Notiuni de electromagnetism

T
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .

Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism
Cuprins
1. Introducere
2. Conceptele Câmpului şi Noţiuni Fundamentale de Electromagnetism
2.1. Câmpuri Electrice (Electro-Statice)
2.2. Potenţialul Electric
2.3. Conducţie şi Curent de deplasare
2.4. Câmpuri magnetice
2.5. Legea Inducţiei Electromagnetice a lui Faraday
3. Ecuaţiile lui Maxwell şi Undele Electro-Magnetice
4. Mecanismele de Producere şi Propagare a Radiaţiilor
5. Radiaţii produse de Circuite şi Echipamente
6. Recepţia energiei electromagnetice şi reciprocitate
7. Cuplaje Capacitive şi Inductive
8. Antene utilizate în practică
    8.1. Antena de tip Dipol
    8.2. Standarde şi Modele de radiaţii pentru Antene
    8.3. Impedanţa de intrare a unei Antene
    8.4. Câştigul unei Antene
    8.5. Distanţa Rayleigh pentru Antene
    8.6 Antene în regim de recepţie (receptare)
    8.7. Apertura (Deschiderea) unei Antene
    8.8. Factorul unei Antene
9. Antene de Bandă Largă
10. Concluzii
11. Bibliografie

1. Introducere
2. Conceptele Câmpului şi Noţiuni Fundamentale de Electromagnetism
2.1. Câmpuri Electrice (Electro-Statice)
Conceptul de cîmp electric derivă din Legea lui Coulomb care descrie forţa vectorială F observată
experimental, forţă care apare între două sarcini punctuale q1 şi q2 separate prin distanţa r aşa cum
este ilustrat în Figura care urmează .
Ilustrarea Forţelor Electrostatice care apar între două sarcini punctuale. Legea lui Coulomb
.
     !  q .q !
(1)    F = 1 2 2 ⋅ a12 N
       4πε ⋅ r
     !   !
(2)    F=δ q E N
şi astfel
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .

    !   Q1   !
(3)   E=      ⋅ ar Newton-i / Coulomb-i
      4π ε ⋅r2
        !
Vectorul unitar ar este coliniar cu direcţia radială care iese din sarcina Q1 şi pleacă spre sarcina de
testare.
Ilustrarea Cîmpului Electrostatic produs de o Sarcină punctuală
(4)   D=εE       Coulomb-i/m2
     !   ! Coulomb
     D= ε ⋅ E     2
            m
sau alternativ
     !    Q1    !
(5)   D=       ⋅
           2 ar
                Coulomb/m2
       4π ε ⋅r
2.2. Potenţialul Electric
(6) 1 Joule/Coulomb = 1 Volt
(7)   V = q/4πεr    Volt
(8)   E = - grad V
(9)   1 Newton/Coulomb = 1 Volt/m
2.3. Conducţie şi Curent de deplasare
Un material care posedă sarcini electrice mobile este un material conductor .
(10) JC = σE       Amper / m2         !
                         dD
Derivata în raport cu timpul a densităţii de flux   dD/dt are de asemenea ca unitate Amper/m2;
                          dt
această derivată se numeşte densitatea curentului de deplasare JD.
(11) J = JC + JD = σ E + ε (dE/dt)
Pentru o variaţie sinusoidală în funcţie de timp şi o frecvenţă w relaţia (11) devine
    J = (σ + jωε)E
2.4. Câmpuri magnetice
Un set paralel de argumente poate fi utilizat pentru demonstrarea existenţei câmpurilor magnetice
asociate cu forţele observate care apar între conductoare parcurse de curenţi electrici. Câmpul
magnetic H are unitatea Amper / m. Câmpul forţei asociate fenomenelor magnetice se numeşte
densitatea de flux magnetic (inducţie magnetică) B:
(12) B = µH       Tesla
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .
Ilustrarea forţei magnetice dintre doi curenţi elementari
Figura de mai sus reprezintă două elemente de curent fiecare de lungime dl. Forţa F2 care
acţionează asupra conductorului 2 este dată de produsul vectorial :
    !     ! !
(13) F2 = I2 ⋅ d l × B1
unde densitatea fluxului magnetic B1 este produsă de curentul care parcurge conductorul 1 şi este
determinată cu ajutorul relaţiei date de Legea Biot-Savart. Termenul m este permeabilitatea
mediului înconjurător, constanta de material este asociată fenomenului magnetic.
          ! !
    ! µ I 1 dl × r 12
(14)  B1 =
         4πr 2
        !
Vectorul I 1 ⋅ dl reprezintă magnitudinea şi direcţia elementului infinitezimal de curent, convenţia
                                           !
find aceea că direcţia vectorului coincide cu direcţia fluxului de curent. Termenul r 12 este
vectorul unitate.
2.5. Legea Inducţiei Electromagnetice a lui Faraday
Dacă o spiră în buclă de suprafaţă A este parcursă de o densitate de flux magnetic B, fluxul
magnetic total care străbate bucla este φ unde:
        !
(15) φ =| B | ⋅ A ⋅ cos θ Weber - i
θ este unghiul dintre o linie coliniară cu direcţia vectorului densitate de flux magnetic şi axa
normală pe suprafaţa buclei. Dacă densitatea de flux magnetic se modifică în timp, o diferenţă de
potenţial este indusă de-a lungul conturului buclei unde
        dφ
(16) V = -      Volt
        dt
Legea lui Faraday, care descrie funcţionarea transformatoarelor şi a altor dispozitive, este ilustrată
în Figura 3.2.4. Legea inducţiei electromagnetice poate fi utilizată la descrierea cauzelor multor
probleme nedorite datorate cuplajelor electromagnetice din interiorul şi din spaţiul exterior al
circuitelor electrice.
A, Suprafaţa Buclei
Ilustrarea Legii lui Faraday a Inducţiei Electromagnetice
Compatibilitate şi Interferenţă Electro-Magnetică (CIEM) . Definirea Problemei.
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .

Conceptele descrise anterior ar trebui să fie familiare inginerilor electricieni şi electronişti. Pentru a
realiza scopul propus de acest program de instruire se poate enunţa Problema de CIEM astfel :
    Un sistem de sarcini electrice în mişcare creează (sunt sursa) un set de câmpuri electrice şi
    magnetice variabile în timp. Aceste câmpuri electromagnetice vor interacţiona cu alte
    sarcini mobile aflate la diferite distanţe faţă de sistemul de sarcini sursă (iniţial) dând astfel
    naştere unor curenţi electrici. Dacă interacţiunea este produsă intenţionat, sistemul este
    denumit Sistem Radio; dacă interacţiuea este produsă involuntar (în caz contrar), sistemul
    creează Interferenţă Electro-Magnetică (IEM).
3. Ecuaţiile lui Maxwell şi Undele Electro-Magnetice
Conceptele descrise în Capitolul Conceptele Câmpului şi Noţiuni Fundamentale de
Electromagnetism sunt explicate în întregime de cãtre ecuaţiile lui Maxwell, exprimate sub formã
diferenţialã şi vectorialã mai jos :
           !
      !   dB
(17)   rotE = -
          dt !
       ! ! dD
(18)   rotH = J C +
              dt
       ! ρ
((19) div E =
         ε
       !
(20) div H = 0
Explicitarea mãrimilor care intervin :
    JC este densitatea curentului de conducţie (Amperi/m2) iar
    ρ este densitatea de sarcinã electricã (Coulomb-i/m3) .
Forma convenţionalã a soluţiei presupune cã zona de câmpuri ocupã o regiune a spaţiului suficient
de îndepãrtatã de sursele de câmpuri în care atât r cît şi JC sunt nule. Soluţia poate astfel fi
configuratã sub forma unor unde sferice propagându-se de la regiunea sursã de dimensiuni
neglijabile, aşa cum este reprezentat în Figura Frontul de Unde Electromagnetice Sferice . În
coordonate sferice, considerând sursa în origine şi o excitaţie sinusoidalã, ecuaţiile de câmp sunt :
               -jβr
     !      j ωt e     !
(21)   Eθ = [ E 0 e       ] aθ V/m
               r
                -jβr
     !       j ωt e    !
(22)   Hφ = [ H 0 e        ] aφ A/m
                r
    ω este pulsaţia sau frecvenţa unghiularã ,
    r este distanţa faţã de sursã şi
    β este constanta de fazã, definitã de relaţia
(23) β = 2π/λ
unde λ este lungimea de undã. Cei doi termeni exponenţiali descriu compiortarea oscilatorie
temporalã şi spaţialã, comportare asociatã undei sinusoidale. Câmpurile descresc invers
proporţional cu distanţa faţã de sursã. Densitatea fluxului de putere a undei este datã de vectorul
Poynting, P :
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .

    ! 1 ! !
(24)  P = E× H * W/m 2
       2
unde asteriscul (*) semnificã conjugata complexã a mãrimii .
Frontul de Unde Electromagnetice Sferice
Raportul dintre câmpul electric şi câmpul magnetic este determinat de parametrii electrici ai
mediului în care are loc propagarea undelor. Pentru un mediu dielectric parametrii electrici
caracteristici sunt permitivitatea ε şi permeabilitatea µ , rezultând :
(25) E/H = Z = (µ/ε)1/2        W
Z este impedanţa intrinsecã a mediului. Pentru spaţiul liber (vid, ε0, µ0) impedanţa intrinsecã este
377 Ω . Impedanţa de undã poate fi utilizatã pentru a obţine alte expresii pentru expresia densitãţii
fluxului de putere :
(26) P = (E2/Z).ar = (H2/Z).ar        W/m2
Viteza v a undei este de asemenea determinatã de parametrii mediului, şi prin soluţionarea
ecuaţiilor lui Maxwell se obţine expresia :
(27) v = 1/(µ/ε)1/2 m/s
Pentru spaţiul liber sau vid , viteza are valoarea 3 x 108 m/s. Pentru cele mai multe medii ,
permeabilitatea ε are valoarea egalã cu permeabilitatea mediului liber (vid) şi viteza este diminuatã
(redusã) de un factor egal cu rãdãcinã pãtratã din permitivitatea relativã (constanta dielectricã) a
mediului (ε = ε0εr) .
Dacã undele electromagnetice se propagã printr-un mediu conductor, sunt prezenţi atât curenţii de
conducţie cât şi curenţii de deplasare. Comportamentul undei electromagnetice în interiorul
mediului depinde de raportul dintre curentul de conducţie şi curentul de deplasare. În mediile care
sunt slabe conductoare, de exemplu dielectricii cei mai utilizaţi în practicã, curentul de conducţie
este mic (s << we), iar proprietãţileundei sunt ale undei într-un dielectric perfect de aceeaşi
permitivitate la care se adaugã un mic termen de atenuare. Ecuaţiile undelor devin astfel :
                 -αr
     !     jωt - jβr e    ! V
(28)   Eθ = [ E 0 e e        ] aθ
                 r     m
                 -αr
     !      jωt - jβr e    !
(29)   Hφ = [ H 0 e e        ] aφ A/m
                 r
unde α este atenuarea datoratã disipãrii (pierderilor) de putere, coeficient dat de relaţia :
       σ
(30) α =     µε
       2
În cazul unui material bun conductor ca de exemplu un metal ( σ >> ωε ) , soluţia ecuaţiilor lui
Maxwell este o undã puternic atenuatã având impedanţa de undã şi viteza de deplasare substanţial
reduse. Constanta de fazã şi factorul de atenuare sunt numeric egale şi sunt obţinute din expresia
(relaţia) :
(31) α = β = πfµσ
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .

unde f este frecvenţa. Situaţia este ilustratã în Figura 3.2.6. unde se poate observa cum cîmpurile de
undã sunt atenuate la valori insignifiante în comparaţie cu lungimea de undã.
Pãtrunderea undei în interiorul unui conductor
       1
(32) δ =
       β
Pãtrunderea undelor electromagnetice într-un conductor
adâncimea stratului de pãtrundere = 66 µm
viteza de undã = 414 m/s
impedanţa undei = (1 + j) x 2,6 x 10-4 Ω
4. Mecanismele Producerii Radiaţiilor ElectroMagnetice
Secţiunea precedentã nu a specificat sursa undelor electromagnetice, arãtând numai cã este necesar
un set de sarcini variabile în timp. Descrierea undei este fãcutã pentru o zonã depãrtatã de sursa de
unde. În regiunea apropiatã de sursa de unde, proprietãţile undei sunt modificate de apropierea faţã
de sursã, şi natura cuplajului dintre circuite este determinatã de distanţa dintre circuite. În mod clar,
dacã cuplajul este înţeles, trebuie studiatã structura câmpurilor apropiate de sursa de radiaţii.
În secţiunea 2.2., s-a arãtat cã sursele câmpurilor electrice şi magnetice sunt sarcina electricã ρ şi
densitatea curentului de conducţie JC (sarcina în mişcare). Aceste douã surse sunt corelate de relaţia
(33) div JC = - dρ/dt
Dacã divergenţa densitãţii fluxului magnetic este zero, o identitate standard vectorialã (adicã relaţia
div(rot A)=0 ) poate fi folositã pentru definirea potenţialului magnetic vector A astfel încât :
(34) B = rot A
Pentru curenţii direcţi, potenţialul magneztic vectorial a unui curent elementar Idl poate fi dedus din
Teorema (Legea) Biot−Savart−LaPlace :
(35) A = µ I dl / 4πr
unde r este distanţa dintre elementul de curent şi observator .
Pentru câmpuri oscilante aflate la aceeaşi distanţã faţã de potenţialele sursã dorite trebuie sã fie
utilizatã pentru caracterizarea intervalului de timp finit de propagare a variaţiilor de câmp; acestea
au expresiile :
        q (jωt - βr)
(36) V =      e
       4πεr !
     ! µ ⋅ I ⋅ d l (jωt - βr)
(37)   A=      e
        4πr
Potenţialul magnetic vector poate fi substituitã în ecuaţiile Maxwell pentru rotorul lui E obţinându-
se :
(38) rot (E + dA/dt) = 0
Din nou o identitate vectorialã standard
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .

(39) rot (grad V) = 0
poate fi utilizatã pentru a seta condiţiile de estimare Lorentz pentru radiaţii electromagnetice :
(40) E + dA/dt = -grad V
Pentru cazul static (atunci când dt = 0 ) se obţine relaţia utilizatã pentru definirea potenţialului
                 d

electric din Secţiunea 2.1.
     !   I.dl 1 jβ jωt - jβr         !
(41)   Hφ = [   ( 2-   )e     sin θ ] . aφ
         4π r    r
     !   I dl jωµ Z     1              !
(42)   Eθ = [   (   + 2-       ) jωt - jβr sin θ ]. aθ
                     3 e
         4π   r   r jω_ r
     !   I dl 2Z    1             !
(43)   Er = [   ( 2+     ) jωt - jβr cos θ ]. a r
                 3 e
        4π r    jω r
Componentele Câmpului creeat de un Dipol Electric
             2
   !   I A jβZ Z β               !
(44) Eφ =[   ( 2 -    ) e jωt - jβr sin θ ] . aφ
      4π r    r
            2
    !   IA β   jβ 1            !
(45)  Hθ = [  ( + 2 - 3 ) e jωt - jβr sin θ ]. aθ
        4π r r r
    !   I A jβ j jωt - jβr      !
(46)  Hr = [  ( 2 - 3 )e   cos θ ]. a r
        4π r r
Componentele Câmpului creeat de un Dipol Magnetic
(47) 1/r2 = β/r şi
(48) r = 1 / β = l / 2π
(49) ZTe = 1 / jωεr
(50) ZTm = j ω µ r
(51) ZTe = -j (Z / 2π) / ( r / λ)
(52) ZTm = j (2πZ). ( r / λ )
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .
Graficul Variaţiei Impedanţei Undei Transversale în funcţie de Lungimea de Undã , pentru
Dipolii Electric şi Magnetic
5. Radiaţii produse de Circuite şi Echipamente
Spectrul de puteri pentru un tren de impulsuri
Spectrul Radiat al unui tren de impulsuri numerice
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .

Curenţi radiaţi într-un circuit electric
6. Recepţia energiei electromagnetice şi reciprocitate
7. Cuplaje Capacitive şi Inductive
Ilustrarea schematicã a Cuplajelor inductive şi Capacitive dintre Circuite datoritã
componentelor care introduc paraziţi
8. Antene utilizate în practica curentă
8.1. Antena de tip Dipol
Antena tip Dipol
   I = Imax sin (β (h-z) ) z > 0
(53) I = Imax sin (β ( h+z) ) z < 0
              e R1 + e R 2 - 2 cos( βh) e .
               -jβ    -jβ         -jβr
(54)  E z = - j.30. I max                   ˆ
                                az
               R1    R2      r
              z - h e-jβ R 1 z + h e-jβ R 2 2z cos( βh) e-jβr
(55)  E y = j.30. I max [         +       -         ].a y
                                       ˆ
               Y R1      Y   R2      Y  r
       j.30. I max - jβ R1 - jβ R 2
(56)  Hφ =        [e   +e    - 2 cos( βh) e- jβr ].aφ
                                  ˆ
         Z0 Y
   unde Z0 este impedanţa spaţiului liber (vidului) .
            π
        cos
(57) | Eθ |=|    2 cos θ | 60 I max
          sin θ      r
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .

        Eθ
(58)  Hφ = |  |
        Z0
8.2. Standarde şi Modele de radiaţii pentru Antene
Modele de Radiaţii
Modele de Radiaţii :
a) Modelul tipic de radiaţie direcţională
b) Estimarea câştigului pentru modelul aproximativ
Caracteristicile principale ale formelor de radiaţii pentru o antenă de înaltă direcţionalitate
a) Modelul tipic de radiaţie direcţională
b) Estimarea câştigului pentru modelul aproximativ
8.3. Impedanţa de intrare a unei Antene
        2
(59) Pin = I Rin
8.4. Câştigul unei Antene
(60) Pd = Pin / 4π R2
(61) Pd(θ, φ) = Pin G(θ, φ) / 4π R2
(62) Pd = Pin G / 4π R2
(63) Suprafaţa sau Aria = R2 θ φ
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .

    unde θ şi φ sunt în radiani .
(64) G = 4π R2 / θ φ R2 = 4p / θ φ
unde θ şi φ sunt în radiani .
(65) G=41.103 / θο φο
8.5. Distanţa Rayleigh pentru Antene
Distanţa Rayleigh pentru Antene
(66) λ / 16 = R - L
(67) R=[(L2 + (D/2)2]1/2
(68) [(L2 + (D/2)2]1/2 = L + λ / 16
(69) L2 + (D2/4) = L2 + λ/256 + L λ/8
Dacă se presupune că L > D > λ atunci termenul λ/256 poate fi ignorat şi
(70) L = 2D2 / λ
Astfel distanţa minimă la care antena poate fi utilizată este de 2D2 / λ unde D este dimensiunea
antenei. Regiunile din afara calotei de rază 2D2 / λ sunt denumite
 apropiată faţă de câmp sau       < 2D2 / λ <      îndepărtată faţă de câmp sau
 Regiune Fresnel                       Regiune Fraunhoffer
8.6 Antene în regim de recepţie (receptare)
8.7. Apertura (Deschiderea) unei Antene
(71) A = Pr (Watt) / Pd (Watt/m2) unde
(72) Pr = A Pd
(73) A(θ , φ) αal G(θ, φ)
(74) G = 4πA / λ2
(75) θo3dB = 70 λ / D
8.8. Factorul unei Antene
(76) A F = E / V
(77) Pr = A Pd
(78) A = λ2 G / 4π
(79) Pd = E2 / Z0
(80) Pr = λ2 G E2 / 4π Z0
(81) Po = V2 / Z
    Po = Pr
(82) V2 / Z = λ2 G E2 / 4π Z0
(83) E2 / V2 = 4π Z0 /Z λ2 G
(84) AF = E / V = 2 (π Z0 / Z)1/2 / [λ (G)1/2]
(85) AF = 9,73 / [ λ (G)1/2]
(86) AF dB = 20 log (A F)
9. Antene de Bandă Largă
(87) ln / ln-1 = dn / dn-1 = τ
Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene .
Antene Biconice Independente de Frecvenţă
Aranjament Periodic Log
Circuitul Echivalent Aproximativ al Antenei cu Aranjament Logaritmic Periodic
10. Concluzii

Recommandé

407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf par
407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf
407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdfCosminCretu4
383 vues56 diapositives
Legea lui ohm par
Legea lui ohmLegea lui ohm
Legea lui ohmFleur Vladutoiu
2.8K vues8 diapositives
Circuits report maximum powertransfer par
Circuits report maximum powertransferCircuits report maximum powertransfer
Circuits report maximum powertransferEivan Marie Pajo
918 vues13 diapositives
Power quality par
Power qualityPower quality
Power qualityKaransinh Parmar
1.9K vues30 diapositives
Presentation 10 par
Presentation 10Presentation 10
Presentation 10Georgiana Raluca
2.3K vues7 diapositives
Corona1 par
Corona1Corona1
Corona1Abhinay Potlabathini
3.2K vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Curentul electric alternativ par
Curentul electric alternativCurentul electric alternativ
Curentul electric alternativColegiul de Industrie Usoara
18.4K vues8 diapositives
0 unde electromagneticeprelucrata par
0 unde electromagneticeprelucrata0 unde electromagneticeprelucrata
0 unde electromagneticeprelucrataAna Maria
1.2K vues13 diapositives
Dc Distribution par
Dc DistributionDc Distribution
Dc DistributionAbha Tripathi
1.3K vues3 diapositives
PPT ON POWER SYSTEM STABILITY par
PPT ON POWER SYSTEM STABILITYPPT ON POWER SYSTEM STABILITY
PPT ON POWER SYSTEM STABILITYMAHESH CHAND JATAV
44.1K vues24 diapositives
Newton raphson method par
Newton raphson methodNewton raphson method
Newton raphson methodNazrul Kabir
4.5K vues33 diapositives
DC/AC Inverter (LTspice Model) par
DC/AC Inverter (LTspice Model)DC/AC Inverter (LTspice Model)
DC/AC Inverter (LTspice Model)Tsuyoshi Horigome
9.6K vues9 diapositives

Tendances(20)

0 unde electromagneticeprelucrata par Ana Maria
0 unde electromagneticeprelucrata0 unde electromagneticeprelucrata
0 unde electromagneticeprelucrata
Ana Maria1.2K vues
Maximum Power Transfer Theorem.ppt par AnidShazivari1
Maximum Power Transfer Theorem.pptMaximum Power Transfer Theorem.ppt
Maximum Power Transfer Theorem.ppt
AnidShazivari1365 vues
Elect principles 2 dc transients (inductive) par sdacey
Elect principles 2  dc transients (inductive)Elect principles 2  dc transients (inductive)
Elect principles 2 dc transients (inductive)
sdacey1.6K vues
Drives lec 19_20_Characteristics of a 1-Ph Full Converter fed Separately Exci... par Mohammad Umar Rehman
Drives lec 19_20_Characteristics of a 1-Ph Full Converter fed Separately Exci...Drives lec 19_20_Characteristics of a 1-Ph Full Converter fed Separately Exci...
Drives lec 19_20_Characteristics of a 1-Ph Full Converter fed Separately Exci...
Chapter 2: Direct Current (DC) Circuits par JeremyLauKarHei
Chapter 2: Direct Current (DC) CircuitsChapter 2: Direct Current (DC) Circuits
Chapter 2: Direct Current (DC) Circuits
JeremyLauKarHei989 vues
Ee8402 inductance calculation par Sugavanam KR
Ee8402 inductance calculationEe8402 inductance calculation
Ee8402 inductance calculation
Sugavanam KR265 vues
Load Characteristics par Ameen San
Load CharacteristicsLoad Characteristics
Load Characteristics
Ameen San21.1K vues
Prezentare Moldova par IQads
Prezentare MoldovaPrezentare Moldova
Prezentare Moldova
IQads14.5K vues
Ideal Transformer par Dr.Raja R
Ideal TransformerIdeal Transformer
Ideal Transformer
Dr.Raja R323 vues

Similaire à Notiuni de electromagnetism

De Pe Flash par
De Pe FlashDe Pe Flash
De Pe Flashalexcurbet
1.2K vues35 diapositives
Proprietăţile conductoare ale materialelor par
Proprietăţile conductoare ale materialelorProprietăţile conductoare ale materialelor
Proprietăţile conductoare ale materialelorneculaitarabuta
1.5K vues6 diapositives
8-Electricitate.ppt par
8-Electricitate.ppt8-Electricitate.ppt
8-Electricitate.pptdavid38489
33 vues22 diapositives
Campul magnetic-al-curentului par
Campul magnetic-al-curentuluiCampul magnetic-al-curentului
Campul magnetic-al-curentuluiradubug
25.7K vues13 diapositives
Curentul electric par
Curentul electricCurentul electric
Curentul electricadinaloredana
11.8K vues22 diapositives
Curentul electric par
Curentul electricCurentul electric
Curentul electricadinaloredana
2K vues22 diapositives

Similaire à Notiuni de electromagnetism(20)

Proprietăţile conductoare ale materialelor par neculaitarabuta
Proprietăţile conductoare ale materialelorProprietăţile conductoare ale materialelor
Proprietăţile conductoare ale materialelor
neculaitarabuta1.5K vues
Campul magnetic-al-curentului par radubug
Campul magnetic-al-curentuluiCampul magnetic-al-curentului
Campul magnetic-al-curentului
radubug25.7K vues
Fizica-electrocinetica par FlorentinaG
Fizica-electrocineticaFizica-electrocinetica
Fizica-electrocinetica
FlorentinaG6.4K vues
Campul magnetic par micimihaela
Campul magneticCampul magnetic
Campul magnetic
micimihaela41.3K vues
Marimi mecanice 2 par gelu2001
Marimi mecanice 2Marimi mecanice 2
Marimi mecanice 2
gelu2001798 vues
Referat curentul electric par Adina Dobos
Referat curentul electricReferat curentul electric
Referat curentul electric
Adina Dobos23.3K vues
Raport La Fizica par alexcurbet
Raport La FizicaRaport La Fizica
Raport La Fizica
alexcurbet4.7K vues
+++Notiuni de-electrotehnica-si-de-matematica (1) par Ille Marius Dan
+++Notiuni de-electrotehnica-si-de-matematica (1)+++Notiuni de-electrotehnica-si-de-matematica (1)
+++Notiuni de-electrotehnica-si-de-matematica (1)
Ille Marius Dan2.1K vues

Notiuni de electromagnetism

 • 1. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism Cuprins 1. Introducere 2. Conceptele Câmpului şi Noţiuni Fundamentale de Electromagnetism 2.1. Câmpuri Electrice (Electro-Statice) 2.2. Potenţialul Electric 2.3. Conducţie şi Curent de deplasare 2.4. Câmpuri magnetice 2.5. Legea Inducţiei Electromagnetice a lui Faraday 3. Ecuaţiile lui Maxwell şi Undele Electro-Magnetice 4. Mecanismele de Producere şi Propagare a Radiaţiilor 5. Radiaţii produse de Circuite şi Echipamente 6. Recepţia energiei electromagnetice şi reciprocitate 7. Cuplaje Capacitive şi Inductive 8. Antene utilizate în practică 8.1. Antena de tip Dipol 8.2. Standarde şi Modele de radiaţii pentru Antene 8.3. Impedanţa de intrare a unei Antene 8.4. Câştigul unei Antene 8.5. Distanţa Rayleigh pentru Antene 8.6 Antene în regim de recepţie (receptare) 8.7. Apertura (Deschiderea) unei Antene 8.8. Factorul unei Antene 9. Antene de Bandă Largă 10. Concluzii 11. Bibliografie 1. Introducere 2. Conceptele Câmpului şi Noţiuni Fundamentale de Electromagnetism 2.1. Câmpuri Electrice (Electro-Statice) Conceptul de cîmp electric derivă din Legea lui Coulomb care descrie forţa vectorială F observată experimental, forţă care apare între două sarcini punctuale q1 şi q2 separate prin distanţa r aşa cum este ilustrat în Figura care urmează . Ilustrarea Forţelor Electrostatice care apar între două sarcini punctuale. Legea lui Coulomb . ! q .q ! (1) F = 1 2 2 ⋅ a12 N 4πε ⋅ r ! ! (2) F=δ q E N şi astfel
 • 2. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . ! Q1 ! (3) E= ⋅ ar Newton-i / Coulomb-i 4π ε ⋅r2 ! Vectorul unitar ar este coliniar cu direcţia radială care iese din sarcina Q1 şi pleacă spre sarcina de testare. Ilustrarea Cîmpului Electrostatic produs de o Sarcină punctuală (4) D=εE Coulomb-i/m2 ! ! Coulomb D= ε ⋅ E 2 m sau alternativ ! Q1 ! (5) D= ⋅ 2 ar Coulomb/m2 4π ε ⋅r 2.2. Potenţialul Electric (6) 1 Joule/Coulomb = 1 Volt (7) V = q/4πεr Volt (8) E = - grad V (9) 1 Newton/Coulomb = 1 Volt/m 2.3. Conducţie şi Curent de deplasare Un material care posedă sarcini electrice mobile este un material conductor . (10) JC = σE Amper / m2 ! dD Derivata în raport cu timpul a densităţii de flux dD/dt are de asemenea ca unitate Amper/m2; dt această derivată se numeşte densitatea curentului de deplasare JD. (11) J = JC + JD = σ E + ε (dE/dt) Pentru o variaţie sinusoidală în funcţie de timp şi o frecvenţă w relaţia (11) devine J = (σ + jωε)E 2.4. Câmpuri magnetice Un set paralel de argumente poate fi utilizat pentru demonstrarea existenţei câmpurilor magnetice asociate cu forţele observate care apar între conductoare parcurse de curenţi electrici. Câmpul magnetic H are unitatea Amper / m. Câmpul forţei asociate fenomenelor magnetice se numeşte densitatea de flux magnetic (inducţie magnetică) B: (12) B = µH Tesla
 • 3. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . Ilustrarea forţei magnetice dintre doi curenţi elementari Figura de mai sus reprezintă două elemente de curent fiecare de lungime dl. Forţa F2 care acţionează asupra conductorului 2 este dată de produsul vectorial : ! ! ! (13) F2 = I2 ⋅ d l × B1 unde densitatea fluxului magnetic B1 este produsă de curentul care parcurge conductorul 1 şi este determinată cu ajutorul relaţiei date de Legea Biot-Savart. Termenul m este permeabilitatea mediului înconjurător, constanta de material este asociată fenomenului magnetic. ! ! ! µ I 1 dl × r 12 (14) B1 = 4πr 2 ! Vectorul I 1 ⋅ dl reprezintă magnitudinea şi direcţia elementului infinitezimal de curent, convenţia ! find aceea că direcţia vectorului coincide cu direcţia fluxului de curent. Termenul r 12 este vectorul unitate. 2.5. Legea Inducţiei Electromagnetice a lui Faraday Dacă o spiră în buclă de suprafaţă A este parcursă de o densitate de flux magnetic B, fluxul magnetic total care străbate bucla este φ unde: ! (15) φ =| B | ⋅ A ⋅ cos θ Weber - i θ este unghiul dintre o linie coliniară cu direcţia vectorului densitate de flux magnetic şi axa normală pe suprafaţa buclei. Dacă densitatea de flux magnetic se modifică în timp, o diferenţă de potenţial este indusă de-a lungul conturului buclei unde dφ (16) V = - Volt dt Legea lui Faraday, care descrie funcţionarea transformatoarelor şi a altor dispozitive, este ilustrată în Figura 3.2.4. Legea inducţiei electromagnetice poate fi utilizată la descrierea cauzelor multor probleme nedorite datorate cuplajelor electromagnetice din interiorul şi din spaţiul exterior al circuitelor electrice. A, Suprafaţa Buclei Ilustrarea Legii lui Faraday a Inducţiei Electromagnetice Compatibilitate şi Interferenţă Electro-Magnetică (CIEM) . Definirea Problemei.
 • 4. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . Conceptele descrise anterior ar trebui să fie familiare inginerilor electricieni şi electronişti. Pentru a realiza scopul propus de acest program de instruire se poate enunţa Problema de CIEM astfel : Un sistem de sarcini electrice în mişcare creează (sunt sursa) un set de câmpuri electrice şi magnetice variabile în timp. Aceste câmpuri electromagnetice vor interacţiona cu alte sarcini mobile aflate la diferite distanţe faţă de sistemul de sarcini sursă (iniţial) dând astfel naştere unor curenţi electrici. Dacă interacţiunea este produsă intenţionat, sistemul este denumit Sistem Radio; dacă interacţiuea este produsă involuntar (în caz contrar), sistemul creează Interferenţă Electro-Magnetică (IEM). 3. Ecuaţiile lui Maxwell şi Undele Electro-Magnetice Conceptele descrise în Capitolul Conceptele Câmpului şi Noţiuni Fundamentale de Electromagnetism sunt explicate în întregime de cãtre ecuaţiile lui Maxwell, exprimate sub formã diferenţialã şi vectorialã mai jos : ! ! dB (17) rotE = - dt ! ! ! dD (18) rotH = J C + dt ! ρ ((19) div E = ε ! (20) div H = 0 Explicitarea mãrimilor care intervin : JC este densitatea curentului de conducţie (Amperi/m2) iar ρ este densitatea de sarcinã electricã (Coulomb-i/m3) . Forma convenţionalã a soluţiei presupune cã zona de câmpuri ocupã o regiune a spaţiului suficient de îndepãrtatã de sursele de câmpuri în care atât r cît şi JC sunt nule. Soluţia poate astfel fi configuratã sub forma unor unde sferice propagându-se de la regiunea sursã de dimensiuni neglijabile, aşa cum este reprezentat în Figura Frontul de Unde Electromagnetice Sferice . În coordonate sferice, considerând sursa în origine şi o excitaţie sinusoidalã, ecuaţiile de câmp sunt : -jβr ! j ωt e ! (21) Eθ = [ E 0 e ] aθ V/m r -jβr ! j ωt e ! (22) Hφ = [ H 0 e ] aφ A/m r ω este pulsaţia sau frecvenţa unghiularã , r este distanţa faţã de sursã şi β este constanta de fazã, definitã de relaţia (23) β = 2π/λ unde λ este lungimea de undã. Cei doi termeni exponenţiali descriu compiortarea oscilatorie temporalã şi spaţialã, comportare asociatã undei sinusoidale. Câmpurile descresc invers proporţional cu distanţa faţã de sursã. Densitatea fluxului de putere a undei este datã de vectorul Poynting, P :
 • 5. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . ! 1 ! ! (24) P = E× H * W/m 2 2 unde asteriscul (*) semnificã conjugata complexã a mãrimii . Frontul de Unde Electromagnetice Sferice Raportul dintre câmpul electric şi câmpul magnetic este determinat de parametrii electrici ai mediului în care are loc propagarea undelor. Pentru un mediu dielectric parametrii electrici caracteristici sunt permitivitatea ε şi permeabilitatea µ , rezultând : (25) E/H = Z = (µ/ε)1/2 W Z este impedanţa intrinsecã a mediului. Pentru spaţiul liber (vid, ε0, µ0) impedanţa intrinsecã este 377 Ω . Impedanţa de undã poate fi utilizatã pentru a obţine alte expresii pentru expresia densitãţii fluxului de putere : (26) P = (E2/Z).ar = (H2/Z).ar W/m2 Viteza v a undei este de asemenea determinatã de parametrii mediului, şi prin soluţionarea ecuaţiilor lui Maxwell se obţine expresia : (27) v = 1/(µ/ε)1/2 m/s Pentru spaţiul liber sau vid , viteza are valoarea 3 x 108 m/s. Pentru cele mai multe medii , permeabilitatea ε are valoarea egalã cu permeabilitatea mediului liber (vid) şi viteza este diminuatã (redusã) de un factor egal cu rãdãcinã pãtratã din permitivitatea relativã (constanta dielectricã) a mediului (ε = ε0εr) . Dacã undele electromagnetice se propagã printr-un mediu conductor, sunt prezenţi atât curenţii de conducţie cât şi curenţii de deplasare. Comportamentul undei electromagnetice în interiorul mediului depinde de raportul dintre curentul de conducţie şi curentul de deplasare. În mediile care sunt slabe conductoare, de exemplu dielectricii cei mai utilizaţi în practicã, curentul de conducţie este mic (s << we), iar proprietãţileundei sunt ale undei într-un dielectric perfect de aceeaşi permitivitate la care se adaugã un mic termen de atenuare. Ecuaţiile undelor devin astfel : -αr ! jωt - jβr e ! V (28) Eθ = [ E 0 e e ] aθ r m -αr ! jωt - jβr e ! (29) Hφ = [ H 0 e e ] aφ A/m r unde α este atenuarea datoratã disipãrii (pierderilor) de putere, coeficient dat de relaţia : σ (30) α = µε 2 În cazul unui material bun conductor ca de exemplu un metal ( σ >> ωε ) , soluţia ecuaţiilor lui Maxwell este o undã puternic atenuatã având impedanţa de undã şi viteza de deplasare substanţial reduse. Constanta de fazã şi factorul de atenuare sunt numeric egale şi sunt obţinute din expresia (relaţia) : (31) α = β = πfµσ
 • 6. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . unde f este frecvenţa. Situaţia este ilustratã în Figura 3.2.6. unde se poate observa cum cîmpurile de undã sunt atenuate la valori insignifiante în comparaţie cu lungimea de undã. Pãtrunderea undei în interiorul unui conductor 1 (32) δ = β Pãtrunderea undelor electromagnetice într-un conductor adâncimea stratului de pãtrundere = 66 µm viteza de undã = 414 m/s impedanţa undei = (1 + j) x 2,6 x 10-4 Ω 4. Mecanismele Producerii Radiaţiilor ElectroMagnetice Secţiunea precedentã nu a specificat sursa undelor electromagnetice, arãtând numai cã este necesar un set de sarcini variabile în timp. Descrierea undei este fãcutã pentru o zonã depãrtatã de sursa de unde. În regiunea apropiatã de sursa de unde, proprietãţile undei sunt modificate de apropierea faţã de sursã, şi natura cuplajului dintre circuite este determinatã de distanţa dintre circuite. În mod clar, dacã cuplajul este înţeles, trebuie studiatã structura câmpurilor apropiate de sursa de radiaţii. În secţiunea 2.2., s-a arãtat cã sursele câmpurilor electrice şi magnetice sunt sarcina electricã ρ şi densitatea curentului de conducţie JC (sarcina în mişcare). Aceste douã surse sunt corelate de relaţia (33) div JC = - dρ/dt Dacã divergenţa densitãţii fluxului magnetic este zero, o identitate standard vectorialã (adicã relaţia div(rot A)=0 ) poate fi folositã pentru definirea potenţialului magnetic vector A astfel încât : (34) B = rot A Pentru curenţii direcţi, potenţialul magneztic vectorial a unui curent elementar Idl poate fi dedus din Teorema (Legea) Biot−Savart−LaPlace : (35) A = µ I dl / 4πr unde r este distanţa dintre elementul de curent şi observator . Pentru câmpuri oscilante aflate la aceeaşi distanţã faţã de potenţialele sursã dorite trebuie sã fie utilizatã pentru caracterizarea intervalului de timp finit de propagare a variaţiilor de câmp; acestea au expresiile : q (jωt - βr) (36) V = e 4πεr ! ! µ ⋅ I ⋅ d l (jωt - βr) (37) A= e 4πr Potenţialul magnetic vector poate fi substituitã în ecuaţiile Maxwell pentru rotorul lui E obţinându- se : (38) rot (E + dA/dt) = 0 Din nou o identitate vectorialã standard
 • 7. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . (39) rot (grad V) = 0 poate fi utilizatã pentru a seta condiţiile de estimare Lorentz pentru radiaţii electromagnetice : (40) E + dA/dt = -grad V Pentru cazul static (atunci când dt = 0 ) se obţine relaţia utilizatã pentru definirea potenţialului d electric din Secţiunea 2.1. ! I.dl 1 jβ jωt - jβr ! (41) Hφ = [ ( 2- )e sin θ ] . aφ 4π r r ! I dl jωµ Z 1 ! (42) Eθ = [ ( + 2- ) jωt - jβr sin θ ]. aθ 3 e 4π r r jω_ r ! I dl 2Z 1 ! (43) Er = [ ( 2+ ) jωt - jβr cos θ ]. a r 3 e 4π r jω r Componentele Câmpului creeat de un Dipol Electric 2 ! I A jβZ Z β ! (44) Eφ =[ ( 2 - ) e jωt - jβr sin θ ] . aφ 4π r r 2 ! IA β jβ 1 ! (45) Hθ = [ ( + 2 - 3 ) e jωt - jβr sin θ ]. aθ 4π r r r ! I A jβ j jωt - jβr ! (46) Hr = [ ( 2 - 3 )e cos θ ]. a r 4π r r Componentele Câmpului creeat de un Dipol Magnetic (47) 1/r2 = β/r şi (48) r = 1 / β = l / 2π (49) ZTe = 1 / jωεr (50) ZTm = j ω µ r (51) ZTe = -j (Z / 2π) / ( r / λ) (52) ZTm = j (2πZ). ( r / λ )
 • 8. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . Graficul Variaţiei Impedanţei Undei Transversale în funcţie de Lungimea de Undã , pentru Dipolii Electric şi Magnetic 5. Radiaţii produse de Circuite şi Echipamente Spectrul de puteri pentru un tren de impulsuri Spectrul Radiat al unui tren de impulsuri numerice
 • 9. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . Curenţi radiaţi într-un circuit electric 6. Recepţia energiei electromagnetice şi reciprocitate 7. Cuplaje Capacitive şi Inductive Ilustrarea schematicã a Cuplajelor inductive şi Capacitive dintre Circuite datoritã componentelor care introduc paraziţi 8. Antene utilizate în practica curentă 8.1. Antena de tip Dipol Antena tip Dipol I = Imax sin (β (h-z) ) z > 0 (53) I = Imax sin (β ( h+z) ) z < 0 e R1 + e R 2 - 2 cos( βh) e . -jβ -jβ -jβr (54) E z = - j.30. I max ˆ az R1 R2 r z - h e-jβ R 1 z + h e-jβ R 2 2z cos( βh) e-jβr (55) E y = j.30. I max [ + - ].a y ˆ Y R1 Y R2 Y r j.30. I max - jβ R1 - jβ R 2 (56) Hφ = [e +e - 2 cos( βh) e- jβr ].aφ ˆ Z0 Y unde Z0 este impedanţa spaţiului liber (vidului) . π cos (57) | Eθ |=| 2 cos θ | 60 I max sin θ r
 • 10. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . Eθ (58) Hφ = | | Z0 8.2. Standarde şi Modele de radiaţii pentru Antene Modele de Radiaţii Modele de Radiaţii : a) Modelul tipic de radiaţie direcţională b) Estimarea câştigului pentru modelul aproximativ Caracteristicile principale ale formelor de radiaţii pentru o antenă de înaltă direcţionalitate a) Modelul tipic de radiaţie direcţională b) Estimarea câştigului pentru modelul aproximativ 8.3. Impedanţa de intrare a unei Antene 2 (59) Pin = I Rin 8.4. Câştigul unei Antene (60) Pd = Pin / 4π R2 (61) Pd(θ, φ) = Pin G(θ, φ) / 4π R2 (62) Pd = Pin G / 4π R2 (63) Suprafaţa sau Aria = R2 θ φ
 • 11. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . unde θ şi φ sunt în radiani . (64) G = 4π R2 / θ φ R2 = 4p / θ φ unde θ şi φ sunt în radiani . (65) G=41.103 / θο φο 8.5. Distanţa Rayleigh pentru Antene Distanţa Rayleigh pentru Antene (66) λ / 16 = R - L (67) R=[(L2 + (D/2)2]1/2 (68) [(L2 + (D/2)2]1/2 = L + λ / 16 (69) L2 + (D2/4) = L2 + λ/256 + L λ/8 Dacă se presupune că L > D > λ atunci termenul λ/256 poate fi ignorat şi (70) L = 2D2 / λ Astfel distanţa minimă la care antena poate fi utilizată este de 2D2 / λ unde D este dimensiunea antenei. Regiunile din afara calotei de rază 2D2 / λ sunt denumite apropiată faţă de câmp sau < 2D2 / λ < îndepărtată faţă de câmp sau Regiune Fresnel Regiune Fraunhoffer 8.6 Antene în regim de recepţie (receptare) 8.7. Apertura (Deschiderea) unei Antene (71) A = Pr (Watt) / Pd (Watt/m2) unde (72) Pr = A Pd (73) A(θ , φ) αal G(θ, φ) (74) G = 4πA / λ2 (75) θo3dB = 70 λ / D 8.8. Factorul unei Antene (76) A F = E / V (77) Pr = A Pd (78) A = λ2 G / 4π (79) Pd = E2 / Z0 (80) Pr = λ2 G E2 / 4π Z0 (81) Po = V2 / Z Po = Pr (82) V2 / Z = λ2 G E2 / 4π Z0 (83) E2 / V2 = 4π Z0 /Z λ2 G (84) AF = E / V = 2 (π Z0 / Z)1/2 / [λ (G)1/2] (85) AF = 9,73 / [ λ (G)1/2] (86) AF dB = 20 log (A F) 9. Antene de Bandă Largă (87) ln / ln-1 = dn / dn-1 = τ
 • 12. Noţiuni Fundamentale de Electro-Magnetism : Câmp , Radiaţii şi Unde ElectroMagnetice, Antene . Antene Biconice Independente de Frecvenţă Aranjament Periodic Log Circuitul Echivalent Aproximativ al Antenei cu Aranjament Logaritmic Periodic 10. Concluzii