Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Testchoice

3 204 vues

Publié le

  • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/bSYtC ◀ ◀ ◀ ◀
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici

Testchoice

  1. 1. การทาแบบทดสอบปรนัยให้ เลือกประเภทคาถามเป็ นหลายตัวเลือกกรอกข้ อมูลข้ อสอบ บันทึกข้อสอบ คัดลอกเพื่อเพิ่มหัวข้อคาถาม คัดลอกลิงค์ไปวางไว้ในหน้า เมื่อคลิกแล้วจะขึ้นฟอร์ มด้านล่าง ข้อสอบที่สร้างเสร็ จ
  2. 2. ดูผลการสร้ างแบบทดสอบที่ google docs เลือกแบบทดสอบจะขึ ้นหน้ าต่างคาตอบที่นกเรี ยนตอบมา ั
  3. 3. ใช้ ฟังก์ชน IF อ่านคาตอบออกมาเป็ น ตัวเลข 1 ตอบถูกได้ คะแนน 1 คะแนน ตัวเลข 0 ตอบผิด ั่ได้ คะแนน 0 คะแนน โดยพิมพ์สตรในเซลล์ที่ตรวจคาตอบ สูตรที่ตรวจเป็ นของนักเรี ยนคนที่ 1 ูรูปแบบ =if(เงื่อนไข, เป็ นจริง, เป็ นเท็จ)เช่น =if(E2=”ง. เลื่อนเซลล์ไปที่คอลัมน์ A ในแถวที่ 1”, 1,0)และ =if(F2=”ง. ปุ่ ม Backspace”,1,0)=if(E2=”ง. เลื่อนเซลล์ไปที่คอลัมน์ A ในแถวที่ 1”, 1,0) =if(F2=”ง. ปุ่ ม Backspace”,1,0) =sum(G2:H2)หาผลรวมของคะแนน ให้ บวกคะแนนตังแต่ G2 ถึง H2 ้รูปแบบ =sum(G2:H2)ในตัวอย่างมีข้อสอบเพียง 2 ข้ อ จากนันคัดลอกสูตรไปวางยัง เซลล์ด้านล่างเพื่อตรวจคาตอบของ ้นักเรี ยนคนที่ 2 และคนอื่น ๆ ต่อไป

×