli ðóng Thoát Thoát hành ñ ng hành cas kh i kh i F4 vari ñ ng Word Word tìm ki m và 11
 12. 12. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V thay th L nh Go Chuy n Khôi So n Khôi To (Edit) ñn v ph c th o ph c F5 trí kích mt kích hi u thư c book thư c ch nh ca s mark ca s trư c tài ch. trì li u nh ðn ph n ðn ðnca ðnca ca s ph n s ti p s F6 ti p theo ca s theo trư c (n u ca trư c ñó s b chia hai) Ki m tra L nh L nh di Cp Tìm l i F7 chính t tìm t chuy n nh t chính ñ ng thông t ti p nghĩa tin theo liên kt M r ng Thu h p L nh M r ng Th c vùng ch n vùng Size vùng hi n F8 ch n ch n Macro C p nh t Chuy n Chèn Ng t Chuy n Th c các trư ng ñ i mt liên ñi hi n nút ñư c ch n gi a trư ng ktmt gi a GOTO F9 công tr ng trư ng công hay nút th c và th c và MACRO giá tr giá tr trư ng trư ng Kích ho t Hi n Ccñi Kích Ccñi thanh menu th m t hóa c a ho t hóa c a F10 menu ñi s so n thư c s ch. tt th o trình ð n trư ng ð n Khóa M khóa Hi n F11 k ti p trư ng mt mt th mã trư c trư ng trư ng Visual ñó Basic F12 L nh Save L nh L nh L nh As Save Open Print 12
 13. 13. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V Ph n ba: 2 CÁC T H P PHÍM T T TRONG MS. EXCEL 97 1. Nh p d li u ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... vi c ENTER vi c nh p ESC Hoàn tt Hy b nh p vào ô vào ô L p l i hành ñ ng F4 ho c CTRL+Y ALT+ENTER B t ñ u m t dòng cu i cùng (Redo) m i trong cùng ô bên BACKSPACE DELETE Xóa ký t Xóa ký t bên trái du chèn ph i du chèn ho c xóa m t vùng ho c xóa m t vùng ñư c ch n ñư c ch n Xóa ñ n cu i m t CTRL+DELETE Các phím mũi Di chuy n lên, tên dòng văn b n xu ng, sang trái, sang ph i m t ký t ñ u HOME SHIFT+F2 Chuy n v So n th o m t chú dòng thích ô CTRL+SHIFT+F3 CTRL+D T o các tên t ði n xu ng phía các nhãn dòng hay dư i (trong vùng ct ch n) ph i CTRL+R CTRL+ENTER ði n sang ði n giá tr ñang (trong vùng ch n) nh p vào các ô trong vùng ch n vi c ENTER SHIFT+ENTER Hoàn tt Hoàn tt vi c nh p vào ô và nh p vào ô và chuy n xu ng dư i chuy n lên trên vi c SHIFT+TAB TAB Hoàn tt Hoàn tt vi c nh p vào ô và nh p vào ô và chuy n sang trái chuy n sang ph i 2. Làm vi c v i các ô hay thanh công th c ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... m t = (d u b ng) ô F2 Bt ñu So n th o công th c hi n t i vi c ESC ðưa m t tên vào F3 Hy b nh p vào ô hay công th c thanh công th c ð nh nghĩa m t CTRL+F3 Tính toán t t F9 tên c các trang trong các b ng tính ñang m Tính toán trang SHIFT+F9 Chèn m t công ALT+ = hi n th i th c t ng t ñ ng 2 Pháön låïn caïc täø håüp phêm dæåïi âáy cuîng duìng âæåüc trong MS Excel 5.0 hay 95 13
 14. 14. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V Chèn ngày tháng CTRL+ ; CTRL+SHIFT+ : Chèn gi vào vào Chèn m t siêu CTRL+K vi c ENTER Hoàn t t liên k t nh p d li u vào ô ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... CTRL+SHIFT+quot; chép công CTRL+ ' (nháy Sao chép giá tr Sao c a ô phía ñơn) c a ô phía trên th c ô hi n th i vào trên vào ô hay ô hay vào thanh vào thanh công công th c th c Chuy n ñ i gi a CTRL+ ` (cùng Nh p m t công CTRL+SHIFT+ v i ~) th c vào như là ENTER vi c hi n th giá tr và công m t công th c th c c a ô m ng b ng CTRL+A tên CTRL+SHIFT+A Hi n th Chèn các ch n hàm sau khi tham s và c p ñã nh p m t tên d u ngo c dùng hàm ñúng trong cho hàm sau khi công th c ñã nh p m t tên hàm ñúng trong công th c danh ALT+ Hi n th sách kéo xu ng 3. ð nh d ng d li u ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... l nh ALT+' (nháy Hi n th CTRL+1 Hi n th l nh (menu ñơn) Style Cells (menu Format) Format) ñ nh CTRL+SHIFT+~ CTRL+SHIFT+^ Áp d ng Áp d ng ñ nh d ng s t ng d ng s mũ v i quát hai ch s th p phân d ng ñ nh CTRL+SHIFT+$ CTRL+SHIFT+% Áp Áp d ng ñ nh d ng ti n t v i d ng ph n trăm 2s th p phân không có s (s âm ñư c ñ th p phân trong ngo c) ñ nh CTRL+SHIFT+# CTRL+SHIFT+@ Áp d ng Áp d ng ñ nh d ng ngày tháng d ng gi vi v i ngày, tháng gi và phút kèm (b ng ch ) và theo kí hi u năm A.M. hay P.M. ñ nh CTRL+SHIFT+! Áp d ng d ng s vi 2 ch s th p phân, d u phân cách gi a ngàn, tri u... và có 14
 15. 15. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V d u tr (-) cho s âm các CTRL+SHIFT+_ K khung cho ô CTRL+SHIFT+& Xóa t t c ñư ng k khung hay vùng ñư c ch n Áp d ng ho c h y CTRL+B ho c CTRL+I Áp d ng b ch in ñ m hy b ch in nghiêng Áp d ng ho c h y CTRL+U ho c CTRL+5 Áp d ng b ch g ch chân hy b ch có g ch ngang ñè lên ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... CTRL+9 các CTRL+SHIFT+9 Gi u các dòng Hi n li dòng b gi u CTRL+0 (ZERO) các CTRL+SHIFT+0 Gi u các c t Hi n li c t ñã gi u 4. Chèn, xóa, sao chép m t vùng ñư c ch n ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... ñ m CTRL+C dung DELETE Sao vào b Xóa ni (clipboard) c a vùng ch n CTRL+V vào CTRL+X Dán ra t Ct clipboard clipboard CTRL+SHIFT+PLUS Chèn vào các ô SIGN tr ng CTRL+Z Không th c hi n Xóa vùng ñã CTRL+ – hành ñ ng va ch n r i (Undo) 5. Di chuy n trong vùng ñư c ch n ð ... B m (t h p) phím... Di chuy n xu ng dư i (ho c theo hư ng ñã khai báo ENTER trong Options) Di chuy n lên trên (ho c ngư c l i so v i hư ng SHIFT+ENTER ñã khai báo trong Options) Chuy n sang ô bên ph i ho c ô phía dư i (n u vùng TAB ch n ch có m t c t) Chuy n sang ô bên trái ho c ô phía trên (n u vùng SHIFT+TAB ch n ch có m t c t) CTRL+ d u ch m Di chuy n ñ n góc k c n theo chi u kim ñ ng h câu Di chuy n v bên ph i trong các vùng ch n không CTRL+ k nhau Di chuy n v bên trái trong các vùng ch n không CTRL+ALT+ k nhau 15
 16. 16. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V 6. Ch n d li u. ô, các m c trong bi u ñ ho c các ñ i tư ng * Ch n các ô, các c t, các dòng hay các ñ i tư ng trong trang b ng tính và b ng tính ð ... B m (t h p) phím... CTRL+SHIFT+* (D u hoa Ch n vùng hi n th i xung quanh ô hi n th i (vùng hi n th i là vùng ñư c gi i h n b i th ) các dòng và c t tr ng) SHIFT+ Phím mũi tên M r ng vùng ch n ra m t ô (ho c m t c t, m t dòng) CTRL+Shift+ Phím mũi M r ng vùng ch n ñ n ô không tr ng ñ u tên tiên trong cùng c t hay dòng v i ô hi n th i SHIFT+HOME M r ng vùng ch n ñ n ñ u dòng CTRL+SHIFT+HOME M r ng vùng ch n ñ n ñ u trang b ng tính CTRL+SHIFT+END M r ng vùng ch n ñ n ô cu i cùng ñư c s d ng trong trang b ng tính (góc th p nh t bên ph i) CTRL+SPACEBAR Ch n toàn c t SHIFT+SPACEBAR Ch n toàn dòng CTRL+A Ch n toàn b trang b ng tính ð ... B m (t h p) phím... SHIFT+BACKSPACE N u nhi u ô ñang ñư c ch n thì ch ch n ô hi n th i (ô màu tr ng) SHIFT+PAGE DOWN M r ng vùng ch n xu ng m t màn hình SHIFT+PAGE UP M r ng vùng ch n lên trên m t màn hình CTRL+SHIFT+SPACEBAR V i m t ñ i tư ng ñã ñư c ch n, ch n t t c các ñ i tư ng trên m t trang b ng tính CTRL+6 Thay ñ i gi a các ñ i tư ng n, ñ i tư ng hi n th và các ch ch a các ñ i tư ng CTRL+7 Hi n th ho c gi u thanh công c chu n Trong ch ñ End, ñ B m (t h p) phím... END B t t t ch ñ END (trên dòng tr ng thái c a Excel có ch END) END, sau ñó SHIFT+ M r ng vùng ch n ñ n ô có d li u cu i cùng trên cùng dòng hay c t v i ô hi n th i phím mũi tên END, SHIFT+HOME M r ng vùng ch n ñ n ô cu i cùng ñã ñư c s d ng trên trang b ng tính END, SHIFT+ENTER M r ng vùng ch n ñ n ô cu i cùng trong dòng hi n th i, Vi c b m phím này s không th ti n hành ñư c n u như b n ñã ch n nút quot;Transition navigation keysquot; trong tab Transition (l nh Tools - Options) V i phím SCROLL LOCK ñang m , ñ ... B m (t h p) phím... SCROLL LOCK B t ho c t t SCROLL LOCK Cu n màn hình lên ho c xu ng m t dòng ho c Cu n màn hình sang trái ho c sang ph i m t ho c ct SHIFT+HOME M r ng ph n ñư c ch n ñ n ô trên cùng bên trái c a c a s SHIFT+END M r ng ph n ñư c ch n ñ n ô dư i cùng bên ph i c a c a s 16
 17. 17. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V Tip: Khi B n s d ng các phím cu n (ví d như PAGE UP và PAGE DOWN mà không b t SCROLL LOCK lên thì vùng ñư c ch n s b m t. N u B n mu n gi l i vùng ch n trong khi cu n màn hình thì trư c h t hãy b t SCROLL LOCK lên ñã. 7. Ch n các ô theo các ñ c trưng ñ c bi t ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... Ch n m t vùng bao CTRL+SHIFT+* m ng CTRL+/ Ch n mt quanh ô hi n th i (d u hoa th ) (array) ch a ô (ch b gi i h n hi n th i b i các dòng và c t tr ng) Ch n t t c các ô CTRL+SHIFT+O ch n nh ng ô ALT+; (ch m Ch (ch O) trong ph y) có chú thích kh ki n vùng ch n hi n t i Ch n các ô mà n i CTRL+ các ô mà n i CTRL+SHIFT+ Ch n dung ca chúng dung ca chúng khác v i các ô so khác v i các ô so sánh trên mi sánh trên m i c t dòng (v i mi (v i m i c t, ô so dòng, ô so sánh sánh là ô n m trên là ô n m trên cùng dòng v i ô cùng c t v i ô hi n th i) hi n th i) ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... nh ng ô có CTRL+[ ô CTRL+SHIFT+[ Ch n Ch n t t c các quan h tr c quan h tr c ti p ti p vi công ho c gián ti p th c trong vùng v i các công th c ñư c ch n trong vùng ñư c ch n Ch n nh ng ô có CTRL+] Ch n nh ng ô có CTRL+SHIFT+] công th c mà các công th c mà các công th c này công th c này tr c ti p s tr c ti p ho c d ng ô hi n th i gián ti p s d ng ô hi n th i 8. Ch n các m c trong bi u ñ ð ... B m phím... ð ... B m phím... Ch n nhóm các Ch n nhóm các m c phía trư c m c ti p theo Ch n m c ti p Ch n m c phía theo trong nhóm trư c trong nhóm 9. Di chuy n và cu n trên m t trang hay m t b ng tính ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... 17
 18. 18. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V Di chuy n m t ô Các phím mũi Chuy n ñ n biên CTRL+ theo hư ng cho tên Phím mũi tên c a vùng d li u trư c hi n th i Di chuy n gi a TAB CTRL+END Chuy n ñ n ô cu i các ô không b cùng ñã ñư c s khóa trên m t d ng (ngay c khi trang ñư c b o d li u các ô v trên biên ñã ñư c xóa ñi r i) HOME CTRL+HOME Chuy n v ñu Chuy n v ñu dòng trang PAGE DOWN PAGE UP Chuy n xu ng Chuy n lên mt m t màn hình màn hình ALT+PAGE DOWN ALT+PAGE UP Chuy n sang Chuy n sang trái ph i mt màn m t màn hình hình CTRL+PAGE DOWN Chuy n ñ n trang CTRL+PAGE UP Chuy n ñn trang k ti p trư c trong b ng trong b ng tính tính CTRL+F6 ho c Chuy n ñ n b ng CTRL+TAB tính hay c a s ti p theo CTRL+SHIFT+F6 Chuy n ñ n ph n F6 Chuy n ñ n b ng tính hay c a s ho c ca s k ti p CTRL+SHIFT+TAB trư c (Trong ch ñ SPLIT) Chuy n ñ n ph n SHIFT+F6 Chuy n ngay ñ n ô CTRL+BackSPACE cas trư c hi n th i V i SCROLL LOCK ñang m , ñ B m (t h p) phím... góc trên trái HOME Chuy n ñ n ô n m cacas góc dư i ph i END Chuy n ñ n ô n m cacas 10. In n: ð hi n th l nh in b m t h p phím CTRL + P 11. Xem trư c khi in ð ... B m (t h p) phím... Các phím mũi tên Di chuy n trên trang in trong ch ñ phóng to PAGE UP ho c PAGE DOWN Di chuy n trên trang trong ch ñ thu nh CTRL+ ho c CTRL+ Chuy n ñ n trang ñ u tiên trong ch ñ thu nh CTRL+ ho c CTRL+ Chuy n ñ n trang cu i cùng trong ch ñ thu nh 12. Làm vi c v i cơ s d li u, danh sách và các b ng quay (PivotTable) * Làm vi c v i phi u d li u (data form) ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... Ch n m t trư ng ALT+ phím ch 18
 19. 19. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V (field) hay m t cái ng v i ch nút l nh cái g ch chân (command trong tên button) trư ng hay tên l nh Chuy n ñn Chuy n ñn trư ng tương t trư ng tương t trong phi u k trong phi u ti p trư c ñó TAB SHIFT+TAB Chuy n ñn Chuy n ñn trư ng k ti p trư ng mà b n mà b n có th có th s a ñ i sañi phía trư c ENTER SHIFT+ENTER Chuy n ñn Chuy n ñn trư ng ñ u tiên trư ng ñ u tiên c a phi u sau c a phi u trư c PAGE DOWN PAGE UP Chuy n ñn Chuy n ñn trư ng tương t trư ng tương t c a phi u n m c a phi u n m sau phi u này trư c phi u này 10 phi u 10 phi u CTRL+PAGE DOWN CTRL+PAGE UP Chuy n ñ n m t Chuy n v phi u phi u m i ñ u tiên HOME ho c END SHIFT+HOME Chuy n v ñu M r ng vùng ho c cu i m t ch n ñn ñu trư ng c a trư ng SHIFT+END SHIFT+ M r ng vùng Ch n m t ký t ch n ñ n cu i bên trái c a trư ng SHIFT+ Ch n m t ký t bên ph i 13. Làm vi c v i ch ñ lct ñ ng (AutoFilter) ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... danh Ch n ô có nhãn ðóng danh sách ALT+ Hi n th sách AutoFilter c t và b m AutoFilter ca cact ct ALT+ ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... Ch n m c ti p Ch n m c trư c theo trong danh ñó trong danh sách sách Ch n m c quot;Allquot; HOME Ch n m c cu i END trong danh sách cùng trong danh sách sách ENTER L c danh theo m c ñư c ch n 14. Làm vi c v i PivotTable Wizard 19
 20. 20. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V bư c 3 c a B m (t h p) bư c 3 c a B m (t h p) PivotTable phím... PivotTable phím... Wizard, ñ ... Wizard, ñ ... Ch n nút tên Ch n m t nút tên ho c ho c trư ng k ti p trư ng bên trái hay trư c ñó ho c bên ph i trong danh sách trong m t danh sách nhi u c t trư ng ALT+P Chuy n vùng ñư c ALT+R Chuy n ñư c ch n v vùng ch n v vùng Row Page Chuy n vùng ñư c ALT+C Chuy n vùng ñư c ALT+D ch n v vùng ch n v vùng Column Data h p ALT+L Hi n th tho i trư ng c a PivotTable * Làm vi c v i các trư ng v trang trong m t PivotTable ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... Ch n mc phía Ch n m c k ti p trư c trong m t trong m t danh danh sách sách Ch n m c kh ki n HOME END Ch n mc kh ñu tiên trong ki n cu i cùng danh sách trong danh sách Hi n th m c ñư c ENTER ch n * Nhóm và tách nhóm các m c trong PivotTable ð ... B m (t h p) phím... ALT+SHIFT+ Nhóm các m c ñư c ch n trong PivotTable ALT+SHIFT+ Tách các m c ñư c ch n trong PivotTable 15. ðưa ra nh ng nét chính c a d li u (outline data) ð ... B m (t h p) ð ... B m (t h p) phím... phím... và ALT+SHIFT+ dòng ALT+SHIFT+ Tách các dòng Nhóm các ct và c t hay gi u CTRL+8 Gi u các dòng CTRL+9 Hi n th các ký hi u outline ñư c ch n Thôi gi u các dòng CTRL+SHIFT+( c t CTRL+0 (ZERO) Gi u các ñư c ñư c ch n Thôi gi u các c t CTRL+SHIFT+) ñư c ch n Ph n b n CÁC PHÍM CH C NĂNG TRONG MS. EXCEL 20
 21. 21. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V B m cùng v i SHIFT CTRL ALT CTRL+ ALT+ Phím ch c SHIFT SHIFT năng Chèn m t Hi n th Hi n th Chèn F1 trang giúp ñ hay thông tin mt b ng tr th văn theo ki u trang tính m i phòng quot;Cái gì bi u ñây?quot; ñ Save So n th o ô So n th o Save F2 (Ghi ñang ch n chú thích as b ng cho ô tính) ðưa m t tên ðưa m t hàm ð nh T o các vào công vào trong nghĩa tên F3 th c công th c m t tên b ng mi các dòng hay c t L p l i hành L p li ðóng m t Thoát ñ ng v a vi c tìm cas kh i F4 th c hi n ki m va Excel th c hi n (Exit) F5 Go To (nh y Hi n th Khôi ñ n) hp tho i ph c tìm ki m kich thư c cas F6 Chuy n ñ n Chuy n ñ n Chuy n Chuy n ph n c a s ph n c a s ñn ca ñn ca trư c k ti p s b ng s b ng tính k tính k ti p trư c F7 Ki m tra Di chính t chuy n cas F8 M r ng vùng N i vào Thay ñ i Hi n ch n vùng ch n kích th thư c hp cas tho i Macro F9 Tính toán Tính toán C c ti u tt c các trang b ng hóa b ng trang b ng tính hi n tính tình trong th i tt c các b ng tính ñang m F10 Kích ho t Hi n th Cc ñi thanh menu menu v n hóa hay 21
 22. 22. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V tt ph c h i ca s b ng tính F11 T o m t bi u Chèn thêm Chèn Hi n ñ mt trang thêm m t th b ng tính trang ca s macro so n th o Visual Basic F12 L nh Save As L nh Save L nh Print Open Ph n năm: CÁC (T H P) PHÍM T T TRONG MICROSOFT EQUATION 1. Chèn các m u có s n vào công th c Các m u có s n có th ñư c chèn vào b ng cách dùng t hp phím CTRL+ ký tư û ho c CTRL+T r i ký t . Chú ý: M t s t h p phím không dùng ñư c trong Windows NT. ð ð Mu Bmt hp Mu Bmt hp chè chèìn phím phím ìn CTRL+9 CTRL+[ ho c ho c (x) C p ngo c [x] C p ngo c CTRL+0 CTRL+] ñơn vuông CTRL+{ ho c CTRL+F {x} C p móc Phân s x CTRL+} nh n y x2 CTRL+/ CTRL+H x/y Phân s Ch s trên d ng chéo CTRL+L CTRL+J x2 Ch s dư i Ch s trên x1 2 / dư i k t hp CTRL+SHIFT+T CTRL+I |x| Tr tuy t Tích phân b ∫ dx ñi a CTRL+R CTRL+T, N Căn b c hai Căn b c n n x a CTRL+T, S CTRL+T, P T ng Tích n n ∑a ∏ ai i i =1 i =1 CTRL+T, M vi t CTRL+T, U Ma tr n 3X3 Ch 132 lim x →∞ 321 dư i (lim) 413 22
 23. 23. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V ð gõ các ch cái Hyl p vào công th c, có th b m t h p phím CTRL + G r i gõ m t trong các ch cái cho trong b ng sau: Các ch cái Hy l p và các ch cái Latinh tương ng a b cde fghijkl mno pqrstuvw xy z α β χδε φγηιϕκλ µνο πθρστυϖω ξψ ζ A B CDE FGHIJKL MNO PQRSTUVW XY Z Α Β Χ∆Ε ΦΓΗΙ ϑΚΛ ΜΝΟ ΠΘΡΣΤΥ ςΩ ΞΨ Ζ 2. Chèn các ký hi u vào trong công th c Nhi u ký hi u toán h c có th ñư c chèn vào công th c b ng cách b m t h p phím CTRL+K, ký t . ð Bi u di n Ký t ð chèn Bi u di n Ký t chèn cho cho → ∞ I A Vô cùng Mũi tên ∂ ≤ hàm D < ðo Nh hơn hay riêng b ng × > T L n hơn hay D u nhân ≥ b ng ∉ ∈ E SHIFT+E Thu c v Không thu c v ⊄ ⊂ C SHIFT+C Ch a trong Không ch a trong 3. Áp d ng các style cho công th c ð s d ng Bmt hp ð s d ng Bmt hp style phím style phím CTRL+SHIFT+ = CTRL+SHIFT+ F Toán h c Hàm s (Math) (Function) CTRL+SHIFT+ E CTRL+SHIFT+ I Văn b n (Text) Bi n (Variable) CTRL+SHIFT+ G CTRL+SHIFT+ B Ch Hy l p Ma tr n - (Greek) Vectơ 4. Ch nh kho ng cách gi a các thành ph n trong công th c ð ch nh Bmt hp ð ch nh Bmt hp phím phím CTRL+ CTRL+ V bên trái 1 V bên ph i 1 pixel pixel 23
 24. 24. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V CTRL+ CTRL+ Xu ng dư i 1 Lên trên 1 pixel pixel 5. Áp d ng các d ng ñ c bi t cho các thành ph n trong công th c ð Mô t Bmt hp ð Mô t Bmt hp dùng phím dùng phím d ng d ng ~ CTRL+SHIFT+ - CTRL+ ~ x Du D u ngã x g ch ngang r x′ CTRL+ALT+ - CTRL+ALT+ ' Mũi tên Du x (vectơ) nháy ñơn x′′ CTRL+ quot; CTRL+ALT+ . Du Du & x nháy ch m kép TRUNG TÂM NGHIÊN C U VÀ NG D NG TOÁN - TIN H C RAMIC 17 Tr n Hưng ð o (ND) - Hu Tel: (0.54) 822661 - 827539 Phan Gia Anh Vuõ C M NANG CÁC PHÍM CH C NĂNG VÀ PHÍM T T TRONG Microsoft Word, Microsoft Excel Và Microsoft Equation 24
 25. 25. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V Hu , 12 - 1999 TÀI LI U LƯU HÀNH N I B 25
 26. 26. Cáøm nang phêm chæïc nàng vaì phêm tàõt trong WORD vaì EXCEL P.G.A.V RAMIC TRUNG TÂM TIN H C CÁC LO I HÌNH ðÀO T O CH NG CH A: g m 2 h c ph n (120 ti t) * H c ph n 1: TIN H C CƠ S MS.DOS- NC- Chương trình ch ng VIRUS WINDOWS 95 H c ph n 2: TIN H C VĂN PHÒNG WORD FOR WINDOWS EXCEL FOR WINDOWS CH NG CH B: g m 2 h c ph n (120 ti t) * H c ph n 1: L P TRÌNH C BAÍN FOXPRO CÅ BAÍN Hoüc pháön 2: LÁÛP TRÇNH NÁNG CAO FOXPRO NÁNG CAO Hoàûc : MICROSOFT ACCESS KYÎ THUÁÛT VIÃN LÁÛP TRÇNH ÆÏNG DUÛNG : gäöm 2 hoüc * pháön (300 tiãút) TIN HOÜC CÅ SÅÍ, TIN HOÜC VÀN PHOÌNG, QUAÍN TRË MAÛNG TIN HOÜC QUAÍN LYÏ (FOXPRO hoàûc ACCESS) LÁÛP TRÇNH ÆÏNG DUÛNG TRONG KÃÚ TOAÏN-TAÌI CHÊNH TRUNG CÁÚP TIN HOÜC : gäöm 3 hoüc pháön (1000 tiãút) * BÄØ SUNG TOAÏN CÅ SÅÍ CAÏC HOÜC PHÁÖN TIN HOÜC CHUYÃN NGAÌNH... NGOAÛI NGÆÎ ( Chæïng chè A Anh vàn) * CAÏC LÅÏP CHUYÃN ÂÃÖ : QUAÍN TRË MAÛNG VAÌ TRUYÃÖN THÄNG, COREL DRAW, AUTO CAD... Ngoaìi ra Trung tám nháûn håüp âäöng giaíng daûy cho caïc cå quan, xê nghiãûp vaì caï nhán coï yãu cáöu. Giaíng viãn laì nhæîng Kyî sæ, Thaûc sé, Chuyãn viãn Tin hoüc âang giaíng daûy, cäng taïc taûi Âaûi hoüc Huãú vaì caïc cå quan åí Huãú, táûn tám vaì coï kinh nghiãûm . Moüi chi tiãút xin liãn hãû våïi Vàn phoìng Trung tám mäùi ngaìy. 26

×