[123doc.vn] bai-tap-on-tap-chuong-thong-ke

T
HÖ thèng bµi tËp «n tËp To¸n 7
Mét sè ®Ò «n tËp ch¬ng thèng kª
§Ò 1:
C©u 1: (3 ®iÓm).
a. ThÕ nµo lµ tÇn sè cña mçi gi¸ trÞ ?
b.KÕt qu¶ sè tõ dïng sai trong c¸c bµi v¨n cña häc sinh líp 7 ®îc cho trong b¶ng sau:
Sè tõ sai cña 1 bµi 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Sè bµi cã tõ sai 6 12 0 6 5 4 2 0 5
Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau ®©y:
*Tæng c¸c tÇn sè cña dÊu hiÖu thèng kª lµ :
A.36 B.40. C.38
*Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu thèng kª lµ
A.8 B.40. C.9
C©u 2: (7®).
Mét gi¸o viªn theo dâi thêi gian lµm mét bµi tËp (thêi gian tÝnh theo phót ) cña 30 häc sinh (ai còng lµm
®îc) vµ ghi l¹i nh sau:
10 5 8 8 9 7 8 9 14 8
5 7 8 10 9 8 10 7 14 8
9 8 9 9 9 9 10 5 5 14
a. DÊu hiÖu ë ®©y lµ g× ?
b. LËp b¶ng “tÇn sè” vµ nhËn xÐt.
c. TÝnh sè trung b×nh céng vµ t×m mèt cña dÊu hiÖu.
d. VÏ biÓu ®å ®o¹n th¼ng.
§Ò2.
C©u 1: (1®) ViÕt c«ng thøc tÝnh sè trung b×nh céng cña dÊu hiÖu.
C©u 2: (2®) Sè lîng n÷ häc sinh cña tõng líp trong mét trêng trung häc c¬ së ®îc ghi l¹i trong b¶ng díi
®©y.
18 20 17 18 14 25 17 20 16 14 24 16 20 18 16 20 19 28 17 15
Dïng c¸c sè liÖu trªn ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau ®©y:
a. Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ:
A.10 B. 20 C.5
b. TÇn sè líp cã 17 häc sinh n÷
A. 7 B. 3. C.4
- Biªn so¹n néi dung: ThÇy NguyÔn Cao Cêng – 0904.15.16.50 1
HÖ thèng bµi tËp «n tËp To¸n 7
C©u 3: Sè lçi chÝnh t¶ trong mét bµi kiÓm tra tiÕng Anh cña c¸c häc sinh ë líp 7B ® îc c« gi¸o ghi l¹i díi
®©y:
1 3 4 7 10 3 4 5 3 4
4 6 2 4 4 2 3 4 5 4
2 2 6 6 4 5 3 6 4 3
4 3 6 5 6 9 5 6 4 6
a. DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×?
b. Cã bao nhiªu b¹n lµm bµi ?
c. LËp b¶ng “tÇn sè” vµ nªu nhËn xÐt.
d. TÝnh sè trung b×nh céng vµ mèt cña dÊu hiÖu.
e. VÏ biÓu ®å ®o¹n th¼ng.
§Ò 3:
C©u 1: (2 ®iÓm)
a) ViÕt c«ng thøc tÝnh sè trung b×nh céng cña mét dÊu hiÖu? Nªu ý nghÜa cña sè trung b×nh céng?
b) Sè lÇn lÆp l¹i cña mçi gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu trong ®iÒu tra gäi lµ:
1) Gi¸ trÞ mèt 2) TÇn sè
3) Trung b×nh céng 4) Gi¸ trÞ trung b×nh
Hái c©u nµo ®óng trong 4 c©u trªn
C©u 2: (4 ®iÓm)
§iÓm kiÓm tra chÊt lîng m«n v¨n ®Çu n¨m cña häc sinh mét líp 7 nh sau:
5 5 4 3 3 4 5 6 4
4 4 4 6 6 5 4 4 5
5 4 3 5 4 5 7 3 4
4 5 4 4 5 6 5 7 5
5 5 5 3 5 4 4 4 4
a) LËp b¶ng tÇn sè vÒ ®iÓm v¨n? VÏ biÓu ®å ®o¹n th¼ng.
b) TÝnh sè trung b×nh céng ®iÓm v¨n? NhËn ®Þnh chÊt lîng m«n v¨n cña líp 7 trªn.
C©u 3: (4 ®iÓm)
S¸u ®éi bãng tham gia gi¶i bãng ®¸. Mçi ®éi ph¶i ®¸ víi mçi ®éi kh¸c mét trËn lît ®i vµ mét trËn lît vÒ.
a) Cã tÊt c¶ bao nhiªu trËn trong toµn gi¶i?
b) Sè bµn th¾ng trong c¸c trËn ®Êu cña toµn gi¶i ®îc ghi l¹i trong b¶ng sau:
Sè bµn th¾ng (x) 1 2 3 4 5 6
TÇn sè (n) 5 8 8 4 2 1 N =28
Cã bao nhiªu trËn kh«ng cã bµn th¾ng?
c) TÝnh tæng sè bµn th¾ng trong toµn gi¶i? T×m “mèt”?
- Biªn so¹n néi dung: ThÇy NguyÔn Cao Cêng – 0904.15.16.50 2
HÖ thèng bµi tËp «n tËp To¸n 7
§Ò 4:
C©u 1: (2 ®iÓm)
TÇn sè cña mét gi¸ trÞ lµ g×? B¶ng tÇn sè cã thuËn lîi g× h¬n so víi b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu?
C©u 2: (1 ®iÓm)
Cho b¶ng tÇn sè sau:
X(dÊu hiÖu) 23 25 29 30 45 48 49 53
n (tÇn sè) 7 9 11 8 11 8 9 10
Trong c¸c c©u hái sau cÇu tr¶ lêi nµo ®óng: Mèt cña dÊu hiÖu lµ:
a) M0 = 53 b) M0= 23 c) M0 = 29 d) M0 = 11
C©u 3: Thêi gian lµm bµi tËp (tÝnh theo phót) cña 7A ®îc ghi l¹i nh sau:
5 10 14 9 10 5 10 10 14 13
10 14 9 13 14 10 10 10 13 13
9 13 5 14 14 9 10 5 9 13
a) (1®) H·y lËp b¶ng tÇn sè?
b) (1 ®) Dùa vµo b¶ng tÇn sè h·y ®a ra c¸c nhËn xÐt
c) (1®) LËp b¶ng tÝnh sè trung b×nh céng cña thêi gian lµm bµi
d) (3®) VÏ biÓu ®å (®o¹n th¼ng hoÆc h×nh ch÷ nhËt) minh ho¹ thêi gian lµm bµi cña c¸c häc sinh líp 7A.
Tr×nh bµy: (1®)
- Biªn so¹n néi dung: ThÇy NguyÔn Cao Cêng – 0904.15.16.50 3

Contenu connexe

Tendances(18)

Truyền dữ liệu không dâyTruyền dữ liệu không dây
Truyền dữ liệu không dây
Viet Len Xanh286 vues
Toán 5 - Tiết 95 - Chu vi hình trònToán 5 - Tiết 95 - Chu vi hình tròn
Toán 5 - Tiết 95 - Chu vi hình tròn
tieuhocvn .info1.9K vues
Nb 02 luu y khi kiem traNb 02 luu y khi kiem tra
Nb 02 luu y khi kiem tra
Hieu Dang16 vues
CƠ CỔ - ĐỘNG MẠCH CẢNHCƠ CỔ - ĐỘNG MẠCH CẢNH
CƠ CỔ - ĐỘNG MẠCH CẢNH
Tín Nguyễn-Trương34 vues
Baigiang mtb chuong2Baigiang mtb chuong2
Baigiang mtb chuong2
luuguxd855 vues
Hinh hoc chuong_iiHinh hoc chuong_ii
Hinh hoc chuong_ii
Nghĩa Nguyễn Nhơn409 vues
Lt xoangbshiepLt xoangbshiep
Lt xoangbshiep
Lan Đặng143 vues
Chương VII - Xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩmChương VII - Xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm
Chương VII - Xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm
Công ty cổ phần GMPc Việt Nam | Tư vấn GMP, HS GMP, CGMP ASEAN, EU GMP, WHO GMP59 vues
Luận văn: Cầu bắc qua sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam, HAYLuận văn: Cầu bắc qua sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam, HAY
Luận văn: Cầu bắc qua sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam, HAY
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 091719386447 vues
De cuong on tap hsg phan conhietDe cuong on tap hsg phan conhiet
De cuong on tap hsg phan conhiet
Tam Vu Minh221 vues
đề thi thi công 1đề thi thi công 1
đề thi thi công 1
robinking277718 vues
Giải phẫu ct ykhoabooks.comGiải phẫu ct ykhoabooks.com
Giải phẫu ct ykhoabooks.com
Lan Đặng393 vues

En vedette(11)

Capital market in indiaCapital market in india
Capital market in india
Amruta Newalkar1.4K vues
nationalitynationality
nationality
Kae Kamolluck364 vues
ResistorResistor
Resistor
kadir246239 vues
0deec51c93c53596810000000deec51c93c5359681000000
0deec51c93c5359681000000
Sonia Goswami256 vues
Hr Policy Of Aditya Birla GroupHr Policy Of Aditya Birla Group
Hr Policy Of Aditya Birla Group
Amruta Newalkar6.3K vues
MemoireYSMemoireYS
MemoireYS
Youssef Smadi3.7K vues
Questionnaire version finaleQuestionnaire version finale
Questionnaire version finale
Henrik Ørvad1.9K vues

Similaire à [123doc.vn] bai-tap-on-tap-chuong-thong-ke

Phep tru phan soPhep tru phan so
Phep tru phan soHoa Phượng
340 vues22 diapositives
Bai tap nang cao toan 6Bai tap nang cao toan 6
Bai tap nang cao toan 6Lê Thanh
462 vues11 diapositives
Phu dao hs y k líp 5Phu dao hs y k líp 5
Phu dao hs y k líp 5Nguyễn Hà Trang
34 vues180 diapositives
Download hereDownload here
Download hereOFFSHORE VN
1.1K vues14 diapositives
Bo de thi hsg chon locBo de thi hsg chon loc
Bo de thi hsg chon locHiền Hoàng
784 vues45 diapositives

Similaire à [123doc.vn] bai-tap-on-tap-chuong-thong-ke(20)

Phep tru phan soPhep tru phan so
Phep tru phan so
Hoa Phượng340 vues
Bai tap nang cao toan 6Bai tap nang cao toan 6
Bai tap nang cao toan 6
Lê Thanh462 vues
Phu dao hs y k líp 5Phu dao hs y k líp 5
Phu dao hs y k líp 5
Nguyễn Hà Trang34 vues
Download hereDownload here
Download here
OFFSHORE VN1.1K vues
Bo de thi hsg chon locBo de thi hsg chon loc
Bo de thi hsg chon loc
Hiền Hoàng784 vues
Tổ hợp xác suấtTổ hợp xác suất
Tổ hợp xác suất
Thế Giới Tinh Hoa900 vues
Tv tlcm 01_131Tv tlcm 01_131
Tv tlcm 01_131
Phi Phi127 vues
Tkbg  hoá học 10 cb   tập 1Tkbg  hoá học 10 cb   tập 1
Tkbg hoá học 10 cb tập 1
Trần Hùng179 vues
đề Thi xác suất thống kêđề Thi xác suất thống kê
đề Thi xác suất thống kê
Học Huỳnh Bá820 vues
De thi xstk1234De thi xstk1234
De thi xstk1234
moclanxinhxan22081.2K vues
Btct ung luc truocBtct ung luc truoc
Btct ung luc truoc
Văn Thái Tạ217 vues
Mot so phuong phap tinh vachMot so phuong phap tinh vach
Mot so phuong phap tinh vach
Tran Thi176 vues
03 mot so phuong phap03 mot so phuong phap
03 mot so phuong phap
An Nam Education51 vues
10 chuyên đề hình học tổ hợp10 chuyên đề hình học tổ hợp
10 chuyên đề hình học tổ hợp
Thế Giới Tinh Hoa4.8K vues

[123doc.vn] bai-tap-on-tap-chuong-thong-ke

  • 1. HÖ thèng bµi tËp «n tËp To¸n 7 Mét sè ®Ò «n tËp ch¬ng thèng kª §Ò 1: C©u 1: (3 ®iÓm). a. ThÕ nµo lµ tÇn sè cña mçi gi¸ trÞ ? b.KÕt qu¶ sè tõ dïng sai trong c¸c bµi v¨n cña häc sinh líp 7 ®îc cho trong b¶ng sau: Sè tõ sai cña 1 bµi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè bµi cã tõ sai 6 12 0 6 5 4 2 0 5 Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau ®©y: *Tæng c¸c tÇn sè cña dÊu hiÖu thèng kª lµ : A.36 B.40. C.38 *Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu thèng kª lµ A.8 B.40. C.9 C©u 2: (7®). Mét gi¸o viªn theo dâi thêi gian lµm mét bµi tËp (thêi gian tÝnh theo phót ) cña 30 häc sinh (ai còng lµm ®îc) vµ ghi l¹i nh sau: 10 5 8 8 9 7 8 9 14 8 5 7 8 10 9 8 10 7 14 8 9 8 9 9 9 9 10 5 5 14 a. DÊu hiÖu ë ®©y lµ g× ? b. LËp b¶ng “tÇn sè” vµ nhËn xÐt. c. TÝnh sè trung b×nh céng vµ t×m mèt cña dÊu hiÖu. d. VÏ biÓu ®å ®o¹n th¼ng. §Ò2. C©u 1: (1®) ViÕt c«ng thøc tÝnh sè trung b×nh céng cña dÊu hiÖu. C©u 2: (2®) Sè lîng n÷ häc sinh cña tõng líp trong mét trêng trung häc c¬ së ®îc ghi l¹i trong b¶ng díi ®©y. 18 20 17 18 14 25 17 20 16 14 24 16 20 18 16 20 19 28 17 15 Dïng c¸c sè liÖu trªn ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau ®©y: a. Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ: A.10 B. 20 C.5 b. TÇn sè líp cã 17 häc sinh n÷ A. 7 B. 3. C.4 - Biªn so¹n néi dung: ThÇy NguyÔn Cao Cêng – 0904.15.16.50 1
  • 2. HÖ thèng bµi tËp «n tËp To¸n 7 C©u 3: Sè lçi chÝnh t¶ trong mét bµi kiÓm tra tiÕng Anh cña c¸c häc sinh ë líp 7B ® îc c« gi¸o ghi l¹i díi ®©y: 1 3 4 7 10 3 4 5 3 4 4 6 2 4 4 2 3 4 5 4 2 2 6 6 4 5 3 6 4 3 4 3 6 5 6 9 5 6 4 6 a. DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×? b. Cã bao nhiªu b¹n lµm bµi ? c. LËp b¶ng “tÇn sè” vµ nªu nhËn xÐt. d. TÝnh sè trung b×nh céng vµ mèt cña dÊu hiÖu. e. VÏ biÓu ®å ®o¹n th¼ng. §Ò 3: C©u 1: (2 ®iÓm) a) ViÕt c«ng thøc tÝnh sè trung b×nh céng cña mét dÊu hiÖu? Nªu ý nghÜa cña sè trung b×nh céng? b) Sè lÇn lÆp l¹i cña mçi gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu trong ®iÒu tra gäi lµ: 1) Gi¸ trÞ mèt 2) TÇn sè 3) Trung b×nh céng 4) Gi¸ trÞ trung b×nh Hái c©u nµo ®óng trong 4 c©u trªn C©u 2: (4 ®iÓm) §iÓm kiÓm tra chÊt lîng m«n v¨n ®Çu n¨m cña häc sinh mét líp 7 nh sau: 5 5 4 3 3 4 5 6 4 4 4 4 6 6 5 4 4 5 5 4 3 5 4 5 7 3 4 4 5 4 4 5 6 5 7 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 a) LËp b¶ng tÇn sè vÒ ®iÓm v¨n? VÏ biÓu ®å ®o¹n th¼ng. b) TÝnh sè trung b×nh céng ®iÓm v¨n? NhËn ®Þnh chÊt lîng m«n v¨n cña líp 7 trªn. C©u 3: (4 ®iÓm) S¸u ®éi bãng tham gia gi¶i bãng ®¸. Mçi ®éi ph¶i ®¸ víi mçi ®éi kh¸c mét trËn lît ®i vµ mét trËn lît vÒ. a) Cã tÊt c¶ bao nhiªu trËn trong toµn gi¶i? b) Sè bµn th¾ng trong c¸c trËn ®Êu cña toµn gi¶i ®îc ghi l¹i trong b¶ng sau: Sè bµn th¾ng (x) 1 2 3 4 5 6 TÇn sè (n) 5 8 8 4 2 1 N =28 Cã bao nhiªu trËn kh«ng cã bµn th¾ng? c) TÝnh tæng sè bµn th¾ng trong toµn gi¶i? T×m “mèt”? - Biªn so¹n néi dung: ThÇy NguyÔn Cao Cêng – 0904.15.16.50 2
  • 3. HÖ thèng bµi tËp «n tËp To¸n 7 §Ò 4: C©u 1: (2 ®iÓm) TÇn sè cña mét gi¸ trÞ lµ g×? B¶ng tÇn sè cã thuËn lîi g× h¬n so víi b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu? C©u 2: (1 ®iÓm) Cho b¶ng tÇn sè sau: X(dÊu hiÖu) 23 25 29 30 45 48 49 53 n (tÇn sè) 7 9 11 8 11 8 9 10 Trong c¸c c©u hái sau cÇu tr¶ lêi nµo ®óng: Mèt cña dÊu hiÖu lµ: a) M0 = 53 b) M0= 23 c) M0 = 29 d) M0 = 11 C©u 3: Thêi gian lµm bµi tËp (tÝnh theo phót) cña 7A ®îc ghi l¹i nh sau: 5 10 14 9 10 5 10 10 14 13 10 14 9 13 14 10 10 10 13 13 9 13 5 14 14 9 10 5 9 13 a) (1®) H·y lËp b¶ng tÇn sè? b) (1 ®) Dùa vµo b¶ng tÇn sè h·y ®a ra c¸c nhËn xÐt c) (1®) LËp b¶ng tÝnh sè trung b×nh céng cña thêi gian lµm bµi d) (3®) VÏ biÓu ®å (®o¹n th¼ng hoÆc h×nh ch÷ nhËt) minh ho¹ thêi gian lµm bµi cña c¸c häc sinh líp 7A. Tr×nh bµy: (1®) - Biªn so¹n néi dung: ThÇy NguyÔn Cao Cêng – 0904.15.16.50 3