Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ДИПЛОМ, ДИССЕРТАЦИ БИЧИХ
АРГАЧЛАЛ
Илтгэгч: Ц.Лувсандорж (Ph.D), дэд профессор
Математик боловсролын тэнхмийн семинар
2012 ...
АГУУЛГА
 Сэдвийг нэрчлэх аргачлал
 Агуулгыг гарчиглах аргачлал
 Бүлэг бичих аргачлал
 Нэгдүгээр бүлэг: Удиртгал
 Хоёр...
СЭДВИЙГ НЭРЧЛЭХ АРГАЧЛАЛ
 Гол санаа (тезис)-г гаргасан байх
 Товч байх (12 –ээс хэтрэхгүй үгтэй байх)
 Утгын болон туха...
АГУУЛГЫГ ГАРЧИГЛАХ АРГАЧЛАЛ
 Гарчиг (агуулга) –ийн бүлэгчлэл, бүлгийн зүйлчлэлийг
харуулсан байх
 Бүлэгчлэл (14pt), зүйл...
БҮЛЭГ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: УДИРТГАЛ
 Сэдвийг судлах болсон шалтгаан, судлахын ач тус (1.1)
-Энэ зүйлийн оршил ...
БҮЛЭГ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ОНОЛЫН ҮНДЭС
 Сэдвийн судлагдсан байдал (2.1)
 Сэдвийн судлагдса...
БҮЛЭГ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: ӨГӨГДӨЛ, АРГА ЗҮЙ
 Судалгаанд ашигласан өгөгдөл (3.1)
-Таамаглал эсвэл концепцийг...
БҮЛЭГ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ: СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
 Өгөгдлийн демографик болон дискретив мэдээлэл (4....
БҮЛЭГ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ
ТАВДУГААР БҮЛЭГ: ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ
 Судалгааны асуултын хариулт (5.1)
 Судалгааны асуулт бүрт хариул...
НОМ ЗҮЙГ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ
 Плажиаризм (рlagiarism-бусдыг санааг хулгайлах, хууран мэхлэж ашиглах )-аас
зайлсхийх
(Жич: “Суда...
НОМ ЗҮЙ
http://mr-institute.blogspot.com
( эссэ, төсөл, тайлан, тезис ..англи хэлээр)
http://undesniibolovsrol.blogspot.co...
АРГА ОЛОХОД АЖЛЫН ТАЛ ХИЙГДЭХ ШИГ БОЛДОГ.
(БОДРОЛ, ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ)
12
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

диплом, диссертаци бичих аргачлал

34 497 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

диплом, диссертаци бичих аргачлал

 1. 1. ДИПЛОМ, ДИССЕРТАЦИ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ Илтгэгч: Ц.Лувсандорж (Ph.D), дэд профессор Математик боловсролын тэнхмийн семинар 2012 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр, 405 тоот танхим Улаанбаатар 2012 1 Хүсэл тэмүүлэл байхад хүрэх арга бий. (Бодрол, эргэцүүлэл)
 2. 2. АГУУЛГА  Сэдвийг нэрчлэх аргачлал  Агуулгыг гарчиглах аргачлал  Бүлэг бичих аргачлал  Нэгдүгээр бүлэг: Удиртгал  Хоёрдугаар бүлэг: Судалгааны ажлын онолын үндэс  Гуравдугаар бүлэг: Өгөгдөл, арга зүй  Дөрөвдүгээр бүлэг: Судалгааны үр дүн, хэлэлцүүлэг  Тавдугаар бүлэг: Дүгнэлт, зөвлөмж  Ном зүйг хийх аргачлал  Аргачлалыг хэрэглэсэн бодит жишээ 2
 3. 3. СЭДВИЙГ НЭРЧЛЭХ АРГАЧЛАЛ  Гол санаа (тезис)-г гаргасан байх  Товч байх (12 –ээс хэтрэхгүй үгтэй байх)  Утгын болон тухайн хэлний дүрмийн алдаагүй байх  Хялбар уншигдахаар байх  Эвлэг харагдахаар байх (алтан харьцааг анхаарах) 3
 4. 4. АГУУЛГЫГ ГАРЧИГЛАХ АРГАЧЛАЛ  Гарчиг (агуулга) –ийн бүлэгчлэл, бүлгийн зүйлчлэлийг харуулсан байх  Бүлэгчлэл (14pt), зүйлчлэл (12pt )-ийн үсгийн фонд өөр байх  Хуудасны дугаарыг нэг баганад бичсэн байх  Ном зүйг оруулах  Хавсралтыг дугаар, нэрийг гаргах 4
 5. 5. БҮЛЭГ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: УДИРТГАЛ  Сэдвийг судлах болсон шалтгаан, судлахын ач тус (1.1) -Энэ зүйлийн оршил хэсэгт сэдвийн агуулгыг илэрхийлэх бодит байдлын ерөнхий дүр зургийг үндэслэл, нотолгоотой гаргах. Давуу тал, сул талыг гаргах - Судалгааны асуудлыг энэ хэсгийн төгсгөлд гаргалгааны үр дүн байдлаар үндэслэж, дурдах  Судалгааны таамаглал, асуулт (1.2) -Энэ зүйлд судалгааны зорилгыг томьёолох -Зорилготой уялдсан судалгааны асуулт (зорилт)- ыг тодорхойлох -Таамаглал дэвшүүлэх (шаардлагатай бол..)  Судалгааны хүрээ (1.3)  Өгөгдөл утгатай, нийцтэй байх нөхцөл, хүрээ, заагийг тогтоох  Судалгааны үр дүнг хэрэглэх хүрээ, хязгаар,зааг, нөхцлийг тогтоох  Өгөгдөл боловсруулалтын арга, аргачлалын нийцлийн хүрээ, хязгаар, зааг нөхцлийг тогтоох  Судалгааны ач холбогдол (1.4)  Онол болон практик ач холбогдлыг гаргах 5
 6. 6. БҮЛЭГ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ОНОЛЫН ҮНДЭС  Сэдвийн судлагдсан байдал (2.1)  Сэдвийн судлагдсан байдлыг баримт бичгийн анализ хийх замаар үндэслэл, нотолгоотой гаргах,  Ишлэл, зүүлт хийх  Хэн ямар хувь нэмрийг оруулсанг тэмдэглэх, үнэлэх  Энэ сэдвийн хүрээнд хийх өөрийн судалгааг ялган үндэслэх, ялгагдах онцлог, шинж, хүрээ, заагийг гаргах  Судалгааны ажлын онолын үндэс (2.2)  Судалгааны гол хувьсагч (хүчин зүйл) –ийн харьцаа, хамаарлыг гаргаж, түүнийгээ концепцижилж, схем, диаграммаар харуулах (Жич: Онолын загвар, модуль, концепцийг энд бүтээгдэнэ.  Таамаглалын батлах, няцаах онолын үндэслэлийг гаргах ( Жич: Хамгаалах зүйлийн агуулга, чиглэл энд ил бус харин далд илэрхийлэгдсэн байх нь олонтоо) 6
 7. 7. БҮЛЭГ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: ӨГӨГДӨЛ, АРГА ЗҮЙ  Судалгаанд ашигласан өгөгдөл (3.1) -Таамаглал эсвэл концепцийг нотлон харуулахад шаардагдах үндэслэл, нотолгоо хийхэд ашигласан анхдагч буюу хоёрдогч өгөгдөл, баримтыг хэрхэн цуглуулсан, олсонг илэрхийлэх -Эл өгөгдлийг судалгаанд хэрэглэхэд нийцтэй болохыг харуулах  Судалгаанд хэрэглэсэн арга, хэрэгслэл (3.2)  Өгөгдлийг боловсруулахад хэрэглэсэнг аргыг танилцуулах  Хэрэглэсэн арга хэр нийцтэй болохыг үндэслэх  Боловсруулалтад хэрэглэсэн комьпютерийн программын нийцлийг тайлбарлах (SPSS, AMOS гэх мэт) 7
 8. 8. БҮЛЭГ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ: СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ  Өгөгдлийн демографик болон дискретив мэдээлэл (4.1)  Хувьсагч (хүчин зүйл, гол тема)-бүрийн статистик шинжийг тооцох, түүнийг зохимжтой схем, диаграмаар илэрхийлэх (descriptive statistic processing) (4.1.1)  Өгөгдлийн инференшиль (inferential) статистик боловсруулалт, үр дүн (4.2)  Хувьсагчуудын хоорондын хамаарал (T-test, F-statistics –Бүлгээр ялгаатай байгаа эсэх) (4.2.1.)  Хүчин зүйл, хувьсагчийн хоорондын хамаарлыг илэрхийлсэн загвар гаргах (Structural Equation model) (p-утга) ((4.2.2)  Үр дүн, түүний интерпретаци (4.2.3): -Гарсан үр дүн утгажуулан тайлбарлах, үнэ цэнийг гаргах 8
 9. 9. БҮЛЭГ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ ТАВДУГААР БҮЛЭГ: ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ  Судалгааны асуултын хариулт (5.1)  Судалгааны асуулт бүрт хариултыг өгөх  Таамаглал, концепци батлагдсан, эсвэл няцаагдсан эсэхийг харуулах  Асуудал ямар хэмжээ, хүрээнд шийдэгдэж байгааг харуулах  Судалгааны зорилго биелэсэн эсэхийг гаргах, хэр үнэ цэнэтэйг нотлох  Дүгнэлт (5.2)  Судалгааны үр дүнд үндэслэн хийсэн дүгнэлтийг жагсаан бичих  Зөвлөмж (5.3)  Судалгааны дүгнэлт, үр дүнг хэрхэн хэрэглэхийг тодорхойлж өгөх  Онолын түвшинд хэрэглэх боломжийг гаргах, зөвлөх  Амьдралын түвшинд хэрэглэж боломжийг гаргах, зөвлөх 9
 10. 10. НОМ ЗҮЙГ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ  Плажиаризм (рlagiarism-бусдыг санааг хулгайлах, хууран мэхлэж ашиглах )-аас зайлсхийх (Жич: “Судалгаа хийх гэдэг хулгай, луйвар хийнэ” гэсэн үг биш)  Академик соёл, ёс зүйг баримтлан бүх л бичвэрт ишлэл зүүлтийг тогтсон стандартын дагуу хийх Харвардын дүрмийн дагуу хийсэн ишлэл зүүлтийн жишээ Жишээ: ‘ ..Teaching might be regarded as a public service in terms of general educational policy. It is because firstly, it is identified as a profession which has social functions embedded in a society (Kreber 2002) “… fair distribution of good and service; equal access for opportunity, opportunity for participation and cost effectiveness (Skovsmose 1994, p.28)…”  Ном зүйн хэсэгт орсон лавлах материалыг тогтсон стандартын дагуу хийх Жишээ: Halliman, T, M 2005, The normative Culture of a school and student socialization in Hedges,V& Schneider, B (ed.) The school Organization of schooling, Russell Sage Foundation, New York 10
 11. 11. НОМ ЗҮЙ http://mr-institute.blogspot.com ( эссэ, төсөл, тайлан, тезис ..англи хэлээр) http://undesniibolovsrol.blogspot.com (эссэ, монгол хэлээр) http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm (Ишлэл зүүлт, ном зүйн Харвардын дүрэм) 11
 12. 12. АРГА ОЛОХОД АЖЛЫН ТАЛ ХИЙГДЭХ ШИГ БОЛДОГ. (БОДРОЛ, ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ) 12

×