Niigmiin tuhai medleg-2

T
Хичээлийн нэр: Нийгмийн тухай мэдлэг            Хувилбар Вхөдөө

1-р хэсэг

  1. “Нийгэм бол хүмүүсийн харилцан үйлдэл мөн” Энэ хэний боловсруулсан
   тодорхойлолт вэ?
   А.А.Гидденс В.Т.Парсонс С.К.Маркс D.М.Вебер Е.Г.Спенсер
  2. Энгийн нийгмийн шинжид хамаарах өгөгдлийг олно уу?
   А.Баян ядуу гэсэн нийгмийн нийгмийн ялгарал бага В.6000 жилийн тэртээгээс
   үүссэн. С.Нийгэм,улс төр, эдийн засгийн тэгш бус байдал үүссэн. D.Нарийн зохион
   байгуулалт бүхий удирдлагын системтэй. Е.АбаВ зөв.
  3. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?
   Хувь хүний онцлогт тулгуурласан шууд болон шууд бусхарилцан үйлчлэлд орж
   байгаа цөөн тооны хүмүүсээс ... үүснэ.
   А.Анхдагч бүлэг В.Хоѐрдогч бүлэг С.Нийгмийн бүлэг D.Гүцэтгэгч бүлэг
   Е.Илэрхийлэгч бүлэг
  4. Аж үйлдвэржсэн нийгэмд хэн голлох үүрэгтэй вэ?
   А.Шашны мяндаг тушаалтнууд В.Феодалууд С.Бизнесменүүд D.Эрдэмтэд, зөвдөх
   менежерүүд Е.Аль нь ч биш
  5. Зөв өгөгдөл нь аль вэ?
   А.Төрийн засаглал нь хууль цаазын үндэстэй.
   В.Төрийн засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн.
   С. Төрийн засаглал шийдвэр гаргах,албадах онцгой эрхтэй.
   D.Төрийн засаглал нь албадлагын өвөрмөц аппараттай.
   Е.Бүгд зөв
  6. Эрх мэдлийг тулгуурлаж буй эх сурвалжаар нь ангилсан ангилал аль вэ?
   А.Ардчилсан,ардчилсан бус В.Хууль тогтоох,гүйцэтгэх,шүүх
   С.Цэргийн,намын,төрийн D.Эдийн засгийн,мэдээллийн,албадлагын
   Е.Бага,дунд,өргөн
  7. Хүмүүс ганц нэгээрээ биш харин нэгдэж, гарсан зүйлээ дагнан эрхлэх замаар
   хэрэгцээгээ илүү ханган хөдөлмөрийн хуваарь тогтсон нь төрийн үүслийн гол
   шалтгаан болсон гэж үздэг.Дээрхи өгөгдлийн агуулгыг тодорхойлсон онолыг
   нэрлэнэ үү?
   А.Ангийн онол В.Хүчирхийллийн онол С.Гэрээний онол D.Сэтгэлзүйн онол
   Е.Нийгэм эдийн засгийн онол
  8. Төрийн дээд эрх мэдлийг хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүхийн байгууллагын хооронд
   зөв, тэнцвэртэй, харилцан хяналттай хуваарилах явдал юм.Энэ өгөгдөл эрхзүйт
   төрийн онцлог шинжүүдийн алинд хамаарах вэ?
   А.Хууль дээдлэх ѐс В.Төр,иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх С.Төрөөсхүний
   эрхийг эрхэмлэн дээдэлж,түүнийг баталгаатай хангах D.Төрийн эрх мэдэл
   хуваарилах Е.Шүүх зөвхөн хуульд захирагдах
  9. Монопольт өрсөлдөөний зах зээлийн шинж аль нь вэ?
   А.Бие биеэ орлох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг цөөн тооны үйлдвэрлэгчтэй зах
   зээлийн төлөв байдал
В.Хоорондоо ялгаатай боловч нэг төрлийн таваар борлуулахыг сонирхсон олон
  тооны үйлдвэрлэгчидтэй.
  С.Бүх буюу ихэнх үйлдвэрлэлийг хяналтандаа аваад бараа болон үйлчилгээний
  үнэд нөлөөлж болох боломжийг олсон зах зээл.
   D.Салбарт шинээр нэвтрэн ороход маш хүнд
  Е.Үнийг зах зээл тодорхойлдог.
10. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич?
  ... гэдэг нь үйлдвэрлэлийн боломжийг бүрэн дүүрэн хүчин чадалд нь хүргэж
  ашиглах явдлыг илэрхийлдэг үзүүлэлтийг хэлдэг.
   А.Үр ашиг В.Ашиг С.Хэвийн ашиг D.Хэт ашиг Е.Бүтээмж
11. Шинэ сонгодог онолын гол төлөөлөгч нь:
  А.У.Петти В.А.Смит С.Д.Рикардо D.Ж.Кейнс Е.К.Маркс
12. М2-т хамаарах өгөгдлийг ол?
  А.Төрөл бүрийн үнэт цаас
  В.Банкны хугацаатай хадгаламж
  С.Бэлэн мөнгө болон банканд хадгалуулсан хугацаагүй хадгаламж
  D.АВС зөв
  Е.Бүгд буруу
13. Амьдрал үйл ажиллагаагаа байгалийн унаган төрх байдалд нь зохицуулан зохион
  байгуулах замаар түүний хишиг буяныг хүртэх байгаль ертөнцөө дээдлэхэд
  үндэслэдэг соѐлыг судлаачид юу гэж нэрлэдэг вэ?
  А.Өрнийн соѐл В.Иргэншилт соѐл С.Дорнын соѐл D.Африкийн соѐл
  Е. Шашны соѐл
14. Соѐл л нийгмийн амьдралд тодорхойлогч үүргийг гүйцэтгэж түүний бүхэллэг шинж
  ба хөгжлийг нөхцөлдүүлж, нийгийн амьдралын бүх хүрээ, түүн дотроос эдийн
  засгийн хүрээнд шийдвэрлэгч нөлөө үзүүлдэг.Энэ үзэл баримтлалыг хэн
  боловсруулсан бэ?
  А.К.Маркс В.Э.Дюркгейм С.М.Вебер D.ВбаС зөв Е.Аль нь ч биш
15. 1994 оны Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд “МУ-ын гадаад
  бодлогын шийдвэр гаргах механизм”ыг нэрлэжээ. Хамаарахгүйг олно уу?
  А.Улсын их хурал В.Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөл С.Монгол улсын
  Ерөнхийлөгч D.Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар Е.Гадаад хэргийн яам
16. Олон улсын харилцааны субьектүүдийг зөв дурдсаныг олно уу?
  А.Тухайн улсбуюу төр,ард түмэн,олон улсын байгууллагууд
  В.Нэгдсэн Үндэстний байгууллага, түүний системийн байгууллага
  С. Парламент, Засгийн газар, төрийн тэргүүн
  D.Бүгд зөв
  Е.Бүгд буруу
17. Батын охин Цэцгээ “Монгол Улсын Их сургууль” -д элсэн оров.Нийгмийн
  харилцааны аль төвшинд хамаарах вэ?
  А.Бие хүмүүсийн хоорондын харилцаа В.Байгууллага,бүлэг,нийтлэгийн хоорондын
  харилцаа С.Институт хоорондын харилцаа D.Нийгэм хоорондын харилцаа
  Е. ВбаDзөв
18. Оросын байгаль шинжээч,философич Н.Я.Данилевский нэг иргэншил нь:
А.Залуу нас-цэцэглэлт-уналт В.Залуу нас-Цэцэглэлт-Өтлөлт-Уналт
    С.Үүсэл-Өсөлт-Бууралт-Уналт-Бутрал D.ҮҮсэл-Өсөлт-Бууралт-Бутрал Е.Аль нь ч
    биш
  19. Зөв тохируул?
    1.Аж үйлдвэржсэнээс өмнөх нийгэм    а.Голлох үүргийг бизнесменүүд гүйцэтгэнэ.
           2.Аж үйлдвэржсэн нийгэм       в.Голлох үүргийг шашны мяндаг
                          тушаалтнууд,феодалууд гүйцэтгэнэ.
          3.Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм с.Голлох үүргийг эрдэмтэд, зөвлөх
                                 менежерүүд гүйцэтгэнэ.
    А.1а2в3с В.1в2с3а В.1с2а3в D.1а2с3в Е.1в2а3с
  20. Иргэдийн улс төрийн нийцтэй хэлбэрүүдийг дурдахдаа хамааралгүйг дурдсан бол
    аль нь вэ?
    А.Хууль бус жагсаал цуглаан ажил хаялтанд оролцох В.Төрийн байгууллага албан
    тушаалтанд хандан захидал бичих С.Санал хүсэлт тавих D.Хэвлэл мэдээллийн
    хэрэгслийг ашиглан санал бодлоо илэрхийлэх Е.Бүх ард түмний санал асуулга
  21. Олон ургальч ардчиллын онолд тохирохгүй шинж аль нь вэ?
    А.Төрийн засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард түмэн нийтээрээ оролцох эрхтэй байх
    В.Нийгэм бол засаглалыг гартаа барьж буй удирдагч цөөнхи, үлдсэн нь
    удирдуулагч олонхи гэсэн хоѐр хэсэгт хуваагддаг бөгөөд төрийн бодлогыг удирдагч
    цөөнхи нь тодорхойлно.
    С.Нийгмийн доторхи санаа бодлын илэрхийлэл болсон улс төрийн нам,бүлгүүдийн
үүргийг чухалчлан үздэг.
    D.Улс төрийн амьдралд шийдвэр гаргахад бүх хүнийг оролцуулах боломжгүй
    боловч ардчиллын зарчмуудыг бодитойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой.
    Е.Нийгмийн доторхи бүлэг хэсгүүд өөр хоорондоо өрсөлдөн олон түмний дэмжлэг
    авах замаар төрийн эрхийг ээлжлэн барина.
  22. Төрийн чиг үүргийг үйл ажиллагааны шинж чанараар нь дотоод,гадаад чиг үүрэг
    гэж ялган үзэж болно. Доорхи бодомжуудаас гадаад чиг үүрэгт хамаарахыг
    тодорхойлно уу?
    А.Нийгмийн хэв журмыг хангах В.Энхийг эрхэмлэсэн гадаад бодлого явуулах
    С.Хүний эрх, эрх чөлөө,шударга ѐс,үндэсний эв нэгдлийг хангах D.Олон ургальч
    үзлийг төлөвшүүлэх Е.Дэлхийн улс орнуудтай харилцан ашигтай хамтын
    ажиллагаа хөгжүүлэх
  23. Төрийн өмч нь төрийн нийтийн зориулалттай өмч, төрийн өөрийн өмчөөс
    бүрдэнэ.Төрийн өөрийн өмчид...хамаарна.
    А.Газрын хэвлий түүний баялаг В.Ус түүний доторхи баялаг С.Ой түүнийг дагалдах
    баялаг D.Төрийн тусгай хэрэгцээний бэлтгэл нөөц Е.Түүх соѐлын үнэт зүйл,
    цогцолбор
  24. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
    1.Нийгмийн эмзэг бүлэг  а.Ахмад настны халамжийн тэтгэвэр
    2.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн төрөл в.Хүүхдийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж
    3.Нийгмийн халамжийн нөхцөлт мөнгөн      с.Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд
    тэтгэмжийн төрөл
    А.1а2в3с В.1в2с3а С.1с2а3в D.1а2с3в Е.1в2а3с
25. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?
   Эд хөрөнгийг хэрэглэж түүнээс ашигтай чанарыг нь гаргаж авахыг ... гэнэ.
  А.Эзэмших В.Захиран зарцуулах С.Ашиглах D.Өмчлөх Е.Бүгд зөв
26. Бээжингийн олимпид тамирчин Бадар-Ууган алтан медаль хүртсэн явдлыг та юу
  гэж бодож байна вэ?
  А.Үр дүн В.Монголын бахархал СДэвшил D.Хувийн амжилт Е. Бүгд буруу
27. Цөм их гүрэн нь үндсэн дүрэм зарчмыг тогтоон хэрэгжүүлж,цэрэг эдийн засгийн
  хувьд ноѐрхоно. Өөрийн нөлөөнд буй нэгжүүдийн хоорондын зөрчилдөөнийг
  зохицуулна.Нэгж улсуудын тусгаарлах,бие даах оролдлогыг таслан зогсооно. Олон
  улсын харилцааны хэдэн туйлт систем бэ?
  А.Нэг туйлт В.Хоѐр туйлт С.Гурван туйлт D.Олон туйлт Е.Аль нь ч биш
28. Аль нь онолын ойлголт биш вэ?
  А.Капитализм В.Феодализм С.Хүний нийгэм D.Нээлттэй нийгэм Е.Уламжлалт
  нийгэм
29. Аль нь төрөлх статус биш вэ?
  А.Монгол,халх   В.18 настай       С.Эмэгтэй  D.Төгөлдрийн Хулан
  Е.Сурагч
30. Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлдэг зохион байгуулалтын хэлбэр нь:
  А.Байнгын хороо В.Намын бүлэг С.Чуулган D.Намуудын хамтарсан хуралдаан
  Е. Хэвлэл бага хурал
31. Төрийн албан хаагч нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгаанд оролцож болох
  уу?
  А.Төрийн захиргааны албан хаагч оролцож болно. В.Улс төрийн албан хаагч
  оролцож болно. С.Төрийн албан хаагч оролцож болно. D.Оролцохыг хориглоно.
  Е.Аль нь ч биш
32. Монгол улсын Иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар компанит ажил
  өрнүүлжээ. Энэ нь ... оролцоо юм.
  А.Улс төрийн оролцоо В.Нийгмийн оролцоо С. Хувийн оролцоо D. Иргэдийн
  оролцоо Е. Бүлгийн оролцоо
33. Нэгэн улсад иргэд цуглаан хийж засгийн газраа огцрохыг шаардан төрийн зарим
  удирдлагуудад өргөх бичиг өгчээ. Энэ нь:
  А.Улс төрийн нийцтэй оролцоо В. Улс төрийн нийцгүй оролцоо С.Бүлгийн оролцоо
  D.Нийгмийн оролцоо Е. Бүгд буруу
34. Монгол улсын иргэн хүн ямар нэг төлөөлөлгүйгээр өөрөө саналаа гаргаж Улсын Их
  Хурал, Ерөнхийлөгч, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлыг сонгоно гэсэн үг. Сонгуулийн
  үндсэн зарчмуудын аль нь хэрэгжиж байна вэ?
   А.Бүх нийтийн В.Чөлөөтэй сонгох зарчим С.Шууд сонгох зарчим
   D.Саналаа нууцар гаргах зарчим Е. Тэгш эрхийн зарчим
35. Дараах бодомжуудыг зөв тохируул?
  1.Эрэлт нэмэгдвэл     А.Үнэ өснө, тоо хэмжээ өснө
  2.Нийлүүлэлт нэмэгдвэл В.Үнэ өснө, тоо хэмжээ буурна.
  3.Эрэлт буурвал      С.Үнэ буурна,тоо хэмжээ буурна.
  4.Нийлүүлэлт буурвал   D.Үнэ буурна,тоо хэмжээ өснө.
  А.1a2b3c4d В.1а2d3в4с С.1а2в3d4с D.1а2d3с4в Е.1в2а3с4d
36. Хэрвээ барааны үнэ эрэлт нийлүүлэлтийн түвшнээс дээгүүр бол:
  А.Илүүдэл бий болно. В.Хомсдол бий болно. С.Худалдагчийн зах зээл бий болно.
  D.ВбаС зөв Е. Бүгд буруу
37. Хувьсах зардал нь үйлдвэрлэлийн хэмжээний өөрчлөлтөөс хамааран тоо хэмжээ
  нь хувьсч байдаг зардал. Доорхи өгөгдлөөс хувьсах зардлыг тодорхойл?
  А.Аж ахуйн нэгжийн тоног төхөөрөмж В.Байшин барилгын элэгдлийн шимтгэл
  С.Тээврийн зардал D.Рентийн төлбөр Е.Зээлийн хүү
38. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн татварт хамаарах өгөгдлийг олно уу?
  А.Орлогын албан татвар В.Өмчийн татвар С.Онцгой албан татвар D.Гадаад үйл
  ажиллагааны татвар Е.Бусад татвар
39. Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийг боловсруулан гаргаж мөрдснөөр
  стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг борлуулах хэрэв хууль зөрчсөн
  тохиолдолдтодорхой хариуцлага хүлээлгэж байх зэргээр үйл ажиллагааг нь
  зохицуулна. Энэ нь төрийн ямар үүрэгт хамаарах вэ?
  А.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх В.Нөөцийг хуваарилах
  үүрэг С.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх үүрэг D.Орлогыгдахин
  хуваарилах үүрэг Е.Эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэг
40. Харилцан орлуулах шинжтэй хоѐр барааны нэгжийн үнэ өсвөл:
  А.Нөгөө барааны эрэлт буурна. В.Нөгөө барааны эрэлт өснө. С.Барааны нийт тоо
  хэмжээ буурна. D.Нөгөө барааны эрэлтийн тоо хэмжээ өснө. Е.Нөгөө барааны
  эрэлтийн тоо хэмжээ буурна.
41. Чононууд дунд амьдарч байсан Камала охиныг 8 настай байхад Энэтхэгээс олжээ.
  Охины нийгэмд амьдрах ямарч чадваргүй байсны шалтгааныг оновчтой
  тодорхойлно уу?
  А.Хүний наад захын ямарч мэдлэг боловсрол эзэмшээгүй В.Соѐл хүнийг
  төлөвшүүлэн нийгэмшүүлдэг ба энэ нь эхээс мэндэлсэн цагаас эхэлдэг.
  С.Сэтгэлзүйн бэлтгэл байгаагүй. D.Дээрхи бүгд Е.АбаС зөв.
42. Үндэсний шашинд хамаарах өгөгдлийг олно уу?
  А.Буддын шашин В.Христосын шашин С.Лалын шашин D.Индуйзм Е.АВСзөв
43. Ямар байгууллага нь хуучин колони байсан улс орныг тусгаар тогтнолынхоо төлөө
  ахиц гаргахад чиглүүлж өгдөг вэ?
  А.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага В.Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага С.Олон
  улсын шүүх D.Асрамжийн зөвлөл Е.Аюулгүйн зөвлөл
44. К.Маркс залуу үедээ нийгмийн хөгжлийг гурав ангилсан бөгөөд эдгээрээс илүү
  ангилал аль нь вэ?
  А.Хүн байгалиас хараат байдаг нийгэм В.Хүн хүнээсээ хараат байдаг нийгэм С.Хүн
  нийгмээсээ хараат байдаг нийгэм D.Хүн юунаас ч хараат бус байдаг нийгэм
  Е.Бүгд буруу
45. М.Вебер,Э.Дюркгейм,П.Сорокин,Т.Парсонс нар ангийн тухай ямар байр суурийн
  төлөөлөгчид вэ?
  А.Марксист байр суурь В.Марксист бус байр суурь С.Идеалист байр суурь
  D.Шашны байр суурь Е.Бүгд буруу
46. Сонгуулийн бүх нийтийн зарчим гэдэг нь сонгуульд оролцох бүхий л эрхийг иргэдэд
  хуулиар олгодог явдал гэж үздэг.Тэгвэл бүх нийтийн зарчимд хязгаарлалт
  тавигддаг.Түүнийг тодруулна уу?
  А.Насны хязгаарлалт В.Иргэний харьяалалын хязгаарлалт С.Оршин суугаа газрын
  хязгаарлалт D.Эрхийн чадамжийн хязгаарлалт Е.Дээрхи бүгд
47. Түр курс,дамжаанд суралцагсад,нэг ээлжинд амралтанд амрагчид гэх мэт нь ...юм.
  А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй буюу шахалтын бүлэг
  С.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын
  бүлэг Е.Улс төрийн сонирхлын бүлэг
48. Макро эдийн засгийн шинжлэх ухааны судлагдахууныг тодорхойлно уу?
  А.Өрсөлдөөн В.Эрэлт С.Үнэ D.Хэрэгцээ Е.Санхүү
49. Аль нь төрийн өмчийн эд хөрөнгийг хувьчлах арга вэ?
  А.Хувьчлал ил тод ,олон нийтийн хяналттай байх В.Төр нь эд хөрөнгөө өөрөө
  мэдэж эзэмших,ашиглах С.Уралдаант шалгаруулалт D.АбаСзөв Е.Дээрхи бүгд
50. Муур гэдэг үгийг англиар cat оросоор кошка гэдэг.Энэ нь дараахи ойлголтуудын
  алинд хамаарах вэ?
  А.Үг тэмдэг болохынхоо хувьд дуудлага,бичгийн дүрс нь өөр өөр байна. В.Гадаад
  хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн хэлний
  дуудлага,бичиг үсгийг сурах хэрэгтэй. С.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд тэр нь
  нэгэн зэрэг утга,дуудлага тэмдэг болдог. D.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж
  болох ч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг,утга нь адилхан байна.Е.Дээрхи бүгд
51. Нийгмийн амьдралд соѐлын эзлэх байр суурь дээр эсрэг тэсрэг байсан хүмүүс аль
  нь вэ?
  А.И.Кант-К.Маркс В.М.Вебер-К.Маркс С.Э.Дюркгейм-М.Вебер D.И.Кант-М.Вебер
  Е.И.Кант-Э.Дюркгейм
52. Азийн бүс нутгаас хүчирхэг байж Дэлхийн бодлогод нөлөөлж чаддаг улсуудыг
  дурдахдаа илүүг оруулсан бол олно уу?
  А.Хятад В.Монгол С.Энэтхэг D.Япон Е.Аль нь ч биш
53. Өөрийн үндэстнийг бусад үндэстнээс дээгүүрт тавих үзэл аль нь вэ?
  А.Национализм В.Колонизм С.Фашизм D.Апертейд Е.Геноцид
54. Нэг үндсэн хуультай,төрийн байгууллагын болон хууль эрхийн нэгдмэл
  тогтолцоотой, нийт улсын нутаг дэвсгэр дээр төрийн засаглалын нэгдмэл дэг
  журам үйлчилдэг улс нь:
  А.Холбооны улс В.Нэгдмэл улс С.Улсуудын холбоо D.Конфедераци Е. Бүгд буруу
55. Хомсдол гэж юу вэ?
  А.Үйлдвэрлэлийн хэмжээ буурахыг хэлнэ. В.Хүмүүсийн хэрэгцээт бараа
  дутагдалтай байхыг хэлнэ. С.Эрэлтийн хэмжээ нийлүүлэлтийн хэмжээнээс их
  байхыг хэлнэ. D.Нийлүүлэлтийн хэмжээ багасахыг хэлнэ. Е.ВбаС зөв
56. Ж.Кейнсийн онол нь 1938 оноос 1960 оны үед зонхилж байсны шалтгаан нь:
  А.1930 –аад оны үеийн банкны сүйрлийг тайлбарласан. В. Тэр их хямралын
  шалтгааныг болон эдийн засгийг эмчлэх аргыг илүү тодорхой тайлбарлаж байсан .
  С.Статистикийн мэдээллүүдээр баталгаажиж байсан.
  D.АНУ-д Их хямралыг давахад Кейнсийн онолыг ашиглаж байсан.
  Е.Дээрхи бүх хариулт зөв .
57. Хэрэв үнэ буурахад Х барааны эрэлт буурч байвал Х барааг:
    А.Хэвийн бараа В.Онцгой бараа С.Дагадаг бараа D.Гиффен бараа Е.Хоцрогдсон
    бараа


    2-р хэсэг
2.1 Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул?
    1.Хүнс тэжээлийн зардлын ядуурал буюу     a.Үнэмлэхүй ба харьцангуй ядуу
    Энгелийн хуулиар тооцогдох ядуурал       b.Дэлхийн банкжилд нэг хүн 275 ам
                          доллараас бага орлоготой байвал нэн
                                     ядууд тооцдог.
        2.Хэрэгцээний ядуурал             c.Монгол хүн дунджаар 2900
                         ккалорын илчлэгтэй хоол идэх ѐстой гэж
                                  эрдэмтэд тооцоолжээ.
    3.Үнэлгээний ядуурал
    А.1a2b3c В.1b2a3c С.1c2a3b D.1a2c3b Е.1c2b3a
2.2 Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул?
    1.Билэг тэмдэг      a.Хүнд зайлшгүй хэрэгтэй бүгдээс дээгүүр гэдгийг хүлээн
                    зөвшөөрч,түүнд тэмүүлж,ихэд хүндэтгэн дээдэлж,
                биширч харилцдаг хүний мэдрэмж,амьдралын үнэт чиглэл
     2.Хэл b.Хүмүүс тодорхой хүрээ цаг хугацанд биш,харин ямарч үед байнга дагаж
                      мөрдөж байх үйл,төрх байдлын ерөнхий дүрэм
      3.Үнэт чанар    c.Нийгмийн зүгээс хайрлан хүндлэгдэж,хамгаалагдсан
                  үйлдлийн томоохон загвар
    4.Хэм хэмжээ             d.Нийгэм,нийгмийн бүлгийн гишүүдийн хувьд
                         хүлээн зөвшөөрсөн нэг обьект,үйлдлээр
                        нөгөөгийн утгыг илэрхийлэх үйлдэл,обьект
    5.Зан үйл   e.Тодорхой хэмжээгээр хамтын мэдрэмж төрүүлдэг,хэвшмэл болон
                         билэгдлийн шинжтэй үйлдлүүдийн цогц.
    6.Ёс заншил          f.Болзмол боловч бүтэцлэг утгатай,авиа болон дүрс,
                   тэмдэг хэрэглэж,хэрэгжүүлэх мэдээллийн тогтолцоо
    А.1a2c3e4b5d6f В.1b2d3f4a5c6e C.1c2e3a4b5d6f D.1d2f3a4b5e6c D.1e2f3a4b5c6d

2.3 Өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?

1  Монгол улсын      а    Ашигт малтмалын нөөц ашигласны, газрын төлбөр
   татварын тогтолцоо       ,ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэж ашигласны, ус
                   ашиглахад

2  Хураамж         в    Гаалийн татвар, худалдааны татвар,онцгой албан
                   татвар, хүн амын орлогын татвар гэх мэт

3  Татвар         с    Албан татвар, төлбөр, хураамж.
4  Төлбөр         d  Улсын тэмдэгтийн, замын, ан амьтан агнах, барих
                зөвшөөрөл авахад

А.1c2d3b4a В.1c2a3d4b C.1c2d3a4b   D.1d2c3a4b  E.1d2c3b4a
А.1a2b3c4d В.1b2c3d4a С.1c2d3b4a D.1d2c3b4a Е.1b2d3c4e5a

Recommandé

жишиг даалгавар par
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварӨ. Нарантуул
1.5K vues8 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-3 par
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3tulgaa14
2.7K vues8 diapositives
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed par
800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
200 vues7 diapositives
800.mn 2013 social studies a by byambaa avirmed par
800.mn  2013 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies a by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
200 vues6 diapositives
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed par
800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
260 vues8 diapositives
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed par
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
972 vues28 diapositives

Contenu connexe

Tendances

800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmed par
800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
315 vues8 diapositives
800.mn social studies d by byambaa avirmed par
800.mn  social studies d by byambaa avirmed800.mn  social studies d by byambaa avirmed
800.mn social studies d by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
358 vues7 diapositives
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed par
800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
342 vues7 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-5 par
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5tulgaa14
1.5K vues8 diapositives
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed par
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
151 vues8 diapositives
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed par
800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
398 vues7 diapositives

Tendances(18)

Niigmiin tuhai medleg-5 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
tulgaa141.5K vues
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
тест №1 par doljoo79
тест №1тест №1
тест №1
doljoo794K vues
Niigmiin tuhai medleg-4 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4
tulgaa142.7K vues
нийгэм тест өөрийгөө сориорой par Burmaa Ganbaatar
нийгэм тест өөрийгөө сориоройнийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориорой
Burmaa Ganbaatar34K vues
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1 par anartseeveldorj
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
anartseeveldorj3.2K vues
Niigmiin tuhai medleg-1 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1
tulgaa146.7K vues
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test par anartseeveldorj
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testBuren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
anartseeveldorj624 vues

En vedette

Ardchilaliin tuhai uhagdahuun par
Ardchilaliin tuhai uhagdahuunArdchilaliin tuhai uhagdahuun
Ardchilaliin tuhai uhagdahuunNergui Oyunchinmeg
3.8K vues6 diapositives
L 2. s.ss702 par
L 2. s.ss702L 2. s.ss702
L 2. s.ss702Baasansuren Naranbaatar
482 vues27 diapositives
ажилгүйдэл par
ажилгүйдэл ажилгүйдэл
ажилгүйдэл Aska Ashka
28K vues17 diapositives
Designing Teams for Emerging Challenges par
Designing Teams for Emerging ChallengesDesigning Teams for Emerging Challenges
Designing Teams for Emerging ChallengesAaron Irizarry
1.1M vues27 diapositives
Oonchig par
OonchigOonchig
OonchigNergui Oyunchinmeg
1.2K vues1 diapositive
S.ss702 l 15. human development par
S.ss702 l 15. human developmentS.ss702 l 15. human development
S.ss702 l 15. human developmentBaasansuren Naranbaatar
1.3K vues36 diapositives

En vedette(20)

ажилгүйдэл par Aska Ashka
ажилгүйдэл ажилгүйдэл
ажилгүйдэл
Aska Ashka28K vues
Designing Teams for Emerging Challenges par Aaron Irizarry
Designing Teams for Emerging ChallengesDesigning Teams for Emerging Challenges
Designing Teams for Emerging Challenges
Aaron Irizarry1.1M vues
Sustainable Development Green Economy Mongolia PAGE Ногоон тогтвортой хөгжил par Sharav Namnan
Sustainable Development Green Economy Mongolia PAGE Ногоон тогтвортой хөгжилSustainable Development Green Economy Mongolia PAGE Ногоон тогтвортой хөгжил
Sustainable Development Green Economy Mongolia PAGE Ногоон тогтвортой хөгжил
Sharav Namnan1.3K vues
Pdf tekct par boldmaa
Pdf tekctPdf tekct
Pdf tekct
boldmaa1.5K vues
харилцааны хэлбэрүүд 8 par ajaa97
харилцааны хэлбэрүүд 8харилцааны хэлбэрүүд 8
харилцааны хэлбэрүүд 8
ajaa9710.6K vues
монголын хүн ам par Haliun53
монголын хүн ам монголын хүн ам
монголын хүн ам
Haliun5313.6K vues
Шуурхай санах ой par Ceka Moogii
Шуурхай санах ойШуурхай санах ой
Шуурхай санах ой
Ceka Moogii11.3K vues
социологийн судалгааны үндсэн аргууд par Nandia Nandia Ganbold
социологийн судалгааны үндсэн аргуудсоциологийн судалгааны үндсэн аргууд
социологийн судалгааны үндсэн аргууд

Similaire à Niigmiin tuhai medleg-2

жишиг даалгавар par
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварӨ. Нарантуул
487 vues8 diapositives
Niigem01 par
Niigem01Niigem01
Niigem01Burmaa Ganbaatar
730 vues8 diapositives
Niigem01 par
Niigem01Niigem01
Niigem01Burmaa Ganbaatar
1K vues8 diapositives
эеш а 2016 par
эеш а 2016эеш а 2016
эеш а 2016Tomorbaatar Erdenebat
1K vues5 diapositives
должинсүрэн нийгэм par
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
398 vues3 diapositives
должинсүрэн нийгэм par
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
393 vues3 diapositives

Similaire à Niigmiin tuhai medleg-2(13)

должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79398 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79393 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79627 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79339 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79352 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79390 vues
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà par zundarma
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
zundarma460 vues

Plus de tulgaa14

National history museum of mongolia par
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongoliatulgaa14
1.2K vues34 diapositives
Ulaanbaatar tour par
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourtulgaa14
457 vues27 diapositives
Askingdirection par
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirectiontulgaa14
392 vues2 diapositives
Animalcwpuzzle par
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzletulgaa14
310 vues1 diapositive
Action%20 verbs%20matching par
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matchingtulgaa14
2.1K vues3 diapositives
Body%20 parts%20word%20search par
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20searchtulgaa14
2.2K vues1 diapositive

Plus de tulgaa14(20)

National history museum of mongolia par tulgaa14
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongolia
tulgaa141.2K vues
Ulaanbaatar tour par tulgaa14
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
tulgaa14457 vues
Askingdirection par tulgaa14
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirection
tulgaa14392 vues
Animalcwpuzzle par tulgaa14
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzle
tulgaa14310 vues
Action%20 verbs%20matching par tulgaa14
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matching
tulgaa142.1K vues
Body%20 parts%20word%20search par tulgaa14
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20search
tulgaa142.2K vues
Birthday crossword par tulgaa14
Birthday crosswordBirthday crossword
Birthday crossword
tulgaa14747 vues
Askingdirectionws par tulgaa14
AskingdirectionwsAskingdirectionws
Askingdirectionws
tulgaa14214 vues
Activitiesws par tulgaa14
ActivitieswsActivitiesws
Activitiesws
tulgaa14263 vues
68 classroom-games par tulgaa14
68 classroom-games68 classroom-games
68 classroom-games
tulgaa144.1K vues
Tsahim sudalgaa 1 par tulgaa14
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
tulgaa14246 vues
Test odko par tulgaa14
Test odkoTest odko
Test odko
tulgaa14315 vues
3 r shvvlgiin asuult par tulgaa14
3 r shvvlgiin asuult3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuult
tulgaa14849 vues
Tsahim sudalgaa 1 par tulgaa14
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
tulgaa14299 vues
Rooms houses par tulgaa14
Rooms housesRooms houses
Rooms houses
tulgaa14516 vues
Ulaanbaatar tour par tulgaa14
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
tulgaa14194 vues
Translation practise presentation par tulgaa14
Translation practise presentationTranslation practise presentation
Translation practise presentation
tulgaa141 vue
The united kingdom parliament par tulgaa14
The united kingdom parliamentThe united kingdom parliament
The united kingdom parliament
tulgaa146.3K vues
хөлбөмбөгийн дүрэм par tulgaa14
хөлбөмбөгийн дүрэмхөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэм
tulgaa145.2K vues

Niigmiin tuhai medleg-2

 • 1. Хичээлийн нэр: Нийгмийн тухай мэдлэг Хувилбар Вхөдөө 1-р хэсэг 1. “Нийгэм бол хүмүүсийн харилцан үйлдэл мөн” Энэ хэний боловсруулсан тодорхойлолт вэ? А.А.Гидденс В.Т.Парсонс С.К.Маркс D.М.Вебер Е.Г.Спенсер 2. Энгийн нийгмийн шинжид хамаарах өгөгдлийг олно уу? А.Баян ядуу гэсэн нийгмийн нийгмийн ялгарал бага В.6000 жилийн тэртээгээс үүссэн. С.Нийгэм,улс төр, эдийн засгийн тэгш бус байдал үүссэн. D.Нарийн зохион байгуулалт бүхий удирдлагын системтэй. Е.АбаВ зөв. 3. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Хувь хүний онцлогт тулгуурласан шууд болон шууд бусхарилцан үйлчлэлд орж байгаа цөөн тооны хүмүүсээс ... үүснэ. А.Анхдагч бүлэг В.Хоѐрдогч бүлэг С.Нийгмийн бүлэг D.Гүцэтгэгч бүлэг Е.Илэрхийлэгч бүлэг 4. Аж үйлдвэржсэн нийгэмд хэн голлох үүрэгтэй вэ? А.Шашны мяндаг тушаалтнууд В.Феодалууд С.Бизнесменүүд D.Эрдэмтэд, зөвдөх менежерүүд Е.Аль нь ч биш 5. Зөв өгөгдөл нь аль вэ? А.Төрийн засаглал нь хууль цаазын үндэстэй. В.Төрийн засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн. С. Төрийн засаглал шийдвэр гаргах,албадах онцгой эрхтэй. D.Төрийн засаглал нь албадлагын өвөрмөц аппараттай. Е.Бүгд зөв 6. Эрх мэдлийг тулгуурлаж буй эх сурвалжаар нь ангилсан ангилал аль вэ? А.Ардчилсан,ардчилсан бус В.Хууль тогтоох,гүйцэтгэх,шүүх С.Цэргийн,намын,төрийн D.Эдийн засгийн,мэдээллийн,албадлагын Е.Бага,дунд,өргөн 7. Хүмүүс ганц нэгээрээ биш харин нэгдэж, гарсан зүйлээ дагнан эрхлэх замаар хэрэгцээгээ илүү ханган хөдөлмөрийн хуваарь тогтсон нь төрийн үүслийн гол шалтгаан болсон гэж үздэг.Дээрхи өгөгдлийн агуулгыг тодорхойлсон онолыг нэрлэнэ үү? А.Ангийн онол В.Хүчирхийллийн онол С.Гэрээний онол D.Сэтгэлзүйн онол Е.Нийгэм эдийн засгийн онол 8. Төрийн дээд эрх мэдлийг хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүхийн байгууллагын хооронд зөв, тэнцвэртэй, харилцан хяналттай хуваарилах явдал юм.Энэ өгөгдөл эрхзүйт төрийн онцлог шинжүүдийн алинд хамаарах вэ? А.Хууль дээдлэх ѐс В.Төр,иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх С.Төрөөсхүний эрхийг эрхэмлэн дээдэлж,түүнийг баталгаатай хангах D.Төрийн эрх мэдэл хуваарилах Е.Шүүх зөвхөн хуульд захирагдах 9. Монопольт өрсөлдөөний зах зээлийн шинж аль нь вэ? А.Бие биеэ орлох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг цөөн тооны үйлдвэрлэгчтэй зах зээлийн төлөв байдал
 • 2. В.Хоорондоо ялгаатай боловч нэг төрлийн таваар борлуулахыг сонирхсон олон тооны үйлдвэрлэгчидтэй. С.Бүх буюу ихэнх үйлдвэрлэлийг хяналтандаа аваад бараа болон үйлчилгээний үнэд нөлөөлж болох боломжийг олсон зах зээл. D.Салбарт шинээр нэвтрэн ороход маш хүнд Е.Үнийг зах зээл тодорхойлдог. 10. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич? ... гэдэг нь үйлдвэрлэлийн боломжийг бүрэн дүүрэн хүчин чадалд нь хүргэж ашиглах явдлыг илэрхийлдэг үзүүлэлтийг хэлдэг. А.Үр ашиг В.Ашиг С.Хэвийн ашиг D.Хэт ашиг Е.Бүтээмж 11. Шинэ сонгодог онолын гол төлөөлөгч нь: А.У.Петти В.А.Смит С.Д.Рикардо D.Ж.Кейнс Е.К.Маркс 12. М2-т хамаарах өгөгдлийг ол? А.Төрөл бүрийн үнэт цаас В.Банкны хугацаатай хадгаламж С.Бэлэн мөнгө болон банканд хадгалуулсан хугацаагүй хадгаламж D.АВС зөв Е.Бүгд буруу 13. Амьдрал үйл ажиллагаагаа байгалийн унаган төрх байдалд нь зохицуулан зохион байгуулах замаар түүний хишиг буяныг хүртэх байгаль ертөнцөө дээдлэхэд үндэслэдэг соѐлыг судлаачид юу гэж нэрлэдэг вэ? А.Өрнийн соѐл В.Иргэншилт соѐл С.Дорнын соѐл D.Африкийн соѐл Е. Шашны соѐл 14. Соѐл л нийгмийн амьдралд тодорхойлогч үүргийг гүйцэтгэж түүний бүхэллэг шинж ба хөгжлийг нөхцөлдүүлж, нийгийн амьдралын бүх хүрээ, түүн дотроос эдийн засгийн хүрээнд шийдвэрлэгч нөлөө үзүүлдэг.Энэ үзэл баримтлалыг хэн боловсруулсан бэ? А.К.Маркс В.Э.Дюркгейм С.М.Вебер D.ВбаС зөв Е.Аль нь ч биш 15. 1994 оны Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд “МУ-ын гадаад бодлогын шийдвэр гаргах механизм”ыг нэрлэжээ. Хамаарахгүйг олно уу? А.Улсын их хурал В.Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөл С.Монгол улсын Ерөнхийлөгч D.Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар Е.Гадаад хэргийн яам 16. Олон улсын харилцааны субьектүүдийг зөв дурдсаныг олно уу? А.Тухайн улсбуюу төр,ард түмэн,олон улсын байгууллагууд В.Нэгдсэн Үндэстний байгууллага, түүний системийн байгууллага С. Парламент, Засгийн газар, төрийн тэргүүн D.Бүгд зөв Е.Бүгд буруу 17. Батын охин Цэцгээ “Монгол Улсын Их сургууль” -д элсэн оров.Нийгмийн харилцааны аль төвшинд хамаарах вэ? А.Бие хүмүүсийн хоорондын харилцаа В.Байгууллага,бүлэг,нийтлэгийн хоорондын харилцаа С.Институт хоорондын харилцаа D.Нийгэм хоорондын харилцаа Е. ВбаDзөв 18. Оросын байгаль шинжээч,философич Н.Я.Данилевский нэг иргэншил нь:
 • 3. А.Залуу нас-цэцэглэлт-уналт В.Залуу нас-Цэцэглэлт-Өтлөлт-Уналт С.Үүсэл-Өсөлт-Бууралт-Уналт-Бутрал D.ҮҮсэл-Өсөлт-Бууралт-Бутрал Е.Аль нь ч биш 19. Зөв тохируул? 1.Аж үйлдвэржсэнээс өмнөх нийгэм а.Голлох үүргийг бизнесменүүд гүйцэтгэнэ. 2.Аж үйлдвэржсэн нийгэм в.Голлох үүргийг шашны мяндаг тушаалтнууд,феодалууд гүйцэтгэнэ. 3.Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм с.Голлох үүргийг эрдэмтэд, зөвлөх менежерүүд гүйцэтгэнэ. А.1а2в3с В.1в2с3а В.1с2а3в D.1а2с3в Е.1в2а3с 20. Иргэдийн улс төрийн нийцтэй хэлбэрүүдийг дурдахдаа хамааралгүйг дурдсан бол аль нь вэ? А.Хууль бус жагсаал цуглаан ажил хаялтанд оролцох В.Төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандан захидал бичих С.Санал хүсэлт тавих D.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан санал бодлоо илэрхийлэх Е.Бүх ард түмний санал асуулга 21. Олон ургальч ардчиллын онолд тохирохгүй шинж аль нь вэ? А.Төрийн засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард түмэн нийтээрээ оролцох эрхтэй байх В.Нийгэм бол засаглалыг гартаа барьж буй удирдагч цөөнхи, үлдсэн нь удирдуулагч олонхи гэсэн хоѐр хэсэгт хуваагддаг бөгөөд төрийн бодлогыг удирдагч цөөнхи нь тодорхойлно. С.Нийгмийн доторхи санаа бодлын илэрхийлэл болсон улс төрийн нам,бүлгүүдийн үүргийг чухалчлан үздэг. D.Улс төрийн амьдралд шийдвэр гаргахад бүх хүнийг оролцуулах боломжгүй боловч ардчиллын зарчмуудыг бодитойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой. Е.Нийгмийн доторхи бүлэг хэсгүүд өөр хоорондоо өрсөлдөн олон түмний дэмжлэг авах замаар төрийн эрхийг ээлжлэн барина. 22. Төрийн чиг үүргийг үйл ажиллагааны шинж чанараар нь дотоод,гадаад чиг үүрэг гэж ялган үзэж болно. Доорхи бодомжуудаас гадаад чиг үүрэгт хамаарахыг тодорхойлно уу? А.Нийгмийн хэв журмыг хангах В.Энхийг эрхэмлэсэн гадаад бодлого явуулах С.Хүний эрх, эрх чөлөө,шударга ѐс,үндэсний эв нэгдлийг хангах D.Олон ургальч үзлийг төлөвшүүлэх Е.Дэлхийн улс орнуудтай харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх 23. Төрийн өмч нь төрийн нийтийн зориулалттай өмч, төрийн өөрийн өмчөөс бүрдэнэ.Төрийн өөрийн өмчид...хамаарна. А.Газрын хэвлий түүний баялаг В.Ус түүний доторхи баялаг С.Ой түүнийг дагалдах баялаг D.Төрийн тусгай хэрэгцээний бэлтгэл нөөц Е.Түүх соѐлын үнэт зүйл, цогцолбор 24. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1.Нийгмийн эмзэг бүлэг а.Ахмад настны халамжийн тэтгэвэр 2.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн төрөл в.Хүүхдийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж 3.Нийгмийн халамжийн нөхцөлт мөнгөн с.Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд тэтгэмжийн төрөл А.1а2в3с В.1в2с3а С.1с2а3в D.1а2с3в Е.1в2а3с
 • 4. 25. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Эд хөрөнгийг хэрэглэж түүнээс ашигтай чанарыг нь гаргаж авахыг ... гэнэ. А.Эзэмших В.Захиран зарцуулах С.Ашиглах D.Өмчлөх Е.Бүгд зөв 26. Бээжингийн олимпид тамирчин Бадар-Ууган алтан медаль хүртсэн явдлыг та юу гэж бодож байна вэ? А.Үр дүн В.Монголын бахархал СДэвшил D.Хувийн амжилт Е. Бүгд буруу 27. Цөм их гүрэн нь үндсэн дүрэм зарчмыг тогтоон хэрэгжүүлж,цэрэг эдийн засгийн хувьд ноѐрхоно. Өөрийн нөлөөнд буй нэгжүүдийн хоорондын зөрчилдөөнийг зохицуулна.Нэгж улсуудын тусгаарлах,бие даах оролдлогыг таслан зогсооно. Олон улсын харилцааны хэдэн туйлт систем бэ? А.Нэг туйлт В.Хоѐр туйлт С.Гурван туйлт D.Олон туйлт Е.Аль нь ч биш 28. Аль нь онолын ойлголт биш вэ? А.Капитализм В.Феодализм С.Хүний нийгэм D.Нээлттэй нийгэм Е.Уламжлалт нийгэм 29. Аль нь төрөлх статус биш вэ? А.Монгол,халх В.18 настай С.Эмэгтэй D.Төгөлдрийн Хулан Е.Сурагч 30. Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлдэг зохион байгуулалтын хэлбэр нь: А.Байнгын хороо В.Намын бүлэг С.Чуулган D.Намуудын хамтарсан хуралдаан Е. Хэвлэл бага хурал 31. Төрийн албан хаагч нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгаанд оролцож болох уу? А.Төрийн захиргааны албан хаагч оролцож болно. В.Улс төрийн албан хаагч оролцож болно. С.Төрийн албан хаагч оролцож болно. D.Оролцохыг хориглоно. Е.Аль нь ч биш 32. Монгол улсын Иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар компанит ажил өрнүүлжээ. Энэ нь ... оролцоо юм. А.Улс төрийн оролцоо В.Нийгмийн оролцоо С. Хувийн оролцоо D. Иргэдийн оролцоо Е. Бүлгийн оролцоо 33. Нэгэн улсад иргэд цуглаан хийж засгийн газраа огцрохыг шаардан төрийн зарим удирдлагуудад өргөх бичиг өгчээ. Энэ нь: А.Улс төрийн нийцтэй оролцоо В. Улс төрийн нийцгүй оролцоо С.Бүлгийн оролцоо D.Нийгмийн оролцоо Е. Бүгд буруу 34. Монгол улсын иргэн хүн ямар нэг төлөөлөлгүйгээр өөрөө саналаа гаргаж Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлыг сонгоно гэсэн үг. Сонгуулийн үндсэн зарчмуудын аль нь хэрэгжиж байна вэ? А.Бүх нийтийн В.Чөлөөтэй сонгох зарчим С.Шууд сонгох зарчим D.Саналаа нууцар гаргах зарчим Е. Тэгш эрхийн зарчим 35. Дараах бодомжуудыг зөв тохируул? 1.Эрэлт нэмэгдвэл А.Үнэ өснө, тоо хэмжээ өснө 2.Нийлүүлэлт нэмэгдвэл В.Үнэ өснө, тоо хэмжээ буурна. 3.Эрэлт буурвал С.Үнэ буурна,тоо хэмжээ буурна. 4.Нийлүүлэлт буурвал D.Үнэ буурна,тоо хэмжээ өснө. А.1a2b3c4d В.1а2d3в4с С.1а2в3d4с D.1а2d3с4в Е.1в2а3с4d
 • 5. 36. Хэрвээ барааны үнэ эрэлт нийлүүлэлтийн түвшнээс дээгүүр бол: А.Илүүдэл бий болно. В.Хомсдол бий болно. С.Худалдагчийн зах зээл бий болно. D.ВбаС зөв Е. Бүгд буруу 37. Хувьсах зардал нь үйлдвэрлэлийн хэмжээний өөрчлөлтөөс хамааран тоо хэмжээ нь хувьсч байдаг зардал. Доорхи өгөгдлөөс хувьсах зардлыг тодорхойл? А.Аж ахуйн нэгжийн тоног төхөөрөмж В.Байшин барилгын элэгдлийн шимтгэл С.Тээврийн зардал D.Рентийн төлбөр Е.Зээлийн хүү 38. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн татварт хамаарах өгөгдлийг олно уу? А.Орлогын албан татвар В.Өмчийн татвар С.Онцгой албан татвар D.Гадаад үйл ажиллагааны татвар Е.Бусад татвар 39. Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийг боловсруулан гаргаж мөрдснөөр стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг борлуулах хэрэв хууль зөрчсөн тохиолдолдтодорхой хариуцлага хүлээлгэж байх зэргээр үйл ажиллагааг нь зохицуулна. Энэ нь төрийн ямар үүрэгт хамаарах вэ? А.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх В.Нөөцийг хуваарилах үүрэг С.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх үүрэг D.Орлогыгдахин хуваарилах үүрэг Е.Эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэг 40. Харилцан орлуулах шинжтэй хоѐр барааны нэгжийн үнэ өсвөл: А.Нөгөө барааны эрэлт буурна. В.Нөгөө барааны эрэлт өснө. С.Барааны нийт тоо хэмжээ буурна. D.Нөгөө барааны эрэлтийн тоо хэмжээ өснө. Е.Нөгөө барааны эрэлтийн тоо хэмжээ буурна. 41. Чононууд дунд амьдарч байсан Камала охиныг 8 настай байхад Энэтхэгээс олжээ. Охины нийгэмд амьдрах ямарч чадваргүй байсны шалтгааныг оновчтой тодорхойлно уу? А.Хүний наад захын ямарч мэдлэг боловсрол эзэмшээгүй В.Соѐл хүнийг төлөвшүүлэн нийгэмшүүлдэг ба энэ нь эхээс мэндэлсэн цагаас эхэлдэг. С.Сэтгэлзүйн бэлтгэл байгаагүй. D.Дээрхи бүгд Е.АбаС зөв. 42. Үндэсний шашинд хамаарах өгөгдлийг олно уу? А.Буддын шашин В.Христосын шашин С.Лалын шашин D.Индуйзм Е.АВСзөв 43. Ямар байгууллага нь хуучин колони байсан улс орныг тусгаар тогтнолынхоо төлөө ахиц гаргахад чиглүүлж өгдөг вэ? А.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага В.Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага С.Олон улсын шүүх D.Асрамжийн зөвлөл Е.Аюулгүйн зөвлөл 44. К.Маркс залуу үедээ нийгмийн хөгжлийг гурав ангилсан бөгөөд эдгээрээс илүү ангилал аль нь вэ? А.Хүн байгалиас хараат байдаг нийгэм В.Хүн хүнээсээ хараат байдаг нийгэм С.Хүн нийгмээсээ хараат байдаг нийгэм D.Хүн юунаас ч хараат бус байдаг нийгэм Е.Бүгд буруу 45. М.Вебер,Э.Дюркгейм,П.Сорокин,Т.Парсонс нар ангийн тухай ямар байр суурийн төлөөлөгчид вэ? А.Марксист байр суурь В.Марксист бус байр суурь С.Идеалист байр суурь D.Шашны байр суурь Е.Бүгд буруу
 • 6. 46. Сонгуулийн бүх нийтийн зарчим гэдэг нь сонгуульд оролцох бүхий л эрхийг иргэдэд хуулиар олгодог явдал гэж үздэг.Тэгвэл бүх нийтийн зарчимд хязгаарлалт тавигддаг.Түүнийг тодруулна уу? А.Насны хязгаарлалт В.Иргэний харьяалалын хязгаарлалт С.Оршин суугаа газрын хязгаарлалт D.Эрхийн чадамжийн хязгаарлалт Е.Дээрхи бүгд 47. Түр курс,дамжаанд суралцагсад,нэг ээлжинд амралтанд амрагчид гэх мэт нь ...юм. А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй буюу шахалтын бүлэг С.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын бүлэг Е.Улс төрийн сонирхлын бүлэг 48. Макро эдийн засгийн шинжлэх ухааны судлагдахууныг тодорхойлно уу? А.Өрсөлдөөн В.Эрэлт С.Үнэ D.Хэрэгцээ Е.Санхүү 49. Аль нь төрийн өмчийн эд хөрөнгийг хувьчлах арга вэ? А.Хувьчлал ил тод ,олон нийтийн хяналттай байх В.Төр нь эд хөрөнгөө өөрөө мэдэж эзэмших,ашиглах С.Уралдаант шалгаруулалт D.АбаСзөв Е.Дээрхи бүгд 50. Муур гэдэг үгийг англиар cat оросоор кошка гэдэг.Энэ нь дараахи ойлголтуудын алинд хамаарах вэ? А.Үг тэмдэг болохынхоо хувьд дуудлага,бичгийн дүрс нь өөр өөр байна. В.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн хэлний дуудлага,бичиг үсгийг сурах хэрэгтэй. С.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд тэр нь нэгэн зэрэг утга,дуудлага тэмдэг болдог. D.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж болох ч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг,утга нь адилхан байна.Е.Дээрхи бүгд 51. Нийгмийн амьдралд соѐлын эзлэх байр суурь дээр эсрэг тэсрэг байсан хүмүүс аль нь вэ? А.И.Кант-К.Маркс В.М.Вебер-К.Маркс С.Э.Дюркгейм-М.Вебер D.И.Кант-М.Вебер Е.И.Кант-Э.Дюркгейм 52. Азийн бүс нутгаас хүчирхэг байж Дэлхийн бодлогод нөлөөлж чаддаг улсуудыг дурдахдаа илүүг оруулсан бол олно уу? А.Хятад В.Монгол С.Энэтхэг D.Япон Е.Аль нь ч биш 53. Өөрийн үндэстнийг бусад үндэстнээс дээгүүрт тавих үзэл аль нь вэ? А.Национализм В.Колонизм С.Фашизм D.Апертейд Е.Геноцид 54. Нэг үндсэн хуультай,төрийн байгууллагын болон хууль эрхийн нэгдмэл тогтолцоотой, нийт улсын нутаг дэвсгэр дээр төрийн засаглалын нэгдмэл дэг журам үйлчилдэг улс нь: А.Холбооны улс В.Нэгдмэл улс С.Улсуудын холбоо D.Конфедераци Е. Бүгд буруу 55. Хомсдол гэж юу вэ? А.Үйлдвэрлэлийн хэмжээ буурахыг хэлнэ. В.Хүмүүсийн хэрэгцээт бараа дутагдалтай байхыг хэлнэ. С.Эрэлтийн хэмжээ нийлүүлэлтийн хэмжээнээс их байхыг хэлнэ. D.Нийлүүлэлтийн хэмжээ багасахыг хэлнэ. Е.ВбаС зөв 56. Ж.Кейнсийн онол нь 1938 оноос 1960 оны үед зонхилж байсны шалтгаан нь: А.1930 –аад оны үеийн банкны сүйрлийг тайлбарласан. В. Тэр их хямралын шалтгааныг болон эдийн засгийг эмчлэх аргыг илүү тодорхой тайлбарлаж байсан . С.Статистикийн мэдээллүүдээр баталгаажиж байсан. D.АНУ-д Их хямралыг давахад Кейнсийн онолыг ашиглаж байсан. Е.Дээрхи бүх хариулт зөв .
 • 7. 57. Хэрэв үнэ буурахад Х барааны эрэлт буурч байвал Х барааг: А.Хэвийн бараа В.Онцгой бараа С.Дагадаг бараа D.Гиффен бараа Е.Хоцрогдсон бараа 2-р хэсэг 2.1 Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул? 1.Хүнс тэжээлийн зардлын ядуурал буюу a.Үнэмлэхүй ба харьцангуй ядуу Энгелийн хуулиар тооцогдох ядуурал b.Дэлхийн банкжилд нэг хүн 275 ам доллараас бага орлоготой байвал нэн ядууд тооцдог. 2.Хэрэгцээний ядуурал c.Монгол хүн дунджаар 2900 ккалорын илчлэгтэй хоол идэх ѐстой гэж эрдэмтэд тооцоолжээ. 3.Үнэлгээний ядуурал А.1a2b3c В.1b2a3c С.1c2a3b D.1a2c3b Е.1c2b3a 2.2 Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул? 1.Билэг тэмдэг a.Хүнд зайлшгүй хэрэгтэй бүгдээс дээгүүр гэдгийг хүлээн зөвшөөрч,түүнд тэмүүлж,ихэд хүндэтгэн дээдэлж, биширч харилцдаг хүний мэдрэмж,амьдралын үнэт чиглэл 2.Хэл b.Хүмүүс тодорхой хүрээ цаг хугацанд биш,харин ямарч үед байнга дагаж мөрдөж байх үйл,төрх байдлын ерөнхий дүрэм 3.Үнэт чанар c.Нийгмийн зүгээс хайрлан хүндлэгдэж,хамгаалагдсан үйлдлийн томоохон загвар 4.Хэм хэмжээ d.Нийгэм,нийгмийн бүлгийн гишүүдийн хувьд хүлээн зөвшөөрсөн нэг обьект,үйлдлээр нөгөөгийн утгыг илэрхийлэх үйлдэл,обьект 5.Зан үйл e.Тодорхой хэмжээгээр хамтын мэдрэмж төрүүлдэг,хэвшмэл болон билэгдлийн шинжтэй үйлдлүүдийн цогц. 6.Ёс заншил f.Болзмол боловч бүтэцлэг утгатай,авиа болон дүрс, тэмдэг хэрэглэж,хэрэгжүүлэх мэдээллийн тогтолцоо А.1a2c3e4b5d6f В.1b2d3f4a5c6e C.1c2e3a4b5d6f D.1d2f3a4b5e6c D.1e2f3a4b5c6d 2.3 Өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1 Монгол улсын а Ашигт малтмалын нөөц ашигласны, газрын төлбөр татварын тогтолцоо ,ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэж ашигласны, ус ашиглахад 2 Хураамж в Гаалийн татвар, худалдааны татвар,онцгой албан татвар, хүн амын орлогын татвар гэх мэт 3 Татвар с Албан татвар, төлбөр, хураамж.
 • 8. 4 Төлбөр d Улсын тэмдэгтийн, замын, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрөл авахад А.1c2d3b4a В.1c2a3d4b C.1c2d3a4b D.1d2c3a4b E.1d2c3b4a А.1a2b3c4d В.1b2c3d4a С.1c2d3b4a D.1d2c3b4a Е.1b2d3c4e5a