Niigmiin tuhai medleg-1

T
Хичээлийн нэр: Нийгмийн тухай мэдлэг                Хувилбар Схөдөө

1-р хэсэг

    1. Нийгэм бол хэл,үнэлэмж,хэм хэмжээ зэргийн эхлэл болгодог тогтолцоо
     юм.Хэний боловсруулсан тодорхойлолт вэ?

А.А.Гидденс В.Т.Парсонс С.К.Маркс D.Bебер Е.Г.Спенсер

    2. Америкийн социологич Р.Марш ямар үед нийгэм болох,нийгмийн нэгдлийн
     нөхцлийг тодорхойлсон байдаг. Илүүц зүйл дурдсныг олно уу?

А.Нутаг давсгэр В.Нийгмээ төрөлтөөр нөхөн сэлбэж байх ѐстой.С.Соѐлын хөгжил D.Хэл
яриа Е.Улс төрийн бие даасан байдал

    3. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич? _____ нь сэтгэл хөдлөлийн хэврэг
     харилцаа тогтсон,харилцан үйлчлэл нь тодорхой зорилгод хүрэхэд захирагдаж
     байгаа бүлэг хүмүүсээс бүрэлддэг.

А.Анхдагч бүлэг В.Хоѐрдогч бүлэг С.Нийгмийн бүлэг D.Гүйцэтгэгч бүлэг Е.Илэрхийлэгч
бүлэг

    4. Аж үйлдвэржихээс өмнөх нийгэмд хэн голлох үүрэгтэй вэ?

А.Шашны мяндаг тушаалтнууд В.Феодалууд С.Бизнесменүүд D.Эрдэмтэд Е.АбаВзөв

    5. Доорхи өгөгдлийн үндсэн санааг агуулсан гол ойлголтыг нэрлэнэ үү?
     Коммунистууд ажилчин ангийг,нацистууд ари үндэстэнг бүхнээс дээгүүр
     тавьдаг.
     А.Нэг үзэл суртал В.Нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээ,хувийн амьдралыг
     хүртэл хяналтандаа байлгадаг. С.Ямарч улс төрийн байгууллага хөдөлгөөн
     оршин тогтнох үндэсгүй D.Нийгмийг дотор нь анги,яс үндэс,арьс өнгө зэрэг
     байдлаар зааглан ялгаж нэгийг нөгөөгөөс нь дээгүүр тавих
     Е.Эдийн засгийн хатуу хяналт
    6. Эрх мэдлийг гүйцэтгэж буй чиг үүргээр нь хэрхэн ангилдаг вэ?

А.Эдийн засгийн, мэдээллийн, албадлагын      В.Ардчилсан,ардчилсан бус
С.Бага,дунд, өргөн      D.Хууль тогтоох,гүйцэтгэх ,шүүх
Е.Цэргийн,намын,төрийн

    7. Нийгмийн хөдөлмөрийн хуваарь,нэмүү бүтээгдэхүүн,хувийн өмч бий болсноор
     нийгэм ашиг сонирхлын хувьд эвлэршгүй ангиудад хуваагдснаар буюу хэсэг
     бүлэг хүмүүсээс бусдыг албадан ноѐрхох,тухайлбал нэг анги бусдыг
     дарангуйлах замаар төр үүссэн гэж үздэг. Үүнийг тодорхойлж байгаа хамгийн
     зөв онолыг нэрлэнэ үү?
    А.Нийгэм эдийн засгийн онол В.Ангийн онол С.Хүчирхийллийн онол D.Сэтгэлзүйн
    онол Е.Гэрээний онол
8. Иргэд зөвхөн төр,хууль,шүүхийн өмнө л тэгш байна.Харин хувь хүнийхээ хувьд
  харилцан адилгүй,тэгш бус байдаг бөгөөд амьдралын явцад үүссэн тэрхүү тэгш
  бус байдалд орсон хэсгийг төр зөнд нь орхих ѐсгүй. Энэ өгөгдөл социаль төрийн
  үндсэн үзэл санаануудын алинд хамаарах вэ?
А.Амьдралын наад захын баталгааг тогтоон хуульчлах В.Нийгмийн тэгш ѐсыг
эмзэг бүлгийн хүрээнд хамгаалах С. Иргэдэд шаардлага тулгарсан үед туслалцаа
үзүүлэх D.Бүгд зөв Е. Бүгд буруу
9. Төгс өрсөлдөөнт зах зээл дээр пүүсүүд яагаад үнэд нөлөөлж чаддаггүй вэ?
А.Бүтээгдэхүүнүүд нь яг адилхан учраас В.Засгийн газар үнэнд нь хяналт тавьж
байдаг учраас С.Тухайн бүтээгдэхүүний зах зээл дээрхи пүүсийн эзлэх байр суурь
бага байдаг учраас D.Хэрэглэгчдийн чөлөөт сонголт Е.Аль нь ч биш
10. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич?
 ______ бол нийт орлого ба нийт зардлын хоорондын эерэг зөрүү юм.
А.Үр ашиг В.Ашиг С.Хэвийн ашиг D.Хэт ашиг Е.Бүтээмж
11. Одоо дэлхийд Шведийн эдийн засгийг эрлийз эдийн засгийн тогтолцоо
  тогтолцоо гэж нэрлэж байгаа бөгөөд тэнд аж ахуйн үйл ажиллагааны 90 илүү
  хувь нь хувийн фирмд төвлөрсөн,төр нь эдийн засгийн тогтвортой байдлыг
  хангах,орлогыг хуваарилахад маш эрчимтэй оролцож байна. Шведийн эдийн
  засгийн тогтолцооны хэв маягийг тодорхойлно уу?
АЗахиргаадалтын эдийн засгийн тогтолцоо В.Чөлөөт зах зээлийн тогтолцоо
С.Холимог эдийн засгийн тогтолцоо D.Уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо
Е.Аль нь ч биш
12. М3-т хамаарах өгөгдлийг олно уу?
А.Төрөл бүрийн үнэт цаас В.Банкны хугацаатай хадгаламж
С.Бэлэн мөнгө болон банкинд хадгалуулсан хугацаагүй хадгаламж
D.Бэлэн буй цаасан болон зоосон мөнгө
Е.ВбаС зөв
13. Нүгэл бол хүний ѐс суртахууны үйлдэл харилцааны сөрөг,өөдгүй,зохисгүй
  үнэлгээ,хорьсон цээрлэсэн зүйлийг үйлдэж,муу үйлдэл хийх явдал юм. Арван
  хар нүгэл нь аль үнэлэмжийн илрэл вэ?
А.Сайхан ба муухай хэмээх үнэлэмж В.Шашны үнэлэмж С.Шударга ба шударга бус
хэмээх үнэлэмж D.Сайн ба муу хэмээх үнэлэмж Е.Бүгд буруу
14. Монгол улсын гадаад бодлогын зарчмыг тодорхойлно уу?
  А.Үндэсний эрх ашгийг дээдлэн бие даасан шинжтэй байх В.Олон тулгуурт
  С.Нээлттэй эвсэлд үл нэгдэх D.Олон улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн
  зарчмууд Е.Бүгд зөв
15. Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагыг нэрлэхдээ алдаа гаргасныг
  олно уу?
А.Европын холбоо В.Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын холбоо С.Ази-Европын уулзалт
D.Америкийн улсуудын байгууллага Е.Бүгд зөв.
16. Америкийн Нэгдсэн Улсын ерөнхийлөгч Ж.Буш Монгол улсад албан ѐсны
  айлчлал хийв. Нийгмийн харилцааны аль түвшинд хамаарах вэ?
А.Нийгэм хоорондын харилцаа       В.Институт хоорондын харилцаа
  С.Байгууллага,бүлэг,нийтлэгийн хоорондын харилцаа
  D.Бие хүмүүсийн хоорондын харилцаа          Е.Аль нь ч биш
    17. “Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн,шинэчлэгдэж буй дэлхий ертөнц” хэмээх
      зохиол хэний бүтээл вэ?
    А.О.Шпенглер В.Ж.А.Тойнби С.Н.Я.Данилевский D.С.П.Хантингтон Е.И.Кант
    18. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул?
   1.Залуу Марксын үзэл      а. Аж үйлдвэржсэнээс өмнөх нийгэм,аж үйлдвэржсэн
                        нийгэм,аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм
2.Морганы үзэл            в.Зэрлэг үе,Бүдүүлэг үе,Соѐлт үе
 3.Д.Белл,З.Бзеженский,А.Тоффлер с.Хүн байгалиас хараат байдаг нийгэм,Хүн хүнээсээ
                  хараат байдаг нийгэм,хүн юунаас ч хараат бус байдаг
                                         нийгэм
А.1с2в3а В.1в2с3а С.1с2а3в D.1а2в3с Е.1а2с3в
    19. Иргэдийг төрийн хэрэгт оролцуулах нь олон давуу талтай. Аль нь илүүц вэ?
    А.Сонгогдсон удирдагчид эрх мэдлээ хэтрүүлэхгүй байна.
    В.Төр засаг олон түмний хүсэл зоригийн талаар илүү мэдээлэлтэй байна.
    С.Төрийг удирдах хэрэгт иргэдийг оролцуулна.
    D.Иргэд оролцсноор төр,засаг илүү мэдээлэлтэй байж,зөв,сайн шийдвэр гаргана.
    Е.Хүн амын нэг л тодорхой бүлгийн өвөрмөц эрх ашгийг хамгаалдаг.
    20. Ардчиллын тухай сонгодог үзэл санаанд тохирохгүй шинж аль нь вэ?
    А.Хүний эрх бол хэнээс ч үл хамаарах жам ѐсны зүйл мөн.
    В.Төр нь хүний нэр төр,эрх чөлөө,өмч хөрөнгийг хамгаалах.
    С.Хүн бүр тэгш бололцоотойгэсэн зарчмыг баримтлах
    D.Төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд нийгмийн янз бүрийн нам, бүлгүүдийг тэгш
    оролцуулах замаар тэдгээрийн ашиг сонирхлыг зөв зохицуулан нийгмийн нэгдэл
    байдлыг хангах
    Е.Олон түмэн өөрсдөө төр засгаа сонгож бий болгох
    21. Эрхзүйн болон бусад бусад арга хэрэгслээр хамгаалагдаж,баталгаажсан
      байхаас гадна төр оршин буйн утга учир болдог. Дээрхи өгөгдлийн үндсэн
      санааг агуулсан ойлголтыг нэрлэнэ үү?
    А.Зайлшгүй В.Түгээмэл С.Зөвхөн нийтлэг эрх ашгийг тусгаж илэрхийлдэг.
    D.Байнгын тогтвортой тасралтгүй. Е.Алинд нь ч хамаарахгүй
    22. Үндсэн хууль болон бусад хуулиар нийтийн зориулалтаар ашиглахаар бүх ард
      түмний өмч болгон зарласан зүйлийг төрийн нийтийн зориулалттай өмч гэнэ.
      Төрийн нийтийн зориулалттай өмчид ... хамаарна.
    А.Иргэдэд өмчлүүлсэнээс бусад газар        В.Газрын хэвлий түүний баялаг
    С.Түүх соѐлын үнэт цогцолбор,хөшөө дурсгал    D.Археологи палеонтологийн
    олдвор                       Е.Дээрхи бүгд
    23. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
      1.Нийгмийн эмзэг бүлэг  а.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч буй иргэнд
                                      олгох тэтгэмж
       2.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн төрөл в.4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх
              толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх 50 насанд хүрсэн эцэг-д олгох
3.Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийн төрөл с.Тэжээн тэтгэх төрөл садангүй бөгөөд бие
                  даан амьдрах чадваргүй,ганц бие ахмад настан
  А.1в2с3а В.1с2в3а С.1а2в3с D.1а2с3в Е.1в2а3с

  24. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? _____ гэдэг нь хөрөнгийн хувь
    заяаг тодорхойлон шийдвэрлэх мэдэлтэй байхыг хэлнэ.
  А.Эзэмших В.Ашиглах С.Захиран зарцуулах D.Өмчлөх Е.Бүгд зөв
  25. Бээжингийн олимпид тамирчин Сэр-дамба мөнгөн медаль авсныг та юу гэж
    бодож байна?
  А.Үр дүн В.Монголын бахархал С.Дэвшил D.Хувийн амжилт Е.Бүгд буруу
  26. Нөгөө эвсэлтэй тэмцэлдэх,боломжтой бол устгахыг оролддог.Өөрийн хүчийг
    байнга нэмэгдүүлэхийг оролддог.Нөгөө эвслийн гишүүнийг өөртөө
    татах,өөрөөсөө гишүүнээ алдахгүй байх гэх мэт тактик ашиглана хэмээсэн нь
    олон улсын харилцааны хэдэн туйлт систем бэ?
  А.Нэг туйлт В.Хоѐр туйлт С.Гурван туйлт D.Олон туйлт Е.Аль нь ч биш
  27. Бүх ард түмэнд хүн төрөх нас барахтай холбоотой ѐс заншил байдаг.Энэ юутай
    холбоотой вэ?
  А.Хаана ч адил хүн төрж үхдэг учраас В.Заавал ѐс заншилтай байх ѐстой учраас
  С.Ёс заншилгүй байвал ард түмэн нь устах аюултай учраас D. Ёс заншлаа дээдлэх
  ѐстой учраас Е.Бүгд буруу
  28. Тухайн статусаас үүдэн бий болж заавал биелүүлэх ѐстой зан үйлийн хэм
    хэмжээний цогц бол ... юм. Энэ нь тухайн статусыг эзэмшигч юуг хийх ѐстойг
    заана.
  А.Эрх В.Үүрэг С.Эрх үүрэг хоѐулаа D.Дүрэм журам Е.Эрх үүрэг хоѐулаа
  29. Дараах бодомжуудаас аль нь зөв бэ?
  А.Бүх намуудыг ангийн шинжээр ангилдаг. В.Бүх намууд гишүүний бүртгэлтэй
байдаг. С.Бүх намууд байгаль хамгааллыг дэмждэг. D.Зарим нам үйл ажиллагаагаа
зөвхөн сонгуулиар хязгаарладаг. Е.Бүх намууд засгийн эрхийн төлөө тэмцлийг
зорилгоо болгодог.
  30. Аль нь иргэдийн улс төрийн оролцоог илэрхийлж байна вэ?
  А.Ядууст зориулж халамжийн сан байгуулах,хандив өргөх В.Спортын уралдаан
  тэмцээнд оролцох С.Сонгуульд нэрээ дэвшүүлэх D.Улс төрийн сонин худалдан
  авах Е.Өндөр настныг халамжлах
  31. Лоббидох гэдэг нь ямар утга санааг илэрхийлэх вэ?
  А.Нууцаар удирдах В.Уулзаж ярилцах С.Хахуульдах D.Эсэргүүцэх Е.Нөлөөлөх
  32. Нэг сонгогч нэг л удаа саналаа гаргана,сонгогчид адил саналын эрхтэй
    байна,сонгогч бүрийн саналын хувийн жин ижил байна. Сонгуулийн үндсэн
    зарчмуудын аль нь хэрэгжиж байна вэ?
  А.бүх нийтийн В.Тэгш эрхийн С.Шууд D.Саналаа нууцаар өгөх Е.Чөлөөтэй.
  33. Сонирхлыг нэгтгэж,улс төрийн бодлогын боломжийн хувилбарыг боловсруулж
    байдаг байгууллага нь... байдаг.
  А.Сонирхлын бүлгүүд В.Олон нийтийн байгууллагууд С.Улс төрийн нам D.Төр
  Е.Төрийн бус байгууллага
  34. Эрэлт нэмэгдвэл:
А.Үнэ өснө,тоо хэмжээ буурна . В.Үнэ буурна,тоо хэмжээ өснө. С.Үнэ өснө,тоо
  хэмжээ өснө. D.Үнэ буурна, тоо хэмжээ буурна. Е.Аль нь ч биш


  35. Нийлүүлэлтийн хууль юуг харуулах вэ?
  А.Пүүсийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын шууд хамаарлыг В.Үйлдвэрлэлийн тоо
  хэмжээ,үнэ хоѐрын урвуу хамаарлыг С.Пүүсийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын урвуу
  хамаарлыг D.Үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын шууд хамаарлыг
  Е. Бүгд буруу
  36. Тогтмол зардлыг тодорхойлно уу?
  А.Түлш        В.Зээлийн хүү       С.Ажилчдын цалин
  D.Цахилгааны зардал             Е.Тээврийн үйлчилгээ
  37. Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж нь:
  А.Орлогын албан татвар В.Нийгмийн даатгалын орлого С.Өмчийн татвар D.Онцгой
  албан татвар Е.Бусад татвар
  38. Төр орлогоос нь хамааруулан ялгавартай татвар тогтоох, ажилгүйчүүд,
    хөдөлмөрийн чадвар, тэжээгчээ алдагсадад тэтгэвэр,тэтгэмж үзүүлэх зэрэг
    олон талт нийгмийн арга хэмжээ,хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь төрийн үүргүүдийн
    алинд хамаарах вэ?
  А.Эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэг В.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг
  бүрдүүлэх үүрэг С.Орлогыг дахин хуваарилах үүрэг D.Нөөцийг хуваарилах үүрэг
  Е.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх
  39. Орчуулагч,хэл шинжээч Ц.Энхбат “Англи – Орос “ толь зохиож хэвлүүлэн
    патент авчээ.Энэ нь монополийн тухай жишээ мөн үү?
  А.Хуулиар зөвшөөрөгдсөн зүй ѐсны монополь В.Онцгой нөөцийг эзэмших С.Энэ нь
  нэг хүний тэгээд ч оюуны хөдөлмөрийн бүтээл тул монополийн жишээ биш
  D.Төрөлхийн монополь Е.Онцгой нөөцийг эзэмших
  40. 1930-аад оны үед 700 гаруй буддын сүмийг нураан сүйтгэсэн нь ямар
    шалтгаантай вэ?
  А.Буддын шашин нийгэмд сөрөг үр дагавар авчирч байгаа учир В.Буддын шашин
  нь хямралд орсон учир С.Буддын шашин нь Монголын соѐлтой нийцэхгүй байсан
  учир D.Төрөөс шашныг сөрөг соѐл гэж үзсэн учраас Е.Бүгд буруу
  41. Америкийн боловсролын систем,Европын уран барилга зэрэг нь бусад тив
    орнуудад тархах болсон нь... юм.
  А.Соѐлын холбоо В.Даяаршил С.Соѐлын диффузи D.Соѐлын олон талт байдал
  Е.Аль нь ч биш
  42. НҮБ-ын системийн байгууллагад хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу?
А.Худалдаа хөгжлийн байгууллага В.Хүүхдийн сан С.Хөгжлийн хөтөлбөр D.Бүгд зөв
Е.Бүгд буруу
  43. Доорхи харгалзаануудын аль нь буруу вэ?
   А.Дээд анги-баячууд,үйлдвэрийн эзэд,худалдаачид түүнчлэн үйлдвэрлэлийн
      хэрэгслийг эзэмшдэг,эсвэл шууд хянадаг удирдлагын хэсгийнхэн
  В.Дунд анги-Фермерүүд,жижиг үйлдвэр худалдааны эзэд
  С.Цагаан захтан – Биеийн хөдөлмөр эрхэлдэг бүлэг хүмүүс
D.Цагаан захтан- Оюуны хөдөлмөр эрхлэгчид
  Е.Хөх захтан –Биеийн хөдөлмөр эрхлэгчид


  44. Дараах субьектүүдээс хэн нь нийгмийн даатгалд заавал хамрагдах ѐстой вэ?
  А.Төрийн албан хаагч В.Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид С.Хувийн компанийн
  ажилтан D.Хүчний байгууллагын ажилтан Е.Чөлөөт уран бүтээлчид
  45. Оросын нийгэм судлаач эрдэмтэн С.И.Самыган нар хүний нийгэмшлийг үе
    шатуудад хуваан авч үзжээ. Доорхи өгөгдөл нь нийгэмшилтийн аль шатанд
    хамаарах вэ? Нийгмийн зан үйлийн хэм хэмжээнд шүүмжлэлтэй хандаж,
    бусдын дунд өөрийгөө илэрхийлэх хүсэл эрмэлзэлтэй болох .
    А.Бодьгальжих шат В.Интеграцийн шат С.Хөдөлмөрийн шат D.Анхдагч
    нийгэмшил буюу дасан зохицлын шат Е.Хөдөлмөрийн дараахи шат
  46. Иргэдийн сонгуульд оролцох эрхтэйг тодорхойлсон шаардлагууд бий. Түүнд үл
    хамаарахыг олно уу?
  А.Сэтгэцийн хувьд эрүүл эсэх В.Ял шийтгэл эдэлж байгаа эсэх С.Монгол улсын
  харьяат эсэх D.Төрийн албан тушаал хашиж байгаа эсэх Е.Аль нь ч биш
  47. Төв аймгийн Заамар сумын иргэд төрөлх нутаг орныхоо унаган төрх
    алдагдаж,байгаль орчинтой зүй бусаар харьцаж байгааг эсэргүүцэн жагсжээ.
    Энэ тохиолдолд сонирхлын бүлэг аль хэлбэрт хамаарах вэ?
  А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй сонирхлын бүлэг
С.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг
Е.Алинд ч хамаарахгүй
  48. Макро эдийн засгийн судлах зүйл юу вэ?
  А.Эдийн засаг дахь төрийн үүрэг В.Эдийн засгийн хөгжлийн бүсчилсэн хандлагыг
  С.Үндэсний эдийн засагт болж байдаг үйл явцыг бүхэлд нь D.Аж ахуйн үйл
  ажиллагааны үр дүн Е.Өрх гэр,пүүс,засгийн газар зэрэг эдийн засгийн нэгж хэсгүүд
  буюу зах зээлийн субьектүүд
  49. Эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн нөөц баялгийг, газар, хөдөлмөр,
    капитал,үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар гэж 4 ангилдаг. Доорхи өгөгдлүүдээс
    капиталийн жишээг ол?
  А.Ус нар,салхины эрчим хүч,газрын тос,нүүрс,алт,ой мод,өвс ургамал
  В.Нийгэмд үр дүн ашиг нь мэдрэгдэж,материаллаг болон оюуны үнэт зүйлсийг бий
  болгоход чиглэгдсэн зорилготой үйл ажиллагаа
  С.Тоног төхөөрөмж,барилга,компьютер,гэх мэтээр өөрөө үйлдвэрлэгдсэн,цаашдын
  үйлдвэрлэлд орц болон ашиглагдах бараа
  D.Газар капитал,хөдөлмөр гэсэн нөөцийг нэг үйлдвэрийн газар нэгтгэн удирдах
  чадвар
  Е.Хүмүүсийн хэрэгцээг хангахуйц бараа үйлчилгээг хийхэд шаардлагатай олон
  хүчин зүйлсийг нэгтгэх үйл явц
  50. Хулгана гэдэг үгийг англиар mouse оросоор кошка гэдэг.Энэ нь дараахи
    ойлголтуудын алинд хамаарах вэ?
  А.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн
  хэлний дуудлага,бичиг үсгийг сурах хэрэгтэй. В.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд
тэр нь нэгэн зэрэг утга,дуудлага тэмдэг болдог. С.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр
  байж болох ч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг,утга нь адилхан байна. D.Үг тэмдэг
  болохынхоо хувьд дуудлага,бичгийн дүрс нь өөр өөр байна. Е.Дээрхи бүгд
  51. Дэд соѐлыг юу юу гэж ангилдаг вэ?
  А.Зонхилогч,сөрөг В.Үндэсний ,шашны,нийтийн С.Үндэсний,шашны,мэргэжлийн
  D.Шашны ,мэргэжлийн, сөрөг Е.Зонхилогч,сөрөг,дагуул
  52. Хэдэн оноос хойш Монголын зэвсэгт хүчин энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд
    биечлэн оролцсон бэ?
  А.2001 В.2002 С.2003 D.2004 Е.2005
  53. Нэг анги тухайлбал ажилчин ангийн диктатур тогтоох үзэл аль нь вэ?
  А.Национализм В.Колонизм С.Фашизм D.Апертейд Е.Пролетарийн
  интернационализм
  54. Холбооны бүрэлдэхүүнд ордог улс бүр нутаг дэвсгэрийн хувьд биеэ даасан,өөр
    өөрийн үндсэн хуультай,өөрийн улс төрийн байгууллагатай,иргэд нь нэгэн зэрэг
    харьяалалтай байдаг улс нь:
  А.Холбооны улс В.Нэгдмэл улс С.Конфедераци D.Улсуудын холбоо Е.Бүгд буруу
  55. Хүмүүст итгэхгүй байсан зүйлийг нь итгүүлж , түүнийг нь хийлгүүлэх чадамжийг:
  А.Хүч хэрэглэх эрх мэдэл В.Наймаалцах эрх мэдэл С.Үүрэг үүсгэх эрх мэдэл
  D.Хэрэгжүүлэх эрх мэдэл Е.Дагуулах эрх мэдэл
  56. Доорхи тооцоонуудын алинд нь цалинг оруулж тооцох вэ?
  А. ҮНБ-ийг орлогоор тооцоход В.ҮНБ-ийг зардлаар тооцоход С.Цэвэр экспортыг
  дэмжихэдD.Улсын үйлдвэр аж ахуйн газруудадоруулж буй цэвэр хөрөнгө
  оруулалтыг тооцоход Е.Өмнөх бүх хариулт буруу
  57. Барааны үнийн бууралтын шалтгаан нь:
  А.Татварын өсөлт В.Хэрэглэгчийн орлогын өсөлт С.Үйлдвэрлэлийн нөөцийн үнийн
  бууралт D.Дагалдах барааны үнийн бууралт Е.Аль нь ч биш
  2-р хэсэг
2.1.  Зөв тохируул ?
  1  Газар              а  Нарны болон салхины эрчим хүч

  2  Капитал             в  Ажиллах хүчний нөөц

  3  Хөдөлмөр             с  Машин,компьютер

  4  Үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар     d  Удирдлага зохион байгуулалт  А.1a2b3c4d В.1a2c3b4d С.1b2c3d4a     D.1b2d3c4a    Е.1c2d3a4b
2.2 Өгөгдлийг зөв харгалзуул ?
  1  Соѐл гэж юу вэ?         а  Соѐлуудын харилцан тархалт,дэлгэрэлт

  2  Соѐлын нэвчих үзэгдэл      в  Соѐл өөрийн өвөрмөц онцлогтой гэж үзэж өөрийнх нь үнэт
                      зүйлсийн хүрээнд л тайлбарлаж болно.

  3  Соѐлын олон талт байдал     с  Хүмүүс өөрийн соѐлын үүднээс бусад соѐлд хандах

  4  Соѐлын түгээмэл шинж       d  Хүний байнгын идэвхитэй,чөлөөт үйл ажиллагааны үр дүнд бий
                      болж,уламжлагдаж байдаг хэм хэмжээ,итгэл үнэмшил,билэг
тэмдэг,үнэт зүйлсийн цогц,хүний хөгжсөн түвшин.

   5  Этноцентризм             e  Дэлхий нийтийн хамгийн олон янз соѐлд
                          ажиглагддаг,тэдгээрийг нэгтгэх,ерөнхий шинж тэмдэг,хэм
                          хэмжээ,дүрэм журам,үнэт зүйлс

   6  Релятивизм              F  Соѐл нь дотроо олон хувилбартай,нэгэн төрөл биш байдалтай
                          байх,үндэстний соѐл нь хүн төрөлхтний соѐлтой харьцуулахад
                          ялгаа гарч байгаа байдал.

   A.1b2c3a4f5d6e B.1c2b3a4f5e6d C.1f2e3c4d5a6b D.1d2a3f4e5c6b E.1d2a3c4e5f6b
  1.3 . Өгөгдлийг зөв харгалзуул?
    1 Олон улсын харилцаа       a Хамтын ажиллагаа,өрсөлдөөн ,хараат байдал,Дайн


   2  Олон улсын харилцааны хэлбэрүүд    b  Даяаршил,бүс нутгийн интеграцичилал,мэдээллийн технологийн
                          хүчин зүйл,дэлхий дахиныг нийтэд нь хамарсан глобаль асуудлууд

   3  Орчин үеийн олон улсын харилцааны   c  Дэлхийн олон нийтийн гишүүн болсон эрхийн субьектүүдийн
     хандлагыг тодорхойлогч хүчин зүйл     хоорондын харилцаа

   4  Хоѐр туйлт системийн үндсэн дүрмээс  d  Нөгөө эвсэлтэй тэмцэлдэх боломжтой бол устгах,гишүүнийг нь
                          өөртөө татах,өөрийн хүчийг байнга нэмэгдүүлэхийг оролддог.

   5  Төрийн гадаад бодлогын хэрэгсэл    e  Улс төрийн,эдийн засгийн,мэдээллийн,цэргийн

А.1b2d3e4a5c В.1a2c3e4b5d С.1a2b3c4d5e D.1c2a3b4d5e
      Е.1c2d3b4a5e

Recommandé

эрүүл мэнд гэж юу вэ par
эрүүл мэнд гэж юу вээрүүл мэнд гэж юу вэ
эрүүл мэнд гэж юу вэGantsetseg Ganbat
24.9K vues15 diapositives
нийгэм тест өөрийгөө сориорой par
нийгэм тест өөрийгөө сориоройнийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройBurmaa Ganbaatar
34K vues15 diapositives
Араг яс par
Араг ясАраг яс
Араг ясGulmanat Cagshan
19.7K vues17 diapositives
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийн par
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийнбулчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийн
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийнEnhjargal Banzragch
15.4K vues10 diapositives
Архины хор уршиг par
Архины хор уршигАрхины хор уршиг
Архины хор уршигGunJee Gj
40.8K vues14 diapositives
тест №1 par
тест №1тест №1
тест №1doljoo79
4K vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Нойрны тухай par
Нойрны тухайНойрны тухай
Нойрны тухайOyuka Oyu
29.7K vues13 diapositives
Leg11 par
Leg11Leg11
Leg11Мөнх- Очир
16K vues28 diapositives
гэр бүл түүний нийгмийн үүрэг par
гэр бүл түүний нийгмийн үүрэггэр бүл түүний нийгмийн үүрэг
гэр бүл түүний нийгмийн үүрэгBayarmaa Anu
8.3K vues16 diapositives
эдий засгийн сонгох тест par
эдий засгийн сонгох тестэдий засгийн сонгох тест
эдий засгийн сонгох тестediinzasag
9K vues7 diapositives
ардчиллын хэлбэр ба онолууд par
ардчиллын хэлбэр ба онолуудардчиллын хэлбэр ба онолууд
ардчиллын хэлбэр ба онолуудNergui Oyunchinmeg
31K vues10 diapositives
Нийгмийн тухай мэдлэг On social science par
Нийгмийн тухай мэдлэг On social science Нийгмийн тухай мэдлэг On social science
Нийгмийн тухай мэдлэг On social science National of University Mongolia
25.5K vues14 diapositives

Tendances(20)

Нойрны тухай par Oyuka Oyu
Нойрны тухайНойрны тухай
Нойрны тухай
Oyuka Oyu29.7K vues
гэр бүл түүний нийгмийн үүрэг par Bayarmaa Anu
гэр бүл түүний нийгмийн үүрэггэр бүл түүний нийгмийн үүрэг
гэр бүл түүний нийгмийн үүрэг
Bayarmaa Anu8.3K vues
эдий засгийн сонгох тест par ediinzasag
эдий засгийн сонгох тестэдий засгийн сонгох тест
эдий засгийн сонгох тест
ediinzasag9K vues
ардчиллын хэлбэр ба онолууд par Nergui Oyunchinmeg
ардчиллын хэлбэр ба онолуудардчиллын хэлбэр ба онолууд
ардчиллын хэлбэр ба онолууд
тамхины хор уршиг par tuya0507
тамхины хор уршигтамхины хор уршиг
тамхины хор уршиг
tuya050758.7K vues
ажилгүйдэл, түүний хэлбэр par tserendulamaa
ажилгүйдэл, түүний хэлбэражилгүйдэл, түүний хэлбэр
ажилгүйдэл, түүний хэлбэр
tserendulamaa29K vues
нарийн гэдсэнд хоол боловсрох par dulmaa munkhbat
нарийн гэдсэнд хоол боловсрохнарийн гэдсэнд хоол боловсрох
нарийн гэдсэнд хоол боловсрох
dulmaa munkhbat23.1K vues
мэдрэхүй par night owl
мэдрэхүймэдрэхүй
мэдрэхүй
night owl17.8K vues
нийгмийн социал бүтэц par Bayarmaa Anu
нийгмийн социал бүтэцнийгмийн социал бүтэц
нийгмийн социал бүтэц
Bayarmaa Anu16K vues
халдварт бус өвчин par tuya0507
халдварт бус өвчинхалдварт бус өвчин
халдварт бус өвчин
tuya050728K vues

En vedette

Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel par
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelNiigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelurangua85
8.1K vues13 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-3 par
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3tulgaa14
2.7K vues8 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-6 par
Niigmiin tuhai medleg-6Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6tulgaa14
2.7K vues1 diapositive
жишиг даалгавар par
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварӨ. Нарантуул
14.9K vues8 diapositives
ediin zasag par
ediin zasagediin zasag
ediin zasagБ. Нямгэрэл
10.9K vues60 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-4 par
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4tulgaa14
2.7K vues8 diapositives

En vedette(20)

Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel par urangua85
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelNiigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel
urangua858.1K vues
Niigmiin tuhai medleg-3 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3
tulgaa142.7K vues
Niigmiin tuhai medleg-6 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-6Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6
tulgaa142.7K vues
Niigmiin tuhai medleg-4 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4
tulgaa142.7K vues
Standart niigmiin uhaan1 1 par tushigjargal
Standart niigmiin uhaan1 1Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1
tushigjargal6.3K vues
10 анги нийгмийн тухай мэдлэг par Sunjee Sunje
10 анги  нийгмийн тухай мэдлэг 10 анги  нийгмийн тухай мэдлэг
10 анги нийгмийн тухай мэдлэг
Sunjee Sunje11.1K vues
9 r angiin daalgavar par tserkats53
9 r angiin daalgavar9 r angiin daalgavar
9 r angiin daalgavar
tserkats534K vues
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж par Buman Tsedew
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
Buman Tsedew6.1K vues
нийгмийн ухаан 9 р анги par nochiro
нийгмийн ухаан 9 р ангинийгмийн ухаан 9 р анги
нийгмийн ухаан 9 р анги
nochiro7.7K vues
соёлын бүтэц бүр par javzandulamts
соёлын бүтэц бүрсоёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүр
javzandulamts40.7K vues
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт par Ariunbayar Bazarvaani
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтYндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
Niigmiin tuxai oilgolt 1 par tushigjargal
Niigmiin tuxai oilgolt 1Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1
tushigjargal25.3K vues
ардчилал par school14
ардчилалардчилал
ардчилал
school1423.1K vues
2015 оны эеш par Odon Ch
2015 оны эеш2015 оны эеш
2015 оны эеш
Odon Ch31.3K vues
монгол хэл жишиг даалгавар par Dash Oogii
монгол хэл жишиг даалгавармонгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавар
Dash Oogii48K vues

Similaire à Niigmiin tuhai medleg-1

жишиг даалгавар par
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварӨ. Нарантуул
1.5K vues8 diapositives
жишиг даалгавар par
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварӨ. Нарантуул
487 vues8 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-2 par
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
1.3K vues8 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-5 par
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5tulgaa14
1.5K vues8 diapositives
Niigem01 par
Niigem01Niigem01
Niigem01Burmaa Ganbaatar
731 vues8 diapositives
Niigem01 par
Niigem01Niigem01
Niigem01ch-boldbayar
1.2K vues8 diapositives

Similaire à Niigmiin tuhai medleg-1(20)

Niigmiin tuhai medleg-2 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
tulgaa141.3K vues
Niigmiin tuhai medleg-5 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
tulgaa141.5K vues
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79398 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79393 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79627 vues

Plus de tulgaa14

National history museum of mongolia par
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongoliatulgaa14
1.2K vues34 diapositives
Ulaanbaatar tour par
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourtulgaa14
457 vues27 diapositives
Askingdirection par
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirectiontulgaa14
392 vues2 diapositives
Animalcwpuzzle par
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzletulgaa14
310 vues1 diapositive
Action%20 verbs%20matching par
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matchingtulgaa14
2.1K vues3 diapositives
Body%20 parts%20word%20search par
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20searchtulgaa14
2.2K vues1 diapositive

Plus de tulgaa14(20)

National history museum of mongolia par tulgaa14
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongolia
tulgaa141.2K vues
Ulaanbaatar tour par tulgaa14
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
tulgaa14457 vues
Askingdirection par tulgaa14
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirection
tulgaa14392 vues
Animalcwpuzzle par tulgaa14
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzle
tulgaa14310 vues
Action%20 verbs%20matching par tulgaa14
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matching
tulgaa142.1K vues
Body%20 parts%20word%20search par tulgaa14
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20search
tulgaa142.2K vues
Birthday crossword par tulgaa14
Birthday crosswordBirthday crossword
Birthday crossword
tulgaa14747 vues
Askingdirectionws par tulgaa14
AskingdirectionwsAskingdirectionws
Askingdirectionws
tulgaa14214 vues
Activitiesws par tulgaa14
ActivitieswsActivitiesws
Activitiesws
tulgaa14263 vues
68 classroom-games par tulgaa14
68 classroom-games68 classroom-games
68 classroom-games
tulgaa144.1K vues
Tsahim sudalgaa 1 par tulgaa14
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
tulgaa14246 vues
Test odko par tulgaa14
Test odkoTest odko
Test odko
tulgaa14315 vues
3 r shvvlgiin asuult par tulgaa14
3 r shvvlgiin asuult3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuult
tulgaa14849 vues
Tsahim sudalgaa 1 par tulgaa14
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
tulgaa14299 vues
Rooms houses par tulgaa14
Rooms housesRooms houses
Rooms houses
tulgaa14516 vues
Ulaanbaatar tour par tulgaa14
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
tulgaa14194 vues
Translation practise presentation par tulgaa14
Translation practise presentationTranslation practise presentation
Translation practise presentation
tulgaa141 vue
The united kingdom parliament par tulgaa14
The united kingdom parliamentThe united kingdom parliament
The united kingdom parliament
tulgaa146.4K vues
хөлбөмбөгийн дүрэм par tulgaa14
хөлбөмбөгийн дүрэмхөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэм
tulgaa145.2K vues

Niigmiin tuhai medleg-1

 • 1. Хичээлийн нэр: Нийгмийн тухай мэдлэг Хувилбар Схөдөө 1-р хэсэг 1. Нийгэм бол хэл,үнэлэмж,хэм хэмжээ зэргийн эхлэл болгодог тогтолцоо юм.Хэний боловсруулсан тодорхойлолт вэ? А.А.Гидденс В.Т.Парсонс С.К.Маркс D.Bебер Е.Г.Спенсер 2. Америкийн социологич Р.Марш ямар үед нийгэм болох,нийгмийн нэгдлийн нөхцлийг тодорхойлсон байдаг. Илүүц зүйл дурдсныг олно уу? А.Нутаг давсгэр В.Нийгмээ төрөлтөөр нөхөн сэлбэж байх ѐстой.С.Соѐлын хөгжил D.Хэл яриа Е.Улс төрийн бие даасан байдал 3. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич? _____ нь сэтгэл хөдлөлийн хэврэг харилцаа тогтсон,харилцан үйлчлэл нь тодорхой зорилгод хүрэхэд захирагдаж байгаа бүлэг хүмүүсээс бүрэлддэг. А.Анхдагч бүлэг В.Хоѐрдогч бүлэг С.Нийгмийн бүлэг D.Гүйцэтгэгч бүлэг Е.Илэрхийлэгч бүлэг 4. Аж үйлдвэржихээс өмнөх нийгэмд хэн голлох үүрэгтэй вэ? А.Шашны мяндаг тушаалтнууд В.Феодалууд С.Бизнесменүүд D.Эрдэмтэд Е.АбаВзөв 5. Доорхи өгөгдлийн үндсэн санааг агуулсан гол ойлголтыг нэрлэнэ үү? Коммунистууд ажилчин ангийг,нацистууд ари үндэстэнг бүхнээс дээгүүр тавьдаг. А.Нэг үзэл суртал В.Нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээ,хувийн амьдралыг хүртэл хяналтандаа байлгадаг. С.Ямарч улс төрийн байгууллага хөдөлгөөн оршин тогтнох үндэсгүй D.Нийгмийг дотор нь анги,яс үндэс,арьс өнгө зэрэг байдлаар зааглан ялгаж нэгийг нөгөөгөөс нь дээгүүр тавих Е.Эдийн засгийн хатуу хяналт 6. Эрх мэдлийг гүйцэтгэж буй чиг үүргээр нь хэрхэн ангилдаг вэ? А.Эдийн засгийн, мэдээллийн, албадлагын В.Ардчилсан,ардчилсан бус С.Бага,дунд, өргөн D.Хууль тогтоох,гүйцэтгэх ,шүүх Е.Цэргийн,намын,төрийн 7. Нийгмийн хөдөлмөрийн хуваарь,нэмүү бүтээгдэхүүн,хувийн өмч бий болсноор нийгэм ашиг сонирхлын хувьд эвлэршгүй ангиудад хуваагдснаар буюу хэсэг бүлэг хүмүүсээс бусдыг албадан ноѐрхох,тухайлбал нэг анги бусдыг дарангуйлах замаар төр үүссэн гэж үздэг. Үүнийг тодорхойлж байгаа хамгийн зөв онолыг нэрлэнэ үү? А.Нийгэм эдийн засгийн онол В.Ангийн онол С.Хүчирхийллийн онол D.Сэтгэлзүйн онол Е.Гэрээний онол
 • 2. 8. Иргэд зөвхөн төр,хууль,шүүхийн өмнө л тэгш байна.Харин хувь хүнийхээ хувьд харилцан адилгүй,тэгш бус байдаг бөгөөд амьдралын явцад үүссэн тэрхүү тэгш бус байдалд орсон хэсгийг төр зөнд нь орхих ѐсгүй. Энэ өгөгдөл социаль төрийн үндсэн үзэл санаануудын алинд хамаарах вэ? А.Амьдралын наад захын баталгааг тогтоон хуульчлах В.Нийгмийн тэгш ѐсыг эмзэг бүлгийн хүрээнд хамгаалах С. Иргэдэд шаардлага тулгарсан үед туслалцаа үзүүлэх D.Бүгд зөв Е. Бүгд буруу 9. Төгс өрсөлдөөнт зах зээл дээр пүүсүүд яагаад үнэд нөлөөлж чаддаггүй вэ? А.Бүтээгдэхүүнүүд нь яг адилхан учраас В.Засгийн газар үнэнд нь хяналт тавьж байдаг учраас С.Тухайн бүтээгдэхүүний зах зээл дээрхи пүүсийн эзлэх байр суурь бага байдаг учраас D.Хэрэглэгчдийн чөлөөт сонголт Е.Аль нь ч биш 10. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич? ______ бол нийт орлого ба нийт зардлын хоорондын эерэг зөрүү юм. А.Үр ашиг В.Ашиг С.Хэвийн ашиг D.Хэт ашиг Е.Бүтээмж 11. Одоо дэлхийд Шведийн эдийн засгийг эрлийз эдийн засгийн тогтолцоо тогтолцоо гэж нэрлэж байгаа бөгөөд тэнд аж ахуйн үйл ажиллагааны 90 илүү хувь нь хувийн фирмд төвлөрсөн,төр нь эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах,орлогыг хуваарилахад маш эрчимтэй оролцож байна. Шведийн эдийн засгийн тогтолцооны хэв маягийг тодорхойлно уу? АЗахиргаадалтын эдийн засгийн тогтолцоо В.Чөлөөт зах зээлийн тогтолцоо С.Холимог эдийн засгийн тогтолцоо D.Уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо Е.Аль нь ч биш 12. М3-т хамаарах өгөгдлийг олно уу? А.Төрөл бүрийн үнэт цаас В.Банкны хугацаатай хадгаламж С.Бэлэн мөнгө болон банкинд хадгалуулсан хугацаагүй хадгаламж D.Бэлэн буй цаасан болон зоосон мөнгө Е.ВбаС зөв 13. Нүгэл бол хүний ѐс суртахууны үйлдэл харилцааны сөрөг,өөдгүй,зохисгүй үнэлгээ,хорьсон цээрлэсэн зүйлийг үйлдэж,муу үйлдэл хийх явдал юм. Арван хар нүгэл нь аль үнэлэмжийн илрэл вэ? А.Сайхан ба муухай хэмээх үнэлэмж В.Шашны үнэлэмж С.Шударга ба шударга бус хэмээх үнэлэмж D.Сайн ба муу хэмээх үнэлэмж Е.Бүгд буруу 14. Монгол улсын гадаад бодлогын зарчмыг тодорхойлно уу? А.Үндэсний эрх ашгийг дээдлэн бие даасан шинжтэй байх В.Олон тулгуурт С.Нээлттэй эвсэлд үл нэгдэх D.Олон улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмууд Е.Бүгд зөв 15. Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагыг нэрлэхдээ алдаа гаргасныг олно уу? А.Европын холбоо В.Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын холбоо С.Ази-Европын уулзалт D.Америкийн улсуудын байгууллага Е.Бүгд зөв. 16. Америкийн Нэгдсэн Улсын ерөнхийлөгч Ж.Буш Монгол улсад албан ѐсны айлчлал хийв. Нийгмийн харилцааны аль түвшинд хамаарах вэ?
 • 3. А.Нийгэм хоорондын харилцаа В.Институт хоорондын харилцаа С.Байгууллага,бүлэг,нийтлэгийн хоорондын харилцаа D.Бие хүмүүсийн хоорондын харилцаа Е.Аль нь ч биш 17. “Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн,шинэчлэгдэж буй дэлхий ертөнц” хэмээх зохиол хэний бүтээл вэ? А.О.Шпенглер В.Ж.А.Тойнби С.Н.Я.Данилевский D.С.П.Хантингтон Е.И.Кант 18. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул? 1.Залуу Марксын үзэл а. Аж үйлдвэржсэнээс өмнөх нийгэм,аж үйлдвэржсэн нийгэм,аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм 2.Морганы үзэл в.Зэрлэг үе,Бүдүүлэг үе,Соѐлт үе 3.Д.Белл,З.Бзеженский,А.Тоффлер с.Хүн байгалиас хараат байдаг нийгэм,Хүн хүнээсээ хараат байдаг нийгэм,хүн юунаас ч хараат бус байдаг нийгэм А.1с2в3а В.1в2с3а С.1с2а3в D.1а2в3с Е.1а2с3в 19. Иргэдийг төрийн хэрэгт оролцуулах нь олон давуу талтай. Аль нь илүүц вэ? А.Сонгогдсон удирдагчид эрх мэдлээ хэтрүүлэхгүй байна. В.Төр засаг олон түмний хүсэл зоригийн талаар илүү мэдээлэлтэй байна. С.Төрийг удирдах хэрэгт иргэдийг оролцуулна. D.Иргэд оролцсноор төр,засаг илүү мэдээлэлтэй байж,зөв,сайн шийдвэр гаргана. Е.Хүн амын нэг л тодорхой бүлгийн өвөрмөц эрх ашгийг хамгаалдаг. 20. Ардчиллын тухай сонгодог үзэл санаанд тохирохгүй шинж аль нь вэ? А.Хүний эрх бол хэнээс ч үл хамаарах жам ѐсны зүйл мөн. В.Төр нь хүний нэр төр,эрх чөлөө,өмч хөрөнгийг хамгаалах. С.Хүн бүр тэгш бололцоотойгэсэн зарчмыг баримтлах D.Төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд нийгмийн янз бүрийн нам, бүлгүүдийг тэгш оролцуулах замаар тэдгээрийн ашиг сонирхлыг зөв зохицуулан нийгмийн нэгдэл байдлыг хангах Е.Олон түмэн өөрсдөө төр засгаа сонгож бий болгох 21. Эрхзүйн болон бусад бусад арга хэрэгслээр хамгаалагдаж,баталгаажсан байхаас гадна төр оршин буйн утга учир болдог. Дээрхи өгөгдлийн үндсэн санааг агуулсан ойлголтыг нэрлэнэ үү? А.Зайлшгүй В.Түгээмэл С.Зөвхөн нийтлэг эрх ашгийг тусгаж илэрхийлдэг. D.Байнгын тогтвортой тасралтгүй. Е.Алинд нь ч хамаарахгүй 22. Үндсэн хууль болон бусад хуулиар нийтийн зориулалтаар ашиглахаар бүх ард түмний өмч болгон зарласан зүйлийг төрийн нийтийн зориулалттай өмч гэнэ. Төрийн нийтийн зориулалттай өмчид ... хамаарна. А.Иргэдэд өмчлүүлсэнээс бусад газар В.Газрын хэвлий түүний баялаг С.Түүх соѐлын үнэт цогцолбор,хөшөө дурсгал D.Археологи палеонтологийн олдвор Е.Дээрхи бүгд 23. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1.Нийгмийн эмзэг бүлэг а.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч буй иргэнд олгох тэтгэмж 2.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн төрөл в.4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх 50 насанд хүрсэн эцэг-д олгох
 • 4. 3.Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийн төрөл с.Тэжээн тэтгэх төрөл садангүй бөгөөд бие даан амьдрах чадваргүй,ганц бие ахмад настан А.1в2с3а В.1с2в3а С.1а2в3с D.1а2с3в Е.1в2а3с 24. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? _____ гэдэг нь хөрөнгийн хувь заяаг тодорхойлон шийдвэрлэх мэдэлтэй байхыг хэлнэ. А.Эзэмших В.Ашиглах С.Захиран зарцуулах D.Өмчлөх Е.Бүгд зөв 25. Бээжингийн олимпид тамирчин Сэр-дамба мөнгөн медаль авсныг та юу гэж бодож байна? А.Үр дүн В.Монголын бахархал С.Дэвшил D.Хувийн амжилт Е.Бүгд буруу 26. Нөгөө эвсэлтэй тэмцэлдэх,боломжтой бол устгахыг оролддог.Өөрийн хүчийг байнга нэмэгдүүлэхийг оролддог.Нөгөө эвслийн гишүүнийг өөртөө татах,өөрөөсөө гишүүнээ алдахгүй байх гэх мэт тактик ашиглана хэмээсэн нь олон улсын харилцааны хэдэн туйлт систем бэ? А.Нэг туйлт В.Хоѐр туйлт С.Гурван туйлт D.Олон туйлт Е.Аль нь ч биш 27. Бүх ард түмэнд хүн төрөх нас барахтай холбоотой ѐс заншил байдаг.Энэ юутай холбоотой вэ? А.Хаана ч адил хүн төрж үхдэг учраас В.Заавал ѐс заншилтай байх ѐстой учраас С.Ёс заншилгүй байвал ард түмэн нь устах аюултай учраас D. Ёс заншлаа дээдлэх ѐстой учраас Е.Бүгд буруу 28. Тухайн статусаас үүдэн бий болж заавал биелүүлэх ѐстой зан үйлийн хэм хэмжээний цогц бол ... юм. Энэ нь тухайн статусыг эзэмшигч юуг хийх ѐстойг заана. А.Эрх В.Үүрэг С.Эрх үүрэг хоѐулаа D.Дүрэм журам Е.Эрх үүрэг хоѐулаа 29. Дараах бодомжуудаас аль нь зөв бэ? А.Бүх намуудыг ангийн шинжээр ангилдаг. В.Бүх намууд гишүүний бүртгэлтэй байдаг. С.Бүх намууд байгаль хамгааллыг дэмждэг. D.Зарим нам үйл ажиллагаагаа зөвхөн сонгуулиар хязгаарладаг. Е.Бүх намууд засгийн эрхийн төлөө тэмцлийг зорилгоо болгодог. 30. Аль нь иргэдийн улс төрийн оролцоог илэрхийлж байна вэ? А.Ядууст зориулж халамжийн сан байгуулах,хандив өргөх В.Спортын уралдаан тэмцээнд оролцох С.Сонгуульд нэрээ дэвшүүлэх D.Улс төрийн сонин худалдан авах Е.Өндөр настныг халамжлах 31. Лоббидох гэдэг нь ямар утга санааг илэрхийлэх вэ? А.Нууцаар удирдах В.Уулзаж ярилцах С.Хахуульдах D.Эсэргүүцэх Е.Нөлөөлөх 32. Нэг сонгогч нэг л удаа саналаа гаргана,сонгогчид адил саналын эрхтэй байна,сонгогч бүрийн саналын хувийн жин ижил байна. Сонгуулийн үндсэн зарчмуудын аль нь хэрэгжиж байна вэ? А.бүх нийтийн В.Тэгш эрхийн С.Шууд D.Саналаа нууцаар өгөх Е.Чөлөөтэй. 33. Сонирхлыг нэгтгэж,улс төрийн бодлогын боломжийн хувилбарыг боловсруулж байдаг байгууллага нь... байдаг. А.Сонирхлын бүлгүүд В.Олон нийтийн байгууллагууд С.Улс төрийн нам D.Төр Е.Төрийн бус байгууллага 34. Эрэлт нэмэгдвэл:
 • 5. А.Үнэ өснө,тоо хэмжээ буурна . В.Үнэ буурна,тоо хэмжээ өснө. С.Үнэ өснө,тоо хэмжээ өснө. D.Үнэ буурна, тоо хэмжээ буурна. Е.Аль нь ч биш 35. Нийлүүлэлтийн хууль юуг харуулах вэ? А.Пүүсийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын шууд хамаарлыг В.Үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын урвуу хамаарлыг С.Пүүсийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын урвуу хамаарлыг D.Үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын шууд хамаарлыг Е. Бүгд буруу 36. Тогтмол зардлыг тодорхойлно уу? А.Түлш В.Зээлийн хүү С.Ажилчдын цалин D.Цахилгааны зардал Е.Тээврийн үйлчилгээ 37. Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж нь: А.Орлогын албан татвар В.Нийгмийн даатгалын орлого С.Өмчийн татвар D.Онцгой албан татвар Е.Бусад татвар 38. Төр орлогоос нь хамааруулан ялгавартай татвар тогтоох, ажилгүйчүүд, хөдөлмөрийн чадвар, тэжээгчээ алдагсадад тэтгэвэр,тэтгэмж үзүүлэх зэрэг олон талт нийгмийн арга хэмжээ,хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь төрийн үүргүүдийн алинд хамаарах вэ? А.Эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэг В.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх үүрэг С.Орлогыг дахин хуваарилах үүрэг D.Нөөцийг хуваарилах үүрэг Е.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх 39. Орчуулагч,хэл шинжээч Ц.Энхбат “Англи – Орос “ толь зохиож хэвлүүлэн патент авчээ.Энэ нь монополийн тухай жишээ мөн үү? А.Хуулиар зөвшөөрөгдсөн зүй ѐсны монополь В.Онцгой нөөцийг эзэмших С.Энэ нь нэг хүний тэгээд ч оюуны хөдөлмөрийн бүтээл тул монополийн жишээ биш D.Төрөлхийн монополь Е.Онцгой нөөцийг эзэмших 40. 1930-аад оны үед 700 гаруй буддын сүмийг нураан сүйтгэсэн нь ямар шалтгаантай вэ? А.Буддын шашин нийгэмд сөрөг үр дагавар авчирч байгаа учир В.Буддын шашин нь хямралд орсон учир С.Буддын шашин нь Монголын соѐлтой нийцэхгүй байсан учир D.Төрөөс шашныг сөрөг соѐл гэж үзсэн учраас Е.Бүгд буруу 41. Америкийн боловсролын систем,Европын уран барилга зэрэг нь бусад тив орнуудад тархах болсон нь... юм. А.Соѐлын холбоо В.Даяаршил С.Соѐлын диффузи D.Соѐлын олон талт байдал Е.Аль нь ч биш 42. НҮБ-ын системийн байгууллагад хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Худалдаа хөгжлийн байгууллага В.Хүүхдийн сан С.Хөгжлийн хөтөлбөр D.Бүгд зөв Е.Бүгд буруу 43. Доорхи харгалзаануудын аль нь буруу вэ? А.Дээд анги-баячууд,үйлдвэрийн эзэд,худалдаачид түүнчлэн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг эзэмшдэг,эсвэл шууд хянадаг удирдлагын хэсгийнхэн В.Дунд анги-Фермерүүд,жижиг үйлдвэр худалдааны эзэд С.Цагаан захтан – Биеийн хөдөлмөр эрхэлдэг бүлэг хүмүүс
 • 6. D.Цагаан захтан- Оюуны хөдөлмөр эрхлэгчид Е.Хөх захтан –Биеийн хөдөлмөр эрхлэгчид 44. Дараах субьектүүдээс хэн нь нийгмийн даатгалд заавал хамрагдах ѐстой вэ? А.Төрийн албан хаагч В.Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид С.Хувийн компанийн ажилтан D.Хүчний байгууллагын ажилтан Е.Чөлөөт уран бүтээлчид 45. Оросын нийгэм судлаач эрдэмтэн С.И.Самыган нар хүний нийгэмшлийг үе шатуудад хуваан авч үзжээ. Доорхи өгөгдөл нь нийгэмшилтийн аль шатанд хамаарах вэ? Нийгмийн зан үйлийн хэм хэмжээнд шүүмжлэлтэй хандаж, бусдын дунд өөрийгөө илэрхийлэх хүсэл эрмэлзэлтэй болох . А.Бодьгальжих шат В.Интеграцийн шат С.Хөдөлмөрийн шат D.Анхдагч нийгэмшил буюу дасан зохицлын шат Е.Хөдөлмөрийн дараахи шат 46. Иргэдийн сонгуульд оролцох эрхтэйг тодорхойлсон шаардлагууд бий. Түүнд үл хамаарахыг олно уу? А.Сэтгэцийн хувьд эрүүл эсэх В.Ял шийтгэл эдэлж байгаа эсэх С.Монгол улсын харьяат эсэх D.Төрийн албан тушаал хашиж байгаа эсэх Е.Аль нь ч биш 47. Төв аймгийн Заамар сумын иргэд төрөлх нутаг орныхоо унаган төрх алдагдаж,байгаль орчинтой зүй бусаар харьцаж байгааг эсэргүүцэн жагсжээ. Энэ тохиолдолд сонирхлын бүлэг аль хэлбэрт хамаарах вэ? А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй сонирхлын бүлэг С.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг Е.Алинд ч хамаарахгүй 48. Макро эдийн засгийн судлах зүйл юу вэ? А.Эдийн засаг дахь төрийн үүрэг В.Эдийн засгийн хөгжлийн бүсчилсэн хандлагыг С.Үндэсний эдийн засагт болж байдаг үйл явцыг бүхэлд нь D.Аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүн Е.Өрх гэр,пүүс,засгийн газар зэрэг эдийн засгийн нэгж хэсгүүд буюу зах зээлийн субьектүүд 49. Эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн нөөц баялгийг, газар, хөдөлмөр, капитал,үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар гэж 4 ангилдаг. Доорхи өгөгдлүүдээс капиталийн жишээг ол? А.Ус нар,салхины эрчим хүч,газрын тос,нүүрс,алт,ой мод,өвс ургамал В.Нийгэмд үр дүн ашиг нь мэдрэгдэж,материаллаг болон оюуны үнэт зүйлсийг бий болгоход чиглэгдсэн зорилготой үйл ажиллагаа С.Тоног төхөөрөмж,барилга,компьютер,гэх мэтээр өөрөө үйлдвэрлэгдсэн,цаашдын үйлдвэрлэлд орц болон ашиглагдах бараа D.Газар капитал,хөдөлмөр гэсэн нөөцийг нэг үйлдвэрийн газар нэгтгэн удирдах чадвар Е.Хүмүүсийн хэрэгцээг хангахуйц бараа үйлчилгээг хийхэд шаардлагатай олон хүчин зүйлсийг нэгтгэх үйл явц 50. Хулгана гэдэг үгийг англиар mouse оросоор кошка гэдэг.Энэ нь дараахи ойлголтуудын алинд хамаарах вэ? А.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн хэлний дуудлага,бичиг үсгийг сурах хэрэгтэй. В.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд
 • 7. тэр нь нэгэн зэрэг утга,дуудлага тэмдэг болдог. С.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж болох ч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг,утга нь адилхан байна. D.Үг тэмдэг болохынхоо хувьд дуудлага,бичгийн дүрс нь өөр өөр байна. Е.Дээрхи бүгд 51. Дэд соѐлыг юу юу гэж ангилдаг вэ? А.Зонхилогч,сөрөг В.Үндэсний ,шашны,нийтийн С.Үндэсний,шашны,мэргэжлийн D.Шашны ,мэргэжлийн, сөрөг Е.Зонхилогч,сөрөг,дагуул 52. Хэдэн оноос хойш Монголын зэвсэгт хүчин энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд биечлэн оролцсон бэ? А.2001 В.2002 С.2003 D.2004 Е.2005 53. Нэг анги тухайлбал ажилчин ангийн диктатур тогтоох үзэл аль нь вэ? А.Национализм В.Колонизм С.Фашизм D.Апертейд Е.Пролетарийн интернационализм 54. Холбооны бүрэлдэхүүнд ордог улс бүр нутаг дэвсгэрийн хувьд биеэ даасан,өөр өөрийн үндсэн хуультай,өөрийн улс төрийн байгууллагатай,иргэд нь нэгэн зэрэг харьяалалтай байдаг улс нь: А.Холбооны улс В.Нэгдмэл улс С.Конфедераци D.Улсуудын холбоо Е.Бүгд буруу 55. Хүмүүст итгэхгүй байсан зүйлийг нь итгүүлж , түүнийг нь хийлгүүлэх чадамжийг: А.Хүч хэрэглэх эрх мэдэл В.Наймаалцах эрх мэдэл С.Үүрэг үүсгэх эрх мэдэл D.Хэрэгжүүлэх эрх мэдэл Е.Дагуулах эрх мэдэл 56. Доорхи тооцоонуудын алинд нь цалинг оруулж тооцох вэ? А. ҮНБ-ийг орлогоор тооцоход В.ҮНБ-ийг зардлаар тооцоход С.Цэвэр экспортыг дэмжихэдD.Улсын үйлдвэр аж ахуйн газруудадоруулж буй цэвэр хөрөнгө оруулалтыг тооцоход Е.Өмнөх бүх хариулт буруу 57. Барааны үнийн бууралтын шалтгаан нь: А.Татварын өсөлт В.Хэрэглэгчийн орлогын өсөлт С.Үйлдвэрлэлийн нөөцийн үнийн бууралт D.Дагалдах барааны үнийн бууралт Е.Аль нь ч биш 2-р хэсэг 2.1. Зөв тохируул ? 1 Газар а Нарны болон салхины эрчим хүч 2 Капитал в Ажиллах хүчний нөөц 3 Хөдөлмөр с Машин,компьютер 4 Үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар d Удирдлага зохион байгуулалт А.1a2b3c4d В.1a2c3b4d С.1b2c3d4a D.1b2d3c4a Е.1c2d3a4b 2.2 Өгөгдлийг зөв харгалзуул ? 1 Соѐл гэж юу вэ? а Соѐлуудын харилцан тархалт,дэлгэрэлт 2 Соѐлын нэвчих үзэгдэл в Соѐл өөрийн өвөрмөц онцлогтой гэж үзэж өөрийнх нь үнэт зүйлсийн хүрээнд л тайлбарлаж болно. 3 Соѐлын олон талт байдал с Хүмүүс өөрийн соѐлын үүднээс бусад соѐлд хандах 4 Соѐлын түгээмэл шинж d Хүний байнгын идэвхитэй,чөлөөт үйл ажиллагааны үр дүнд бий болж,уламжлагдаж байдаг хэм хэмжээ,итгэл үнэмшил,билэг
 • 8. тэмдэг,үнэт зүйлсийн цогц,хүний хөгжсөн түвшин. 5 Этноцентризм e Дэлхий нийтийн хамгийн олон янз соѐлд ажиглагддаг,тэдгээрийг нэгтгэх,ерөнхий шинж тэмдэг,хэм хэмжээ,дүрэм журам,үнэт зүйлс 6 Релятивизм F Соѐл нь дотроо олон хувилбартай,нэгэн төрөл биш байдалтай байх,үндэстний соѐл нь хүн төрөлхтний соѐлтой харьцуулахад ялгаа гарч байгаа байдал. A.1b2c3a4f5d6e B.1c2b3a4f5e6d C.1f2e3c4d5a6b D.1d2a3f4e5c6b E.1d2a3c4e5f6b 1.3 . Өгөгдлийг зөв харгалзуул? 1 Олон улсын харилцаа a Хамтын ажиллагаа,өрсөлдөөн ,хараат байдал,Дайн 2 Олон улсын харилцааны хэлбэрүүд b Даяаршил,бүс нутгийн интеграцичилал,мэдээллийн технологийн хүчин зүйл,дэлхий дахиныг нийтэд нь хамарсан глобаль асуудлууд 3 Орчин үеийн олон улсын харилцааны c Дэлхийн олон нийтийн гишүүн болсон эрхийн субьектүүдийн хандлагыг тодорхойлогч хүчин зүйл хоорондын харилцаа 4 Хоѐр туйлт системийн үндсэн дүрмээс d Нөгөө эвсэлтэй тэмцэлдэх боломжтой бол устгах,гишүүнийг нь өөртөө татах,өөрийн хүчийг байнга нэмэгдүүлэхийг оролддог. 5 Төрийн гадаад бодлогын хэрэгсэл e Улс төрийн,эдийн засгийн,мэдээллийн,цэргийн А.1b2d3e4a5c В.1a2c3e4b5d С.1a2b3c4d5e D.1c2a3b4d5e Е.1c2d3b4a5e