Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Oyutan elsuuleh juram

6 593 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Oyutan elsuuleh juram

 1. 1. АЙМАГ, ОРОН НУТГААС МОНГОЛЫН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН КОНСОРЦИУМЫНГИШҮҮН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД 2013 ОНД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМНэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ.1.1. Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум /МИДСК/-ын гишүүн их, дээд сургууль,коллежид оюутан элсүүлэх ажлыг аймаг, орон нутагт нь зохион байгуулах, хуваарь сонгуулах,шийдвэрлэх асуудлыг элсэгчдэд чирэгдэл багатай зохицуулахад энэхүү журмын зорилгооршино.1.2. Хуваарь сонгуулах, оюутан элсүүлэх ажлыг аймаг, орон нутагт МИДСК-ын ерөнхийлөгчийнтушаалаар байгуулсан элсэлтийн салбар комисс аймаг, орон нутгийн Засаг даргын тамгын газар,Боловсрол, соёлын газартай хамтран зохион байгуулна. Элсэлтийн ажлын явц, үйлажиллагаанд аймгийн мэргэжлийн хяналтын байцаагч нарын туслалцааг холбогдох асуудлаарбайнга авч ажиллана.1.3. Элсэлтийн ажлыг удирдлагаар хангах зохион байгуулах, элсэлтийн үед баримтлах хэм хэмжээ,дэг журмыг боловсруулах, салбар комисс байгуулах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, өргөдөлгомдлыг барагдуулах зэрэг асуудлыг МИДСК-ын ерөнхийлөгчийн тушаалаар байгуулсанэлсэлтийн төв комисс хариуцана.1.4. Аймаг, орон нутагт ажиллах Элсэлтийн салбар комисс нь БШУ-ны сайдын 2013 оны А/79 тооттушаалаар батлагдсан "Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам", энэ журамд нийцүүлэн гаргасантухайн их, дээд сургуулиудын оюутан элсүүлэх журам болон энэхүү журмыг баримтланажиллана.1.5. Элсэлтийн салбар комисс нь боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын баталсан МИДСК-ын гишүүнтөрийн өмчийн их, дээд сургууль, коллежид оюутан элсүүлэх хяналтын тоог хатуу баримтланажиллана. Энэ хяналтын тоог элсэлтийн үед олон нийтэд хамгийн хүртээмжтэй байдлаармэдэгдэж хуваарь сонголтын явцад хяналт тавих боломж олгоно.1.6. Элсэлтийн төв комисс гишүүн сургуулиудын элсэлтийн журмыг үндэслэн элсэлтийн ажлыгзохион байгуулах бүлгийн судалгааг гаргаж Боловсролын үнэлгээний төвд хүргүүлнэ. Энээлсэлтийн бүлгийн саналын дагуу Боловсролын үнэлгээний төв ерөнхий шалгалтын онооныжагсаалтыг өөрийн журмын дагуу аймаг, хичээл тус бүрээр болон хавсарсан шалгалтын (2шалгалт өгсөн бол зохих харьцаагаар хувилан ерөнхий оноог) оноог элсэлтийн бүлэг бүрээргаргана. Энэ асуудлыг хоёр байгууллагын хоорондын гэрээгээр зохицуулна.1.7. Боловсролын үнэлгээний төвөөс баталгаажуулсан ерөнхий шалгалт өгсөн хүмүүсийн онооныжагсаалт нь МИДСК-ын гишүүн сургуулиудад оюутан элсүүлэх жагсаалтыг гаргах албан ёсныүндсэн баримт болно.1.8. МИДСК-ын гишүүн их, дээд сургууль, коллежид аймаг, орон нутгаас оюутан элсүүлэх ажлыг2013 оны 7 дугаар сарын 1-5-ны өдрүүдэд элсэлтийн салбар комисс зохион байгуулна. Аймаг,орон нутагт хуваарь сонгуулан оюутан элсүүлэх ажлын зохион байгуулалт, цагийн хуваарийгэлсэлтийн салбар комисс зохион байгуулна.Хоёр. МЭРГЭЖИЛ СОНГУУЛАХ2.1. МИДСК-ын гишүүн сургуульд элсэх хүсэлтэй, ерөнхий шалгалт өгч их дээд сургуульд элсэхболзол хангасан хүмүүс элсэх сургууль, мэргэжлийн чиглэлээ тодорхойлсон зохих загварын
 2. 2. өргөдлийг элсэлтийн салбар комисст өгнө. Энэхүү өргөдөл гаргасан этгээд нь БШУ-ны сайдынбаталсан “Оюутан элсүүлэх журам”-ын 5.2.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу тухайн орон нутгийноршин суугч иргэн байна. Иргэний үнэмлэх дээр бичигдсэн хаягыг үндэслэл болгон оршинсуугчыг тогтооно. Тухайн онд ерөнхий боловсролын сургууль төгссөн иргэн өөр аймаг, хотодоршин суух бүртгэлтэй боловч ерөнхий шалгалт өгсөн аймагт сонгон шалгаруулалтанд орохоорбүртгүүлэх эрхтэй. Энэхүү журмын 2.8-д заасан шаардлагыг хангаагүй хүний өргөдлийг хүлээнавахгүй.2.2. МИДСК-ын элсэлтийн журамд заасан ерөнхий шалгалт, тухайн шалгалтыг өгөхдөө элсэгчээсавсан хэмжээст оноо, анхны оноо нь элсэлтийн бүлэг, онооны дарааллыг тогтоох үндэслэлболно.2.3. Боловсролын үнэлгээний төвийн гаргасан онооны жагсаалт, түүнд олгосон батламжийгүндэслэн хуваарь сонгуулах ажлыг их, дээд сургууль, коллежид элсэх хүсэлт гаргасан хамгийнөндөр оноотой хүнээс эхлэн, тухайн бүлгээс мэргэжил сонгоно. Боловсролын үнэлгээний төвөөссурагчдад олгосон батламж, элсэлтийн комисст өгсөн онооны жагсаалт, интернетэд тавигдсаноноо нь зөрөх тохиолдол гарвал орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын албаны байцаагчааршалгуулан тогтооно.2.4. Их, дээд сургууль, коллежид тухайн жилд элсээгүй иргэн 2012 онд ерөнхий шалгалт өгсөнбатламжийн оноогоор бүртгүүлэн хуваарь сонгож болно. Ерөнхий шалгалтын оноог ахиулахзорилгоор 2013 онд дахин ерөнхий шалгалт өгсөн тохиолдолд илүү оноотой зөвхөн нэгбатламжаар онооны жагсаалтанд орох эрхийг элсэгч эдэлнэ.2.5. Элсэгчид нь сургууль, мэргэжлээ сонгох саналаа Элсэлтийн салбар комисст гаргахын өмнөсонгож болох мэргэжлийн чиглэлээ эцэг, эх, асран хамгаалагчтайгаа ярилцан зөвлөж сайтаршийдэн комиссын гишүүдийн хуваарь сонгуулах ажлыг шуурхай явуулах бололцоогоор хангана.Хуваарь сонголт явагдаж байгаа үед их, дээд сургууль, коллежид элсэхийг хүссэн этгээд өөрийнбиеэр заавал ирсэн байна. Их, дээд сургууль, коллежид элсэхийг хүссэн этгээд хуваарьсонгуулах үед хүрэлцэн ирээгүй бол олон нийтэд ил тод зарлан мэдэгдэж, олонхийн эрхашгийг хүндэтгэн дараагийн этгээдэд хуваарийг сонгуулна. Тухайн бүлгээс хуваарь сонгох үедхоцорсон этгээд ирсэн даруй тохирох бүлгийн сонгогдоогүй үлдсэн байгаа хуваариас сонгохэрхтэй.2.6. 2013 оноос өмнө болон 2013 онд ерөнхий шалгалт өгсөн, сургууль буюу мэргэжлээ өөрчлөххүсэлтэй оюутан тухайн их, дээд сургууль, коллежидаа тогтоосон хугацаанд бүртгүүлж, онооныжагсаалтаар хуваарь сонгоно. Энэ тохиолдолд тухайн сургуулиасаа чөлөөлөгдсөн тухайзахирлын тушаал гаргуулсан байхыг шаардана.2.7. Хуваарь сонгуулах, хуваариас татгалзах, түүнийг дараагийн хүнд олгох үйл ажиллагаа ил тодхийгдэнэ. Хэд хэдэн онооны жагсаалтад орсон шалгуулагч зөвхөн нэг сургууль, мэргэжлийгсонгоно. Эхний онооны жагсаалтаар хуваарь сонгосон хүн дараагийн онооны жагсаалтаархуваарь сонгож, эхний сонголтоос татгалзаж болно. Энэ тохиолдолд татгалзсан хуваарийг эхнийонооны жагсаалтын уг хуваарийг сонгож болох дараагийн хүнээс эхлэн онооны дарааллаарсанал болгож сонгуулна.2.8. Аймаг, орон нутагт энэхүү журмын дагуу хуваарь сонгуулах босго хэмжээст оноо 400 бөгөөдзарим их, дээд сургууль, коллежийн тусгайлан өндөр тогтоосон босго оноог бүртгэлийнхугацаанд сургууль, мэргэжлээр нь зарлана. Элсэгчид тухайн сургууль, мэргэжилд харгалзахбосго оноо, тэдгээрийг тооцох аргачлалтай бүртгүүлэх үед сайтар танилцах үүрэгтэй.2.9. Элсэгчдийн ерөнхий шалгалтын хэмжээст оноо тэнцсэн тохиолдолд дараах шалгуурыгхаргалзан онооны жагсаалтыг гаргана. Үүнд:a) анхны оноо (хоёр ерөнхий шалгалтын оноогоор элсэж байгаа бол илүү ач холбогдолөгсөн хичээлийн хэмжээст оноо)
 3. 3. b) боловсролын үнэмлэх, дипломын дундаж онооc) боловсролын үнэмлэх, дипломонд бичсэн ерөнхий шалгалт өгсөн хичээлийн оноо2.10. Элсэлтийн төв комиссоос тогтоосон хугацаанд аймаг, орон нутагт хуваарь сонгуулах ажлыгсалбар комисс зохион байгуулна. Тухайн аймаг, орон нутгаас элсэх хүмүүсийн хүсэлт, хяналтынтоо, бэлтгэл ажлын явцаас шалтгаалан салбар комисс ажлын цагийн хуваарийг гаргаж мөрдөнажиллана.2.11. Хуваарь сонгох ажлын явцыг бүх хүмүүст хүргэж, элсэгчийн нэр, сонгосон сургууль, мэргэжлийгчанга яригчаар ил тод зарлана. Онооны дагуу мэргэжил сонгохоос татгалзах, түүнийг дараагийнхүнд шилжүүлэх зэрэг ажиллагааг ил тод мэдээлнэ.2.12. Сургууль мэргэжлээ сонгож эрхийн бичиг олгосны дараа өөр мэргэжлийн хуваарь сонгохыгзөвшөөрөхгүй.Гурав. СУРАЛЦАХ ЭРХИЙН БИЧИГ ОЛГОХ3.1. Зохих болзлыг хангаж хяналтын тоонд багтаж сургууль, мэргэжил сонгосон хүмүүст суралцахэрхийн бичиг олгоно.3.2. Суралцах эрхийн бичиг авсан хүмүүс тогтоосон хугацаанд очиж сургуульдаа бүртгүүлнэ.3.3. Мэргэжил сонгож суралцах эрхийн бичиг авсан боловч заасан хугацаанд элссэн сургуульдааирж бүртгүүлээгүй хүнийг суралцахаас татгалзсан гэж үзэн эрхийн бичгийг хүчингүйд тооцно.Дөрөв. САНХҮҮЖИЛТ4.1. Элсэлтийн ажлын санжүүжилт нь МИДСК-ын гишүүн сургуулиудын болон хуваарь сонгохоорбүртгүүлсэн хүмүүсийн хураамжаас бүрдэнэ. 2013 оны элсэлтийн үйл ажиллагааны хураамж4000 төгрөг байна.
 4. 4. МИДСК-ын ГИШҮҮН СУРГУУЛИУДАД 2013 ОНД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН БҮЛЭГБҮЛЭГ ШАЛГАЛТЫН ТӨРӨЛСургуулийнкодМЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ1 Монгол хэл 100% 2 Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн4 Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн; Багш, монгол хэл,уран зохиолын; Орчуулга, гадаад хэлний6 Багш, монгол хэл, уран зохиолын7 Сэтгүүл зүй; Багш, монгол хэл, уран зохиолын; Орчуулга, Англихэл; Дуулах урлаг /дуурийн/9 Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн12 Багш, монгол хэл-уран зохиолын; Багш, монгол-англи хэлний;Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн; Сэтгэл судлал;Нийгмийн ажил; Сэтгүүлзүй; Сэтгүүл зүй, биеийн тамир-спортын13 Багш, монгол хэл-уран зохиолын; Монгол хэл, уран зохиол;Монгол хэл, эх бичиг судлал; Утга зохиол судлал, шүүмж;Урлаг судлал17 Багш, монгол хэл, уран зохиолын20 Багш, монгол хэл-уран зохиолын; Уран зохиол судлал, шүүмж;Сэтгүүл зүй23 Зохиомж /Хөгжмийн, Кино жүжгийн/; Номын сан судлал,мэдээлэл; Дүрслэх урлаг судлал; Жүжгийн урлаг судлал27 Сэтгэл судлал28 Утга зохиол судлал, шүүмж; Монгол хэл, утга зохиол; Сэтгүүлзүй30 Багш, монгол хэл, уран зохиолын; Багш, сургуулийн өмнөхнасны хүүхдийн; Багш, казак хэл-уран зохиолын /Баян-Өлгийд/; Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн /Баян-Өлгийд/; Багш, Монгол хэл-гадаад хэлний (герман хэлний)2 Монгол хэл 70%,Гадаад хэл 30%3 Багш, англи хэлний4 Багш, англи хэлний6 Багш, англи хэлний; Сэтгүүл зүй13 Судлал, Монгол-Англи хэл; Судлал, Монгол-Хятад хэл; Судлал,Монгол-Япон хэл; Судлал, Монгол-Солонгос хэл; Сэтгүүл зүй;Олон улсын сэтгүүл зүй; Англи хэл-сэтгүүл зүй15 Судлал, Монгол-гадаад хэл17 Багш, монгол хэл-гадаад хэлний20 Нарийн бичгийн даргын ажил, орчуулга26 Солонгос судлал; Багш, Монгол-Солонгос хэлний; Багш, англихэлний; Англи хэлний орчуулагч; Солонгос хэлний орчуулагч27 Орчуулга, гадаад хэлний; Сэтгүүл зүй; Олон улсын сэтгүүлч;Менежмент, маркетингийн34 Аялал жуулчлал гадаад хэл42 Орчуулга, Англи хэл; Орчуулга, Солонгос хэл3A Монгол хэл 50%, урчадвар 50%12 Багш, биеийн тамир-эрүүл мэндийн; Биеийн тамир, спортындасгалжуулалт, арга зүй; Багш, дүрслэх урлаг-дизайны; Багш,дүрслэх урлаг-технологийн22 Дизайн, хувцасны; Дуулах урлаг; Жүжгийн урлаг; Хөгжмийнурлаг
 5. 5. 23 Монгол хөөмэй; Соёл урлагийн багш /Ардын хөгжмийн багш,Хөгжмийн багш-Найрал дуу удирдах урлаг, Хөгжмийн багш-Концертмейстер, Бүжгийн багш); Найрал дуу удирдах урлаг;Соёлын ажлын арга зүй; Хөгжмийн урлаг; Радио-телевизийнсэтгүүл зүй; Найруулах урлаг; Багш, дуу хөгжмийн; Уран зураг(Монгол зураг, Зураасан зураг, Монументаль уран зураг,Чимэглэх урлаг, Тайз дэлгэцийн бүтээлийн хувцасны зураг,дизайн); Зээгт наамал; Вааран (керамик) урлал; Уран дархан,металл урлал; Арьсан урлал; Дизайн, хувцасны; Уран сийлбэр;Кино, телевиз, театрын зураг, дизайн; Уран баримал29 Багш, биеийн тамирын; Аялал жуулчлал, спортын арга зүй;Биеийн тамир, спортын дасгалжуулалт, арга зүй;Дасгалжуулалт, бөхийн; Дасгалжуулалт, хөнгөн атлетикийн;Дасгалжуулалт, спорт тоглоомын; Биеийн тамир, спортынменежмент; Эмчилгээ, биеийн тамир, спортын арга зүй30 Багш, биеийн тамирын; Багш, дуу хөгжмийн /Баян-Өлгийд/3Б Математик 50%, урчадвар 50%12 Багш, технологийн; Компьютерийн график дизайн16 Дизайн хувцасны; Интерьер дизайн22 Компьютерийн график дизайн; Дизайн; Архитектур23 Мультимедиа; Кино, телевиз, хэвлэлийн болон гэрэл зурагавалт25 Компьютер, график-дизайн30 Архитектур дизайн32 Ландшафтын архитектур35 Архитектур; Дизайны багц (нэхмэл эдлэлийн дизайн, мебельмодон эдлэлийн дизайн, үйлдвэрлэлийн дизайн, хувцасныдизайн, хэвлэлийн график дизайн, компьютерийн графикдизайн); Хувцасны загвар зохион бүтээлт (арьс ширэнэдлэлийн загвар зохион бүтээлт, оёмол бүтээгдэхүүний загварзохион бүтээлт)4 Монгол хэл 50%,математик 50%3 Багш, бага ангийн; Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн4 Багш, бага ангийн12 Багш, бага ангийн17 Багш, бага ангийн20 Багш, мэдээлэл зүйн23 Хэвлэлийн эх бэлтгэл, хяналт30 Багш, бага ангийн; Багш, бага ангийн /Баян-Өлгийд/39 Менежмент, албан хэргийн5 Математик 100% 2 Бизнесийн эдийн засаг3 Нягтлан бодох бүртгэл; Татварын эдийн засаг, нягтлан бодохбүртгэл; Банкны эдийн засаг, ня-бо4 Багш, математикийн; Нягтлан бодох бүртгэл; Бизнесийнменежмент; Багш, мэдээлэл зүйн5 Банкны эдийн засаг, ня-бо; Нягтлан бодох бүртгэл;Компьютерийн график дизайн6 Компьютер програм хангамж; Нягтлан бодох бүртгэл9 Эдийн засаг10 Бизнесийн менежмент; Mенежмент, маркетингийн
 6. 6. 12 Багш, математикийн; Багш, мэдээлэл зүйн; Багш, мэдээлэлзүй-математикийн; Багш, математик-физикийн; Багш, физик-математикийн; Эдийн засаг-математик загварчлал; Эдийнзасаг, статистик; Компьютерийн програм хангамж13 Математик; Багш, математикийн; Математик, хэрэглээний;Статистик, хэрэглээний; Эдийн засаг-математик загварчлал;Мэдээллийн систем; Менежмент, мэдээллийн системийн;Математик, програм хангамж; Компьютерийн програмхангамж; Мэдээллийн технологи; Компьютерийн график-дизайн; Компьютерийн техник хангамж; Бизнесийн удирдлага/D341400 ня-бо, D340400 Менежмент, санхүүгийн, D340401Санхүүгийн менежмент-мэдээлэл зүй, D340800 Менежмент,банкны, D342800 Санхүү, эдийн засаг, D342804 Даатгалынэдийн засаг, D340100 Бизнесийн менежмент, D340500Менежмент, маркетингийн, D340600 Менежмент, олон улсынхудалдааны, D340700 Гадаад худалдаа, гаалийн/; Менежмент,төрийн захиргааны; Эдийн засаг/D310200 Эдийн засаг,статистик, D311100 Хүн ам зүй, D310300 Эдийн засаг, D310301Олон улсын эдийн засаг, D311004 Эдийн засгийн мэдээлэл/;Ня-бо, хяналт шалгалт; Ня-бо, мэдээлэл зүй; Худалдааныменежмент; Үйлдвэрлэлийн менежмент14 Нягтлан бодох бүртгэл; Менежмент, санхүүгийн; Гаальтатварын эдийн засаг; Санхүү эдийн засаг; Банкны эдийн засаг,ня-бо; Татварын эдийн засаг, ня-бо бүртгэл; Менежмент,маркетингийн15 Бизнесийн удирдлага /D341400 Нягтлан бодох бүртгэл,D342800 Санхүү эдийн засаг, D342804 Даатгалын эдийн засаг,D340100 Бизнесийн менежмент, D340500 Менежмент,маркетингийн, D340905 Уул уурхайн менежмент, D342700Банкны эдийн засаг, ня-бо, D342803 Гааль, татварын эдийнзасаг/16 Менежмент, банкны; Менежмент, маркетингийн; Эдийн засаг;Менежмент, гадаад худалдаа, гаалийн; Менежмент,санхүүгийн; Нягтлан бодох бүртгэл /Ня-Бо хяналт шалгалт/;Менежмент, олон улсын худалдааны; Үйлдвэрлэлийнменежмент /Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн, Уул уурхайн, зочидбуудал, зоогийн газрын, аялал жуулчлалын/; Уул, уурхайнашиглалтын технологи; Уул уурхайн цахилгаан тоногтөхөөрөмжийн ашиглалт; Уул уурхайн машин тоногтөхөөрөмж; Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи;Компьютерийн програм хангамж; Компьютерийн график-дизайн; Мэдээллийн технологи; Мэдээллийн систем20 Эдийн засаг; Нягтлан бодох бүртгэл; Банкны эдийн засаг, ня-бо23 Менежмент, маркетингийн /Соёл урлагийн/25 Бизнесийн менежмент; Менежмент, ня-богоор мэргэшсэнбизнесийн; Зочид буудал, зоогийн газрын менежмент; Хоолүйлдвэрлэлийн менежмент; Компьютерийн програм хангамж;Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт; Уулуурхайн ашиглалтын технологи; Уул уурхайн машин, тоногтөхөөрөмж; Цахилгааны инженер30 Багш, математикийн; Багш, математикийн /Баян-Өлгийд/;Багш, мэдээлэл зүйн; Нягтлан бодох бүртгэл; Компьютерийнпрограм хангамж; Геологи; Менежмент, газар зохионбайгуулалт; Бизнесийн менежмент
 7. 7. 31 Эдийн засаг, хөдөлмөрийн; Менежмент, хүний нөөцийн;Санхүүгийн менежмент; Нягтлан бодох бүртгэл; Бизнесийнэдийн засаг32 Бизнесийн удирдлага, Эдийн засаг (Нягтлан бодох бүртгэл,эдийн засаг, математик загварчлал, бизнесийн менежмент,маркетингийн менежмент, эдийн засаг, статистик, бизнесийнэдийн засаг); Математик, програм хангамж; Хөдөө аж ахуйнмэдээллийн систем; Газар зохион байгуулалт; Газрын кадастр,зураглал; Газрын үнэлгээ6 Математик 70%,англи хэл 30%8 Нягтлан бодох бүртгэл; Татварын эдийн засаг, нягтлан бодохбүртгэл; Банкны эдийн засаг, ня-бо; Мэдээллийн систем;Компьютерийн програм хангамж; Нягтлан бодох бүртгэл/Дархан-Уулын салбарт/; Банкны эдийн засаг, ня-бо /Дархан-Уулын салбарт/10 Нягтлан бодох бүртгэл; Банкны эдийн засаг, ня-бо; Уулуурхайн менежмент; Татварын эдийн засаг, ня-бо бүртгэл13 Олон улсын эдийн засгийн харилцаа; Менежмент, аялалжуулчлалын; Реклам сурталчилгааны менежмент; Зочидбуудал, зоогийн газрын менежмент24 Нягтлан бодох бүртгэл; Нягтлан бодох бүртгэл /Дарханысалбар/; Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл;Менежмент, олон улсын худалдааны; Интернет худалдаа;Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн удирдлага; Менежмент,мэргэшсэн бизнесийн /Дарханы салбар/33 Компьютерийн програм хангамж; Компьютерийн график-дизайн; Багш, мэдээлэл зүйн; Олон улсын эдийн засгийнхарилцаа; Олон улсын эдийн засаг; Менежмент,маркетингийн; Менежмент, хүний нөөцийн; Менежмент, олонулсын худалдааны; Менежмент, үйлдвэрлэлийн; Нягтланбодох бүртгэл; Банкны эдийн засаг, ня-бо; Менежмент,санхүүгийн42 Нягтлан бодох бүртгэл; Менежмент, маркетингийн;Компьютерийн техник хангамж; Компьютерийн програмхангамж46 Нягтлан бодох бүртгэл; Татварын эдийн засаг, ня-бо бүртгэл;Менежмент, үйлдвэрлэлийн; Менежмент, хүний нөөц7 Математик 70%,нийгмийн ухаан 30%1 Ерөнхий цэргийн команд; Цэргийн ар талын алба2 Менежмент, үйлдвэрлэлийн6 Менежмент, маркетинг13 Бизнесийн сэтгэл судлал; Менежмент, нутгийн удирдлагын18 Менежмент, олон улсын худалдааны; Олон улсын эдийнзасгийн харилцаа19 Олон улсын эдийн засаг; Банкны эдийн засаг, ня-бо;Менежмент, олон улсын худалдааны; Гааль татварын эдийнзасаг; Татварын эдийн засаг, ня-бо бүртгэл21 Нягтлан бодох бүртгэл; Татварын эдийн засаг, нягтлан бодохбүртгэл; Менежмент, хүний нөөцийн; Банкны эдийн засаг, ня-бо; Санхүү эдийн засаг27 Санхүү, эдийн засаг; Менежмент, банкны; Үйлдвэрлэлийнменежмент /Уул уурхайн/; Бизнесийн менежмент; Нягтланбодох бүртгэл; Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл
 8. 8. 8 Математик 70%,газарзүй 30%13 Газарзүй; Багш, газар зүй-байгалийн шинжлэлийн;Менежмент, газар зохион байгуулалт; Хүрээлэн байгаа орчныэкологи; Газрын кадастр; Байгаль орчны хяналт, үнэлгээ; Хотба бүс нутгийн төлөвлөлт; Байгаль орчныг зайнаас тандансудлал ба газарзүйн мэдээллийн систем; Геологи; Шатах ашигтмалтмалын эрэл, хайгуул; Геологи эрдэс баялгийн менежмент20 Аялал жуулчлал, гадаад хэл9 Математик 50%,гадаад хэл 50%3 Компьютерийн график-дизайн; Компьютерийн програмхангамж6 Удирдлага үйлдвэрлэлийн /Зочид буудал, зоогийн газрынменежмент, Уул уурхайн менежмент, Аялал жуулчлалынменежмент/11 Нягтлан бодох бүртгэл; Менежмент, банкны; Менежмент,гадаад худалдаа, гаалийн; Компьютерийн програм хангамж;Гааль, татварын эдийн засаг; Барилгын менежмент; Иргэнийба үйлдвэрлэлийн барилга18 Менежмент, гадаад худалдаа, гаалийн19 Компьютерийн програм хангамж22 Нягтлан бодох бүртгэл26 Санхүүгийн менежмент; Маркетинг менежмент; Олон улсынэдийн засаг; Компьютерийн техник хангамж; Компьютерграфик дизайн; Компьютерийн програм хангамж; Бизнесийнэдийн засаг, менежмент; Үйлдвэрлэлийн менежмент; Аялалжуучлалын менежмент; Нягтлан бодох бүртгэл; Мэдээллийнсистем; Дизайн, чимэглэл, хот чимэглэлийн; Ойжуулалт,цэцэрлэгжүүлэлт27 Менежмент, мэдээллийн систем; Компьютерийн програмхангамж; Уул уурхайн ашиглалтын технологи; Үйлдвэрлэлийнменежмент /Олон улсын худалдаа/32 Байгалийн аялал жуулчлал34 Бизнесийн эдийн засаг; Компьютер програм хангамж; Багш,мэдээлэл зүй; Хоол үйлдвэрлэлийн менежмент; Уул уурхайнменежмент; Аялал жуулчлалын менежмент; Нягтлан бодохбүртгэл35 Үйлдвэрлэлийн менежментийн багц (Барилгын менежмент,Эрчим хүчний менежмент, Харилцаа холбооны менежмент,Уул уурхайн менежмент, Хүнсний үйлдвэрийн менежмент,Аялал жуулчлалын менежмент, Хөнгөн үйлдвэрийнменежмент, Тээврийн менежмент, Олон улсын тээврийнменежмент, Усны менежмент, Логистик менежмент, Олонулсын худалдааны менежмент); Бизнесийн удирдлагын багц(хүний нөөцийн менежмент, санхүүгийн менежмент,маркетингийн менежмент, мэдээллийн системийнменежмент, жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент); Техникийнмэргэжлийн орчуулга; Компьютер-гадаад хэл36 Техникийн мэргэжлийн орчуулга39 Үйлдвэрлэлийн менежмент /Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний,Хүний нөөцийн, Маркетингийн, Зочид буудал, зоогийн газрын,Аялал жуулчлалын/; Нягтлан бодох бүртгэл; Татварын эдийнзасаг, ня-бо бүртгэл; Менежмент банкны10 Математик 50%,физик 50%1 Цэргийн инженерийн алба; Цэргийн авто, гинжит машиныалба; Хуягт танкийн алба; Артиллерийн команд-математик6 Компьютер техник; Компьютерийн техник хангамж11 Уул уурхайн менежмент; Уул уурхайн ашиглалтын технологи23 Радио, телевизийн техник, технологи
 9. 9. 27 Цахилгааны инженер32 Хөдөө аж ахуйн машин механизмын ашиглалт; Инженермеханик; Гидромеханик инженер; Цахилгаан хангамж /хөдөөаж ахуйн/; Инженер багш /зохион бүтээх инженер/;Үйлдвэрлэлийн үндэсний технологи; Металл судлал,технологи35 Барилгын инженерийн багц (Иргэний ба үйлдвэрийн барилга,Автозамын барилга, Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи,Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи, Усны барилгабайгууламж); Хүрээлэн байгаа орчны инженерийн багц(Халаалт, агаар сэлгэлт, Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ,Сантехник, инженерийн байгууламж, Хаягдал боловсруулахтехнологи); Геологи; Инженер геологи; Гидрогеологи;Геоэкологи; Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи,;Ашигт малтмалын эрэл хайгуулын геофизик,; Ашигтмалтмалын эрэл хайгуул,; Газрын тосны инженерийн багц(Газрын тосны барилга байгууламж, Газрын тосны хадгалалт,тээвэрлэлт, Газрын тосны өрөмдлөг, Газрын тосны олборлолт,Хийн дамжуулалт, хангамж); Програм хангамж /Software/-ийнбагц (Компьютерийн програм хангамж, Компьютерийнпрограм хангамж /Энэтхэгийн IEC Технологийн Сургуультайхамтарсан хөтөлбөр/, Мэдээллийн систем, Мэдээллийнсистем /Энэтхэгийн IEC Технологийн Сургуультай хамтарсанхөтөлбөр/; Техник хангамж /Hardware/-ийн багц(Компьютерийн техник хангамж, Компьютерийн удирдлагатайсистем, Компьютерийн системийн хамгаалал); Инженерматематик; Инженер багш /зохион бүтээх инженер/;Инженерийн процессын загварчлал; Инженерийн бэлтгэл/Герман хэл, ХБНГУ-ын Дармштадтын их сургуультайхамтарсан хөтөлбөр/; Инженер физик; Экологийн багц(Үйлдвэрийн экологи, Усны нөөц экологи, Үйлдвэрийнэкологийн инженер); Автын инженерийн багц (Автомашинашиглалт, авто аж ахуй, Дотоод шаталтын хөдөлгүүр, Машиныэлектрон систем); Механик инженерийн багц (Барилгынматериалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийнашиглалт, Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт, Уул уурхайнмашин тоног төхөөрөмж, Хүнсний үйлдвэрлэлийн машинаппарат, Хөнгөн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж);Машин үйлдвэрлэл, металл судлалын багц (Металлболовсруулалт, засварын үйлдвэрлэл, Металл судлал,технологи, Машин үйлдвэрлэлийн технологи); Нисэхтехникийн механик; Хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем;Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи; Хүнс үйлдвэрлэлийнтехнологи, эрүүл ахуй; Хүнсний хими технологи; Хүнснийбиотехнологи; Хүнсний микробиологи; Хоолзүй, тэжээхүйухаан,; Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи; Хоолүйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи /ОХУ-ын МосквагийнУдирдлага, Технологийн Улсын Их Сургуультай хамтарсанхөтөлбөр/; Мэдээлэл, холбооны технологийн багц (Холбоонысүлжээ, холболтын технологи, (Холбооны сүлжээ, холболтынтехнологи /ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл ХолбооныТехникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр/, Утасгүйхолбоо, Утасгүй холбоо /ОХУ-ын Москвагийн МэдээлэлХолбооны Техникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр/,Оптик холбоо, Мэдээллийн технологи, Мэдээллийн сүлжээ,Шуудан холбоо, Мэдээлэл хэмжлийн электроник, Электронсистем, Телевизийн техник технологи); Уул, уурхайнашиглалтын технологийн багц (Уул уурхайн ашиглалтынтехнологи, Уул уурхайн ашиглалтын технологи /АНУ-ын
 10. 10. Аризона Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр/, /АНУ-ын АляскИх Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр/, /ХБНГУ-ын ФрайбургынУул Уурхайн Академитай хамтарсан хөтөлбөр/); Уул уурхайнцахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт; Ашигт малтмалынбаяжуулалтын технологи; Геодези, маркшейдерийн багц(Геодези, Геодези /БНХАУ-ын Шандуны Шинжлэх УхаанТехнологийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр/, Геодезийнмэдээлэл зүй, Эдэлбэр газрын кадастр, зураглал, Уул уурхайнмаркшейдер); Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт; Хөнгөнүйлдвэрлэлийн технологийн багц (Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийнтехнологи, Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи, Оёмолбүтээгдэхүүний технологи, Арьс ширэн бүтээгдэхүүнүйлдвэрлэлийн технологи); Ой, модны үйлдвэрлэлийнтехнологийн багц (Мебель модон эдлэлийн технологи,Барилгын модон эдлэлийн технологи, Ойн аж ахуйн инженер);Дулааны инженерийн багц (Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж,Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем, Дулааныпроцессын автоматжуулалт, Дулааны цахилгаан станц,Дулааны цахилгаан станц /Хойд Хятадын Эрчим Хүчний ИхСургуультай хамтарсан хөтөлбөр/, Сэргээгдэх эрчим хүч);Цахилгааны инженерийн багц (Цахилгаан систем, Цахилгаансистемийн автоматжуулалт, Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийнашиглалт, Цахилгаан, электроник, Цахилгаан хангамж,Цахилгаан хангамж /Хойд Хятадын Эрчим Хүчний ИхСургуультай хамтарсан хөтөлбөр/)36 Ашигт малтмалын эрэл хайгуул; Компьютерийн програмхангамж; Цахилгаан систем; Дулааны цахилгаан станц; Уулуурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт; Барилгынматериалын үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж; Үйлдвэрлэлийнмеханикжуулалт; Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи;Машин үйлдвэрлэлийн технологи; Уул уурхайн ашиглалтынтехнологи; Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи;Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи; Хүнсүйлдвэрлэлийн технологи; Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи,эрүүл ахуй; Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи;Иргэний ба үйлдвэрийн барилга; Халаалт, агаар сэлгэлт; Усанхангамж, ус цэвэрлэгээ37 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи; Цахилгаансистемийн автоматжуулалт; Автомашин ашиглалт, авто ажахуй; Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт;Компьютерийн техник хангамж; Уул уурхайн машин тоногтөхөөрөмж; Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт; Мэдээллийнтехнологи; Төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, металлурги; Уул уурхайнашиглалтын технологи38 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи; Үйлдвэрлэлийнмеханикжуулалт43 Мэдээлэл зүй, эрүүл мэндийн; Статистик, эдийн засаг /эрүүлмэндийн/46 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт; Компьютерийнпрограм хангамж11 Нийгмийн тухаймэдлэг 100%2 Нийгмийн ажил; Багш, түүх-нийгэм судлалын3 Нийгмийн ажил4 Нийгмийн ажил5 Менежмент, хүний нөөцийн; Нийгмийн ажилтан; Менежмент,төрийн захиргааны6 Багш, нийгмийн ухааны7 Гадаад хэл, аялал жуулчлал
 11. 11. 12 Багш, гүн ухааны; Багш, нийгмийн ухааны16 Олон улсын харилцаа; Хятад хэл орон судлал; Англи хэл оронсудлал; Солонгос хэл орон судлал; Орчуулга, Англи хэл;Орчуулга, Солонгос; Орчуулга, Хятад хэл; Орчуулга, Япон хэл;Эрх зүй; Иргэний аюулгүй байдал, бие хамгаалал17 Нийгмийн ажил20 Нийгмийн ажил; Сэтгэл судлал; Эрх зүй23 Соёл судлал28 Нийгмийн халамж хангамж30 Эрх зүй; Багш, нийгмийн ухааны; Нийгмийн ажил; Менежмент,төрийн захиргааны (нутгийн удирдлага)31 Нийгмийн ажил12 Нийгмийн тухаймэдлэг 70%, гадаадхэл 30%6 Нийгмийн ажил13 Социологи; Нийгмийн ажил; Гүн ухаан; Буддын гүн ухаан; Улстөр судлал; Шашин судлал; Сэтгэл судлал; Багш, гүн ухааны18 Олон улсын харилцаа; Олон улс судлал; Эрх зүй; Сэтгүүл зүй;Менежмент, аялал жуулчлалын; Улс төр судлал22 Гоо засал, нүүр будгийн технологи23 Менежмент, соёл урлагийн24 Нутгийн удирдлага; Хотын удирдлага; Төрийн үйлчилгээ;Менежмент, хүний нөөцийн; Байгууллагийн мэдээллийнудирдлага; Улс төр судлал26 Гэр бүл судлаач; Нийгмийн ажил /хүүхдийн/; Эрх зүй33 Нийгмийн ухаан, бихевиоризмын ухаан42 Сэтгэл судлал; Нийгмийн ажил; Багш, нийгмийн ухааны13 Нийгмийн тухаймэдлэг 70%,математик 30%1 Менежмент, төрийн захиргааны13 Эрх зүй; Эрх зүй, олон улсын; Бизнесийн эрх зүй22 Менежмент, үйлдвэрлэлийн; Менежмент, маркетингийн35 Нийгмийн ажил; Олон нийттэй харилцах ажил; Соёл судлал40 Эрх зүй; Эрх зүй, бизнесийн41 Менежмент, гадаад худалдаа, гаалийн; Менежмент,үйлдвэрлэлийн; Бизнесийн эдийн засаг; Санхүү, эдийн засаг;Банкны эдийн засаг, ня-бо; Менежмент, төрийн захиргааны;Олон улсын эдийн засгийн харилцаа; Татварын эдийн засаг,ня-бо бүртгэл; Нягтлан бодох бүртгэл14 Монголын түүх100%7 Багш, түүх-нийгэм судлалын12 Багш, түүх-аялал жуулчлалын; Багш, түүх-нийгэм судлалын;Багш, түүхийн13 Түүх; Археологи-антропологи; Археологи; Нийгэм, соёлынантропологи; Багш, түүх-нийгэм судлалын; Түүх-археологи17 Багш, түүх-газарзүйн; Багш, түүх-нийгэм судлалын23 Түүх музейн арга зүй30 Багш, түүх-нийгэм судлалын; Багш, түүх-нийгэм судлалын/Баян-Өлгийд/34 Түүх39 Иргэншил судлал15 Гадаад хэл 100% 6 Бизнесийн менежмент12 Багш, англи хэлний; Багш, герман хэлний; Багш, хятад хэлний;Багш, япон хэлний; Багш, солонгос хэлний; Багш, орос-монголхэлний; Багш, орос-англи хэлний; Багш, орос хэлний
 12. 12. 13 Олон улс судлал, Англи-Америк; Олон улс судлал, Герман;Олон улс судлал, Франц; Олон улс судлал, Орос; Олон улссудлал, Хятад; Олон улс судлал, Япон; Олон улс судлал,Солонгос; Олон улс судлал, Турк; Орчуулга, гадаад хэл /япон/;Орчуулга, гадаад хэл /солонгос/; Орчуулга, гадаад хэл /хятад/15 Багш, орос хэлний; Багш, англи хэлний; Орчуулга, Гадаадхэлний /Англи/; Орчуулга, Гадаад хэлний /Хятад хэл/20 Багш, англи хэлний; Багш, орос хэлний; Орчуулга, гадаадхэлний /Герман, Япон, Солонгос, Хятад, Англи/23 Иргэншил судлал (өрнийн соёл)25 Менежмент, банкны; Менежмент, олон улсын худалдааны;Барилгын менежмент; Англи хэлний орчуулга; Багш, англихэлний30 Орос-англи хэлний багш; Багш, англи хэлний; Орчуулга, гадаадхэлний /хятад хэл/16 гадаад хэл 70%,нийгмийн тухайнмэдлэг 30%22 Орчуулга, гадаад хэлний; Багш, англи хэлний; Багш, оросхэлний23 Соёлын аялал жуучлал, орчуулагч33 Сэтгүүл зүй; Багш, англи хэлний; Герман хэл /багш, орчуулагч/;Франц хэл /багш, орчуулагч/; Солонгос хэл /багш, орчуулагч/;Япон хэл /багш, орчуулагч/; Хятад хэл /багш, орчуулагч/; Оросхэл /багш, орчуулагч/; Олон улсын харилцаа34 Олон улсын харилцаа; Багш, нийгмийн ухааны17 Англи хэл 70%,монголын түүх 30%13 Олон улсын харилцаа18 Хими 50%, биологи50%6 Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй26 Сувилахуй; Мал аж ахуйгаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй32 Жижиг амьтны эмч; Мал эмнэлгийн эм зүй; Малын их эмч;Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт, үнэлгээ43 Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан; Уламжлалт анагаах ухаан;Нүүр ам судлал; Эм зүй; Нийгмийн эрүүл мэнд; Зүү төөнөзасал; Удам зүй (био анагаах); Дархлал судлал (биоанагаах);Бичил амь судлал (биоанагаах); Молекулбиологи (биоанагаах); Эс судлал (биоанагаах); Нүүр амны эрүүл ахуйч44 Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан; Сувилахуй; Эх барихуй45 Хөдөлгөөн засалч; Эх барихуй; Сувилахуй46 Ерөнхий мэргэжлийн ангаах ухаан; Сувилахуй; Биоанагаах; Эмзүй; Уламжлалт анагаах ухаан19 Хими 50%, 1 Цэргийн хими, хими технологи
 13. 13. математик 50% 32 Таваар судлал; Хөдөө аж ахуйн биотехнологи; Агнуурынбиологи; Мах, сүүний үйлдвэрийн технологи; Зоо инженер;Тэжээл, бэлчээр судлал; Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийнменежмент; Мал аж ахуйн менежмент; Газар тариалангийнменежмент; ХАА-н бараа түүхий эдийн технологи; Агрономи;Хөрс судлал, агрохими; Ургамал хамгаалал, хорио цээрийнүнэлгээ; Ойн аж ахуйн инженер; ХАА бүтээгдэхүүний химитехнологи; Ургамлын нөөц, био үйлдвэрлэл; Экологи, байгальхамгаалал; Байгаль орчны хяналт, үнэлгээ; ХАА-нбүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ; Мал аж ахуйгаармэргэшсэн фермерийн аж ахуй; Газар тариалангаар мэргэшсэнфермерийн аж ахуй; Загасны аж ахуйн, технологи; Байгальорчны нөхөн сэргээлт35 Органик химийн технологийн багц (Органик хими, Нэхмэлийнүйлдвэрлэлийн химийн технологи, Нефтийн бүтээгдэхүүнийхимийн технологи); Органик бус химийн технологийн багц(Аналитик хими, Химийн технологи, Материал судлал, шинэматериалын химийн технологи)20 Хими 70%, физик30%2 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи; Инженер геологи12 Багш, хими-байгалийн шинжлэлийн; Багш, экологи-химийн13 Хими /D442005 Хүрээлэн буй орчны хими, D442011 Химитехнологи, D442006 Эрдэс материалын хими, D442007Нефтийн хими, D442008 Хүнсний хими, D442010 Нүүрснийхими, D442009 Байгалийн нэгдлийн хими/; Багш, химийн;Органик бус хими30 Багш, химийн; Хими21 Биологи 70%,математик 30%12 Багш, биологи-байгалийн шинжлэлийн; Багш, биологи-эрүүлмэндийн13 Биологи; Биологи /экологи/; Экологи, байгаль хамгаалал;Биологи, биотехнологи; Ой судлал; Биологи, хэрэглээний;Багш, биологи-байгаль шинжлэлийн30 Багш, биологи-байгаль шинжлэлийн; Экологи, байгальхамгаалал; Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт; Менежмент, байгальорчин-экологийн /Баян-Өлгийд/22 Газарзүй 100% 2 Багш, газар зүй-байгалийн шинжлэлийн9 Багш, газарзүй-байгаль шинжлэлийн; Экологи, байгальхамгаалал12 Багш, газарзүй-байгалийн шинжлэлийн; Багш, газар зүй-аялалжуулчлалын; Багш, газар зүй-биологийн; Спорт-аялалжуулчлал16 Менежмент, газар зохион байгуулалт; Аялал жуулчлалынэдийн засаг; Аялал жуулчлал, гадаад хэл30 Багш газар зүй-байгалийн шинжлэлийн23 Газарзүй 70%,гадаад хэл 30%3 Аялал жуулчлал, гадаад хэл /Англи/19 Аялал жуулчлалын эдийн засаг27 Үйлдвэрлэлийн менежмент /Аялал жуулчлалын/33 Аялал жуучлал-гадаад хэл; Менежмент, байгаль орчин-экологийн; Багш, байгалийн ухааны24 Физик 100% 12 Багш, физик-байгалийн шинжлэлийн; Багш, физик мэдээлэлзүйн; Багш, физикийн /электроник/13 Физик; Радио физик30 Багш, физикийн; Физик25 Физик 70%,математик 30%1 Цэргийн холбоо, цэргийн радио холбоо; Зенитийн пуужингийнкоманд; Радио техникийн команд
 14. 14. 2 Уул, уурхайн ашиглалтын технологи13 Цөмийн технологи; Физик электроник; Багш, физикийн;Геофизик; Хэрэглээний геофизик; Сэргээгдэх эрчим хүч; Хатуубиеийн материал судлал; Цөмийн эрчим хүч33 Компьютерийн техник хангамж26 Математик 70%,физик 30%2 Уул уурхайн маркшейдер; Уул уурхайн цахилгаан тоногтөхөөрөмжийн ашиглалт13 Электроник автоматик ба Мультимедиа холбооны технологи;Компьютерийн техник ба Компьютерийн сүлжээ; Одон оронсудлал; Цаг уурын мэдээлэл, прогноз; Ус судлал, усны хими14 Компьютерийн техник27 Монголын түүх 70%,гадаад хэл 30%13 Археологи-хятад судлал; Археологи-япон судлал; Археологи-солонгос судлал; Түүх-хятад судлал; Түүх-япон судлал; Түүх-солонгос судлал28 Нийгмийн тухаймэдлэг 50%,Биологи 50%43 Нийгмийн ажил /эрүүл мэндийн/Тайлбар:I. Сургуулийн код:код Сургуулийн нэр код Сургуулийн нэр1 Батлан хамгаалахын их сургууль 24 Соёмбо дээд сургууль2 Газарчин дээд сургууль 25 Сэрүүлэг дээд сургууль3 Дархан дээд сургууль 26 Улаанбаатар их сургууль4 Дорнод дээд сургууль 27 Улаанбаатар Эрдэм их сургууль5 Засагт хан дээд сургууль 28 Утга зохиол нийгмийн ажилтны коллеж6 Идэр дээд сургууль 29 Үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль7 Их Монгол дээд сургууль 30 Ховд их сургууль8 Мандах бүртгэл дээд сургууль 31 Хөдөлмөрийн дээд сургууль9 Маргад дээд сургууль 32 Хөдөө аж ахуйн их сургууль10 Монгол бизнес дээд сургууль 33 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль11 Монгол дээд сургууль 34 Чингэс хаан дээд сургууль12 Монгол улсын боловсролын их сургууль 35 Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль13 Монгол улсын их сургууль (МУИС) 36ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахьбүрэлдэхүүн сургууль14 МУИС-ийн Завхан аймаг дахь салбар 37ШУТИС-ийн Орхон аймаг дахь бүрэлдэхүүнсургууль15 МУИС-ийн Орхон аймаг дахь салбар 38ШУТИС-ийн Өвөрхангай аймаг дахьбүрэлдэхүүн сургууль16 Монголын үндэсний их сургууль 39 Шинэ иргэншил дээд сургууль17 Нийгмийн ухааны дээд сургууль 40 Шихихутуг дээд сургууль18 Олон улс судлалын дээд сургууль 41 Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль19Олон улсын эдийн засаг бизнесийн дээдсургууль42 Энх-Орчлон коллеж20 Орхон их сургууль 43Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль(ЭМШУИС)21 Сан дээд сургууль 44ЭМШУИС-ийн Дархан-Уул, Дорноговь, Говь-Алтай аймаг дахь салбар сургууль22 Сити дээд сургууль 45ЭМШУИС-ийн Эрүүл мэндийн технологийнсургууль23 Соёл урлагийн их сургууль 46 Этүгэн дээд сургууль
 15. 15. II. “Гадаад хэл”-д англи, орос хэл орно.III. 3-р бүлгийн “ур чадвар”-т хар зураг, биеийн тамир, урлагийн мэргэжлийн шалгалт авна.IV. МУИС-ийн комьпютер график дизайн, реклам сурталчилгааны менежментийн ангид элсэгчидүндсэн бүлгийн онооны дараалалаар элсэх боловч хар зургийн шалгалт өгч босго онооны болзолхангасан байна.Харилцах утас: 91174634, 91146786, 99113522Емайл: nganaa@must.edu.mn; odsurend@msuac.edu.mn; bsnsm@must.edu.mnВеб хуудас: www.adp.mn

×